Kompetenceprofil It-support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil It-support"

Transkript

1 Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført via kontakt til A-kasser, kommunale sagsbehandlere / faglige ledere i Handicapforvaltninge r og via skolens hjemmeside / Anbefalinger Vigtigt med personlig kontakt. Administration Da vi ikke har gennemført forløb, er der naturligt ikke opnået et erfaringsgrundlag i forbindelse med ovenstående It-support Der er brugt en del timer på drøftelse med skolens IT-support omkring muligheden for blot at køre programmet Second Life. Det har af forskellige tekniske årsager ikke været muligt for Social- og Sundhedsskolen Fyn, at etablere de nødvendige tekniske faciliteter for at kunne gennemføre forløb. Vi valgte så, at planlægge et forløb ved hjælp af lokal projektleder s pc. således de mulige deltagere kunne benytte én pc og gå til og fra i brugen af Second Life. Via dette måtte vi implicit acceptere nedsat kvalitet i forløbet omhandlende Second Life. Så langt så godt blot ingen deltagere. Underviser Ledelse Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger I denne proces har det været vanskeligt at få deltagere til projektet, grundet dels de generelt kommunale besparelser, dels ændret Lovgivning og dels målgruppens manglende interesse. Set i lyset af ovenstående vil anbefalingen gå på en forløbsgennemførelse i en, på skolen, allerede eksisterende grunduddannelse. Da det ikke teknisk er muligt med Second Life, må det nødvendigvis være afprøvning af andre medier. 1

2 Kompetence skema Sosu Fredericia-Horsens og Learnmark Deltagere Sosu Fredericia- Horsens Gennemførte AMU Markedsføring udd. 0 På hjemmesiden, opsøgende indsats, gennem FOA og ved fremstilling på interne og externe møder Anbefalinger Det er vigtigt at være konkret opsøgende og konkret ift begrundelse for metodevalget Learnmark 2 På skolen ved de kursister der var der i forvejen. Administration Ingen. It-support Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Det har været vigtigt med en konkret support forbindelse Konsulenterne har været på uddannelse og der har været brugt support både ift oprettelsen og afprøvelserne. Underviser Underviseren (kursuskonsulenten) skal have IT kompetencer udover IT kørekort og skal være specielt interesseret i at afprøve grænser og muligheder, være ildsjæl ift til at opdyrke og afprøve metoden Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Ledelse Som ledelse er det nødvendigt, at være vedholdende og insisterende på at gennemføre og give den nødvendig tid til udvikling og afprøvning. Medvirke til at fokusere på videndeling i organisationen. Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning Da Second Life har en del begrænsninger, set i lyset af de øvrige tilgængelige mediers brugbarhed, vil det være konstruktivt, at ledelsen konkret er deltagende i den tekniske IT del, da økonomien, på dette punkt, vil være en afgørende faktor. Samlede anbefalinger Det ovenfor skrevne dækker vore anbefalinger Det er vigtigt at man. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages. 2

3 Kompetence skema UC Syddanmark UC Syddanmark Deltagere Gennemførte AMU udd. 0 Vi havde en forventning om, at kunne gennemføre ét AMU kursus i SL for klubmedarbe jdere. Det lykkedes ikke. Derefter forsøgte vi at gennemføre et Pilotprojekt med undervisning i SL det lykkedes ikke. Slutteligt ville vi forsøge at inddrage SL i et almindeligt AMU kursus. Det var ikke muligt, idet kurset ikke blev gennemført. Markedsføring Det oprindelige kursus blev beskrevet i vores kursuskatalog. På møder med repræsentanter for klub området blev der reklameret for kurset - og det var også i denne gruppe vi forsøgte at gennemføre pilotprojektet. Administration Det er anbefalelsesværdigt, at det administrative personale får en introduktion i det specielle i opgaven (administration af kurser i SL), så de får ejerskab af det, på linje med øvrige AMU uddannelser. Der kunne afholdes en kursusdag for sekretærer, så de ud over den tekniske viden, også får mulighed for at udvikle den bedste praksis sammen. For at kunne administrerer kurser i SL kræves viden og indsigt i de specielle forhold der gør sig gældende. Det kunne tænkes, at kursussekretæren oprettede avatarer til alle kursister, når ansøgningsfristen var udløbet. Så kunne velkomstbrevet også indeholde oplysninger om avataren og kursisterne havde mulighed for at tage på forbesøg i SL inden kursusstart. Sekretæren kunne så afvikle avatarene igen efter end kursus Tilmelding til AMUforløb? Blev ikke aktuelt det kunne forestilles, at tilmeldingen finder sted som øvrige AMU uddannelser. Oprettelse af kursist i Second life, herunder oprettelse af avatarer, administration af avatarer, kommunikation It-support Vi har haft tilknyttet en IT medarbejder som støtte til underviser/- projektmedlem. Det var ham der varetog opgaven med lindendollar og bistod i udfordringerne omkring downloading af power point m.m. Hvis kursussekretæren skulle administrerer avatarene, ville det nok kræve tæt IT support og der er spørgsmålet om det tidsmæssigt ikke er mere økonomisk at lade IT medarbejderen overtage opgaven???? Praktisk var der tale om, at han deltog i møder i projektet og derudover havde vi møder 3 x 2 timer. Med den it viden projektdeltageren har haft, har det været nødvendigt med sidemandsoplæring eller en støttefunktion som var til rådighed det meste af tiden. Det er min opfattelse, at SL kræver meget øvelse, samt at der skal øves meget og meget jævnligt. Underviser Det opleves som nødvendigt at have relativt stort kendskab til og flair og interesse for it og SL. Uden forhåndsviden kan det virke som en ret stor opgave at sætte sig ind i alt teknikken i SL. Forudsætningen for at kunne tilrettelægge undervisning og fungerer som underviser i SL er, en grundlæggende indsigt i SL muligheder og erfaring med at navigerer i SL. For at kunne instruerer kursister i at navigerer SL, skal underviseren være rimelig rutineret. Teknisk? Generelt opleves netop det, at alle de tekniske barriere tog puster fra det faglige indhold. Alene det tidskrævende arbejde med at up- and downloade slides til et power point show, kunne tage modet fra en u- garvet SL bruger. I arbejdet med at udvikle kursusmateriale og finde sig tilrette i SL, var teknikken nærmest et konstant benspænd: så kunne der ikke logges på, så blev man smidt af, så forsvandt lyden, så var rettighederne ikke orden o.s.v. Didaktisk? MEGET mere ressourcekrævende tidskrævende i allerhøjeste grad. Hvordan? Det er voldsomt tidskrævende som utrænet, og som SL nybegynder drukner man i tekniske udfordringer. Det kan være svært at se SL s didaktiske muligheder, for bare udfordringer. Tiden har været den ressource der har været mest knap eller mest Ledelse Vilje og opbakning det kræver ledelsesopbakning omkring IT udstyr og de øvrige ekstra ressourcer der kræves ved implementering af nye undervisningsformer. F.eks kræver det, at den underviser der skal gennemføre uddannelsen i SL har erfaring med og interesse i brug af nye medier og undervisningsplatforme eller interesse og TID til at høste erfaringer. Man skal villet det nok til at prioriterer ressourcer og finde rum til udvikling og implementering. Samlede anbefalinger Underviser der ikke blot har stor viden indenfor det konkrete fagområde men i lige så stor grad brænder for IT baseret undervisning Det er vigtigt at man på ud.inst. nedsætter et team der arbejder sammen om udviklingen af undervisning i eksempelvis SL dette er ikke et enkeltmands projekt for novicer! Teamet af medarbejder bør have en særlig interesse for og basisviden på området så opgaven ikke blot dumper ned på et tilfældigt skrivebord. Mine erfaringer er, at forudsætningen for at komme i havn med projekter af denne karakter, er: -Der arbejdes i et team af 2-3 medarbejder -Disse medarbejder brænder for IT baseret undervisning -Der afsattes (prioriteres) de fornødne ressourcer -Det administrative personale inddrages Og ja at der er kursister 3

4 til kursist om log in til avatar og Second Life?i ikke aktuelt opgaven kunne forestilles at ligge hos kursussekretæren, som sender oplysningerne ud sammen med velkomst og informations brevet inden kursusstart. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, velkomstbrev og lign.? Ikke aktuelt. Almindeligvis sender vores sekretærer velkomstbreve ud til kursisterne hvori alt det praktiske beskrives. Det ville også være sket i dette tilfælde. Administration af Lindendollar? Indkøb af indendollar blev foretaget af vores IT support som uddelte til underviser/udvikler af undervisnings materiale. Hvis I anvender kursusavatarer, hvem rydder op i avatarer efter endt kursus?.. Det kunne være kursussekretæren eller underviseren på sidste kursusdag. efterspurgt. Notecards i forløbet? Notecarts var nok det der var det mest tilgængelige og hurtigt anvendelige Der er ikke udviklet noget digitalt kursusmateriale 4

5 Kompetence skema UCC Deltagere UCC Se også..\afslutte nde rapporter\ Afsluttend e rapport UCC\Easy AMU - evaluering ucc p pt Genne Markedsføring mførte AMU udd. 3 Holdt møder med de pædagogiske konsulenter fra en række kommuner samt inddraget disse i planlægningen Udarbejdet pjece om forløbet samt et PowerPoint Anbefalinger En god kombination af lokal lederopbakning - og inddragelse samt skriftligt informationsmateriale. Begge dele er nødvendigt. Administration Tilmelding til AMUforløb AMU-administrationen blev informeret om det særlige forløb, da det ofte er her deltagerne henvender sig ved tvivlsspørgsmål. Oprettelse af kursist i Second life, Avatarerne:Det var let for deltagerne at oprette deres egen avatar. Det foreslåede med at fi fik oprettet avatarer af ø-ejerne og lånte dem, var helt overflødigt og langt mere besværligt end at deltagerne selv står for dette. VI brugte lejede avatarer i første forløb. I 2. og 3. forløb oprettede deltagerne selv uden besvær deres egne avatarer ud fra instruktionsmateriale udleveret før uddannelsens start. Deltagerne blev dig også tilbudt færdig fabrikerede avatarer, Login til de lejede avatarer blev formidlet via en lille seddel til hver med avatarnavn og login. Kommunikation Der blev udformet et særligt velkomstbrev, hvor vi også bad om adresser samt informerede om introduktionen til Second Life Administration af Lindendollar? Vi brugte ikke Lindendollars, havde ikke brug for det. Oprydning i avatarer Kursusavatarerne også i første forløb bliv hurtigt afhændet til fordel for deltagernes egne avatarer Evaluering i VISkvalitet? Efter normal procedure, de særlige spørgsmål på et særskilt ark It-support Instruktion i downloadning af Second Life weiver, afprøvning af udstyr, elementær guidning i Second Life. Underviser Underviseren skal være fortrolig med downloadning af programmer, skal kunne: -forklare, hvordan SL-verdenen er bygget op på en enkel måde -formidle hvad der er af usikkerhedsmomenter ved at arbejde på nettet, servere der kan være nede, overbelastning af netforbindelser mv. -kunne fremstille visuelt orienteret undervisningsmateriale -være kreativ i forhold til de muligheder, der er, og have en plan B og C, hvis noget ikke fungerer. -kunne vurdere sværhedsgraden i forhold til deltagernes IT-forudsætninger -kunne overskue det antal deltagere, som er online ved visuelle møder Inspirationsspørgsmål: Teknisk? Når SL fungerer langsomt, så er der ikke rigtig noget at gøre ved det. Farer en deltager vild på øen, er det en god ting at kunne tilbyde teleport Hvis underviseren skal lægge undervisningsmaterialer ind selv, så tager det lang tid, og det tekniske resultat af indlagte PowerPoints er ikke tilfredsstillinde. Webbrowser på væggen i undervisningsrummet er en god ting, men den er en smule for lille til at kunne læses med mindre man lægger teksten ind i meget stort format. Vi gik over til en anden løsning via en hjemmeside, hvor de visuelle muligheder var til stede. Vi har gode erfaringer med tastemanualer, der skal være illustrationer i sammen med teksten. Didaktisk? Nej ikke mere ressource-krævende, men anderledes. Man skal tænke i nogle andre baner, men det giver nye og anderledes muligheder for en mere bredspektret Ledelse At ledelsen er aktiv i forhold til at skabe rammerne om forløbet : kontakter, sparring omkring udarbejdelse af informationsmateri ale, finde egnede lokaler til ITintroduktion mv samt støtter op, hvor der måtte opstå uforudsete tekniske problemer omkring IT-rammen (platform, udstyr) Samlede anbefalinger Kurset er gratis for de kortuddanned e, der kan evt tilbydes ITundervisning som tilkøbsydelse. Der skal være en god, klar og gerne visuel formidling af, hvad det er for en kursusform. Der skal være mulighed for at kontakte en person, som er godt inde i forløbet mht spørgsmål. 5

6 formidling Forberedelse, gennemførsel og evaluering Vores deltagere klædte selv deres avatarer på. Det fandt de fleste ganske sjovt, men noget fagligt indhold havde det ikke. Venskaberne blev etableret efterhånden som folk kom online de første par gange under guidning af underviseren. Der var også skriftlig instruktion her. Det samme gjaldt home-funktionen 6 Gruppeopkald havde vi ikke behov for kunne se hinanden via venskabslisten. Vi havde fået bygget et godt hus med tilhørende legeplads. Det gav noget, at kunne gå rundt sammen og diskutere de pædagogiske muligheder og udfordringer, når man kiggede på det samme. Havde ikke brug for notecards, brugte andre muligheder via hjemmeside, mere enkelt for deltagerne (og underviseren) Vi brugte ikke postkassen, den var for besværlig for både deltagere og underviser. Lavede en lige så godt fungerende og mere enkel postkasse på vores tilknyttede hjemmeside Digitale muligheder for at formidle indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi anvendt meget, billedserier, musik, filmklip de sidste to ting koblet ind via link til youtube Anvendt de digitale muligheder for at deltagerne kan bearbejde uddannelsens indhold i lyd, tekst og billeder? Det har vi ikke gjort Erfaringer med samarbejde og kommunikation? Der har været en god og hyppig kontakt Udviklet et digitalt kursusmateriale? Har udarbejdet meget materiale, tænker det meste kan bruges af andre: Oplæg, illustrationer, bibliotek, biograf, billedcases mv.

7 Kompetence skema VIAUC Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring VIAUC 1 Markedsføring via institutionsudsendels er og invitation til informationsmøde Anbefalinger Den personlige kontakt med interesserede institutionsledere og forvaltningsrepræsen tanter er afgørende Administration Tilmelding til Der har været tilmeldinger via mails, men i dag ville det være via se.dk Oprettelse af kursist i Second life samt håndtering af lindendollar er håndteret af underviser. Kommunikation omkring uddannelsen op til AMUforløbet, er sket ved, at Der blev sendt velkomstbreve ud med diverse informationer, nu ville det foregå via mail, hvis der er koder, ville de sende dem med posten af hensyn til sikkerhed. Hvordan håndteres evaluering i VISkvalitet? Der er lavet papirevaluering, som efterfølgende er tastet, i dag ville kursisterne blive bedt om at gøre det elektronisk i viskvalitet. Der har generelt været mange problemer med VEU skemaerne, It-support Det har været fuldstændig afgørende at IT-support har kunnet skifte styresystem i forhold til at kunne køre S.L. og installere S.L. på VIA s Pc er. Ellers ville introduktionen til S.L. ikke have været mulig. Oprettelse af avaterer, administration af lidendollars og brugermanual stod den lokale projektleder for. Løbende problemer hvor deltagerne hjemmefra var i forbindelse med undervisere og andre deltagere blev ikke løst, f.eks. problemer med at kunne kommunikere i tale, når flere var til stede i det virtuelle studiemiljø Underviser Ud over de faglige forudsætninger i forhold til undervisningsindhold, itkundskaber på brugerniveau. Introduktionen til brugen af S.L. blev tilrettelagt som et særligt tilrettelagt introforløb af 4 timer, som lå forud for introduktionen til det faglige indhold. Deltager blev her på kort tid fortrolige med, hvordan man bevæger sig rundt i S.L. og hvordan der kan kommunikeres m.m. Desuden blev deltagerne hjulpet godt på vej i form af en manual i brugen af notecards. Deltagerne fik desuden udleveret en låneavatar, så de umiddelbart kunne gå i gang med at udforske det virtuelle miljø Det har været tidsmæssigt og teknisk krævende at tilrettelægge og gennemføre undervisning i S.L. Undervisning i form at powerpoints m.m. blev ikke benyttet, da hvert enkelt billede skulle oploades særskilt. Det viste sig samtidig meget vanskeligt at kommunikere på anden måde end ved at chatte på skrift. Teknisk fungerede det ikke med at flere kunne kommunikere via tale, og dialogen og kommunikationsprocessen blev langsom, da alt derfor skulle foregå på skrift. Notecards og aflevering af opgaver og meddelelser i postkassen var ligeledes besværligt. For deltagerne blev brugen af avatarerne for kunstig, da man med en avatar ikke kan vise mimik, gestik og betoning. Mødet med deltagerne i S.L. havde form af diskussioner i forbindelse med refleksioner over det faglige indhold sat i relation til den pædagogiske praksis, men dialogen på skrift var så langsommelig og virker dermed ikke inspirerende og inddragende. Ledelse Det er afgørende at ledelsen skaber de rette rammer for forløbet, dvs. at der bliver skabt mulighed for undervisernes oplæring i at kunne begå sig i det virtuelle miljø, at der er egnede itlokaler og den tekniske support står til rådighed. Samtidig er der afgørende at ledelsen er med til at udbrede kendskabet til denne type uddannelser via informationsmøder, informationsmateri ale m.m. Samlede anbefalinger Der er muligheder i it-baseret undervisning, men det gennemførte forløb har vist, at den virtuelle platform Second Life ikke er i stand til at tilgodese de ønsker, der er om en levende, nærværende og fleksibel undervisningsform. I stedet for at åbne muligheder, blev forløbet præget af tekniske forhindringer, hvorfor det bør overvejes, hvordan mulighederne i Second Life kan udbygges eller erstattes af en anden platform, der er lettere at håndtere og som kan tilbyde en større fleksibilitet 7

8 det har været svært for dem der ikke er medlem af en a- kasse at udfylde dem korrekt. Det skyldes formodentlig at de er ret unge og skemaerne har været for komplicerede i og med at de har fast arbejde om dagen og klubarbejde om aftenen. De skulle selv have veu og befordring udbetalt. Det har givet mange frustrationer hos både sekretær og kursister. Der har intet været med dem der var medlem af en a- kasse. Så var der ikke oprettet bevislinjer i EASY og SIS, så det tog jo også tid at få det gjort. 8

9 Data fra afholdte AMU forløb Underviserevaluering fra gennemførte AMU udd. v. UCC og VIAUC Nr. Spørgsmål Svar: UCC.- Sydhavns Plads 4, København AMU uddannelse: Sårbare og udsatte børn og unge Tidspunkt:? Undervisere: Marianne Svanholt og Lisbet Bangsbo Deltagere Svar VIAUC Hvilken AMU uddannelse: Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Tidspunkt: Split om aftenen i perioden fra den Undervisere: Lars Brøgger og Keld Bo Nielsen 9 1 Antal Geografisk spredning Deltagere fra følgende kommuner: Rudersdal, Brøndby, Helsingør, Gribskov, Deltagere fra Ringkøbing-Skjern og Skanderborg kommuner Fredensborg 3 Alder år år 5 ud af de 7 var under 25 år 4 Motivation for udd. I dette virtuelle miljø Blandet. Nogle var tiltrukket af det virtuelle miljø på forhånd, andre ville gerne prøve det, og nogle var ikke så meget for det, men valgte mest forløbet pga uddannelsens indhold Forskelligt. Nogle havde interesse i at udforske det virtuelle miljø, mens andre fandt det virtuelle som spild af tid og hellere ville forholde sig til det faglige og pædagogiske indhold i AMUuddannelsen 5 Hvorfra kendskab til dette forløb? Gennem de pædagogiske konsulenter i kmmunen samt informationspjece udarbejdet af os. Kendskab til/erfaring med AMU Alle havde tidligere deltaget i amu-dannelser og var fortrolige med AMU uddannelser 6 Ved deltagerne hvad AMU udd. Ja det vidste de godt Er? 7 Hvor mange AMU uddannelser har de tidligere deltaget i? Kendskab til virtuelle platforme Vides ikke Fra udsendelser af informationsmateriale og informationsmøde Er informeret via velkomstbrev og information på selve forløbet Ved ikke 8 Kendskab til second-life En enkelt kendte til Second Life på forhånd Begrænset eller ingen 9 Kendskab til pc-spil el.lign virtuelle platforme Introduktion til second-life 10 Hvordan blev introduktionen til brug af second-life gennemført? Ja de fleste kendte til de, især fra deres egne børn Der blev kørt med 3 forskellige modeller: 1. Fælles introduktion for hele holdet over 2 gange af 2 timer 2. Introduktion i mindre geografisk bestemte grupper i deltagernes eget hjem 3. Udlevering af instruktionsmateriale efterfulgt af introduktion til dem, der havde behov for det/ønskede det. Model 2 var den mest succesfulde. Ja Introduktionen til S.L. blev gennemført som et særligt introduktionsforløb, dvs. en undervisningsgang af 4 timer, hvor der blev undervist i brugen af S.L. Hvordan der logges på, brugen af avatarer, præsentation af undervisningsmiljøet i S.L. og kommunikationsmuligheder

10 11 Hvordan og hvor hurtigt blev deltagerne fortrolige med secondlife? Det blev de hurtigt, forudsat at deres udstyr var i orden. Indenfor et par timer var deltagerne fortrolige, især de yngre deltagere kunne meget hurtigt begå sig i S.L. 12 Hvordan vurderer du som underviser, at deltagerne efter introduktionen blev fortrolige med brug af second-life og læringsformerne? 13 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Selve kursusforløbet Hovedparten havde ingen problemer med at bruge Second Life. Problemerne opstod der, hvor f.eks. pc en ikke kunne trække SL uden at det hakkede eller fordi der var opdateringer af SL. Den hjemmeside, der var indlejret i SL-miljøet havde ingen problemer med. Mener hovedparten var tilfredse, men der var problemer, jeg ikke kunne løse omkring software, netkapacitet og grafikkort. Her var der nogen utilfredshed med systemet. Deltagerne kunne alle efter introduktionen begå sig i S.L. Ok. 10 Var det virtuelle miljø motiverende for læring? 14 Hvilke lærings- og undervisningsformer 1 blev anvendt? Undervisningsforløbet var organiseret som blended learning. 50% tilstedeværelsesundervisning og 50% over nettet. På netdelen blev anvendt både skriftlige oplæg, billedcases og filmklip. Den virtuelle platform blev primært anvendt som diskussionsforum, hvor teorien og den pædagogiske praksis blev sat i forbindelse med hinanden 15 Hvordan kommunikerede du som underviser med deltagerne, fx: -Hvad gjorde du? -Hvornår og hvor længe på platformen? -Hvordan vejledning? -Hvordan invitationer til aktiviteter, møder, dialog? Derudover forsøgte vi at anvende miljøet i second life i forbindelse med opgaver knyttet til kurset, f.eks. at vi gik på legepladsen eller ud i naturen (der er stand, bakker og skov på øen) og diskutere, hvilke lege, der kunne stimulere børn med forskellige sanseintegrationsproblemer. Dette blev dog i nogen grad forstyrret af, at stemme og skrivechatten fungerede med en del forsinkelse ved flere af undervisningsmøderne i SL, samt af fejl i teleportsystemet. Men havde teknikken fungeret bedre i SL, var selve ideen god nok. På netdelen kommunikerede jeg via stemme og skrivechat Vi havde på forhånd aftalt nogle tidspunkter, hvor vi alle sammen var online på SL. Vi var på 1 time 1½ i fællesskab Derudover havde deltagerne nogle tilbud om at kunne gå ind, hvor underviseren var tilstede. De fik så en guidet tur gennem SL-miljøet. Vejledningen forgik via spørgsmål og svar. Aftalerne kom i sted, sådan at tidspunkterne for møde i SL var aftalt før kurset startede. Dette gjaldt det sidste kursusforløb, da de to første forløb viste, at det ellers var vanskeligt at alle kunne troppe op derinde med deres avatar. Via vejledning i S.L., hvor der blev drøftet teori i forhold til praksis. Dette var rammesat til forløb af 3 timer, hvilket der dog ikke altid var behov for. Vejledningen blev primært gennemført via skriftlig chat, da der var tekniske problemer med lyden. Desuden var der afsat studietid til arbejde med praksisfortællinger m.m. 16 Hvornår og hvor længe var deltagerne på platformen? Deltagerne tog også selv intitiativer ift. Det virtuelle miljø, men ikke lige i forhold til SL-delen. Men på den tilknyttede hjemmeside kom deltagerne med gode faglige bidrag, f.eks. i form at et link til en relevant artikel eller et filmklip. Se ovenstående Der var afsat tre vejledningsgange i tidsrummet Det var forskelligt hvor lang tid den enkelte deltager var til stede på 1 Med undervisningsformer menes fx gruppearbejde, fælles plenum, deltagelse i aktiviteter, brug af bibliotek, diverse afprøvning

11 platformen og samtidig var det forskelligt hvor mange der var på platformen på samme tid 17 Tog deltagerne selv initiativ til aktiviteter med andre deltagere, med dig som underviser? 18 Hvilke lærings- og undervisningsformer deltog deltagerne i? 19 Var nogle lærings- og undervisningsformer mere populære end andre? Ifald hvilke? 20 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst teknisk set og hvordan? 21 Hvilke dele af lærings- og undervisningsformerne fungerede bedst pædagogisk/didaktisk set og hvordan? 22 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes brug af læringsmuligheder v. brug af dette virtuelle miljø 2? Ja det gjorde de, det var også ret naturligt, da nogle af dem var i legestuegrupper sammen. I den del af undervisningsforløbet, som var tilstedeværelsesundervisning, var der lagt vægt på at skabe rum for erfaringsudveksling og i den forbindelse blev der truffet nogle aftaler i forhold til deres fælles praksisfelt. Klasserumsundervisning og SL+ tilknyttet hjemmeside. Der var oplæg, cases, fællesdiskussioner, gruppediskussioner og opgaver, som skulle løses i forhold til egen praksis Hjemmesiden og tilstedeværelsesundervisningen var det mest populære og blev vurderet som det mest udbytterige. Deltagerne var meget glade for at få de faglige oplæg skriftligt på nettet. Erfaringsudvekslingen deltagerne imellem (forarbejdet lå i skriftlige hjemmeopgaver) var også højt vurderet. Mellem det første og de to sidste forløb blev dette opprioriteret efter ønske fra deltagerne, mens oplægsdelen blev skåret ned, da det fungerede fint formidlingsmæssigt med det skriftlige på nettet. Det gjorde hjemmesiden uden diskussion. Den var tilgængelig og let at finde rundt i. SL miljøet var ikke lige teknisk velfungerende hver gang vi var derinde. Det gjorde hjemmesiden. Den skriftlige form suppleret med noget visuelt materiale gjorde også, at deltagerne kunne følge deres eget læringstempo dele op i tid, gå tilbage og læse igen eller få stoffet på en anden måde via f.eks. en lille film. Havde desuden mulighed for at skrive til hinanden og der lå ekstra materialer til dem, der havde lyst til at fordybe sig (differentieret undervisning) Generel god brug af de særlige læringsmuligheder i det virtuelle miljø. Det skal også nævnes, at deltagerne anvendte læringsmiljøet til vidensdeling med kolleger, som ikke var på kursus. De henviste f.eks. til arbejdskemaer og artikler. Det er en god ting at kunne give deltagerne inspiration både i form af skift og billeder. Det tilgodeser dem, der ikke er så læsestærke. Nej Se ovenfor Forløbet i S.L. fungerede primært som et vejlednings og diskussionsforum. Det var teknisk svært og tidskrævende at få til at fungere og der blev ikke afprøvet yderligere undervisningsformer Se ovenfor Se ovenfor Der var en meget svingende deltagelse i aktiviteterne i det virtuelle miljø. Dette skyldes bl.a. en række tekniske vanskeligheder og ikke mindst de begrænsede muligheder der ligger i S.L Hvordan vurderer du som underviser hvorvidt deltagerne oplever det virtuelle miljø som motiverende for læring? En enkelt ting, der kunne være udnyttet bedre var muligheden for at deltagerne selv aftalte at mødes med hinanden f.eks. omkring opgaveløsning. Der brugte de telefonen i stedet for nettet. Dette kunne måske være blevet brugt mere, hvis der havde været en lettere tilgængelig chat vi kunne f.eks. have koblet en Skype-chat på - Det var motiverende for hovedparten, men der var også enkelte, som det ikke tiltalte. De kunne bedre lide forløb med 100% konfrontationsundervisning - Der er fra deltagerne kritik af tekniske problemer og de store hardware krav for at kunne køre S.L. Desuden oplever deltagerne det som en hindring at kommunikationen via tale ikke fungerede og at det derfor blev meget langsommeligt at skulle kommunikere via chat på skrift. Der er desuden kritik af at chatfeltet er for lille og at det går ud over kommunikationen, når 2 Ift traditionel undervisning med fysisk tilstedeværelse

12 det ikke er muligt at anvende gestik og mimik. Det er derimod motiverende at deltagerne kan deltage i vejledning og refleksion hjemme fra og undgå transporttid 24 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med brug af dette virtuelle læringsmiljø? 25 Hvordan vurderer du som underviser, deltagernes læringsudbytte set ift den tid, de har brugt Teknisk support De gav alle udtryk for, at de var glade for hjemmesiden og dens muligheder. De syntes ikke, at SL havde noget specielt at byde på derudover, specielt ikke når SL fungerede så tungt rent teknisk. Læringsudbyttet har været højt. Deltagerne oplever at det er for besværligt og at der er for mange begrænsninger Læringsudbytter er ok Hvilken teknisk support blev tilbudt? 27 Hvordan brugte deltagerne den tekniske support 28 Hvordan vurderer du som underviser, hvorvidt deltagerne kunne bruge den tekniske support hjalp det? 29 Hvordan vurderer du som underviser deltagernes tilfredshed med den tekniske support? Fleksibilitet og tilgængelighed jvnf. forandringsteori 30 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever dette virtuelle miljø som fleksibelt for deres læringsforløb? 31 Hvordan vurderer du som underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til uddannelse ved dette virtuelle miljø? Hjælp til installation af SL-wiewer, tjek af om deres pc-ere kunne køre SL, guidning ved opdateringer af SL De bad om hjælp, når de havde behov de fleste da. Det hjalp der, hvor problemet ikke skyldes net eller pc-kapacitet. OK, men frustration der hvor problemet så i det tekniske udstyr Ja de oplevede fleksibilitet, især blev det fremhævet at man kunne følge sit eget læringstempo. Desuden gav det muligheder for at være på kursus sammen med kolleger, der ikke kunne have været med, hvis det var et traditionelt undervisningsforløb. Jeg mener, at deltagerne oplevede en øget tilgængelighed via fleksibiliteten. Derudover ligger en øget tilgængelighed i, at der på nettet kan formidles på forskellige måder med ord og billeder. Der var dog et lille antal deltagere, som oplevede kravene til skiftlighed (opgaver) som mindre tilgængelighed. Det var i alle tilfælde deltagere, som havde problemer med at formulere sig skriftligt. It afdelingen stod på stand by, hvis der skulle opstå problemer Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Var ikke aktuelt Deltagerne kan se at der er muligheder, hvis kommunikationsmulighederne i det virtuelle bliver bedre. Det er desuden udmærket at kunne deltage i undervisningen uden at skulle være fysisk tilstede i et klasselokale Deltagerne på holdet, der geografisk havde stor afstand til uddannelsesstedet, kunne se fordele i en kombination af undervisning i både det virtuelle og i real life 32 Hvordan vurderer du som Hovedparten oplever jeg har oplevet en øget tilgængelighed. Mulighederne i det virtuelle er der, men der er for få muligheder

13 underviser samlet set, hvorvidt deltagerne oplever øget tilgængelighed til læring ved dette virtuelle miljø? Kursusbeviser 33 Hvor mange deltagere har bestået uddannelsen/fået kursusbevis? 34 ud af 35. De to som ikke har modtaget kursusbevis skyldes fravær- Alle og for mange begrænsninger ved brugen af S.L. 13 Deltagerevaluering gennem viskvalitet og skolespørgsmål Der er data her fra VIAUC og UCC. Data fra referater v. projektgruppe netværk Her opsummeres de væsentlige diskussionspunkter fra forløbet og erfaringer med projektgruppen/netværket

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene

IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene IT og medier er et godt supplement til den almindelige undervisning men kan ikke stå alene Af Katrina Busch Hasselstrøm, Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium I 3 uddannelseseksperimenter i 2013

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen!

Don'ts and do's - når man vil bruge lyd i og omkring undervisningen! Gode råd er ofte dyre når man vil i gang med innovative pædagogiske tiltag. Erfaringskataloget bygger på Lyduniverslærernes anbefalinger fra deres organisering og implementering af undervisningsforløb,

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Implementering af e-læringsforløb

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011

Efteruddannelse.dk. Forandringens vinde blæser november 2011 Efteruddannelse.dk Forandringens vinde blæser november 2011 Agenda Velkomst Hvorfor EfterUddannelse.dk Lynkursus i EfterUddannelse.dk Praktiske forudsætninger Tilmelding til AMU kurser Ansøgning om VEU

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere