Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen"

Transkript

1 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 Dansk standardisering af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen Læge Lotte Poulsen, læge Siv Lykke Jørgensen, afdelingslæge Søren Dalsgaard & professor Niels Bilenberg ORIGINALARTIKEL Odense Universitetshospital, Forskningsenheden, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Psykiatrien i Region Syddanmark RESUME INTRODUKTION: Hyperkinetisk forstyrrelse eller attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) er karakteriseret ved hyperaktivitet, itet og uopmærksomhed. ADHD er en af de hyppigste børnepsykiatriske tilstande. Ratingskalaer udgør væsentlige delelementer i udredningen. MATERIALE OG METODER: En dansk version af ADHD-rating scale (ADHD-RS) blev uddelt til henholdsvis klasselærere og forældre til 9 elever i alderen - år, der var fordelt på tre repræsentative skoler. I alt blev der returneret lærerbesvarelser og forældrebesvarelser. Analyserne er udført på børn; drenge og piger. RESULTATER: Der var 99,% besvarelse fra lærerne og,% fra forældrene. Faktoranalyse understøtter ADHD-diagnosens opdeling af kernesymptomerne, og skemaet har høj intern validitet. På ADHD-RS scorer amerikanske skolebørn betydeligt højere end de danske. KONKLUSION: Scoring af ADHD- og adfærdssymptomer varierer signifikant med køn, og hyperaktivitet-itets-scorer varierer signifikant med alder. Det er derfor vigtigt ved evaluering af et barn, at scoringen sammenholdes med danske køns- og aldersstratificerede normative data. Der er med dette studie skabt tilgængelige normative data for ADHD-RS til implementering i den nationale kvalitetsdatabase inden for børne- og ungdomspsykiatrien (BupBase). Materialet kan bruges til at støtte diagnostikken, måle sværhedsgraden af ADHD-vanskeligheder og monitorere effekten af behandling. Hyperkinetisk forstyrrelse eller attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) () er en af de hyppigst stillede diagnoser i børne- og ungdomspsykiatrisk klinik. I denne artikel anvendes herefter forkortelsen ADHD, da der efterhånden er skabt præcedens for denne betegnelse. Forekomsten af ADHD i skolealderen er to til fire procent [, ], og sygdommen er alene årsag til procent af henvisningerne til børne-ungdomspsykiatrien i Danmark (). Forstyrrelsen erkendes oftest i den tidlige skolealder, og i kliniske populationer er syv ud af ti henviste børn drenge. ADHD er et klinisk syndrom, der hviler på anamnestiske oplysninger om barnets adfærd i flere situationer og baseres på oplysninger fra flere informanter. Især er interview med forældre, vurdering ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og beskrivelser fra børnehave, skole og fritidsordning af stor betydning. Hertil kommer anvendelsen af ratingskalaer, som er valide delelementer i den samlede vurdering af barnets vanskeligheder [, ], men som ikke kan stå alene i diagnostikken. Nogle af de mest anvendte ratingskalaer til vurderingen af psykiatriske symptomer hos børn er Conners Parent/Teacher Rating Scale ()(CPRS/ CTRS), Child Behavior Checklist (CBCL) () og Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (). Endvidere findes ratingskalaer, der er velegnede til vurdering af behandlingseffekt; det drejer sig blandt andet om Swanson, Nolan and Pelham Scale IV (SNAP-IV) () og ADHD Rating Scale-IV (ADHD- RS) (). Disse spørgeskemaerne er udviklet i engelsktalende lande, og der findes kun dansk standardisering af CBCL (). Begrundelsen for at vælge ADHD- RS til oversættelse og dansk standardisering er skemaets udbredte anvendelse i ADHD-litteraturen. Da adfærdsforstyrrelse i kombination med hyperkinetisk forstyrrelse har sin egen diagnostiske kategori i International Classification of Diseases (ICD-); Hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse (F9.) (9), er valgt den aktuelle version med supplement med otte adfærdssymptomer. ADHD-RS har gennemgået nogle revisioner, siden det første gang blev præsenteret i USA. Den version, som er oversat til dansk, er modificeret af Barkley (). Spørgeskemaet indeholder i alt spørgsmål, hvoraf ni spørgsmål er rettet mod uopmærksomhed, ni spørgsmål er rettet mod hyperaktivitet-itet, hvilket tilsammen dækker de diagnostiske kriterier for ADHD, og hertil er der otte spørgsmål, som dækker symptomer på adfærdsforstyrrelse. ADHD-RS udfyldes af barnets forældre og lærer. For hvert spørgsmål vælger forældrene/læreren det svar, der bedst beskriver, hvor ofte barnet har udvist den specifikke adfærd inden for de seneste seks måneder. Frekvensen af hvert symptom angives på en skala med fire svarmuligheder, rangeret fra aldrig eller sjældent ( point) til meget ofte ( point); højere score indikerer mere ADHD-relateret adfærd. ADHD-RS kan anvendes som redskab i diagnosticeringen, til at måle sværhedsgraden af symptomer

2 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 og benyttes til vurdering af behandlingseffekt hos børn og unge med ADHD. Formålet med artiklen er at præsentere danske standarder og væsentlige psykometriske egenskaber for ADHD-RS. MATERIALE OG METODER ADHD-RS blev efter tilladelse fra forlaget Gillford Press oversat af en professionel oversætter og sekundært tilpasset sprogligt af erfarne klinikere med henblik på at dække den omhandlede psykopatologi og det tilsvarende problem i ICD--klassifikationen. Til indsamling af data kontaktede vi folkeskoler, der blev skønnet at være repræsentative for danske skolebørn. De tre udvalgte skoler er placeret i tre danske landsdele og dækker både land og by. Der blev uddelt to ADHD-RS-spørgeskemaer, et til henholdsvis klasselærer og forælder/værge pr. barn til i alt 9 elever, som var fordelt på klasser. Eleverne dækkede børnehaveklasse til og med niende klassetrin og herved aldersgruppen år. Fra starten ekskluderede vi alle specialklasser, da disse elever på forhånd er selekterede. Skemaerne var anonymiserede, og de to skemaer fra henholdsvis. lærer og forælder blev koblet sammen via et løbenummer. Repræsentativitet af materialet Der udsendtes i alt. ADHD-RS-skemaer til 9 elever. Der returneredes., herunder dog en del med manglefulde besvarelser: lærerbesvarelser (99,%) og forældrebesvarelser (,%). Komplet udfyldte lærerbesvarelser udgjorde (9%) og forældrebesvarelserne (%). Materialet er fordelt på køn og aldersgrupper, som det fremgår af Tabel. De mangelfulde besvarelser fra 9 elever fordelte sig således; for manglende forældrebesvarelsen, for to manglede lærerbesvarelsen og for de resterende elever var svaret ukomplet i enten lærer- ( skemaer) og/eller forældrebesvarelsen ( skemaer). I analyserne er lærerbesvarelserne opdelt i to grupper: forældre og lærer-besvarelser ( elever) og kun lærer-besvarelser ( elever), jf. Tabel og afsnittet om bortfald under resultater. Statistisk metode Der er ved bearbejdning af data taget udgangspunkt i den amerikanske standardisering af ADHD-RS. Statistikprogrammet SPSS version. er anvendt til analyser af data. Til præsentation af materiale er der anvendt frekvenstabeller. En eksploratorisk faktoranalyse er foretaget med varimaxrotation. Tre faktorer, alle med en eigenvalue større end en, er medtaget. Intern konsistens er analyseret med Cronbach s alpha og interraterreliabiliteten bedømmes ved Pearsonkorrelation. Normalfordeling er undersøgt ved probit plot efter transformering med den naturlige logaritme. Bortfaldsanalysen er udført ved u-parret T-test. Køns- og aldersforskelle analyseredes ved multivariat test (MANOVA) med henholdsvis uopmærksomhedsscore, hyperaktivitet/itetsscore, adfærdsscore og totalscore som afhængige variabler. Hyperaktivitet/itetsscore og uopmærksomhedsscore er herudover undersøgt med ANOVA-test, hvor materialet er stratificeret i aldersgrupper og en Tukey Honestly Significant Difference (HSD) posthoc comparison, hvor materialet er stratificeret i køn. RESULTATER Intern validitet af attention deficit and hyperkinetic disorder-ratingskalaen Faktoranalyse blev foretaget på forældredata. I Tabel listes faktor-loadings efter principal komponentanalyse med varimaxrotation. Opsplitning af de items på tre subskalaer og dermed ICD--konstruktionen med uopmærksomhed, hyperaktivitet/ itet og adfærdsforstyrrelse som delelementer i diagnosen understøttes. Uopmærksomhedskomp onenten yder det største bidrag til variationen, efterfulgt af hyperaktivitet/itetskomponenten. Den interne konsistens for alle items målt med Cronbach s alpha-koefficienten (α) var,9 på forældreskemaet og,9 for lærerskemaet. Normative data De normative data fordelt på køns- og aldersgrupper er vist i Tabel. Resultaterne er inddelt i de tre symptomområder: uopmærksomhed, hyperaktivitet/itet og adfærdsforstyrrelse. Scoren er opgivet med gennemsnit, standardafvigelse og tærskelværdier for henholdsvis»normal scorer«(mindre end gennemsnit + en standarddeviation (SD)) og»høj scorer«(større end gennemsnit + to SD) for både forældre- og lærerbesvarelser. Bortfaldsanalyse på lærerversionen Lærerbesvarelserne deltes i to grupper; forældre- og lærerbesvarelser ( elever) og kun lærerbesvarelser ( elever), jf. Tabel. Der blev fundet signifikant lavere scorer på lærerrating af elever, hvor forældrene deltog, end hvor forældrene ikke deltog. Den gennemsnitlige uopmærksomhedsscore var henholdsvis, og,, mens de gennemsnitlige hyperaktivitetsscorer var henholdsvis, og,. Køns- og alderseffekter på forældreversionen Ved stratificering på køn fandtes statistisk signifikant

3 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 forskel på uopmærksomhedsscore (f =,9; p <,), hyperaktivitet/itetsscore (f =,; p <,) og totalscore (f =,; p <,). Derimod sås ingen signifikant kønsforskel vedrørende adfærdsscore (f = 9,; p =,). Ved stratificering på aldersgrupper påvistes signifikante aldersgruppeforskelle på hyperaktivitet/itetsscore (f =,9; p <,), men ikke vedrørende uopmærksomhedsscore (f =,; p =,), adfærdsscore (f =,; p =,) eller totalscore (f =,9; p =,). Yderligere analyse af kønsforskelle efter opdeling i aldersgrupper viste, at drengene scorede signifikant højere end pigerne på hyperaktivitet/itetsskalaen i aldersgrupperne -9 år (f =,9; p <,) og - år (f =,; p <,), men ikke i aldersgruppen - år (f =,; p =,). Der påvistes hos pigerne men ikke hos drengene en signifikant alderseffekt på hyperaktivitet/itesscoren. Blandt pigerne havde den yngste aldersgruppe en signifikant højere hyperaktivitets-itetsscore end den ældste aldersgruppe (p <,). Køns- og alderseffekter på lærerversionen Der fandtes på lærerbesvarelserne statistisk signifikante kønsforskelle på alle fire scoringsskalaer; uopmærksomhed (f =,9; p <,), hyperaktivitet/itet (f =,; p <,), adfærd (f = 9,, p <,) og totalscore (f =,; p <,). Ved stratificering på aldersgrupper påvistes ligeledes signifikante aldersgruppeforskelle for scoringsskalaerne: uopmærksomhed (f =,9, p <,) og hyperaktivitet/itet (f =,; p <,), men ikke på adfærdsskalaen (f =,9; p =,) eller totalscore (f =,; p =,). Yderligere analyse af kønsforskelle med underopdeling i aldersgrupper viste, at drengene scorede signifikant højere end pigerne på hyperaktivitet/itetsskalaen (-9 år (f = 9,9; p <,), - år (f =,; p <,) og - år (f =,9; p <,)) og uopmærksomhedsskalaen (-9 år (f =,; p <,), - år (f =,; p <,) og - år (f =,; p <,)) i alle fire aldersgrupper. Der påvistes signifikant alderseffekt på hyperaktivitet/itetsscoren med underopdeling i køn, hvor de yngste elever scorede højest. For pigerne påvistes signifikant alderseffekt (p <,) mellem aldersgruppen - år og aldersgruppen - år. For drengene fandtes signifikant alderseffekt både mellem den yngste (-9 år) og den ældste (- år) aldersgruppe blandt drengene (p <,) og også mellem aldersgruppen - år og ældste aldersgruppe (p <,). Efter kønsstratificering fandtes der ingen signifikant alderseffekt på uopmærksomhedsscoren. Interraterreliabilitet (forældre-lærer) Overensstemmelsen mellem forældre- og lærerbesvarelserne bedømt med Pearsonkorrelation er signifikant med koefficienter på, og, vedrørende scoring af de to kernesymptomområder, hvorimod den er lavere, men stadig signifikant (,) for scoring af adfærdsforstyrrelsessymptomer (Tabel ). DISKUSSION I det aktuelle studie præsenteres danske alders- og kønsstratificerede normative data fra ADHD-RS. Skemaet indgår nu også som en obligatorisk del i den nationale kvalitetsdatabase, BupBase (). Indsamlingen af data foregik blandt børn på tre repræsentative folkeskoler, der var udvalgt, så de repræsenterede byog landzoner. For at sikre en høj svarprocent er der i undersøgelsen ikke indhentet informationer om etnisk herkomst eller socioøkonomiske forhold, men vi antager, at børnene i undersøgelsen udgjorde en repræsentativ gruppe af danske skolebørn. Den samlede svarprocent for både forældre og lærere er, procent, med en forældredeltagelse på,% og en lærerbesvarelsesandel på 99,%, hvilket er en ganske høj deltagelse i en epidemiologisk undersøgelse (). Der fandtes i studiet en signifikant højere lærerratet gennemsnitsscore i gruppen, hvor forældrene undlod at medvirke i forhold til gruppen, hvor forældrene deltog. Man kunne på den baggrund opjustere normværdierne for forældrescore, men det er i stedet valgt at præsentere de indhentede data og gøre opmærksom på, at der for forældrenes gennemsnitsscorer er tale om minimumsværdier. Den interne validitet af den danske udgave af ADHD-RS er høj, præcis som den blev fundet i det amerikanske standardiseringstudie (), og faktoranalysen understøtter de tre subskalaer, som tillige udgør fundamentet i ADHD-diagnosens definition. Præcist som i de amerikanske normer fandtes i de danske normscorer signifikante kønsforskelle i både uopmærksomheds- og hyperaktivitet/itets-scorer og aldersgruppeforskelle i hyperaktivitet/ itetsscoren. Som forventet var den ældste aldersgruppe den mindst hyperaktive-e. Der er foretaget standardisering af ADHD-RS i flere lande. Den tværkulturelle reliabilitet og validitet er undersøgt i et enkelt studie (), hvor man fandt store forskelle landene imellem. I en islandsk standardisering af ADHD-RS fandtes der scorer, som i betydelig grad ligner de danske (). I evalueringen af ADHD-RS bør der anvendes nationale normer, der er baseret på barnets køn og alder. Vi fandt de samme tendenser som amerikanerne, om end køns- og al-

4 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 dersforskellene var mindre udtalte. Men amerikanske skolebørn scores betydeligt højere end de danske. Styrken ved ADHD-RS er dets udbredte anvendelse i litteraturen og subskalaernes understøttelse af de diagnostiske kriterier. ADHD-RS er brugervenligt og letter indsamlingen af data i de to vigtigste miljøer barnet befinder sig i (hjemmet og skolen). Der er ikke foretaget en test-retest-analyse, men en sådan bør udføres i såvel en normal som en klinisk stikprøve for at belyse reliabiliteten af spørgeskemaerne. KONKLUSION Formålet med denne artikel er, at gøre læseren opmærksom på, at der nu eksisterer standardiserede normative data for ADHD-RS på danske børn og unge. Såvel i forældre som i lærerbedømmelsen af børnene fandtes væsentlig køns- og alders variation. Når sværhedsgraden af ADHD-symptomer skal bedømmes, er det derfor nødvendigt at relatere scoren til gennemsnittet for et barn af sammen køn og alder. De normative data er nu implementeret i BupBase og benyttes til at vurdere sværhedsgraden af ADHD og til at belyse behandlingseffekten i den hospitalsbaserede børne- og ungdomspsykiatri. KORRESPONDANCE: Niels Bilenberg, Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Syddansk Universitet, Sdr. Boulevard 9, DK- Odense. ANTAGET:. januar 9 INTERESSEKONFLIKTER: Ingen TAKSIGELSER: Oversættelsen af ADHD-RS er sponsoreret af Novartis. LITTERATUR. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual mental disorders, th edition (DSM-IV). th ed. Washington,DC: 99.. Henvisnningsmønster. BupBase.. Ref Type: Internet Communication. Gumpel T, Wilson M, Shalev R. An item response theory analysis of the Conners Teacher s Rating Scale. J Learn Disabil 99 Nov;():-.. Achenbach TMRLA. Manual for ASEBA School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families;.. Obel C, Dalsgaard S, Stax HP et al. [Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Dan). A new instrument for psychopathologic screening of children aged - years]. Ugeskr Laeger Jan ;():-.. Swanson JM, Kraemer HC, Hinshaw SP et al. Clinical relevance of the primary findings of the MTA: success rates based on severity of ADHD and ODD symptoms at the end of treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry Feb;():-9.. DuPaul GJ, Power TJ, Anastopoulos A et al. ADHD Rating Scale IV. New Youk: The Guilford Press; 99.. Bilenberg N. The Child Behavior Checklist (CBCL) and related material: standardization and validation in Danish population based and clinically based samples. Acta Psychiatr Scand Suppl 999;9:-. 9. WHO. The ICD- Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and Diagnostic guidelines. Geneva: WHO; 99.. Barkley R, Gwenyth EH, Arthur LR. Defiant Teens. A Clinician s Manual for Assessment and Family Intervention. New York: The Guilford Press; Bilenberg N, Isager T, Buchhave J. BupBase en klinisk kvalitetsdatabase i børne- og ungdomspsykiatri. Ugeskr Laeger ;():-.. Kristensen S, Jensen CM, Winding TN et al. Lav deltagelsesprocent i børnepsykiatrisk epidemiologisk forskning Er der grund til bekymring? Ugeskr Laeger ;in press.. Ralston SJ, Lorenzo MJ. ADORE -- Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Observational Research in Europe. Eur Child Adolesc Psychiatry ; Suppl :I-.:I-I.. Magnusson P, Smari J, Gretarsdottir H et al. Attention-Deficit/Hyperactivity symptoms in Icelandic schoolchildren: assessment with the Attention Deficit/ Hyperactivity Rating Scale-IV. Scand J Psychol 999 Dec;():-.

5 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 SUMMARY Danish standardization of the attention deficit and hyperkinetic disorder rating scale Lotte Poulsen, Siv Lykke Jørgensen, Søren Dalsgaard & Niels Bilenberg INTRODUCTION: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is characterized by inattention, hyperactivity and ity. The diagnostic classification is based on developmental anamneses, objective examination, neuropsychological tests, observation of the child, and evaluation of the symptoms from rating scales. MATERIAL AND METHODS: The internationally known ADHD rating scale (ADHD-RS) has been translated into Danish and representative norm data from teachers and parents were collected. A total of, ADHR-RS questionnaires were distributed to 9 anonymous school children, aged - years, and a total of, ADHD-RS questionnaires were returned. Analyses were made on children, boys and girls. RESULTS: The average participation rate was 99.% for teachers and.% for parents. The factor structure was supported and internal consistency was high. The normative scores were calculated for both girls and boys in three age-groups, for parent answers and teacher answers separately. CONCLUSION: There were significant variations in ratings of ADHD and behavioural symptoms as a function of gender and age. It is crucial, during an evaluation of a child, to compare his or her scores to gender- and age-stratified normative data. Standardized normative ADHD-RS data from school children is now available and can be implemented in a national quality database within child and adolescent mental health services. The questionnaire can support the diagnostic classification, measure symptom-load and evaluate outcome of treatment of ADHD.

6 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 A C FIGUR Normscorer (barplot) for uopmærksomhed (A, B) og hyperaktivitet/itet (C, D) fordelt på køn og aldersgrupper med 9%-konfidensintervaller. Forældre (A, C), Lærer (B, D). -9 år - år - år -9 år - år - år Piger Drenge B D -9 år - år - år -9 år - år - år TABEL Intern validitet af attention deficit and hyperkinetic disorder rating scale; faktoranalyse. Principal Component Analysis med varimaxrotation. Forældrebesvarelser (n = ) Komponent Uopmærksom,9,9,,,,,,9,,,,,,,,,,,9,,,,, 9,,,,,9,9 Hyperaktiv,,,,,,9,,,,9,,,,9,,,99,,,,9,,, 9,,, adfærd,,,,,,9,,9,,,,,,,9,9,,,,, TABEL Deltagere i dataindsamlingen fordelt på informanter. Aldersgrupper Drenge, n Piger, n I alt, n Udfyldt af forældre og lærer -9 år 9 - år 9 - år Sum 9 Udfyldt af lærer -9 år - år - år 9 Sum 9 I alt TABEL Interraterreliabilitet (forældre-lærer). Pearsonkorrelationer (n = ). Forældre Uopmærksom Hyperaktiv/ Adfærdsforstyrrelse Totalscore Lærer Uopmærksom,* Hyperaktiv/,* Adfærdsforstyrrelse,* Totalscore,* *) Højsignifikant (p <,)

7 KEF VPORG: KAOS: 9 DATO:..9 TABEL Normscore for attention deficit and hyperkinetic disorder rating scale; forældre- og lærerversion. Normal score, er defineret som en score, der er mindre end gennemsnit + en standardeeviation (alders- og kønsstratificeret). er defineret som, en score der er højere end gennemsnittet + to standarddeviationer (alders- og kønsstratificeret) Gennemsnitsscore (standarddeviation) drenge piger -9 år - år + år -9 år - år + år Forældre, n 9 9 Uopmærksomhed, (,),9 (,), (,9),9 (,), (,9), (,) Normal score/ / 9/ / / / / Hyperaktiv/, (,),9 (,), (,), (,), (,), (,) Normal score/ / / / / / / 9 Adfærdsproblemer, (,), (,), (,), (,), (,), (,) Lærer, n 9 9 Uopmærksomhed, (,9), (,), (,), (,9), (,9),9(,) Normal score/ / / / 9 / / / Hyperaktiv/, (,), (,), (,), (,), (,), (,) Normal score/ / 9/ / / / 9 / Adfærdsproblemer, (,), (,), (,), (,), (,),9 (,)

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år

Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år Anvendelighed af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) i Danmark til raske børn i alderen 1½-2 år og 5-5½ år - Et kvantitativt studie af overensstemmelsen mellem danske og amerikanske data

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

Achenbachs. empiribaserede assess ment system

Achenbachs. empiribaserede assess ment system Achenbachs empiribaserede assess ment system Om et system, der kan bruges til at sige noget om, hvorledes børn, unge og voksne inden for en række kompetencer og problemfelter har det sammenlignet med børn,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-1-ÅRIGE bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed 11 Psykisk mistrivsel blandt 11-1-årige Sundhedsstyrelsen 11. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

ALKOHOLFORBRUG I DANMARK

ALKOHOLFORBRUG I DANMARK ALKOHOLFORBRUG I DANMARK Kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige Ulla Arthur Hvidtfeldt, Anders Blædel Gottlieb Hansen, Morten Grønbæk og Janne Schurmann Tolstrup ALKOHOLFORBRUG

Læs mere

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning?

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD in preschool children is parent training the answer? Kandidatafhandling af Line Møller efterår 2013 - august Årskortnummer: 20071611 Vejleder:

Læs mere

FORORD. Ask Elklit Professor, cand. psych.

FORORD. Ask Elklit Professor, cand. psych. FORORD Den empiriske tradition inden for psykologien har i en årrække stået relativt svagt herhjemme sammenlignet med de andre nordiske lande. I de senere år har interessen for diagnostik og dokumentation

Læs mere

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad.

Børn og unges mentale helbred. en rapport fra. vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø. vff@dadl.dk www.vidensraad. en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Børn og unges mentale helbred af Pernille Due Finn Diderichsen Charlotte Meilstrup Merete Nordentoft

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne

Læs mere

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År

Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering af forældreprogrammet, Basic i De Utrolige År CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Undersøgelse af forældres og gruppelederes vurdering

Læs mere

Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre

Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre 905 Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre ORIGINAL Overlæge MEDDELELSE Jens Kronborg Djernes, sygeplejerske

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest

De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest De psykosociale følger af fyrværkerikatastrofen i Seest Del 3 Beboerne 15 måneder efter Ask Elklit, Tóra Petersen og Keld Molin Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Abstract...

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere