Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde: B Forebyggende indsats for ældre og handicappede Udgifter til forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktion : Forebyggende indsats for ældre og handicap gives efter serviceloven 85, som støtte til borgere, der visiteres til et behov på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den socialpædagogiske støtte gives til beboere i særlige boformer eller handicapegnede boliger. Dette budgetområde dækker kun den indsats under serviceloven 85, som kommunen betaler eksternt. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at Ishøj forventer, at 20 helårsborgere modtager støtte til en gennemsnitlig udgift på ca. 375 t. kr. B Socialpædagogisk vejledning Strandgården ( 104 tilbud) Funktion : Fælles værested og aktiviteter for borgerne boende i Strandgården. Primær fast lønudgift til personale. Resterende beløb driftsmidler. Frydekær ( 99 tilbud) Funktion : Diverse aktiviteter i forbindelse med beboerne. Støttekontakt person ( 99 tilbud) Funktion : Støttekontakt personalet giver pædagogisk støtte og er akutfunktion for borgere i Ishøj og Vallensbæk. Primær lønudgift til pædagogisk personale. Cafe Vildtbanehus ( 104 tilbud) Funktion Primær udgift til fødevarer og drift. Hjemmevejledning ( 85 tilbud) Funktion : Der gives hjemmevejledning til borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne fra ½ time til 10 timer ugentligt. Udgifterne er primær til løn til pædagogisk personale (hjemmevejledningsteamet), der giver støtte til visiterede borgere i eget hjem. Der gives også hjemmevejledning til Frydekær og Cafe Vildtbanehus. B Botilbud for voksne Botilbud til personer med særlig sociale problemer Funktion : Afregning for borgere med særlige sociale problemer, der midlertidigt bor på et forsorgshjem efter serviceloven 110. Forsorgshjemmet fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppen. Inkl. 50 % statsrefusion Kvindekrisecentre Funktion : Midlertidige ophold efter serviceloven 109 til kvinder, der har været udsat for vold eller trusler om vold eller/krise i familie- og samlivsforhold. Kvindekrisecentret fungerer efter selvhenvisningsprincippet, således at kommunerne ikke alene kan visitere til ordningen. Borgeren kan henvende sig frit og blive indskrevet, hvis forstanderen vurderer, at borgeren tilhører målgruppe. Inkl. 50 % statsrefusion Midlertidig botilbud : Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for midlertidig støtte med pædagogisk overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at 40,2 helårsborgere er visiteret til et midlertidigt tilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 625 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside. Længerevarende botilbud Funktion : Borgere med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, der har behov for vedvarende pædagogisk støtte med overvågning. Botilbuddet kan være placeret i Ishøj/Vallensbæk eller andre kommuner alt efter borgerens specifikke behov. Budget 2013 er fastlagt med udgangspunkt i, at 41,5 helårsborgere er visiteret til et længerevarende botilbud til en gennemsnitsudgift på brutto ca. 850 t. kr. Ydelsen er lovbunden efter serviceloven og kommunen følger egne vedtagne kvalitetsstandarder, der ligger på Ishøj Kommunes hjemmeside.

2 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 72 Refusion botilbud Funktion : Der er refusion på dyre enkeltsager, typisk sager indeholdende botilbud. B Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Alkoholbehandling Funktion : Kommunen tilbyder ambulant alkoholbehandling, herunder antabus-behandling samt ordination af øvrig støttemedicin. Herudover bevilges dagbehandling og/eller familiebehandling efter en konkret vurdering. Der er et retskrav på ambulant alkoholbehandling inden for 14 dage. Der er ikke et retskrav for borgeren på døgnbehandling i.h.t. Sundhedslovens 141. Der gives som udgangspunkt ikke døgnbehandling. Budget 2013 er afsat med udgangspunkt i 46 helårsborgere kan modtage en behandling til gennemsnit ca. 40 t.kr. i Kommunens kvalitetsstandarder danner grundlag for administration og serviceniveau på misbrugsområdet. B Stofmisbrugsbehandling Dagbehandling på stofmisbrugsområdet Funktion : Behandling af stofmisbruger. Kommunen tilbyder ambulant og dagbehandling til borgere med stofmisbrug. Budgetområdet indeholder udgifter til ambulant behandling, udredning og særlig indsatser samt tilbud om dagbehandling. Der er et retskrav på ambulant behandling inden for 14 dage. Budget 2014 er afsat med udgangspunkt i, at ca. 60 borgere kan modtage en behandling til en gennemsnitspris på 100 t. kr. Kommunens kvalitetsstandarder danner grundlag for administration og serviceniveau på misbrugsområdet. Døgnbehandling på stofmisbrugsområdet Funktion : Borgere kan visiteres til døgnbehandling efter en konkret vurdering. Der forventes udgifter at 2-3 borgere i 2014 bliver visiteret til at døgnbehandlingstilbud. B Egne botilbud til voksne RED/RED PAR/Hotline Funktion : Kvindecenter RED er takstfinansieres efter aftale med Social- og Integrationsministeriet. Krisecenter RED PAR finansieres af satspuljemidler indtil Opgangsfællesskabet Ågården Funktion : Ågården er et opgangsfællesskab og fungerer efter servicelovens 107. Ågården ligger i det almene boligområde Vejleåparken i Ishøj centrum. I Ågården nr. 29 råder Ishøj Kommune over 3 akutværelser og 5 lejligheder, der udlejes særligt til yngre personer med sindslidelser, der har behov for et mere rummeligt miljø. Primære lønudgifter til personalet. Der er statstilskud i 2014 på kr Tilskud ophører fra Spindehuset Funktion : Spindehuset er beliggende i Ishøj og er et bosted efter Servicelovens 107. Spindehusets målgruppe er velfungerede voksne udviklingshæmmede, der ikke har behov for nattevagt. Der bor 6 borgere på Spindehuset. Budgetforsætningen for Spindehuset er en belægningsprocent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter og drift af Spindehuset. Løkkekrogen Funktion : Løkkekrogen er beliggende i Vallensbæk og er et tilbud efter servicelovens 85 fra 1. januar Løkkekrogens målgruppe er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen og overvågning om natten. Der bor 7 borgere på Løkkekrogen. Budgetforsætning for Løkkekrogen er en belægningsprocent på 100 %. Udgifterne er primære lønudgifter samt indtægter fra de kommuner, der har borgere på botilbuddet. Ishøj Kommune betaler også til Løkkekrogen. Kløverengen Samlet set er Kløverengen takstfinansieret og er en nulløsning. Budgetmæssigt forventes der dog i 2014 en indtægt på 790 t. kr. på budgetposten under Kløverengen. Denne indtægt bliver dog modsvaret af udgifter i kommunalejendomme til vedligeholdelse af Kløverengen. afrundet ned

3 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 73 Kløverengen 107 Funktion : Kløverengen er et socialpsykiatrisk bosted beliggende i Vallensbæk. Kløverengen består af to dele. Kløverengen 84 er et midlertidigt botilbud efter serviceloven 107 rettet mod borgere i alderen 18 og 35 år med en svær sindslidelse. Der er 24 pladser. Der er statstilskud i 2014 på ca. 1,29 mio. kr. Budgetforsætning er en 100 % belægning. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Kløverengen 108 Funktion : Kløverengen 72 er et længerevarende botilbud efter serviceloven 108 rettet mod borgere med en svær sindslidelse i alderen 35 år og opefter. Der er 16 pladser. Budgetforsætning er en 100 % belægning. Kløverengen Firmaet 103 Funktion : Beskæftigelsestilbud til unge med sindslidelse inden for håndværk. Lønudgifter til ansatte, der står for drift af Firmaet. Kløverengen Cafe 104 Funktion : Aktivitets- og samværstilbud til borgerne på Kløverengen samt visiterede borgere med sindslidelse. Aktiviteter indenfor køkken/kantine. Lønudgifter til ansatte, der står for drift af Cafeen. B Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Funktion : Beskyttet beskæftigelse giver til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med at tilbyde beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have samme muligheder som mennesker uden handicap for at bruge deres evner og få et indhold i tilværelsen. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i, at der forventes at 30,5 borger kan modtage et beskyttet beskæftigelsestilbud til en gennemsnitlig udgift pr. helårsborger ca. 135 t. kr. Gennemsnitsudgiften er inkl. kørsel til og fra beskæftigelsesstedet. Der visiteres til beskyttet beskæftigelse med udgangspunkt i serviceloven og Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på Ishøj Kommunes hjemmeside. B Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Funktion : Aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, som har behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og behov for socialt samvær. Budget 2014 er fastlagt med udgangspunkt i en forventning om, at 69 helårsborgere modtager et aktivitets- og samværstilbud til en gennemsnitlig udgift på ca. 220 t. kr. Der visiteres til aktivitets- og samværstilbud med udgangspunkt i serviceloven 104 og Ishøj Kommunens kvalitetsstandarder, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside. B Handicaprådet Handicapråd Handicaprådet mødes 6 gange årligt. Der er i 2014 afsat et budget på 46 t. kr. til at dække rådets arbejde inkl. udgifter til diæter, forplejning og mindre arrangementer. B60.20 Overførselsudgifter: B Vederlagsfri Fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Funktion : Vederlagsfri fysioterapi gives til handicappede borgere med udvalgte diagnoser, der er visiteret af egen læge. Det kan både visiteres til vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi og rygtræning i Teddy Øfeldt regi. Budget 2014 giver mulighed for at ca. 185 borgere modtager ydelser under vederlagsfri fysioterapi. B Integration og repatriering Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Desuden bevilliges hjælp til repatriering, hvor der er statsrefusion på 100 %.. Resultattilskuddet tilfalder kommunen hvis integrationsborgere kommer i ordinær uddannelse eller arbejde eller består danskprøve indenfor en tidsfrist på 3 år

4 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 74 Udgift til danskundervisning mv Funktion : Udgifter til danskuddannelse og andre aktiveringsudgifter for kursister som en del af integrationscenter og introduktionsprogram. Udgiften er inkl. tolkeudgifter samt diverse tilbud. Statstilskud for udlændinge mv Funktion : Staten giver tilskud til kommunerne efter lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne. Både et generelt grundtilskud samt et resultattilskud, der varierer efter antallet af integrationsborgere, der består danskprøver og kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse Introduktionsydelsen Funktion : Nettoudgift. Overførsel til i forbindelse med introduktionsydelsen Refusion vedr. introduktionsydelsen Repatriering... 0 Funktion : Kommunen yder repatriering til borgerne, der ønsker at rejse tilbage til oprindelseslandet. Hjælp til repatriering Statsrefusion på 100 % i forbindelse med repatriering B Sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at personen er uarbejdsdygtig og ikke kan bestride fuld beskæftigelse. Området med sygedagpenge er et vigtigt fokusområde, og der er et tæt samarbejde med Jobcenter Vallensbæk omkring indsatser for at få sygemeldte i job. Der bliver lavet månedligt nøgletal for at følge udviklingen. Sygedagpenge Funktion : Udbetaling af sygedagpenge inkl. pasning af alvorlig syge børn, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Refusion af sygedagpenge Sygedagpenge med 35 % og 50 % refusion Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Funktion : Udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, hvor der ikke er refusion på borgeren. Regres indtægter Funktion : Efter sygedagpengeloven kan kommunerne kræve de udbetalte sygedagpenge tilbage fra virksomheder, som er ansvarlige for sygefraværet, der har medført udbetaling af sygedagpenge. B Sociale formål Sociale formål efter aktivloven omfatter bl.a. enkeltudgifter til flytning, forudsigelige udgifter samt udgifter til tandbehandling. Enkeltudgifter ydes, hvis det har betydning for en persons eller families mulighed for at klare sig selv, mens sygebehandling ydes, hvis det er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der foretages i alle tilfælde en vurdering af borgerens økonomi. Derudover udgifter til samvær efter konkret ansøgning. Funktion Hjælp til enkelt udgifter og flytning Hjælp til udgifter til sygebehandling Tilbagebetaling Hjælp til udgifter til sygebehandling Udgifter vedr. samværsret med børn Efterlevelseshjælp Befordringsgodtgørelse ( ) Refusion sociale formål Merudgifter til voksne med nedsat funktion Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Funktion

5 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Diverse enkeltydelser Hjælp til enkeltudgifter og flytning, sygebehandling, udgifter i forbindelse med samværsret samt efterlevelseshjælp. Funktion Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede Ny kontanthjælpsreform har medført, at særligt udvalgte borgere kan modtage tilskud til tandpleje. Refusion sociale formål Refusion i forbindelse udgifter til sociale formål. Øvrige Indtægter B Kontanthjælp Kontanthjælp er en offentlig ydelse efter aktivloven, der ydes til ledige på arbejdsmarkedet, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie. Indtægter og formue bliver trukket fra i kontanthjælpen. Statsrefusionen til kontanthjælp bliver gradueret efter, om den enkelte ydelsesmodtager har været i aktivering eller ej. Formålet har været at give kommunerne et økonomisk incitament til at iværksætte aktivering. Kontanthjælp er et udgiftsog konjunkturbestemt tungt område. Det følges meget tæt med månedlige nøgletal. Passiv Kontanthjælp Funktion Passiv kontanthjælp til forsørgere og ikke forsørgere, der ikke er i aktivering fordelt på aldersgrupper. Refusion passiv kontanthjælp Der gives 30 % refusion på ydelserne. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Funktion Forsørgelse af personer, godtgørelse, kontanthjælp forrevalidering, løn til personer efter tilbud og særlig støtte Refusion aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Enten 30 eller 50 % refusion. B Budgetområde Boligstøtte Udbetaling af Boligstøtte Boligstøtte ydes efter bekendtgørelse om lov om individuel boligstøtte. Boligydelse ydes til folke og førtidspensionister i lejeboliger, ejerboliger, andelsboliger og ældreboliger. Boligsikring ydes til andre borgere samt til førtidspensionister, tilkendt pension efter nye regler. B Budgetområde Personlige tillæg Personlige tillæg I henhold til 14 af lov om social pension kan personlige tillæg udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Reglerne for personlige tillæg er også gældende for personer, som er tilkendt førtidspension efter regler inden 1. januar Der kan ydes personlige tillæg til personer, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere kontakt og individuel vurdering. Personer som er tilkendt pension efter 1. januar 2003, kan søge hjælp efter Lov om aktiv socialpolitik. Helbredstillæg kan ydes til folke- og førtidspensionister. Helbredstillæg betyder, at der kan indføres faste regler for dækning af udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling og psykologhjælp. Forudsætningen for at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/behandlingen er tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring. Helbredstillægget ydes således målrettet til de pensionister, der har helbredsrelaterede udgifter men begrænsede indtægter og begrænset likvid formue ved siden af pensionen. Der ydes varmetillæg til pensionister, der har en personlig tillægsprocent. Varmetillæggets størrelse afhænger af varmeforbrug og varmeforsyning. B Budgetområde Førtidspension Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvorfra nettoudgifterne opkræves.

6 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 76 Førtidspension I henhold til 16 i lov om social pension kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at pågældende ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, uanset mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob. Udgifter og indtægter til førtidspension. Højeste førtidspension består af grundbeløb, erhvervsdygtighedsbeløb, invalitetsbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg. Mellemste førtidspension består af grundbeløb, invalitetsbeløb, pensionstillæg og særligt pensionstillæg. Der er budgetteret med gennemsnitligt: Førtidspension efter gl. regler Førtidspension efter nye regler 50 % refusion 111,50 pensionister 35 % refusion 212,83 pensionister 597 pensionister 100 % refusion Overgået til Udbetaling Danmark Betaling for pensionister med ophold på botilbud i anden kommune, men hvor Ishøj Kommune er betalingskommune. Betaling for pensionister med ophold på botilbud i Ishøj Kommune, men hvor anden kommune er betalingskommune. B Budgetområde Plejevederlag til pasning af døende Plejevederlag til pasning af døende I henhold til 199, 120 og 121 i Serviceloven er der afsat midler til ansættelse af personer som passer en nærstående, der ønsker at dø i eget hjem. Ligeledes er der afsat midler til sygeartikler o.l. i forbindelse med pasning af døende. Udgifter til ansættelse, pasning af personer med handicap eller alvorlig sygdom, samt udgifter til plejevederlag til nærtstående pårørende til alvorligt syge. B Borgerrelaterede administrative udgifter Lægekonsulent Funktion : Lønudgifter til lægekonsulent. B B Budgetområde Hjemmehjælp Hjemmehjælp I henhold til Servicelovens 83 skal borgerne tilbydes personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice. Hjemmehjælp bevilges ved visitering. Hjemmehjælpen er omfattet af bestemmelserne for frit leverandørvalg, det vil sige, at borgeren som er visiteret til hjemmehjælp, selv kan vælge om hjemmehjælpen skal leveres fra Ishøj Kommune eller et godkendt privat firma. Borgere som er visiteret til indkøbsordning, kan blive tilmeldt hertil. Der er indgået aftale med et firma om levering af varer. Ishøj Kommune samarbejder med andre kommuner. I henhold til lovgivning skal kommunen afholde udgifter for hjemmehjælp for Ishøj borgere, der har ophold i andre kommuner. Ligeledes skal andre kommuner betale for borgere, der opholder sig i Ishøj Kommune. Der er i alt 37 borgere fra andre kommuner, der opholder sig i Ishøj Kommune og modtager hjemmehjælp. Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensionering for, hvor mange Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj Kommune.

7 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 77 Udgifter til lønninger til Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever. Der er i dag 18 Social- og Sundhedselever og 8 Social- og Sundhedsassistentelever. Cykelgodtgørelse og uniformer indgår i overenskomstbestemmelser i elevernes ansættelsesaftaler. Ved praktik i anden kommune kompenserer Ishøj Kommune for lønninger. Ligeledes foreligger der en indkomst i forbindelse med elever i praktik i Ishøj Kommune, der kommer fra anden kommune. Diverse udgifter ifm. kurser, udvikling o.a. B Budgetområde Plejecentre Sundhedsuddannelse Der er fra ministeriet fastlagt en dimensionering for, hvor mange Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever, der skal være i Ishøj Kommune. Udgifter til lønninger til Social- og Sundhedselever og Social- og Sundhedsassistentelever. Der er i dag 18 Social- og Sundhedselever og 8 Social- og Sundhedsassistentelever. Cykelgodtgørelse og uniformer indgår i overenskomstbestemmelser i elevernes ansættelsesaftaler. Ved praktik i anden kommune kompenserer Ishøj Kommune for lønninger. Ligeledes foreligger der en indkomst i forbindelse med elever i praktik i Ishøj, der kommer fra anden kommune. Diverse udgifter ifm. kurser, udvikling o.a Plejecentrer Hvis en borger har brug for konstant pleje og tilsyn, som ikke kan ydes i egen bolig, kan de visiteres til en plejebolig i henhold til Ældreboligloven. Der er fast tilknyttet personale til plejecentrene, der har gennemgået en relevant sundhedsuddannelse. Plejehjemmet Torsbo Hjemmet er decentraliseret og lønsumsstyrret og kan anvende budgettet efter regler herfor. Der er 24 plejeboliger på Torsbo og 12 ældreboliger. Afdeling A på Torsbo omfatter 16 almindelige plejeboliger. På afdeling B er der 8 plejeboliger og 1 aflastningsplads forbeholdt demente borgere. Daghjemmet på Torsbo består af 8 pladser, og der er mulighed for at komme i daghjemmet både i hverdagen og i weekenden. Torsbo har sit eget produktionskøkken og beboerne og brugere betaler for kost. For de faste beboere er kosten er en del af servicepakken. (Det er frivilligt at vælge servicepakken ) Daghjemsbrugere betaler for kost, som købes på stedet Beboerne i ældreboligerne kan købe den varme mad, som betales efter fastsat takst.. Ordningen er omfattet i lovgivningen om frit leverandørvalg.(madservice) Omsorgscentret Kærbo Kærbo består af 76 plejeboliger samt 40 ældreboliger. Kærbo har et daghjem med 17 visiterede pladser samt et aktivitetscenter med plads til mellem 75 og 100 borgere. Omsorgscentret Kærbo omfatter også 8 døgnpladser til genoptræning, aflastning og akutbehov, centralkøkken med cafe og madservice. Plejeboligerne er inddelt i leve- bomiljøer med lejligheder i hvert leve- bomiljø, samt fællesområde bestående af køkken og opholdsstue. De 40 ældreboliger på Kærbo er placeret, så beboerne kan benytte sig af Kærbos fællesaktiviteter fx frisør, fodpleje, cafe og aktivitetscenter. Borgerne bliver visiteret til ydelser efter behov, personlig og praktisk bistand, indkøb og sygepleje. Daghjemmet består af 17 visiterede pladser. I daghjemmet kan borgerne få personlig og praktisk bistand, aktivering og socialt samvær med andre borgere. Daghjemmet er åbent alle hverdage fra 8-16 Aktivitetscentret kan rumme pensionister og efterlønsmodtagere om dagen. Aktivitetscentret er delvist brugerstyret.

8 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 78 Kærbos cafe har en kioskfunktion, hvor der kan købes chokolade, aviser, blade m.m. Derudover kan der købes morgenmad og frokost. Borgerne kan ved behov visiteres til madservice. Madservice leveres som køle/vakummad 2 gange om ugen. Kosten skal være med til at højne livskvaliteten og ernæringstilstanden, være sammensat af gode råvarer og tilpasset den enkelte. Modtagere af madservice betaler for 1 eller 2 retter efter fastsat takst. Døgnafdelingen består af 8 pladser til genoptræning, aflastning og akutbrug. Der er egenbetaling på kost m.m. Pladserne administreres af de koordinerende sygeplejersker. Omsorgscentret Kærbo er decentraliseret og lønsumsstyret, og kan anvende budgettet efter regler herfor. B Budgetområde Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje I henhold til 138 skal kommunen yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Borgeren bliver henvist til hjemmesygepleje efter en konkret behovsvurdering. Der er ansat to koordinerende sygeplejersker til at varetage væsentlige opgaver i forbindelse med udskrivelse fra hospital. B Budgetområde Kommunal tandpleje Kommunal Tandpleje I henhold til 248 i Sundhedsloven skal bopælskommunen afholde udgifter forbundet med den kommunale tandpleje. Tandplejen er et selvstændigt driftssted. Området er decentraliseret og lønsumsstyret, og kan anvende budgettet efter regler herfor. Tandplejen for børn og unge Der anvendes et behovspræget indkaldelsessystem for 0-17årige, hvorefter undersøgelsesintervallerne tilpasses det individuelle behov. Undersøgelserne foretages dels af specialuddannede klinikassistenter eller/og af tandlæger. Alle børn og unge bliver tilbudt individuel tandbehandling og forebyggelse. Det efterstræbes, at intervaller mellem eftersyn af tandlæge ikke overstiger 2 år. På skolerne og i institutionerne tilbydes der gruppeorienteret forebyggelse til alle klassetrin. Det forventes, at der er omkring børn og unge i alderen 0-17 år i Ishøj Kommune i Antallet af behandlingsberettigede børn og unge i Ishøj Kommune skønnes at være 6,0 %. højere end i diverse officielle statistikker pga. fraflytning. Lovbestemt frit valg ordning For unge mellem 16 og 17 år forventes 5,3 pct. (33 unge) at vælge en privat tandlægepraksis. Kommunen afholder fuld betaling. Tandregulering Pr har Ishøj Kommune valgt at tilbyde tandregulering fra en klinik Tandreguleringen, som er dannet i fællesskab med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune. Tandreguleringen er efter den kommunale styrelseslov et 60 selskab, hvor de respektive kommuners ledelser indgår i bestyrelsen. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter forholdstal beregnet efter antallet af behandlingsberettigede børn og unge i kommunerne. Kommunernes reguleringsprocent kommer på sigt til at indgå i forholdstallet. I Ishøj bliver 17,2 %. af børnene tilbudt tandregulering. Omsorgstandpleje Tandplejen samarbejder med lokale plejehjem om tandpleje for beboerne samt tilsvarende tandplejetilbud til hjemmebundne borgere under plejehjemslignende forhold. Tandplejen fungerer også som tandpleje for psykisk syge eller udviklingshæmmede borgere, som ikke kan deltage i den almindelige sygesikringstandpleje. Der er i

9 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 79 forbindelse med ovenstående tilbud til plejehjem, hjemmeboende borgere og borgere, der ikke kan benytte sig af den almindelige sygesikringstandpleje en egenbetaling på 470 kr. I alt har 70 borgere valgt at tage imod dette tilbud. Specialtandpleje Børn, unge og voksne der har en psykisk lidelse eller er psykisk udviklingshæmmede og ikke kan benytte hverken børne- og ungetandplejen, sygesikringstandplejen eller omsorgstandplejen, tilbydes specialiseret tandpleje med kommunal betaling. For voksne er der en ydelsesbestemt egenbetaling på max kr. om året. I Ishøj Kommune benytter 5 børn og 15 voksne sig af dette tilbud. Konsulentfunktion Konsulentfunktionen i Sundhed og Ældrecentret og Borger- og Socialcentret varetages af overtandlægen. Personale Til varetagelse af tandplejens funktioner er der (omregnet til fuldtidsstillinger) ansat: 1 overtandlæge 3,9 tandlæger 11,0 klinikassistenter Klinikkapacitet Der er klinikker på alle Ishøj Kommunes skoler. Der er i alt 6 tandklinikker udstyret med apparatur til højteknologisk tandbehandling på Strandgårdsskolen. På de øvrige skoler er der i alt 4 serviceklinikker, hvor der kun kan foretages lavteknologisk tandbehandling. Der er EDB arbejdsstationer svarende til alle personalets arbejdspladser. B Budgetområde Omsorgstilbud og generelle tilbud Sekretariat og forvaltninger Handlekatalog og teknologipulje Fælles udgifter og indtægter Pasning af haver Snerydning Generelle tilbud Underholdning og udflugter Pensionister på 67+ kan deltage i kommunens julefest og sommerudflugt. Egenbetaling for arrangement er kr Årligt deltager ca borgere i julefesten og borgere på årets sommerudflugt. Formidling Pensionisthåndbog o.a. pjecer m.v. til pensionister. Kørsel af pensionister Pensionistsvømning Ishøj Kommunes pensionister tilbydes vandgymnastik én gang om ugen og det er vederlagsfrit at deltage. Tilbuddet omfatter 44 pensionister. Højskole Undervisning og kultur Seniormedborgerhus Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg. Midler afsat til lønninger af to forebyggende konsulenter, uddannelse og eventuelle andre udgifter. I henhold til Servicelovens 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år og som bor i kommunen. Formålet med tilbuddet er at give pensionisten vejledning og information om kommunens tilbud for pensionister. Befolkningsprognosen for Ishøj Kommune viser, at der i 2012 vil være 850 borgere, der er fyldt 75 år, mens der i 2018 vil være

10 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 80 Støtte til frivilligt socialt arbejde I henhold til 18 i Serviceloven er der afsat midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der er budgetteret med kr Klageråd, budgetteret med kr Ældreråd, budgetteret med kr Pulje til anskaffelse af biler, budgetteret med kr Social og sundhedsudvalgets pulje, afsat kr B Budgetområde Hjælpemidler Hjælpemidler I henhold til Servicelovens 100 kan der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I henhold til 114 i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen yde støtte til køb af bil til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med 13 biler. I henhold til Servicelovens 112 skal der ydes støtte til kropsbårne hjælpemidler, når personen har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kropsbårne hjælpemidler dækker optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, ortopædiske hjælpemidler og fodtøj, inkontinens- og stomihjælpemidler o.a. Nogle hjælpemidler har egenbetaling. IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder. I henhold til 113 ydes der hjælp til køb af forbrugsgoder, til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I henhold til 116 skal Kommunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdsted for den pågældende. Betaling for hjælpemidler til Ishøj borgere, der har ophold i anden kommune (ca. 40 borgere). Betaling for hjælpemidler fra andre kommuner, hvis borgere har ophold i Ishøj Kommune (ca. 37 borgere). Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepotet klargør og reparerer hjælpemidler til borgerne. Udgifter vedrørende hjælpemidler og boligændringer til borgere og hjælpemidler til Torsbo, Kærbo og hjemmeplejen, skal fuldt ud dækkes af indtægter. Fordelingen sker efter forbrug af arbejdstimer gange timeløn, materialeudgifter, samt eventuelle kørselsudgifter efter statens regler. Hjælpemiddeldepotet indgår i det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Øvrige udgifter såsom husleje m.v. fordeles efter fast nøgle. B Budgetområde Borgerstyret personlig assistance Lønudgifter Hjælpemidler B Budgetområde Sundhedsudgifter Dette område er aktivitetsbestemt regulering af sundhedsvæsenet. Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om stationær somatik, ambulant somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri, sygesikringsudgifter og genoptræning under indlæggelse. På baggrund af en forvaltningsrevision på sundhedsområdet benytter Ishøj Kommune KL s skøn over aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne i budgetlægningen. KL s skøn for den enkelte kommunes medfinansiering i 2014 er baseret på det skøn på landsplan, som indgår i økonomiaftalen for Udgifterne er blandt andet afhængige af socioøkonomiske forhold, hvorfor Ishøj Kommune har relativt høje udgifter på området på grund af befolkningssammensætningen.

11 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 81 Træningscentret, som fysisk har beliggenhed på Kærbo og Pilehavehus i Vallensbæk, indgår ikke i Omsorgscentret Kærbos decentrale enhed. Der skelnes mellem specialiseret genoptræning på hospitalet og almen genoptræning i det kommunale træningscenter. Træningscentret er omfattet af det forpligtende samarbejde. Ishøj Kommune udfører genoptræningen, området er takstfinansieret og dermed kan omegnskommunerne anvende træningscentret mod betaling. B Budgetområde Kontaktperson og ledsagerordning Lønudgiften Kontaktperson og ledsagerordning I henhold til 97 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen til personer med varigt fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det forventes at 30 borgere i Ishøj tilbydes ordningen. B Budgetområde Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Der er ansat to Sundhedskonsulenter og en klinisk diætist i Sundhedscentret. Det er aftalestof i Sundhedsaftalen, at kommunen skal have en kommunalkontaktperson (sundhedskonsulenterne) på forløbsprogrammerne. Kontakt til læge, hospital, og borger. Der laves forsamtaler med alle borgere, der deltager i forløbsprogrammerne. Oprettelse af kurser og træning til KOL, Diabetes 2, Hjerte/kar med kontakt til borger og undervisende personale, samt opfølgning. Sundhedscentret tilbyder: Rygestopkurser Vægtstopkurser Diabetesundervisning Forebyggende hjemmebesøg hos borgere med anden etnisk baggrund, samt Særlige vægtstop-, diabetesundervisning og sundhedsoplysning i denne meget sårbare gruppe, hvor der generelt er mange sundhedsudgifter Deltagelse i Kulturnat, Beboerforeninger samt meget af sundhedscenterets udadvendte aktiviteter Funktion som ressourceperson for ergoterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sagsbehandlere m.m. i samarbejdet omkring borgere med etniske problemstillinger Projekt Tip Tap Tynde varetages af sundhedsplejen og diætisten. Projektet er oprettet i den Kommunale Sundhedstjeneste, fordi man her observerede en stigning i antallet af overvægtige skolebørn. Projektet omfatter blandt andet individuel rådgivning til de overvægtige børn og deres familier, madlavningsaftner for børnene og deres familier, samt motionshold for overvægtige børn. Der er i projektet afsat penge til at købe eksterne konsulenter, samt midler til øvrige drift i forbindelse med projektet. I Sundhedsaftalerne er der enighed om, at kommunerne varetager forebyggende aktiviteter på sundhedsområdet. I Sundhedscentret er der Rygestopkurser, klinisk diætist og Forløbsprogrammer i type2diabetes og KOL for Ishøj og Vallensbæk Kommunes borgere. I forlængelse af sundhedstilbuddene i Sundhedscentret kommer udgifter til kommune/kontaktperson genoptræning på genoptræningscenteret, undervisning, uddannelse, undervisningsmateriale o.a.. Licens til Sex og Samfund, der udbyder konsulentbistand til lokale skoler. Udgifter i forbindelse med Sundhedsbazar, Kulturnat og andre arrangementer. Tolkebistand i forbindelse med borgerkontakt i Sundhedscentret. Andre sundhedsudgifter Dette område dækker begravelseshjælp og plejetakst for hospice B60.40 Bevillingsområde Børn og unge Tal er afrundet

12 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 82 B Borgerrelaterede administrationsudgifter Tolkning Udgifter til tolkebistand. Lægeerklæringer Udgifter til lægeerklæringer når lægelig dokumentation er nødvendig i sagsbehandlingen Administrationsgebyr til eksterne plejehjemsforeninger Udgifter til ekstern administration via eksterne plejehjemsforeninger. Da Ishøj Kommune har etableret internt enhed af familieplejekonsulenter, forsøges eksterne tilsyn minimeret løbende, således at tilsynet og administrationen af anbringelsessteder varetages af den interne enhed. B Sundhedstjenesten Sundhedsplejen Sundhedspleje til gravide og småbørn: Tilbud om besøg til førstegangsgravide samt gravide med særlige behov Ishøj Kommunes standard tilbud: 5 besøg i første leveår samt et 2½ års besøg (livsstils besøg, screening af motorik og sprog). 2 måneders besøget indeholder screening for efterfødsels reaktion af far og mor med EPDS og Gotlandskalaen. Behovsbesøg til 35 % af alle familier Integrationsbesøg ved behov Tilbud om deltagelse i mødregrupper 3 gange. Præmatur café en gang om måneden i samarbejde med Vallensbæk sundhedspleje Konsulentfunktion i daginstitutionerne (lovpligtigt) Deltagelse i tværfaglige team Skolesundhedsplejen Tilbud om undersøgelse / screening i børnehaveklassen, 1., 3., 7.klassetrin. Sundhedspædagogisk tilbud i 3., 5., 7., og 8. klasse. Åben Dør for elever, forældre og lærere. Deltagelse i tværfaglige team Hvad vil vi gerne have fokus på/måles på i spæd og småbørns sundhedsplejen: Tidlig opsporing: På antallet af EPDS/ Gotland screeninger (efterfødselsreaktion-/depression). Hvor mange kvinder / hvor mange mænd? Hvor mange med efterfødselsreaktion finder vi? Svarer det til forskning? At tilbyde en kvalificeret ammerådgivning som understøtter fuld amning af det nyfødte barn i 4 måneder. Makkerskaber med rådgiver både de korte og de længere. Sundhedsfremme og netværk Fuld amning i 4 måneder Mødre grupper - herunder antal fremmødte og antal møder. Skolesundhedstjenesten Åben Dør. Drop Ind og behovsbørn Sundhedspædagogisk aktivitet efter metoden aktive vurderinger. Sundhedseksperimentariet At alle klasser på Ishøjs skoler modtager de sundhedspædagogiske indsatser som er vores servicetilbud samt alle 7. klasser har deltaget i sundhedseksperimentariet. Gruppe for unge mødre Sundhedsplejens tilbud til unge gravide/ unge mødre under 24 år. Mødes en gang om ugen. Mål: At styrke de unge mødres forældrekompetencer gennem faglige oplæg, refleksioner i gruppen. At styrke de unge mødres sociale netværk.

13 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 83 Tip Tap Tynde Tilbud til overvægtige skolebørn fra 1. til 7. klasse Tilbuddet indeholder: Individuel rådgivning til det enkelte barn og forældre, gratis madlavningsaftner med undervisning for hele familien. Gratis svømning. Træning i fitness center for de ældste (Fit Teen) Deltagelse børne-unge læge og 2 sundhedsplejersker. Mål: At tilbuddet bygger på højt faglig kvalificeret viden udøvet af fagligt kompetente professionelle. At familierne deltager i alle tre tilbud (madlavningskursus, individuelle samtaler og svømning) medmindre barnet i forvejen dyrker en sportsaktivitet. Børne- unge lægen Sundhedssamtale, screening og ryg undersøgelse og undervisning i 5. klasse. Udskolings undersøgelse i 9. klasse. Undersøgelse af specialklassebørn Udarbejdelse af årlig sundhedsprofil for børnehaveklasserne og udskolingsklasserne. Konsulent i Familiecentret. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge Støtte til børn og unge, Servicelovens kapitel 3 og kapitel 11 Familierådgiverteamene Kapitel 3 (kommunens rådgivning), formål: At forebygge sociale problemer og hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet, at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Kapitel 11, formål (særlig støtte til børn og unge), formål: At yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor og dermed sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Akut- og visitationsteam: Kontekst: Modtagelse af underretninger, jf. servicelovens 152 og 153. Afholde samtale med forældre, barn/ung og eventuel underretter. Servicelovens 10, stk. 3. I forbindelse med rådgivning, skal teamet være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Er der behov for yderligere hjælp efter serviceloven, visiteres barnet/den unge enten til en undersøgelse efter servicelovens 50 eller direkte til børne-, unge- eller specialteam med henblik på hjælp efter servicelovens 11 eller 52, stk. 2. Akut- og visitationsteamet ønsker at blive målt på, At det i journalnotatet efter 1.samtale fremgår tydeligt, hvad teamets vurdering er. At indgå flere makkerskaber, som blandt andet betyder større deltagelse i samarbejdsmøder/netværksmøder med familien og de fagprofessionelle i nærmiljøet (dette for at forebygge større sociale problemer, jf. 10, stk. 1). 1. august 2013 ændrer teamet navn til StraXen og udvides med en familierådgiver. Teamet får yderligere tildelt ressourcer fra sundhedsplejen og fra Familieværkstedet. Dette for at intensivere indsatsen med makkerskaber, som har vist sig at være en succes. Det antages at nedbringe antallet af længevarende sagsforløb i Familiecentret. 50 team: Kontekst: Servicelovens 50. Hvis det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal barnets eller den unges forhold undersøges nærmere. Den børnefaglige undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning omfattende barnets forskellige arenaer. 50 team ønsker at blive målt på, At overholde lovens 4 måneders frist for udarbejdelse af undersøgelserne (med fortsat fokus på brugbarhed og kvalitet). At få nedbragt ventetiden for start af undersøgelserne. At afholde gennemgangsmøde med familien inden for 2-3 uger efter at undersøgelsen er afsluttet.

14 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 84 Børneteam, ungeteam: Kontekst: Servicelovens 11, stk. 3 nr. 1 og 2. Når det må anses for at være af væsentlig betydning for et barn / en ungs særlige behov for støtte, skal barnet/den unge og familien tilbydes konsulentbistand vedrørende barnets/den unges forhold eller rådgives om familieplanlægning. Servicelovens 52, stk. 3 og 52a. Foranstaltningsparagraffer med mulighed for støtte i dagbehandlingstilbud, praktisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold, aflastningsordning, kontaktperson, anbringelse af børn og unge, formidling af praktiktilbud og anden hjælp. Der kan endvidere ydes økonomisk støtte til forældrene som følge til iværksatte foranstaltninger. Børne- og ungeteam ønsker at blive målt på, overholdelse af de to årlige lovpligtige børnesamtaler i forbindelse med igangværende foranstaltninger. Målsætninger for udviklingsteam Udviklingsteamet på Familiecentret vil medvirke til at fastholde og udvikle et højt fagligt niveau. Eksternt i kommunen ved at rapporter og opgaver, som udarbejdes i teamet har høj kvalitet. Dvs. at rapporter og opgaver fremstår relevante og anvendelige for modtagere. at rapporter og opgaver er kvalitetssikrede og gennembearbejdede i teamet og med Familiecentrets ledelse. Internt på Familiecentret ved at bidrage til faglig udvikling igennem: undervisning udvikling af kvalitetsstandarder, serviceniveauer, procedurer evaluering rådgivning udvikling af dokumentation og metoder Forebyggende foranstaltninger Udgifter til forebyggende foranstaltninger til børn og unge, der har behov for særlig støtte jf. servicelovens 52 samt rådgivning jf. 11. F.eks. aflastning, kontaktperson. Niveauet er højt og bør fastholdes. Døgnanbringelser Døgninstitutioner. Gennemsnitligt niveau, der arbejdes på at nedbringe antallet af anbragte. Sikrede institutioner (inkl. objektiv finansiering) Udgifter til unges ophold på sikret institution - konkret pris ved individuelle ophold samt objektiv finansiering. Udgiften varierer efter antal dømte og unge dømt til surrogatplacering. B Rådgivning og særlig støtte til børn og unge egne Ishøjgård - Familieværkstedet Indhold i tilbuddet: Familieværkstedet er et af tilbuddene i den forebyggende indsats til familier med børn fra 0-18 år, der bor I Ishøj og Vallensbæk kommuner. På familieværkstedet tilbydes bl.a. hjælp til at strukturer hverdagen, grænsesætning i hjemmene og hjælp til at bryde uhensigtsmæssige handlemønstre. Familieværkstedet vil måles på antallet af revisiterede sager, der kommer tilbage på familieværkstedet. Ishøjgård - Tolmiea Indhold i tilbuddet: Tolmiea henvender sig til sårbare familier med særligt behov for støtte I forbindelse med graviditet og/eller fødsel. På Tolmiea arbejdes bl.a. intensivt med at styrke forældrekompetencen for derved at forebygge anbringelser Tolmiea måles på antallet af anbringelser der forhindres inden barnets fyldte 3. år. Ishøjgård Skolen på Ishøjgård Skolen på Ishøjgård, dækker i denne forbindelse fritidsdelen. I øvrigt henvises til beskrivelsen af Skolen på Ishøjgård i CBU regi.

15 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 85 B Specialområdet Servicelovens 41 og 42: Specialteam: Kontekst: Som hos børne- og ungeteam. Yderligere beskæftiger teamet sig med Servicelovens 41 og 42, som omhandler kommunens pligt til at yde dækning til nødvendige merudgifter og til tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af et barn/en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, begrundet i en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Specialteam vil gerne måles på, At genbehandlingsfristerne på bevilgede merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste overholdes (minimere administrative forlængelser). Merudgifter i forbindelse med forsørgelse af børn/unge med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne Såfremt et barn/en ung med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse forsørges i eget hjem, har familien mulighed for at ansøge om nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets forsørgelse. Tabt arbejdsfortjeneste Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt der er behov for at barnet/den unge passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer barnet. På området merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til familier der i hjemmet forsørger et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er der udarbejdet serviceniveau. Serviceniveauet på dette område skal sikre ensartede vurderinger og sikre, at der kompenseres relevant i.f.t handicappet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af børn der diagnosticeres, hvilket skaber stigning i antallet af børn, der er omfattet at regelsættet. Refusion B Institutioner takstfinansierede Ishøjgård - Aflastning Et fleksibelt og støttende tilbud til familier med børn med særlige problematikker. Tilbuddet samarbejder med barnets familie for derved at kunne mindske belastningen i familierne. At vise respekt for forskelligartede sociale og kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behov for aflastning samt bibringe det enkelte barn oplevelser og samvær og livskvalitet. Ishøjgård Aflastning ønsker at blive målt, at formålet med foranstaltningen for de visiterede børn og deres forældre opnås. B Projekter... 0 Implementeringskonsulent - Initiativaftalen Afprøve effekt af redskaber, som anbefales bet indsats mod ungdomskriminalitet og implementere dem i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder. Implementering af ungesamråd. Implementering af 7+7-proceduren. Ungepålæg / forældrepålæg. Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden Familierådgiver på skolen: Fra 1. august 2013 tilknyttes en familierådgiver til Strandgårdsskolen. Hun skal indgå i et tæt konsultativt samarbejde med skolens lærere og ledelse. Familierådgiveren vil blandt andet kunne deltage i forældrekonsultationer, samarbejdsmøder og underretningsmøder på skolen. Hensigten er at opspore vanskeligheder hos børn og unge på så tidligt et tidspunkt, at interventionen i familien kan ske med hjælp udelukkende fra skolen og dennes familierådgiver eventuelt en kort kontakt med Familiecentrets StraXen.

16 Ishøj Kommune Budget 2014 Side 86 Projektet er finansieret via puljemidler bevilget af Socialministeriet for perioden B Beboerindskudslån Udlån til beboerindskud.

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 73 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2013 Side 73 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere