Patenter. Frit Norden. Temanummer om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patenter. Frit Norden. www.fritnorden.dk. Temanummer om"

Transkript

1 42. ÅRGANG 1 Temanummer om Frit Norden Patenter Indhold side 2 Vand og patenter - en historie fra en dansk eksport-fokuseret virksomhed Intervew med Marianne Spanget Larsen, patent-medarbejder ved Aquaporin A/S. Virksomheden har et datterselskab i Singapore, og er aktiv i bl.a. Indien side 6 Danmark, og EUs patentreform af Hanne Kock. En oversigt, i anledning af den danske folkeafstemning 25. maj om EUs patent-domstol. side 8 Ett enhetligt patentskydd i EU Den svenske regerings forelæggelse for Lagrådet (regeringens juridiske rådgivningskomité), januar 2014, af forslagene om EU-enhedspatent og patent-domstol. side 12 Patent på såfrø gjør stor skade af Bell Batta Torheim. Kilden til verdens matforsyning, såfrøene, er i ferd med å bli fullstendig monopolisert. Norge bør si nei til patenter på frø. side 14 Kort Nyt om Nordisk Patent samarbejde og Global Patent Prosecution Highway side 16 ACTA, TTIP, Patent-domstol - samme surdej af Anders Kock. Om ejendomsret til immaterielle værdier. side 19 VALGMØDE d. 10. maj i Odense

2 Vand og patenter - en historie fra en dansk eksport-fokuseret virksomhed Redaktionen ønsker at give den igangværende diskussion om patenter kød og blod, med et aktuelt indslag fra det virkelige liv. Derfor bringer vi dette interview med Marianne Spanget Larsen, patentmedarbejder ved Aquaporin A/S i København. Marianne Spanget Larsen har 25 års erfaring med patenter, dels fra patentbureauer og dels fra medicinal-industrien (Novo Nordisk, LEO Pharma, Zealand Pharma), og de seneste år i Aquaporin. Hun er oprindeligt uddannet cand.agro. Aquaporin er en dansk cleantechvirksomhed. Den er forskningsintensiv, og har adskilige opfindelser og patenter. 2 Kan du fortælle lidt om i hvilken retning jeres opfindelser går? Vi fremstiller semipermeable membraner med et bestemt protein, der hedder aquaporin. Aquaporin-proteinet tillader kun vand at passere, men ikke andre stoffer (f. eks. salte og organiske forbindelser). Vi har fundet ud af en måde at udnytte denne sorterings -effekt på i stor skala. Vores membran har dels en vand-rensende effekt, dels kan den, i forbindelse med indløb af ferskvand via membranen til brak- eller saltvand med et højere osmotisk tryk, bevirke opbygning af hydrostatisk tryk; sådant tryk er tilstrækkeligt til at kunne bruges til energi-produktion; salt-kraft, salinity power. Den samme kraft, som sprænger kødet når man laver sprængt oksebryst? I princippet ja. Er det noget, der bruges herhjemme? Nej, men pilotanlæg til udnyttelse af saltkraft er bygget i Japan og i Norge. Vores virksomhed er i høj grad orienteret mod eksportmarkeder. Vi er bl.a. interesseret i Asien,

3 3 og herunder det indiske marked. I har lige søgt og fået et patent i Indien, ( Indian Patent No , står der på jeres hjemmeside). Hvad skal I bruge det til - har I produktion i Indien? I Indien er der et meget stort marked med behov for miljømæssigt forsvarlige løsninger på den energiknaphed, som kommer p.gr. af industrialisering og befolkningstilvækst. Teknologien, som det nye patent dækker, frembyder en løsning på de udfordringer, som det er at skaffe effektive membraner til salt-kraft processen. - Vores teknologi anviser også løsninger på Indiens knaphed på rent vand. Vi undersøger muligheden for at lancere vores teknologi i Indien, men har endnu ikke lagt os fast på en bestemt model. Vores datterselskab i Singapore planlægger at producere membraner, som evt. vil kunne markedsføres i Indien. Hvor søger I patenter? Vi søger primært i USA, Indien, Kina, Korea, Japan, men også i Norge og Israel og andre udvalgte lande i Europa, som f. eks. Tyskland, hvor der er stor ekspertise i membranteknologi. Vi søger først dansk patent. Patent- og Varemærkestyrelsen er hurtig og effektiv. Den er også velanskrevet internationalt, så med en dansk patent-godkendelse i hånden, kan det gå hurtigt med det næste skridt, som kan være at søge patenter via de såkaldte patent prosecution highways i bl.a. Japan, USA, Australien m.fl. som også Danmark er med i. Vi indleverer også altid en international patentansøgning, som senere kan videreføres i de fleste lande, inklusive i Europa gennem EPO, men i tilfælde af at vi får det godkendt som Europa-patent, validerer vi det foruden i Danmark typisk i 10 lande, herunder Tyskland, hvor vi har samarbejdspartnere og i Frankrig og England. Beslutningen om landevalg ved europapatentvalidering er baseret på muligheder for produktion og afsætning og evt. konkurrentsituationen. Er det vigtigt at I har patent på jeres teknologi? Ja, en vigtig grund til at patentere er muligheden for at kunne licensiere teknologien og indgå partnerskaber, og desuden tillægger potentielle investorer patenter stor værdi. En anden vigtig grund til at vi søger patenter, er defensiv: med

4 ..risikerer at blive udsat for en forøget patentkrænkelsesrisiko på hjemmemarkedet, hvor produktudvikling fortrinsvis foregår. 4 en offentliggjort patentsansøgning har ingen andre mulighed for at udtage patent, og vi vil potentielt kunne bremse mulige konkurrenter. Kunne I ikke nøjes med at offentliggøre jeres opfindelser, uden at patentere dem? Jo, i visse tilfælde vælger vi at publicere interessante resultater i form af videnskabelige artikler, hvilket er langt billigere end at udtage patent, og det giver også beskyttelse mod at andre udtager patenter. Du er firmaets patent-medarbejder - hvad går sådan et arbejde ud på? At lave patentansøgninger, eller at læse konkurrenternes patenter igennem? Det kan slet ikke skilles ad. Opfindelser bygger oven på hinanden. Vi er nødt til at vide ret præcist hvor grænsen går, mellem hvad der allerede er kendt, og hvad der er nyt; det finder vi ud af ved at læse konkurrenternes patentansøgninger. Med denne viden er det nemmere at beskrive vore egne opfindelser, således at myndighederne finder dem patenterbare. EPO udsteder ca Europa-patenter hvert år, men kun ca en tiendedel får gyldighed i Danmark, som dog er med i Europa-patent ordningen. Hvordan hænger det sammen? Et Europa-patent bliver først gyldigt i et land, når det er valideret i det pågældende land, - validering er en omkostningstung administrativ proces med oversættelse af patentkrav og betaling af trykningsgebyr i Danmark (men ikke i alle lande) og betaling af fortløbende nationale årsgebyrer af varierende størrelse. Da Danmark er et lille land, kan det sommetider ikke betale sig at søge et Europapatent valideret her. Hvis Danmark siger ja til den europæiske Patentdomstol, bliver det muligt for både europæiske og andre landes patenthavere at vælge et europæisk enhedspatent, som automatisk bliver gyldigt i Danmark uden yderligere validering. En vis besparelse vil være forbundet hermed i forhold til den situation, hvor man vælger at validere i samtlige eller hovedparten af de 27 EU-lande. Dermed er det potentielt muligt, at en langt større del af de ca årlige europapatenter bliver gyldige i Danmark. Men en overgangsordning, der foreløbig skal gælde i syv år vil gøre det muligt at fravælge Patentdomstolen, noget mange firmaer vil

5 5 Risikoen for at få et søgsmål i form af en krænkelses-sag for aktiviteter i Danmark bliver teoretisk set op til 10 gange så stor i forhold til den nugældende situation, hvor rundt regnet kun en tiendedel af europapatenter bliver gyldige i Danmark. vælge indtil domstolens praksis har konsolideret sig. Mange mindre og mellemstore firmaer vil formodentlig stadig følge den hidtidige praksis med kun at validere europapatentet i særligt udvalgte lande. Hvad vil det betyde for dit firma og dit arbejde? Risikoen for at få et søgsmål i form af en krænkelses-sag for aktiviteter i Danmark bliver teoretisk set op til 10 gange så stor i forhold til den nugældende situation, hvor rundt regnet kun en tiendedel af europapatenter bliver gyldige i Danmark. Endvidere er der er lagt op til, at alle dokumenter i en patentretssag skal være gennemarbejdet inden første retsmøde i Patentdomstolen. Der vil være en meget kort frist på tre måneder fra den dato, hvor søgsmålet blev anlagt til færdiggørelsen af de nødvendige dokumenter, hvilket sandsynligvis kan blive en stor belastning for enhver mindre virksomhed, der skal ud at hente ekstern advokatbistand. Nogle virksomheder vil derfor blive nødsaget til at søge forlig frem for at køre en omkostningstung retssag til ende til mulig fordelagtig afgørelse. Umiddelbart kan jeg derfor ikke se, at især mindre firmaers eller private opfinderes retssikkerhed på patentområdet styrkes med Patentdomstolen. Derfor tror jeg ikke, at det europæiske enhedspatent og Patentdomstolen er en ubetinget fordel for mindre virksomheder, der risikerer at blive udsat for en forøget patentkrænkelsesrisiko på hjemmemarkedet, hvor produktudvikling fortrinsvis foregår. Jeg tror, at udgifter i forbindelse med den forøgede patentkonkurrence vil kunne veje tungere end vores eventuelle besparelse på det at validere europapatenter i nationalstaterne. På den anden side har vi i Aquaporin altid overvåget samtlige udstedte europapatenter og patentansøgninger, der ligger inden for vores tekniske område, uanset om de ender op med at blive valideret i Danmark eller ej. Dette arbejde har i høj grad til formål at kortlægge risiko for og undgåelse af krænkelse af andres patentrettigheder på eksportmarkederne. Denne type arbejde vil derfor ikke ændres med indførelse af enhedspatentet og domstolen.

6 Danmark og EUs patent-reform af Hanne Kock Hanne Kock er medlem af Foreningen Frit Nordens styrelse 6 Den 25. maj er der valg til EUparlamentet, og samme dag holder Danmark folkeafstemning om tilslutning til EUs nye patentdomstol. Hvad går patentreformen ud på? Patentreformen i EU bygger dels på EU-jura og dels på mellemstats-jura: - Mellemstatsligt: Den fælles europæiske Patentdomstol er en mellemstatslig aftale/traktat mellem de deltagende EU lande (og kun EU lande). - EU-jura: Forordning om Enhedspatentet og en forordning om en Oversættelsesordning, begge vedtaget af EU-parlamentet 2012 under forstærket samarbejde reglerne i EU, (dvs ikke alle EUlande er med). Hvis Danmark siger ja til patentdomstols aftalen, vil de to forordninger have umiddelbar gyldighed i Danmark. Links til disse dokumenter og andre links til aktuelle kildetekster kan findes på Et JA betyder kort fortalt Danmark vil tilslutte sig enhedspatentet, der, som det klassiske europapatent, udstedes af den europæiske patentorganisation (EPO). Det betyder, at det med én ansøgning bliver muligt at tage patent på en opfindelse i hele EU minus Spanien og Italien. Danmark afgiver suverænitet ved at overlade den øverste retslige myndighed i alle spørgsmål vedrørende patenter til en ny europæisk patentdomstol, hvis afgørelse ikke kan appelleres til andre end den selv, hverken til Højesteret eller til EU-domstolen. Samtidig vil vi få langt flere patenter med gyldighed i Danmark, idet alle EU-enhedspatenter vil gælde umiddelbart i alle de tilsluttede lande. Som det er nu, bliver kun 10% af alle EPOs patenter gjort gyldige (valideret) i Danmark

7 7 Et NEJ betyder kort fortalt Danske virksomheder vil, hvis de ønsker det, kunne udtage enhedspatenter med gyldighed i hele EU minus Spanien, Italien og Danmark, men vil skulle supplere det med dansk patent, hvis de ønsker, at det også skal være gyldigt i Danmark. Danmark undgår en eksplosion i antallet af patenter, da europæiske patenter (både enheds- og klassiske-) fortsat skal valideres i Danmark for at have gyldighed her. Vi undgår samtidig at få uønskede patenter (f.eks. inden for software, plante sorter eller dyreracer) ind ad bagvejen. Danmark kan altid senere tilslutte sig patent-domstolen. Hvad betyder det for samfundet? Med enhedspatentdomstolen går vi fra et system, hvor sager bliver afgjort af uvildige i to uafhængige og upartiske instanser, til et system, hvor sager bliver afgjort i en instans, der fagligt, karierremæssigt og Frit Norden nr 2 - maj 2014 økonomisk har fordel i, at der udstedes og opretholdes så mange patenter som overhovedet muligt. Hvis Danmark tilslutter sig, får patentdomstolen enekompetence til at dømme i patenttvister/ retssager fremfor danske domstole. Det udgør en afgivelse af suverænitet, at en domstol, som ikke er dansk, skal bestemme, hvem der har ret i Danmark. Hvad med økonomien? Når en afgørelse om et patent automatisk får retskraft i hele EU (undtagen Kroatien, Spanien og Polen, som ikke ønsker at deltage i patentdomstolen), vil det blive mere profitabelt at anlægge retssager om patenter. Det vil formentlig betyde at danske og europæiske virksomheder får flere udgifter til at håndtere retsager og andre juridiske stridigheder om patenter, og disse merudgifter kan meget vel blive større end den besparelse som virksomhederne kan forvente at realisere på de lavere udstedelsesgebyrer når der udtages patenter. Hvem har fordel af EU s patentdomstol? Ifølge it-bloggeren Ole Tange vil Patentdomstolen være en fordel for 0,2 procent af de danske virksomheder, nemlig de, der tager europæiske patenter. Resten, de 99,8 procent af alle Danmarks virksomheder, får kun ulemperne.

8 Det enhetliga patentsystemet Lagrådsremiss 1) Ett enhetligt patentskydd i EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari /f3f05ed1.pdf Office, EPO) och det normgivande förvaltningsrådet. Patentverkets uppgift är att pröva ansökningar om europeiska patent. Förvaltningsrådet följer den verksamheten och kan besluta om vissa ändringar av regelverken. 8 Det nuvarande europeiska patentsystemet Den europeiska patenträtten består i huvudsak av nationell patenträtt och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Alla EU:s medlemsstater och ett tiotal andra europeiska stater är anslutna till konventionen. 2) Genom konventionen har den europeiska patentorganisationen inrättats. Organisationen har två organ, det förvaltande europeiska patentverket (European Patent 1) Den svenske regerings forelæggelse til sine juridiske eksperter til udtalelse 2) Den Europæiske Patent Konvention trådte i kraft i De nordiske lande tiltrådte i Sverige (1/5 1978), Danmark (1/1 1990), Finland (1/3 1996), Island (1/ ), Norge (1/1 2008) Ett europeiskt patent kan beskrivas som en rad nationella patent. Patentets omfattning beror på i vilka stater anslutna till den europeiska patent-konventionen som sökanden har valt att göra patentet giltigt. Ett europeiskt patent beviljas på något av det europeiska patentverkets officiella språk (engelska, franska eller tyska). Varje konventionsstat som har ett annat officiellt språk än det språk som ett europeiskt patent är beviljat på får för att patentet ska bli giltigt i den staten kräva dels en översättning av patentet till det egna språket, dels en avgift för publicering av översättningen. Sådana åtgärder kallas validering. Det krävs validering för att ett europeiskt patent ska få verkan i Sverige. 3) 3) henholdsvis Danmark. Knap 10 % af alle udstedte europæiske patenter ønskes valideret i Danmark

9 9 För närvarande finns det ingen gemensam europeisk patentdomstol. En tvist om ett europeiskt patent får i stället prövas i var och en av de stater där patentet är giltigt. Dagens europeiska patentsystem är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett patent i flera stater. En annan följd av att det saknas en gemensam domstol är att ett och samma patent kan bedömas olika av domstolar i olika stater. Detta kan också innebära att praxisbildningen skiljer sig åt från en stat till en annan. Att förbättra det europeiska patentsystemet har därför inom EU ansetts vara av central betydelse för att innovationsklimatet ska främjas och konkurrenskraften stärkas. Försöken att skapa ett EU-patent År 2000 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om gemenskapspatent. Förslaget grundade sig på en bestämmelse i EG-fördraget med krav på samråd med Euro- paparlamentet och enhälligt beslut i rådet. Förslaget godkändes av Europaparlamentet. Däremot kunde inte alla medlemsstater acceptera förordningen, främst på grund av de förslag som gällde översättning. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande år 2009 öppnades det en möjlighet att fatta beslut med kvalificerad majoritet i rådet om att införa ett EU-patent. När det gällde att bestämma språkanvändningen krävdes det dock fortfarande att rådet beslutade enhälligt. I december 2009, under det svenska ordförandeskapet, kom rådet överens om huvuddragen i det framtida patentsystemet. Slutsatsen var att det skulle grunda sig på två pelare: ett patent med giltighet i hela EU och ett enhetligt system för prövning av patenttvister. Regleringen innefattade frågan om översättning. Frågan skulle lösas genom en förordning, med det europeiska patentverkets bestämmelser om språkanvändning som förebild. År 2010 stod det dock klart att det återigen fanns hinder mot att fatta ett enhälligt sådant beslut. Målet att

10 Det er lærerigt at sammenligne denne, kedelige men præcise svenske redegørelse med danske officielle redegørelser, der i let forenklet form lyder skapa ett enhetligt patent- Halleluja, halleluja, stem ja, halleluja, skydd i hela EU stem ja kunde inte uppnås. Flera medlemsstater var dock villiga att inleda förhandlingar om s.k. fördjupat samarbete för att försöka skapa ett enhetligt patentskydd. 10 Enhetligt patentskydd genom fördjupat samarbete Beslutsformen fördjupat samarbete ska användas som en sista utväg när det står klart att de mål som eftersträvas inte kan uppnås inom rimlig tid av hela EU. Medlemsstater som väljer att stå utanför ett sådant samarbete kan när som helst ansluta sig. År 2011 bemyndigade rådet 25 EU-medlemsstater (samtliga dåvarande medlemsstater utom Italien och Spanien) att inleda ett fördjupat samarbete i syfte att skapa ett enhetligt patentskydd. I december 2012 resulterade arbetet i att patentförordningen och översättningsförordningen kunde antas. Patentförordningen ger innehavaren av ett europeiskt patent möjlighet att begära enhetlig verkan. Om det europeiska patentverket registrerar enhetlig verkan för patentet, gäller patentskyddet i alla medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet och har ratificerat domstolsavtalet. Det fördjupade samarbetet påverkar inte villkoren för patentskydd i de medlemsstater som står utanför. Att stater anslutna till den europeiska patentkonventionen kan samarbeta om enhetlig verkan som administreras av det europeiska patentverket är förutsett i konventionen. Reglerna i konventionen om europeiska patentansökningar och beviljande av europeiska patent påverkas inte av förordningarna. Förordningarna är bindande och direkt tillämpliga i de medlemsstater som deltar i samarbetet. De varken behöver eller får genomföras i nationell rätt. Förordningarna kan dock kräva vissa anpassningar av nationell lagstiftning. Regeringen återkommer nedan till de anpassningar av svensk rätt som behövs.

11 11 Når viden patenteres, så betyder det, at viden privatiseres. Man gør den viden, som patentet dækker, til et privat produktionsmiddel, som der kan skabes profit på. Jakob Lindblom, 2014 Enhetlig patentdomstol genom mellanstatligt samarbete Parallellt med det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd har, som nämns i avsnitt 3, ett mellanstatligt avtal om en enhetlig patentdomstol förhandlats fram. Domstolsavtalet är alltså varken ett resultat av det fördjupade samarbetet eller på någon annan grund ett EU-rättsligt instrument. Tillsammans med förordningarna som antagits till följd av det fördjupade samarbetet utgör domstolsavtalet dock en grundsten i det enhetliga patentsystemet. Genom domstolsavtalet inrättas en gemensam specialdomstol med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent med enhetlig verkan och europeiska patent som inte har enhetlig verkan. Avtalet har ingåtts av alla EU-medlemsstater utom Kroatien och Spanien. 4) Den enhetliga patentdomstolen inrättas enbart mellan EUmedlemsstater, varken EU eller tredje länder är parter i avtalet. Det finns särskilda bestämmelser i domstolsavtalet om förhållandet till EU-rätten och om avtalsstaternas skadeståndsskyldighet. Därigenom säkerställs bl.a. att EU-rättens företräde respekteras. 4) Polen er heller ikke med i aftalen, af økonomiske grunde. På Frit Nordens hjemmeside har vi samlet links til nogle af de mange hjemmesider og blogs, der oplyser om patentdomstolen eller argumenterer for at stemme ja eller nej.... bestemt et besøg værd!

12 Patent på såfrø gjør stor skade Af Bell Batta Torheim Kilden til verdens matforsyning, såfrøene, er i ferd med å bli fullstendig monopolisert. Norge bør si nei til patenter på frø 12 Både det tyske parlamentet og EU-parlamentet har vedtatt at patent på plante- og dyreavl bør avskaffes. Patentene er i ferd med å monopolisere landbruket. Norge bør også si nei til slike patenter. Prisøkning I dag kontrollerer tre selskap, Monsanto, Du Pont og Syngenta over halvparten av verdens kommersielle såfrømarked. Gjennom oppkjøp av uavhengige såfrøselskap og brede patent på såfrø som håndheves sterkt, dikterer de nå hvilke såfrø bønder kan kjøpe til hvilken pris. Verst er situasjonen i Nord-Amerika, der det nærmest er umulig å få kjøpt såfrø av blant annet soya, mais og raps som ikke er patentert. De siste femten årene har prisen for såfrø steget flere hundre prosent, noe som ikke står i forhold til den marginale økningen i produksjonen. I USA må en bonde signere en kontrakt med Monsanto der han lover at han ikke skal spare såfrø fra egen avling, selv om dette har vært en utbredt praksis i jordbrukets titusen årige historie. Ja, faktisk har bønder bidratt til å skape det viktige mangfoldet vi i dag finner i kulturplanter gjennom bevisst å ha tatt vare på, byttet seg imellom og selge såfrø fra avlingene sine. Binder seg Men har en bonde først kjøpt patentert såkorn, binder han seg for flere år. Selv om gården selges, er også neste bonde forpliktet til å kjøpe såkorn fra Monsanto. Såfrø kan nemlig overleve lenge i jorda, og frø som ikke spirer et år, men det neste er fremdeles Monsantos eiendom. De siste årene har Monsanto saksøkt flere hundre bønder fordi de mener de har brutt deres patent på såfrø. Selv om situasjonen i det forjettede land ikke kan sies å være spesielt attraktiv, er «like rammebetingelser som våre handelspartnere» mottoet som drev fram EUs patentdirektiv.

13 13 Denne artikel er skrevet af Bell Batta Torheim i april 2013, mens hun arbejdede i den norske organisation Utviklingsfondet. Artiklen er let forkortet. Den bringes med forfatterens tilladelse. Direktivet gjorde det lov å ta patent på planter og dyr for første gang i Norge i Forbudt å forske De tre største partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ser ut til å være blindet av en naiv tro på at patent er et universelt, nøytralt virkemiddel som virker like godt i en hver sektor. Derfor er dagens patentlov blottet for forståelse for planteforedling. Planteforedling og dyreavl er aktiviteter vi vil trenge for evig og alltid. Selv en supergod sort har begrenset levetid nye sjukdommer, virus og endringer i vind og vær gjør det nødvendig med kontinuerlig utvikling av nye sorter og husdyr. Det går ikke an å finne opp en ny sort fra bunn av. Foredlere trenger tilgang til eksisterende genetisk materiale for videre utvikling. Derfor er det svært alvorlig at patent sterkt begrenser muligehten til å foredle videre på det patenterte materialet. Patent på baking I 2008 flagget Stortinget ut mye av norsk patentpolitikk da de vedtok å bli medlem av den europeiske patentorganisasjon (EPO). Selv om intensjonen med patentdirektivet var å stimulere til bioteknologisk innovasjon, så er praksisen i EPO å innvilge flere patent på vanlige planter og dyr enn på genmodifiserte organismer. I 2007 fikk for eksempel et nederlandsk selskap patent på det etiopiske kornet teff uten å ha gjort stort annet enn å beskrive hva som er helt vanlig for baking: den patenterte oppfinnelsen inkluderer hvordan man maler dette kornet til mel, blander dette med væske og baker produkt som brød, kjeks og pannekaker. Dessverre er ikke dette et unikt eksempel på et hårreisende patent meddelt av EPO. Organisasjonen har også innvilget patent på vanlig foredlet tomat, brokkoli, agurk, melon, solsikke, og en rekke andre matplanter, og tusenvis av

14 Hvis danske domstole ville afvise softwarepatenter, mens en kommende europæisk patentdomstol i langt højere grad accepterer disse patenter, bliver det danske samfund ringere stillet fordi vi får softwarepatenter ad bagvejen. Det gælder ikke mindst små og mellemstore softwarevirksomheder, som kan blive mødt med en stribe licenskrav fra indehavere af softwarepatenter. IT-politisk Forening i Henvendelse til Folketingets erhvervsudvalg 14 jan 2014 Kort nyt Nordisk Patent Samarbejde I 1967 blev de nordiske patentlove reviderede samtidigt og bragt i overensstemmelse med hinanden, og i de følgende fem år fulgtes de pænt ad. Herefter er landene imidlertid gået hver til sit patentmæssigt. 14 patentsøknader ligger i kø for å bli vurdert. Av sortene som er registrert i EU, eier allerede Monsanto 36% av alle tomater, 32% av all paprika og 49% av blomkål.... Norge har sittet lydig på gjerdet og sett på hvordan EPO innvilger stadig vekk flere slike patent. Det er på tide at Norge tar til motmæle mot den gale utviklingen i EPO. Det beste for langsiktig matsikkerhet, for å sikre deg og meg et rikt mangfold av mat i framtiden, er at såfrøselskap kun har enerett til å selge sine såfrø, men ikke begrense bønders bruk av såfrø eller videre foredling. Men i 2006 underskrev Danmark, Norge og Island en aftale om at oprette Nordisk Patent Institut, NPI, og samme år blev NPI anerkendt som international nyhedsundersøgende og patentbarhedsvurderende myndighed. Sverige og Finland havde i forvejen (og har) hver sin lignende (PCT)-myndighed. Et andet nordisk projekt er Nordiska patent, en svensk database, hvor du kan søge på nordiske patenter. Det är vårt mål att så många som möjligt ska kunna prova och se nyttan av att ha enkel tillgång till svensk patentdokumentation.... Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för icke kommersiellt bruk.

15 15 Global Patent Prosecution Highway Der eksisterer ikke noget der hedder verdenspatent, selvom udtrykket ofte bruges, når der er udtaget patent i mange lande. Det er bundter af nationale patenter og i hvert land med offentliggørelse i landets eget sprog. Og derfor både besværligt og dyrt. Derfor findes der mange bilaterale aftaler lande imellem, såkaldte PPH-aftaler, for at gøre det enklere og billigere. (En PPH er en aftale om accelereret sagsbehandling af patentansøgninger mellem nationale patentmyndigheder). Nyeste netværk inden for patentansøgning er Global Patent Prosecution Highway De 17 deltagende lande er: USA, Japan, England, Korea, Rusland, Australien, Canada, Spanien, Portugal, Norge, Finland, Nordisk Patent Institut, Sverige, Israel, Ungarn, Island og Danmark Den Globale PPH aftale Patent- og Varemærkestyrelsen starter den 6. januar 2014 én enkelt global PPH aftale sammen med 16 andre landes patentmyndigheder. Aftalen betyder, at danske virksomheder kan anmode om PPH i ethvert af de deltagende lande på baggrund af en positiv sagsbehandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Dvs at brugerne ikke behøver at spekulere over variationerne i mellem de mange nuværende og bilaterale aftaler mellem to patentmyndigheder.

16 ACTA, TTIP, Patent-domstol - samme surdej Anders Kock 16 Hvem husker ACTA? Det er kun to år siden, at hundredtusinder mennesker i Europa var på gaderne, iprotest mod ACTA, en international aftale mellem EU, USA og en række andre lande, som skulle sikre private firmaers immaterielle ejendomsret, blandt andet på internettet. Slutresultatet blev, at EU parlamentet i juli 2012 stemte imod ACTA, som derfor lykkeligvis ikke er effektueret i EU. Det svenske EU-parlamentsmedlem for Piratpartiet, Christian Engström, skrev i april 2013 på den svenske net-portal Europaportalen, med reference til afslaget på ACTA-aftalen: Men just som vi trodde att vi kunde lägga denna fråga bakom oss, så dyker den upp igen. Den här gången dold i nya handelsavtal [TTIP] mellan EU och USA.... Sluta smyga in frågor som rör upphovsrätt och patent i handelsavtal. Ejendomsret? I den vestlige verden er der i disse år et pres fra store firmaer for en udvidelse af begrebet ejendomsret ; den skal også at gælde immaterielle værdier. Naturligt nok, eftersom der i Vesten er mindre produktion af materielle ting - sådan produktion udflages jo gerne til Kina ell.l. Til gengæld fokuseres på indtjening på det immaterielle område, i form af licenser, varemærker, ophavsret/copyright, patenter, franchising,... I hvor høj grad kan eller bør ejendomsret gælde her? I alle tilfælde ser vi, hvordan det lykkes firmaerne gradvis at udvide ejendomsret-begrebet på det immaterielle område. Det Europæiske Patentkontor, EPO Inden for patent-området er Det Europæiske Patentkontor (EPO) en stærk pådriver af denne udvikling. Det gælder blandt andet inden for IT, medicin, og

17 Anders Kock er medlem af Foreningen Frit Nordens styrelse 17 inden for dyre- og planteforædling (bio-patenter). F.eks. inden for planteforædlings-området udvider EPO konsekvent kriterierne for hvad der kan tages patent på. EPOs udgangspunkt er EUs patent-direktiv fra 1998 om retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser, men EPO går, i sin retspraksis, endnu videre end det som direktivet åbner op for. F.eks. fik fødevaregiganten Monsanto i 2013 patent på en bestemt type broccoli, der ellers var naturligt fremavlet. Norge implementerede (som følge af EØS aftalen) dette patent-direktiv i norsk lovgivning i Norge bør si nei til patenter på frø skriver Bell Batta Torheims i sin artikel Kilden til verdens matforsyning er i færd med å bli fullstendig monopolisert (se s i dette nummer). Software IDanmark har patenter inden for IT området været meget omdiskuteret. Også her har EPO en kontroversiel rolle, og igen er der en skillelinie, der kan fortolkes, nemlig mellem software (computerprogrammer) på den ene side, og computerimplementerede opfindelser ( CII ) på den anden. De europæiske patent-konvention tillader ikke patenter på software, så derfor fandt EPO på CII begrebet. Groft sagt bliver et stykke software til en computer-implementeret opfindelse, så snart den bliver installeret og kører på en computer. Men skillelinien er en fortolkningssag. Prosabladet 16/ (Rune Pedersen) citerer it-advokat Kim G. Hansen, der fortæller, at det europæiske patentkontor, EPO, i begyndelsen smed patentansøgninger, der indeholdt blot det mindste om software, i skraldespanden. Men senere blev fortolkningen ændret, sådan at der i dag udstedes masser af patenter, som efter min vurdering er tæt på at dække computerprogrammer. Som det er i øjeblikket har et patent udstedt af EPO ikke nødvendigvis virkning i f.eks. Danmark, fordi det her er danske domstole, der afgør hvorvidt det er gyldigt i henhold til dansk lovgivning, og det er de danske domstole, som fortolker skillelinien mellem software og computer implementerede opfindelser, - ifald en sag om et patents

18 18.. forstemmende er dog, at man helt igennem lægger så stor vægt på den hindrende del af patentvæsenet, monopoplretten, og helt glemmer, at patentet skulle være til opmuntring for opfinderisk virksomhed og den frie udveksling af viden. Karl Lerstrup i Børsen, april 1974 gyldighed i Danmark skulle blive bragt for retten. Tilsvarende gælder i store dele af Europa: software patenter er ikke udbredte, da de fleste nationalstater mener, det vil hæmme it-branchens udvikling. Patenter som hæmsko for udvikling Der er langt mellem broccolisorter og computerprogrammer, men der er et fællestræk, som understreger det kontra-produktive i den form for ejendoms -ret (patenter), der gælder for viden og teknologi om ting, der hele tiden udvikler sig: Foredlere trenger tilgang til eksisterende genetisk materiale for videre utvikling. Derfor er det svært alvorlig at patent gjør det forbudt å forske videre på det patenterte materialet. (Bell Batta Torheim) Tilsvarende har den danske fagforening PROSA for IT-arbejdere fremført synspunktet, at ITudviklere har brug for eksisterende software til at bygge videre på. Derfor er det meget alvorligt at patent gør det forbudt at udvik- le videre på eksisterende patenteret software. TTIP - amerikanske tilstande? Som citeret ovenfor kræver Chr. Engström, med reference til TTIP, at man skal Sluta smyga in frågor som rör upphovsrätt och patent i handelsavtal. TTIP er som bekendt den kontroversielle frihandels- og investerings aftale, som for tiden forhandles bag lukkede døre mellem USA og EU. Nogle af planerne er sluppet ud via wikileaks; det drejer sig om et slags transatlantisk EU: laveste fællesnævner. Jørgen Steen Nielsen har i Dagbladet Information (november 2013) bragt en række kritiske analyser. Se også Kenneth Haars kronik i Politiken 5/3 2014, Frihandelsaftale ligner et attentat på demokratiet. Der er stadig intet fremme om hvad status eller hensigten vedrørende patenter er i TTIP-forhandlingerne (udover muligvis et mantra med tvivlsom sandhedsværdi: vækst og arbejdspladser, læs: profit). Men sporene skræmmer: sporene er en tilsvarende vidtrækkende trans-pacifisk aftale mellem USA og adskillige andre lande, der grænser op til Stillehavet, TransPacificPartnership, TPP. Den forhandles også bag lukkede

19 19 døre. En del af TPP skitsen er lækket, takket være wikileaks. Og en stor del af kapitlerne handler netop om intellektuel ejendomsret, herunder patenter. I en klumme I en artikel i The Guardian, 19. Nov skriver Mark Weisbrot: The Trans-Pacific Partnership treaty is the complete opposite of free trade, det stik modsatte af frihandel. Han skriver om et af kapitlerne i skitsen at det har bestemmelser, der vil gøre det lettere for medicinalinfirmaerne at få patenter, herunder i udviklingslande; og at udvide gyldighedsperioden udover det sædvanlige åremål; og at udvide adgangen for disse firmaer til at lægge begrænsninger på adgangen til videnskabelige data, som er nødvendige for andre forskere for at de kan udvikle nye mediciner. Og USA presser iøvrigt på for at få bestemmelser som vil tillade at kirurgiske metoder bliver patenterbare. (citeret efter Mark Weisbrot s klumme i The Guardian, 19. Nov. 2013). Den tanke ligger nær, at det også er USA, der i TTIP forhandlingerne presser på, for at der også i store dele af Europa kommer amerikanske tilstande på patentområdet. En kommende Patentdomstol vil være et afgørende og beklageligt skridt på denne vej. I stedet for vores sædvanlige GRUNDLOVSMØDE holder vi et slags Valgmøde Lørdag, d. 10. maj 2014 kl Amfiscenen, Brandts Klædefabrik, Brandts Passage, Odense. Program: Velkomst ved Lisa Mette Bentzen, skuespiller Musik ved Ida Marie Petersen,vokal Morten Øberg, saxofon Jens Petersen, keyboard Kim Mikkelsen, bas Der kommer musik igen mellem talerne Taler: Lave Knud Broch, parlamentskandidat for liste N: Valgtale Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory: Frihandelsaftale mellem EU og USA Christian Juhl, parlamentskandidat for liste N: Valgtale Ole Tange, IT-politisk Forening: EU-patentdomstolen, hvad gør vi? Arr.: Folkebevægelsen mod EU, Frit Norden og Enhedslisten.

20 Nordisk Folkerigsdag 2014 i FÆRØHUSET, Kbh. - den 1. til 4. august Læs mere på Kolofon: Dette nummer af Frit Norden er redigeret af Anders Kock (ansv.) Gør noget for et Frit Norden 20 Bladet udkommer primært på netadressen og er fælles medlemsblad for Frit Norden Danmark, Fritt Norden Norge og Fritt Norden Sverige Mangfoldiggørelse er tilladt med tydelig kildeangivelse På hjemmesiden under fanen KONTAKT kan du - melde dig ind i foreningen Frit Norden - tilmelde dig vores mail liste - eller sende et støttebidrag Bank reg.nr Konto nr Nærmere oplysninger hos formændene: Frit Norden Danmark Jesper Morville Christianshvilevej 3, 1. sal DK-2920 Charlottenlund Fritt Norden Norge Svein Lanser Ravnkollbakken 2, N-0971 Oslo Fritt Norden Sverige Gunilla Winberg Bastugatan 37 S Stockholm

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

EU-patent deler vandene

EU-patent deler vandene EU-patent deler vandene Af Nina Kenborg praktikant hos Folkebevægelsen mod EU foråret 2013 Indeks: Det nuværende europæiske patentsystem s. 1 Enhedspatentet s. 2 Manglende legitimitet s. 3 Det etiske dilemma

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU

Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU 23-04-2014 Et fælles patentsystem i EU Program 16.00: Introduktion og velkommen v. Martin Bonde, DANSK BIOTEK 16.10: Hvordan kommer det fælles EU patentsystem

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Taxameteret som kontrolinstrument

Taxameteret som kontrolinstrument Taxameteret som kontrolinstrument Kvalitetssikring, kontrol og teknologi inden for erhvervsmæssig personbefordring et internationalt perspektiv 18. august 2014 Mikkel Schiøtz, Finn Frogne A/S. Finn Frogne

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa. Rapport Maj 2014 Patentreformen - Nye danske muligheder med fælles patent Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.dk Tænketanken EUROPA 2014 Rapporten er udarbejdet af: Direktør Bjarke

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere