Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om projekt "På sporet" Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Opfølgning på indsatser AU pr. april Nøgletal og reformstatus for Østjylland Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i Forslag til idékatalog budget Erhvervspolitik Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...24 Bilagsoversigt...25 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om projekt "På sporet" G01 15/7144 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har sammen med Favrskov Kommune indgået i et samarbejde med konsulentfirmaet Akantus omkring projekt På sporet sund vej ud af ledighed. Projektet er støttet gennem sundhedsstyrelsens satspuljemidler og løber i perioden Projektet er en håndholdt proces med aktiviteter, som har særlig fokus på at få reduceret eller fjernet de sundhedsmæssige barrierer, som er med til at fastlåse borgerne i mistrivsel og uarbejdsdygtighed. Projektets overordnede mål er at udvikle en tidlig opsporing og indsats, som kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt socialt udsatte og sårbare borgere og derved øge deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret om projektet og de resultater, der er opnået indtil videre. Orienteringen vil finde sted i Akantus lokaler i Korsgade 22 i Grenaa. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet blev udsat. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr ultimo marts S00 15/2 Åben sag AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Driftsområdet viser et forventet merforbrug på 3,200 mio. kr. Heraf vedrører 0,317 mio. kr. mindreudgifter til løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. Til grund for budgetopfølgningen ligger det korrigerede budget, forbruget i perioden januar til marts 2015 samt aktivitetstal for perioden januar til marts Ligeledes er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en væsentlig faktor. Sidstnævnte indeholder imidlertid en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omfang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Budgetflytninger mellem udvalg: Stop af servicejobber: I henhold til kommunalbestyrelsesbeslutning af 3. februar 2009 skal der ved servicejobpersoners fratrædelse ske nedjustering af såvel lønudgiftsbudgettet som tilskudsbudgettet. Grundet afgangen af en servicejobperson ultimo 2014 skal der i 2015 og 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget overslagsårene ske reducering af lønbudgettet med 0,1 mio. kr. under økonomiudvalget. Samtidig skal der ske en modsvarende regulering af indtægtsbudgettet til statstilskuddet på 0,1 mio. kr. under arbejdsmarkedsudvalget. Udmøntning af AUB-midler: På mødet den 17. juni 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en udmøntningsplan for AUBmidlerne, der stammer fra ekstra præmie- og bonusordninger for øget antal elevpladser i kommunen. Planen har fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Budgettet for 2014 blev omplaceret i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo oktober 2014, mens den resterende del af budgettet (vedr ) omplaceres i forbindelse med denne budgetopfølgning. Der omplaceres således 4,9 mio. kr. i 2015 fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vedrører 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Samlet set udgør reduktion i lønfremskrivning, budgetomplacering pga. stop af servicejobber og udmøntning af AUB midler et tillægsbevillingsbehov på 4,7 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift i alt 497,0 500,2 3,2 4,7 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget et forventet mindreforbrug på 0,317 mio. kr. tilføres kassen. Mindreforbrug skyldes en mindre lønudvikling end forventet ved budgetlægningen. 3. der foretages en budgetneutral omplacering som følge af afgang af en servicejobperson ultimo Omplaceringen indebærer, at indtægtsbudgettet under arbejdsmarkedsudvalget i 2015 og overslagsårene reduceres med 0,1 mio. kr. Reduktionen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af lønbudgettet under økonomiudvalget. 4. der foretages en budgetneutral omplacering fra økonomiudvalget til arbejdsmarkedsudvalget på 4,9 mio. kr. til udmøntning af AUB-midler. Beløbet indsatsen i 2015 og 2016 heraf 1,1 mio.kr. til ansættelse af ungeambassadør i UU- Djursland, 2,9 mio. kr. til forlængelse af brobygningsforløb og 0,9 mio. kr. til screening og mentor på VUC. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning 2. Tiltrådt 3. Tiltrådt 4. Tiltrådt 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på indsatser AU pr. april G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: I gennemsnit er 14 uddannelsesparate unge overgået til ordinær uddannelse i perioden januar til marts Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 45 personer inden for de seneste 12 måneder 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 91 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 27,0 fuldtidspersoner (bevilget i 2015) Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 73 fuldtidspersoner Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Status: Kommunalbestyrelsen har den 17. marts 2015 godkendt, at der indgås aftale med Region Midtjylland om køb af lægekonsulentydelse. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Status: Forvaltningen udarbejder forslag til pilotprojekt, som forventes fremlagt på arbejdsmarkedsudvalgsmødet i maj Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Opfølgning på indsatser AU pr. april /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal og reformstatus for Østjylland G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland har udarbejdet de to vedlagte notater: Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Øst Notaterne er udarbejdet til brug for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og er tilgængelige for alle. Nøgletallene er beskrevet for Østjylland som helhed, mens status på reformer er opdelt på kommuneniveau. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf 64091/15 2 Åben Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf 64092/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling I budgetaftalen 2015 blev der afsat midler til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Endvidere blev det i budgetaftalen vedtaget, at der ikke skal etableres et egentlig jobcenter i den vestlige del af kommunen. Det fremgår af budgetaftalen, at det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at afholde samtaler i den vestlige del af kommunen, og det vurderes, at det kan lade sig gøre at benytte lokaler i kommunens bygninger til at afholde samtaler med de borgere, som har behov for det. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere godkendt følgende initiativer finansieret af de afsatte midler: Årligt temamøde med arbejdsmarkedets interessenter Aktiviteter i NBR Økonomisk sparring til borgere Forvaltningen har udarbejdet følgende forslag til andre aktiviteter, der kan iværksættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken og handleplan for arbejdsmarkedsområdet: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Nyttejob som tilbud på integrationsområdet Særligt tilbud til aktivitet og afklaringsforløb 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Markedsføring af arbejdsmarkedsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder Jobbutik Analyse af virksomhedernes behov for arbejdskraft frem til 2020 Brugerundersøgelse og kompetenceudvikling på sygedagpengeområdet I vedlagte bilag beskrives de enkelte forslag nærmere, og der er lavet et skøn på de forventede udgifter. Samlet set er der forslag for i alt 3,353 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte hvilke aktiviteter, der skal igangsættes i 2015, og om der er initiativer, som skal videreføres i Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. De tidligere godkendte initiativer forventes at beløbe sig til 0,260 mio. kr. i 2015, hvilket betyder, at der er 1,240 mio. kr. tilbage til iværksættelse af andre aktiviteter i Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvilke aktiviteter der skal igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken i 2015 og eventuelt i Bilag: 1 Åben Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf 64086/15 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet forslagene til aktiviteter, der kan igangsættes for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med følgende forslag: Udvidelse af antallet af virksomhedscentre med 5 pladser i 2015 og yderligere 5 pladser i Pladserne skal målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,115 mio. kr. Nyttejob som tilbud på integrationsområdet. Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,150 mio. kr. Udvikling af socialøkonomiske virksomheder (herunder at undersøge mulighederne for særlige tilbud til aktivitet og afklaringsforløb for borgere med særlig stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager). Samlet udgift i 2015 forventes at være 0,600 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere, at de økonomiske konsekvenser ved videreførelse af aktiviteterne på længere sigt skal indarbejdes i budget

15 Arbejdsmarkedsudvalget Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune skal udarbejde en beskæftigelsesplan for 2016, der beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Et af kravene til indholdet i Beskæftigelsesplan 2016 er beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen samt strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats. Der er endnu ikke meldt beskæftigelsespolitiske mål ud for 2016 fra ministerens side, men det forventes at blive en fortsættelse af de samme mål som i 2015: 1. Flere unge skal have en uddannelse 2. Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne I vedlagte bilag beskrives kort, hvilke indsatser der er iværksat i 2015 for at nå de mål, der fremgår af Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om ministermål for 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Indsatser 2015.pdf 64082/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Mulige indsatsområder på arbejdsmarkedsudvalgets områder i G01 15/1015 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplan har arbejdsmarkedsudvalget de tidligere år valgt at tilføje egne mål / indsatsområder udover de af mål, som beskæftigelsesministeren fastsætter. De lokale mål har typisk været fastsat ud fra et politisk ønske om særlige fokusområder, f.eks. med udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune. I Beskæftigelsesplan 2015 indgår der følgende 4 lokale mål: Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse. Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om der er særlige indsatsområder for 2016, som skal indgå som lokale mål i Beskæftigelsesplan Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter mulige indsatsområder, der skal indgå i Beskæftigelsesplan

18 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udskudt til næste møde. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til idékatalog budget S00 15/11 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens medlemmer og medlemmer af de enkelte fagudvalg har ifølge budgetproceduren mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. Desuden er der mulighed for at få lavet beregninger af forslag til driftsbudgettet, der kan indgå i et samlet idékatalog. Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og forslag til idékataloget til udvalgsmødet. På temamødet den 13. august 2015 vil besvarelserne på spørgsmål og beregninger til idékataloget blive gennemgået. I august skal arbejdsmarkedsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser vil fremgå af forslagene. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter spørgsmål og forslag, der kan indgå i et samlet idékatalog. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til videreførelse af aktiviteterne i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken i Der skal derfor udarbejdes forslag til: 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Permanent udvidelse af antallet af pladser på virksomhedscentre med 10 pladser, der målrettes de sygemeldte, borgere på ledighedsydelse, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb. Forslag til oprettelse af nyttejob på integrationsområdet Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune, som kan rumme særlige tilbud til aktiviteter og afklaringsforløb for borgere med stor sårbarhed af sociale eller fysiske/psykiske årsager. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervspolitik P22 13/8051 Åben sag Sagsgang: VPU, BUU, AU, KUU, MTU Sagsfremstilling Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 3. februar 2015 at revidere Norddjurs Kommunes erhvervspolitik Kommunalbestyrelsen godkendte beslutningen på sit møde den 17. marts Siden Norddjurs Kommunes erhvervspolitik blev vedtaget, er der blevet oprettet et erhvervsudvalg, der løbende har arbejdet med de vedtagne erhvervspolitiske strategier og initiativer i erhvervspolitikken. I forlængelse heraf har erhvervsudvalget igangsat en styrket dialog med erhvervslivet, bl.a. via initiativet VækstNorddjurs og dialogmøder, med henblik på i fællesskab at skabe de optimale rammer for udvikling af erhvervslivet i Norddjurs Kommune. En række initiativer, beskrevet i den vedtagne erhvervspolitik, har udviklet sig og dermed ledt til en opdatering af erhvervspolitikkens indhold. Erhvervspolitikken er vedlagt som bilag. I forbindelse med revision af erhvervspolitikken er der udvalgt en række interne og eksterne høringsparter, bestående af politiske udvalg, nedsatte råd samt erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, for hvem erhvervspolitikken måtte være relevant. En liste over høringsparter er vedlagt som bilag. Høringsfristen er fredag den 8. maj Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget udarbejder et høringssvar til den reviderede erhvervspolitik Bilag: 1 Åben Revision af erhvervspolitik /15 2 Åben Høringsliste revision af erhvervspolitik /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget foreslår, at der i erhvervspolitikken indsættes følgende formulering om socialøkonomiske virksomheder i slutningen af afsnit 2 om arbejdsmarkedsindsatsen: Endelig er der potentialer i at styrke indsatsen for at skabe arbejdspladser i socialøkonomiske virksomheder. Socialøkonomiske virksomheder kan både være med til at skabe almindelige arbejdspladser, og arbejdspladser til mennesker der har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Ligeledes kan socialøkonomiske virksomheder bidrage til at forberede borgere til at komme i job. Derved kan endnu flere borgere i Norddjurs Kommune få adgang til arbejdsmarkedet til gavn for både borgere og virksomheder. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Status på implementering af handleplan på arbejdsmarkedsområdet G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. februar 2015, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om status på arbejdet med kommunalbestyrelsens handleplan Ny start. På mødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere om status på handleplanen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Forvaltningen har følgende forslag til datoer for arbejdsmarkedsudvalgets studietur: september 2015 (uge 36) september 2015 (uge 37) oktober 2015 (uge 43) Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf 64627/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Det undersøges, om studieturen kan finde sted i uge

25 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Invitation til konference Lokal uddannelsespolitik campus, eud, vækst og beskæftigelse Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, 64089/15 vækst, beskæftigelse" 2 Åben Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf 64090/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 13. marts 2015 til og med den 17. april 2015 kommet i alt 21 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 17 sager er stadfæstet 2 sager er ændret - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgeren havde ret til et månedligt aktivitetstillæg, da borgeren burde have være visiteret som aktivitetsparat - 1 sag, hvor sygedagpengene forlænges efter bestemmelsen om afklaring af arbejdsevnen 2 sager er afvist - 1 sag, hvor der henvises til, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen i forhold til tidligere afgørelse fra Ankestyrelsen i samme sag - 1 sag, hvor sagen falder uden for Ankestyrelsens kompetenceområde, fordi kommunen ikke har truffet afgørelse i lovens forstand Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 24

27 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning AU pr ultimo marts Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 (62373/15) 3. Opfølgning på indsatser AU pr. april Opfølgning på indsatser AU pr. april 2015 (63339/15) 4. Nøgletal og reformstatus for Østjylland 1. Nøgletal - Østjylland marts 2015.pdf (64091/15) 2. Status på reformer - Østjylland marts 2015.pdf (64092/15) 5. Aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken.pdf (64086/15) 6. Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Indsatser 2015.pdf (64082/15) 9. Erhvervspolitik Revision af erhvervspolitik (49361/15) 2. Høringsliste revision af erhvervspolitik (49431/15) 11. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan April møde.pdf (64627/15) 12. Gensidig orientering 1. Invitation til konferencen: "Lokal Uddannelsespolitik - campus, eud, vækst, beskæftigelse" (64089/15) 2. Regional positivliste uddannelsespulje Østjylland.pdf (64090/15) 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 26

29 Bilag: 2.1. Bilag til budgetopfølgningen AU pr ultimo marts 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 30. april Kl. 9:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 62373/15

30 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Samlet oversigt Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Forventet tillægsbevillingsbehov Drift 497,0 500,2 3,2 4,7 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget: Udvikling i budget 2015 Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 496,9 0,1 497,0 Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område for marts 2015 bygger på det korrigerede budget, forbruget i januar-marts 2015 samt aktivitetstal for januar-marts Endvidere er skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af 2015 en faktor. Sidstnævnte indeholder en vis usikkerhed, da vi er i begyndelsen af året. Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I merforbruget indgår en mindreudgift på 0,317 mio. kr., som vedrører løn. Kommunens lønbudgetter er i 2015 fremskrevet med 2,00 %. I KTO-forliget fra dette forår er skønnet for lønudviklingen dog kun 1,38 %. Lønbudgetterne er således fremskrevet med 0,62 % mere, end der faktisk skal anvendes på løn i Driftsbudgettet reduceres derfor med 0,62 % af det oprindelige budget, således at stigningen i budgetterne svarer til den faktiske stigning i lønningerne. Det er fortsat uvist, om kommunens bloktilskud i forbindelse med den kommende midtvejsregulering for 2015 vil blive reduceret med et tilsvarende beløb. I det forventede tillægsbevillingsbehov indgår foruden mindreforbrug på løn på 0,317 mio. kr. budgetomplacering vedr. stop af servicejobber på 0,100 mio. kr. samt udmøntning af AUB-midler på 4,9 mio. kr. Samlet udgør tillægsbevillingsbehovet 4,683 mio. kr. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere end forventet, kan der forventes en negativ efterregulering. Side 1 af 21

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 20. februar 2013 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 28. august 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:50 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere