REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT"

Transkript

1 REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til dit hjemland og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare, , døgnet rundt Indgår i og udgør en integreret del af de Almindelige Forsikringsbetingelser og forsikringscertifikatet udstedt af, med kontor i Amsterdam. Stedet, hvortil skadesanmeldelse skal foretages, for kategori II, III and IV: Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK 0900 København C Danmark Tel.: fra kl til Afhængigt af den betalte præmie og oplysninger på forsikringsbeviset er denne forsikring gyldig for: A. Kategori IV : Afbestillingsforsikring B. Kategori I - IV : Rejse- og afbestillingsforsikring D.EXP.DK.01/13 Kategori I: Nødudgifter Forsikringssummer Selskabet forsikrer følgende udgifter op til de angivne maksimumbeløb, såfremt disse udgifter er nødvendige i forbindelse med (pr. person pr. begivenhed medmindre andet er angivet) a. Sygdom, ulykke og/eller død: Ekstraudgifter til logi DKK 370 pr. person pr. dag op til DKK 1900 Ekstraudgifter ved hjemtransport til dit hjemland Udgifter ved hospitalsbesøg DKK 370 pr. forsikringscertifikat b. Hjemkaldelse før tiden: Ekstraudgifter ved hjemtransport til dit hjemland c. Hjemkaldelse grundet skade på tilbageblevet ejendom: Ekstraudgifter ved hjemtransport til dit hjemland d. Mistet fly: Ekstra rejse- og logiudgifter DKK 370 pr. person pr. dag Op til et maksimumbeløb pr. person pr. forsikringscertifikat på DKK 1120 e. Forsinket afgang: Ekstraudgifter til logi DKK 370 pr. person pr. dag Op til et maksimumbeløb pr. person pr. forsikringscertifikat på DKK 1120 f. Tvunget forsinkelse: Ekstraudgifter til logi DKK 370 pr. person pr. dag Ekstraudgifter ved hjemtransport til dit hjemland g. Hjemtransport til dit hjemland med ambulancefly h. Eftersøgnings- og redningsoperationer DKK i. Afhentning af familiemedlemmer: I tilfælde af livsfare: Ekstra rejseudgifter (maks. to slægtninge) Ekstra logiudgifter (maks. to slægtninge) DKK 370 pr. person pr. dag i maks. ti dage Hvis forsikrede fortsætter rejsen på egen hånd: Ekstra rejseudgifter (maks. en slægtning) Ekstra logiudgifter (maks. en slægtning) DKK 370 pr. person pr. dag i maks. fem dage j. Afbestilling af logi: Leje af erstatningslogi i tilfælde af afbestilling inden for syv dage før planlagt afrejsedato DKK 260 pr. person pr. dag i maks. tre uger Leje af erstatningslogi i tilfælde af afbestilling inden for policens dækningsperiode DKK 260 pr. person pr. dag op til planlagt opholdstid k. Transportudgifter ved dødsfald: Transportudgifter for afdødes jordiske rester eller Begravelses- og kremeringsudgifter i udlandet inkl. rejseudgifter for to familiemedlemmer Op til udgifterne ved transport af liget til dit hjemland

2 Endvidere vil Selskabet godtgøre følgende udgifter, hvis de er forårsaget af en begivenhed forsikret under denne kategori: l. Forsendelse af medicin, proteser og hjælpemidler: Forsendelsesomkostninger m. Telekommunikationsudgifter, DKK 340 pr. begivenhed n. Ekstraudgifter i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds I henhold til maksimumbeløb gældende for denne kategori Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifikat Kategori II REJSEBAGAGE medmindre andet er angivet) Forsikringssum DKK Fradrag pr. person pr. begivenhed DKK 375 Inklusive: Foto-, film-, video- og computerudstyr DKK Værdigenstande DKK Telekommunikationsudstyr DKK Musikinstrumenter (fradrag på DKK 260 pr. begivenhed) DKK Rejsedokumenter DKK Medicinsk udstyr DKK Varer købt under rejsen DKK Gaver til tredjemand DKK Ekstradækning: Genanskaffelse af tøj og/eller toiletartikler DKK Forsikringssummer Kategori III HELBREDSUDGIFTER I UDLANDET (pr. person pr. forsikringscertifikat medmindre andet er angivet) Helbredsudgifter i udlandet: læge- og hospitalsudgifter køb/leje af krykker/rullestol DKK 750 proteser, der er nødvendige som følge af en ulykke DKK Fradrag pr. person pr. begivenhed DKK 375 Tandlægeudgifter Som følge af en ulykke DKK Anden nødassistance DKK Kategori IV AFBESTILLING Selskabet vil betale en godtgørelse op til de tidligere angivne maksimumbeløb, såfremt disse udgifter er foranlediget af en forsikringsbegivenhed, der resulterer i: Afbestilling af reserveret rejse DKK Fradrag pr. person pr. begivenhed DKK 375 Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifikat medmindre andet er angivet) ADVARSEL: Udvis altid normal forsigtighed, efterlad aldrig bagage uden opsyn, heller ikke i biler (se kategoribetingelserne for Rejsebagage). Læs altid de Almindelige Policebetingelser, især de forpligtelser, der er nævnt i de Generelle Bestemmelser og kategoribetingelserne for Rejsebagage.

3 GENERELLE BESTEMMELSER Ud over disse Generelle Bestemmelser reguleres denne forsikring af kategoribetingelserne for de kategorier, der er omfattet af denne forsikring. Vær venlig at læse følgende generelle betingelser omhyggeligt. De giver præcise oplysninger om rettigheder og forpligtelser såvel som svar på de spørgsmål, der måtte opstå. Artikel 1. Definition af termer Følgende termer skal have følgende betydning i disse policebetingelser: Selskab : AGA International SA, Hollandsk afdeling, opererer under navnet, med kontor på, NL-,, registreret hos Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikrede : den person, der er angivet på forsikringscertifikatet Partner : ægtefælle eller den person, som forsikrede har boet sammen med i længere tid (i mindst et år fra forsikringspolicens ikrafttrædelsesdato) "Familie : Forsikrede og partner og/eller (pleje- eller sted-) børn under 25 og hjemmeboende Slægtninge: Første kategori : partner, forældre (svigerforældre), børn (svigerbørn) såvel som pleje- og/eller stedforældre og -børn Rejsefælle : en person, der rejser sammen med den forsikrede. Operatør : Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK-0900 København, Danmark: behandler og betaler alle skadesanmeldelser i kategori I til IV i Selskabets navn. Hjemland Den sædvanlige bopæl Danmark, Sverige, eller Norge. Artikel 2. Grundlag for forsikringen Selskabet yder kun dækning for de kategorier, som forsikringen er tegnet for som angivet på dækningsoversigten og/eller forsikringscertifikatet. Dækningerne gælder indtil de maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten under forudsætning af overholdelse af enhver angivet maksimumsperiode og for det maksimale antal af angivne personer for det maksimale antal angivne kategorier nævnt i dækningsoversigten. Antallet af tegnede forsikringspolicer er identisk med antallet af forsikrede personer angivet på forsikringscertifikatet. En forsikringspolice dækker kun den person, i hvis navn den er tegnet. Forsikringssummerne i henhold til disse forsikringspolicer kan ikke kombineres med forsikringssummer i henhold til nogen anden police, og forsikringspolicerne kan ikke overdrages. Bestemmelser gældende for én forsikret person gælder ikke nødvendigvis for en anden forsikret person, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. Artikel 3. Forsikringens løbetid 3.1. Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet samtidig med reservation med Expedia eller senest 48 timer efter reservationen af billetten. Hvis du tegner forsikringen efter førnævnte forsikringsbetingelse, er der ingen dækning for afbestilling Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet for hele rejsens varighed (udrejse, ophold, returrejse) Selskabet forsikrer kun personer, der i policens løbetid er registreret i et dansk folkeregister som bosiddende eller aktuelt opholdende sig på bopælen i Danmark, Sverige eller Norge der også er angivet på forsikringscertifikatet Forsikringen er ikke gyldig, hvis Selskabet allerede tidligere har oplyst forsikrede om, at det ikke ønsker at forsikre ham/hende. I sådanne tilfælde vil Selskabet godtgøre enhver form for præmie, der allerede er blevet betalt på den forsikredes foranledning Alle forsikrede kategorier reguleres i henhold til de Generelle Policebetingelser, medmindre der afviges herfra i kategoribetingelserne. Artikel 4. Løbetid, dækningsperiode 4.1. For kategori I, II and III undtagen kategori IV: Forsikringens løbetid er det antal dage, forsikringen er i kraft (maksimalt 28 dage). Løbetiden er angivet på forsikringscertifikatet. Hvis rejsens samlede varighed imidlertid er mere end 28 dage, eller der ikke er fastsat nogen dato for returrejse eller rejsens afslutning, vil dækningen alt andet lige bortfalde 28 dage efter afrejsedatoen eller rejsens begyndelse som angivet på forsikringscertifikatet. Hvis løbetiden overskrides, fordi de offentlige trafikmidler, forsikrede rejser med, er forsinket, eller fordi der er opstået en begivenhed, som forsikrede er forsikret mod (bortset fra tilfælde dækket af kategorien Rejsebagage), skal forsikringen automatisk forblive i kraft indtil det førstkommende tidspunkt, hvor det er muligt for den forsikrede at foretage tilbagerejse. Inden for forsikringens løbetid påbegyndes dækningsperioden, så snart forsikrede og hans/hendes bagage forlader bopælen eller opholdsstedet for at påbegynde rejsen, og afsluttes, så snart forsikrede og hans/hendes bagage vender tilbage til en sådan bopæl eller et sådant opholdssted For kategori IV: forsikringsdækningen skal gælde fra første dag, hvor afbestillingssatserne finder anvendelse, og skal ophøre med at gælde, så snart første flyvning etableret af Expedia begynder. Artikel 5. Område, hvor forsikringen er gyldig Afhængigt af den betalte præmie og oplysninger på forsikringsbeviset er denne forsikring gyldig: 5.1. i de Europæiske lande så vel som Azorerne, de Kanariske Øer, Madeira og ikke- Europæiske lande, der grænser op til Middelhavet

4 5.2. global. I dit hjemland er forsikringspolicen kun gyldig, hvis rejse eller ophold i dit hjemland udgør en direkte del af en rejse til eller fra en rejsedestination i udlandet. Artikel 6. Betaling eller godtgørelse af præmien Dagen før løbetiden påbegyndes, skal forsikrede have betalt præmien til Selskabet eller en agent udpeget af Selskabet. Hvis præmien ikke er betalt, er forsikringen ikke gyldig; forsikredes pligt til at betale præmien gælder dog stadig. Så snart forsikringen er trådt i kraft, skal forsikrede ikke være berettiget til tilbagebetaling af præmien. Artikel 7. Generelle forpligtelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal forsikrede eller hans/hendes successorer foretage sig følgende: 7.1. Udfylde skadesanmeldelsen i sin helhed og i overensstemmelse med sandheden og sende den til Selskabet sammen med forsikringscertifikatet. Skadesanmeldelsen kan fås hos Selskabet eller en af dets agenter Foretage sig alt, hvad der er muligt, for at begrænse skaden, følge alle råd givet af Selskabet og Falck TravelCare, yde fuld støtte og samarbejde over for Selskabet og Falck TravelCare og ikke foretage sig noget, der kunne skade Selskabets eller Falck TravelCare's interesser Overdrage alle krav om godtgørelse (op til godtgørelsesbeløbet) til Selskabet. Dette er kun nødvendigt, hvis Selskabet ikke har erhvervet forsikredes rettigheder ved at betale godtgørelsen. Forsikrede skal indsende enhver form for dokumentation i forbindelse med ovennævnte krav til Selskabet I visse tilfælde er det nødvendigt at indhente forudgående tilladelse fra Selskabet til betaling af visse udgifter for at få dem godtgjort. Dette omhandler bl.a. ekstra rejseudgifter i forbindelse med hjemrejse til dit hjemland, erstatningslogi, en alvorlig ulykke, hospitalsindlæggelse på mere end et døgn eller dødsfald. I sådanne tilfælde skal Falck TravelCare underrettes omgående og have forsikringsdataene oplyst Den forsikrede skal til Selskabet indgive lægeerklæringer, originalfakturaer over helbredsudgifter, befordrings- og transportudgifter og ekstra rejse- og/eller logiudgifter, originalfakturaer fra udenlandsk bedemand og enhver anden form for dokumentation, som Selskabet ønsker tilvejebragt Den forsikrede skal gøre sit bedste for at få godtgjort ubenyttede billetter hos transportudbyderen. Endvidere skal han/hun i form af indsendelse af dokumentation herpå være i stand til at påvise over for Selskabet, at de ekstra udgifter, der er påløbet i forbindelse med returrejse og/eller ekstra logiophold, var nødvendige. En sådan dokumentation omfatter f.eks. meddelelsen om dødsfaldet eller en underskrevet erklæring fra den konsulterede læge i udlandet Den forsikrede kan kun transporteres med ambulance, taxa, ambulancefly eller enhver anden form for ikke-offentlig transport efter forudgående tilladelse fra Falck TravelCare Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke foretage nogen form for godtgørelse/betaling. Artikel 8. Stedet, hvortil skadesanmeldelse skal foretages 8.1. For kategori I og III: Falck TravelCare: døgnet rundt Tel. : For kategori II og IV: Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK 0900 København Danmark Tel. : fra kl til Artikel 9. Frister inden for hvilke skader skal anmeldes I tilfælde af skadesbegivenhed dækket af forsikringen skal den forsikrede eller hans/hendes successor(er) foretage anmeldelse af denne begivenhed til Selskabet inden for følgende frister: 9.1. I tilfælde af forsikredes død: inden for 24 timer (pr. telefon eller fax) Hvis forsikrede skal hospitalsindlægges i mere end 24 timer: inden for syv dage efter hospitalsindlæggelsen (skriftlig anmeldelse) I alle andre tilfælde: inden for 28 dage efter løbetidens afslutning (skriftlig anmeldelse) Hvis skaden ikke anmeldes rettidigt til Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse, medmindre forsikrede eller hans/hendes successor(er) kan bevise, at det ikke inden for rimelighedens grænser var deres fejl, at der blev foretaget for sen anmeldelse. Retten til godtgørelse vil under alle omstændigheder bortfalde uigenkaldeligt, hvis Selskabet ikke har modtaget skadesanmeldelsen senest 180 dage efter forsikringsbegivenhedens indtræden De skal bistå Selskabet med at opnå eller forsøge at opnå godtgørelse eller bidrag fra tredjemand eller andre forsikringsselskaber, også omfattende Sygesikringen (Den Offentlige Rejsesygesikring), ved at tilvejebringe alle nødvendige detailoplysninger og udfylde formularer.

5 Artikel 10. Generelle undtagelser ophævelse af retten til godtgørelse Ud over de specifikke undtagelser i hver kategori omfatter den angivne dækning i alle forsikringens kategorier ikke: Direkte eller indirekte skade som et resultat af krigshandlinger, inklusive væbnede konflikter, borgerkrig, oprør, interne borgerlige uroligheder, opstande og mytteri. Hvis den forsikrede under ovennævnte begivenheder påføres en skade, der slet ikke har nogen forbindelse til sådanne begivenheder, skal Selskabet kun udbetale godtgørelse, hvis forsikrede kan bevise, at skaden retteligt ikke havde nogen forbindelse til sådanne begivenheder Skade direkte eller indirekte forbundet med eller forårsaget af den forsikredes deltagelse i eller bevidste overværelse af en flykapring, strejke eller terrorhandling Skade direkte eller indirekte forbundet med en beslaglæggelse og/eller konfiskation Skade forårsaget af, opstået under eller hidrørende fra atomare reaktioner, uanset hvordan eller hvorfra reaktionen havde sit udspring Skade som er en direkte eller indirekte følge af epidemier eller pandemier Skade forårsaget af deltagelse i eller foretagelse af en kriminel handling eller forsøg herpå Skade opstået uden for det område, hvor forsikringen er gyldig, eller efter udløb af forsikringscertifikatets løbetid Der foreligger ingen ret til godtgørelse, hvis sådanne omstændigheder var kendte eller eksisterede på tidspunktet for tegningen af forsikringen, så det med rimelighed kunne forventes, at udgifterne ville påløbe Retten til betaling eller skadeserstatning i henseende til det samlede krav bortfalder, hvis den forsikrede eller hans/hendes successor(er) har afgivet ukorrekte data eller oplysninger Retten til godtgørelse skal kun bortfalde for den del af et krav, for hvilket Selskabet ikke har modtaget de af dem krævede objekter og/eller dokumentation inden for 180 dage efter, at kravet blev gjort gældende. Endvidere yder forsikringen ikke dækning i følgende tilfælde og/eller for følgende udgifter: Den forsikredes svækkede eller dårlige tilstand før eller på ulykkestidspunktet, psykisk eller fysisk lidelse eller sygdom, selvmord eller forsøg herpå Graviditet og enhver dermed forbundet udgift med undtagelse af udgifter hidrørende fra komplikationer Forsætlig eller grov uagtsomhed udvist af den forsikrede eller den person, der har interesse i godtgørelsen Deltagelse i ugerninger, skænderier, slagsmål, dristigheder, deltagelse i ekspeditioner Indtagelse af alkohol, narkotika eller andre former for stimulanser, inklusive bløde og hårde stoffer Udøvelse af andre aktiviteter end administrative, kommercielle eller tilsynsførende aktiviteter, medmindre aktiviteter af en anden art er omfattet af policen, og dette udtrykkeligt er angivet på forsikringscertifikatet Overtrædelse af (fly-/transport-) selskabernes sikkerhedsforskrifter Ballonflyvninger og undervandsrejser foretaget med undervandsbåd Særlige (vinter-) sportsgrene. Særlige sportsgrene omfatter bjergbestigning, kampestensrulning, isklatring, rapelling, huleforskning, elastikspring, faldskærmsudspring, paragliding, hang gliding, ultralet flyvning, svæveflyvning såvel som andre former for sport, der medfører en større risiko end normalt. Særlige vintersportsgrene omfatter enmandskælkning, bobslædekørsel, ishockey, hurtigløb på ski, kapløb, ski-jöring, skihop, skiflyvning, figurspring i freestyle skiløb, skibjergbestigning, paraskiing, heliskiing, såvel som andre former for vintersport, der medfører en større risiko end normalt Deltagelse i en af følgende sportsgrene: boksning, brydning, karate og andre former for kampsport, jiu-jitsu og rugby Deltagelse i konkurrencer og forberedelser som f.eks. træning Deltagelse i eller forberedelse til hastigheds-, rekord- og pålidelighedsløb med motorkøretøjer eller motorbåde Anvendelse af både uden for indenlandske vandveje, medmindre dette ikke medfører nogen særlig risiko Udgifter i forbindelse med svangerskabsafbrydelse Hvis årsagen til, at den forsikrede er rejst til det forsikrede område, omfatter den hensigt at lade sig undergive lægelig behandling der. Artikel 11. Risiko i forbindelse med flyrejse Hvis den forsikrede rejser med fly, er han/hun kun forsikret som passager og ikke som besætningsmedlem, flyveinstruktør, pilotelev eller faldskærmsudspringer. For at være dækket af forsikringen skal den forsikrede flyve med et anerkendt selskab. Disse fly skal være udstyret til passagerbefordring og anvende anerkendte lufthavne. Artikel 12. Forsikret for samme risiko i forskellige selskaber Hvis der uden denne forsikringspolice kunne gøres krav gældende på en godtgørelse eller betaling i henhold til en anden forsikringspolice, lovgivning eller forskrift, hvad enten denne er af en tidligere dato eller ej, skal nærværende forsikringspolice kun være gyldig som sidste udvej. I så fald skal kun den skade, der overstiger det beløb, der kunne gøres gældende andre steder, være berettiget til godtgørelse. Artikel 13. Betaling af godtgørelser Selskabet skal udbetale godtgørelsen til den forsikrede, medmindre han/hun har meddelt Selskabet, at betaling skal foretages til en anden. Hvis forsikrede er afgået ved døden, skal godtgørelser udbetales til de retmæssige arvinger. Artikel 14. Bortfald af rettigheder Hvis forsikrede eller hans/hendes successor(er) indgiver et erstatningskrav til Selskabet, skal Selskabet reagere ved afvisning af kravet eller ved (at tilbyde) betaling til endelig afgørelse. Den forsikredes eller hans/hendes successorers krav bortfalder 180 dage efter, at Selskabet har redegjort for sin stillingtagen (afvisning eller betaling), medmindre en uoverensstemmelse er blevet forelagt domstolene.

6 Artikel 15. Opkrævning for uforsikrede tjenester og/eller udgifter Hvis Selskabet har påtaget sig at betale en godtgørelse for omkostninger og/eller tjenester, som Selskabet eller en af dets agenter har pådraget sig/bevilget, og som ikke er omfattet af forsikringsdækningen (som f.eks. udgiften til den ydre kiste), skal Selskabet være berettiget til at opkræve udgifter, som det allerede har betalt, eller modregne dem i godtgørelser, der mangler at blive betalt. De forsikrede hæfter solidarisk og er forpligtet til at betale kravet inden for 30 dage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af misligholdelse vil Selskabet involvere et inkassobureau. Artikel 16. Persondata De persondata, der er afgivet på begæringen om eller i forbindelse med ændring af en forsikringspolice, behandles af Selskabet med henblik på inddragelse i og udførelse af forsikringsaftaler og administration af deraf følgende relationer, der omfatter forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri og aktiviteter, der har til formål at udvide kundebasen Behandling af persondata er styret af lovgivningen. Denne adfærdskodeks beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af data. Den fulde ordlyd af denne adfærdskodeks kan fås ved henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, DK-1300 København K. Tlf , fax Efter ordre fra Selskabet yder Falck TravelCare direkte hjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelse, alvorlige ulykker eller dødsfald. Hvis Falck TravelCare finder det nødvendigt på baggrund af en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede, hans/hendes slægtninge, hjælpearbejdere på stedet og/eller fra den konsulterede læge og om nødvendigt stille disse data til rådighed for personer, der er direkte involveret i hjælpearbejdet. Anmodning om og udlevering af lægelige data foretages kun af eller efter ordre fra Falck TravelCare s lægelige rådgiver Efter ordre fra Selskabet forestår Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S behandlingen af skadesanmeldelser fra denne forsikring for kategori II til og med IV. Hvis Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S finder det fornødent i forbindelse med en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede. Artikel 17. Tvister Enhver form for tvist opstået på baggrund af denne forsikringsaftale skal forelægges den kompetente domstol, medmindre parterne er enige om andre måder at løse konflikten på Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. Forespørgsler og klager skal først og fremmest forelægges den administrerende direktør for Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S. Hvis den forsikrede ikke er tilfreds med behandlingen af en klage, bør den forsikrede rette skriftlig henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, DK-1572 København, Danmark. KATEGORIBETINGELSER Kategori I. NØDUDGIFTER Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet godtgør ekstra rejse- og/eller logi- og/eller andre udgifter som beskrevet i følgende artikler op til de maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten for forsikringen, der er tegnet, under forudsætning af overholdelse af enhver maksimumsperiode angivet der og for det maksimale antal personer nævnt i dækningsoversigten samt for det maksimale antal kategorier nævnt i dækningsoversigten, hvis de er en direkte følge af: 1.1. Sygdom, ulykke og/eller dødsfald (Artikel 4) Hjemkaldelse før tiden (Artikel 5) Hjemkaldelse grundet skade på tilbageblevet ejendom (Artikel 6) Mistet fly (Artikel 7) Forsinket afgang (Artikel 8) Tvunget forsinkelse (Artikel 9) Hjemtransport til dit hjemland med ambulancefly (Artikel 10) Eftersøgnings- og redningsoperationer (Artikel 11) Afhentning af familiemedlemmer (Artikel 12) Afbestilling af logi (Artikel 13) Transportudgifter i tilfælde af dødsfald (Artikel 14). Endvidere vil Selskabet godtgøre følgende udgifter, hvis de er forårsaget af en begivenhed forsikret under denne kategori: Forsendelse af medicin, proteser og hjælpemidler (Artikel 15) Telekommunikationsudgifter (Artikel 16) Ekstraudgifter i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds (Artikel 17). Artikel 2. Særlige betingelser I disse kategoribetingelser skal termen logiudgifter fortolkes i betydningen: Udgifter i forbindelse med logi og måltider. De udgifter, den forsikrede normalt ville have pådraget sig til nødvendige måltider, vil blive fratrukket i godtgørelsen for ekstra logiudgifter. Dette fradrag udgør 20 % af disse rimelige afholdte udgifter.

7 Artikel 3. Hjælp fra Falck TravelCare Hvis der indtræder en begivenhed forsikret under denne kategori, tilbyder Falck TravelCare hjælp i forbindelse med arrangement af: - transport; - det fornødne (lægelige) tilsyn under (retur-) rejsen. Endvidere omfatter assistancen rådgivning og enhver form for hjælp, som Falck TravelCare anser for nyttig og nødvendig. Artikel 4. Sygdom, ulykke og/eller død Hvis den forsikrede bliver syg eller udsættes for en ulykke inden for det område, der dækkes af forsikringen, skal Selskabet godtgøre følgende omkostninger under forudsætning af, at de er nødvendige af helbredsmæssige grunde efter den læges opfattelse, som Selskabet har engageret, og er en direkte følge af sygdommen eller ulykken: 4.1. De nødvendige udgifter til ekstra logi efter forsikringens dækningsperiode De nødvendige udgifter til returrejse til bopæl eller opholdssted i dit hjemland foretaget med ambulance, taxa eller offentlig transport, for så vidt at disse udgifter er større end dem, der var forbundet med den oprindeligt påtænkte returrejse De nødvendige ekstra logiudgifter i løbet af forsikringens dækningsperiode Hvis de medforsikrede familiemedlemmer eller en medforsikret rejsefælle til en indlagt forsikret person aflægger besøg hos denne person på hospitalet, vil de ekstra rejseudgifter med offentlig transport eller privat køretøj blive godtgjort Hvis den forsikrede rejser sammen med et familiemedlem, der bliver syg, udsættes for en ulykke eller afgår ved døden, skal Selskabet godtgøre den forsikrede udgifterne som beskrevet i Artikel 4.1, 4.2, 4.3. Det er en forudsætning, at den berørte person er forsikret i Selskabet i den samme periode Samme betaling skal også foretages til en rejsefælle til den nævnte berørte person. Det er en forudsætning, at denne rejsefælle er forsikret i Selskabet i den samme periode. Artikel 5. Hjemrejse i tilfælde af familiemedlemmers helbredsproblemer Hvis den forsikrede og/eller hans/hendes forsikrede familiemedlemmer skal rejse hjem før tiden til deres bopæl eller opholdssted i hans/hendes hjemland, fordi en blodsbeslægtet slægtning i første kategori er afgået ved døden eller (efter en læges opfattelse) lider af en livstruende sygdom eller en livstruende personskade, skal Selskabet betale de fornødne udgifter i forbindelse med hjemrejsen i det omfang, de overstiger eller adskiller sig fra omkostningerne ved den oprindeligt planlagte hjemrejse. Den/de forsikrede skal rejse med eget privat køretøj eller offentlige transportmidler. Endvidere vil samme godtgørelse blive betalt for maksimalt en rejsefælle for de(n) nævnte hjemkaldte forsikrede person(er). Det er en forudsætning, at denne rejsefælle er forsikret i Selskabet i den samme periode. Artikel 6. Hjemkaldelse grundet skade på tilbageblevet ejendom Hvis den forsikredes ejendom i bopælslandet (især fast ejendom, inventar, indbogenstande eller varer) er blevet alvorligt beskadiget som følge af brand, tyveri, eksplosion, uvejr, lynnedslag eller oversvømmelse, og den forsikrede er nødt til at rejse tilbage til bopælslandet før tiden, vil Selskabet godtgøre de nødvendige rejseudgifter til offentlig transport i det omfang, de overstiger eller adskiller sig fra omkostningerne ved den oprindeligt planlagte hjemrejse. Artikel 7. Mistet fly Hvis den forsikrede ikke nåede det reserverede fly som følge af: 7.1. Forsinkelser i den offentlige transport, som den forsikrede benytter i forbindelse med rejsen til afgangslufthavnen som følge af strejke i transportselskabet, naturkatastrofer eller oversvømmelse Sammenbrud af det private køretøj, som forsikrede benytter til lufthavnen, forårsaget af en ydre omstændighed som f.eks. sammenstød, brand eller eksplosion eller en mekanisk fejl. Selskabet skal, indtil første mulige afgang, betale den del af rejse- og logiudgifterne, der overstiger udgifterne i forbindelse med den oprindeligt planlagte rejse til rejsemålet. Det er en forudsætning for godtgørelse, at de tidligere nævnte grunde til forsinkelsen ikke indtraf inden afgang til lufthavnen og ikke var kendte eller forventelige på dette tidspunkt. Artikel 8. Forsinket afgang Hvis den reserverede flyvning grundet strejke i transportselskabet eller blandt lufthavnspersonalet, tåge, naturkatastrofe eller oversvømmelse bliver forsinket i seks timer eller mere i forbindelse med afgang fra dit hjemland til rejsemålet, skal Selskabet godtgøre de fornødne ekstra logiudgifter, som den forsikrede har pådraget sig. Artikel 9. Tvungen forsinkelse Hvis den forsikrede tvinges til at opholde sig i udlandet efter løbetidens afslutning, men kun hvis det er forårsaget af strejke i luftfartsselskabet, strejke blandt lufthavnspersonel, tåge, naturkatastrofeeller lavine, skal Selskabet indtil førstkommende mulighed for hjemrejse godtgøre den del af ekstraudgifterne i forbindelse med logi og de ekstra rejseudgifter med offentlig transport, der overstiger udgifterne i forbindelse med den oprindeligt planlagte hjemrejse. Det er en forudsætning for denne godtgørelse, at de tidligere nævnte grunde til forsinkelsen ikke var indtruffet før eller under påbegyndelsen af rejsen og ikke var kendte eller forventelige på dette tidspunkt. Artikel 10. Hjemtransport til dit hjemland med ambulancefly Hvis den forsikrede er syg eller tilskadekommen og ikke kan rejse på anden måde (f.eks. med passagerfly, ambulance eller taxa) som følge af sin helbredstilstand, skal Selskabet godtgøre udgifter til hjemtransport til hans/hendes hjemland med ambulancefly. Hjemtransport på denne måde er kun forsikret, hvis det er en helbredsmæssig nødvendighed, og Selskabet har givet sin forudgående tilladelse hertil.

8 Den helbredsmæssige nødvendighed af hjemtransport med ambulancefly skal vurderes af en læge engageret af Selskabet i samråd med den tilseende læge i udlandet. Termen helbredsmæssig nødvendighed skal under alle omstændigheder finde anvendelse, hvis den forsikredes liv kan reddes, eller hvis risikoen for invaliditet kan nedsættes og/eller invaliditeten kan forebygges ved at foretage hjemtransport af den forsikrede med ambulancefly. Hvis den forsikrede er berettiget til godtgørelse af hjemtransport med ambulancefly, er han/hun ikke berettiget til godtgørelse af ekstra rejseudgifter. Imidlertid skal transportudgifterne fra det udenlandske hospital til lufthavnen og fra den danske,sverige og norge lufthavn til hospitalet (inkl. udgifterne til lægeligt tilsyn) godtgøres. Hvis forsikringen blev tegnet og/eller er trådt i kraft, mens den forsikrede allerede modtog lægebehandling uden for hans/hendes hjemland, vil sådanne udgifter ikke blive godtgjort. Artikel 11. Eftersøgnings- og redningsoperationer Hvis den forsikrede bliver syg eller udsættes for en ulykke, der dækkes af forsikringen, i udlandet, skal Selskabet godtgøre den forsikrede eller hans/hendes successor(er) de udgifter, der ifølge kompetente lokale myndigheder skal afholdes for at søge efter og/eller redde den forsikrede. Disse omkostninger vil også blive godtgjort, hvis den kompetente myndighed har mistanke om en ulykke. Artikel 12. Afhentning af familiemedlemmer Hvis den forsikredes liv er i fare grundet sygdom eller ulykke i henhold til den tilseende læge i udlandet, vil Selskabet godtgøre udgifter i forbindelse med afhentning af familie fra hans/hendes hjemland, deres nødvendige logiomkostninger såvel som deres hjemrejse med offentlige transportmidler til hans/hendes hjemland Hvis den forsikrede skal fortsætte rejsen selv på egen hånd som følge af, at hans/hendes medforsikrede rejsefælle er afgået ved døden, skal Selskabet godtgøre udgifterne i forbindelse med afhentning af familie fra hans/hendes hjemland, deres nødvendige logiomkostninger såvel som deres hjemrejse med offentlige transportmidler til hans/hendes hjemland. Artikel 13. Afbestilling af logi Den forsikrede er berettiget til godtgørelse af udgifter til erstatningslogi i følgende tilfælde: Hvis den forsikredes logi er blevet ubeboeligt og/eller uegnet til brug inden for syv dage før den planlagte afrejsedato i henhold til forsikringspolicen (og under alle omstændigheder efter forsikringscertifikatet er blevet udstedt). Det er imidlertid en forudsætning, at ejeren og/eller udlejeren af logiet ikke har udbetalt noget godtgørelse og/eller stillet erstatningslogi til rådighed. Disse udgifter vil ikke blive godtgjort, hvis logiet var i en sådan vedligeholdelsesstand, at det med rimelighed kunne forudses, at logiet ville være uegnet til brug under rejsen Hvis den forsikredes logi inden for dækningsperioden ikke længere er beboeligt grundet brand, uvejr, lynnedslag, oversvømmelser eller andre naturkatastrofer. Det er imidlertid en forudsætning, at ejeren og/eller udlejeren af logiet ikke har udbetalt noget godtgørelse og/eller stillet erstatningslogi til rådighed. Artikel 14. Transportudgifter i tilfælde af dødsfald Hvis den forsikrede afgår ved døden som et resultat af sygdom eller ulykke, vil Selskabet godtgøre successor(er) udgifterne til: Transport af liget til det sidste hvilested i hans/hendes hjemland Den inderste kiste Dokumenterne, der kræves til transporten. Hvis liget ikke føres til den forsikredes tidligere bopæl, vil Selskabet godtgøre udgifter til begravelse (eller kremering) i udlandet og afhentning af slægtninge fra hans/hendes hjemland op til det maksimumbeløb, der ville være blevet betalt, hvis liget var blevet transporteret til afdødes bopæl i hans/hendes hjemland. Artikel 15. Forsendelse af medicin, proteser og hjælpemidler I tilfælde af sygdom, ulykke, tab, tyveri af medicin, proteser eller hjælpemidler medbragt på rejsen af den forsikrede, vil Selskabet dække forsendelsesomkostningerne ved at få Falck TravelCare til at afsende disse genstande, hvis de af en af Selskabet engageret læge anses for nødvendige, og der ikke er brugbare alternativer til rådighed på det pågældende sted. Anskaffelse og toldomkostninger samt gebyrer i forbindelse med returrejse skal afholdes af den forsikrede, også i tilfælde af, at de afsendte genstande ikke afhentes. Ordrer kan ikke annulleres. Artikel 16. Telekommunikationsudgifter Hvis den forsikrede i udlandet udsættes for en begivenhed, der er dækket af denne kategori, vil hans/hendes nødvendige telekommunikationsudgifter, der er påført ham/hende på baggrund af en sådan hændelse, blive godtgjort. Artikel 17. Ekstraudgifter i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds Ekstraudgifter, som den forsikrede påføres som resultat af en begivenhed, som er dækket under denne kategori, og som indtræffer for en rejsefælle, der ikke er opført på forsikringscertifikatet, men på grund af hvem den forsikrede bliver nødt til at fortsætte rejsen på egen hånd, vil også blive godtgjort. Denne dækning vil kun være gældende, hvis: Rejsefællen selv har egen gyldig rejseforsikring Begivenheden, der indtræffer for den berørte rejsefælle, er dækket af hans/hendes rejseforsikring, og hans/hendes rejseforsikring ikke dækker de ekstra rejseudgifter, som den forsikrede, der rejser med ham/hende, bliver påført Den berørte rejsefælle og den forsikrede havde til hensigt at rejse til og fra deres destination sammen De ekstraomkostninger, som den forsikrede har pådraget sig, påviseligt er nødvendige og er blevet påført inden for rimelighedens grænser under rejsen.

9 Artikel 18. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade I henhold til Artikel 7 og Artikel 8 i nærværende kategoribetingelser skal den forsikrede bevise sin ret til godtgørelse fra Selskabets side i form af erklæringer. Eksempler på sådanne erklæringer omfatter bl.a. en erklæring fra det offentlige transportselskab, bilreparationsvirksomheden eller redningstjenesten, luftfartsselskabet eller politimyndigheden. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse. Kategori II. REJSEBAGAGE Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Ordet bagage skal fortolkes som havende følgende betydning: bagagen, som den forsikrede medtager på rejsen til sin personlige brug. Hvis den forsikrede bagage beskadiges som følge af tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade, skal Selskabet godtgøre denne skade op til det forsikringsbeløb, der er anført på dækningsoversigten under den forsikring, der er tegnet police for. I tilfælde af skade på eller tab af et forsikret objekt med tilbehør, er der kun en forsikret person, der vil kunne kræve godtgørelse. Så længe forsikringen er i kraft, er den forsikrede også forsikret mod skade på bagage, der videresendes eller eftersendes med skib, tog, bus eller fly under forudsætning af, at der er udstedt kvittering. De maksimale forsikringssummer angivet på dækningsoversigten under den forsikringspolice, der er tegnet, skal gælde for bagagen nævnt i artiklerne 1.1 til og med 1.8 med skyldig hensyntagen til de nedenfor anførte bestemmelser: 1.1. Foto-, film-, video- og computerudstyr, inkluderet billed-, lyd- og datamedier. Alle objekter, der tilsammen udgør udstyret, skal betragtes som en enkelt genstand som f.eks. kameraer, objektiver, filtre, stativer, filmprojektører, optagere, tasker osv. Termen computerudstyr skal fortolkes som havende betydningen: computere (inkl. organisere), inklusive periferiudstyr og software Værdigenstande: smykker, ure, pelse, radio og fjernsyn, genstande af guld, sølv eller platin, ædelstene, perler, kikkerter, lydog visuelt udstyr (bortset fra foto-, film-, video-, computer- og telekommunikationsudstyr), skrivemaskiner og andre værdigenstande Telekommunikationsudstyr Musikinstrumenter: musikinstrumenter og tilbehør (bortset fra trommeskind, strenge og mundstykker). Selskabet skal kun betale skadeserstatning for beløb, der er større end det på dækningsoversigten anførte beløb og op til det maksimumbeløb pr. forsikringscertifikat, der er angivet på dækningsoversigten Rejsedokumenter. Rejsedokumenter skal fortolkes som betydende: kørekort og registreringsattester, transportbillet købt specifikt til anvendelse i forbindelse med rejsen, ID-kort, turistkort, pas og visa Medicinsk udstyr: medicinsk udstyr inklusive reparationsomkostninger. Ordet bagage skal også fortolkes som betydende: 1.7. Varer købt under rejsen Gaver til tredjemand: varer indkøbt af den forsikrede før eller under rejsen, der skal tjene som gaver/foræringer til tredjemand. Artikel 2. Fradrag I forbindelse med alle skadeserstatninger beskrevet i Artikel 1 (med undtagelse af Artikel 1.4 og 1.5) skal det fradrag, der er angivet på dækningsoversigten finde anvendelse: Artikel 3. Genanskaffelse af tøj og toiletartikler Selskabet vil godtgøre genanskaffelser af tøj og toiletartikler i det omfang, de er indkøbt i forsikringens dækningsperiode, fordi den indskrevne bagage manglede eller var forsinket i mere end 4 timer i forbindelse med offentlig transport. Godtgørelsen skal aldrig overstige det beløb, der er angivet på dækningsoversigten under den police, der er tegnet, og som skal gælde ud over forsikringssummen for Rejsebagage. Artikel 4. Forsikringsværdi I tilfælde af uoprettelig skade, tab, uretmæssig tilegnelse eller tyveri bevilges godtgørelsen på baggrund af forsikringsværdien. Termen forsikringsværdi fortolkes som betydende nyværdi efter fradrag af et beløb til afskrivning som følge af alder eller slid og ælde. Et sådant beløb vil ikke blive fratrukket, hvis de mistede eller beskadigede effekter er mindre end et år gamle. Termen nyværdi skal fortolkes som havende følgende betydning: det fornødne beløb til anskaffelse af nye genstande af samme type og kvalitet. Der vil ikke blive betalt beløb, der overstiger indkøbsprisen for den forsikrede genstand. I tilfælde af uoprettelig skade vil godtgørelsen blive betalt på baggrund af reparationsomkostningerne. Det udbetalte beløb skal dog ikke overstige det beløb, der betales i tilfælde af uoprettelig skade. Selskabet er berettiget til at godtgøre skaden i form af naturalier. Artikel 5. Overdragelse af forsikrede genstande Hvis de forsikrede genstande er beskadiget, kan de ikke overdrages til Selskabet, medmindre Selskabet ønsker dette. Når Selskabet har betalt godtgørelse til den forsikrede for tabte, beskadigede eller manglende genstande, skal den forsikrede overdrage ejendomsretten til disse genstande til Selskabet. Så snart den forsikrede får kendskab til, at tabte eller manglende genstande er blevet fundet, skal han oplyse Selskabet herom. Hvis genstandene kommer til veje inden for tre måneder fra datoen, hvor de gik tabt, skal den forsikrede tage dem tilbage og tilbagebetale godtgørelsen til Selskabet.

10 Artikel 6. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade 6.1. I tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse skal den forsikrede omgående melde dette til de lokale politimyndigheder. Hvis en sådan anmeldelse er umulig, skal den forsikrede indgive anmeldelse ved først givne lejlighed. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet Hvis den forsikrede mister sin bagage grundet tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse på et hotel, skal han/hun øjeblikkeligt anmelde dette til hotellets ledelse. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet. Bestemmelserne i Artikel 6.1 skal forblive i kraft i fuldt omfang Hvis bagagen befordres med et offentligt transportmiddel eller et andet transportmiddel, skal den forsikrede undersøge sin bagage ved modtagelsen for at konstatere, om den er i god stand, og at intet mangler. Hvis den forsikrede konstaterer skade eller tab, skal han/hun straks anmelde dette til transportøren. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet Bevisbyrden for, at der er sket tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller beskadigelse af bagagen såvel som for omfanget af skaden og det faktum, at den forsikrede var i besiddelse af den, påhviler altid den forsikrede. Den forsikrede skal endvidere bevise skader ved hjælp af originalfakturaer eller kopier heraf, garantierklæringer, udtalelser fra eksperter om muligheden for reparation og andet bevismateriale, som Selskabet måtte forlange. I tilfælde af skade skal den forsikrede også give Selskabet adgang til at inspicere bagagen, inden der foretages reparation eller udskiftning. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse. Artikel 7. Særlige undtagelser Dækningen omfatter ikke: 7.1. Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på penge og rejsechecks, frimærker, dokumenter, fotos, værdidokumenter som f.eks. abonnement på offentlige transportmidler, rabatkort, sæsonbilletter, entrebilletter, adgangstegn osv., varer, flyttegods, prøvekollektioner og kunstgenstande eller samlerobjekter Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på køretøjer og/eller påhængsvogne, inklusive cykler, campingvogne (inklusive teltdelen), flyvemaskiner, (oppustelige og sammenfoldelige) både, surfbrætter og enhver anden form for køretøj eller tilbehør hertil Værktøj, lyd- og videoudstyr indbygget i bilen, tagbagagebærere, skibokse, snekæder og jetbags Vintersportsudstyr (den forsikredes egne eller lejede ski inklusive bindere, skistave og skistøvler) og (den forsikredes egen eller lejede) sportsudstyr anvendt til særlige (vinter-) sportsgrene Skade som et resultat af gradvise vejrpåvirkninger eller andre påvirkninger (bortset fra naturkatastrofer), slid og ælde, egen fejl, eget forfald, møl, gnavere, insekter osv Anden skade end på selve varerne Skade såsom klatter, skrammer, buler, pletter osv. medmindre varerne ikke længere kan bruges på grund af en sådan skade Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på bagage, der er efterladt i eller på et motorkøretøj og/eller påhængsvogn, som ikke bruges til at nå rejsens mål Brud på skrøbelige objekter og/eller følgevirkningerne heraf bortset fra skade forårsaget af en skade på transportmidlet, indbrud, tyveri, røveri eller brand Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på varer, der er modtaget og/eller overdraget til brug som lån i løbet af forsikringens dækningsperiode. Medmindre personen, fra hvem varerne er modtaget til brug som lån, og/eller til hvem varerne er blevet overdraget til brug som lån, også er forsikret hos Selskabet for den samme risiko og på det samme forsikringscertifikat Kontaktlinser og briller Alle dokumenter, der ikke er nævnt i Artikel Undervandssportsudstyr Skade på logi Artikel 8. Forsigtighedsklausul Følgende tilfælde er ikke berettiget til godtgørelse: 8.1. Normal forsigtighed: Hvis den forsikrede (eller personen, hvis assistance den forsikrede benytter sig af) ikke har udvist normal forsigtighed for at forhindre tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på den forsikrede bagage. Normal forsigtighed er i alle tilfælde ikke blevet udvist, hvis den forsikrede bagage efterlades uden opsyn, medmindre den befinder sig i et forsvarligt aflåst rum Bedre forholdsregler: Hvis den forsikrede med rimelighed kunne forventes at have taget eller skulle have taget bedre forholdsregler under de givne omstændigheder for at forhindre tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på den forsikrede bagage Offentlig transport; Skade på eller tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse af rejsedokumenter, værdigenstande og foto-, film-, video-, computer- og telekommunikationsudstyr, der ikke medføres som håndbagage under transport med skib, tog, bus eller fly Tyveri af eller fra motorkøretøjer: Tyveri af den forsikrede bagage af eller fra motorkøretøjer, medmindre den forsikrede kan bevise, at: - den er blevet efterladt i et forsvarligt aflåst bagagerum*, usynlig udefra, og tyveriet foregik mellem kl og lokal tid, og der er beviser på, at man har tiltvunget sig adgang med magt. Den forsikrede er imidlertid aldrig berettiget til godtgørelse, hvis den forsikrede bagage er blevet efterladt uden opsyn i mere end 24 timer.

11 - den er blevet efterladt uden opsyn under en kort afbrydelse på rejsen for at gøre et kort hvil og/eller under en nødsituation, og der er bevis på, at man har tiltvunget sig adgang med magt. I dette tilfælde er man kun berettiget til godtgørelse for værdigenstande, rejsedokumenter, foto-, film-, video-, computer- og telekommunikationsudstyr, hvis de er blevet efterladt i et forsvarligt aflåst bagagerum* og er usynlige udefra. * I motorkøretøjer med en tredje eller femte dør eller i en stationcar skal bagagerummet endvidere være dækket af en baghylde eller en tilsvarende fast anordning Tyveri fra campingvogne og autocampere: a. Tyveri af værdigenstande og rejsedokumenter fra en campingvogn eller autocamper, medmindre disse ting er opbevaret i et pengeskab inde i den aflåsede campingvogn eller autocamper, og der er tegn på indbrud. b. Tyveri af foto-, film-, video-, computer- og telekommunikationsudstyr fra en campingvogn eller autocamper, medmindre disse genstande er opbevaret inde i den aflåsede campingvogn eller autocamper i en opbevaringsfacilitet med lås, og der er tegn på indbrud Tyveri fra telte: Tyveri af værdigenstande, rejsedokumenter, foto-, film-, video-, computer- og telekommunikationsudstyr, hvis de er blevet efterladt uden opsyn i et telt (fortelt). Kategori III. HELBREDSUDGIFTER Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet vil godtgøre helbredsudgifter, den forsikrede er nødt til at afholde grundet sygdom eller ulykke indtruffet i forsikringens dækningsperiode op til forsikringssummen angivet på dækningsoversigten under den forsikringspolice, der er tegnet. Helbredsudgifter omfatter udelukkende: læge- og speciallægehonorarer udgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse udgifter til operation og anvendelse af operationsrum udgifter til røntgenfotos og strålebehandling ordineret af læge udgifter til medicin, bandager og massage ordineret af læge udgifter i forbindelse med lægelig betinget transport af den forsikrede til og fra læger og det nærmeste hospital. Ovennævnte udgifter vil kun blive godtgjort, hvis lægen, speciallægen og/eller hospitalet er anerkendt af de kompetente institutioner. Artikel 2. Godtgørelse af helbredsudgifter i udlandet Selskabet vil godtgøre: 2.1. Udgifterne nævnt i Artikel 1 i forbindelse med helbredsmæssig assistance inden for forsikringens område. Denne godtgørelse skal træde i kraft på den dato, hvor behandlingen starter, og skal fortsætte indtil først givne lejlighed, hvor den forsikrede kan foretage hjemrejse til hans/hendes hjemland. Den forsikrede skal aldrig være berettiget til en godtgørelse, der varer mere end 90 dage Albue- eller armhulekrykker eller rullestol købt eller lejet efter lægeordination, forudsat at disse udgifter er opstået inden for 90 dage efter at sygdommen opstod eller ulykken indtraf Udgifter til proteser (bortset fra tandproteser), hvis den forsikrede efter speciallægeordination er henvist til at købe dem i udlandet som følge af en ulykke. Artikel 3. Godtgørelse af helbredsudgifter i hans/hendes hjemland Selskabet vil godtgøre: Udgifter til helbredsmæssig assistance, der henvises til i Artikel 1, hvis den forsikrede bliver syg eller bliver involveret i en ulykke under rejsen fra hans bopæl i hans/hendes hjemland til det udenlandske rejsemål og/eller under hjemrejsen til hans/hendes hjemland. Artikel 4. Godtgørelse af tandlægeudgifter Selskabet vil godtgøre: 4.1. Tandlægeudgifter som følge af en ulykke, der indtræffer under dækningsperioden, hvis den forsikredes naturlige tænder bliver beskadiget. Det er imidlertid en forudsætning, at disse omkostninger er afholdt inden 365 dage efter ulykken Tandlægeudgifter opstået i dækningsperioden i tilfælde af anden påtrængende assistance. Artikel 5. Fradrag I forbindelse med alle skadeserstatninger beskrevet i Artikel 1 skal det fradrag, der er angivet på dækningsoversigten, finde anvendelse. Artikel 6. Særlige betingelser 6.1. Den forsikrede skal lade sig behandle eller pleje på en måde, der ikke er unødvendig dyr, og som er i overensstemmelse med hans/hendes aktuelle forsikring/facilitet. Hvis den forsikrede ikke er forsikret andetsteds, skal Selskabet begrænse godtgørelsen i forbindelse med hospitalsindlæggelse til omkostningerne ved hospitalsindlæggelse i laveste kategori Hvis behandlingen foregår i et land, hvor den forsikrede er statsborger, skal Selskabet kun godtgøre behandlingsudgifter i forbindelse med sygdomme, funktionelle sygdomme og afvigelser, som den forsikrede ikke led af inden policens ikrafttrædelsesdato, og for hvilke han/hun aldrig er blevet behandlet før Hvis den forsikrede indlægges på et udenlandsk hospital i mere end to timer, vil Selskabet kun godtgøre behandlingen, hvis den ikke kunne have været udsat til efter den forsikredes hjemvenden til hans/hendes hjemland.

12 Artikel 7. Særlige undtagelser Den forsikrede vil ikke blive holdt skadesløs for helbredsudgifter i følgende tilfælde: 7.1. Hvis sygdommen relaterer sig til anvendelse af medicin/præparater, der har til formål at mindske eller øge kropsvægten Hvis forsikringspolicen er tegnet og/eller er trådt i kraft, mens den forsikrede allerede var under lægebehandling, idet udgifterne til sådan fortsat eller ordineret behandling ikke vil blive godtgjort Udgifterne til en operation vil ikke blive godtgjort, hvis operationen kunne have været udsat, indtil den forsikredes hjemvenden til dit hjemland Udgifter til opfølgende behandling i dit hjemland og alle udgifter i dit hjemland, medmindre de er dækket af Artikel 3 i denne kategori. Kategori V. AFBESTILLING Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Formål og omfang Selskabet garanterer enhver forsikringstager godtgørelse som nærmere beskrevet i Artikel 3 op til forsikringssummen angivet i dækningsoversigten i tilfælde af: afbestilling af forsikringstagers reserverede rejse, hvis dette er den direkte følgevirkning af de i Artikel 2 nævnte begivenheder. Forsikringen er strengt personlig og kan ikke overdrages. Der er lige så mange policer som antallet af forsikrede personer angivet på forsikringscertifikatet. Bestemmelser gældende for en bestemt forsikret person gælder ikke for andre, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. De tvingende grunde til at afbestille de(n) reserverede rejse kan fremsendes til Selskabets lægefaglige rådgiver til vurdering. Artikel 2. Forsikrede begivenheder De i Artikel 1 anførte godtgørelser kommer kun til udbetaling, hvis skaden direkte og udelukkende er forårsaget af følgende uforudsete begivenheder, der indtraf i forsikringens løbetid: 2.1. Den forsikrede er afgået ved døden, blevet alvorligt syg, blevet påført alvorlig personskade grundet en ulykke under forudsætning af, at dette er blevet lægeligt fastslået af den tilseende læge/speciallæge inden for 24 timer efter afbestillingen En slægtning til forsikringstager i første blodsbeslægtede kategori er afgået ved døden eller lider ifølge en læges opfattelse af en livstruende sygdom eller en livstruende personskade som resultat af en ulykke Forsikringstagers graviditet forudsat, at dette er blevet lægeligt fastslået af den tilseende læge/speciallæge Alvorlig beskadigelse af ejendom (fast ejendom, lagerbeholdning, indboeffekter eller varer) i hans/hendes hjemland tilhørende forsikringstager eller virksomheden, hvor han/hun er beskæftiget, forårsaget af brand, tyveri, eksplosion, uvejr, lynnedslag eller oversvømmelse, så hans/hendes tilstedeværelse er bydende nødvendig Forsikringstager er blevet arbejdsløs og kan fremsende erklæring om afslutningen af et ansættelsesforhold udstedt i relation til virksomhedens økonomiske forhold. Artikel 3. Godtgørelse af afbestillingsomkostninger Hvis forsikringstager er nødt til at afbestille en eller flere reserverede rejse på grund af en begivenhed nævnt i forbindelse med begivenhederne anført i Artikel 2, vil Selskabet godtgøre: 3.1. Beløbet, som forsikringstager skylder Expedia Omkostninger forbundet med ombookning af rejse til en senere dato, hvilket forhindrer en fuldstændig afbestilling. Disse omkostninger kan ikke overstige de omkostninger, som Selskabet ville have godtgjort i tilfælde af afbestilling. Artikel 4. Selvrisiko Den selvrisiko, der er angivet på dækningsoversigten, skal være gældende for alle godtgørelser anført i Artikel 3, 5 og 6. Artikel 5. Godtgørelse betalt til familiemedlemmer rejsende med forsikringstager/forsikringstagers rejsefæller Selskabet vil udbetale den i Artikel 3 nævnte godtgørelse til forsikringstagers ledsagende familiemedlemmer såvel som en rejsefælle under forudsætning af, at de har tegnet en afbestillingsforsikring hos Selskabet for den samme periode. Artikel 6. Godtgørelse i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds Selskabet vil også betale den i Artikel 3 nævnte godtgørelse til forsikringstager, hvis han/hun afbestiller rejsen grundet en begivenhed forsikret under denne kategori, der er indtruffet for en rejsefælle, der ikke er forsikret hos Selskabet. En forudsætning herfor er, at denne rejsefælle har tegnet en afbestillingsforsikring for sig selv, og at han/hun i henhold til denne forsikring har modtaget en godtgørelse, samt at forsikringstager og denne rejsefælle havde planlagt at foretage rejsen til og fra destinationen sammen. Artikel 7. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal forsikrede eller hans/hendes successor(er) foretage sig følgende: 7.1. Informere Expedia inden for 24 timer efter begivenhedens indtræden Over for Selskabet påvise retten til betaling ved indgivelse af erklæringer som for eksempel lægeerklæring, erklæring fra en arbejdsgiver, kvittering for afbestillingsomkostninger eller anden form for bevislighed eller information, som Selskabet måtte anse for nødvendig. Forsikringstager skal, hvis Selskabet anser det for fornødent, konsultere en lægelig kontrollant engageret af Selskabet. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse.

REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT Indgår i og udgør en integreret del af de Almindelige Forsikringsbetingelser og forsikringscertifikatet udstedt af Mondial Assistance Europe N.V., med kontor

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

omgående at kontakte: Postboks 211 DK Fax: +45 77 31 15

omgående at kontakte: Postboks 211 DK Fax: +45 77 31 15 REJSEFORSIKRING UNITED AIRLINES DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi

Læs mere

omgående at kontakte: Postboks 211 DK-0900 København C Danmark Tel.: + 45 70 22 04 70 Fax: + 45 77 31 15 000

omgående at kontakte: Postboks 211 DK-0900 København C Danmark Tel.: + 45 70 22 04 70 Fax: + 45 77 31 15 000 REJSEFORSIKRING BRITISH AIRWAYS DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 13 EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT P.EXP.DK-10/16 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til dit hjemland og erstatningslogi

Læs mere

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a.

TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a. REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående

Læs mere

KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 14 KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT P.KLM.DK-10/16 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi

Læs mere

REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12

REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere