Aktstykke nr. 60 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 60 Folketinget Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem til at understøtte sagsbehandlingen af bl.a. civile sager og straffesager (JFS, fase 1) ved Danmarks Domstole, jf. Akt 118 af 30. april 2009, herunder at de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling er 37,9 mio. kr. højere i forhold til det oprindeligt budgetterede i Akt 118 af 30. april Projektet forventes færdigt ved udgangen af 2013, hvilket er ca. 3 år senere end forudsat i den oprindelige tidsplan. De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling forventes at blive på 106,0 mio. kr., hvilket er 37,9 mio. kr. højere end på Akt 118 af 30. april 2009, hvor de samlede projektomkostninger til udviklingen af et nyt it-system til at understøtte behandlingen af civile sager og straffesager blev skønnet til 68,1 mio. kr. Merudgifterne i forhold til Akt 118 af 30. april 2009 skyldes, at den valgte it-løsning nu underbygger sagsbehandlingen af andre fagområder end civile sager og straffesager, stigende renteomkostninger som følge af den forsinkede ibrugtagning samt en fordyrelse af projektets indledende foranalyse. Merudgifterne afholdes inden for domstolenes rammer på hovedkonto Retterne. b. Ved Akt 167 af 26. maj 2004 gav Finansudvalget tilslutning til, at der kan gennemføres en modernisering af et af domstolenes juridiske fagsystemer, som behandler fogedsager. Det fremgår endvidere af aktstykket, at det er tanken med it-strategien, at de øvrige juridiske fagsystemer på sigt også skal overflyttes til et nyt centralt driftsmiljø. Det fremgår således, at der skal udvikles et it-system til at understøtte behandlingen af civile sager og straffesager, og endelig skal der udvikles et it-system til at understøtte behandlingen af tvangsauktioner og skiftesager som sidste del af udviklingsstrategien. Ved Akt 118 af 30. april 2009 gav Finansudvalget tilslutning til, at der kunne igangsættes trin 1 af en revideret plan for udviklingen af et nyt it-system til at understøtte behandlingen af civile sager og straffesager ved Danmarks Domstole. De samlede investeringer i trin 1 blev skønnet til 58,7 mio. kr., hvilket medfører samlede udgifter i form af afskrivninger, renter og drift på i alt 68,1 mio. kr. i PL (svarende til 63,1 mio. kr. i 2009-PL). Den beskrevne udviklingsstrategi i Akt 118 af 30. april 2009 er fortsat uændret, men indeholder systemmæssige udviklingskomponenter, som også vil blive anvendt i sagsbehandlingen af andre fagområder end civile sager og straffesager, hvorfor en bevilling på 25,6 mio. kr. på finansloven for Justitsmin., j.nr AA006922

2 til udvikling af et tilsvarende system til behandling af tvangsauktioner og skiftesager nu også indgår i det samlede projektbudget. Baggrunden for merudgifterne i forhold til Akt 118 af 30. april 2009 skyldes således helt overvejende, at projektets formål er udvidet til også at omfatte tvangsauktioner og skiftesager, og der som følge heraf også indgår bevilling fra finansloven for 2007 til udvikling af et it-system på dette område. Den justerede udviklingsplan indebærer, at projektet omfatter en samlet modernisering af infrastruktur og udvikling af fælles systemkomponenter, som kan anvendes til behandling af flere sagsområder i stedet for en etapevis udvikling for de forskellige sagstyper. Dette har vist sig hensigtsmæssigt, eftersom der er mange fællestræk i sagsbehandlingen på tværs af sagsområder. Den reviderede udviklingsplan betyder, at domstolene udskifter den gamle og teknologisk forældede platform med en modulopbygget arkitektur. Udskiftningen af den gamle løsning foretages i et trinvist udviklingsforløb, som anvender fællesoffentlige teknologiske standarder for sikkerhed, services, snitflader og formater. De valgte tekniske principper understøtter en konkurrenceudsættelse i forhold til leverandører. Afslutningen af fase 1 forventes at ske ca. 3 år senere end oprindeligt planlagt, jf. Akt 118 af 30. april Forsinkelsen kan primært tilskrives følgende fire forhold: En ændret strategi i forhold til implementeringsforløbet, jf. nedenfor. Nødvendigheden af en større opgradering af domstolenes it-infrastruktur sideløbende med udviklingsarbejdet. Udskiftning af nøglemedarbejdere for at kunne tilgodese Tinglysningsprojektet i 2010 Testforløbet har indikeret behov for yderligere kvalitetssikring, før systemet er klar til udrulning Fase 1 har således skabt et systemfundament og påbegyndt systemunderstøttelse af udvalgte sagsfaser i JFS. Primo 2013 færdigudvikles systemkomponenter til håndtering af ind- og udgående digital kommunikation med tilslutning til eksisterende fagsystemer og et modul, der giver et overblik til brug for berammelse af retsmøder. Udrulning og implementering af modtagelse og afsendelse og berammelsesmodulet til retterne vil foregå i løbet af Justitsministeriet beklager den sene forelæggelse af nærværende aktstykke, der som følge af ændringerne i den forudsatte implementeringsplan, herunder projektets forsinkelse og forøgelsen af de samlede udgifter bl.a. i forlængelse af ændringen af projektets struktur (sammenlægningen af projektet med projektet vedrørende tvangsauktioner og skiftesager), burde være sket på et tidligere tidspunkt. Den sene forelæggelse skyldes navnlig, at planlagte forelæggelser som følge af ændringer i tidsplanen løbende er blevet udskudt indtil en mere sikker tidsplan - bl.a. i lyset af den ændrede implementeringsplan - kunne fastlægges. På baggrund af de erfaringer Domstolsstyrelsen har gjort sig i forbindelse med færdiggørelse og test af fase 1, har Domstolsstyrelsens styregruppe for JFS drøftet en række aktuelle udfordringer for JFS programmet, der består af såvel JFS fase 1 som JFS fase 2. Set i lyset af, at der mødes en vis mængde af uforudsete problemstillinger og udfordringer, på trods af den fremskredne tidsplan for fase 1, har styregruppen valgt at gennemføre et teknisk review af programmet. Det tekniske review skal resultere i en objektiv ekstern vurdering af JFS (fase 1 og fase 2) og det fundament, der er bygget, for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag fremadrettet. JFS-programmets fase 2, der er et selvstændigt it-projekt uafhængigt af fase 1, vil inden igangsættelse skulle vurderes af statens it-projektråd inden en forelæggelse for Finansudvalget. Risikovurdering Der henvises til bilag 1 for en risikovurdering. Den nuværende form for risikovurdering er fastholdt for at kunne sammenligne med risikovurderingen i Akt 118 af 30. april 2009.

3 3 Domstolsstyrelsen vurderer, at risikovurderingen er ændret til lidt over middel i forhold Akt 118 af 30. april 2009, hvor risikoen for projektet samlet set blev vurderet til middel. Den ændrede risikovurdering skyldes, at risikoen for den tekniske løsning er ændret fra 3 til 4. Økonomi De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling til fase 1 af udviklingen af et nyt it-system til at understøtte behandlingen af civile sager og straffesager ved Danmarks Domstole blev estimeret til i alt 68,1 mio. kr., jf. Akt 118 af 30. april Det skal bemærkes, at udgifter til interne lønomkostninger hverken indgår i Akt 118 af 30. april 2009 eller nærværende aktstykke. Som nævnt har Domstolsstyrelsen justeret den igangværende udviklingsplan, idet det har vist sig hensigtsmæssigt at foretage en samlet modernisering af infrastrukturen, og at udvikle fælles systemkomponenter, som kan anvendes til behandling af flere sagsområder. Domstolenes reserverede bevilling fra finansloven for 2007 på 25,6 mio. kr. til modernisering af fagsystemerne vedrørende tvangsauktioner og skiftesager indgår således nu også i det samlede budget. Derudover opstod der i forbindelse med afviklingen af projektets indledende foranalyse en merudgift i forhold til det budgetterede på Akt 118 af 30. april 2009 på 3,8 mio. kr. Der forventes endvidere merudgifter på 8,5 mio. kr. til forøgede renteudgifter som følge af forsinkelsen. De samlede merudgifter finansieres inden for domstolenes ramme. Det betyder, at de samlede projektudgifter for JFS fase 1 er 106,0 mio. kr. Den samlede økonomi for JFS fase 1 fremgår af nedenstående tabel. (mio. kr., 2013-pl) Civile sager og straffesager Tvangsauktioner og skiftesager Akt 118 af 30. april ,1 Reserveret bevilling fra FL07 projektets foran-udgifter Merudgifter til Forøgede rentealyse 25,6 Udgifter i alt 3,8 8,5 106,0 c. Sagen forelægges Finansudvalget med henvisning til reglerne om væsentlige ændringer af it-projekter. e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at forsætte udviklingen og implementeringen af nye juridiske sagsbehandlingssystemer til retterne, herunder at de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af JFS fase 1 forhøjes med 37,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Merudgifterne afholdes inden for domstolenes ramme på hovedkonto Retterne.

4 4 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 22. januar 2013 MORTEN BØDSKOV / Rikke Freil Laulund Til Finansudvalget.

5 5 Risikovurdering Bilag 1. Det reviderede løsningsforslag for udviklingen af en it-løsning til at understøtte behandlingen af bl.a. civile sager og straffesager ved domstolene skønnes at have følgende risikoprofil, jf. Finansministeriets Vejledning om risikovurdering af IT-projekter, hvor niveau 1 er det laveste og 5 er højest: Risikoområde Organisatorisk forhold Teknisk løsning Leverandør Interessenter Samlet vurdering Risikoniveau Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at udviklingsprojektet samlet set har en lidt over middel risikoprofil. Det er samtidig Domstolsstyrelsens vurdering, at risikoen for domstolenes sagsbehandling ved ikke at gennemføre det nødvendige teknologiskift er større. Domstolene er i dag kritisk afhængige af én leverandør, og har på grund af den forældede teknologiske platform store løbende driftsudgifter samt ikke mindst udfordringer i at følge med samfundets generelle digitalisering. Organisatoriske forhold Risikoniveau 4 Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at der er visse organisatoriske risici forbundet med at udskifte domstolenes sagsbehandlingssystemer, der i dag understøtter en meget intensiv sagsproduktion af sager årligt. De nye systemer skal afløse 7 forskellige fagsystemer, der i dag understøtter sagsbehandlingen i alle 3 instanser. Udviklingsplanen indebærer, at retternes ansatte gradvist vil skulle begynde at anvende et nyt system. Dermed undgås en væsentlig større teknologisk og organisatorisk risiko forbundet med en big bang løsning. I projektperioden vil medarbejderne imidlertid både skulle anvende det gamle og det nye system, hvilket vil indebære en risiko for, at brugerne vil opleve et vist besvær ved den øgede systemkompleksitet. Denne risiko forsøges minimeret ved at udvikle det nye system således, at udviklingsarbejdet og introduktionen af komplekse funktioner sker i tæt samarbejde med retterne og brugerne. Udskiftningen af de juridiske sagsbehandlingssystemer er en omfattende og kompliceret udviklingsopgave, der kun kan bæres igennem, hvis den udføres af en solid intern projektorganisation. Desuden er det en risiko i den valgte udviklingsstrategi, hvis der ikke hele tiden er fuld opmærksomhed på arkitekturen bag den foreslåede løsning. Denne risiko er imødegået ved at kombinere interne projektledere med den nødvendige konsulentekspertise. Endvidere vil risikoen blive imødegået med en styrket indsats under implementeringsfasen. Endelig kan det nævnes, at styrelsen, som et led i imødegåelsen af de organisatoriske risici, har ansat en intern it-teknisk projektleder. Teknisk Løsning Risikoniveau 4 Det er styrelsens vurdering, at den valgte løsning har en lidt over middel risikoprofil. Selvom den valgte løsning bygger på anerkendte standardprodukter, som er velafprøvede og dokumenterede, samt at de forskellige moduler bygges op ved hjælp af åbne løsninger, så må egenudviklingen af systemets forskellige delmoduler anses for at være en kompleks opgave. De juridiske fagsystemer understøtter avancerede, domstolsspecifikke arbejdsgange og processer baseret på retsplejelovens bestemmelser. Den eksisterende løsning er kompleks og at etablere connect mellem de gamle systemer udviklet i 1990érne med ny Net-

6 6 løsning, så brugerne oplever en trinvis overgang, har medført et komplekst systemlandskab. Dette er blevet tydeligt i testforløbet i fase 1 og betyder et øget fokus på de tekniske valg i den resterende periode. Leverandør Risikoniveau 4 Risici forbundet med leverandørsiden vurderes til lidt over middel. Der findes i dag mange leverandører, der kan arbejde med de teknologier, som udviklingsplanen omfatter. Denne mulighed for konkurrenceudsættelse vurderes at være en fordel, da det gør projektet mindre sårbart over for frafald af enkelte leverandører. Leverandørernes kendskab til og forståelse af retternes arbejdsformer er dog meget begrænset, hvilket er den primære årsag til det valgte risikoniveau. Samarbejdet mellem flere leverandører stiller høje krav til koordineringen og samarbejdet mellem de involverede og til styringen af det samlede projekt. Dette kan derfor i sig selv udgøre en risiko. Risikoen håndteres ved tæt leverandørstyring samt ejerskab af kildekoden og krav om systemdokumentation. Interessenter Risikoniveau 2 Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at der er få risici tilknyttet projektets interessenter. De primære interessenter er byretterne og de overordnede retter. Sekundære interessenter er advokatsamfundet, anklagemyndighed og andre offentlige instanser, som samarbejder med domstolene. De primære interessenter er generelt positive over for projektet. Der er et ønske blandt medarbejderne om at kunne tage flere digitale hjælpeværktøjer i brug. De primære interessenter bliver tilgodeset gennem bestyrelsen, styregrupper og projektgrupper, herunder et særligt brugerforum. De sekundære interessenter er også positive over for gennemførelse af projekter, der muliggør større grad af digital kommunikation med domstolene. Fra domstolenes professionelle brugere (advokater og anklagemyndighed) er der stor bevågenhed over for ethvert tiltag, som kan effektivisere og forenkle samarbejdet med retterne. Det er vurderingen, at der især hos advokaterne udestår en udbredelse af brugen af sikker digital kommunikation til alle dele af branchen. Dette problem udgør dog ikke en risiko for domstolenes projekt, men kan betyde at advokatsektoren som helhed kun langsomt vil være i stand til at gøre brug af de nye muligheder. Andre eksterne aktører, som først og fremmest udgøres af offentlige myndigheder, inddrages løbende med henblik på at afklare standarder og dataformater m.v. Der eksisterer allerede i dag velfungerende formater den såkaldte datafølgeseddel - for elektronisk modtagelse af dokumenter fra anklagemyndigheden. Disse formater vil løbende blive udbygget, så de matcher de nye systemer hos begge parter.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden

Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden N O T A T Slut-evaluering af PROASK-projektet Til ABT-fonden 10. juni 2013 J.nr. FC/MER 1. Vurdering af effektiviseringsgevinst Resume PROASK er et omfattende og ambitiøst projekt for automatiseret digital

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere