Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Dato: Fredag den 27. februar 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (Løsgænger) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for AU pr. ultimo januar Opfølgning særlige indsatser AU pr. februar Jobrotation - ændringer af ordningen i Enkeltydelser og rådighedsbeløb Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Orientering om muligheder for mikrolån Aftale om sundhedsfaglig rådgivning Tider for sagsbehandling på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet Befordringsgodtgørelse efter LAB Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Gensidig orientering Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...30 Bilagsoversigt...32 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning for AU pr. ultimo januar S00 15/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Drift: Det forventede resultat på driften viser, at forbruget stemmer med det korrigerede budget. Der forventes på den baggrund ingen afvigelser på nuværende tidspunkt. Til grund for budgetopfølgningen er der fortaget et skøn over udviklingen i målgrupperne i Skønnet tager afsæt i udviklingen fra 2014 og er baseret på aktivitetstal for januar På nuværende tidspunkt må det vurderes, at skønnet er forbundet med en vis usikkerhed. Endvidere er der i budgetopfølgningen taget højde for de økonomiske konsekvenser af ændringer, som er trådt i kraft 1. januar Det gælder justering af jobrotationsordningen, nedsættelse af løntilskud for kommunale løntilskudspersoner samt afskaffelse af statsrefusion på vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige. Konsekvenserne heraf er ligeledes forbundet med usikkerhed, da det vil afhænge af i hvilket omfang, der sker justering af indsatsen. Endvidere er ændringerne forbundet med en række overgangsbestemmelser. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omgang ganske konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige resultat. Derudover vil ændringerne i forbindelse med beskæftigelsesreformen have økonomiske konsekvenser i Omfanget vil afhænge af dels tilpasningen af indsatsen dels af forskellige overgangsordninger. Til orientering KL har i februar 2015 udsendt en prognose for beskæftigelsestilskuddet 2014, som viser et forventet endeligt beskæftigelsestilskud for Norddjurs Kommune på 96,9 mio. kr. På 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget baggrund af prognosen forventes en nettogevinst for Norddjurs Kommune på 7,3 mio. kr. for tilskudsåret I 2014 var det oprindelige budget på 95,0 mio. kr. I forhold til det foreløbige regnskab for 2014 er der tale om et mindreforbrug i 2014 på 5,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbrug er tilført kassen dels ved en mindrebevilling i forbindelse med opfølgningen for oktober 2014 dels ved regnskabsafslutningen. KLs prognose skal tages med forbehold, da den bygger på indberetning af forventet regnskab 2014 fra kommunerne primo Det endelige beskæftigelsestilskud for 2014 udmeldes først ultimo juni Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 497,0 497,0 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo januar /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning særlige indsatser AU pr. februar G01 15/431 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets område foretages opfølgning på indsatsområder, som har følgende baggrund: Ministermål (indsats 1-4 i Beskæftigelsesplanen) Norddjurs Kommunes egne mål (indsats 5-8 i Beskæftigelsesplanen) Politiske hensigtserklæringer i budget 2015 Nedenfor præsenteres status for de forskellige indsatsområder. Indsatsområde 1 Flere unge skal have uddannelse Mål: Andelen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, og som gennemfører en uddannelse, skal stige med 10 % fra 2013 til december 2015 Status: 12 uddannelsesparate unge overgik til ordinær uddannelse i januar Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på stigningen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, ligesom der arbejdes sammen med KMD om at lave en måling. Der vil blive fulgt op på måltallet, så snart det muligt. Indsatsområde 2 Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats Mål: Tilgang på 57 personer på førtidspension Status: Tilgang på 36 personer inden for de seneste 12 måneder 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål: 180 langtidsledige personer Status: 171 langtidsledige personer (status i december 2014) Indsatsområde 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål: Samarbejdsgrad på 46 % Status: Dette indsatsområde vedrørende en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder er et ministermål, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen mulighed for at følge op på indsatsen i jobindsats. Der er lovning om, at måleredskaber er på vej i jobindsats, og så snart de er til stede, vil der blive fulgt op på indsatsen. Indsatsområde 5 Nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger Mål: 100 personer på sygedagpenge over 52 uger Status: 91 fuldtidspersoner Indsatsområde 6 Udvide jobrotationsforløb i private og offentlige virksomheder Mål: 25 fuldtidspersoner i jobrotationsforløb Status: 22,7 fuldtidspersoner Indsatsområde 7 Øge integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet Mål: Andelen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet enten i uddannelse eller job skal øges fra 2013 til 2015 med 10 % Status: Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge op på denne indsats. Sammen med KMD er der iværksat en undersøgelse af, hvordan vi kan måle dette indsatsområde rent praktisk. Så snart det er afklaret, vil der blive fulgt op på indsatsområdet. 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Indsatsområde 8 Øge inklusionen af borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet og i uddannelse Mål: Antallet af personlig assistance-forløb skal øges til 80 i december 2015 Status: 75 fuldtidspersoner Indsatsområder 9-11 Udover de otte indsatsområder fra Beskæftigelsesplanen, som er blevet gennemgået, er der yderligere tre indsatsområder, der stammer fra budget Disse tre indsatsområder følger udmøntningsplanen, og der følges først op på disse indsatser, når de er igangsat. De tre indsatsområder er følgende: Lægekonsulenter (indsatsområde 9) Det er målet med denne indsats, at lægekonsulentydelser skal købes hos Region Midtjylland. Der er særskilt sag på denne dagsorden om en mulig aftale med Region Midtjylland. Mikrolån kontanthjælpsområdet (indsatsområde 10) Det er målet med denne indsats, at nogle kontanthjælpsmodtagere ved hjælp af mikrolån bliver selvstændige og af den vej selvforsørgende. Der er særskilt sag på denne dagsorden om mulighederne for mikrolån. Arbejdsmarkedspolitikken (indsatsområde 11) Det er målet med denne indsats at planlægge og gennemføre aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af ny arbejdsmarkedspolitik. Der er særskilt sag på denne dagsorden med drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er de økonomiske konsekvenser af ovenstående indregnet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Opfølgning særlige indsatser AU pr februar /15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Jobrotation - ændringer af ordningen i G01 15/2997 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I forliget om beskæftigelsesreformen fra juni 2014 er det aftalt at målrette jobrotationsordningen, så jobrotationsforløb i større omfang anvendes til ledige med størst behov. Jobrotationsordningen indebærer, at offentlige og private arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcenteret, når faglærte eller ufaglærte midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en ledig som vikar for den beskæftigede. Ordningen omfatter tillige ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse, og som ikke har brugt uddannelsen i de sidste 5 år. Beskæftigelsesreformen medfører følgende ændringer af ordningen i 2015: Afskaffelse af kombinerede elev- og lærlingeforløb med jobrotationsforløb: Elev- og lærlingeforløb kan ikke længere indgå i en jobrotationsordning og arbejdsgiveren kan ikke få jobrotationsydelse i perioder, hvor den beskæftigede som en del af uddannelsen deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed. Målretning mod langtidsledige: Den ledige skal have mindst 6 måneders forudgående ledighed for at blive ansat som vikar. Dette var tidligere 3 måneder. Afkortet varighed af jobrotationstilskud: Vikaren i et jobrotationsprojekt kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder. Dette er en afkortningen af den maksimale tilskudsperiode til jobrotationsforløb fra 12 til maksimalt 6 måneder. Afkortningen har til formål at begrænse risikoen for, at jobrotationsvikarer fastholdes i støttet beskæftigelse. Reduceret statsrefusion til kommunerne: Statsrefusionen til kommunernes udgifter til jobrotationsydelse sænkes fra tidligere 100 pct. til 60 pct. Formålet er at understøtte, at kommunerne bruger jobrotation, hvor det vurderes at understøtte den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Den private og offentlige arbejdsgiver modtager en jobrotationsydelse, som i 2015 udgør 178,84 kr. pr. time. Da ydelsen i 2014 udgjorde 176,20 kr. pr. time, har ændringerne således ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, som arbejdsgiver. Dog vil det i jobrotationsforløb med en varighed over 6 måneder ikke længere være muligt at have den samme ledige vikar i hele perioden. For kommunen som jobcenter vil reduktionen af statsrefusion fra 100 pct. til 60 pct. medføre en kommunal merudgift på 40 pct. af udgiften til ordningen. Da jobrotationsydelsen for en helårsperson ca. udgør (52 uger x37 timer x178,84 kr./time) 0,344 mio. kr. vil den kommunale nettoudgift ved 60 pct. statsrefusion udgøre (0,4 x 0,344 mio. kr.) i alt 0,138 mio. kr. Kommunerne kompenseres via budgetgarantien svarende til den del, refusionssatsen er nedsat. Med ændringen er der et dog et klart økonomisk incitament til at målrette jobrotation mere, end der har været behov for tidligere, og skarpt at prioritere jobrotation til de tilfælde, hvor indsatsen har en effekt. Der er indført en overgangsordning, således at der fortsat ydes 100 pct. refusion for hele jobrotationsprojektet - også efter 1. januar hvis ydelsen er bevilget før 12. november Er jobrotationsydelsen bevilget den 12. november eller senere, ydes 100 pct. refusion for timer i 2014, hvor den beskæftigede er i uddannelse, og der er ansat en vikar. Herefter ydes 60 pct. refusion, indtil det konkrete projekt ophører. For at beregne de forventede kommunale merudgifter i 2015 må der derfor tages højde for de forløb, som er omfattet af overgangsordningen. Ifølge opgørelse fra Jobcenter Norddjurs er 53 jobrotationsforløb, som er iværksat før 12. november 2014, og som løber ind i Dette svarer til 18,2 helårsforløb i Derudover er der på nuværende tidspunkt bevilget 13 forløb med startdato efter den 12. november 2014, som har en varighed på 5,4 helårsforløb i

11 Arbejdsmarkedsudvalget På baggrund af målsætningen for 2015 på 25 helårsforløb skønnes på nuværende tidspunkt, at der i løbet af 2015 bevilges yderligere forløb svarende til ca. 1,4 helårsforløb. Skønnet er forholdsvist lavt og vil bl.a. afhænge af iværksættelse af kommunale projekter og efterspørgslen fra de private arbejdsgivere. Tabellen nedenfor viser en opgørelse over de kommunale merudgifter i 2015 på baggrund af bevilgede forløb samt måltallet for 2015 på 25 helårsforløb. Gl. ordning Ny ordning Bevilget Bevilget Forventet I alt Antal helårspers. 18,2 5,4 1,4 25 Nettoudgift pr. helårspers. 0 0,138 mio. kr. 0,138 mio. kr. = Kommunal udgift 0 0,743 mio. kr. 0,193 mio. kr. 0,936 mio. kr. På baggrund af en kommunal nettoudgift på 0,138 mio. kr. pr. helårsperson, så udgør de kommunale merudgifter for de allerede bevilgede forløb ca. 0,743 mio. kr. i Derudover vil der være merudgifter til yderligere iværksatte forløb på 0,193 mio. kr. Samlet en kommunal merudgift på ca. 0,936 mio. kr. i Merudgiften kan stige, såfremt der bevilges fleres forløb end målsætningen på 25 helårsforløb. Merudgiften til disse vil være 0,138 mio. kr. pr. helårsforløb. Da overgangsordningen kun har betydning i 2015 vil den kommunale merudgift ved samme omfang være betydelig højere i 2016 og fremover. Derudover betyder reduktionen af statsrefusionen til jobrotationsordningen, at kommunerne i mindre grad har en økonomisk tilskyndelse til at flytte forsikrede ledige fra dagpengeforsørgelse til jobrotationsforløb. Dette skyldes, at den kommunale nettoudgift vil udgøre ca. 0,140 mio. kr. uanset om det er en forsikret ledige på dagpenge eller om det er en ledig i jobrotation. Finansieringen af merudgifter til jobrotationsordningen vil blive taget op i forbindelse med budgetopfølgningen i september. 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Enkeltydelser og rådighedsbeløb G01 15/1302 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Aktivloven og Integrationsloven giver mulighed for, at der kan søges om en række ydelser, hvor der er tale om hjælp i særlige tilfælde. Det drejer sig om nedenstående ydelser, der alle er karakteriseret ved, at de ydes efter en konkret individuel vurdering af behovet. Der er tale om enkeltstående ydelser, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse i modsætning til f.eks. kontanthjælp. Hjælpen er skattefri, og påvirker ikke modtagerens personfradrag. I vedlagte bilag findes de forskellige regler i Aktivlovens kapitel 10 samt Integrationslovens kapitel 6, som omhandler de samme regler blot for personer, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Enkeltudgifter Betingelserne for hjælp til betaling af enkeltudgifter efter Aktivlovens 81/Integrationslovens 35 forudsætter: at udgiften skal være rimelig og begrundet at ansøger har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed) at ansøgers egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden (forebyggende sigte) at hjælpen normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses (uforudsigelighed). Der kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis ydes hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. Der kan eksempelvis ydes økonomisk tilskud til huslejerestance, indskud, efterregninger til forbrug af el/varme. 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Midlertidig huslejeudgifter Betingelserne for hjælp til rimelig begrundede midlertidige huslejeudgifter efter Aktivlovens 81 b forudsætter: at ansøger er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer at der ikke kompenseres for økonomiske sanktioner vedrørende forsørgelsesgrundlaget at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan betinges af, at der indgås en administrationsaftale, at der fastsættes plan for flytning til mere passende bolig, eller der deltages i gældsrådgivning m.m. Hjælpen efter denne paragraf skal rettes særligt mod børnefamilier og socialt udsatte borgere. Sygebehandling mv. Betingelserne for hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. efter Aktivlovens 82/Integrationslovens 36 forudsætter: at udgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften at behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Der kan eksempelvis ydes tilskud til medicin, tandbehandling, briller og fysioterapibehandling. Betingelserne for hjælp til udgifter til tandpleje efter Aktivlovens 82 a forudsætter: at borger modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget at borger har afholdt sin egenbetaling. Behandlingsoverslag som overstiger kr. skal forhåndsgodkendes af kommunen. Modtagere af tilskud har mulighed for at søge om tilskud til dækning af egenbetaling efter Aktivlovens 82. Særlig hjælp vedrørende børn Betingelserne for hjælp til udgifter til samvær med børn efter Aktivlovens 83/Integrationslovens 37 forudsætter: at barnet er under 18 år og ikke bor hos ansøger at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Der kan både ydes økonomisk hjælp til udgifter i forbindelse med samvær, bopælsforældres transport af barnet i forbindelse med samvær og samvær med børn, som har ophold i udlandet uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Betingelserne for hjælp til udgifter ved at forsørge et barn efter Aktivlovens 84/Integrationslovens 38 forudsætter: at forældremyndighed ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden, som ikke har forsørgelsespligt over for barnet. at barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved at forsørge barnet. Flytning Betingelserne for hjælp til flytning efter Aktivlovens 85/Integrationslovens 85 forudsætter: at flytning forbedrer ansøgers bolig- eller erhvervsforhold 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget at ansøger ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde udgiften. Hvis flytning sker til udlandet er det en forudsætning af ansøger har særlig tilknytning til det vedkommende land eller der er varige arbejdsmuligheder. Udgifter kan eksempelvis både være flyttehjælp og indskud. Norddjurs Kommunes vejledning til beregning af rådighedsbeløb Når der søges om enkeltydelser, vil der i de fleste tilfælde skulle foretages en vurdering af, om ansøger selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til det ansøgte. Til vurdering af om ansøger er berettiget til at modtage enkeltydelse, skal rådighedsbeløbet beregnes. Det sker ved at foretage en økonomisk beregning af forskellen mellem indtægter og nødvendige udgifter. Hvilke udgifter, der som udgangspunkt er nødvendige og medtages i beregningen, beror blandt andet på love, bekendtgørelser, Ankestyrelsens rapporter og principafgørelser samt praksis på området. I vedlagte bilag fremgår vejledende oversigt over indtægter og udgifter, som kan have betydning for beregning af rådighedsbeløbet. Norddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke fastsat nogle vejledende takster for rådighedsbeløb. Sagerne behandles på grundlag af en konkret individuel vurdering. Det foreslås, at Norddjurs Kommune fastsætter vejledende takster for rådighedsbeløb. Forslag til vejledende rådighedstakster pr. 1. marts 2015: Hjemmeboende under 30 år Udeboende under 30 år Enlige Samlevende pr. person Ægtepar Børn medfører højere rådighedsbeløb: Pr. barn ved enlige Pr. barn ved ægtepar/samlevende kr kr kr kr kr. 500 kr kr. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Hvis rådighedsbeløbet er højere end ovenstående vejledende takster, kan det skønnes, at ansøger selv kan betale udgiften eller bidrage til at betale en del af det ansøgte. Økonomiske konsekvenser Takster for rådighedsbeløb vil have indflydelse på, hvor mange udgifter kommunen fremover kan påregne til enkeltydelser. Jo højere takster for rådighedsbeløb fastsættes, jo flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser. Indstilling til Arbejdsmarkedsudvalget den Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til vejledende takster for rådighedsbeløb. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Punktet udsættes til næste møde med henblik på afklaring af muligheder for politisk fastsættelse af rådighedsbeløb. Forvaltningen har efter mødet undersøgt mulighederne for politisk fastsættelse af rådighedsbeløb, og der er ingen lovmæssige begrænsninger for fastsættelse af rådighedsbeløbet. De foreslåede vejledende takster for rådighedsbeløb ligger på samme niveau som f.eks. Randers og Silkeborg Kommuner. Nogle kommuner har valgt, at der ikke skal fastsætte vejledende takster for rådighedsbeløb politisk. Dette er begrundet i, at afgørelser om rådighedsbeløb er en konkret individuel vurdering i den enkelte sag. Hvis der er politisk besluttet vejledende takster for rådighedsbeløb, skal det fremgå af alle afgørelser, om de vejledende takster fraviges. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget til vejledende takster for rådighedsbeløb. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Uddrag af Aktivloven og Intergrationsloven.pdf 13463/15 2 Åben Vejledende oversigt over indtægter og udgifter til beregning af 13774/15 rådighedsbeløb Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at den vejledende rådighedstakst for samlevende pr. person skal være samme takst som enlige, altså kr. pr. person pr. måned. For ægtepar skal den vejledende rådighedstakst være kr. pr. måned. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken G01 15/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budgetaftalen 2015 blev der afsat midler til i gangsætning af aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Eksempelvis kommunale beskæftigelsesprojekter, socioøkonomiske virksomheder, styrkelse af jobcentret, aktiviteter for ledige m.v. Endvidere blev det i budgetaftalen vedtaget, at der ikke skal etableres et egentlig jobcenter i den vestlige del af kommunen. Det afsatte beløb til arbejdsmarkedspolitikken kan indgå i arbejdsmarkedsudvalgets overvejelser om service til nogle borgere i den vestlige del af kommunen. I vedlagte bilag er beskrevet de indsatser, som Jobcenter Norddjurs tilbyder med henblik på at opfylde målene i Beskæftigelsesplan 2015 og indsatserne under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Disse indsatser skal ses i sammenhæng med gennemgangen af de lovmæssige ændringer med økonomisk indvirkning på indsatser 2015 på arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, hvilke yderligere aktiviteter eller indsatser, der ønskes iværksat for at understøtte arbejdsmarkedspolitikken. Det kan både være generelle indsatser, indsatser rettet mod specifikke målgrupper eller aktiviteter som f.eks. styrker dialog og samarbejde på udvalgte områder. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i overslagsoverårene til aktiviteter i forbindelse med vedtagelse af en ny arbejdsmarkedspolitik. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter indsatser, der kan understøtte arbejdsmarkedspolitikken. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Indsatser i Jobcenter Norddjurs 2015.pdf 30550/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde oplæg omkring følgende aktiviteter: En form for udvidet virksomhedscenter, der kan rumme flere sårbare borgere Nyttejob Socioøkonomiske virksomheder i samarbejde med erhvervsudvalget Markedsføring f.eks. o o om virksomhedscentre om de forskellige ordninger, der findes for at få borgere ud i virksomhederne Oplæggene skal præsenteres på arbejdsmarkedsudvalgets møde i april

21 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om muligheder for mikrolån Ø50 15/32 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budgetaftalen for 2015 blev forligsparterne enige om, at der skal etableres et pilotprojekt, hvor udsatte borgere kan få et mikrolån til at starte egen virksomhed. Hensigten er, at borgerne bliver selvforsørgende. Det overordnede formål med mikrolån er at skabe sociale og økonomiske rammer for, at borgere på offentlig forsørgelse, der under normale omstændigheder ikke vurderes som kreditværdige, og derfor ikke har mulighed for at optage lån til at starte egen virksomhed, får mulighed for at etablere sig i selvstændig beskæftigelse via mikrolån, coaching, forretningsrådgivning samt opbygning af social kapital. Intentionen med mikrolån er på den lange bane at skabe mulighed for, at mikrolån bliver et reelt og blivende værktøj i beskæftigelsesindsatsen for borgere på offentlig forsørgelse. Inden et pilotprojekt kan iværksættes i Norddjurs Kommune, skal der tages stilling til en række forhold. Forvaltningen er i gang med at afdække disse forhold blandt andet med udgangspunkt i vedlagte Mikrolån for arbejdsledig i Danmark, som er en håndbog, hvor Socialt Udviklingscenter SUS og Aarhus Kommune har udarbejdet nogle principper, forudsætninger og metoder i forbindelse med anvendelse af mikrolån. Der arbejdes med blandt andet med følgende områder, som skal afklares nærmere: Målgruppeafklaring. Der skal afklares hvilke målgrupper, kommunen har mulighed for at yde mikrolån til. Screening af målgruppen, således at der findes en målgruppe, som har ideer og motivation til på sigt at arbejde som selvstændig. 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceudvikling og undervisning i iværksætteri for de borgere, hvis ideer kan omsættes til en forretningsplan. Nedsættelses af et mikrolånteam på tværs af de enkelte afdelinger: jobcenter, udbetaling og udvikling. I samarbejde med de relevante afdelinger i Norddjurs Kommune, for eksempel udviklingsafdelingen og udbetalingsområdet skal der udarbejdes en projektbeskrivelse af et muligt pilotprojekt med mikrolån med inddragelse af de ovennævnte områder. Projektbeskrivelsen forelægges til politisk drøftelse i foråret 2015, hvorefter den skal i høring, inden projektet godkendes. Økonomiske konsekvenser I budget 2015 er afsat 0,550 mio. kr. til pilotprojektet. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Mikrolån til arbejdsledige i Danmark 30546/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et projektoplæg, hvor ansvaret for en ordning med mikrolån skal ligge i arbejdsmarkedsområdet. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Aftale om sundhedsfaglig rådgivning G01 15/33 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling Jf. budgetaftale ønsker forligspartierne, at Norddjurs Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Som orienteret på arbejdsmarkedsudvalgets møde i januar 2015 har forvaltningen været i forhandlinger med Region Midtjylland om sundhedsfaglig rådgivning. Resultatet af forhandlinger er udkast til en aftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland. Aftalen går ud på, at Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for Norddjurs Kommune 10 timer om ugen fordelt på 2 dage pr. uge. I forbindelse med den sundhedsfaglige rådgivning skal der skrives noter, hvilket Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering tilbyder at gøre mod betaling. Endvidere fremgår det af aftalen, at Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering kan tilbyde andre aktiviteter end sundhedsfaglig rådgivning. Såfremt Norddjurs Kommune ønsker at gøre brug af dette, kan der laves særskilt aftale om det. Forvaltningen foreslår, at der i videst muligt omfang benyttes de ydelser, som Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering kan tilbyde. Såfremt det ikke i regi af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er muligt at få speciallægelige vurderinger, vil disse skulle hentes hos andre speciallæger. Aftalen forventes at kunne træde i kraft pr. 1. juni 2015 og kan opsiges med mindst 3 måneders varsel. Norddjurs Kommune har indtil nu benyttet sig af egen ansat lægekonsulent samt en ekstern lægekonsulent. Hvis der indgås en aftale med Region Midtjylland, skal aftalen med både den eksterne lægekonsulent og egen lægekonsulent opsiges. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Udgiften til sundhedsfaglig rådgivning på 10 timer ugentlig vil beløbe sig til ca. 0,6 mio. kr. pr. år. Dertil kommer udgiften til notatskrivning, som forventes at være af et omfang på timer ugentlig, i alt ca. 0,2 mio. kr. årligt. Såfremt der aftales andre aktiviteter, vil det koste kr. pr. påbegyndt time. I 2014 var den samlede udgift til lægekonsulenter knapt 0,9 mio. kr. Det forventes derfor, at det på sigt ikke vil have økonomiske konsekvenser at indgå aftale med Region Midtjylland. I 2015 vil der dog være nogle ekstra udgifter i forbindelse med opsigelsen af egen lægekonsulent samt opsigelsen af aftale med ekstern lægekonsulent. Udgifterne forventes at være ca. 0,3 mio. kr. En eventuel merudgift vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen i september. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at det godkendes, at Norddjurs Kommune og Region Midtjylland indgår en aftale på ovenstående vilkår. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Tider for sagsbehandling på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet G01 15/1018 Åben sag Sagsgang: AU, ØK, KB Sagsfremstilling I lov om retssikkerhed og administration 3, stk. 1 fremgår det, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i givet fald hvilken. Kommunen skal endvidere fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra modtagelsen af en ansøgning, og til der er truffet en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres og kan være forskellige for de forskellige sagsområder. I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsstandarder på arbejdsmarked- og borgerserviceområdet var det hensigten, at sagsbehandlingstiderne skulle gennemgås. Der har imidlertid været et politisk ønske om, at der skal ske en samlet gennemgang af hele områdets sagsbehandlingstider. På den baggrund har forvaltningen været sagsbehandlingstiderne igennem og foreslår, at sagsbehandlingstider i vedlagte bilag fremover er gældende. Tidsfristerne vil blive gennemgået på mødet. Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis sagsbehandlingstiden ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Sagsbehandlingstiderne løber som hovedregel fra det tidspunkt, hvor en ansøgning inklusiv alle relevante dokumenter er modtaget, og frem til der træffes en afgørelse om, hvorvidt en borger har ret til den hjælp, der er ansøgt om. Inden for udbetalingscentret og borgerservice er der lavet sagsbehandlingstider på følgende områder: 23

26 Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp og enkeltydelser Fleksjob og ressourceforløb mm. Revalidering Pension Beboerindskudslån Dagpenge Skat, folkeregister, pas og kørekort Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til sagsbehandlingstider i vedlagte bilag godkendes og offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Bilag: 1 Åben Sagsbehandlingstider arbejdsmarked og borgerservice.pdf 29871/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at svartider i forbindelse med henvendelser fra virksomheder og ledig fastsættes til 24 timer. Med denne tilføjelse godkendes forslaget. Sagsbehandlingstider er gældende fra 1. april

27 Arbejdsmarkedsudvalget Befordringsgodtgørelse efter LAB G01 15/3355 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Jf. LAB 82 har kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesydelsesmodtagere, som deltager i tilbud efter kap i LAB, ret til befordringsgodtgørelse. Dette er nærmere beskrevet i bilag til kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Norddjurs Kommune. Bilaget er vedlagt. Det betyder, at kommunen udbetaler en befordringsgodtgørelse på de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Befordringsgodtgørelsen følger den laveste sats, som gælder for befordringsfradraget fastsat af SKAT. (1,03 kr. pr. kilometer i 2015) LAB 82 er gældende for personer både over og under 30 år, der er i de nævnte målgrupper. Ud over befordringsgodtgørelsen jf. LAB 82 kan kommunen vælge at udbetale befordringsgodtgørelse efter LAB 83. Jf. LAB 83 kan de samme målgrupper som i LAB 82 (undtagen personer på uddannelseshjælp) og som deltager i virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering, efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud over de første 24 km, jf. 82, stk. 1. Godtgørelsen kan udbetales som et opstartsbeløb i den første måned, hvor borgeren er i tilbud. Godtgørelsen er skattepligtig, og kan have betydning for udbetalingen af andre offentlige ydelser eller tilskud. Godtgørelsen udgør 1,03 kr. pr. kilometer (2015). Satsen er ens for alle målgrupper. 25

28 Arbejdsmarkedsudvalget Ansøgning om godtgørelse efter LAB 83 skal sker til Jobcenteret, som træffer afgørelse om udbetaling og beregner godtgørelsen. Det skal politisk besluttes, hvorvidt Norddjurs Kommune vil udbetale godtgørelse efter LAB 83, og i givet fald om det skal være hel eller delvis godtgørelse. Forvaltningen foreslår en delvis godtgørelse, hvor den vejledende dækning vil være de km., der ligger mellem 9-24 km. Den konkrete individuelle vurdering foretages af Jobcentret i forbindelse med den enkelte ansøgning. Økonomiske konsekvenser Det skønnes, at ca personer årligt vil søge om befordringsgodtgørelse efter LAB 83. Det betyder, at der forventes en udgift på maksimalt 0,03 mio. kr. Finansieringen af en udgift i den størrelsesorden kan findes indenfor arbejdsmarkedsudvalget budget. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Norddjurs Kommune kan udbetale godtgørelse til befordring jf. LAB der fastsættes et vejledende km. antal, som godtgørelsen dækker. Bilag: 1 Åben Bilag vedr. befordringsgodtgørelse.pdf 30540/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt 26

29 Arbejdsmarkedsudvalget Godtgørelsen dækker fra 9 til 24 km. 27

30 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 15/26 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan februar møde.pdf 30551/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der skal være et virksomhedsbesøg den 18. juni 2015 i forbindelse med dialogmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd (NBR). Med denne tilføjelse blev arbejdsplanen for 2015 godkendt. 28

31 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 15/29 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Tilbagemelding fra Auning Skole vedr. deltagelse i DM i Skills 9. januar 2015 Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Mail fra Auning Skole 1. februar /15 2 Åben Nyhedsbrev Auning Skole februar 2015, side 3.pdf 29563/15 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor forvaltningen orienterer om implementeringen af den nye organisationsstruktur. 29

32 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 17. januar til 16. februar 2015 kommet i alt 21 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 13 sager er stadfæstet 4 sager er ændret - 1 sag, hvor der skal ske udbetaling af sygedagpenge yderligere en uge - 1 sag, hvor sygedagpengene forlænges begrundet i, at den lægelige behandling vil kunne medvirke til genoptagelse af arbejde - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgeren har ret til revalidering - 1 sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at borgeren ikke er samlevende, og derfor skal der ske en efterreguleret af kontanthjælpen. 2 sager er afvist, da klagerne er indgået efter klagefristen 1 sag er både stadfæstet og hjemvist. I sagen er der en stadfæstelse af, at borgeren ikke har ret til hjælp til studiebøger m.v., men kommunen skal behandle borgerens ansøgning om hjælp til forsørgelse igen. 1 sag undersøges. Ankestyrelsen er ved at undersøge, om de kan behandle en klagesag vedrørende borgerens deltagelse i rehabiliteringsteam. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. 30

33 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 31

34 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning for AU pr. ultimo januar Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo januar 2015 (29806/15) 2. Opfølgning særlige indsatser AU pr. februar Opfølgning særlige indsatser AU pr februar 2015 (26913/15) 4. Enkeltydelser og rådighedsbeløb 1. Uddrag af Aktivloven og Intergrationsloven.pdf (13463/15) 2. Vejledende oversigt over indtægter og udgifter til beregning af rådighedsbeløb (13774/15) 5. Drøftelse af aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Indsatser i Jobcenter Norddjurs 2015.pdf (30550/15) 6. Orientering om muligheder for mikrolån 1. Mikrolån til arbejdsledige i Danmark (30546/15) 8. Tider for sagsbehandling på arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet 1. Sagsbehandlingstider arbejdsmarked og borgerservice.pdf (29871/15) 9. Befordringsgodtgørelse efter LAB Bilag vedr. befordringsgodtgørelse.pdf (30540/15) 10. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan februar møde.pdf (30551/15) 11. Gensidig orientering 1. Mail fra Auning Skole 1. februar 2015 (29576/15) 2. Nyhedsbrev Auning Skole februar 2015, side 3.pdf (29563/15) 32

35 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (I) Lars Sørensen (V) 33

36 Bilag: 1.1. Bilag til budgetopfølgningen AU ultimo januar 2015 Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 27. februar Kl. 14:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 29806/15

37 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Samlet oversigt Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift 497,0 497,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget: Udvikling i budget 2015 Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 496,9 0,1 497,0 Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for januar 2015 bygger på det korrigerede budget, forbruget i januar samt aktivitetstal for januar. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser i forhold til budgettet. Til grund for budgetopfølgningen er der fortaget et skøn over udviklingen i målgrupperne i Skønnet tager afsæt i udviklingen fra 2014 og er baseret på aktivitetstal for januar På nuværende tidspunkt må det vurderes, at skønnet er forbundet med en vis usikkerhed. Endvidere er der i budgetopfølgningen taget højde for økonomiske konsekvenser af de ændringer, som er trådt i kraft 1. januar Det gælder justering af jobrotationsordningen, nedsættelse af løntilskud for kommunale løntilskudspersoner samt afskaffelse af statsrefusion på vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige. Konsekvenserne heraf er ligeledes forbundet med usikkerhed, da det vil afhænge af i hvilket omfang, der sker justering af indsatsen. Endvidere er ændringerne forbundet med en række overgangsbestemmelser. På nuværende tidspunkt er det forventede regnskab for 2015 således forbundet med en vis usikkerhed, hvor særligt udviklingen i ledigheden påvirker årets resultat. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske Side 1 af 18

38 kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere end forventet, så kan der forventes en negativ efterregulering. Drift Arbejdsmarkedsudvalget: Fordeling på områder Korrigeret budget 2015 (Mio. kr.) Forbrug ultimo januar 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser Jobcenter Norddjurs 480,0 20,8 480,0 0,0 Montagen 1,3 0,2 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 0,2 2,3 0,0 Seniorjob 8,2 0,0 8,2 0,0 UU-Djursland 4,3 0,8 4,3 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 497,0 22,0 497,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Side 2 af 18

39 Udvikling i alle målgrupper I det følgende følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, revalidender og forrevalidender, fleksjobpersoner, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressourceforløb, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere. Derudover følges der også op på personer i servicejob, personer i seniorjob og forsikrede ledige i løntilskud. Aktiviteten opgøres som antal fuldtidspersoner pr. måned. Fuldtidspersoner opgøres ved at dele samlet varighed på ydelsen i en måned med månedens samlede varighed. Modtager en person f.eks. ydelse i halvdelen af en måned, vil personen tælle som en halv fuldtidsperson. En fuldtidsperson kan dermed dække over flere forløb/unikke personer. Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Logikken er den samme som for fuldtidspersoner en helårsperson kan således dække over flere forløb/unikker personer, der samlet set har modtaget ydelse i et år Borgere i forsørgelse fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Samlet set har der i januar 2015 været fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Der er budgetteret med helårspersoner på offentlig forsørgelse i 2015, hvilket forsat er forventningen. Side 3 af 18

40 Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejob-ordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget og er således ikke en del af nærværende opfølgning. I det følgende beskrives de enkelte jobcenterområder. Først præsenteres status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Note: Forsikrede ledige er opgjort som antal fuldtidspersoner i kontaktforløb og omfatter således også de første fire ledighedsuger (karensperioden), hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene. Forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 84,7 84,7 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar 2015 været 1036 fuldtidspersoner på A-dagpenge. For hele året er der budgetteret med 989 helårspersoner, hvilket fortsat er forventningen. Der forventes ingen afvigelser på nuværende tidspunkt. Side 4 af 18

41 Området for de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Forsikrede ledige uden dagpengeret Folketinget har inden for de seneste år af flere omgange indført midlertidige forsørgelsesydelser til borgere, der mister dagpengeretten. Først den særlige uddannelsesordning, der nu er udfaset, og siden den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, der er gældende p.t. Disse ordninger giver ledige, der har opbrugt dagpengeretten, ret til en ydelse svarende til 60 % af A-dagpenge for ikke-forsørgere og 80 % af A-dagpenge for forsørgere. I takt med udfasning af Arbejdsmarkedsydelsen indføres ultimo 2015 en ny ydelse, kontantydelsen. 80 Forsikrede ledige uden dagpengeret Fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Særlig uddannelsesydelse og Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Note: Data stammer fra jobindsats.dk Forsikrede ledige uden dagpengeret Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,6 5,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt De nyeste tal på nuværende tidspunkt er gældende for december I 2014 har der været 56 helårspersoner fordelt på den særlige uddannelsesydelse og Arbejdsmarkedsydelsen. I 2015 er der budgetteret med 60 helårspersoner på Arbejdsmarkedsydelse, hvilket fortsat er forventningen. Der forventes derfor ingen afvigelser på nuværende tidspunkt. Side 5 af 18

42 Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Kontant- og uddannelseshjælp Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 81,9 81,9 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar 2015 været 994 fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp samlet set. Der er budgetteret med helårspersoner for hele året, hvilket fortsat er forventningen. Der forventes derfor ingen afvigelser på nuværende tidspunkt. Der sondres på området imellem følgende grupper, og det er i figuren herunder vist den månedlige fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. Side 6 af 18

43 Jobparat (LAB 2.2) Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) jan Integration 140 Integration fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Integration Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 6,3 6,3 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar 2015 været 116 fuldtidspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Der er for hele året budgetteret med 85 helårspersoner, hvilket fortsat er forventningen. Derfor forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser. Udviklingen på området i 2015 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2015 er 113 personer. Side 7 af 18

44 Revalidering og forrevalidering 80 Revalidering og forrevalidering fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Revalidering og forrevalidering Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 4,6 4,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar 2015 været 64 fuldtidspersoner på revalidering og forrevalidering. Der er budgetteret med 65 helårspersoner for hele 2015, hvilket fortsat er forventningen. Der forventes derfor ingen afvigelser. Side 8 af 18

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er:

#split# 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring ministerens fire mål, disse er: #split# Notat Jobcentret Dato: 23-08-2014 Sags. nr.: 15.20.00-P22-3822-13 Sagsbeh.: Thomas Holland Krogh Lokaltlf.: +4599455821 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle:

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle: Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Besøg hos Integrationsnet, Aarhus: kl. 09.30-10.45 Besøg hos Vejle Kommune: kl. 12.00-14.00 Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle: 14.00-15.00

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødet startede med virksomhedsbesøg kl. 15.00 hos Kvickly Østerbrogade 55 8500 Grenaa Mødet fortsatte kl. 16.00 i mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 15d - Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en flygtning, som visiteres til kommunen, jf. 10, en helbredsmæssig vurdering, hvis der efter en

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dialogmøde med Syddjurs kl. 14-16 i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa. Dato: Torsdag den 30. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den fjerde resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Arkitektskolen i Aarhus, møderum A Nørreport 20 8000 Aarhus C Dato: Torsdag den 19. november 2015 Start kl.: 10:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere