Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: B Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter til forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktion : Forebyggende indsats for ældre og handicap gives efter serviceloven 85, som støtte til borgere, der visiteres til et behov på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte gives til beboere i særlige boformer eller handicapegnede boliger. Dette budgetområde dækker kun den indsats under serviceloven 85, som kommunen betaler eksternt. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at Ishøj forventer, at 20 helårsborgere modtager støtte til en gennemsnitlig udgift på ca. 375 t. kr. B Socialpædagogisk vejledning Strandgården ( 104 tilbud) Funktion : Fælles værested og aktiviteter for borgerne boende i Strandgården. Primær fast lønudgift til personale. Resterende beløb driftsmidler. Frydekær ( 99 tilbud) Funktion : Diverse aktiviteter i forbindelse med beboerne. Støttekontakt person ( 99 tilbud) Funktion : Støttekontakt personalet giver pædagogisk støtte og er akutfunktion for borgere i Ishøj og Vallensbæk. Primær lønudgift til pædagogisk personale. Cafe Vildtbanehus ( 104 tilbud) Funktion Primær udgift til fødevarer og drift. Hjemmevejledning ( 85 tilbud) Funktion : Der gives hjemmevejledning til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædagogisk personale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede borgere i eget hjem. Der gives også hjemmevejledning til Frydekær og Cafe Vildtbanehus. B Botilbud for voksne Botilbud til personer med særlig sociale problemer Funktion : Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen. Inkl. 50 % statsrefusion Kvindekrisecentre Funktion : Midlertidige ophold efter serviceloven 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold eller/krise i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppe. Inkl. 50 % statsrefusion Midlertidig botilbud : Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at 40,2 helårsborgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 625 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Længerevarende botilbud Funktion : Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2013 er fastlagt med udgangspunkt i, at 41,5 helårsborgere er visiteret til et længerevarende botilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 850 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside.

2 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 72 Refusion botilbud Funktion : Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud. B Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Alkoholbehandling Funktion : Kommunen tilbyder ambulant alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Der er et retskrav på ambulant alkoholbehandling inden for 14 dage. Der er ikke et retskrav for borgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslovens 141. Der gives som udgangspunkt ikke døgnbehandling. Budget 2013 er afsat med udgangspunkt i 46 helårsborgere kan modtage en behandling til gennemsnit ca. 40 t.kr. i Kommunens kvalitetsstandarder danner grundlag for administration og serviceniveau på misbrugsområdet. B Stofmisbrugsbehandling Dagbehandling på stofmisbrugsområdet Funktion : Behandling af stofmisbruger. Kommunen tilbyder ambulant og dagbehandling til borgere med stofmisbrug. Budgetområdet indeholder udgifter til ambulant behandling, udredning og særlig indsatser samt tilbud om dagbehandling. Der er et retskrav på ambulant behandling inden for 14 dage. Budget 2014 er afsat med udgangspunkt i, at ca. 60 borgere kan modtage en behandling til en gennemsnitspris på 100 t. kr. Kommunens kvalitetsstandarder danner grundlag for administration og serviceniveau på misbrugsområdet. Døgnbehandling på stofmisbrugsområdet Funktion : Borgere kan visiteres til døgnbehandling efter en konkret vurdering. Der forventes udgifter at 2-3 borgere i 2014 bliver visiteret til at døgnbehandlingstilbud. B Egne botilbud til voksne RED/RED PAR/Hotline Funktion : Kvindecenter RED er takstfinansieres efter aftale med Social- og Integrationsministeriet. Krisecenter RED PAR finansieres af satspuljemidler indtil Opgangsfællesskabet Ågården Funktion : Ågården er et opgangsfællesskab og fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder, der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø. Primære lønudgifter til personalet. Der er statstilskud i 2014 på kr Tilskud ophører fra Spindehuset Funktion : Spindehuset er beliggende i Ishøj og er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Budgetforsætningen for Spindehuset er en belægningsprocent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter og drift af Spindehuset. Løkkekrogen Funktion : Løkkekrogen er beliggende i Vallensbæk og er et tilbud efter servicelovens 85 fra 1. januar Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Budgetforsætning for Løkkekrogen er en belægningsprocent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter samt indtægter fra de kommuner, der har borgere på botilbuddet. Ishøj Kommune betaler også til Løkkekrogen. Kløverengen Samlet set er Kløverengen takstfinansieret og er en nulløsning. Budgetmæssigt forventes der dog i 2014 en indtægt på 790 t. kr. på budgetposten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dog modsvaret af udgifter i kommunalejendomme til vedligeholdelse af Kløverengen. afrundet ned

3 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 73 Kløverengen 107 Funktion : Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele. Kløverengen 84 er et midlertidigt botilbud efter serviceloven 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er statstilskud i 2014 på ca. 1,29 mio. kr. Budgetforsætning er en 100 % belægning. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Kløverengen 108 Funktion : Kløverengen 72 er et længerevarende botilbud efter serviceloven 108 rettet mod borgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år og opefter. Der er 16 pladser. Budgetforsætning er en 100 % belægning. Kløverengen Firmaet 103 Funktion : Beskæftigelsestilbud til unge med sindslidelse inden for håndværk. Lønudgifter til ansatte, der står for drift af Firmaet. Kløverengen Cafe 104 Funktion : Aktivitets- og samværstilbud til borgerne på Kløverengen samt visiterede borgere med sindslidelse. Aktiviteter indenfor køkken/kantine. Lønudgifter til ansatte, der står for drift af Cafeen. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Funktion : Beskyttet beskæftigelse giver til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at der forventes at 30,5 borger kan modtage et beskyttet beskæftigelsestilbud til en gennemsnitlig udgift pr. helårsborger ca. 135 t. kr. Gennemsnitsudgiften er inkl. kørsel til og fra beskæftigelsesstedet. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på Ishøj Kommunes hjemmeside. B Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Funktion : Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i en forventning om, at 69 helårsborgere modtager et aktivitets- og samværstilbud til en gennemsnitlig udgift på ca. 220 t. kr. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside. B Handicaprådet Handicapråd Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er i 2014 afsat et budget på 46 t. kr. til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning og mindre arrangementer. B60.20 Overførselsudgifter: B Vederlagsfri Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Funktion : Vederlagsfri fysioterapi gives til handicappede borgere med udvalgte diagnoser, der er visiteret af egen læge. Det kan både visiteres til vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi og rygtræning i Teddy Øfeldt regi. Budget 2014 giver mulighed for at ca. 185 borgere modtager ydelser under vederlagsfri fysioterapi. B Integration og repatriering Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvor der er statsrefusion på 100 %.. Resultattilskuddet tilfalder kommunen hvis integrationsborgere kommer i ordinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfor en tidsfrist på 3 år

4 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 74 Udgift til danskundervisning mv Funktion : Udgifter til danskuddannelse og andre aktiveringsudgifter for kursister som en del af integrationscenter og introduktionsprogram. Udgiften er inkl. tolkeudgifter samt diverse tilbud. Statstilskud for udlændinge mv Funktion : Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Både et generelt grundtilskud samt et resultattilskud, der varierer efter antallet af integrationsborgere, der består danskprøver og kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse Introduktionsydelsen Funktion : Nettoudgift. Overførsel til i forbindelse med introduktionsydelsen Refusion vedr. introduktionsydelsen Repatriering... 0 Funktion : Kommunen yder repatriering til borgerne, der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusion på 100 % i forbindelse med repatriering B Sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at personen er uarbejdsdygtig og ikke kan bestride fuld beskæftigelse. Området med sygedagpenge er et vigtigt fokusområde, og der er et tæt samarbejde med Jobcenter Vallensbæk omkring indsatser for at få sygemeldte i job. Der bliver lavet månedligt nøgletal for at følge udviklingen. Sygedagpenge Funktion : Udbetaling af sygedagpenge inkl. pasning af alvorlig syge børn, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Refusion af sygedagpenge Sygedagpenge med 35 % og 50 % refusion Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Funktion : Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, hvor der ikke er refusion på borgeren. Regres indtægter Funktion : Efter sygedagpengeloven kan kommunerne kræve de udbetalte sygedagpenge tilbage fra virksomheder, som er ansvarlige for sygefraværet, der har medført udbetaling af sygedagpenge. B Sociale formål Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Funktion Hjælp til enkelt udgifter og flytning Hjælp til udgifter til sygebehandling Tilbagebetaling Hjælp til udgifter til sygebehandling Udgifter vedr. samværsret med børn Efterlevelseshjælp Befordringsgodtgørelse ( ) Refusion sociale formål Merudgifter til voksne med nedsat funktion Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktion

5 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Diverse enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter og flytning, sygebehandling, udgifter i forbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp. Funktion Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede Ny kontanthjælpsreform har medført, at særligt udvalgte borgere kan modtage tilskud til tandpleje. Refusion sociale formål Refusion i forbindelse udgifter til sociale formål. Øvrige Indtægter B Kontanthjælp Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Statsrefusionen til kontanthjælp bliver gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager har været i aktivering eller ej. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering. Kontanthjælp er et udgiftsog konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. Passiv Kontanthjælp Funktion Passiv kontanthjælp til forsørgere og ikke forsørgere, der ikke er i aktivering fordelt på aldersgrupper. Refusion passiv kontanthjælp Der gives 30 % refusion på ydelserne. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Funktion Forsørgelse af personer, godtgørelse, kontanthjælp forrevalidering, løn til personer efter tilbud og særlig støtte Refusion aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Enten 30 eller 50 % refusion. B Budgetområde Boligstøtte Udbetaling af Boligstøtte Boligstøtte ydes efter bekendtgørelse om lov om individuel boligstøtte. Boligydelse ydes til folke og førtidspensionister i lejeboliger, ejerboliger, andelsboliger og ældreboliger. Boligsikring ydes til andre borgere samt til førtidspensionister, tilkendt pension efter nye regler. B Budgetområde Personlige tillæg Personlige tillæg I henhold til 14 af lov om social pension kan personlige tillæg udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Reglerne for personlige tillæg er også gældende for personer, som er tilkendt førtidspension efter regler inden 1. januar Der kan ydes personlige tillæg til personer, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere kontakt og individuel vurdering. Personer som er tilkendt pension efter 1. januar 2003, kan søge hjælp efter Lov om aktiv socialpolitik. Helbredstillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister. Helbredstillæg betyder, at der kan indføres faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Forudsætningen for at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/behandlingen er tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring. Helbredstillægget ydes således målrettet til de pensionister, der har helbredsrelaterede udgifter men begrænsede indtægter og begrænset likvid formue ved siden af pensionen. Der ydes varmetillæg til pensionister, der har en personlig tillægsprocent. Varmetillæggets størrelse afhænger af varmeforbrug og varmeforsyning. B Budgetområde Førtidspension Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvorfra nettoudgifterne opkræves.

6 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 76 Førtidspension I henhold til 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Udgifter og indtægter til førtidspension. Højeste førtidspension består af grundbeløb, erhvervsdygtighedsbeløb, invalitetsbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg. Mellemste førtidspension består af grundbeløb, invalitetsbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg. Der er budgetteret med gennemsnitligt: Førtidspension efter gl. regler Førtidspension efter nye regler 50 % refusion 111,50 pensionister 35 % refusion 212,83 pensionister 597 pensionister 100 % refusion Overgået til Udbetaling Danmark Betaling for pensionister med ophold på botilbud i anden kommune, men hvor Ishøj Kommune er betalingskommune. Betaling for pensionister med ophold på botilbud i Ishøj Kommune, men hvor anden kommune er betalingskommune. B Budgetområde Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlag til pasning af døende I henhold til 199, 120 og 121 i Serviceloven er der afsat midler til ansættelse af personer som passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Ligeledes er der afsat midler til sygeartikler o.l. i forbindelse med pasning af døende. Udgifter til ansættelse, pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom, samt udgifter til plejevederlag til nærtstående pårørende til alvorligt syge. B Borgerrelaterede administrative udgifter Lægekonsulent Funktion : Lønudgifter til lægekonsulent. B B Budgetområde Hjemmehjælp Hjemmehjælp I henhold til Servicelovens 83 skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne for frit leverandørvalg, det vil sige, at borgeren som er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge om hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kommune eller et godkendt privat firma. Borgere som er visiteret til indkøbsordning, kan blive tilmeldt hertil. Der er indgået aftale med et firma om levering af varer. Ishøj Kommune samarbejder med andre kommuner. I henhold til lovgivning skal kommunen afholde udgifter for hjemmehjælp for Ishøj borgere, der har ophold i andre kommuner. Ligeledes skal andre kommuner betale for borgere, der opholder sig i Ishøj Kommune. Der er i alt 37 borgere fra andre kommuner, der opholder sig i Ishøj Kommune og modtager hjemmehjælp. Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensionering for, hvor mange Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj Kommune.

7 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 77 Udgifter til lønninger til Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever. Der er i dag 18 Social- og Sundhedselever og 8 Social- og Sundhedsassistentelever. Cykelgodtgørelse og uniformer indgår i overenskomstbestemmelser i elevernes ansættelsesaftaler. Ved praktik i anden kommune kompenserer Ishøj Kommune for lønninger. Ligeledes foreligger der en indkomst i forbindelse med elever i praktik i Ishøj Kommune, der kommer fra anden kommune. Diverse udgifter ifm. kurser, udvikling o.a. B Budgetområde Plejecentre Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensionering for, hvor mange Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj Kommune. Udgifter til lønninger til Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever. Der er i dag 18 Social- og Sundhedselever og 8 Social- og Sundhedsassistentelever. Cykelgodtgørelse og uniformer indgår i overenskomstbestemmelser i elevernes ansættelsesaftaler. Ved praktik i anden kommune kompenserer Ishøj Kommune for lønninger. Ligeledes foreligger der en indkomst i forbindelse med elever i praktik i Ishøj, der kommer fra anden kommune. Diverse udgifter ifm. kurser, udvikling o.a Plejecentrer Hvis en borger har brug for konstant pleje og tilsyn, som ikke kan ydes i egen bolig, kan de visiteres til en plejebolig i henhold til Ældreboligloven. Der er fast tilknyttet personale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse. Plejehjemmet Torsbo Hjemmet er decentraliseret og lønsumsstyrret og kan anvende budgettet efter regler herfor. Der er 24 plejeboliger på Torsbo og 12 ældreboliger. Afdeling A på Torsbo omfatter 16 almindelige plejeboliger. På afdeling B er der 8 plejeboliger og 1 aflastningsplads forbeholdt demente borgere. Daghjemmet på Torsbo består af 8 pladser, og der er mulighed for at komme i daghjemmet både i hverdagen og i weekenden. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten er en del af servicepakken. (Det er frivilligt at vælge servicepakken ) Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst.. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg.(madservice) Omsorgscentret Kærbo Kærbo består af 76 plejeboliger samt 40 ældreboliger. Kærbo har et daghjem med 17 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til mellem 75 og 100 borgere. Omsorgscentret Kærbo omfatter også 8 døgnpladser til genoptræning, aflastning og akutbehov, centralkøkken med cafe og madservice. Plejeboligerne er inddelt i leve- bomiljøer med lejligheder i hvert leve- bomiljø, samt fællesområde bestående af køkken og opholdsstue. De 40 ældreboliger på Kærbo er placeret, så beboerne kan benytte sig af Kærbos fællesaktiviteter fx frisør, fodpleje, cafe og aktivitetscenter. Borgerne bliver visiteret til ydelser efter behov, personlig og praktisk bistand, indkøb og sygepleje. Daghjemmet består af 17 visiterede pladser. I daghjemmet kan borgerne få personlig og praktisk bistand, aktivering og socialt samvær med andre borgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16 Aktivitetscentret kan rumme pensionister og efterlønsmodtagere om dagen. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret.

8 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 78 Kærbos cafe har en kioskfunktion, hvor der kan købes chokolade, aviser, blade m.m. Derudover kan der købes morgenmad og frokost. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice. Madservice leveres som køle/vakummad 2 gange om ugen. Kosten skal være med til at højne livskvaliteten og ernæringstilstanden, være sammensat af gode råvarer og tilpasset den enkelte. Modtagere af madservice betaler for 1 eller 2 retter efter fastsat takst. Døgnafdelingen består af 8 pladser til genoptræning, aflastning og akutbrug. Der er egenbetaling på kost m.m. Pladserne administreres af de koordinerende sygeplejersker. Omsorgscentret Kærbo er decentraliseret og lønsumsstyret, og kan anvende budgettet efter regler herfor. B Budgetområde Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje I henhold til 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ansat to koordinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige opgaver i forbindelse med udskrivelse fra hospital. B Budgetområde Kommunal tandpleje Kommunal Tandpleje I henhold til 248 i Sundhedsloven skal bopælskommunen afholde udgifter forbundet med den kommunale tandpleje. Tandplejen er et selvstændigt driftssted. Området er decentraliseret og lønsumsstyret, og kan anvende budgettet efter regler herfor. Tandplejen for børn og unge Der anvendes et behovspræget indkaldelsessystem for 0-17årige, hvorefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behov. Undersøgelserne foretages dels af specialuddannede klinikassistenter eller/og af tandlæger. Alle børn og unge bliver tilbudt individuel tandbehandling og forebyggelse. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke overstiger 2 år. På skolerne og i institutionerne tilbydes der gruppeorienteret forebyggelse til alle klassetrin. Det forventes, at der er omkring børn og unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kommune i Antallet af behandlingsberettigede børn og unge i Ishøj Kommune skønnes at være 6,0 %. højere end i diverse officielle statistikker pga. fraflytning. Lovbestemt frit valg ordning For unge mellem 16 og 17 år forventes 5,3 pct. (33 unge) at vælge en privat tandlægepraksis. Kommunen afholder fuld betaling. Tandregulering Pr har Ishøj Kommune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik Tandreguleringen, som er dannet i fællesskab med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune. Tandreguleringen er efter den kommunale styrelseslov et 60 selskab, hvor de respektive kommuners ledelser indgår i bestyrelsen. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter forholdstal beregnet efter antallet af behandlingsberettigede børn og unge i kommunerne. Kommunernes reguleringsprocent kommer på sigt til at indgå i forholdstallet. I Ishøj bliver 17,2 %. af børnene tilbudt tandregulering. Omsorgstandpleje Tandplejen samarbejder med lokale plejehjem om tandpleje for beboerne samt tilsvarende tandplejetilbud til hjemmebundne borgere under plejehjemslignende forhold. Tandplejen fungerer også som tandpleje for psykisk syge eller udviklingshæmmede borgere, som ikke kan deltage i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er i

9 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 79 forbindelse med ovenstående tilbud til plejehjem, hjemmeboende borgere og borgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje en egenbetaling på 470 kr. I alt har 70 borgere valgt at tage imod dette tilbud. Specialtandpleje Børn, unge og voksne der har en psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede og ikke kan benytte hverken børne- og ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller omsorgstandplejen, tilbydes specialiseret tandpleje med kommunal betaling. For voksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max kr. om året. I Ishøj Kommune benytter 5 børn og 15 voksne sig af dette tilbud. Konsulentfunktion Konsulentfunktionen i Sundhed og Ældrecentret og Borger- og Socialcentret varetages af overtandlægen. Personale Til varetagelse af tandplejens funktioner er der (omregnet til fuldtidsstillinger) ansat: 1 overtandlæge 3,9 tandlæger 11,0 klinikassistenter Klinikkapacitet Der er klinikker på alle Ishøj Kommunes skoler. Der er i alt 6 tandklinikker udstyret med apparatur til højteknologisk tandbehandling på Strandgårdsskolen. På de øvrige skoler er der i alt 4 serviceklinikker, hvor der kun kan foretages lavteknologisk tandbehandling. Der er EDB arbejdsstationer svarende til alle personalets arbejdspladser. B Budgetområde Omsorgstilbud og generelle tilbud Sekretariat og forvaltninger Handlekatalog og teknologipulje Fælles udgifter og indtægter Pasning af haver Snerydning Generelle tilbud Underholdning og udflugter Pensionister på 67+ kan deltage i kommunens julefest og sommerudflugt. Egenbetaling for arrangement er kr Årligt deltager ca borgere i julefesten og borgere på årets sommerudflugt. Formidling Pensionisthåndbog o.a. pjecer m.v. til pensionister. Kørsel af pensionister Pensionistsvømning Ishøj Kommunes pensionister tilbydes vandgymnastik én gang om ugen og det er vederlagsfrit at deltage. Tilbuddet omfatter 44 pensionister. Højskole Undervisning og kultur Seniormedborgerhus Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg. Midler afsat til lønninger af to forebyggende konsulenter, uddannelse og eventuelle andre udgifter. I henhold til Servicelovens 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år og som bor i kommunen. Formålet med tilbuddet er at give pensionisten vejledning og information om kommunens tilbud for pensionister. Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune viser, at der i 2012 vil være 850 borgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2018 vil være

10 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 80 Støtte til frivilligt socialt arbejde I henhold til 18 i Serviceloven er der afsat midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er budgetteret med kr Klageråd, budgetteret med kr Ældreråd, budgetteret med kr Pulje til anskaffelse af biler, budgetteret med kr Social og sundhedsudvalgets pulje, afsat kr B Budgetområde Hjælpemidler Hjælpemidler I henhold til Servicelovens 100 kan der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til 114 i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med 13 biler. I henhold til Servicelovens 112 skal der ydes støtte til kropsbårne hjælpemidler, når personen har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kropsbårne hjælpemidler dækker optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler og fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler o.a. Nogle hjælpemidler har egenbetaling. IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder. I henhold til 113 ydes der hjælp til køb af forbrugsgoder, til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I henhold til 116 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdsted for den pågældende. Betaling for hjælpemidler til Ishøj borgere, der har ophold i anden kommune (ca. 40 borgere). Betaling for hjælpemidler fra andre kommuner, hvis borgere har ophold i Ishøj Kommune (ca. 37 borgere). Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepotet klargør og reparerer hjælpemidler til borgerne. Udgifter vedrørende hjælpemidler og boligændringer til borgere og hjælpemidler til Torsbo, Kærbo og hjemmeplejen, skal fuldt ud dækkes af indtægter. Fordelingen sker efter forbrug af arbejdstimer gange timeløn, materialeudgifter, samt eventuelle kørselsudgifter efter statens regler. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Øvrige udgifter såsom husleje m.v. fordeles efter fast nøgle. B Budgetområde Borgerstyret personlig assistance Lønudgifter Hjælpemidler B Budgetområde Sundhedsudgifter Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. På baggrund af en forvaltningsrevision på sundhedsområdet benytter Ishøj Kommune KL s skøn over aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne i budgetlægningen. KL s skøn for den enkelte kommunes medfinansiering i 2014 er baseret på det skøn på landsplan, som indgår i økonomiaftalen for Udgifterne er blandt andet afhængige af socioøkonomiske forhold, hvorfor Ishøj Kommune har relativt høje udgifter på området på grund af befolkningssammensætningen.

11 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 81 Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj Kommune udfører genoptræningen, området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling. B Budgetområde Kontaktperson og ledsagerordning Lønudgiften Kontaktperson og ledsagerordning I henhold til 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen til personer med varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det forventes at 30 borgere i Ishøj tilbydes ordningen. B Budgetområde Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Der er ansat to Sundhedskonsulenter og en klinisk diætist i Sundhedscentret. Det er aftalestof i Sundhedsaftalen, at kommunen skal have en kommunalkontaktperson (sundhedskonsulenterne) på forløbsprogrammerne. Kontakt til læge, hospital, og borger. Der laves forsamtaler med alle borgere, der deltager i forløbsprogrammerne. Oprettelse af kurser og træning til KOL, Diabetes 2, Hjerte/kar med kontakt til borger og undervisende personale, samt opfølgning. Sundhedscentret tilbyder: Rygestopkurser Vægtstopkurser Diabetesundervisning Forebyggende hjemmebesøg hos borgere med anden etnisk baggrund, samt Særlige vægtstop-, diabetesundervisning og sundhedsoplysning i denne meget sårbare gruppe, hvor der generelt er mange sundhedsudgifter Deltagelse i Kulturnat, Beboerforeninger samt meget af sundhedscenterets udadvendte aktiviteter Funktion som ressourceperson for ergoterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet omkring borgere med etniske problemstillinger Projekt Tip Tap Tynde varetages af sundhedsplejen og diætisten. Projektet er oprettet i den Kommunale Sundhedstjeneste, fordi man her observerede en stigning i antallet af overvægtige skolebørn. Projektet omfatter blandt andet individuel rådgivning til de overvægtige børn og deres familier, madlavningsaftner for børnene og deres familier, samt motionshold for overvægtige børn. Der er i projektet afsat penge til at købe eksterne konsulenter, samt midler til øvrige drift i forbindelse med projektet. I Sundhedsaftalerne er der enighed om, at kommunerne varetager forebyggende aktiviteter på sundhedsområdet. I Sundhedscentret er der Rygestopkurser, klinisk diætist og Forløbsprogrammer i type2diabetes og KOL for Ishøj og Vallensbæk Kommunes borgere. I forlængelse af sundhedstilbuddene i Sundhedscentret kommer udgifter til kommune/kontaktperson genoptræning på genoptræningscenteret, undervisning, uddannelse, undervisningsmateriale o.a.. Licens til Sex og Samfund, der udbyder konsulentbistand til lokale skoler. Udgifter i forbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat og andre arrangementer. Tolkebistand i forbindelse med borgerkontakt i Sundhedscentret. Andre sundhedsudgifter Dette område dækker begravelseshjælp og plejetakst for hospice B60.40 Bevillingsområde Børn og unge Tal er afrundet

12 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 82 B Borgerrelaterede administrationsudgifter Tolkning Udgifter til tolkebistand. Lægeerklæringer Udgifter til lægeerklæringer når lægelig dokumentation er nødvendig i sagsbehandlingen Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger Udgifter til ekstern administration via eksterne plejehjemsforeninger. Da Ishøj Kommune har etableret internt enhed af familieplejekonsulenter, forsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet og administrationen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed. B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Sundhedspleje til gravide og småbørn: Tilbud om besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behov Ishøj Kommunes standard tilbud: 5 besøg i første leveår samt et 2½ års besøg (livsstils besøg, screening af motorik og sprog). 2 måneders besøget indeholder screening for efterfødsels reaktion af far og mor med EPDS og Gotlandskalaen. Behovsbesøg til 35 % af alle familier Integrationsbesøg ved behov Tilbud om deltagelse i mødregrupper 3 gange. Præmatur café en gang om måneden i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje Konsulentfunktion i daginstitutionerne (lovpligtigt) Deltagelse i tværfaglige team Skolesundhedsplejen Tilbud om undersøgelse / screening i børnehaveklassen, 1., 3., 7.klassetrin. Sundhedspædagogisk tilbud i 3., 5., 7., og 8. klasse. Åben Dør for elever, forældre og lærere. Deltagelse i tværfaglige team Hvad vil vi gerne have fokus på/måles på i spæd og småbørns sundhedsplejen: Tidlig opsporing: På antallet af EPDS/ Gotland screeninger (efterfødselsreaktion-/depression). Hvor mange kvinder / hvor mange mænd? Hvor mange med efterfødselsreaktion finder vi? Svarer det til forskning? At tilbyde en kvalificeret ammerådgivning som understøtter fuld amning af det nyfødte barn i 4 måneder. Makkerskaber med rådgiver både de korte og de længere. Sundhedsfremme og netværk Fuld amning i 4 måneder Mødre grupper - herunder antal fremmødte og antal møder. Skolesundhedstjenesten Åben Dør. Drop Ind og behovsbørn Sundhedspædagogisk aktivitet efter metoden aktive vurderinger. Sundhedseksperimentariet At alle klasser på Ishøjs skoler modtager de sundhedspædagogiske indsatser som er vores servicetilbud samt alle 7. klasser har deltaget i sundhedseksperimentariet. Gruppe for unge mødre Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang om ugen. Mål: At styrke de unge mødres forældrekompetencer gennem faglige oplæg, refleksioner i gruppen. At styrke de unge mødres sociale netværk.

13 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 83 Tip Tap Tynde Tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse Tilbuddet indeholder: Individuel rådgivning til det enkelte barn og forældre, gratis madlavningsaftner med undervisning for hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center for de ældste (Fit Teen) Deltagelse børne-unge læge og 2 sundhedsplejersker. Mål: At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kompetente professionelle. At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler og svømning) medmindre barnet i forvejen dyrker en sportsaktivitet. Børne- unge lægen Sundhedssamtale, screening og ryg undersøgelse og undervisning i 5. klasse. Udskolings undersøgelse i 9. klasse. Undersøgelse af specialklassebørn Udarbejdelse af årlig sundhedsprofil for børnehaveklasserne og udskolingsklasserne. Konsulent i Familiecentret. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Støtte til børn og unge, Servicelovens kapitel 3 og kapitel 11 Familierådgiverteamene Kapitel 3 (kommunens rådgivning), formål: At forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet, at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Kapitel 11, formål (særlig støtte til børn og unge), formål: At yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor og dermed sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Akut- og visitationsteam: Kontekst: Modtagelse af underretninger, jf. servicelovens 152 og 153. Afholde samtale med forældre, barn/ung og eventuel underretter. Servicelovens 10, stk. 3. I forbindelse med rådgivning, skal teamet være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Er der behov for yderligere hjælp efter serviceloven, visiteres barnet/den unge enten til en undersøgelse efter servicelovens 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelovens 11 eller 52, stk. 2. Akut- og visitationsteamet ønsker at blive målt på, At det i journalnotatet efter 1.samtale fremgår tydeligt, hvad teamets vurdering er. At indgå flere makkerskaber, som blandt andet betyder større deltagelse i samarbejdsmøder/netværksmøder med familien og de fagprofessionelle i nærmiljøet (dette for at forebygge større sociale problemer, jf. 10, stk. 1). 1. august 2013 ændrer teamet navn til StraXen og udvides med en familierådgiver. Teamet får yderligere tildelt ressourcer fra sundhedsplejen og fra Familieværkstedet. Dette for at intensivere indsatsen med makkerskaber, som har vist sig at være en succes. Det antages at nedbringe antallet af længevarende sagsforløb i Familiecentret. 50 team: Kontekst: Servicelovens 50. Hvis det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal barnets eller den unges forhold undersøges nærmere. Den børnefaglige undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning omfattende barnets forskellige arenaer. 50 team ønsker at blive målt på, At overholde lovens 4 måneders frist for udarbejdelse af undersøgelserne (med fortsat fokus på brugbarhed og kvalitet). At få nedbragt ventetiden for start af undersøgelserne. At afholde gennemgangsmøde med familien inden for 2-3 uger efter at undersøgelsen er afsluttet.

14 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 84 Børneteam, ungeteam: Kontekst: Servicelovens 11, stk. 3 nr. 1 og 2. Når det må anses for at være af væsentlig betydning for et barn / en ungs særlige behov for støtte, skal barnet/den unge og familien tilbydes konsulentbistand vedrørende barnets/den unges forhold eller rådgives om familieplanlægning. Servicelovens 52, stk. 3 og 52a. Foranstaltningsparagraffer med mulighed for støtte i dagbehandlingstilbud, praktisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordning, kontaktperson, anbringelse af børn og unge, formidling af praktiktilbud og anden hjælp. Der kan endvidere ydes økonomisk støtte til forældrene som følge til iværksatte foranstaltninger. Børne- og ungeteam ønsker at blive målt på, overholdelse af de to årlige lovpligtige børnesamtaler i forbindelse med igangværende foranstaltninger. Målsætninger for udviklingsteam Udviklingsteamet på Familiecentret vil medvirke til at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau. Eksternt i kommunen ved at rapporter og opgaver, som udarbejdes i teamet har høj kvalitet. Dvs. at rapporter og opgaver fremstår relevante og anvendelige for modtagere. at rapporter og opgaver er kvalitetssikrede og gennembearbejdede i teamet og med Familiecentrets ledelse. Internt på Familiecentret ved at bidrage til faglig udvikling igennem: undervisning udvikling af kvalitetsstandarder, serviceniveauer, procedurer evaluering rådgivning udvikling af dokumentation og metoder Forebyggende foranstaltninger Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn og unge, der har behov for særlig støtte jf. servicelovens 52 samt rådgivning jf. 11. F.eks. aflastning, kontaktperson. Niveauet er højt og bør fastholdes. Døgnanbringelser Døgninstitutioner. Gennemsnitligt niveau, der arbejdes på at nedbringe antallet af anbragte. Sikrede institutioner (inkl. objektiv finansiering) Udgifter til unges ophold på sikret institution - konkret pris ved individuelle ophold samt objektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømte og unge dømt til surrogatplacering. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne Ishøjgård - Familieværkstedet Indhold i tilbuddet: Familieværkstedet er et af tilbuddene i den forebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der bor I Ishøj og Vallensbæk kommuner. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturer hverdagen, grænsesætning i hjemmene og hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Familieværkstedet vil måles på antallet af revisiterede sager, der kommer tilbage på familieværkstedet. Ishøjgård - Tolmiea Indhold i tilbuddet: Tolmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behov for støtte I forbindelse med graviditet og/eller fødsel. På Tolmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke forældrekompetencen for derved at forebygge anbringelser Tolmiea måles på antallet af anbringelser der forhindres inden barnets fyldte 3. år. Ishøjgård Skolen på Ishøjgård Skolen på Ishøjgård, dækker i denne forbindelse fritidsdelen. I øvrigt henvises til beskrivelsen af Skolen på Ishøjgård i CBU regi.

15 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 85 B Specialområdet Servicelovens 41 og 42: Specialteam: Kontekst: Som hos børne- og ungeteam. Yderligere beskæftiger teamet sig med Servicelovens 41 og 42, som omhandler kommunens pligt til at yde dækning til nødvendige merudgifter og til tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af et barn/en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, begrundet i en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Specialteam vil gerne måles på, At genbehandlingsfristerne på bevilgede merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste overholdes (minimere administrative forlængelser). Merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn/unge med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne Såfremt et barn/en ung med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forsørges i eget hjem, har familien mulighed for at ansøge om nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets forsørgelse. Tabt arbejdsfortjeneste Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der er behov for at barnet/den unge passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet. På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er der udarbejdet serviceniveau. Serviceniveauet på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i.f.t handicappet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af børn der diagnosticeres, hvilket skaber stigning i antallet af børn, der er omfattet at regelsættet. Refusion B Institutioner takstfinansierede Ishøjgård - Aflastning Et fleksibelt og støttende tilbud til familier med børn med særlige problematikker. Tilbuddet samarbejder med barnets familie for derved at kunne mindske belastningen i familierne. At vise respekt for forskelligartede sociale og kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behov for aflastning samt bibringe det enkelte barn oplevelser og samvær og livskvalitet. Ishøjgård Aflastning ønsker at blive målt, at formålet med foranstaltningen for de visiterede børn og deres forældre opnås. B Projekter... 0 Implementeringskonsulent - Initiativaftalen Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder. Implementering af ungesamråd. Implementering af 7+7-proceduren. Ungepålæg / forældrepålæg. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Familierådgiver på skolen: Fra 1. august 2013 tilknyttes en familierådgiver til Strandgårdsskolen. Hun skal indgå i et tæt konsultativt samarbejde med skolens lærere og ledelse. Familierådgiveren vil blandt andet kunne deltage i forældrekonsultationer, samarbejdsmøder og underretningsmøder på skolen. Hensigten er at opspore vanskeligheder hos børn og unge på så tidligt et tidspunkt, at interventionen i familien kan ske med hjælp udelukkende fra skolen og dennes familierådgiver eventuelt en kort kontakt med Familiecentrets StraXen.

16 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 86 Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden B Beboerindskudslån Udlån til beboerindskud.

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde

Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1. B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 4.976 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 69 B.60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 6.408 Udgifter til forebyggende indsats for ældre

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1007095 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget 18. maj 2010 Notatet viser Forebyggelses-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere