Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:"

Transkript

1 Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U ,53 Indtægter - i alt I ,30 Netto - i alt ,17 Aktivitetsområde kontante ydelser Sygedagpenge ,99 U ,36 I ,63 Kontanthjælp ,65 U ,09 I ,26 Forsikrede ledige ,45 U ,44 I ,90 Revalidering/Fleksjob ,07 U ,37 I ,10 Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Beskæftigelsesindsats ,87 U ,72 I ,69 Aktivitetsområde Erhverv Erhverv U ,30 s driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Kontante ydelser: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Arbejdsmarkedsordninger: Beskæftigelsesindsats Erhverv: Erhverv 1

2 Furesø Kommune sresultat I havde samlede udgifter på 316,7 mio. kr. og indtægter på 87,1 mio. kr. Det svarer til 104,5 pct. af udgiftstet og 111,3 pct. af indtægtstet. sresultatet for s område udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede for, svarende til en afvigelse på 2,2 pct. fra det korrigerede. (Se tabel ovenfor.) I forhold til vedtaget er der et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr. Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. inkl. omplaceringer Hele kr. Bemærkning Beløb Overført fra 2015 til Overførsler 0 Budgetopfølgning I pr. 31. marts Tillægsbevilling som følge flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat Budgetopfølgning II pr. 30. juni Omplacering til sygedagpengeområdet Tillægsbevilling inkl. omplacering til kontanthjælpsområdet som følge af flere borgere på overførsler Tillægsbevilling inkl. omplacering til forsikrede ledige Tillægsbevilling inkl. omplacering til revalidering og fleksjobområdet, ressourceforløb Tillægsbevilling inkl. omplacering beskæftigelsesindsats Budgetopfølgning III pr. 30. september Forventet udfordring - ikke tillægsbevilget Tillægsbevilling inkl. omplacering vedr. erhverv -100 Tillægsbevillinger - i alt = opjustering af tet / - = nedjustering af tet udviser et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. netto, som dækker over summen af en række afvigelser (mer- /mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er: Aktivitetsområde Kontante ydelser (merforbrug 2,2 mio. kr.) Merforbrug svarende til 1,6 mio. kr. skyldes højere enhedsudgifter og flere modtagere af kontanthjælp end forventet i 3. og 4. kvartal. Der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige dagpengemodtagere, som skyldes flere modtagere og dyrere forløb end forventet. Især i 4. kvartal var antallet af borgere højere end forventet. Desuden var der i en højere dimittendledighed over sommermånederne end tidligere år. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende sygedagpenge skyldes en høj afgang og kortere forløb end forventet. Mindreforbruget i forhold til oprindelig er 6,3 mio. kr. Af merforbruget på 1,8 mio. kr. vedrørende ressourceforløb/jobafklaring skyldes 1,4 mio. kr. en fejl, hvor indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt ved opfølgning III-. 0,4 mio. kr. skyldes flere jobafklaringsforløb end forventet ift. korrigeret. Isoleret set har der været et merforbrug vedr. jobafklaringsforløb på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt.

3 Furesø Kommune Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse skyldes, at statsrefusion vedr. fleksløntilskud til personer i fleksjob visiteret før 1. januar 2013 var lagt til 50 % af bruttoudgiften. Det har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og de endelige afregninger vedr. statsrefusioner vist sig, at den korrekte refusionsprocent er 65 %. Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger (merforbrug 2,8 mio. kr.) Merforbruget dækker primært over, at der er udbetalt en ekstra bonus på 1 mio. kr. til anden aktør, som har opnået en samlet nettoafgang fra kontanthjælp svarende til mere end 100 borgere i. Der er desuden foretaget en ekstra indsats overfor unge mellem 15 og 30 år svarende til 0,9 mio. kr. Dette er modsvaret af en gunstig udvikling af antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Lønudgifterne er overholdt i forhold til tet. Herudover er der yderligere merforbrug vedr. 0,9 mio. kr., som beskrives nærmere nedenfor. De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder. Aktivitetsområde Kontante ydelser Kontante ydelser omfatter: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Kontante ydelser, hele kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt Sygedagpenge U I Kontanthjælp U I Forsikrede ledige U I Revalidering/Fleksjob U I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,2 mio. kr. Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf.

4 Furesø Kommune Tabel 3 - Antal fuldtidspersoner i Fuldtidspersoner 2015 Vedtaget Forventet regnskab (BO-III) Forventet regnskab 2017 Sygedagpenge (inkl. 4 første uger) Jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp heraf kontanthjælp heraf uddannelseshjælp Forsikrede ledige og ledige på arbejdsmarkeds- og kontantydelse heraf forsikrede ledige heraf arbejdsmarkeds- og kontantydelse Øvrige ydelser heraf revalidering heraf fleksjob heraf ledighedsydelse heraf ressourceforløb Modtagere i alt Kilde: data trukket Sygedagpenge ( ) I forhold til korrigeret er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. hvilket skyldes, at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager har været væsentligt lavere end forventet. Dette skyldes dels, at den gennemsnitlige varighed på et sygedagpengeforløb har været lavere end forudsat i både vedtaget og korrigeret, og dels at varigheden oprindeligt som led i refusionsreformen var teret ud fra KL s data vedr Det har sidenhen vist sig at beregningsgrundlaget har været forkert, og at gennemsnitsprisen på sygedagpengeområdet dermed i udgangspunktet har været for høj. Der har i gennemsnit været 276 helårspersoner på ydelsen i. Udgiften pr. borger har i gennemsnit været 112 t. kr. i regnskab. Furesø Kommune har den 7. laveste andel af sygedagpengemodtagere i forhold til befolkningen på landsplan ultimo. Kontanthjælp ( , , ) Sociale formål: Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Under sociale formål registreres blandt andet hjælp til enkeltudgifter, flytning, sygebehandling og tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Midlerne tilkendes efter lov om aktiv socialpolitik Kontant- og uddannelseshjælp: Der har samlet set været merudgifter til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 13,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Kontanthjælpsområdet har været udfordret i hele. Dette skyldes, at antallet af modtagere primo var højere end forventet og at den forventede afgang i løbet af året er sket langsommere end forventet. Budgettet til kontanthjælp er af flere omgange tildelt tillægsbevillinger i hhv. BO-I og BO-II. Samlet set er der tilført området 11,7 mio. kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer. I forhold til korrigeret er merforbruget 2,0 mio. kr. Dette skyldes dels, at

5 Furesø Kommune der i 4. kvartal har været flere kontanthjælpsmodtagere end forventet (afgangen er sket langsommere end forventet) og at udgifterne pr modtager har været højere end forventet. Samlet set har der gennem været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til mere end 100 helårspersoner. Antallet af modtagere ved indgangen til 2017 er derfor lavere end indgangen til, hvorfor tet samlet set ikke forventes at blive belastet fuld ud i 2017 som følge af merforbruget i. I gennemsnit har der i været 382 helårspersoner, mens prisen i gennemsnit har været 113,6 t.kr. pr. helårsmodtager. I korrigere var der forudsat 370 helårspersoner og en gennemsnitspris på 112,0 t. kr. Der er et lille mindreforbrug vedr. uddannelseshjælp ift. korrigeret, dette skyldes at afgangen fra uddannelseshjælp har været højere end forventet, især i 4. kvartal. Dette modsvares af et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen, hvilket beskrives nærmere nedenfor. Der har i gennemsnit været 198 modtagere af uddannelseshjælp i, som i gennemsnit har kostet 64,6 t. kr. I korrigeret, var der forudsat en gennemsnitpris på 62,9 t. kr. og 204 personer på ordningen Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Samlet set er der et mindreforbrug svarende til 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret. Det skyldes at forløbene på kontanthjælp for borgere på den ordning, der er gældende før refusionsreformen, er afsluttet tidligere end forventet. Forsikrede Ledige ( , ) Dagpenge til forsikrede ledige: Der har i gennemsnit i været 371 helårsmodtagere på dagpenge. Samlet set over året, har der været et fald på godt 30 helårspersoner således, at der ultimo er 378 helårspersoner, der modtager dagpenge. Faldet i dagpengemodtagere har ikke svaret til det forventede fald hverken over året, hvor det forventede fald var mere end 230 helårspersoner, eller ved opfølgning III-. Antallet af modtagere har været højere end forventet i korrigeret svarende til 15 fuldtidspersoner. Antallet af borgere på dagpenge har været stigende i 4. kvartal mod et forventet fald. Samtidig er enhedsprisen pr. modtager steget gennem 4. kvartal. I gennemsnit over året har enhedsprisen været 131,1 t. kr. Det samlede merforbrug til modtagere af dagpenge udgør 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Der er et samlet merforbrug vedr. driftsudgifter til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb ( , , , ) Revalidering: Der har samlet set været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. revalidering, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 97. Der har i gennemsnit være 11 helårsmodtagere i. Ved indgangen til forventedes 12 modtagere. Nettoudgiften pr. borger har i gennemsnit været 161 t. kr Løntilskud til personer i fleksjob: Antallet af personer i fleksjob udgjorde 265 fultidspersoner i. Den gennemsnitlige udgift pr. borger var 76,3 t. kr. Personer i fleksjob fordeler sig på forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusionsregler tilknyttet, samt forskellige udbetalingstidspunkter, som afhænger af hvornår virksomhederne hjemtager løntilskuddet. Fleksjob fordeler sig med 70 personer på den nye ordning, som er trådt i kraft med refusionsreformen. Det er borgere, der er tilkendt fleksjob i. Her er refusionen generelt er lavere end for borgere på ordninger der er gældende før refusionsreformen trådte i kraft. Gennemsnitsprisen netto på den nye ordning udgør 98,4 t. kr. Der er 188 fuldtidspersoner på den gamle ordning med en gennemsnitspris på 67,9 t. kr. pr. borger. Mindreforbruget er samlet set for fleksjob på 3,2 mio. kr. og dækker over, at statsrefusion vedrørende borgere på den gamle ordning (tilkendt før 1. januar 2013) fejlagtigt var teret til 50 pct. af kommunens bruttoudgift til fleksløntilskud. Ved regnskabsaflæggelsen og de endelige opgørelser af statsrefusioner vedr. er det imidlertid konstateret, at ordningen er omfattet af 65 % statsrefusion. Kommunen hjemtager derfor mere i statsrefusion end forventet i korrigeret. Yderligere er færre borgere på ledighedsydelse kommet i fleksjob i forhold til det forventede. Dette mere end modsvares af et merforbrug på ledighedsydelse jf. nedenfor Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Der har samlet set været et (netto) merforbrug på 1,8 mio. kr. til ressourceforløb. Dette dækker over at udgifterne ved BO III- blev nedjusteret, mens indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt, dette

6 Furesø Kommune forklarer 1,4 mio. kr. af merforbruget i forhold til korrigeret. Der har i gennemsnit i været 93 personer i jobafklaringsforløb, hvor udgiften i gennemsnit har været 114 t. kr. I korrigeret forventedes 89 helårspersoner, hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Isoleret set har der derfor været et netto merforbrug vedrørende jobafklaring på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Der har i gennemsnit været 39 helårspersoner i ressourceforløb, og udgiften pr. borger har i gennemsnit været 111,0 t. kr. i. Dette svarer til forudsætningerne i korrigeret Ledighedsydelse: Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 3,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt og 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette skyldes, at afgangen fra ledighedsydelse til fleksjob har været lavere end forventet. Ved indgangen til forventedes 28 helårsmodtagere, mens det realiserede antal modtagere har været 53 personer. Da de samlede udgifter vedrørende ledighedsydelse er højere end udgifterne for personer i fleksjob, har denne manglende overgang fra ledighedsydelse til fleksjob samlet set belastet tet. Den gennemsnitlige udgift pr. borger har været 139,8 t. kr. Udvikling i antal personer på overførsler i alle ydelser under et Jan 2015 Apr 2015 Jul 2015 Okt 2015 Jan Apr Jul Okt Månedligt gennemsnit Gennemsnit kvartaler Gennemsnit år

7 Furesø Kommune Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Den administrative organisation omfatter: Beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Netto, i alt Udgifter U Indtægter I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. var varslet i opfølgning III-. Det har dog ikke vist sig muligt at indhente det forventede merforbrug i 4. kvartal. Produktionsskoler ( ) Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2015 er i overensstemmelse med korrigeret Erhvervsgrunduddannelser ( ) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold: Udgifterne til Erhvervsgrunduddannelse eller egu er 0,1 mio. kr. mindre end forventet. Der er modtaget statsrefusion for skoleophold, undervisningsudgifter og supplerende tilskud. 8 personer fulgt har et egu-forløb i. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ( ) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: På indsatsen for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget er fordelt med merudgifter på 0,6 mio. kr. og mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i statsrefusion. Merudgiften hænger sammen med at flere borgere end forudsat har været i jobafklaring, mens statsrefusion af indsatsen er konteret sammen med statsrefusion af forsørgelsesydelsen under aktivitetsområdet Kontante ydelser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ( ) Området omfatter udgifter til indsatsen omfattet af driftslofter samt udgifter til opsøgende virksomhedsindsats, ansatte i mentorteam, jobklubber, særlige fleksjob mv. Der er et samlet merforbrug på netto 2,1 mio. kr. ud af et samlet på 27,9 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at der er udbetalt en bonus på 1,0 mio. kr. til anden aktør (ISU) som følge af, at flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat i kontrakten er kommet i beskæftigelse. Der er desuden er merforbrug til uddannelseshjælpsmodtagere på samlet set 0,9 mio. kr. Dette skyldes en ekstraordinær indsats målrettet unge, hvilket modsvares af et fald i antallet af modtagere på ydelsen særligt i 4. kvartal. Derudover har der været høje udgifter vedr. enkeltsager samt merudgifter, der kan forklares ved højere afregninger til anden aktør end forventet grundet ændringer i huslejekontrakter. et udviser endvidere merudgifter på 1,5 mio. kr. til indsatsen for forsikrede ledige herunder bl.a. seks ugers jobrettet uddannelse, jobparate og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og ikke refusionsberettigede jobklubber m.v. Merforbruget skyldes, at der har været flere modtagere af dagpenge end forventet. Omvendt er der merindtægter fra statsrefusion på samlet 1,9 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ( ) Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige, jobrotation med 100 pct. statsrefusion samt udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er i balance. Det oprindelige udgjorde 2,5 mio. kr. netto. Det korrigerede udgør 2,0 mio. kr. et udviser mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes

8 Furesø Kommune merindtægter fra statsrefusion som følge af udgifter til handicappede i erhverv. Løn til forsikrede ledige ( ) Kommunens lønudgift til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Ud af et samlet på 0,75 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Seniorjob til personer over 55 år ( ) Ud af et samlet på 5,5 mio. kr. er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer merindtægter fra tilskud til seniorjob på 0,3 mio. kr. ud af et samlet indtægts på 0,9 mio. kr. n skyldes færre personer på kompenserede ydelse uden statstilskud. Beskæftigelsesordninger ( ) Området omfatter udgifter til unge under 18 år, udgifter til jobrotation samt lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Det korrigerede omfatter udgifter på 3,3 mio. kr. og indtægter på 1,5 mio. kr. et udviser netto merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter på 0,2 mio. kr. til jobrotation og merindtægter på 0,1 mio. kr.

9 Furesø Kommune Aktivitetsområde Erhverv Aktivitetsområdet Erhverv omfatter: Iværksætterhuse Væksthuse Turbo på aktiv erhvervspolitik Fortsættelse af nuværende erhvervspolitik Aktivitetsområde Trafik Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. Korr. ift. opr. ift. korr. I alt Fortsættelse af nuværende niveau for erhvervsservice U Iværksætterhuse U Turbo på aktiv erhvervspolitik U Væksthuse U Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Erhverv ( ) Der er et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Årsagen til mindreforbruget er, at Furesø Kommune ikke har gennemført en indsats vedr. etablering af nye netværk/klynger.

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget

eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Furesø Kommune Budget 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget B eskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområde

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp

Læs mere

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen.

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen. 4 Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarked Rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 0,4 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,5 Akkumuleret forbrug 0,4-0,5 0,0 Afvigelse -0,1-1,6-1,6 Per. Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere