Budgetforslag Budgetfokus august Budgetfokus august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag Budgetfokus august Budgetfokus august 2012"

Transkript

1 1. Budgetfokus august 2012

2 Budgetforslag

3 1. Budgetfokus august 2012 Indledning Formålet med Budgetfokus august 12 er at give et samlet overblik over Kommunens økonomi. Udgangspunktet er budgetforslag som præsenteres for Kommunalbestyrelsen til budgetseminaret den 31. august - 1. september, og som er til 1. behandling i Økonomiudvalget den 5. september og i Kommunalbestyrelsen den 12. september. Der er også fokus på forudsætninger og initiativer, der er nødvendige for at fastholde målene i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik og genopretningsplan, set i lyset af de økonomiske udfordringer der er på kort og lang sigt. Sammenfatning og perspektiver Ser man på Egedal Kommune ud fra overordnede nøgletal, er rammebetingelserne gode: et lavt udgiftsbehov og relativt højt beskatningsniveau. Udligningsordningerne udjævner delvist dette, men samlet set er rammebetingelserne gode. De seneste års budgetaftaler med økonomisk genopretning har sikret en bedre sammenhæng mellem Kommunens udgifter og indtægter. Udgangspunktet for budgetlægningen for sker således med en bedre balance end i de tidligere år. Status for budgettet tager udgangspunkt i de måltal, der er opstillet i Kommunens økonomiske politik, samt de økonomiske rammer der udmeldes af regeringen, jf. skema 1. De økonomiske måltal er udtryk for Kommunalbestyrelsen politiske mål, mens regeringens ramme er udtryk for de økonomiske bånd, som kommunen er underlagt. Tabel 1: Udvalgte nøgletal fra administrativt budget (foreløbige budgettal) Foreløbigt budgetforslag: Ramme/måltal: Serviceudgifter mia. kr mia. kr. Ordinær driftresultat 181 mio. kr. 175 mio. kr.* Anlægsudgifter (2) 217 mio. kr /60-100* mio. kr. Kassebeholdning ult mio. kr. 100 mio. kr.* Note 1: de med * markerede tal er målsætninger fra Kommunens økonomiske politik, mens de øvrige er udmeldt fra KL. Note 2: Rammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. hvile-i-sig-selv området (f.eks. fjernevarmeprojektet). Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er indstillet til Kommunalbestyrelsen ultimo august. Serviceudgifter: Serviceudgifterne i budgetforslaget er opgjort til mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. under på den vejledende serviceramme på mia. kr., der er udarbejdet af KL. Ordinær drift: Overskuddet på den ordinære drift (strukturelle balance) er opgjort til 181 mio. kr., hvilket er på niveau med målet i den økonomiske politik på 175 mio. kr. Anlægsudgifter: Anlægsudgifterne i budgetforslaget er opgjort til 217 mio. kr. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt en samlet anlægsramme for kommunerne på 15,5 mia. kr. Der er ikke udmeldt en ramme for den enkelte kommune. KL er p.t. i gang med at indsamle budgettal fra kommunerne for at vurdere om kommunerne under ét kommer i konflikt med anlægsloftet. Det skal bemærkes, at Egedal Kommunes anlægsudgifter vil ændre sig frem til budgetvedtagelsen, da de bl.a. afhænger af den endelige aftale for byggeriet af rådhus og sundhedscenter. 1

4 Kassebeholdning: Kommunens kassebeholdning ultimo 2013 er i budgetforslaget opgjort til 114 mio. kr. Dette er tæt på målet i den økonomiske politik. Samlet set ligger det administrative budgetforslag tæt på de udmeldte måltal og rammer. Det betyder, at hvis der gennemføres markante budgetudvidelser, vil kommunen ikke kunne overholde regeringens serviceramme og Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger. Eventuelle ønsker om større budgetudvidelser skal derfor følges op med tilsvarende forslag til finansiering, således at kommunens kan holde sig inden for de udmeldte rammer og undgå regeringens økonomiske sanktioner. Et robust økonomisk råderum vil ud over muligheden for investeringer også kunne anvendes til at reducere kommunens gæld og dermed den fremtidige rente og afdragsbyrde. En lavere rentebyrde vil desuden betyde, at kommunens strukturelle balance bliver tilsvarende forbedret. På længere sigt skal Kommunen gøre sig klar til fremtidige udfordringer. Primært demografien, hvor den hurtigt voksende ældrebefolkning er en udfordring. Derudover er der i disse år markant usikkerhed omkring den økonomiske vækst og de fremtidige konjunkturer, som vil få betydning for både skatteindtægter, overførselsudgifter og de sociale udgifter. Overskuddet på den løbende drift betyder, at der fremadrettet være mulighed for, at foretage investeringer hvis budgettet holdes. Disse investeringer skal have en strukturel karakter, der kan medvirke til at give en mere tidssvarende service til borgerne, frigøre ressourcer og reducere serviceudgifterne. Som eksempler kan der f.eks. peges på hjemtagelse af børn fra eksterne tilbud, effektivisering af bygningsdrift, ændret distriktsopdeling på folkeskoleområdet og investeringer i velfærdsteknologi. Endelig skal fremhæves, at regeringens serviceramme nu er suppleret med en samlet anlægsramme for kommunerne, hvilket vil kræve yderligere fokus på de økonomiske prioriteringer. Hvis anlægsrammen i budgetlægningen ikke overholdes for landets kommuner under et, vil det udløse sanktioner. Derudover vil der være sanktioner hvis servicerammen ikke overholdes i budgettet samt i regnskabet. Nøgletal viser gode rammebetingelser Der kan opstilles forskellige mål, der udtrykker de økonomiske rammebetingelser som kommunerne har. I Budgetfokus maj, var der fokus på de ECO-nøgletal, som Kurt Houlberg præsenterede på Kommunalbestyrelsens seminar i februar De viser, at Egedal Kommune har et ressourcegrundlag, der ligger over sammenlignelige kommuner, og et udgiftsbehov der ligger under. Det gælder både når man sammenligner med landsgennemsnittet, gennemsnittet i Hovedstadskommunerne og sammenligningsgruppen (Ballerup, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup, Tårnby, Furesø, Fredensborg, Hillerød, Frederikssund, Greve Halsnæs og Gribskov kommuner). En anden tilgang er at se på hvordan Kommunens indtægter og udgifter har udviklet sig efter kommunesammenlægningen i Stigende indtægter siden 2007 Overordnet set har udviklingen i Kommunens indtægter og udgifter været præget af 4 hovedtendenser: Skatteindtægterne (efter udligning) er steget med 18 procent fra 2007 til

5 Udgifterne til ældreområdet, folkeskoleområdet og administration er stabil over perioden Udgifterne til SFO og dagtilbud er faldet procent over perioden Udgifterne til voksne med særlige behov er steget med over 30 procent Tabel 2: Indtægter og nettodriftsudgifter til udvalgte udgiftsområder fra (faste priser, 2007=100) Indeks faste priser B 2012 BF 2013 Skatter tilskud og udligning Samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsnet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ændre og handicappede Folkeskoler samt specialskoler (excl. SOLT) Administrativ organisation Skolefritidsordninger Tilbud til voksne med særlige behov Bruttoanlægsudgifter (skattefinansieret) Anlægsindtægter (skattefinansieret) Kilde: Egedal Kommunes regnskabet og budgetter Skatter tilskud og udligning: Målt i faste priser er indtægterne fra skatter, tilskud og udligning steget med 18 procent siden Denne udvikling dækker over, at skatterne generelt har haft en svagt faldende tendens fra 2007 til 2011, og en større stigning i 2012 og Modsvarende har indtægterne fra tilskud og udligning i perioden været stigende, dog ikke i 2012 og 2013 hvor de har stagneret. Samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter: Udgifterne er samlet set vokset med 10 % fra 2007 til Man kan se et fald på ca. 1 % fra 2010 til Dette skyldes virkningerne af genopretningsplanen, som blev vedtaget i forbindelse med budget Forskellen mellem skatter, tilskud og udligning og de samlede drifts- og anlægsudgifter er de finansielle poster, dvs. renter, afdrag, låntagning, forbrug af kasse og øvrige finansforskydninger. Aktivitetsbestemt medfinansiering: Udgifterne har været jævnt stigende frem til Fra 2012 og frem skete der en omlægning af finansieringen, og tallene fra 2012/2013 er derfor ikke sammenlignelige med tallene for Fra 2007 til 2011 skete der en stigning i udgifterne på 31 %. I 2008 var strejken blandt sygeplejerskerne anledning til at aktiviteten, og dermed udgifterne, var lavere end de ellers havde været. Der blev derfor opsamlet en pukkel på en række behandlinger, som først var udjævnet i Det er sygehusene der fastsætter produktionen (behandlinger), og da disse bliver afregnet efter produktionen, tilskynder det til yderligere produktion uden en egentlig budgetrestriktion, hvilket øger den kommunale medfinansiering. Dagtilbud til børn: Udgifterne har været stabile frem til 2010, hvorefter udgifterne falder med 20 procent. De primære årsager til dette fald er, at antallet af passede børn falder med over 12 procent fra 2009 til 2013, at udgifter til frokostordningen bortfalder samt budgetreduktioner. 3

6 Tilbud til ældre og handicappede: Dette omfatter ældreområdet, hjemmepleje, plejeboliger mm. Udgifterne har været stabile set over hele perioden. Området har kunnet fastholde udgiftsniveauet, selv om der har været en stigning i antallet af over 75-årige på 34 % siden Folkeskolen inkl. specialskoler: Tallene er ekskl. SOLT, men inkl. specialskoler. Udgifterne har ligget relativt konstant set over hele perioden. Antallet af elever er fra 2007 til 2013 steget med næsten 1 procent om året, så der i 2013 forventes elever. Skolefritidsordninger: Nettodriftsudgifterne til SFO området er faldet med 30 procent i perioden. Den primære forklaring på faldet er øgede indtægter fra forældrebetaling og at der blev gennemført besparelser i 2008, 2009 og Tilbud til voksne med særlige behov: Udgifterne til området er steget med over 30 procent, svarende til næsten 30 mio. kr. siden kommunen overtog området i Siden udgifterne toppede i 2009, har der været sat ind med målrettet økonomistyring af området, således at udgifterne forventes at stabilisere sig i 2012 og Administration: Udgifterne har været svagt faldende fra regnskab 2007 til budgetforslag Der er hvert år stor forskel mellem budget og regnskab på administrationskontoen. Det skyldes, at centrale puljer til f.eks. løn, barsel, uddannelse og TR-refusion mv. budgetlægges centralt og som derefter udkonteres til fagcentrene i løbet af året. I 2013 vedrører dette næsten 5 procent af budgettet, svarende til godt 12 mio. kr. Budgetstigningen fra 2012 til 2013, skyldes bl.a. merudgifter til obligatoriske seniorordninger og KMD-aftalen. Det skal bemærkes, at Staten har meddelt, at der fra 2013 skal indarbejdes en ny kontoplan for administrative udgifter, der forventes, at medføre øget gennemskuelighed og ensretning af konteringspraksis. Budgetaftalerne skaber råderum Budgetlægningen i Egedal Kommune har fra Kommunens start i 2007 været vanskelig. Der har gennem flere år været ubalance mellem kommunes indtægter og udgifter, den såkaldte strukturelle balance. Derfor var der behov for at reducere udgifterne og øge indtægterne. Kommunalbestyrelsens genopretningsaftaler fra de seneste år har dannet baggrund for, at Kommunens budgetter nu viser overskud på den strukturelle balance, og dermed giver grobund for, at kommunen har en solid økonomi ved udgangen af valgperioden. Med vedtagelsen af budget blev der taget endnu et skridt mod målet om at skabe en robust økonomi med positiv strukturel balance. Kommunalbestyrelsens væsentligste udfordringer nu og i årene fremover er at: fastholde den økonomiske kurs der blev lagt ved genopretningsaftalen opbygge budgetsikkerhed, der kan absorbere udefrakommende påvirkninger sikre et strukturelt overskud, der giver mulighed for vedligehold af bygninger og veje, investeringer i anlæg og opbygning af kassebeholdningen fastholde rammerne for og udvikle en kompetent, effektiv og attraktiv arbejdsplads Skabe rammer for innovation i og udvikling af ydelserne til gavn for borgerne 4

7 Tabel 3: Nøgletal genopretningsplanen budget kr. B2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Resultat af ordinær drift (strukturel balance) Finansielt råderum Skattefinansieret anlæg (udgifter) Skattefinansieret anlæg (indtægter) Forøgelse af kassebeholdningen Kassebeholdning ultimo året (skøn pr. 21. sep. 2011) Kassebeholdning ultimo året (skøn pr. 8. maj 2012) Kassebeholdning ultimo året (budgetforslag til 1. behandling september 2012) Kilde: Egedal Kommunes Budget , samt kassebeholdning fra 8. maj 2012 og budgetforslaget til 1. behandling af budget Note: Minus betyder indtægter og plus betyder udgifter. BO = Budgetoverslagsår Overskuddet på den ordinære drift på mio. kr. skal finansiere udgifter til afdrag på lån, indskud i SOLT, anlæg og sikring af en kassebeholdningen, så den kan imødegå svingninger i f.eks. konjunkturer og betalinger. Der er i hele budgetperioden budgetteret med stigende kassebeholdning til 259 mio. kr. i Flere elementer kræver særlig opmærksomhed: Anlægsbudgettet er i overslagsårene meget lille, hvilket modsvares af en større kassebeholdning Der et budgetmæssigt efterslæb på vedligeholdelse af bygninger, vintervedligeholdelse, veje og anlæg kassebeholdningen kan hurtigt ændre sig, således er kassebeholdningen ultimo 2012 fra september 2011 til maj 2012 reduceret med 31 mio. kr., hvilket slår igennem i overslagsårene. Nyt siden maj Sidste budgetfokus blev udsendt til Kommunalbestyrelsen i maj Siden da er der i budgettet blevet indarbejdet konsekvenserne af økonomiaftalen, udmeldinger omkring skatter tilskud og udligning, lov- og cirkulæreprogrammet samt yderligere tekniske korrektioner. Samlet set giver de tekniske korrektioner for 2013 en forbedring på kassebeholdningen på 15,7 mio. kr. De centrale elementer der indgår i budgetarbejdet er: Den 10. juni blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Hovedpunkterne i aftalen er: o fortsat stram udvikling i serviceudgifterne og ingen realvækst o indførelse af en anlægsramme på 15,5 mia. kr. for kommuner under ét med sanktioner hvis den ikke overholdes o tilførsel af 500 mio. kr. til dagtilbud til børn, svarende til ca. 4 mio. for Egedal o tilførsel af 300 mio. til sundhedsområdet svarende til ca. 2 mio. for Egedal o krav om effektiviseringer på det administrative område bl.a. pga. digitalisering. Udmelding af statsgaranti og tilskud, dvs. skatter, tilskud og udligning. Foreløbigt tal viser, at der vil være en gevinst ved selvbudgettering på 9,7 mio. kr., dvs. tæt på balance imellem de to muligheder. Endelige tal foreligger i september. 5

8 Budgetopfølgningen pr. 30. juni ansøges om tillægsbevillinger for 1,1 mio. kr. Hertil kommer, at der i budgetforslaget er indarbejdet de økonomiske konsekvenser omkring finansiering af byggeriet af rådhus og sundhedscenter, samt de indstillinger der forelægges Kommunalbestyrelsens møde ultimo august. Budgetforslaget viser økonomi i god balance Den økonomiske politik som blev revideret af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2012, indeholder en målsætning om, at der skal være et overskud på den strukturelle balance på mindst 175 mio. kr. I budgetforslaget for budget er der strukturelt overskud på 181 mio. kr. i 2013 og mio. kr. i overslagsårene. Tabel 4. Hovedoversigt for budgetforslag til 1. behandling Mio. kr. - netto Resultat af ordinær drift -180,8-161,1-181,2-201,3 Anlæg ekskl. Forsyningsområdet 217,3 149,5 25,4 25,1 Resultat skattefinansierede omr. 36,5-11,5-155,8-176,2 Resultat brugerfinansierede omr. -0,6 0,3 0,3 0,3 Resultat af skatte- og brugerfinans. omr. 35,9-11,3-155,5-175,9 Optagne lån -17,1-17,1-17,1-17,1 Afdrag på lån 25,7 79,1 45,1 63,0 Øvrige balanceforskydninger -98,5-47,8 40,3 24,6 Forbrug/henlæggelse kassebeh. Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-) -54,1 2,8-87,3-105,4 Kassebeholdning ultimo Fortegn: positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+) -113,7-110,9-198,2-303,6 Kassebeholdning nærmere den økonomiske politik I budgetforslaget er kassebeholdningen ved udgangen af 2013 er på 114 mio. kr. stigende til mellem mio. kr. i overslagsårene. I den økonomiske politik er det en målsætning at kassebeholdningen ved udgangen af 2013 skal udgøre mindst 100 mio. kr. ekskl. gæld til renovationsområdet og indefrosne midler. Endvidere er der i den økonomiske politik en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de sidste 365 dage skal være på mindst 160 mio. kr. Det er vanskeligt at lave en fremadrettet prognose over den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning. Den 27. august 2012 udgjorde den 191 mio. kr. Da der forventes en opbygning af ultimo kassebeholdningen frem til 2016, vil målsætningen forventes at kunne overholdes i budgetperioden. Derudover overgår en række udbetalingsopgaver til Udbetaling Danmark i Dette vil have konsekvenser for likviditeten. Kommuner bliver overordnet set kompenseret for likviditetstabet, men der vil være likviditetsmæssige forskydninger. Der er i budgetforslaget ikke taget højde for dette. 6

9 Serviceramme overholdes De samlede serviceudgifter er i 2013 opgjort til mio. kr. i budgetforslaget. Egedal Kommunes andel af den samlede kommunale serviceramme er opgjort til i alt mio. kr. Det vil sige, at serviceudgifterne i budgetforslaget er 13 mio. kr. under servicerammen. God strukturel balance i budgetperioden Den strukturelle balance, også kaldet overskuddet på den ordinære drift, er defineret som indtægter af skatter, tilskud og udligning, samt renter, fratrukket skattefinansierede driftsudgifter. Den strukturelle balance har et overskud på 181 mio. kr. i I 2014 er overskuddet på 161 mio. kr. Herefter vokser overskuddet til 181 mio. kr. i 2015 og 201 mio. kr. i Den økonomiske politik har en målsætning om, at der skal være et strukturelt overskud på mindst 175 mio. kr. Denne målsætning er, bortset fra 2014, overholdt i budgetforslaget. Anlægsramme kræver opmærksomhed I økonomiaftalen for 2013 er der fastlagt en samlet ramme for de kommunale anlægsudgifter på 15,5 mia. kr. for kommunerne under ét. Som et nyt element i økonomiaftalen vil der blive iværksat sanktioner, hvis denne ramme ikke overholdes i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er vanskeligt at opstille en ramme for hver enkelt kommune. Anlægsudgifter varierer meget mellem kommuner, og i den enkelte kommune varierer de meget fra år til år. KL har opstillet 3 forskellige måder at opgøre anlægsrammer for den enkelte kommune. Tabel 5: Fordeling af anlægsramme for 2013 regneeksempler fra KL KL's anlægsramme fordelt efter: Mio. kr. - Folketal Budget Gennemsnit af folketal og budget 143 Anlæg i 2013 i budgetforslag 217 Fordeler man den samlede anlægsrammen på 15,5 mia. efter folketal, giver det en anlægsramme på 116 mio. kr. til Egedal. Fordeler man dem efter de forventede anlægsudgifter i budget 2012, giver det anlægsramme på 171 mio. kr. Og tager man et gennemsnit af de to metoder, giver det en anlægsramme på 143 mio. kr. I budgetforslaget er der indregnet bruttoanlægsudgifter for 217 mio. kr. i 2013, inkl. udgifter til rådhus og sundhedscentret. Det endelige anlægsbudget for rådhus og sundhedscenter kan først fastlægges, når betalingsplanen foreligger i forbindelse med den endelige kontrakt. KL vil i budgetfasen være i løbende dialog med kommunerne og Borgmesterkredsen for at danne sig et overblik over de samlede forventede anlægsudgifter så kommunerne kan overholde rammen. Anlægsbudgettet i 2013 på 217 mio. kr. udgøres hovedsagligt af det nye rådhus og sundhedscenter (185 mio. kr.) Derudover er der afsat anlægsmidler til kvalitetsfondsprojekter (6 mio. kr.), ejendomsrenovering og energistyring (13 mio. kr.) samt en række mindre projekter. 7

10 Statsgaranterede og selvbudgetterede skatteindtægter ligger tæt Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Egedal Kommune. Dette er baseret på Egedal Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010 opgjort pr. maj 2012 og fremskrevet til 2013 niveau. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag et opgjort til mio. kr., og med en uændret skatteprocent på 25,7, giver det et provenu på mio. kr. Dertil kommer øvrige skattekilder som grundskyld, selskabsskat mv. Samlet er skatter budgetlagt til mio. kr. Egedal Kommune har udarbejdet en skatteprognose med henblik på at vurdere valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. De samlede skatteindtægter kan ud fra denne opgøres til mio. kr. Dette skal sammenholdes med beregning af tilskud og udligning, som giver nettoindtægter på hhv. 98 mio. kr. og 132 mio. kr. ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering. Samlet set vil der være en gevinst på 9,7 mil. kr. ved at selvbudgettere. Det skal understreges, at der stadig er usikkerhed om konjunkturerne og dermed udskrivningsgrundlaget samt tilflytningen. Vælges der statsgaranti i 2013 vil der ske en efterregulering i Tabel 6: Skatter, tilskud og udligning for Korrigeret budget Mio. kr. Regnskab Statsgaranti 2013 Selvbudgettering Skatter Tilskud og udligning I alt Kilde: Budgetforslaget for Minus betyder en indtægt og plus betyder udgift Tilskud og udligning er i budgetforslaget beregnet i henhold til den nye reform af tilskuds- og udligningssystemet. Det er dels beregnet på baggrund af statsgarantien og på baggrund af selvbudgetteringen. Fremtidige økonomiske udfordringer I budgetperioden er der flere faktorer, der kan få markant betydning for kommunens økonomi: Forberedelse af den demografiske udfordring Konjunkturudsigterne er usikre Overholdelse af regeringens økonomiske rammer Vedligeholdelse af realkapitalen Demografi De vigtigste pointer i forbindelse med den forventede demografiske udvikling er: Befolkningstallet stiger fra i 2013 til i 2024 Ældrebefolkningen stiger. Der er i øjeblikket en kraftig stigning i antallet af de unge ældre fra år. Denne fortsætter frem til 2015 hvorefter den falder lige så kraftigt. Antallet af årige stiger også kraftigt, og stigningen vil fortsætte i hele prognoseperioden, dvs. frem til Antallet af 85+ årige er også begyndt at stige kraftigere, og stigningstakten vil accelerere over de kommende år. Så alt i alt må der forventes et støt stigene pres på de udgifter der relaterer sig til ældrebefolkningen. Antallet af små børn (0-5 år) falder i de kommende år. Stigningen i antal skolebørn (6 16 år) topper i 2014, så begynder det at falde frem mod 2024 Antallet af erhvervsaktive falder med 2 % frem til

11 Udviklingen illustreres i figur 1. Figur 1. Befolkningssammensætning i 2012 og 2024 Udfordringen bliver derfor at finde finansiering til en efterhånden kraftigt voksende ældrebefolkning ved en uændret andel af erhvervsaktive og en svagt stigende andel af børn i skoler og daginstitutioner. Det er helt centralt, at de investeringer der foretages, medfører effektiviseringer, der reducerer serviceudgifterne, således at der skabes økonomisk rum til at møde de demografiske udfordringer. Konjunkturer stor usikkerhed de kommende år Den økonomske krise i kølvandet på finanskrisen giver et pres på de offentlige udgifter. Den øgede ledighed og faldende økonomiske vækst, trækker skatteindtægterne i nedadgående retning. Som tidligere nævnt har skatteindtægterne målt i fast priser været faldende i årene , dog afløst af en stigning i 2012 og Usikkerheden omkring skatteindtægter kan delvist imødegås ved at vælge de statsgaranterede udskrivningsgrundlag, men dette grundlag er naturligvis også påvirket af den forventede vækst. Manglende økonomisk vækst giver også pres på de sociale udgifter. På flere områder, som er konjunkturafhængige, bliver kommunerne kompenseret af staten. Det gælder f.eks. beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige eller kontanthjælp. Kompensationen er dog baseret på landsgennemsnitlige eller regionale tal, og der er derfor tale om delvis underkompensation for den enkelte kommune. På andre af de sociale områder betyder en lav vækst og de deraf følgende sociale problemer direkte igennem på de kommunale budgetter. Det gælder særligt hvis den højere ledighed bliver langvarig, og det dermed afstedkommer andre sociale problemer end ledighed. Det kan være misbrugsproblemer eller familiemæssige problemer, der tilmed medføre en dekvalificering af arbejdsevnen, som kan gøre det vanskeligere at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. 9

12 Stramme økonomiske rammer fra regeringen Regeringen har via de seneste års sanktionslovgivning og fra 2014 budgetloven indsnævret de økonomiske rammer for kommunerne. For serviceudgifterne gælder både en budgetsanktion og en regnskabssanktion, hvis rammen overskrides. For anlægsrammen gælder for 2013 kun en budgetsanktion. Sanktioner fordeles ud fra det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. vedr. serviceudgifter og 1 mia. vedr. anlæg. Fordelingen af sanktionerne vil være 60 % individuelle og 40 % kollektive. Servicerammen omfatter kommunens skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler (kontanthjælp, boligstøtte mv.) og servicerammen er blevet et centralt element for staten til at styrer kommunernes økonomi. Sanktionerne og håndhævelsen af disse er blevet skærpede igennem årene, og tidligere på året vedtog Folketinget en budgetlov som træder i kraft fra Budgetloven giver ministeren beføjelser til at indføre og ændre sanktioner. Som et supplement til servicerammen har regeringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 indført anlægsrammen. Anlægsrammen er på 15,5 mia. kr. for alle landets kommuner i Den strammere styring af kommunerne skal bl.a. ses i lyset af den økonomiske krise i hele EU og de store budgetunderskud. EU opfordrer sine medlemslande til at stramme op på finanspolitikken med ½ % fra 2011 til 2013, hvilket den danske regering er meget opsatte på at overholde. Egedal ligger i budgetforslaget for 2013 inden for servicerammen. Ser man lidt længere frem, kan rammen blive vanskeligere at overholde. Det skal især ses i lyset af den demografiske udvikling de kommende år. I forhold til anlægsrammen har Egedal en særlig udfordring i 2013 pga. byggeriet af rådhus og sundhedscenter. Ser man bort fra dette byggeri, er kommunens skattefinansierede anlægsbudget meget begrænset, idet anlægsbudgettet til f.eks. renovering af bygninger og veje ligger på et lavt niveau. Budgetpres fra de 4 V er (veje, vedligeholdelse, vand og vinter) Kommunens budget til fastholdelse af Kommunens realkapital for bygninger og veje ligger generelt på et lavt niveau. Det betyder med andre ord, at Kommunen ikke i tilstrækkelig grad investerer i vedligeholdelse af de kommunale veje og bygninger for at kunne fastholde deres værdi. Der er i den seneste år investeret især i renovering af bygninger på de såkaldte kvalitetsfondsområder (skoler, institutioner, ældre og idræt), men denne indsats er endnu ikke tilstrækkelig til at indhente det efterslæb, der er opbygget i de foregående år. Vand: For at kunne gøre Kommunen klar til fremtidige klimaforandringer, er det nødvendigt at investere i klimatilpasninger, i overensstemmelse med intentionerne i økonomiaftalen for 2013, hvilket kan medføre en budgetmæssige udfordring i de kommende år. Vinter: Budgettet til vintervedligeholdelse af veje og stier, dvs. saltning og rydning tager udgangspunkt i en relativ mild vinter, hvilket har medført budgetoverskridelser når vinteren er hårdere. Der er derfor et risikomoment i forhold til budgettet, hvis vinteren bliver hård og lang. 10

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budget for 2013 Egedal Kommune

Budget for 2013 Egedal Kommune Budget for 2013 Egedal Kommune Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

1.1 Mål- og budgetfokus august 2014

1.1 Mål- og budgetfokus august 2014 1.1 Mål- og budgetfokus august 2014 Indledning Budgetfokus august 2014 sigter på at give et samlet overblik over budgetsituationen og arbejdet med Byrådets strategiske målsætninger. Flere af elementerne

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015. Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

NOTAT Ø UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017

NOTAT Ø UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017 NOTAT 00.30.04-Ø00-41-17 UDDRAG Nøgletalsanalyse 2017 Indhold Indledning...3 Lidt om sammenligningsgrupperne (grupperne)...3 Hvad kan man og hvad kan man ikke med økonomiske nøgletal...4 Driftsudgifter...5

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere