a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem"

Transkript

1 Aktstykke nr. 66 Folketinget Bilag Afgjort den 16. december 2010 Justitsministeriet. København, den 30. november a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at videreføre anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) til politiet, jf. Akt /5 2007, i lyset af, at den økonomiske ramme for anskaffelse og udvikling af POLSAG inkl. en ny buffer til uforudsete udgifter forøges med 89,3 mio. kr. Hertil kommer, at udgifterne til etablering og drift af testmiljøer og driftsetablering i udviklingsperioden nu kan estimeres pålideligt til 75,2 mio. kr. De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af POLSAG udgør dermed 405,5 mio. kr. Rebudgetteringen af udgifter til anskaffelse og udvikling medfører samlet set årlige mindreudgifter i forhold til det budgetterede til og med 2011 og merudgifter herefter. Den akkumulerede mindreudgift afsat til anskaffelse og udvikling i Akt / forventes ultimo 2010 at udgøre 11,4 mio. kr., som reserveres på bevillingsafregningen for Hertil kommer en mindreudgift på i alt 63,7 mio. kr., som politiet har afsat inden for bevillingen til POLSAG-projektet i Disse midler videreføres som overført overskud ultimo Endvidere anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at lånerammen opjusteres med 138,3 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 på grund af programmets opgjorte øgede økonomiske omfang. De bevillings- og lånerammemæssige konsekvenser for 2010 og 2011 afholdes inden for den afsatte bevilling på Politiet og anklagemyndigheden mv., herunder af den reserverede bevilling. Der vil i vinteren/foråret 2011 blive foretaget en ekstern undersøgelse af bl.a. projektets økonomi og risici. Undersøgelsen samt erfaringer fra pilotdriften på Bornholm vil danne grundlag for en ny samlet forelæggelse af POLSAG-projektet for Finansudvalget senest i juni Der vil frem til forelæggelsen for Finansudvalget ikke blive foretaget fornyede dispositioner i projektet med udgiftsmæssige konsekvenser efter 2011 ud over de i dette aktstykke specificerede dispositioner. b. Ved flerårsaftalen for politiet for blev der iværksat et samlet moderniseringsprogram for politiets it-systemer. Moderniseringsprogrammet omfattede bl.a. udskiftning af politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). Finansudvalget tiltrådte ved Akt 119 af 16/5 2007, at Rigspolitiet indgik aftale med CSC Danmark A/S om levering af et nyt sagsbehandlingssystem samt en række ydelser i tilknytning hertil. I september 2008 godkendte Rigspolitiet den samlede systemdesigndokumentation for POLSAG. Den efterfølgende udviklingsfase blev herefter igangsat som planlagt, men CSC Danmark A/S havde vanskeligt ved at opfylde de fastsatte milepæle i forhold til leverancer til kundetest. I efteråret 2008 orienterede CSC Danmark A/S om, at der forventedes en forsinkelse med leveringen af POLSAG på ca. 4 måneder. På denne baggrund og i lyset af de problemer, leverandøren havde haft med at sikre den fornødne kvalitet af leverancer i programmet, besluttede Rigspolitiet at gennemføre et eksternt konsulentreview af det samlede POLSAG program ved The Boston Consulting Group (BCG). BCG vurderer i det gennemførte review fra august 2009 bl.a., at CSC Danmark A/S er i stand til at levere et system, som opfylder de kvalitetskrav, der er fastsat i kontrakten, og at POLSAG vil indeholde den funktionalitet, der er beskrevet i Akt / bortset fra et datawarehouse, der erstattes af rapporteringsfunktionalitet i POLSAG. Indførelsen af POLSAG vil bl.a. medføre følgende fordele: Justitsmin., j.nr AA005810

2 2 Der kan foretages fuld elektronisk sagsbehandling inklusive indscanning og elektronisk arkivering, hvilket ikke er muligt i det eksisterende POLSAS. Digitaliseringen af de nuværende papirbaserede arbejdsgange vil reducere sagsbehandlingstiden og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Alle data vil fremover blive gemt i én fælles database, således at brugerne vil kunne søge informationer på tværs af kredsene, hvilket ikke er muligt i det nuværende POLSAS. Muligheden for at kunne foretage søgninger på tværs af de enkelte kredse vil styrke bekæmpelsen af kriminaliteten på tværs af politikredsene. Datakvaliteten forbedres, da der i POLSAG er indført valideringscheck, der ikke findes i dag. Den forbedrede datakvalitet vil minimere risikoen for fejl i sagsbehandlingen. Der skabes mulighed for ensartet kvalitetssikring af sagsbehandlingen i alle kredse, da POLSAG er landsdækkende, og reglerne for anvendelsen fastsættes og styres centralt. Det bliver muligt at danne statistikker i form af eksempelvis sagsbehandlingstider i forskellige kategorier, hvilket vil give såvel medarbejdere som ledere et bedre beslutningsgrundlag i den løbende prioritering. Der skabes mulighed for fuld elektronisk oversendelse af sager til domstolene og kriminalforsorgen. Denne digitalisering af dataudvekslingen vil på sigt reducere sagsbehandlingstiden og reducere arbejdet med forsendelse af papirsager mellem myndighederne og internt i politiet. Der skabes mulighed for internetbaseret selvbetjening for borgerne via politiets hjemmeside. I dag forudsætter registrering af internetanmeldelser, at politiet efterfølgende indtaster indholdet i det eksisterende sagsbehandlingssystem POLSAS. De nævnte funktionaliteter vil efter Rigspolitiets vurdering generelt løfte kvaliteten af politiets sagsbehandling samt reducere sagsbehandlingstiden. Datakvaliteten bliver forbedret, og muligheden for at foretage landsdækkende søgninger styrker bekæmpelsen af kriminaliteten på tværs af politikredsene. Den bedre ledelsesinformation giver et bedre beslutningsgrundlag for såvel den enkelte medarbejders og leders sagsopfølgning. Det nuværende sagsbehandlingssystem er forældet og kan ikke anvendes som grundlag for den ønskede fremtidige digitalisering i politiet. POLSAG er dermed en forudsætning for, at politiet kan leve op til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Funktionaliteterne er implementeret i den version af POLSAG, der bliver idriftsat, og Rigspolitiet har både ved grundig test og demonstrationer af systemet for brugerne fået bekræftet, at POLSAG lever op til forventningerne til systemet. En analyse foretaget i POLSAG-programorganisationen har vist, at omkostningerne ved etablering af et datawarehouse vil overstige det udgiftsskøn, der lå til grund for Akt / Rigspolitiet har på den baggrund besluttet at etablere de nødvendige rapporteringsfunktioner direkte i POLSAG. Derfor er der udviklet en løsning i POLSAG, der gør det muligt at udtrække statistikker og rapporter, der dækker de statistik- og sagsstyringsbehov, der relaterer sig til anvendelsen af POLSAG. Vedrørende reviewet fra august 2009 henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor under risikovurdering. Replanlægning og tidsplan Parallelt med det eksterne konsulentreview, der blev afleveret til Rigspolitiet den 14. august 2009, gennemførte Rigspolitiet forhandlinger med CSC om en samlet replanlægning af POLSAG-programmet, der omfattede den skønnede forsinkelse med leveringen. Siden det i sommeren 2010 stod klart, at CSC ikke kunne gennemføre den planlagte overtagelsesprøve til det forudsatte tidspunkt, er der udarbejdet en revideret plan for færdiggørelse af POLSAG. Den samlede POLSAG-løsning består nu af den oprindelige kravspecifikation med designændringer samt to udviklingspakker, som er forhandlet i henholdsvis efteråret 2009 og Udviklingspakkerne tager højde for den ændrede kredsstruktur efter politireformen, ny lovgivning, rettelser af erkendte uhensigtsmæssigheder samt behov for yderligere funktionalitet til understøttelse af fuld elektronisk sagsbehandling af såvel de politifaglige som de juridiske arbejdsgange. Den aktuelle status på POLSAG-implementeringen er, at udviklingspakke 1 samt de designændringer, der er gennemført i forhold til den oprindelige kravspecifikation, er færdigudviklet og funktionaliteten er den 9. november færdigtestet med tilfredsstillende resultat. Disse dele er dermed nu klar til brug. Aktuelt er der ved at blive gennemført uddannelse af de kommende brugere i Bornholms Politikreds og alt er således parat til idriftsættelse på Bornholm den 15. december, som den nye plan foreskriver. I forbindelse hermed har Rigspolitiet konstateret, at de kommende brugere på Bornholm har ytret tilfredshed med funktionaliteten i POLSAG, samt at leverandøren i alle henseender har leveret i forhold til den nye plan. Der er i efteråret 2010 igangsat udvikling af en udviklingspakke 2, der forventes færdigudviklet ultimo januar Udviklingspakke 2 består primært af implementering af lovændringer (Vanvidspakken, herunder i forhold til Automatisk Trafik Kontrol). Implementeringen af udviklingspakke 2 er ikke en forudsætning for idriftsættelsen i Bornholms Politikreds, da det på grund af politikredsens begrænsede størrelse har været muligt at finde alternative løsninger, men vil være en forudsætning for en idriftsættelse i resten af landet. Udviklingspakke 2 vil være færdigudviklet ultimo januar 2011, hvorefter funktionaliteten vil skulle testes. I Akt / er det anført, at implementering af POLSAG påbegyndes i 2009 og afsluttes i sommeren Efter den nu foreliggende planlægning forsinkes implementeringen af POLSAG ca. 24 måneder, således at implementeringen nu forventes påbegyndt i december 2010 og afsluttet i juni Den nu foreliggende planlægning tager ud over leverandørens

3 3 forsinkelse højde for en nødvendig udvidelse af tiden for programmets implementering i alle politikredsene fra 6 til 18 måneder for at styrke muligheden for fejlrettelser mellem implementeringsfaserne og samtidig mindske belastningen af politikredsenes operative enheder. Endvidere indgår nødvendige ændringer af programmet, navnlig som følge af politikredsreformen og ændret lovgivning, der er kommet til efter udarbejdelsen af programmets kravspecifikation og indgåelse af kontrakt. Det har i forbindelse med replanlægningen været afgørende for Rigspolitiet, at CSC fortsat påtager sig ansvaret for at sikre en succesfuld gennemførelse af det samlede POLSAG-program, jf. herved bemærkningerne i Akt 119 af 16/5 2007, hvilket de gør. Økonomi I Akt 119 af 16/ er det anført, at udgifterne til anskaffelse og udvikling af POLSAG udgør 221,0 mio. kr. (efter pristalsregulering 241,0 mio. kr.) eksklusive drifts- og interne statslige renteudgifter i programperioden. Det replanlagte budget indeholder samlede udgifter på 405,5 mio. kr. (ekskl. interne statslige renteudgifter), hvoraf 62,3 mio. kr. kan henføres til udviklingspakkerne vedrørende ny funktionalitet mv., jf. tabel 1. Af den samlede forøgelse af programøkonomien på 164,5 mio. kr. kan 75,2 mio. kr. henføres til, at budgettet nu er inkl. etablering og drift af testmiljøer og driftsetablering i udviklingsperioden. Tabel 1. Omkostningsændring fra oprindeligt aktstykke (ekskl. renter) Aktstykke / ,0 Budget november ,5 Samlet udvidelse af programøkonomi 164,5 Heraf drift og etablering af testmiljøer 75,2 Heraf øgede omkostninger 79,3 - Forsinkelse og designændringer i forhold til oprindelig kravspecifikation 17,0 - Udviklingspakke 1 (efterår 2009) 33,0 - Udviklingspakke 2 (efterår 2010) 29,3 Heraf ny reserve til uforudsete udgifter 10,0 Omkostningerne til anskaffelse af den funktionalitet, der lå til grund for Akt /5 2007, skønnes efter rebudgetteringen at overstige det i Akt / anførte med 17,0 mio. kr., idet det samtidig bemærkes, at det i Akt / afsatte beløb til uforudsete udgifter på 19,0 mio. kr. er opbrugt. Anvendelsen af beløbet til uforudsete udgifter skyldes bl.a. højere konsulentudgifter end forudset i programmets startfase, hvor det på grund af situationen på arbejdsmarkedet var overordentlig vanskeligt at rekruttere personale med de nødvendige kompetencer. Replanlægningen af programmet indebærer herudover udgifter til udviklingspakke 1 i efteråret 2009 på 33,0 mio. kr. og udviklingspakke 2 i efteråret 2010 på 29,3 mio. kr. Hertil kommer, at der er afsat en reserve på 10,0 mio. kr. til uforudsete udgifter. I alt forøges programmets omkostninger med 89,3 mio. kr. inkl. ny buffer til uforudsete udgifter, sådan at udgiften til det replanlagte program bliver 330,3 mio. kr. Det samlede budget for anskaffelse og udvikling af POLSAG inkl. 75,2 mio. kr. til etablering og drift af testmiljøer og driftsetablering i udviklingsperioden udgør herefter 405,5 mio. kr. Tabel 2 nedenfor viser ændringerne i omkostningerne til anskaffelse og udvikling af POLSAG inkl. etablering og drift af testmiljøer og driftsetablering i forhold til bevillingen på Akt / Tabel 2 er indsat som bilag De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 405,5 mio. kr., som er summen af de replanlagte programudgifter på 330,3 mio. kr. inkl. reserven til uforudsete udgifter og udgifterne til driftsetablering mv. i programperioden på 75,2 mio. kr., genfindes i tabel 2 i rækkerne for Bevilling efter rebudgettering som summen af foranalysen på 26,2 mio. kr. og samlede afskrivninger på 379,3 mio. kr. Udgifterne til foranalysen har været afholdt i perioden og aktiveres modsat ovenstående ikke, hvilket der er taget højde for i forbindelse med rebudgetteringen af programmet.

4 4 Tabel 3 viser de udgiftsmæssige konsekvenser af den rebudgetterede anskaffelse og udvikling af POLSAG samt skøn for driftsudgifter til POLSAG og driftsbesparelser på POLSAS. Tabel 3 er indsat som bilag Udgiften til drift af POLSAG har Rigspolitiet nu estimeret til 42,5 mio. kr. årligt, når systemet er i fuld drift, hvortil kommer udgifter til videreudvikling af POLSAG. Herudover vil der ifølge Rigspolitiet være udgifter til dobbelt-drift af POLSAG og POLSAS på 18 mio. kr. årligt i de første to år, indtil POLSAS gradvist udfases, så udgiften til POLSAS reduceres. Af den samlede akkumulerede mindreudgift på skønnet 75,2 mio. kr. ultimo 2010 kan 11,4 mio. kr. henføres til bevillingen på Akt / Denne del reserveres i overensstemmelse med bevillingsreglerne på bevillingsafregningen for 2010 med henblik på den fortsatte anskaffelse og udvikling af POLSAG. Den resterende del på 63,7 mio. kr. vil alt andet lige kunne overføres som overført overskud ultimo 2010 og vil dermed kunne indgå i finansieringen af udgifterne til udvikling, anskaffelse og drift af POLSAG i 2011 og delvist i Lånerammen opjusteres med 138,3 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2010 på grund af programmets opgjorte øgede økonomiske omfang, der medfører et større lånebehov. De samlede omkostninger til POLSAG i 2010 og 2011 på i alt hhv. 28,7 mio. kr. og 55,2 mio. kr. afholdes inden for den afsatte bevilling på Politiet og anklagemyndigheden mv. Der foretages ikke yderligere dispositioner i projektet med udgiftsmæssige konsekvenser efter 2011 ud over de i dette aktstykke specificerede dispositioner. Risikovurdering Boston Consulting Group (BCG) har i august 2009 afsluttet en risikovurdering af anskaffelsen af POLSAG. Endvidere har Rigspolitiet i løbet af sommeren 2010 reorganiseret POLSAG-programmet og herunder revideret den måde, hvorpå risici styres. På denne baggrund vurderer Rigspolitiet, at den samlede risiko ved POLSAG-programmet er middel, jf. tabellen nedenfor. Tabel 4. Risikovurdering Niveau Risikofaktor Økonomi Organisation Teknisk løsning Leverandør Interessenter Samlet risikovurdering Samlet Risikovurdering Det samlede risikoniveau vurderes af Rigspolitiet at være middel, hvilket er lavere end skønnet i Akt / Den lavere risikovurdering skal særligt ses i lyset af, at udviklingen og testen af POLSAG-funktionaliteten, der implementeres på Bornholm den 15. december 2010, er afsluttet, hvilket er et væsentligt element i politiets endelige overtagelse af systemet. Applikationen er nu inde i det afsluttende kvalitetssikringsforløb. Dertil kommer, at driftsmiljøerne er på plads. Integrationslaget, der sikrer sammenhæng, til de systemer POLSAG integrerer til, er implementeret. Endelig er opgradering af alle randsystemer gennemført succesfuldt i september Alt det forberedende arbejde er således udført, og Rigspolitiet er ved at være klar til, at selve POLSAG-applikationen installeres, idriftsættes og udrulles i pilotdrift i Bornholms Politikreds. Nedenfor vurderes elementerne i det samlede risikobillede. Grundlaget for sammenfatningen er en detaljeret risikoanalyse, som er udarbejdet i henhold til Finansministeriets vejledning om risikovurdering af it projekter. Der er ligeledes udarbejdet en egentlig strategi for risikostyring og et paradigme for risikostyring, som alle niveauer i POLSAG-programmet følger. Økonomi BCG og Rigspolitiet vurderer, at der er en økonomisk risiko forbundet med, at det kan blive nødvendigt at iværksætte tiltag til forbedring af performance, ud over det der er dækket af CSC Danmarks kontraktlige forpligtelser. Til bl.a. at

5 5 imødegå denne risiko er der afsat en reserve til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. Rigspolitiet vurderer, at dette beløb er tilstrækkeligt set i lyset af programmets fremskredne status. Hertil kommer, at der udestår en yderligere kvalificering af driftsudgifterne til systemet mv. Organisation Risikoanalysen har vist, at det organisatoriske område ikke udgør nogen væsentlig risiko i forhold til POLSAG-programmets tidsplan, kvalitet eller økonomi. Årsagen er primært, at ændringer i organisatoriske processer, systemets sværhedsgrad og Rigspolitiets modenhed i forhold til at levere it-projekter er risikofaktorer, der alle har været og fortsat bliver håndteret, hvilket giver sig udslag i et lavt risikoniveau. Teknisk løsning Den største enkeltstående risiko ligger inden for området Teknisk løsning. Risikoen udgøres af det samlede systems svartider for brugerne. For så vidt angår eventuelle performancerelaterede problemer er det BCG s vurdering, at utilfredsstillende performance som udgangspunkt altid vil kunne løses med en tilstrækkelig indsats, og CSC Danmark A/S vurderes at kunne levere denne for at opnå de kontraktlige fastsatte performancekrav. BCG peger dog på, at der på trods af, at CSC/ScanJour måtte være i stand til at leve op til de kontraktlige performance krav, fortsat vil være en risiko for, at end-to-end performance vil forblive utilfredsstillende for slutbrugerne som følge af, at der ikke i kontrakten er specificeret (og kvantificeret) garanterede endto-end svartider. I forbindelse med programmets replanlægning er der lagt vægt på, at leverandøren fortsat sikrer et målrettet, samlet fokus på den brugeroplevede svartid. Programorganisationen har for at understrege vigtigheden af denne risikofaktor etableret en task force, der i samarbejde med leverandøren har til opgave løbende at sikre, at graden af performance lever op til kravene. Det er Rigspolitiets vurdering, at leverandøren fortsat er engageret i at løse de udfordringer, der har været og er, og dermed vil kunne levere de aftalte svartider. Rigspolitiet forventer således, at systemet senest medio 2011 vil kunne leve op til performancekravene. Hertil kommer, at BCG i reviewet fra sidste efterår konkluderer, at den valgte tekniske løsning, som er baseret på Scan- Jour og Captia, kan have en negativ indvirkning på omkostninger til drift, vedligehold og fremtidig videreudvikling af systemet, muligheden for at udskifte leverandør eller skifte Captia ud med et andet standardsagsbehandlingssystem. BCG angiver, at de omkostningsrelaterede risici som følge af den høje systemkompleksitet i forbindelse med drift og vedligeholdelse af POLSAG er kontraktuelt begrænset, hvilket omkostningerne til evt. nødvendige opgraderinger af system- og standardprogrammel som følge af nye Captia-versioner dog ikke er. Endvidere er den stærke binding til Captia som system og Scan-Jour som leverandør en risiko, da det vil være ressourcekrævende og medføre høje omkostninger at udskifte Captia med et andet standardsagsbehandlingssystem. Leverandør Risici, der knytter sig til dette område er primært leverandørens evne til at levere til tiden og i den aftalte kvalitet. Det er Rigspolitiets vurdering, at en gennemført styrkelse af leverandørens og POLSAG-programmets organisation og styringsmæssige processer har reduceret denne risiko til et acceptabelt niveau. Dog er der jf. ovenfor under de tekniske risici en stærk binding til ScanJour som leverandør, der gør det vanskeligt at skifte leverandør, herunder at skifte Captia ud med et andet standardsagsbehandlingssystem. Interessenter Rigspolitiet vurderer på baggrund af bl.a. BCG s gennemgang fortsat den interessentrelaterede risiko til at være middel, men peger samtidig bl.a. på, at inddragelsen af politikredsene gennem implementeringsforberedelserne nedsætter interessentrisikoen for POLSAG. Der har været gennemført en betydelig indsats, som har reduceret dette potentielle risikoområde. Programmet bevæger sig nu ind i en fase, hvor indsatsen for nøgleinteressenters opbakning og engagement vil blive intensiveret. Interessentrisikoen er bl.a. søgt reduceret ved, at tiden for programmets implementering i alle politikredsene er udvidet fra 6 til 18 måneder. Samlet vurdering I lyset af den samlede fordyrelse og de risici, der fortsat ses at være ved POLSAG-systemet, vil der blive iværksat en ekstern undersøgelse af POLSAG-projektet. Undersøgelsen vil fokusere på årsagerne til fordyrelsen samt vurdere de risici, der fortsat ses at være i projektet, herunder bl.a. i forhold til den fremtidige drift af systemet, systemets performance og muligheden for evt. senere at skifte leverandør. Endelig vil undersøgelsen vurdere systemets fremtidige driftsudgifter samt mulige driftsbesparelser som følge af POLSAG. Undersøgelsen forventes gennemført i vinteren/foråret 2011 sideløbende med pilotprojektet i Bornholms Politikreds og vil kunne trække på erfaringer herfra.

6 6 c. Aktstykket forelægges med henblik på videreførelse af udvikling og anskaffelsen af POLSAG, idet de samlede udgifter til POLSAG forøges med mere end 10 pct. jf. forelæggelseskravet i budgetvejledningens afsnit e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Rigspolitiet viderefører anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) til politiet, jf. Akt / De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 405,5 mio. kr. (ekskl. interne statslige renteudgifter). Politiets og anklagemyndighedens låneramme forhøjes med 138,3 mio. kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for De bevillings- og lånerammemæssige konsekvenser for 2010 og 2011 afholdes inden for den afsatte bevilling på Politiet og anklagemyndigheden mv., herunder af den reserverede bevilling. Der vil i vinteren/foråret 2011 blive foretaget en ekstern undersøgelse af bl.a. projektets økonomi og risici. Undersøgelsen samt erfaringer fra pilotdriften på Bornholm vil danne grundlag for en ny samlet forelæggelse af POLSAG-projektet for Finansudvalget senest i juni Der vil frem til forelæggelsen for Finansudvalget ikke blive foretaget fornyede dispositioner i projektet med udgiftsmæssige konsekvenser efter 2011 ud over de i dette aktstykke specificerede dispositioner. f. Finansministeriets godkendelse foreligger. København, den 30. november 2010 Til Finansudvalget. LARS BARFOED / John Vestergaard Tiltrådt af Finansudvalget den

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Direktørkontrakten opstiller væsentlige drifts- og udviklingsmål for politiet i 2008.

Direktørkontrakten opstiller væsentlige drifts- og udviklingsmål for politiet i 2008. Indledning Politireformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Gennemførelsen af politireformen er en flerårig proces, og rammerne herfor er fastsat i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for 2007-2010

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets it-system POLSAG. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om politiets it-system POLSAG. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om politiets it-system POLSAG Marts 2013 BERETNING OM POLITIETS IT-SYSTEM POLSAG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. august 2011 RN

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt.

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt. Vurdering af tilbud Udbud af kontrakt om udvikling, implementering og vedligeholdelse af it-system til understøttelse af arbejdsprocesser på beskæftigelses- og integrationsområdet EU-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt. Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om det digitale tinglysningsprojekt (beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2016 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar

Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar Digitalisering af arkiv, spørgsmål - svar ID Spørgsmål, Leverandør Svar, Københavns Brandvæsen 1 Vil besvarelsen ske løbende? Vi stiller dette spørgsmål, fordi vi ofte har oplevet, at en besvarelse ofte

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE EN UNDERSØGELSE AF POLSAG, REVIEW AF POLSAG. THE BOSTON CONSULTING GROUP Kalvebod Brygge 24, 8. etage 1560 København V

UDVALGET VEDRØRENDE EN UNDERSØGELSE AF POLSAG, REVIEW AF POLSAG. THE BOSTON CONSULTING GROUP Kalvebod Brygge 24, 8. etage 1560 København V UDVALGET VEDRØRENDE EN UNDERSØGELSE AF POLSAG, 2011 - REVIEW AF POLSAG THE BOSTON CONSULTING GROUP Kalvebod Brygge 24, 8. etage 1560 København V Oktober 2011 INDHOLD 1 Indledning og kommissorium... 4 2

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A504/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Ejendomsinformationssystem (SE) (beretning nr. 6/01) I. Indledning 1. I

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere