Patenter. Frit Norden. Temanummer om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patenter. Frit Norden. www.fritnorden.dk. Temanummer om"

Transkript

1 42. ÅRGANG 1 Temanummer om Frit Norden Patenter Indhold side 2 Vand og patenter - en historie fra en dansk eksport-fokuseret virksomhed Intervew med Marianne Spanget Larsen, patent-medarbejder ved Aquaporin A/S. Virksomheden har et datterselskab i Singapore, og er aktiv i bl.a. Indien side 6 Danmark, og EUs patentreform af Hanne Kock. En oversigt, i anledning af den danske folkeafstemning 25. maj om EUs patent-domstol. side 8 Ett enhetligt patentskydd i EU Den svenske regerings forelæggelse for Lagrådet (regeringens juridiske rådgivningskomité), januar 2014, af forslagene om EU-enhedspatent og patent-domstol. side 12 Patent på såfrø gjør stor skade af Bell Batta Torheim. Kilden til verdens matforsyning, såfrøene, er i ferd med å bli fullstendig monopolisert. Norge bør si nei til patenter på frø. side 14 Kort Nyt om Nordisk Patent samarbejde og Global Patent Prosecution Highway side 16 ACTA, TTIP, Patent-domstol - samme surdej af Anders Kock. Om ejendomsret til immaterielle værdier. side 19 VALGMØDE d. 10. maj i Odense

2 Vand og patenter - en historie fra en dansk eksport-fokuseret virksomhed Redaktionen ønsker at give den igangværende diskussion om patenter kød og blod, med et aktuelt indslag fra det virkelige liv. Derfor bringer vi dette interview med Marianne Spanget Larsen, patentmedarbejder ved Aquaporin A/S i København. Marianne Spanget Larsen har 25 års erfaring med patenter, dels fra patentbureauer og dels fra medicinal-industrien (Novo Nordisk, LEO Pharma, Zealand Pharma), og de seneste år i Aquaporin. Hun er oprindeligt uddannet cand.agro. Aquaporin er en dansk cleantechvirksomhed. Den er forskningsintensiv, og har adskilige opfindelser og patenter. 2 Kan du fortælle lidt om i hvilken retning jeres opfindelser går? Vi fremstiller semipermeable membraner med et bestemt protein, der hedder aquaporin. Aquaporin-proteinet tillader kun vand at passere, men ikke andre stoffer (f. eks. salte og organiske forbindelser). Vi har fundet ud af en måde at udnytte denne sorterings -effekt på i stor skala. Vores membran har dels en vand-rensende effekt, dels kan den, i forbindelse med indløb af ferskvand via membranen til brak- eller saltvand med et højere osmotisk tryk, bevirke opbygning af hydrostatisk tryk; sådant tryk er tilstrækkeligt til at kunne bruges til energi-produktion; salt-kraft, salinity power. Den samme kraft, som sprænger kødet når man laver sprængt oksebryst? I princippet ja. Er det noget, der bruges herhjemme? Nej, men pilotanlæg til udnyttelse af saltkraft er bygget i Japan og i Norge. Vores virksomhed er i høj grad orienteret mod eksportmarkeder. Vi er bl.a. interesseret i Asien,

3 3 og herunder det indiske marked. I har lige søgt og fået et patent i Indien, ( Indian Patent No , står der på jeres hjemmeside). Hvad skal I bruge det til - har I produktion i Indien? I Indien er der et meget stort marked med behov for miljømæssigt forsvarlige løsninger på den energiknaphed, som kommer p.gr. af industrialisering og befolkningstilvækst. Teknologien, som det nye patent dækker, frembyder en løsning på de udfordringer, som det er at skaffe effektive membraner til salt-kraft processen. - Vores teknologi anviser også løsninger på Indiens knaphed på rent vand. Vi undersøger muligheden for at lancere vores teknologi i Indien, men har endnu ikke lagt os fast på en bestemt model. Vores datterselskab i Singapore planlægger at producere membraner, som evt. vil kunne markedsføres i Indien. Hvor søger I patenter? Vi søger primært i USA, Indien, Kina, Korea, Japan, men også i Norge og Israel og andre udvalgte lande i Europa, som f. eks. Tyskland, hvor der er stor ekspertise i membranteknologi. Vi søger først dansk patent. Patent- og Varemærkestyrelsen er hurtig og effektiv. Den er også velanskrevet internationalt, så med en dansk patent-godkendelse i hånden, kan det gå hurtigt med det næste skridt, som kan være at søge patenter via de såkaldte patent prosecution highways i bl.a. Japan, USA, Australien m.fl. som også Danmark er med i. Vi indleverer også altid en international patentansøgning, som senere kan videreføres i de fleste lande, inklusive i Europa gennem EPO, men i tilfælde af at vi får det godkendt som Europa-patent, validerer vi det foruden i Danmark typisk i 10 lande, herunder Tyskland, hvor vi har samarbejdspartnere og i Frankrig og England. Beslutningen om landevalg ved europapatentvalidering er baseret på muligheder for produktion og afsætning og evt. konkurrentsituationen. Er det vigtigt at I har patent på jeres teknologi? Ja, en vigtig grund til at patentere er muligheden for at kunne licensiere teknologien og indgå partnerskaber, og desuden tillægger potentielle investorer patenter stor værdi. En anden vigtig grund til at vi søger patenter, er defensiv: med

4 ..risikerer at blive udsat for en forøget patentkrænkelsesrisiko på hjemmemarkedet, hvor produktudvikling fortrinsvis foregår. 4 en offentliggjort patentsansøgning har ingen andre mulighed for at udtage patent, og vi vil potentielt kunne bremse mulige konkurrenter. Kunne I ikke nøjes med at offentliggøre jeres opfindelser, uden at patentere dem? Jo, i visse tilfælde vælger vi at publicere interessante resultater i form af videnskabelige artikler, hvilket er langt billigere end at udtage patent, og det giver også beskyttelse mod at andre udtager patenter. Du er firmaets patent-medarbejder - hvad går sådan et arbejde ud på? At lave patentansøgninger, eller at læse konkurrenternes patenter igennem? Det kan slet ikke skilles ad. Opfindelser bygger oven på hinanden. Vi er nødt til at vide ret præcist hvor grænsen går, mellem hvad der allerede er kendt, og hvad der er nyt; det finder vi ud af ved at læse konkurrenternes patentansøgninger. Med denne viden er det nemmere at beskrive vore egne opfindelser, således at myndighederne finder dem patenterbare. EPO udsteder ca Europa-patenter hvert år, men kun ca en tiendedel får gyldighed i Danmark, som dog er med i Europa-patent ordningen. Hvordan hænger det sammen? Et Europa-patent bliver først gyldigt i et land, når det er valideret i det pågældende land, - validering er en omkostningstung administrativ proces med oversættelse af patentkrav og betaling af trykningsgebyr i Danmark (men ikke i alle lande) og betaling af fortløbende nationale årsgebyrer af varierende størrelse. Da Danmark er et lille land, kan det sommetider ikke betale sig at søge et Europapatent valideret her. Hvis Danmark siger ja til den europæiske Patentdomstol, bliver det muligt for både europæiske og andre landes patenthavere at vælge et europæisk enhedspatent, som automatisk bliver gyldigt i Danmark uden yderligere validering. En vis besparelse vil være forbundet hermed i forhold til den situation, hvor man vælger at validere i samtlige eller hovedparten af de 27 EU-lande. Dermed er det potentielt muligt, at en langt større del af de ca årlige europapatenter bliver gyldige i Danmark. Men en overgangsordning, der foreløbig skal gælde i syv år vil gøre det muligt at fravælge Patentdomstolen, noget mange firmaer vil

5 5 Risikoen for at få et søgsmål i form af en krænkelses-sag for aktiviteter i Danmark bliver teoretisk set op til 10 gange så stor i forhold til den nugældende situation, hvor rundt regnet kun en tiendedel af europapatenter bliver gyldige i Danmark. vælge indtil domstolens praksis har konsolideret sig. Mange mindre og mellemstore firmaer vil formodentlig stadig følge den hidtidige praksis med kun at validere europapatentet i særligt udvalgte lande. Hvad vil det betyde for dit firma og dit arbejde? Risikoen for at få et søgsmål i form af en krænkelses-sag for aktiviteter i Danmark bliver teoretisk set op til 10 gange så stor i forhold til den nugældende situation, hvor rundt regnet kun en tiendedel af europapatenter bliver gyldige i Danmark. Endvidere er der er lagt op til, at alle dokumenter i en patentretssag skal være gennemarbejdet inden første retsmøde i Patentdomstolen. Der vil være en meget kort frist på tre måneder fra den dato, hvor søgsmålet blev anlagt til færdiggørelsen af de nødvendige dokumenter, hvilket sandsynligvis kan blive en stor belastning for enhver mindre virksomhed, der skal ud at hente ekstern advokatbistand. Nogle virksomheder vil derfor blive nødsaget til at søge forlig frem for at køre en omkostningstung retssag til ende til mulig fordelagtig afgørelse. Umiddelbart kan jeg derfor ikke se, at især mindre firmaers eller private opfinderes retssikkerhed på patentområdet styrkes med Patentdomstolen. Derfor tror jeg ikke, at det europæiske enhedspatent og Patentdomstolen er en ubetinget fordel for mindre virksomheder, der risikerer at blive udsat for en forøget patentkrænkelsesrisiko på hjemmemarkedet, hvor produktudvikling fortrinsvis foregår. Jeg tror, at udgifter i forbindelse med den forøgede patentkonkurrence vil kunne veje tungere end vores eventuelle besparelse på det at validere europapatenter i nationalstaterne. På den anden side har vi i Aquaporin altid overvåget samtlige udstedte europapatenter og patentansøgninger, der ligger inden for vores tekniske område, uanset om de ender op med at blive valideret i Danmark eller ej. Dette arbejde har i høj grad til formål at kortlægge risiko for og undgåelse af krænkelse af andres patentrettigheder på eksportmarkederne. Denne type arbejde vil derfor ikke ændres med indførelse af enhedspatentet og domstolen.

6 Danmark og EUs patent-reform af Hanne Kock Hanne Kock er medlem af Foreningen Frit Nordens styrelse 6 Den 25. maj er der valg til EUparlamentet, og samme dag holder Danmark folkeafstemning om tilslutning til EUs nye patentdomstol. Hvad går patentreformen ud på? Patentreformen i EU bygger dels på EU-jura og dels på mellemstats-jura: - Mellemstatsligt: Den fælles europæiske Patentdomstol er en mellemstatslig aftale/traktat mellem de deltagende EU lande (og kun EU lande). - EU-jura: Forordning om Enhedspatentet og en forordning om en Oversættelsesordning, begge vedtaget af EU-parlamentet 2012 under forstærket samarbejde reglerne i EU, (dvs ikke alle EUlande er med). Hvis Danmark siger ja til patentdomstols aftalen, vil de to forordninger have umiddelbar gyldighed i Danmark. Links til disse dokumenter og andre links til aktuelle kildetekster kan findes på Et JA betyder kort fortalt Danmark vil tilslutte sig enhedspatentet, der, som det klassiske europapatent, udstedes af den europæiske patentorganisation (EPO). Det betyder, at det med én ansøgning bliver muligt at tage patent på en opfindelse i hele EU minus Spanien og Italien. Danmark afgiver suverænitet ved at overlade den øverste retslige myndighed i alle spørgsmål vedrørende patenter til en ny europæisk patentdomstol, hvis afgørelse ikke kan appelleres til andre end den selv, hverken til Højesteret eller til EU-domstolen. Samtidig vil vi få langt flere patenter med gyldighed i Danmark, idet alle EU-enhedspatenter vil gælde umiddelbart i alle de tilsluttede lande. Som det er nu, bliver kun 10% af alle EPOs patenter gjort gyldige (valideret) i Danmark

7 7 Et NEJ betyder kort fortalt Danske virksomheder vil, hvis de ønsker det, kunne udtage enhedspatenter med gyldighed i hele EU minus Spanien, Italien og Danmark, men vil skulle supplere det med dansk patent, hvis de ønsker, at det også skal være gyldigt i Danmark. Danmark undgår en eksplosion i antallet af patenter, da europæiske patenter (både enheds- og klassiske-) fortsat skal valideres i Danmark for at have gyldighed her. Vi undgår samtidig at få uønskede patenter (f.eks. inden for software, plante sorter eller dyreracer) ind ad bagvejen. Danmark kan altid senere tilslutte sig patent-domstolen. Hvad betyder det for samfundet? Med enhedspatentdomstolen går vi fra et system, hvor sager bliver afgjort af uvildige i to uafhængige og upartiske instanser, til et system, hvor sager bliver afgjort i en instans, der fagligt, karierremæssigt og Frit Norden nr 2 - maj 2014 økonomisk har fordel i, at der udstedes og opretholdes så mange patenter som overhovedet muligt. Hvis Danmark tilslutter sig, får patentdomstolen enekompetence til at dømme i patenttvister/ retssager fremfor danske domstole. Det udgør en afgivelse af suverænitet, at en domstol, som ikke er dansk, skal bestemme, hvem der har ret i Danmark. Hvad med økonomien? Når en afgørelse om et patent automatisk får retskraft i hele EU (undtagen Kroatien, Spanien og Polen, som ikke ønsker at deltage i patentdomstolen), vil det blive mere profitabelt at anlægge retssager om patenter. Det vil formentlig betyde at danske og europæiske virksomheder får flere udgifter til at håndtere retsager og andre juridiske stridigheder om patenter, og disse merudgifter kan meget vel blive større end den besparelse som virksomhederne kan forvente at realisere på de lavere udstedelsesgebyrer når der udtages patenter. Hvem har fordel af EU s patentdomstol? Ifølge it-bloggeren Ole Tange vil Patentdomstolen være en fordel for 0,2 procent af de danske virksomheder, nemlig de, der tager europæiske patenter. Resten, de 99,8 procent af alle Danmarks virksomheder, får kun ulemperne.

8 Det enhetliga patentsystemet Lagrådsremiss 1) Ett enhetligt patentskydd i EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari /f3f05ed1.pdf Office, EPO) och det normgivande förvaltningsrådet. Patentverkets uppgift är att pröva ansökningar om europeiska patent. Förvaltningsrådet följer den verksamheten och kan besluta om vissa ändringar av regelverken. 8 Det nuvarande europeiska patentsystemet Den europeiska patenträtten består i huvudsak av nationell patenträtt och den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC). Alla EU:s medlemsstater och ett tiotal andra europeiska stater är anslutna till konventionen. 2) Genom konventionen har den europeiska patentorganisationen inrättats. Organisationen har två organ, det förvaltande europeiska patentverket (European Patent 1) Den svenske regerings forelæggelse til sine juridiske eksperter til udtalelse 2) Den Europæiske Patent Konvention trådte i kraft i De nordiske lande tiltrådte i Sverige (1/5 1978), Danmark (1/1 1990), Finland (1/3 1996), Island (1/ ), Norge (1/1 2008) Ett europeiskt patent kan beskrivas som en rad nationella patent. Patentets omfattning beror på i vilka stater anslutna till den europeiska patent-konventionen som sökanden har valt att göra patentet giltigt. Ett europeiskt patent beviljas på något av det europeiska patentverkets officiella språk (engelska, franska eller tyska). Varje konventionsstat som har ett annat officiellt språk än det språk som ett europeiskt patent är beviljat på får för att patentet ska bli giltigt i den staten kräva dels en översättning av patentet till det egna språket, dels en avgift för publicering av översättningen. Sådana åtgärder kallas validering. Det krävs validering för att ett europeiskt patent ska få verkan i Sverige. 3) 3) henholdsvis Danmark. Knap 10 % af alle udstedte europæiske patenter ønskes valideret i Danmark

9 9 För närvarande finns det ingen gemensam europeisk patentdomstol. En tvist om ett europeiskt patent får i stället prövas i var och en av de stater där patentet är giltigt. Dagens europeiska patentsystem är relativt dyrt och komplicerat för den som vill få, försvara eller ifrågasätta ett patent i flera stater. En annan följd av att det saknas en gemensam domstol är att ett och samma patent kan bedömas olika av domstolar i olika stater. Detta kan också innebära att praxisbildningen skiljer sig åt från en stat till en annan. Att förbättra det europeiska patentsystemet har därför inom EU ansetts vara av central betydelse för att innovationsklimatet ska främjas och konkurrenskraften stärkas. Försöken att skapa ett EU-patent År 2000 presenterade kommissionen ett förslag till förordning om gemenskapspatent. Förslaget grundade sig på en bestämmelse i EG-fördraget med krav på samråd med Euro- paparlamentet och enhälligt beslut i rådet. Förslaget godkändes av Europaparlamentet. Däremot kunde inte alla medlemsstater acceptera förordningen, främst på grund av de förslag som gällde översättning. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande år 2009 öppnades det en möjlighet att fatta beslut med kvalificerad majoritet i rådet om att införa ett EU-patent. När det gällde att bestämma språkanvändningen krävdes det dock fortfarande att rådet beslutade enhälligt. I december 2009, under det svenska ordförandeskapet, kom rådet överens om huvuddragen i det framtida patentsystemet. Slutsatsen var att det skulle grunda sig på två pelare: ett patent med giltighet i hela EU och ett enhetligt system för prövning av patenttvister. Regleringen innefattade frågan om översättning. Frågan skulle lösas genom en förordning, med det europeiska patentverkets bestämmelser om språkanvändning som förebild. År 2010 stod det dock klart att det återigen fanns hinder mot att fatta ett enhälligt sådant beslut. Målet att

10 Det er lærerigt at sammenligne denne, kedelige men præcise svenske redegørelse med danske officielle redegørelser, der i let forenklet form lyder skapa ett enhetligt patent- Halleluja, halleluja, stem ja, halleluja, skydd i hela EU stem ja kunde inte uppnås. Flera medlemsstater var dock villiga att inleda förhandlingar om s.k. fördjupat samarbete för att försöka skapa ett enhetligt patentskydd. 10 Enhetligt patentskydd genom fördjupat samarbete Beslutsformen fördjupat samarbete ska användas som en sista utväg när det står klart att de mål som eftersträvas inte kan uppnås inom rimlig tid av hela EU. Medlemsstater som väljer att stå utanför ett sådant samarbete kan när som helst ansluta sig. År 2011 bemyndigade rådet 25 EU-medlemsstater (samtliga dåvarande medlemsstater utom Italien och Spanien) att inleda ett fördjupat samarbete i syfte att skapa ett enhetligt patentskydd. I december 2012 resulterade arbetet i att patentförordningen och översättningsförordningen kunde antas. Patentförordningen ger innehavaren av ett europeiskt patent möjlighet att begära enhetlig verkan. Om det europeiska patentverket registrerar enhetlig verkan för patentet, gäller patentskyddet i alla medlemsstater som deltar i det fördjupade samarbetet och har ratificerat domstolsavtalet. Det fördjupade samarbetet påverkar inte villkoren för patentskydd i de medlemsstater som står utanför. Att stater anslutna till den europeiska patentkonventionen kan samarbeta om enhetlig verkan som administreras av det europeiska patentverket är förutsett i konventionen. Reglerna i konventionen om europeiska patentansökningar och beviljande av europeiska patent påverkas inte av förordningarna. Förordningarna är bindande och direkt tillämpliga i de medlemsstater som deltar i samarbetet. De varken behöver eller får genomföras i nationell rätt. Förordningarna kan dock kräva vissa anpassningar av nationell lagstiftning. Regeringen återkommer nedan till de anpassningar av svensk rätt som behövs.

11 11 Når viden patenteres, så betyder det, at viden privatiseres. Man gør den viden, som patentet dækker, til et privat produktionsmiddel, som der kan skabes profit på. Jakob Lindblom, 2014 Enhetlig patentdomstol genom mellanstatligt samarbete Parallellt med det fördjupade samarbetet om ett enhetligt patentskydd har, som nämns i avsnitt 3, ett mellanstatligt avtal om en enhetlig patentdomstol förhandlats fram. Domstolsavtalet är alltså varken ett resultat av det fördjupade samarbetet eller på någon annan grund ett EU-rättsligt instrument. Tillsammans med förordningarna som antagits till följd av det fördjupade samarbetet utgör domstolsavtalet dock en grundsten i det enhetliga patentsystemet. Genom domstolsavtalet inrättas en gemensam specialdomstol med behörighet att handlägga tvister om europeiska patent med enhetlig verkan och europeiska patent som inte har enhetlig verkan. Avtalet har ingåtts av alla EU-medlemsstater utom Kroatien och Spanien. 4) Den enhetliga patentdomstolen inrättas enbart mellan EUmedlemsstater, varken EU eller tredje länder är parter i avtalet. Det finns särskilda bestämmelser i domstolsavtalet om förhållandet till EU-rätten och om avtalsstaternas skadeståndsskyldighet. Därigenom säkerställs bl.a. att EU-rättens företräde respekteras. 4) Polen er heller ikke med i aftalen, af økonomiske grunde. På Frit Nordens hjemmeside har vi samlet links til nogle af de mange hjemmesider og blogs, der oplyser om patentdomstolen eller argumenterer for at stemme ja eller nej.... bestemt et besøg værd!

12 Patent på såfrø gjør stor skade Af Bell Batta Torheim Kilden til verdens matforsyning, såfrøene, er i ferd med å bli fullstendig monopolisert. Norge bør si nei til patenter på frø 12 Både det tyske parlamentet og EU-parlamentet har vedtatt at patent på plante- og dyreavl bør avskaffes. Patentene er i ferd med å monopolisere landbruket. Norge bør også si nei til slike patenter. Prisøkning I dag kontrollerer tre selskap, Monsanto, Du Pont og Syngenta over halvparten av verdens kommersielle såfrømarked. Gjennom oppkjøp av uavhengige såfrøselskap og brede patent på såfrø som håndheves sterkt, dikterer de nå hvilke såfrø bønder kan kjøpe til hvilken pris. Verst er situasjonen i Nord-Amerika, der det nærmest er umulig å få kjøpt såfrø av blant annet soya, mais og raps som ikke er patentert. De siste femten årene har prisen for såfrø steget flere hundre prosent, noe som ikke står i forhold til den marginale økningen i produksjonen. I USA må en bonde signere en kontrakt med Monsanto der han lover at han ikke skal spare såfrø fra egen avling, selv om dette har vært en utbredt praksis i jordbrukets titusen årige historie. Ja, faktisk har bønder bidratt til å skape det viktige mangfoldet vi i dag finner i kulturplanter gjennom bevisst å ha tatt vare på, byttet seg imellom og selge såfrø fra avlingene sine. Binder seg Men har en bonde først kjøpt patentert såkorn, binder han seg for flere år. Selv om gården selges, er også neste bonde forpliktet til å kjøpe såkorn fra Monsanto. Såfrø kan nemlig overleve lenge i jorda, og frø som ikke spirer et år, men det neste er fremdeles Monsantos eiendom. De siste årene har Monsanto saksøkt flere hundre bønder fordi de mener de har brutt deres patent på såfrø. Selv om situasjonen i det forjettede land ikke kan sies å være spesielt attraktiv, er «like rammebetingelser som våre handelspartnere» mottoet som drev fram EUs patentdirektiv.

13 13 Denne artikel er skrevet af Bell Batta Torheim i april 2013, mens hun arbejdede i den norske organisation Utviklingsfondet. Artiklen er let forkortet. Den bringes med forfatterens tilladelse. Direktivet gjorde det lov å ta patent på planter og dyr for første gang i Norge i Forbudt å forske De tre største partiene, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ser ut til å være blindet av en naiv tro på at patent er et universelt, nøytralt virkemiddel som virker like godt i en hver sektor. Derfor er dagens patentlov blottet for forståelse for planteforedling. Planteforedling og dyreavl er aktiviteter vi vil trenge for evig og alltid. Selv en supergod sort har begrenset levetid nye sjukdommer, virus og endringer i vind og vær gjør det nødvendig med kontinuerlig utvikling av nye sorter og husdyr. Det går ikke an å finne opp en ny sort fra bunn av. Foredlere trenger tilgang til eksisterende genetisk materiale for videre utvikling. Derfor er det svært alvorlig at patent sterkt begrenser muligehten til å foredle videre på det patenterte materialet. Patent på baking I 2008 flagget Stortinget ut mye av norsk patentpolitikk da de vedtok å bli medlem av den europeiske patentorganisasjon (EPO). Selv om intensjonen med patentdirektivet var å stimulere til bioteknologisk innovasjon, så er praksisen i EPO å innvilge flere patent på vanlige planter og dyr enn på genmodifiserte organismer. I 2007 fikk for eksempel et nederlandsk selskap patent på det etiopiske kornet teff uten å ha gjort stort annet enn å beskrive hva som er helt vanlig for baking: den patenterte oppfinnelsen inkluderer hvordan man maler dette kornet til mel, blander dette med væske og baker produkt som brød, kjeks og pannekaker. Dessverre er ikke dette et unikt eksempel på et hårreisende patent meddelt av EPO. Organisasjonen har også innvilget patent på vanlig foredlet tomat, brokkoli, agurk, melon, solsikke, og en rekke andre matplanter, og tusenvis av

14 Hvis danske domstole ville afvise softwarepatenter, mens en kommende europæisk patentdomstol i langt højere grad accepterer disse patenter, bliver det danske samfund ringere stillet fordi vi får softwarepatenter ad bagvejen. Det gælder ikke mindst små og mellemstore softwarevirksomheder, som kan blive mødt med en stribe licenskrav fra indehavere af softwarepatenter. IT-politisk Forening i Henvendelse til Folketingets erhvervsudvalg 14 jan 2014 Kort nyt Nordisk Patent Samarbejde I 1967 blev de nordiske patentlove reviderede samtidigt og bragt i overensstemmelse med hinanden, og i de følgende fem år fulgtes de pænt ad. Herefter er landene imidlertid gået hver til sit patentmæssigt. 14 patentsøknader ligger i kø for å bli vurdert. Av sortene som er registrert i EU, eier allerede Monsanto 36% av alle tomater, 32% av all paprika og 49% av blomkål.... Norge har sittet lydig på gjerdet og sett på hvordan EPO innvilger stadig vekk flere slike patent. Det er på tide at Norge tar til motmæle mot den gale utviklingen i EPO. Det beste for langsiktig matsikkerhet, for å sikre deg og meg et rikt mangfold av mat i framtiden, er at såfrøselskap kun har enerett til å selge sine såfrø, men ikke begrense bønders bruk av såfrø eller videre foredling. Men i 2006 underskrev Danmark, Norge og Island en aftale om at oprette Nordisk Patent Institut, NPI, og samme år blev NPI anerkendt som international nyhedsundersøgende og patentbarhedsvurderende myndighed. Sverige og Finland havde i forvejen (og har) hver sin lignende (PCT)-myndighed. Et andet nordisk projekt er Nordiska patent, en svensk database, hvor du kan søge på nordiske patenter. Det är vårt mål att så många som möjligt ska kunna prova och se nyttan av att ha enkel tillgång till svensk patentdokumentation.... Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för icke kommersiellt bruk.

15 15 Global Patent Prosecution Highway Der eksisterer ikke noget der hedder verdenspatent, selvom udtrykket ofte bruges, når der er udtaget patent i mange lande. Det er bundter af nationale patenter og i hvert land med offentliggørelse i landets eget sprog. Og derfor både besværligt og dyrt. Derfor findes der mange bilaterale aftaler lande imellem, såkaldte PPH-aftaler, for at gøre det enklere og billigere. (En PPH er en aftale om accelereret sagsbehandling af patentansøgninger mellem nationale patentmyndigheder). Nyeste netværk inden for patentansøgning er Global Patent Prosecution Highway De 17 deltagende lande er: USA, Japan, England, Korea, Rusland, Australien, Canada, Spanien, Portugal, Norge, Finland, Nordisk Patent Institut, Sverige, Israel, Ungarn, Island og Danmark Den Globale PPH aftale Patent- og Varemærkestyrelsen starter den 6. januar 2014 én enkelt global PPH aftale sammen med 16 andre landes patentmyndigheder. Aftalen betyder, at danske virksomheder kan anmode om PPH i ethvert af de deltagende lande på baggrund af en positiv sagsbehandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Dvs at brugerne ikke behøver at spekulere over variationerne i mellem de mange nuværende og bilaterale aftaler mellem to patentmyndigheder.

16 ACTA, TTIP, Patent-domstol - samme surdej Anders Kock 16 Hvem husker ACTA? Det er kun to år siden, at hundredtusinder mennesker i Europa var på gaderne, iprotest mod ACTA, en international aftale mellem EU, USA og en række andre lande, som skulle sikre private firmaers immaterielle ejendomsret, blandt andet på internettet. Slutresultatet blev, at EU parlamentet i juli 2012 stemte imod ACTA, som derfor lykkeligvis ikke er effektueret i EU. Det svenske EU-parlamentsmedlem for Piratpartiet, Christian Engström, skrev i april 2013 på den svenske net-portal Europaportalen, med reference til afslaget på ACTA-aftalen: Men just som vi trodde att vi kunde lägga denna fråga bakom oss, så dyker den upp igen. Den här gången dold i nya handelsavtal [TTIP] mellan EU och USA.... Sluta smyga in frågor som rör upphovsrätt och patent i handelsavtal. Ejendomsret? I den vestlige verden er der i disse år et pres fra store firmaer for en udvidelse af begrebet ejendomsret ; den skal også at gælde immaterielle værdier. Naturligt nok, eftersom der i Vesten er mindre produktion af materielle ting - sådan produktion udflages jo gerne til Kina ell.l. Til gengæld fokuseres på indtjening på det immaterielle område, i form af licenser, varemærker, ophavsret/copyright, patenter, franchising,... I hvor høj grad kan eller bør ejendomsret gælde her? I alle tilfælde ser vi, hvordan det lykkes firmaerne gradvis at udvide ejendomsret-begrebet på det immaterielle område. Det Europæiske Patentkontor, EPO Inden for patent-området er Det Europæiske Patentkontor (EPO) en stærk pådriver af denne udvikling. Det gælder blandt andet inden for IT, medicin, og

17 Anders Kock er medlem af Foreningen Frit Nordens styrelse 17 inden for dyre- og planteforædling (bio-patenter). F.eks. inden for planteforædlings-området udvider EPO konsekvent kriterierne for hvad der kan tages patent på. EPOs udgangspunkt er EUs patent-direktiv fra 1998 om retsbeskyttelse af bioteknologiske opfindelser, men EPO går, i sin retspraksis, endnu videre end det som direktivet åbner op for. F.eks. fik fødevaregiganten Monsanto i 2013 patent på en bestemt type broccoli, der ellers var naturligt fremavlet. Norge implementerede (som følge af EØS aftalen) dette patent-direktiv i norsk lovgivning i Norge bør si nei til patenter på frø skriver Bell Batta Torheims i sin artikel Kilden til verdens matforsyning er i færd med å bli fullstendig monopolisert (se s i dette nummer). Software IDanmark har patenter inden for IT området været meget omdiskuteret. Også her har EPO en kontroversiel rolle, og igen er der en skillelinie, der kan fortolkes, nemlig mellem software (computerprogrammer) på den ene side, og computerimplementerede opfindelser ( CII ) på den anden. De europæiske patent-konvention tillader ikke patenter på software, så derfor fandt EPO på CII begrebet. Groft sagt bliver et stykke software til en computer-implementeret opfindelse, så snart den bliver installeret og kører på en computer. Men skillelinien er en fortolkningssag. Prosabladet 16/ (Rune Pedersen) citerer it-advokat Kim G. Hansen, der fortæller, at det europæiske patentkontor, EPO, i begyndelsen smed patentansøgninger, der indeholdt blot det mindste om software, i skraldespanden. Men senere blev fortolkningen ændret, sådan at der i dag udstedes masser af patenter, som efter min vurdering er tæt på at dække computerprogrammer. Som det er i øjeblikket har et patent udstedt af EPO ikke nødvendigvis virkning i f.eks. Danmark, fordi det her er danske domstole, der afgør hvorvidt det er gyldigt i henhold til dansk lovgivning, og det er de danske domstole, som fortolker skillelinien mellem software og computer implementerede opfindelser, - ifald en sag om et patents

18 18.. forstemmende er dog, at man helt igennem lægger så stor vægt på den hindrende del af patentvæsenet, monopoplretten, og helt glemmer, at patentet skulle være til opmuntring for opfinderisk virksomhed og den frie udveksling af viden. Karl Lerstrup i Børsen, april 1974 gyldighed i Danmark skulle blive bragt for retten. Tilsvarende gælder i store dele af Europa: software patenter er ikke udbredte, da de fleste nationalstater mener, det vil hæmme it-branchens udvikling. Patenter som hæmsko for udvikling Der er langt mellem broccolisorter og computerprogrammer, men der er et fællestræk, som understreger det kontra-produktive i den form for ejendoms -ret (patenter), der gælder for viden og teknologi om ting, der hele tiden udvikler sig: Foredlere trenger tilgang til eksisterende genetisk materiale for videre utvikling. Derfor er det svært alvorlig at patent gjør det forbudt å forske videre på det patenterte materialet. (Bell Batta Torheim) Tilsvarende har den danske fagforening PROSA for IT-arbejdere fremført synspunktet, at ITudviklere har brug for eksisterende software til at bygge videre på. Derfor er det meget alvorligt at patent gør det forbudt at udvik- le videre på eksisterende patenteret software. TTIP - amerikanske tilstande? Som citeret ovenfor kræver Chr. Engström, med reference til TTIP, at man skal Sluta smyga in frågor som rör upphovsrätt och patent i handelsavtal. TTIP er som bekendt den kontroversielle frihandels- og investerings aftale, som for tiden forhandles bag lukkede døre mellem USA og EU. Nogle af planerne er sluppet ud via wikileaks; det drejer sig om et slags transatlantisk EU: laveste fællesnævner. Jørgen Steen Nielsen har i Dagbladet Information (november 2013) bragt en række kritiske analyser. Se også Kenneth Haars kronik i Politiken 5/3 2014, Frihandelsaftale ligner et attentat på demokratiet. Der er stadig intet fremme om hvad status eller hensigten vedrørende patenter er i TTIP-forhandlingerne (udover muligvis et mantra med tvivlsom sandhedsværdi: vækst og arbejdspladser, læs: profit). Men sporene skræmmer: sporene er en tilsvarende vidtrækkende trans-pacifisk aftale mellem USA og adskillige andre lande, der grænser op til Stillehavet, TransPacificPartnership, TPP. Den forhandles også bag lukkede

19 19 døre. En del af TPP skitsen er lækket, takket være wikileaks. Og en stor del af kapitlerne handler netop om intellektuel ejendomsret, herunder patenter. I en klumme I en artikel i The Guardian, 19. Nov skriver Mark Weisbrot: The Trans-Pacific Partnership treaty is the complete opposite of free trade, det stik modsatte af frihandel. Han skriver om et af kapitlerne i skitsen at det har bestemmelser, der vil gøre det lettere for medicinalinfirmaerne at få patenter, herunder i udviklingslande; og at udvide gyldighedsperioden udover det sædvanlige åremål; og at udvide adgangen for disse firmaer til at lægge begrænsninger på adgangen til videnskabelige data, som er nødvendige for andre forskere for at de kan udvikle nye mediciner. Og USA presser iøvrigt på for at få bestemmelser som vil tillade at kirurgiske metoder bliver patenterbare. (citeret efter Mark Weisbrot s klumme i The Guardian, 19. Nov. 2013). Den tanke ligger nær, at det også er USA, der i TTIP forhandlingerne presser på, for at der også i store dele af Europa kommer amerikanske tilstande på patentområdet. En kommende Patentdomstol vil være et afgørende og beklageligt skridt på denne vej. I stedet for vores sædvanlige GRUNDLOVSMØDE holder vi et slags Valgmøde Lørdag, d. 10. maj 2014 kl Amfiscenen, Brandts Klædefabrik, Brandts Passage, Odense. Program: Velkomst ved Lisa Mette Bentzen, skuespiller Musik ved Ida Marie Petersen,vokal Morten Øberg, saxofon Jens Petersen, keyboard Kim Mikkelsen, bas Der kommer musik igen mellem talerne Taler: Lave Knud Broch, parlamentskandidat for liste N: Valgtale Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory: Frihandelsaftale mellem EU og USA Christian Juhl, parlamentskandidat for liste N: Valgtale Ole Tange, IT-politisk Forening: EU-patentdomstolen, hvad gør vi? Arr.: Folkebevægelsen mod EU, Frit Norden og Enhedslisten.

20 Nordisk Folkerigsdag 2014 i FÆRØHUSET, Kbh. - den 1. til 4. august Læs mere på Kolofon: Dette nummer af Frit Norden er redigeret af Anders Kock (ansv.) Gør noget for et Frit Norden 20 Bladet udkommer primært på netadressen og er fælles medlemsblad for Frit Norden Danmark, Fritt Norden Norge og Fritt Norden Sverige Mangfoldiggørelse er tilladt med tydelig kildeangivelse På hjemmesiden under fanen KONTAKT kan du - melde dig ind i foreningen Frit Norden - tilmelde dig vores mail liste - eller sende et støttebidrag Bank reg.nr Konto nr Nærmere oplysninger hos formændene: Frit Norden Danmark Jesper Morville Christianshvilevej 3, 1. sal DK-2920 Charlottenlund Fritt Norden Norge Svein Lanser Ravnkollbakken 2, N-0971 Oslo Fritt Norden Sverige Gunilla Winberg Bastugatan 37 S Stockholm

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Nej til patentdomstolen

Nej til patentdomstolen Stem nej til patentdomstolen den 25. maj 2014 Nej til patentdomstolen Hvis vi stemmer ja til patentdomstolen, kommer der til at gælde mange flere patenter i Danmark. Det vil skade samfundsudviklingen.

Læs mere

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Flemming Kønig Mejl Mette Korsholm Politik & Jura, Patent og Varemærkestyrelsen 1 Hvad er en opfindelse? En teknisk anvisning,

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20

Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Hvem skal fortolke loven? UNF Ole Tange 2014-05-20 Ole Tange Partner i lille dansk IT-virksomhed Fortaler for EU Rygmarvsreaktions-ja, hvis Enhedslisten og DF siger nej og resten siger ja Modstander af

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke

Softwaremyte i patentafstemning holder ikke BRIEF Softwaremyte i patentafstemning holder ikke Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Det er en myte,

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark

Disse to ting stemmes der om. Enhedspatent. Fælles patentdomstol. Fakta. Om patentvirksomheder i Danmark Patent Disse to ting stemmes der om Enhedspatent Når et patent udstedes, dækker det alle medlemslandene. Der betales én årlig afgift, og det giver patentbeskyttelse i alle medlemslandene. På nuværende

Læs mere

Redegørelse om. Februar 2014

Redegørelse om. Februar 2014 Redegørelse om PATENTREFORMEN Februar 2014 03 Indholdsfortegnelse FORord Der har igennem mange år været et ønske fra dansk og europæisk erhvervs liv om en enklere og billigere adgang til patentsystemet

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

EU-patent deler vandene

EU-patent deler vandene EU-patent deler vandene Af Nina Kenborg praktikant hos Folkebevægelsen mod EU foråret 2013 Indeks: Det nuværende europæiske patentsystem s. 1 Enhedspatentet s. 2 Manglende legitimitet s. 3 Det etiske dilemma

Læs mere

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet

Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet NOTAT Patentdomstolen kan styrke Danmark i patentkapløbet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker

Danmarks Apotekerforening. Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 3. september 2014 EU-lande med farmaceutejerskab siger nej til shop-i-shop-apoteker Farmaceutejerskab af apoteker er ikke blot et dansk fænomen. Knap 60 procent af EU-borgerne

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv.

Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. 1 Chr.borg Kammerater i alle lande foren jer. Det må vist være en meget passende indledning for et internationalt erhverv. Nej, ikke os. Pæne, nærmest anonyme mennesker. Men vi har flag fra mange lande:

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked Velkomst ved formanden, Giuseppe Gargani, MEP EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked + ULQJ RPFRPSXWHULPSOHPHQWHUHGHRSILQGHOVHUV SDWHQWHUEDUKHG.20 7RUVGDJGHQQRYHPEHU NOWLO (XURSD3DUODPHQWHW $OWLHUR6SLQHOOL%\JQLQJHQP

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

EU-patent reformen. Kristian Lund Iversen. Eksamensnummer: 300710. Tine Sommer, Juridisk Institut. Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut.

EU-patent reformen. Kristian Lund Iversen. Eksamensnummer: 300710. Tine Sommer, Juridisk Institut. Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut. Bachelorafhandling HA(Jur.) Forfatter: Kristian Lund Iversen Eksamensnummer: 300710 Vejledere: 15 ECTS point Tine Sommer, Juridisk Institut Erik Strøjer Madsen, Økonomisk Institut EU-patent reformen -

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010) 797}

Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010) 797} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2010 KOM(2010) 350 endelig 2010/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om oversættelsesordningerne for EU-patentet {SEK(2010) 796} {SEK(2010)

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere