Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)"

Transkript

1 Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring jf. kvalitetssikringsprocedurerne for de forskellige kvalitetsområder, der indgår i AAU s kvalitetssikringspolitik, bliver udført. Oversigten anvendes som en hjælp til at sikre, at de forskellige led i kvalitetssikringsarbejdet bliver udført, samt at der er aftaler for, hvem der udfører opgaverne. et beder derfor studienævn og skole, forinden implementeringsmødet, om at præudfylde skabelonen og samtidig gøre sig overvejelser om udfordringer/uklarheder i forbindelse med kvalitetssikringsarbejdet. Procedurer og politikker som SNF og skoleleder er ansvarlige for, er markeret med gult. Skoleleder eller SNF noterer, hvem der udfører pågældende punkt, og om dette er indarbejdet som en rutine i skolen eller studienævnets arbejde. Hvis punktet kun er delvist opfyldt, noteres dette. Nogle punkter kan i enkelte tilfælde udelades at besvare, hvis disse ikke giver mening for jer. For at sikre at hele studienævnet er bekendt med implementeringen af opgaverne i forbindelse med kvalitetssikring, kan tjeklisten også anvendes af SNFen som grundlag for orientering og drøftelse i studienævnet Der refereres til følgende bilag og web referencer i dokumentet: Bilag 1: Årshjul for SSN (findes på SSN hjemmeside) Bilag 2: SSN forretningsorden (findes på SSN hjemmeside) Studienævnets hjemmeside for møder og mødereferater SMH s hjemmeside Kvalitetssikring og udvikling Version: Version 1, 8. maj 2015: Udfyldt af SL /Jeppe Emmersen og kvalitetssikringsmedarbejder /Line Maj Jensen Version 2, 10. maj 2015: Udfyldt af SNF /Winnie Jensen Version 3, 12. Maj 2015: Udfyldt af studienævnssekretær /Malene Mølle Knudsen Version 4, 12. Maj 2015: Opdateret af SNF /Winnie Jensen Version Maj 2015: Opdateret af SL /Jeppe Emmersen og kvalitetssikringsmedarbejder /Line Maj Jensen 1

2 Kvalitetssikringsprocedurer, SUND 1. Nøgletal for kvalitet 1.1 Procedurer for studienævnsrapporter Studielederen har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at nedenstående procedure for studienævnsrapporter overholdes. Procedure 1 Studienævnsrapporter trækkes og Captiasager oprettes 2 De tal der genereres sendes til SNF og SL 3 Studienævnsrapporter behandles på studienævnsmøde 4 Referat af studienævnsmøde journaliseres Ansvarlig et et Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? 2 Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) SNF SNF Ja, se SSN årshjul Er gennemført siden indførsel af procedure Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår Statusrapport vedr. nøgletal i studienævnsrapport udarbejdes og sendes til studieleder SNF 6 Statusrapporter sendes til dekanatet og fakultetet 7 Statusrapporter journalise Studienævnssekretær Studienævnssekretær SNF + studienævn Ja Ja, se SSN årshjul Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår 2014 Er gennemført siden indførelse af procedure Studieleder SL/sekr. Ja. Er gjort i 2013 og Bemærkninger

3 res 8 Dekanat afholder møder med studieledere og studienævnsformænd vedr. statusrapporter 9 Der udarbejdes referater af møderne, og disse journaliseres 10 Det samlede billede for uddannelser drøftes med direktionen 1.2 Procedurer vedr. vejledning af frafaldstruede studerende Procedure 1 Mails udsendes til studiesekretærer med påmindelse om at trække data på frafaldstruede studerende (kopi af mail sendes til SNF, SL, skolesekr, og fakultet) 2 Det sikres, at der trækkes data på frafaldstruede studerende 3 Studerende som fremtræder frafaldstruede uden reelt at være det, frasorteres Ansvarlig Økonomiafdeling SNF Hvem udfører dette? Økonomi afd. initierer proces, SSN sekretær følger op Er dette indarbejdet som rutine? Ja Er gennemført siden indførelse af procedure. Dokumentation i Captia siden efteråret SNF SSN sekretær Ja Info om studerende der ikke er frafaldstruede dokumenteres i et ark pr. uddannelse og pr. farve (rød, gul) Dokumentation i Captia siden efteråret Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger 3

4 4 Der udsendes mails til frafaldstruede studerende vedr. studievejledningsmæssige muligheder og rettigheder 5 Frafaldstruede studerende vejledes 6 Datatræk, udsendte mails m.m. journaliseres i Captia 7 Datatræk, udsendte mails, studienævnsrapport m.m. behandles på næstkommende studienævnsmøde 8 Der følges op på evt. identificeres udfordringer, og studielederen og fakultetet inddrages i nødvendigt omfang 13. maj 2015, v5. SNF SSN sekretær Ja Er gennemført siden indførsel af procedure Dokumentation via Captia siden efteråret SNF SNF Ja Er gennemført siden indførsel af procedure Dokumentation via Captia siden efterår 2014 SNF SSN sekretær Ja Dokumentation via Captia siden efterår 2014 SNF SNF Ja, se SSN årshjul Er gennemført i takt med indførsel af procedurer Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia SNF SNF Rutinemæssig opfølgning med studienævn se SSN årshjul siden efterår 2014 Er gennemført i takt med indførsel af procedurer Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår Hvis nødvendigt, drøfter studieleder og fakultetet situationen på baggrund af materialet Ja ved de årlige møder om selvevalueringshandlingsplaner og studienævnsrapporter. Studieleder SNF/SL og Fak. Ja ved de årlige møder om selvevalueringshandlingsplaner og studienævnsrapporter. Ja drøftelse af frafald kan dokumenteres referater fra omtalte møder i 2013 og Ja drøftelse af frafald kan dokumenteres referater fra omtalte møder i 2013 og

5 2. Opbygning og forløb 2.1 Ramme for dialog med censorer Procedure Ansvarlig Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger formandsskabet for denne 3 Censorformandsskabets årsrapport sendes til studienævnet 4 Relevant information fra censorer og censorformandsskaber behandles på studienævnsmøderne, informationen anvendes i tilrettelæggelsen af uddannelserne, og der sker evt. konkrete tiltag på baggrund heraf 5 Det sikres, at information fra censorer og censorformandsskaber anvendes i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne 1 Censorformandsskabet indsender årsrapport til fakultetet 2 Ved manglende modtagelse af årsrapport, rykkes censor Censorformandsskab SNF SNF Ja, se SSN årshjul Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og i Captia siden efterår Studieleder SL Ja redegørelse indgår i selvevalueringsrapporterne pkt SL deltager fast i møder med flere af censorformandskaberne. Relevant Ja fra selvevalueringsrapporter fra Deltagelse i møder kan dokumenteres. SNF deltager i møder med aftagerpanel 5

6 information herfra viderebringes til SN. Der er rutine for indkaldelse/deltagelse i møderne, men ikke for viderebringelse af information sker når relevant. 6 Censorformandsskaberne får studieordninger med væsentlige ændringer, der berører prøve og eksamenssystemet i høring. SNF og fakultetet SNF I maj 2014 arrangerede skolen møde ml. SL, SNF, repræsentanter fra Medicinkandidat og AAU s kontaktperson i censorformandsskabet for Medicin. Mødeformen tænkes gentaget i efteråret SSN: Ingen nye uddannelser er blevet udarbejdet af det nuværende SSN i indestående valgperiode. Ingen SO ændringer er foretaget der berører prøve og eksamenssystemet væsentligt Mødet vedr. medicin kan dokumenteres. SSN: N/A 7 Studieordninger vedr. nye uddannelser bør sendes i høring hos censorformandsskaberne SNF og fakultetet SNF : xx SSN: Ingen nye uddannelser er blevet udarbejdet af det nuværende SSN i indestående valgperiode : xx SSN: N/A : : 6

7 xx xx 8 Censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om uddannelser og centrale fag, der er relevante for dem 9 Ved rekvirering af censorer til en specifik eksamen fremsendes den information og de materialer, der er nødvendige SNF SNF Studieleder SNF/studienæv nssekretær SL/sekr. Alle aktive studieordninger er tilgængelige på SSN hjemmeside. Ja der anvendes standardskrivelse blandt studiesekretærerne. Over en længere årrække som minimum i den indeværende valgperiode for SSN De senere år. SNF: School er ansvarlig for den praktiske gennemførsel af eksaminer 2.2 Procedure for udarbejdelse af semesterbeskrivelser Studielederne for den enkelte skole har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at nedenstående procedure overholdes. (Der skal være udarbejdet semesterbeskrivelser på alle AAUs uddannelser senest 1. sept. 2015) 2 Studienævnet godkender semesterbeskrivelsen senest 14 dage inden semesterstart Ansvarlig Studieleder Studienævn Studieleder Studienævn Hvem udfører dette? Procedure 1 Semesterbeskrivelser udarbejdes Semesterkoordinatorer Studienævn Er dette indarbejdet som rutine? Sker første gang forår 2015 Sker første gang maj/juni 2015 Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Det kan dokumenteres, at udarbejdelsen er igangsat med arbejdsgruppeforløb, afholdelse af workshop samt indkaldelse af semesterbeskrivelser for efterår N/A Bemærkninger SNF: SL er ansvarlig for den overordnede proces men ikke 7

8 3 Semesterbeskrivelsen for det enkelte semester formidles til studerende tilmeldt semesteret Semesterbeskrivelsen for det enkelte semester arkiveres i 4 Captia 13. maj 2015, v5. Studieleder SL/sekr. Sker første gang, når godkendt i studienævn inden semesterstart efterår 2015 Studieleder SL/sekr. Sker første gang, når godkendt i studienævn. Lægges på hjemmesiden. I Captia. for godkendelse. 3. Undervisningens og studiemiljøets kvalitet 3.1 Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Studielederen har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at procedurerne for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser gennemføres Procedure Ansvarlig Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger 1 Der gennemføres evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser Studieleder SL/sekr. Ja. Tilbage fra 2008 resultater ligger på hjemmesiden. 8 Skolen udarbejder og udsender spørgeskemaer i SurveyXact og står for samling af tilbagemeldinger og videreformidling til SN.

9 2 Der er på skole og/eller studienævnsniveau udarbejdede planer for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser, som bl.a. indeholder hvilken form for tilbagemelding de studerende kan forvente som svar på deres medvirken. Planerne og semesterog uddannelsesevalueringer skal være offentlig tilgængelige. 3 Indsamlede data og informationer behandles 13. maj 2015, v5. Studieleder/SNF SL/sekr. Der er plan/rutine for evalueringer årshjul for gennemførelse og behandling i studienævn. Der er ikke plan for/rutine for direkte tilbagemelding til studerende. Der pågår pt. i skolen tiltag i forhold referat/formidling af tiltag. Plan for evalueringer gennemførelse og behandling samt semester og uddannelsesevalueringer fremgår på SMHhjemmesiden. SNF: Rutinemæssig tilbagemelding og diskussion af emner med studenterrepræsentanter i studienævnet SNF: Over en længere årrække som minimum i den indeværende valgperiode for SSN. Dokumentation via SSN møde referater SNF SNF Ja, se SSN årshjul Er gennemført over en længere årrække som minimum i den indeværende valgperiode for S SN og er gennemført i takt med indførsel af procedurer 9 Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af refera

10 4 Resultaterne af evalueringerne drøftes på studienævnsmøder samt, om der igangsættes opfølgende handlinger på baggrund af resultaterne, hvilket føres til referat 5 Studielederen inddrages, hvis evalueringerne peger på problemer eller behov for markante ændringer ter på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår 2014 SNF SNF Ja, se SSN årshjul Er gennemført over en længere årrække som minimum i den indeværende valgperiode for S SN og er gennemført i takt med indførsel af procedurer Studienævn SNF Via studierådsmøder eller adhoc møder mellem studienævnsformand og studieleder mødes hvis der er behov Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår 2014 Dokumentation via referater fra studierådsmøder. Referater er journaliseret i Captia siden Institutleder informeres, hvis evalueringer påviser problemer med at rekvirere undervisere, moduler med særligt store dumpeprocenter, enkelte undervisere med systematisk dårlige SL prioriterer deltagelse i SNmøder, hvor der sker behandling af evalueringer og har herved kendskab til studienævnets drøftelse af problemstillinger/behov. Studieleder SL Nej men der arbejdes med udvikling af mere fast procedure/rutine. 10 Nej

11 evalueringer eller lign. 7 Informationer fra evalueringer anvendes i planlægning af undervisning, semestret og uddannelsen SNF, studieleder og institutleder SNF, SL og semesterkoordinatorer Fra efterårssemestret 2014 har semesterkoordinatorer udarbejdet semesterevalueringsrapport hvor der bl.a. er forholden til evalueringer. Ja fra efterårssemestret Udarbejdelsen af semesterevalueringsrapporter har været påtænkt i flere år, men ikke håndhævet. Der afholdes fast semesterkoordinatormøder inden afslutning af hvert semester hvor studieleder og SNF deltager. Referater af møder fra institutleder holder sig gensidigt orienterede og samarbejder om udvikling af uddannelse 9 Evalueringerne inddrages i den langsigtede strategiske udvikling af uddannelserne institutleder SL/IL/ FAK. Studieleder SL Ja i selvevalueringer pkt. 3.1 og 3.2. Sundledelsesmøder Ja referater fakultetet. Ja i selvevalueringsrapporter fra Forskningsdækning og miljø 11

12 Der ligger ingen separate procedurer eller politikker for området. 5. Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling 5.1 Politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling på Aalborg Universitet Procedure Ansvarlig Hvem udfører dette? 1 Udarbejdelse af en decentral politik for instituttets systematiske kompetenceudvikling af VIP er og DVIP er. 2 Adjunkter og fastansatte lektorer og professorer deltager regelmæssigt i pædagogisk kompetenceudvikling 3 DVIP'er skal sikres en passende kompetenceudvikling, under hensyn til uddannelsernes tilrettelæggelse. Institutleder Institutleder Institutleder Er dette indarbejdet som rutine? Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger 4 Alle ledere og medarbejdere på AAU (undtagen DVIP'er) skal deltage i årlige MUSsamtaler. Her drøftes undervisningsopgaver og kompetencer. Desuden aftales plan for pæd. kompetenceudvikling. Institutleder 12

13 5 Opfølgning på evaluering af undervisning og uddannelse, med fokus på at understøtte dygtige undervisere og at forbedre undervisningen, hvis der påvises problemer 6 Institutleder informeres, såfremt der fremføres systematisk kritik af enkeltpersoner 7 Vigtigheden af høj kvalitet i undervisningen anerkendes, bl.a. ved at skabe økonomiske og personalemæssige incitamenter 8 Underviserens pædagogiske kompetenceudvikling dokumenteres i portfolio/cv 9 Information vedr. undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling anvendes i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne 10 Alle fastansatte fuldtidsundervisere skal have intro til PBL Institutleder, SNF og studieleder Studieleder Institutleder Underviser? institutleder (byt om på rækkefølge) Institutleder 13. maj 2015, v5. Se SSN årshjul Nej men der arbejdes med udvikling af mere fast procedure/rutine. Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår 2014 Nej 13

14 11 Alle nye fuldtidsfastansatte professorer og lektorer skal have gennemgået adjunktpædagogikum Institutleder 6. Nøgletal for relevans Der ligger ingen separate procedurer eller politikker for området 7. Dialog med dimittender 7.1 Procedure for dimittendundersøgelser Procedure Ansvarlig Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? 1 Kernespørgeskemaer udsendes Karrierecentret til fakulteterne 1. november 2 Kernespørgeskemaerne videresendes til de studienævnsfor mænd, hvis uddannelser skal selvevalueres det følgende år 3 Hvis det ønskes, fremsendes SNF SNF Nej. Nej. uddannelsesspecifikke spørgsmål til fakultetet 4 De uddannelsesspecifikke spørgsmål kvalitetssikres og videresendes til Karrierecentret senest 1. februar Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger 14

15 5 Dimittendundersøgelserne gennemføres og der udarbejdes rapporter på baggrund af besvarelserne. Opfølgende handlinger på baggrund af undersøgelserne føres til referat. 6 Dimittendundersøgelsernes resultater behandles i studienævnet senest tre mdr. efter modtagelsen af rapporterne 7 Det sikres, at dimittendundersøgelsernes resultater anvendes i kvalitetssikringen og udviklingen af uddannelserne 8 Dimittendundersøgelserne offentliggøres Karrierecentret 13. maj 2015, v5. SNF SNF Ja, se SSN årshjul Dokumentation via SSN mødereferater. Offentliggørelse af referater på SSN web siden 2008, og journaliseres i Captia siden efterår 2014 Er gennemført over en længere årrække, og som minimum i den indeværende valgperiode Studieleder SL Ja i selvevalueringer pkt Karrierecentret Ja i selvevalueringsrapporter fra På SMH s hjemmeside er side med dimittendundersøgelser FAK/skolens egne og centrale. 8. Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 8.1 Kommissorium for aftagerpanel Procedure Ansvarlig Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan Bemærkninger 15

16 det dokumenteres?) 1 Der sammensættes aftagerpaneler jf. kommissoriet, og der indsendes indstilling herom til dekanen 2 Der afholdes mindst et og højst to møder om året 3 Der indkaldes til aftagerpanelets møder og dagsorden udformes 4 Der tages referat fra møderne, og disse udsendes til godkendelse i panelet 5 Nye uddannelser drøftes med aftagerpanelerne Studieleder SL Nuværende to aftagerpaneler har været nedsat siden 2012 ja til rutine. Det ny kommissorium for aftagerpaneler forelægges aftagerpanelerne ved møderne efteråret Studieleder SL Ja møde fast i efteråret. Ja med dagsordener/referater. Studieleder SL/sekr. Ja. Ja med dagsordener. Studieleder SL/sekr. Ja. Ja med mails/referater. Studieleder SL Ja. Ja fremgår af dagsordener og referater. Selvevaluering og udvikling af AAUs uddannelser Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Procedure År Udsendelse af tidsplan samt 1 skabeloner 1 Tidsplan for proces og skabelon for udarbejdelse af rapport for selvevaluering samt for handlingsplan udarbejdes og fremsendes til studieleder Ansvarlig Hvem udfører dette? Er dette indarbejdet som rutine? 16 Kan dette dokumenteres? (Hvor langt tilbage kan det dokumenteres?) Bemærkninger

17 og SNF Selvevaluering 2 Der udarbejdes en kort selvevalueringsrapport for hver uddannelse SNF og studieleder SNF/SL Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin (de uddannelser, der har været først i turnusplanen). Ja rapport Udarbejdelse sker pt. for KVT, ST og SI. 3 Selvevalueringsrapporter drøftes i studienævnet, hvorefter der sikres tilretning af rapporten i relevant omfang SNF og studieleder SNF/SL Ja, se årshjul (bilag 1) Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin. Udarbejdelse/drøftelse sker pt. for KVT, ST og SI. Er gennemført i takt med indførsel af procedure. Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser. Ja i referater og rapporter. 4 Den endelige rapport sendes til de interessenter, der inviteres til selvevalueringsmøde, herunder dekan og fakultetets sagsbehandler. Rappor studienævnsformand SL/sekr. For SSN: Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Ja, se SSN årshjul Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin. Er gennemført i takt med indførsel af procedure. Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Ja mails og rapporter. 17

18 ten journaliseres endvidere i Captia 5 Der afholdes selvevalueringsmøde med relevante interessenter studienævnsformand SL Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin. Gennemføres i takt med indførsel af procedure Ja referat. 6 Der udarbejdes referat på baggrund af selvevalueringsmødet, som godkendes af mødedeltagerne. Referatet journaliseres i Captia Udarbejdelse af handlingsplan 7 Der udarbejdes en handlingsplan for studienævnet studienævnsformand studienævnsformand SL/sekr. SL/SNF Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin. Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin. Gennemføres i takt med indførsel af procedure Ja. Gennemføres i takt med indførsel af procedure Ja. 8 Handlingsplanen koordineres ift. universitetets, fakultetets og de involverede institutters relevante strategier studienævnsformand Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Er gennemført i takt med indførsel af procedure. Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser Ja, se årshjul (bilag 1) under SSN. SL 18

19 9 Studienævnet behandler årets studienævnsrapport, hvorefter handlingsplanen justeres i relevant omfang SNF og studieleder Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Ja, se SSN årshjul Ja. Er gennemført i takt med indførsel af procedure. Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. 10 Det færdige udkast til handlingsplan sendes til fakultetet Studieleder SL Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin Ja. Handlingsplansmøde med dekanatet 11 Der afholdes handlingsplansmøde 12 Der udarbejdes referat af mødet, hvori opfølgning og ansvarsfordeling fremgår. Referatet journaliseres i Captia. 13 Ledelsessekretariatet orienteres om, at handlingsplanmøderne er afholdt 14 Handlingsplanen justeres eventuelt på baggrund af handlingsplanmødet studienævnsformand Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin 19 Gennemføres i takt med indførsel af procedure Handlingsplanen/mails.

20 15 Handlingsplanen sendes til fakultet og dekanat til endelig godkendelse. Den godkendte handlingsplan journaliseres i Captia Uddannelsesberetning til direktionen 16 Der udarbejdes en uddannelsesberetning for de uddannelser, der er blevet selvevalueret samme år. Denne beretning drøftes med direktionen År Status på implementeringen 2 af handlingsplan 17 Der udarbejdes en statusrapport vedr. arbejdet med handlingsplanen Studieleder studienævnsformand SL/SNF Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Første gang ved selvevaluering i 2014 MedIS/Medicin Gennemføres for første gang i 2015 for tre uddannelser under SSN. Nej fra efteråret 2015 MedIS og Medicin. Gennemføres i takt med indførsel af procedure Mails/Captia. Gennemføres i takt med indførsel af procedure (Status for implementering af handlingsplan for de tre uddannelser under SSN vil først være efteråret 2016). 20

21 18 Statusrapporten behandles på studienævnsmøde i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport 19 Statusrapport samt status vedr. studienævnsrapport sendes til fakultet og dekanat 20 Dekanat, studieleder og SNF afholder møde, hvor statusrapport og statusrapport for studienævnsrapport drøftes 21 Handlingsplanen justeres eventuelt efter mødet med dekanen 22 Såfremt handlingsplanen justeres, sendes den til dekanatet, fakultetet, studienævnet og institutledelsen til orientering, samt journaliseres i Captia År Afsluttende status på implementering af handlingsplan 3 23 Der udarbejdes en afsluttende statusrapport vedr. handlingsplanen SNF SL/SNF Nej fra efteråret Gennemføres i takt med indførsel af procedure Studieleder SL Nej fra efteråret studienævnsformand SL/SNF Gennemføres i takt med indførsel af procedure Nej fra efteråret Gennemføres i takt med indførsel af procedure Studieleder SL Nej fra efteråret studienævnsformand SL/SNF Gennemføres i takt med indførsel af procedure Nej fra efteråret Gennemføres i takt med ind 21

22 24 Statusrapporten behandles på studienævnsmøde i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport 25 Statusrapport sendes til fakultet og dekanat. Statusrapporten journaliseres i Captia efter godkendelse i dekanatet 26 Dekanat, studieleder og SNF afholder møde, hvor statusrapport og statusrapport for studienævnsrapport drøftes. studienævnsformand SL/SNF 13. maj 2015, v5. førsel af procedure Nej fra efteråret Gennemføres i takt med indførsel af procedure Studieleder SL Nej fra efteråret Gennemføres i takt med indførsel af procedure 22

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014

Udkast til program for 2. besøg på SDU 2.-4. juni 2014 Udkast til program for 2. besøg på 2.-4. juni 2014 1. juni 2014 Tidspunkt Deltagere Indhold Sted - 2. juni 2014 08.30-9.00 Panel og AI 9.00-9.45 Koordinerende studieleder på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere

Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. Vejledningen er opbygget som en tjekliste, med det formål

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Dato: 13.05.16 SUND sagsnr.: 2016-412-00053 SMH sagsnr.: 2016-413-00005 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i idræt Kandidatuddannelsen i idræt Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt School

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2017 Revideret 06.04.2017

Læs mere

Suppleanter: Lea Fredsgaard Madsen, Lægeudd. 3. Per Claus Glöde Annette Engsig Sandra Ovesen Eva Szuchy Kristiansen, MedIS3

Suppleanter: Lea Fredsgaard Madsen, Lægeudd. 3. Per Claus Glöde Annette Engsig Sandra Ovesen Eva Szuchy Kristiansen, MedIS3 Referat af studienævnsmøde 2014.07 den 4. december 2014, 12.30 15.00 FrB7C2-209 Studienævn for Medicin Fredrik Bajers Vej 7 D1 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler: Dit navn Telefon: 9940 3747 www: smh.hst.aau.dk

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Anbefalinger for God Studieledelse

Anbefalinger for God Studieledelse Anbefalinger for God Studieledelse Overordnet anbefaling Studieledere skal være værdibærende i forhold til den faglige og pædagogiske ledelse af studiet Organisering og kommunikation af ændringer og værdisæt

Læs mere

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv.

Revidering af sundhedsuddannelserne: Organisering og proces på Metropol forår 2016 udarbejdelse af studieordninger mv. :\Users\anwa\Desktop\Forårets proces 2016\Notat organisering og proces forår 2016.docx Ledelsessekretariatet Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR.

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen

Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedure for planlægning og afholdelse af eksamen Procedureansvarlig sektion SKT (Skolechef, uddannelsesleder, studieadministrator) Formål Resume af proceduren Proceduren sikrer, at eksaminer planlægges

Læs mere

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede:

31. marts 2014 Ref.: crc J.nr.: 03/14. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51

Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 Der indkaldes til møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Onsdag den 15. august 2007 kl. 11.00 i lokale 2.51 1. Godkendelse af referat fra møde den 26. juni 2007 Referat fra sidste møde godkendt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015.

Referat af møde nr. 5/2015 i Studienævnet for International Virksomhedskommunikation d. 18. juni 2015. S p r o g o g I n t e r n a t i o n a l V i r k s o m h e d s k o m m u n i k a t i o n Studienævnet Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Sagsbehandler Birthe Winther Tlf. 9940 9192 winther@cgs.aau.dk 18. juni

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Referat af Studienævnsmøde Studienævnet for Tværkulturelle Studier (SN-TS) Mandag den 18. maj 2015

Referat af Studienævnsmøde Studienævnet for Tværkulturelle Studier (SN-TS) Mandag den 18. maj 2015 Studienævnet for Tværkulturelle Studier Kroghstræde 1 9220 Aalborg Ø Tlf. 9940 8080 Fax 9635 0044 www.ccg.aau.dk Sagsbehandler: Malene Karmisholt Tlf. 9940 9137 malene@cgs.aau.dk 10. www.nc.auc.dk juni

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje

Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje Handlingsplan med udgangspunkt i uddannelsesrapport for bygningskonstruktøruddannelsen dansk og international linje Nærværende handlingsplan sammenfatter med baggrund i ETU tilfredshedsundersøgelsen af

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Camilla Frejlev Bæk (CFB) fra (studievejledningen) Nathalie Unni Trane (NUT)

Camilla Frejlev Bæk (CFB) fra (studievejledningen) Nathalie Unni Trane (NUT) Referat af studienævnsmøde torsdag den 22. september 2016 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Andreas Bille Barsøe Lauridsen (ABL), næstformand Louise Pape-Haugaard (LPH) Charlotte Overgaard (CO) Erika

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Studierådsmøde Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Studierådsmøde 27.4.15 Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Strategi- og handleplan Strategiske temaer: 1. Corporate connections. 2. Employabilitiy og karriereservice. 3. Globalt udsyn. 4. Didaktik og

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl.

Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse af undervisning inkl. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for planlægning og administration af tilmelding og betaling til kurser og afholdelse

Læs mere

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb

Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb Procedure for fælles evaluering af teoretiske undervisningsforløb De studerende evaluerer jf. kvalitetshåndbogens kriterium 5.1 alle de teoretiske undervisningsforløb. Den fælles UCL-metode benyttes, så

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Vers. 6 (21.04.15) til S- sn 28.04.15 Sagsnr.: 2015-412- 00196 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Studienævn for

Læs mere

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00

Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET, Dorte Lundsager TLF +45 35 32 79 00 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. FEBRUAR 2012 Forum Studienævnet for Medicin FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Opsummering af indsatser PBL

Opsummering af indsatser PBL 3.1 Vores eksisterende forskningsresultater indenfor PBL afdækkes. Der iværksættes desuden en række forsknings- og uddannelses-udviklingsprojekter, der skal udforske og udfordre AAU s PBLpraksis yderligere

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringshandlingsplan for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere