Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om projekt "På sporet" Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Opfølgning på indsatser AU pr. april Nøgletal og reformstatus for Østjylland Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i Forslag til idékatalog budget Erhvervspolitik Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...24 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om projekt "På sporet" G01 15/7144 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har sammen med Favrskov Kommune indgået i et samarbejde med konsulentfirmaet Akantus omkring projekt På sporet sund vej ud af ledighed. Projektet er støttet gennem sundhedsstyrelsens satspuljemidler og løber i perioden Projektet er en håndholdt proces med aktiviteter, som har særlig fokus på at få reduceret eller fjernet de sundhedsmæssige barrierer, som er med til at fastlåse borgerne i mistrivsel og uarbejdsdygtighed. Projektets overordnede mål er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om projektet og de resultater, der er opnået indtil videre. Orienteringen vil finde sted i Akantus lokaler i Korsgade 22 i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet blev udsat. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo marts S00 15/2 Åben sag AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Driftsområdet viser et forventet merforbrug på 3,200 mio. kr. Heraf vedrører 0,317 mio. kr. mindreudgifter til løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. Til grund for budgetopfølgningen ligger det korrigerede budget, forbruget i perioden januar til marts 2015 samt aktivitetstal for perioden januar til marts Ligeledes er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en væsentlig faktor. Sidstnævnte indeholder imidlertid en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Budgetflytninger mellem udvalg: Stop af servicejobber: I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 3. februar 2009 skal der ved servicejobpersoners fratrædelse ske nedjustering af såvel lønudgiftsbudgettet som tilskudsbudgettet. Grundet afgangen af en servicejobperson ultimo 2014 skal der i 2015 og 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget overslagsårene ske reducering af lønbudgettet med 0,1 mio. kr. under økonomiudvalget. Samtidig skal der ske en modsvarende regulering af indtægtsbudgettet til statstilskuddet på 0,1 mio. kr. under arbejdsmarkedsudvalget. Udmøntning af AUB-midler: På mødet den 17. juni 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en udmøntningsplan for AUBmidlerne, der stammer fra ekstra præmie- og bonusordninger for øget antal elevpladser i kommunen. Planen har fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Budgettet for 2014 blev omplaceret i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo oktober 2014, mens den resterende del af budgettet (vedr ) omplaceres i forbindelse med denne budgetopfølgning. Der omplaceres således 4,9 mio. kr. i 2015 fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vedrører 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Samlet set udgør reduktion i lønfremskrivning, budgetomplacering pga. stop af servicejobber og udmøntning af AUB midler et tillægsbevillingsbehov på 4,7 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift i alt 497,0 500,2 3,2 4,7 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget et forventet mindreforbrug på 0,317 mio. kr. tilføres kassen. Mindreforbrug skyldes en mindre lønudvikling end forventet ved budgetlægningen. 3. der foretages en budgetneutral omplacering som følge af afgang af en servicejobperson ultimo Omplaceringen indebærer, at indtægtsbudgettet under arbejdsmarkedsudvalget i 2015 og overslagsårene reduceres med 0,1 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af lønbudgettet under økonomiudvalget. 4. der foretages en budgetneutral omplacering fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget på 4,9 mio. kr. til udmøntning af AUB-midler. Beløbet indsatsen i 2015 og 2016 heraf 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning 2. Tiltrådt 3. Tiltrådt 4. Tiltrådt 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. april G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til marts Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 45 personer inden for de seneste 12 måneder 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 91 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 27,0 fuldtidspersoner (bevilget i 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 73 fuldtidspersoner Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojekt, som forventes fremlagt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet i maj Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. april /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal og reformstatus for Østjylland G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland har udarbejdet de to vedlagte notater: Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Øst Notaterne er udarbejdet til brug for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og er tilgængelige for alle. Nøgletallene er beskrevet for Østjylland som helhed, mens status på reformer er opdelt på kommuneniveau. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf 64091/15 2 Åben Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf 64092/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen 2015 blev der afsat midler til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Endvidere blev det i budgetaftalen vedtaget, at der ikke skal etableres et egentlig jobcenter i den vestlige del af kommunen. Det fremgår af budgetaftalen, at det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at afholde samtaler i den vestlige del af kommunen, og det vurderes, at det kan lade sig gøre at benytte lokaler i kommunens bygninger til at afholde samtaler med de borgere, som har behov for det. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere godkendt følgende initiativer finansieret af de afsatte midler: Årligt temamøde med arbejdsmarkedets interessenter Aktiviteter i NBR Økonomisk sparring til borgere Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til andre aktiviteter, der kan iværksættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken og handleplan for arbejdsmarkedsområdet: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Særligt tilbud til aktivitet og afklaringsforløb 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Markedsføring af arbejdsmarkedsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Jobbutik Analyse af virksomhedernes behov for arbejdskraft frem til 2020 Brugerundersøgelse og kompetenceudvikling på sygedagpengeområdet I vedlagte bilag beskrives de enkelte forslag nærmere, og der er lavet et skøn på de forventede udgifter. Samlet set er der forslag for i alt 3,353 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i 2015, og om der er initiativer, som skal videreføres i Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. De tidligere godkendte initiativer forventes at beløbe sig til 0,260 mio. kr. i 2015, hvilket betyder, at der er 1,240 mio. kr. tilbage til iværksættelse af andre aktiviteter i Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvilke aktiviteter der skal igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken i 2015 og eventuelt i Bilag: 1 Åben Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf 64086/15 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet forslagene til aktiviteter, der kan igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende forslag: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,115 mio. kr. Nyttejob som tilbud på integrationsområdet. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,150 mio. kr. Udvikling af socialøkonomiske virksomheder (herunder at undersøge mulighederne for særlige tilbud til aktivitet og afklaringsforløb for borgere med særlig stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager). Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,600 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere, at de økonomiske konsekvenser ved videreførelse af aktiviteterne på længere sigt skal indarbejdes i budget

15 Arbejdsmarkedsudvalget Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016, der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Et af kravene til indholdet i Beskæftigelsesplan 2016 er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen samt strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Der er endnu ikke meldt beskæftigelsespolitiske mål ud for 2016 fra ministerens side, men det forventes at blive en fortsættelse af de samme mål som i 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I vedlagte bilag beskrives kort, hvilke indsatser der er iværksat i 2015 for at nå de mål, der fremgår af Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om ministermål for 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Indsatser 2015.pdf 64082/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan har arbejdsmarkedsudvalget de tidligere år valgt at tilføje egne mål / indsatsområder udover de af mål, som beskæftigelsesministeren fastsætter. De lokale mål har typisk været fastsat ud fra et politisk ønske om særlige fokusområder, f.eks. med udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune. I Beskæftigelsesplan 2015 indgår der følgende 4 lokale mål: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om der er særlige indsatsområder for 2016, som skal indgå som lokale mål i Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter mulige indsatsområder, der skal indgå i Beskæftigelsesplan

18 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til idékatalog budget S00 15/11 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af de enkelte fagudvalg har ifølge budgetproceduren mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. Desuden er der mulighed for at få lavet beregninger af forslag til driftsbudgettet, der kan indgå i et samlet idékatalog. Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og forslag til idékataloget til udvalgsmødet. På temamødet den 13. august 2015 vil besvarelserne på spørgsmål og beregninger til idékataloget blive gennemgået. I august skal arbejdsmarkedsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslagene. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter spørgsmål og forslag, der kan indgå i et samlet idékatalog. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til videreførelse af aktiviteterne i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken i Der skal derfor udarbejdes forslag til: 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Permanent udvidelse af antallet af pladser på virksomhedscentre med 10 pladser, der målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Forslag til oprettelse af nyttejob på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune, som kan rumme særlige tilbud til aktiviteter og afklaringsforløb for borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: VPU, BUU, AU, KUU, MTU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at revidere Norddjurs Kommunes erhvervspolitik Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningen på sit møde den 17. marts Siden Norddjurs Kommunes erhvervspolitik blev vedtaget, er der blevet oprettet et erhvervsudvalg, der løbende har arbejdet med de vedtagne erhvervspolitiske strategier og initiativer i erhvervspolitikken. I forlængelse heraf har erhvervsudvalget igangsat en styrket dialog med erhvervslivet, bl.a. via initiativet VækstNorddjurs og dialogmøder, med henblik på i fællesskab at skabe de optimale rammer for udvikling af erhvervslivet i Norddjurs Kommune. En række initiativer, beskrevet i den vedtagne erhvervspolitik, har udviklet sig og dermed ledt til en opdatering af erhvervspolitikkens indhold. Erhvervspolitikken er vedlagt som bilag. I forbindelse med revision af erhvervspolitikken er der udvalgt en række interne og eksterne høringsparter, bestående af politiske udvalg, nedsatte råd samt erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, for hvem erhvervspolitikken måtte være relevant. En liste over høringsparter er vedlagt som bilag. Høringsfristen er fredag den 8. maj Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder et høringssvar til den reviderede erhvervspolitik Bilag: 1 Åben Revision af erhvervspolitik /15 2 Åben Høringsliste revision af erhvervspolitik /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget foreslår, at der i erhvervspolitikken indsættes følgende formulering om socialøkonomiske virksomheder i slutningen af afsnit 2 om arbejdsmarkedsindsatsen: Endelig er der potentialer i at styrke indsatsen for at skabe arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan både være med til at skabe almindelige arbejdspladser, og arbejdspladser til mennesker der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Ligeledes kan socialøkonomiske virksomheder bidrage til at forberede borgere til at komme i job. Derved kan endnu flere borgere i Norddjurs Kommune få adgang til arbejdsmarkedet til gavn for både borgere og virksomheder. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Forvaltningen har følgende forslag til datoer for arbejdsmarkedsudvalgets studietur: september 2015 (uge 36) september 2015 (uge 37) oktober 2015 (uge 43) Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf 64627/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Det undersøges, om studieturen kan finde sted i uge

25 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Invitation til konference Lokal uddannelsespolitik campus, eud, vækst og beskæftigelse Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, 64089/15 vækst, beskæftigelse" 2 Åben Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf 64090/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 13. marts 2015 til og med den 17. april 2015 kommet i alt 21 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 17 sager er stadfæstet 2 sager er ændret - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgeren havde ret til et månedligt aktivitetstillæg, da borgeren burde have være visiteret som aktivitetsparat - 1 sag, hvor sygedagpengene forlænges efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen 2 sager er afvist - 1 sag, hvor der henvises til, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen i forhold til tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen i samme sag - 1 sag, hvor sagen falder uden for Ankestyrelsens kompetenceområde, fordi kommunen ikke har truffet afgørelse i lovens forstand Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 (62373/15) 3. Opfølgning på indsatser AU pr. april Opfølgning på indsatser AU pr. april 2015 (63339/15) 4. Nøgletal og reformstatus for Østjylland 1. Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf (64091/15) 2. Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf (64092/15) 5. Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf (64086/15) 6. Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Indsatser 2015.pdf (64082/15) 9. Erhvervspolitik Revision af erhvervspolitik (49361/15) 2. Høringsliste revision af erhvervspolitik (49431/15) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf (64627/15) 12. Gensidig orientering 1. Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, vækst, beskæftigelse" (64089/15) 2. Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf (64090/15) 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 26

29 Bilag: 2.1. Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 30. april Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62373/15

30 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Samlet oversigt Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift 497,0 500,2 3,2 4,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget: Udvikling i budget 2015 Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 496,9 0,1 497,0 Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område for marts 2015 bygger på det korrigerede budget, forbruget i januar-marts 2015 samt aktivitetstal for januar-marts Endvidere er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en faktor. Sidstnævnte indeholder en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I merforbruget indgår en mindreudgift på 0,317 mio. kr., som vedrører løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. I det forventede tillægsbevillingsbehov indgår foruden mindreforbrug på løn på 0,317 mio. kr. budgetomplacering vedr. stop af servicejobber på 0,100 mio. kr. samt udmøntning af AUB-midler på 4,9 mio. kr. Samlet udgør tillægsbevillingsbehovet 4,683 mio. kr. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere end forventet, kan der forventes en negativ efterregulering. Side 1 af 21

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere