Kompetenceprofil It-support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil It-support"

Transkript

1 Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført via kontakt til A-kasser, kommunale sagsbehandlere / faglige ledere i Handicapforvaltninge r og via skolens hjemmeside / Anbefalinger Vigtigt med personlig kontakt. Administration Da vi ikke har gennemført forløb, er der naturligt ikke opnået et erfaringsgrundlag i forbindelse med ovenstående It-support Der er brugt en del timer på drøftelse med skolens IT-support omkring muligheden for blot at køre programmet Second Life. Det har af forskellige tekniske årsager ikke været muligt for Social- og Sundhedsskolen Fyn, at etablere de nødvendige tekniske faciliteter for at kunne gennemføre forløb. Vi valgte så, at planlægge et forløb ved hjælp af lokal projektleder s pc. således de mulige deltagere kunne benytte én pc og gå til og fra i brugen af Second Life. Via dette måtte vi implicit acceptere nedsat kvalitet i forløbet omhandlende Second Life. Så langt så godt blot ingen deltagere. Underviser Ledelse Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger I denne proces har det været vanskeligt at få deltagere til projektet, grundet dels de generelt kommunale besparelser, dels ændret Lovgivning og dels målgruppens manglende interesse. Set i lyset af ovenstående vil anbefalingen gå på en forløbsgennemførelse i en, på skolen, allerede eksisterende grunduddannelse. Da det ikke teknisk er muligt med Second Life, må det nødvendigvis være afprøvning af andre medier. 1

2 Kompetence skema Sosu Fredericia-Horsens og Learnmark Deltagere Sosu Fredericia- Horsens Gennemførte AMU Markedsføring udd. 0 På hjemmesiden, opsøgende indsats, gennem FOA og ved fremstilling på interne og externe møder Anbefalinger Det er vigtigt at være konkret opsøgende og konkret ift begrundelse for metodevalget Learnmark 2 På skolen ved de kursister der var der i forvejen. Administration Ingen. It-support Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Det har været vigtigt med en konkret support forbindelse Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Underviser Underviseren (kursuskonsulenten) skal have IT kompetencer udover IT kørekort og skal være specielt interesseret i at afprøve grænser og muligheder, være ildsjæl ift til at opdyrke og afprøve metoden Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Ledelse Som ledelse er det nødvendigt, at være vedholdende og insisterende på at gennemføre og give den nødvendig tid til udvikling og afprøvning. Medvirke til at fokusere på videndeling i organisationen. Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger Det ovenfor skrevne dækker vore anbefalinger Det er vigtigt at man. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages. 2

3 Kompetence skema UC Syddanmark UC Syddanmark Deltagere Gennemførte AMU udd. 0 Vi havde en forventning om, at kunne gennemføre ét AMU kursus i SL for klubmedarbe jdere. Det lykkedes ikke. Derefter forsøgte vi at gennemføre et Pilotprojekt med undervisning i SL det lykkedes ikke. Slutteligt ville vi forsøge at inddrage SL i et almindeligt AMU kursus. Det var ikke muligt, idet kurset ikke blev gennemført. Markedsføring Det oprindelige kursus blev beskrevet i vores kursuskatalog. På møder med repræsentanter for klub området blev der reklameret for kurset - og det var også i denne gruppe vi forsøgte at gennemføre pilotprojektet. Administration Det er anbefalelsesværdigt, at det administrative personale får en introduktion i det specielle i opgaven (administration af kurser i SL), så de får ejerskab af det, på linje med øvrige AMU uddannelser. Der kunne afholdes en kursusdag for sekretærer, så de ud over den tekniske viden, også får mulighed for at udvikle den bedste praksis sammen. For at kunne administrerer kurser i SL kræves viden og indsigt i de specielle forhold der gør sig gældende. Det kunne tænkes, at kursussekretæren oprettede avatarer til alle kursister, når ansøgningsfristen var udløbet. Så kunne velkomstbrevet også indeholde oplysninger om avataren og kursisterne havde mulighed for at tage på forbesøg i SL inden kursusstart. Sekretæren kunne så afvikle avatarene igen efter end kursus Tilmelding til AMUforløb? Blev ikke aktuelt det kunne forestilles, at tilmeldingen finder sted som øvrige AMU uddannelser. Oprettelse af kursist i Second life, herunder oprettelse af avatarer, administration af avatarer, kommunikation It-support Vi har haft tilknyttet en IT medarbejder som støtte til underviser/- projektmedlem. Det var ham der varetog opgaven med lindendollar og bistod i udfordringerne omkring downloading af power point m.m. Hvis kursussekretæren skulle administrerer avatarene, ville det nok kræve tæt IT support og der er spørgsmålet om det tidsmæssigt ikke er mere økonomisk at lade IT medarbejderen overtage opgaven???? Praktisk var der tale om, at han deltog i møder i projektet og derudover havde vi møder 3 x 2 timer. Med den it viden projektdeltageren har haft, har det været nødvendigt med sidemandsoplæring eller en støttefunktion som var til rådighed det meste af tiden. Det er min opfattelse, at SL kræver meget øvelse, samt at der skal øves meget og meget jævnligt. Underviser Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Teknisk? Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Alene det tidskrævende arbejde med at up- and downloade slides til et power point show, kunne tage modet fra en u- garvet SL bruger. I arbejdet med at udvikle kursusmateriale og finde sig tilrette i SL, var teknikken nærmest et konstant benspænd: så kunne der ikke logges på, så blev man smidt af, så forsvandt lyden, så var rettighederne ikke orden o.s.v. Didaktisk? MEGET mere ressourcekrævende tidskrævende i allerhøjeste grad. Hvordan? Det er voldsomt tidskrævende som utrænet, og som SL nybegynder drukner man i tekniske udfordringer. Det kan være svært at se SL s didaktiske muligheder, for bare udfordringer. Tiden har været den ressource der har været mest knap eller mest Ledelse Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning omkring IT udstyr og de øvrige ekstra ressourcer der kræves ved implementering af nye undervisningsformer. F.eks kræver det, at den underviser der skal gennemføre uddannelsen i SL har erfaring med og interesse i brug af nye medier og undervisningsplatforme eller interesse og TID til at høste erfaringer. Man skal villet det nok til at prioriterer ressourcer og finde rum til udvikling og implementering. Samlede anbefalinger Underviser der ikke blot har stor viden indenfor det konkrete fagområde men i lige så stor grad brænder for IT baseret undervisning Det er vigtigt at man på ud.inst. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i eksempelvis SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages Og ja at der er kursister 3

4 til kursist om log in til avatar og Second Life?i ikke aktuelt opgaven kunne forestilles at ligge hos kursussekretæren, som sender oplysningerne ud sammen med velkomst og informations brevet inden kursusstart. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, velkomstbrev og lign.? Ikke aktuelt. Almindeligvis sender vores sekretærer velkomstbreve ud til kursisterne hvori alt det praktiske beskrives. Det ville også være sket i dette tilfælde. Administration af Lindendollar? Indkøb af indendollar blev foretaget af vores IT support som uddelte til underviser/udvikler af undervisnings materiale. Hvis I anvender kursusavatarer, hvem rydder op i avatarer efter endt kursus?.. Det kunne være kursussekretæren eller underviseren på sidste kursusdag. efterspurgt. Notecards i forløbet? Notecarts var nok det der var det mest tilgængelige og hurtigt anvendelige Der er ikke udviklet noget digitalt kursusmateriale 4

5 Kompetence skema UCC Deltagere UCC Se også..\afslutte nde rapporter\ Afsluttend e rapport UCC\Easy AMU - evaluering ucc p pt Genne Markedsføring mførte AMU udd. 3 Holdt møder med de pædagogiske konsulenter fra en række kommuner samt inddraget disse i planlægningen Udarbejdet pjece om forløbet samt et PowerPoint Anbefalinger En god kombination af lokal lederopbakning - og inddragelse samt skriftligt informationsmateriale. Begge dele er nødvendigt. Administration Tilmelding til AMUforløb AMU-administrationen blev informeret om det særlige forløb, da det ofte er her deltagerne henvender sig ved tvivlsspørgsmål. Oprettelse af kursist i Second life, Avatarerne:Det var let for deltagerne at oprette deres egen avatar. Det foreslåede med at fi fik oprettet avatarer af ø-ejerne og lånte dem, var helt overflødigt og langt mere besværligt end at deltagerne selv står for dette. VI brugte lejede avatarer i første forløb. I 2. og 3. forløb oprettede deltagerne selv uden besvær deres egne avatarer ud fra instruktionsmateriale udleveret før uddannelsens start. Deltagerne blev dig også tilbudt færdig fabrikerede avatarer, Login til de lejede avatarer blev formidlet via en lille seddel til hver med avatarnavn og login. Kommunikation Der blev udformet et særligt velkomstbrev, hvor vi også bad om adresser samt informerede om introduktionen til Second Life Administration af Lindendollar? Vi brugte ikke Lindendollars, havde ikke brug for det. Oprydning i avatarer Kursusavatarerne også i første forløb bliv hurtigt afhændet til fordel for deltagernes egne avatarer Evaluering i VISkvalitet? Efter normal procedure, de særlige spørgsmål på et særskilt ark It-support Instruktion i downloadning af Second Life weiver, afprøvning af udstyr, elementær guidning i Second Life. Underviser Underviseren skal være fortrolig med downloadning af programmer, skal kunne: -forklare, hvordan SL-verdenen er bygget op på en enkel måde -formidle hvad der er af usikkerhedsmomenter ved at arbejde på nettet, servere der kan være nede, overbelastning af netforbindelser mv. -kunne fremstille visuelt orienteret undervisningsmateriale -være kreativ i forhold til de muligheder, der er, og have en plan B og C, hvis noget ikke fungerer. -kunne vurdere sværhedsgraden i forhold til deltagernes IT-forudsætninger -kunne overskue det antal deltagere, som er online ved visuelle møder Inspirationsspørgsmål: Teknisk? Når SL fungerer langsomt, så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Farer en deltager vild på øen, er det en god ting at kunne tilbyde teleport Hvis underviseren skal lægge undervisningsmaterialer ind selv, så tager det lang tid, og det tekniske resultat af indlagte PowerPoints er ikke tilfredsstillinde. Webbrowser på væggen i undervisningsrummet er en god ting, men den er en smule for lille til at kunne læses med mindre man lægger teksten ind i meget stort format. Vi gik over til en anden løsning via en hjemmeside, hvor de visuelle muligheder var til stede. Vi har gode erfaringer med tastemanualer, der skal være illustrationer i sammen med teksten. Didaktisk? Nej ikke mere ressource-krævende, men anderledes. Man skal tænke i nogle andre baner, men det giver nye og anderledes muligheder for en mere bredspektret Ledelse At ledelsen er aktiv i forhold til at skabe rammerne om forløbet : kontakter, sparring omkring udarbejdelse af informationsmateri ale, finde egnede lokaler til ITintroduktion mv samt støtter op, hvor der måtte opstå uforudsete tekniske problemer omkring IT-rammen (platform, udstyr) Samlede anbefalinger Kurset er gratis for de kortuddanned e, der kan evt tilbydes ITundervisning som tilkøbsydelse. Der skal være en god, klar og gerne visuel formidling af, hvad det er for en kursusform. Der skal være mulighed for at kontakte en person, som er godt inde i forløbet mht spørgsmål. 5

6 formidling Forberedelse, gennemførsel og evaluering Vores deltagere klædte selv deres avatarer på. Det fandt de fleste ganske sjovt, men noget fagligt indhold havde det ikke. Venskaberne blev etableret efterhånden som folk kom online de første par gange under guidning af underviseren. Der var også skriftlig instruktion her. Det samme gjaldt home-funktionen 6 Gruppeopkald havde vi ikke behov for kunne se hinanden via venskabslisten. Vi havde fået bygget et godt hus med tilhørende legeplads. Det gav noget, at kunne gå rundt sammen og diskutere de pædagogiske muligheder og udfordringer, når man kiggede på det samme. Havde ikke brug for notecards, brugte andre muligheder via hjemmeside, mere enkelt for deltagerne (og underviseren) Vi brugte ikke postkassen, den var for besværlig for både deltagere og underviser. Lavede en lige så godt fungerende og mere enkel postkasse på vores tilknyttede hjemmeside Digitale muligheder for at formidle indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi anvendt meget, billedserier, musik, filmklip de sidste to ting koblet ind via link til youtube Anvendt de digitale muligheder for at deltagerne kan bearbejde uddannelsens indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi ikke gjort Erfaringer med samarbejde og kommunikation? Der har været en god og hyppig kontakt Udviklet et digitalt kursusmateriale? Har udarbejdet meget materiale, tænker det meste kan bruges af andre: Oplæg, illustrationer, bibliotek, biograf, billedcases mv.

7 Kompetence skema VIAUC Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring VIAUC 1 Markedsføring via institutionsudsendels er og invitation til informationsmøde Anbefalinger Den personlige kontakt med interesserede institutionsledere og forvaltningsrepræsen tanter er afgørende Administration Tilmelding til Der har været tilmeldinger via mails, men i dag ville det være via se.dk Oprettelse af kursist i Second life samt håndtering af lindendollar er håndteret af underviser. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, er sket ved, at Der blev sendt velkomstbreve ud med diverse informationer, nu ville det foregå via mail, hvis der er koder, ville de sende dem med posten af hensyn til sikkerhed. Hvordan håndteres evaluering i VISkvalitet? Der er lavet papirevaluering, som efterfølgende er tastet, i dag ville kursisterne blive bedt om at gøre det elektronisk i viskvalitet. Der har generelt været mange problemer med VEU skemaerne, It-support Det har været fuldstændig afgørende at IT-support har kunnet skifte styresystem i forhold til at kunne køre S.L. og installere S.L. på VIA s Pc er. Ellers ville introduktionen til S.L. ikke have været mulig. Oprettelse af avaterer, administration af lidendollars og brugermanual stod den lokale projektleder for. Løbende problemer hvor deltagerne hjemmefra var i forbindelse med undervisere og andre deltagere blev ikke løst, f.eks. problemer med at kunne kommunikere i tale, når flere var til stede i det virtuelle studiemiljø Underviser Ud over de faglige forudsætninger i forhold til undervisningsindhold, itkundskaber på brugerniveau. Introduktionen til brugen af S.L. blev tilrettelagt som et særligt tilrettelagt introforløb af 4 timer, som lå forud for introduktionen til det faglige indhold. Deltager blev her på kort tid fortrolige med, hvordan man bevæger sig rundt i S.L. og hvordan der kan kommunikeres m.m. Desuden blev deltagerne hjulpet godt på vej i form af en manual i brugen af notecards. Deltagerne fik desuden udleveret en låneavatar, så de umiddelbart kunne gå i gang med at udforske det virtuelle miljø Det har været tidsmæssigt og teknisk krævende at tilrettelægge og gennemføre undervisning i S.L. Undervisning i form at powerpoints m.m. blev ikke benyttet, da hvert enkelt billede skulle oploades særskilt. Det viste sig samtidig meget vanskeligt at kommunikere på anden måde end ved at chatte på skrift. Teknisk fungerede det ikke med at flere kunne kommunikere via tale, og dialogen og kommunikationsprocessen blev langsom, da alt derfor skulle foregå på skrift. Notecards og aflevering af opgaver og meddelelser i postkassen var ligeledes besværligt. For deltagerne blev brugen af avatarerne for kunstig, da man med en avatar ikke kan vise mimik, gestik og betoning. Mødet med deltagerne i S.L. havde form af diskussioner i forbindelse med refleksioner over det faglige indhold sat i relation til den pædagogiske praksis, men dialogen på skrift var så langsommelig og virker dermed ikke inspirerende og inddragende. Ledelse Det er afgørende at ledelsen skaber de rette rammer for forløbet, dvs. at der bliver skabt mulighed for undervisernes oplæring i at kunne begå sig i det virtuelle miljø, at der er egnede itlokaler og den tekniske support står til rådighed. Samtidig er der afgørende at ledelsen er med til at udbrede kendskabet til denne type uddannelser via informationsmøder, informationsmateri ale m.m. Samlede anbefalinger Der er muligheder i it-baseret undervisning, men det gennemførte forløb har vist, at den virtuelle platform Second Life ikke er i stand til at tilgodese de ønsker, der er om en levende, nærværende og fleksibel undervisningsform. I stedet for at åbne muligheder, blev forløbet præget af tekniske forhindringer, hvorfor det bør overvejes, hvordan mulighederne i Second Life kan udbygges eller erstattes af en anden platform, der er lettere at håndtere og som kan tilbyde en større fleksibilitet 7

8 det har været svært for dem der ikke er medlem af en a- kasse at udfylde dem korrekt. Det skyldes formodentlig at de er ret unge og skemaerne har været for komplicerede i og med at de har fast arbejde om dagen og klubarbejde om aftenen. De skulle selv have veu og befordring udbetalt. Det har givet mange frustrationer hos både sekretær og kursister. Der har intet været med dem der var medlem af en a- kasse. Så var der ikke oprettet bevislinjer i EASY og SIS, så det tog jo også tid at få det gjort. 8

9 Data fra afholdte AMU forløb Underviserevaluering fra gennemførte AMU udd. v. UCC og VIAUC Nr. Spørgsmål Svar: UCC.- Sydhavns Plads 4, København AMU uddannelse: Sårbare og udsatte børn og unge Tidspunkt:? Undervisere: Marianne Svanholt og Lisbet Bangsbo Deltagere Svar VIAUC Hvilken AMU uddannelse: Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Tidspunkt: Split om aftenen i perioden fra den Undervisere: Lars Brøgger og Keld Bo Nielsen 9 1 Antal Geografisk spredning Deltagere fra følgende kommuner: Rudersdal, Brøndby, Helsingør, Gribskov, Deltagere fra Ringkøbing-Skjern og Skanderborg kommuner Fredensborg 3 Alder år år 5 ud af de 7 var under 25 år 4 Motivation for udd. I dette virtuelle miljø Blandet. Nogle var tiltrukket af det virtuelle miljø på forhånd, andre ville gerne prøve det, og nogle var ikke så meget for det, men valgte mest forløbet pga uddannelsens indhold Forskelligt. Nogle havde interesse i at udforske det virtuelle miljø, mens andre fandt det virtuelle som spild af tid og hellere ville forholde sig til det faglige og pædagogiske indhold i AMUuddannelsen 5 Hvorfra kendskab til dette forløb? Gennem de pædagogiske konsulenter i kmmunen samt informationspjece udarbejdet af os. Kendskab til/erfaring med AMU Alle havde tidligere deltaget i amu-dannelser og var fortrolige med AMU uddannelser 6 Ved deltagerne hvad AMU udd. Ja det vidste de godt Er? 7 Hvor mange AMU uddannelser har de tidligere deltaget i? Kendskab til virtuelle platforme Vides ikke Fra udsendelser af informationsmateriale og informationsmøde Er informeret via velkomstbrev og information på selve forløbet Ved ikke 8 Kendskab til second-life En enkelt kendte til Second Life på forhånd Begrænset eller ingen 9 Kendskab til pc-spil el.lign virtuelle platforme Introduktion til second-life 10 Hvordan blev introduktionen til brug af second-life gennemført? Ja de fleste kendte til de, især fra deres egne børn Der blev kørt med 3 forskellige modeller: 1. Fælles introduktion for hele holdet over 2 gange af 2 timer 2. Introduktion i mindre geografisk bestemte grupper i deltagernes eget hjem 3. Udlevering af instruktionsmateriale efterfulgt af introduktion til dem, der havde behov for det/ønskede det. Model 2 var den mest succesfulde. Ja Introduktionen til S.L. blev gennemført som et særligt introduktionsforløb, dvs. en undervisningsgang af 4 timer, hvor der blev undervist i brugen af S.L. Hvordan der logges på, brugen af avatarer, præsentation af undervisningsmiljøet i S.L. og kommunikationsmuligheder

10 11 Hvordan og hvor hurtigt blev deltagerne fortrolige med secondlife? Det blev de hurtigt, forudsat at deres udstyr var i orden. Indenfor et par timer var deltagerne fortrolige, især de yngre deltagere kunne meget hurtigt begå sig i S.L. 12 Hvordan vurderer du som underviser, at deltagerne efter introduktionen blev fortrolige med brug af second-life og læringsformerne? 13 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Selve kursusforløbet Hovedparten havde ingen problemer med at bruge Second Life. Problemerne opstod der, hvor f.eks. pc en ikke kunne trække SL uden at det hakkede eller fordi der var opdateringer af SL. Den hjemmeside, der var indlejret i SL-miljøet havde ingen problemer med. Mener hovedparten var tilfredse, men der var problemer, jeg ikke kunne løse omkring software, netkapacitet og grafikkort. Her var der nogen utilfredshed med systemet. Deltagerne kunne alle efter introduktionen begå sig i S.L. Ok. 10 Var det virtuelle miljø motiverende for læring? 14 Hvilke lærings- og undervisningsformer 1 blev anvendt? Undervisningsforløbet var organiseret som blended learning. 50% tilstedeværelsesundervisning og 50% over nettet. På netdelen blev anvendt både skriftlige oplæg, billedcases og filmklip. Den virtuelle platform blev primært anvendt som diskussionsforum, hvor teorien og den pædagogiske praksis blev sat i forbindelse med hinanden 15 Hvordan kommunikerede du som underviser med deltagerne, fx: -Hvad gjorde du? -Hvornår og hvor længe på platformen? -Hvordan vejledning? -Hvordan invitationer til aktiviteter, møder, dialog? Derudover forsøgte vi at anvende miljøet i second life i forbindelse med opgaver knyttet til kurset, f.eks. at vi gik på legepladsen eller ud i naturen (der er stand, bakker og skov på øen) og diskutere, hvilke lege, der kunne stimulere børn med forskellige sanseintegrationsproblemer. Dette blev dog i nogen grad forstyrret af, at stemme og skrivechatten fungerede med en del forsinkelse ved flere af undervisningsmøderne i SL, samt af fejl i teleportsystemet. Men havde teknikken fungeret bedre i SL, var selve ideen god nok. På netdelen kommunikerede jeg via stemme og skrivechat Vi havde på forhånd aftalt nogle tidspunkter, hvor vi alle sammen var online på SL. Vi var på 1 time 1½ i fællesskab Derudover havde deltagerne nogle tilbud om at kunne gå ind, hvor underviseren var tilstede. De fik så en guidet tur gennem SL-miljøet. Vejledningen forgik via spørgsmål og svar. Aftalerne kom i sted, sådan at tidspunkterne for møde i SL var aftalt før kurset startede. Dette gjaldt det sidste kursusforløb, da de to første forløb viste, at det ellers var vanskeligt at alle kunne troppe op derinde med deres avatar. Via vejledning i S.L., hvor der blev drøftet teori i forhold til praksis. Dette var rammesat til forløb af 3 timer, hvilket der dog ikke altid var behov for. Vejledningen blev primært gennemført via skriftlig chat, da der var tekniske problemer med lyden. Desuden var der afsat studietid til arbejde med praksisfortællinger m.m. 16 Hvornår og hvor længe var deltagerne på platformen? Deltagerne tog også selv intitiativer ift. Det virtuelle miljø, men ikke lige i forhold til SL-delen. Men på den tilknyttede hjemmeside kom deltagerne med gode faglige bidrag, f.eks. i form at et link til en relevant artikel eller et filmklip. Se ovenstående Der var afsat tre vejledningsgange i tidsrummet Det var forskelligt hvor lang tid den enkelte deltager var til stede på 1 Med undervisningsformer menes fx gruppearbejde, fælles plenum, deltagelse i aktiviteter, brug af bibliotek, diverse afprøvning

11 platformen og samtidig var det forskelligt hvor mange der var på platformen på samme tid 17 Tog deltagerne selv initiativ til aktiviteter med andre deltagere, med dig som underviser? 18 Hvilke lærings- og undervisningsformer deltog deltagerne i? 19 Var nogle lærings- og undervisningsformer mere populære end andre? Ifald hvilke? 20 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst teknisk set og hvordan? 21 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst pædagogisk/didaktisk set og hvordan? 22 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes brug af læringsmuligheder v. brug af dette virtuelle miljø 2? Ja det gjorde de, det var også ret naturligt, da nogle af dem var i legestuegrupper sammen. I den del af undervisningsforløbet, som var tilstedeværelsesundervisning, var der lagt vægt på at skabe rum for erfaringsudveksling og i den forbindelse blev der truffet nogle aftaler i forhold til deres fælles praksisfelt. Klasserumsundervisning og SL+ tilknyttet hjemmeside. Der var oplæg, cases, fællesdiskussioner, gruppediskussioner og opgaver, som skulle løses i forhold til egen praksis Hjemmesiden og tilstedeværelsesundervisningen var det mest populære og blev vurderet som det mest udbytterige. Deltagerne var meget glade for at få de faglige oplæg skriftligt på nettet. Erfaringsudvekslingen deltagerne imellem (forarbejdet lå i skriftlige hjemmeopgaver) var også højt vurderet. Mellem det første og de to sidste forløb blev dette opprioriteret efter ønske fra deltagerne, mens oplægsdelen blev skåret ned, da det fungerede fint formidlingsmæssigt med det skriftlige på nettet. Det gjorde hjemmesiden uden diskussion. Den var tilgængelig og let at finde rundt i. SL miljøet var ikke lige teknisk velfungerende hver gang vi var derinde. Det gjorde hjemmesiden. Den skriftlige form suppleret med noget visuelt materiale gjorde også, at deltagerne kunne følge deres eget læringstempo dele op i tid, gå tilbage og læse igen eller få stoffet på en anden måde via f.eks. en lille film. Havde desuden mulighed for at skrive til hinanden og der lå ekstra materialer til dem, der havde lyst til at fordybe sig (differentieret undervisning) Generel god brug af de særlige læringsmuligheder i det virtuelle miljø. Det skal også nævnes, at deltagerne anvendte læringsmiljøet til vidensdeling med kolleger, som ikke var på kursus. De henviste f.eks. til arbejdskemaer og artikler. Det er en god ting at kunne give deltagerne inspiration både i form af skift og billeder. Det tilgodeser dem, der ikke er så læsestærke. Nej Se ovenfor Forløbet i S.L. fungerede primært som et vejlednings og diskussionsforum. Det var teknisk svært og tidskrævende at få til at fungere og der blev ikke afprøvet yderligere undervisningsformer Se ovenfor Se ovenfor Der var en meget svingende deltagelse i aktiviteterne i det virtuelle miljø. Dette skyldes bl.a. en række tekniske vanskeligheder og ikke mindst de begrænsede muligheder der ligger i S.L Hvordan vurderer du som underviser hvorvidt deltagerne oplever det virtuelle miljø som motiverende for læring? En enkelt ting, der kunne være udnyttet bedre var muligheden for at deltagerne selv aftalte at mødes med hinanden f.eks. omkring opgaveløsning. Der brugte de telefonen i stedet for nettet. Dette kunne måske være blevet brugt mere, hvis der havde været en lettere tilgængelig chat vi kunne f.eks. have koblet en Skype-chat på - Det var motiverende for hovedparten, men der var også enkelte, som det ikke tiltalte. De kunne bedre lide forløb med 100% konfrontationsundervisning - Der er fra deltagerne kritik af tekniske problemer og de store hardware krav for at kunne køre S.L. Desuden oplever deltagerne det som en hindring at kommunikationen via tale ikke fungerede og at det derfor blev meget langsommeligt at skulle kommunikere via chat på skrift. Der er desuden kritik af at chatfeltet er for lille og at det går ud over kommunikationen, når 2 Ift traditionel undervisning med fysisk tilstedeværelse

12 det ikke er muligt at anvende gestik og mimik. Det er derimod motiverende at deltagerne kan deltage i vejledning og refleksion hjemme fra og undgå transporttid 24 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med brug af dette virtuelle læringsmiljø? 25 Hvordan vurderer du som underviser, deltagernes læringsudbytte set ift den tid, de har brugt Teknisk support De gav alle udtryk for, at de var glade for hjemmesiden og dens muligheder. De syntes ikke, at SL havde noget specielt at byde på derudover, specielt ikke når SL fungerede så tungt rent teknisk. Læringsudbyttet har været højt. Deltagerne oplever at det er for besværligt og at der er for mange begrænsninger Læringsudbytter er ok Hvilken teknisk support blev tilbudt? 27 Hvordan brugte deltagerne den tekniske support 28 Hvordan vurderer du som underviser, hvorvidt deltagerne kunne bruge den tekniske support hjalp det? 29 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Fleksibilitet og tilgængelighed jvnf. forandringsteori 30 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever dette virtuelle miljø som fleksibelt for deres læringsforløb? 31 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til uddannelse ved dette virtuelle miljø? Hjælp til installation af SL-wiewer, tjek af om deres pc-ere kunne køre SL, guidning ved opdateringer af SL De bad om hjælp, når de havde behov de fleste da. Det hjalp der, hvor problemet ikke skyldes net eller pc-kapacitet. OK, men frustration der hvor problemet så i det tekniske udstyr Ja de oplevede fleksibilitet, især blev det fremhævet at man kunne følge sit eget læringstempo. Desuden gav det muligheder for at være på kursus sammen med kolleger, der ikke kunne have været med, hvis det var et traditionelt undervisningsforløb. Jeg mener, at deltagerne oplevede en øget tilgængelighed via fleksibiliteten. Derudover ligger en øget tilgængelighed i, at der på nettet kan formidles på forskellige måder med ord og billeder. Der var dog et lille antal deltagere, som oplevede kravene til skiftlighed (opgaver) som mindre tilgængelighed. Det var i alle tilfælde deltagere, som havde problemer med at formulere sig skriftligt. It afdelingen stod på stand by, hvis der skulle opstå problemer Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Deltagerne kan se at der er muligheder, hvis kommunikationsmulighederne i det virtuelle bliver bedre. Det er desuden udmærket at kunne deltage i undervisningen uden at skulle være fysisk tilstede i et klasselokale Deltagerne på holdet, der geografisk havde stor afstand til uddannelsesstedet, kunne se fordele i en kombination af undervisning i både det virtuelle og i real life 32 Hvordan vurderer du som Hovedparten oplever jeg har oplevet en øget tilgængelighed. Mulighederne i det virtuelle er der, men der er for få muligheder

13 underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til læring ved dette virtuelle miljø? Kursusbeviser 33 Hvor mange deltagere har bestået uddannelsen/fået kursusbevis? 34 ud af 35. De to som ikke har modtaget kursusbevis skyldes fravær- Alle og for mange begrænsninger ved brugen af S.L. 13 Deltagerevaluering gennem viskvalitet og skolespørgsmål Der er data her fra VIAUC og UCC. Data fra referater v. projektgruppe netværk Her opsummeres de væsentlige diskussionspunkter fra forløbet og erfaringer med projektgruppen/netværket

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

KONSULENT OG VEJLEDER

KONSULENT OG VEJLEDER LÆREREN SOM Social- og Sundhedssskolen, Århus KONSULENT OG VEJLEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU VÆRKTØJSKASSE TUP-PROJEKT 4-20/106718 1 LÆREREN SOM KONSULENT OG VEJ- LEDER I DET PRAKSISNÆRE AMU Social- og Sundhedsskolen,

Læs mere