Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om projekt "På sporet" Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Opfølgning på indsatser AU pr. april Nøgletal og reformstatus for Østjylland Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i Forslag til idékatalog budget Erhvervspolitik Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...24 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om projekt "På sporet" G01 15/7144 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har sammen med Favrskov Kommune indgået i et samarbejde med konsulentfirmaet Akantus omkring projekt På sporet sund vej ud af ledighed. Projektet er støttet gennem sundhedsstyrelsens satspuljemidler og løber i perioden Projektet er en håndholdt proces med aktiviteter, som har særlig fokus på at få reduceret eller fjernet de sundhedsmæssige barrierer, som er med til at fastlåse borgerne i mistrivsel og uarbejdsdygtighed. Projektets overordnede mål er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om projektet og de resultater, der er opnået indtil videre. Orienteringen vil finde sted i Akantus lokaler i Korsgade 22 i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet blev udsat. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo marts S00 15/2 Åben sag AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Driftsområdet viser et forventet merforbrug på 3,200 mio. kr. Heraf vedrører 0,317 mio. kr. mindreudgifter til løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. Til grund for budgetopfølgningen ligger det korrigerede budget, forbruget i perioden januar til marts 2015 samt aktivitetstal for perioden januar til marts Ligeledes er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en væsentlig faktor. Sidstnævnte indeholder imidlertid en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Budgetflytninger mellem udvalg: Stop af servicejobber: I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 3. februar 2009 skal der ved servicejobpersoners fratrædelse ske nedjustering af såvel lønudgiftsbudgettet som tilskudsbudgettet. Grundet afgangen af en servicejobperson ultimo 2014 skal der i 2015 og 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget overslagsårene ske reducering af lønbudgettet med 0,1 mio. kr. under økonomiudvalget. Samtidig skal der ske en modsvarende regulering af indtægtsbudgettet til statstilskuddet på 0,1 mio. kr. under arbejdsmarkedsudvalget. Udmøntning af AUB-midler: På mødet den 17. juni 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en udmøntningsplan for AUBmidlerne, der stammer fra ekstra præmie- og bonusordninger for øget antal elevpladser i kommunen. Planen har fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Budgettet for 2014 blev omplaceret i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo oktober 2014, mens den resterende del af budgettet (vedr ) omplaceres i forbindelse med denne budgetopfølgning. Der omplaceres således 4,9 mio. kr. i 2015 fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vedrører 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Samlet set udgør reduktion i lønfremskrivning, budgetomplacering pga. stop af servicejobber og udmøntning af AUB midler et tillægsbevillingsbehov på 4,7 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift i alt 497,0 500,2 3,2 4,7 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget et forventet mindreforbrug på 0,317 mio. kr. tilføres kassen. Mindreforbrug skyldes en mindre lønudvikling end forventet ved budgetlægningen. 3. der foretages en budgetneutral omplacering som følge af afgang af en servicejobperson ultimo Omplaceringen indebærer, at indtægtsbudgettet under arbejdsmarkedsudvalget i 2015 og overslagsårene reduceres med 0,1 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af lønbudgettet under økonomiudvalget. 4. der foretages en budgetneutral omplacering fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget på 4,9 mio. kr. til udmøntning af AUB-midler. Beløbet indsatsen i 2015 og 2016 heraf 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning 2. Tiltrådt 3. Tiltrådt 4. Tiltrådt 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. april G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til marts Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 45 personer inden for de seneste 12 måneder 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 91 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 27,0 fuldtidspersoner (bevilget i 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 73 fuldtidspersoner Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojekt, som forventes fremlagt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet i maj Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. april /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal og reformstatus for Østjylland G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland har udarbejdet de to vedlagte notater: Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Øst Notaterne er udarbejdet til brug for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og er tilgængelige for alle. Nøgletallene er beskrevet for Østjylland som helhed, mens status på reformer er opdelt på kommuneniveau. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf 64091/15 2 Åben Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf 64092/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen 2015 blev der afsat midler til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Endvidere blev det i budgetaftalen vedtaget, at der ikke skal etableres et egentlig jobcenter i den vestlige del af kommunen. Det fremgår af budgetaftalen, at det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at afholde samtaler i den vestlige del af kommunen, og det vurderes, at det kan lade sig gøre at benytte lokaler i kommunens bygninger til at afholde samtaler med de borgere, som har behov for det. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere godkendt følgende initiativer finansieret af de afsatte midler: Årligt temamøde med arbejdsmarkedets interessenter Aktiviteter i NBR Økonomisk sparring til borgere Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til andre aktiviteter, der kan iværksættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken og handleplan for arbejdsmarkedsområdet: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Særligt tilbud til aktivitet og afklaringsforløb 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Markedsføring af arbejdsmarkedsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Jobbutik Analyse af virksomhedernes behov for arbejdskraft frem til 2020 Brugerundersøgelse og kompetenceudvikling på sygedagpengeområdet I vedlagte bilag beskrives de enkelte forslag nærmere, og der er lavet et skøn på de forventede udgifter. Samlet set er der forslag for i alt 3,353 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i 2015, og om der er initiativer, som skal videreføres i Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. De tidligere godkendte initiativer forventes at beløbe sig til 0,260 mio. kr. i 2015, hvilket betyder, at der er 1,240 mio. kr. tilbage til iværksættelse af andre aktiviteter i Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvilke aktiviteter der skal igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken i 2015 og eventuelt i Bilag: 1 Åben Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf 64086/15 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet forslagene til aktiviteter, der kan igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende forslag: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,115 mio. kr. Nyttejob som tilbud på integrationsområdet. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,150 mio. kr. Udvikling af socialøkonomiske virksomheder (herunder at undersøge mulighederne for særlige tilbud til aktivitet og afklaringsforløb for borgere med særlig stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager). Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,600 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere, at de økonomiske konsekvenser ved videreførelse af aktiviteterne på længere sigt skal indarbejdes i budget

15 Arbejdsmarkedsudvalget Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016, der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Et af kravene til indholdet i Beskæftigelsesplan 2016 er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen samt strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Der er endnu ikke meldt beskæftigelsespolitiske mål ud for 2016 fra ministerens side, men det forventes at blive en fortsættelse af de samme mål som i 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I vedlagte bilag beskrives kort, hvilke indsatser der er iværksat i 2015 for at nå de mål, der fremgår af Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om ministermål for 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Indsatser 2015.pdf 64082/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan har arbejdsmarkedsudvalget de tidligere år valgt at tilføje egne mål / indsatsområder udover de af mål, som beskæftigelsesministeren fastsætter. De lokale mål har typisk været fastsat ud fra et politisk ønske om særlige fokusområder, f.eks. med udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune. I Beskæftigelsesplan 2015 indgår der følgende 4 lokale mål: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om der er særlige indsatsområder for 2016, som skal indgå som lokale mål i Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter mulige indsatsområder, der skal indgå i Beskæftigelsesplan

18 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til idékatalog budget S00 15/11 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af de enkelte fagudvalg har ifølge budgetproceduren mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. Desuden er der mulighed for at få lavet beregninger af forslag til driftsbudgettet, der kan indgå i et samlet idékatalog. Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og forslag til idékataloget til udvalgsmødet. På temamødet den 13. august 2015 vil besvarelserne på spørgsmål og beregninger til idékataloget blive gennemgået. I august skal arbejdsmarkedsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslagene. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter spørgsmål og forslag, der kan indgå i et samlet idékatalog. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til videreførelse af aktiviteterne i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken i Der skal derfor udarbejdes forslag til: 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Permanent udvidelse af antallet af pladser på virksomhedscentre med 10 pladser, der målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Forslag til oprettelse af nyttejob på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune, som kan rumme særlige tilbud til aktiviteter og afklaringsforløb for borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: VPU, BUU, AU, KUU, MTU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at revidere Norddjurs Kommunes erhvervspolitik Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningen på sit møde den 17. marts Siden Norddjurs Kommunes erhvervspolitik blev vedtaget, er der blevet oprettet et erhvervsudvalg, der løbende har arbejdet med de vedtagne erhvervspolitiske strategier og initiativer i erhvervspolitikken. I forlængelse heraf har erhvervsudvalget igangsat en styrket dialog med erhvervslivet, bl.a. via initiativet VækstNorddjurs og dialogmøder, med henblik på i fællesskab at skabe de optimale rammer for udvikling af erhvervslivet i Norddjurs Kommune. En række initiativer, beskrevet i den vedtagne erhvervspolitik, har udviklet sig og dermed ledt til en opdatering af erhvervspolitikkens indhold. Erhvervspolitikken er vedlagt som bilag. I forbindelse med revision af erhvervspolitikken er der udvalgt en række interne og eksterne høringsparter, bestående af politiske udvalg, nedsatte råd samt erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, for hvem erhvervspolitikken måtte være relevant. En liste over høringsparter er vedlagt som bilag. Høringsfristen er fredag den 8. maj Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder et høringssvar til den reviderede erhvervspolitik Bilag: 1 Åben Revision af erhvervspolitik /15 2 Åben Høringsliste revision af erhvervspolitik /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget foreslår, at der i erhvervspolitikken indsættes følgende formulering om socialøkonomiske virksomheder i slutningen af afsnit 2 om arbejdsmarkedsindsatsen: Endelig er der potentialer i at styrke indsatsen for at skabe arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan både være med til at skabe almindelige arbejdspladser, og arbejdspladser til mennesker der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Ligeledes kan socialøkonomiske virksomheder bidrage til at forberede borgere til at komme i job. Derved kan endnu flere borgere i Norddjurs Kommune få adgang til arbejdsmarkedet til gavn for både borgere og virksomheder. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Forvaltningen har følgende forslag til datoer for arbejdsmarkedsudvalgets studietur: september 2015 (uge 36) september 2015 (uge 37) oktober 2015 (uge 43) Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf 64627/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Det undersøges, om studieturen kan finde sted i uge

25 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Invitation til konference Lokal uddannelsespolitik campus, eud, vækst og beskæftigelse Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, 64089/15 vækst, beskæftigelse" 2 Åben Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf 64090/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 13. marts 2015 til og med den 17. april 2015 kommet i alt 21 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 17 sager er stadfæstet 2 sager er ændret - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgeren havde ret til et månedligt aktivitetstillæg, da borgeren burde have være visiteret som aktivitetsparat - 1 sag, hvor sygedagpengene forlænges efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen 2 sager er afvist - 1 sag, hvor der henvises til, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen i forhold til tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen i samme sag - 1 sag, hvor sagen falder uden for Ankestyrelsens kompetenceområde, fordi kommunen ikke har truffet afgørelse i lovens forstand Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 (62373/15) 3. Opfølgning på indsatser AU pr. april Opfølgning på indsatser AU pr. april 2015 (63339/15) 4. Nøgletal og reformstatus for Østjylland 1. Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf (64091/15) 2. Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf (64092/15) 5. Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf (64086/15) 6. Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Indsatser 2015.pdf (64082/15) 9. Erhvervspolitik Revision af erhvervspolitik (49361/15) 2. Høringsliste revision af erhvervspolitik (49431/15) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf (64627/15) 12. Gensidig orientering 1. Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, vækst, beskæftigelse" (64089/15) 2. Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf (64090/15) 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 26

29 Bilag: 2.1. Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 30. april Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62373/15

30 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Samlet oversigt Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift 497,0 500,2 3,2 4,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget: Udvikling i budget 2015 Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 496,9 0,1 497,0 Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område for marts 2015 bygger på det korrigerede budget, forbruget i januar-marts 2015 samt aktivitetstal for januar-marts Endvidere er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en faktor. Sidstnævnte indeholder en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I merforbruget indgår en mindreudgift på 0,317 mio. kr., som vedrører løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. I det forventede tillægsbevillingsbehov indgår foruden mindreforbrug på løn på 0,317 mio. kr. budgetomplacering vedr. stop af servicejobber på 0,100 mio. kr. samt udmøntning af AUB-midler på 4,9 mio. kr. Samlet udgør tillægsbevillingsbehovet 4,683 mio. kr. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere end forventet, kan der forventes en negativ efterregulering. Side 1 af 21

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle:

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle: Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Besøg hos Integrationsnet, Aarhus: kl. 09.30-10.45 Besøg hos Vejle Kommune: kl. 12.00-14.00 Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle: 14.00-15.00

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Fredag den 27. februar 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Dato: Torsdag den 30. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015

Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015 Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015 1 Indhold Økonomiudvalget...4 Drift...5 Anlæg...9 Finansielle områder...10 Arbejdsmarkedsudvalget...11 Drift...12 Børne- og ungdomsudvalget...36 Drift...36

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere