Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2016 side 3 Beskæftigelsessituationen lige nu Beskæftigelsesmæssige udfordringer Kerneopgaven Beskæftigelse Jobcenter Hedensteds lokale resultatmål for 2016 Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2016 side 6 Kapitel 3. Strategier for beskæftigelsesindsatsen side 8 Borgerrettet indsats Aktiveringsindsats Indsats omkring sygefravær Indsats for unge Integrationsindsats Samarbejdspartnere Virksomhedsrettet indsats Kapitel 4. Budget for beskæftigelsesindsatsen side 14 Bilag: 1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Jobcenter Hedensteds lokale resultatmål for Kommunenotat, Hedensted 2015 samt tillæg 2

3 Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2016 Om BeskæftigelsespIanen for 2016 Kommunen udarbejder i 2015 en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Samtidig har Jobcenter Hedensted oplevet stor succes med at kunne navigere hurtigt og effektivt i en lovgivning, og på et marked, der meget hurtigt ændrer sig. Derfor har jobcentret en ambition om, at mål og rammer i Beskæftigelsesplanen ikke sætter begrænsninger for hurtige kursskift. Det vil konkret sige, at tilbud og bemanding i jobcentret konstant skal kunne tilpasses konjunkturerne på arbejdsmarkedet. Fra 2015 er mange af de tidligere form- og proceskrav til udformningen af Beskæftigelsesplan og Resultatrevision afskaffet. Det betyder i praksis, at Beskæftigelsesministeriet giver kommunen mulighed for i højere grad selv at tilrettelægge processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen efter lokale forhold. Beskæftigelsesplanen udarbejdes med udgangspunkt i de vejledende ministermål og på grundlag af en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret i det forudgående år Der er ingen krav om kvantitative mål på de vejledende ministermål for 2016 Processen med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen bestemmer Kommunen selv. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (tidl. Beskæftigelsesregion) skal ikke have tilsendt et udkast, som tidligere Der udmeldes ikke en budgetskabelon for 2016 til anvendelse i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Der er således ikke formkrav til, hvorledes et evt. budget opstilles Senest 31. dec skal Byrådet godkende beskæftigelsesplan 2016, hvorefter den sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) til orientering. Der er ikke krav til, at hverken Beskæftigelsesplan eller Resultatrevision skal godkendes af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord eller offentliggøres på Kommunens hjemmeside. 3

4 Beskæftigelsessituationen lige nu Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg. I Hedensted kommune stabiliserede beskæftigelse og ledighed sig i perioden 2009/2010. Efterfølgende har beskæftigelsen fortsat været stabil, mens ledigheden er faldende i de senere år, og nogle brancher har i dag et lavt ledighedsniveau. Antallet af langtidsledige er ligeledes faldende. På længere sigt medfører den demografiske udvikling, at de erhvervsaktives andel af befolkningen falder i Hedensted Kommune. Samme tendens gør sig gældende på regionalt niveau og på landsplan. Fremtidige udfordringer for Hedensted Kommune er derfor at skabe vækst i beskæftigelsen, samtidig med at tendensen til afgang i arbejdsstyrken modvirkes. Beskæftigelsesmæssige udfordringer Befolkningen bliver ældre Fald i antal arbejdspladser Fald i beskæftigelsen Stor andel aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere Se mere om beskæftigelsessituationen i bilag 3, Kommunenotat. Kerneopgaven Beskæftigelse Både de beskæftigelsespolitiske mål, som ministeren har defineret, og jobcentrets lokale resultatmål (se bilag 2) sætter retningen for arbejdet med kerneopgaven Beskæftigelse. Hedensted Kommunes organisationsstruktur består af fem Kerneområder, som er skabt med baggrund i de fire kerneopgaver. Hvert Kerneområde omfatter en række Kompetencegrupper, der varetager forskellige opgaver. Kerneområdet Beskæftigelse handler om midlertidig hjælp til at komme i job eller uddannelse. Kerneområdet skal bidrage til en bevægelse hos det enkelte menneske, der gør, at han eller hun kommer i job eller uddannelse og dermed kan klare sig selv økonomisk. Målet er selvforsørgelse og forvaltning af eget liv. Jobcenter Hedensteds lokale resultatmål for 2016 Jobcenter Hedensted har formuleret lokale benchmarking-resultatmål. Resultatmålene skal understøtte realisering af budget 2016 og hermed også en bæredygtig økonomi i Hedensted Kommune. Målene justeres, når der foreligger tal for 2015 og der følges løbende op på målene. 4

5 Det overordnede formål med både de lokale benchmarking-mål og de udmeldte ministermål er, at indsatserne for at nå målene skal understøtte borgeren i vejen mod selvforsørgelse Overvejelser omkring politiske mål for budget 2016 Overordnede strategiske mål: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune Færre borgere er langtidsledige og langtidssyge Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsperioden kommer hurtigere i job Virksomhederne har den arbejdskraft de har behov for. Strategien kan anlægges med udgangspunkt i 2 spor: 1. Den tidlige indsats og 2. Den sammenhængende tværfaglige indsats. Strategien skal understøtte borgerens bevægelse mod selvforsørgelse og selvforvaltning. 1. Den tidlige indsats. Tidlig arbejdsfastholdende indsats fastholde flest muligt i job på eksisterende virksomhed eller hurtigt omplacering til andet job Ledige tidligt i ledighedsforløbet, eller i opsigelsesperioden formidles til nyt job (virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for og borgeren bliver selvforsørgende) I 2016 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse Jobcenteret får et tættere samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering og formidling af job. 2. Den sammenhængende indsats Flere borgere oplever sammenhængende enstrengede planer for den indsats, der leveres fra Hedensted kommune Flere borgere har små ordinære jobs (ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb og kontanthjælp) Større andel langtidsledige og langtidssyge med en sammenhængende plan Resultatmål Der skal være et merfald på ydelsesmodtagere i 2016 i forhold til RAR Østjylland. Dette gælder for ikke-permanente forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjobbevillinger før er undtaget). Forsikrede ledige skal have et merfald på 3 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal have et merfald på 1 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Kontanthjælp og uddannelseshjælp skal have et merfald på 2 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Integration skal have en mindre stigning på 2 % i offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland Jobcenteret øger samarbejdsgraden med virksomhederne med 10 % i Se mere om de lokale resultatmål 2016 i bilag 2. 5

6 Kapitel 2: Beskæftigelsesministerens mål for 2016 For at understøtte en overordnet retning for arbejdet med den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016: Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet både nu og i fremtiden. Derfor skal der fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere hos nogle gruppe end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job. Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal også ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats. Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. 6

7 Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. Om de fire ministermål Målene understøtter implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet, og er udgangspunktet for Hedensteds beskæftigelsesplan for Som nævnt i kapitel 1 er der ingen krav om kvantitative mål på de vejledende ministermål, og Jobcenter Hedensted har i stedet valgt sætte kvantitative mål for de lokale resultatmål for 2016 (se kapitel 1). 7

8 Kapitel 3: Strategier for beskæftigelsesindsatsen I relation til ministerens fire mål har jobcentret indarbejdet indsatsområderne i to overordnede strategier for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. Begge strategier skal medvirke til at løse de nuværende beskæftigelsesmæssige udfordringer. Aktiveringsprincipper Strategierne for jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i, at det enkelte menneske kommer i job og uddannelse, sådan at man kan klare sig selv økonomisk. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op ad den værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og et højere grad af selvværd. Borgerrettet indsats Strategien for jobcentrets indsats er, at borgeren bliver selvforsørgende i uddannelse eller job. Strategien er (dog differentieret for de over og under 30 årige): 1. Borgere, som kan selv, skal selv! jobcentret understøtter borgerens egen uddannelses- eller jobsøgning 2. Aktiveringsindsatsen understøtter borgerens egen mulighed for at tage uddannelse og job 3. Borgeren får gennem udviklende aktivering opbygget bedre boglige og faglige kompetencer, og bliver i stand til at tage uddannelse eller job 4. Aktiveringen skal så vidt muligt være virksomhedsrettet. Aktiveringsindsats Jobcenter Hedensted vil forsøge at tænke nyt i indsatsen for at få ledige og sygemeldte tilbage til arbejde eller uddannelse. Vi vil arbejde for at skabe rammer for borgernes muligheder på arbejdsmarkedet på trods af diagnoser og fysiske/psykiske begrænsninger. Et bærende element for indsatsen og de nye initiativer vil være fokus på de individuelle kompetencer og empowerment, hvor Jobcenter Hedensted vil arbejde for at sikre den enkelte borger en ordinær indkomst, og blive en bidragende borger i den danske velfærdsmodel. Aktiveringsprincipper Det overordnede mål i 2016 er fortsat hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt. Dernæst i offentlige institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær ansættelse. Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte borger, og arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskompensationen tager ligeledes udgangspunkt i den enkelte borger. 8

9 For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentrene. De kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene skal bruges til at bringe de svageste gruppers kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et ordinært job, eller et tilbud om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som udviklingsredskaber for den enkelte borgers vej op ad stigen til det ordinære arbejdsmarked. Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i, at aktiveringen som første prioritet skal være individuel og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation. Fokus på rettidighed tilbud og samtaler til tiden Jobcenteret vil dog fortsat holde fokus på rettidigheden, når det gælder samtaler og tilbud til tiden målet er stadig at sikre en rettidighed så tæt på 100 % som muligt for såvel kontaktforløb, førstegangsaktivering og gentagende aktivering af ledige. Kombinerede job- og uddannelsesplaner Jobcenter Hedensted vil i samarbejde med UU være med til at etablere kombinerede jobog uddannelsesplaner for unge under 25 år. Dette kan foregå når den unge er i enten ordinær, eller støttet beskæftigelse. Formålet er, at den ufaglærte i beskæftigelse får de uddannelsestiltag, der gør, at han/hun på længere sigt får en kompetencegivende uddannelse. UU vil være tovholder for de ledige uden uddannelse som er i beskæftigelse. For unge uden uddannelse, som er ledige, er dette en fælles opgave for UU og jobcentret. Indsats omkring sygefravær Fastholdelse på arbejdspladsen, generhvervelse og udvikling af arbejdsevnen samt forebyggelse er en højt prioriteret indsats. Derved forebygges, at borgerne havner på varig offentlig forsørgelse, og sygedagpenge/ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb nedbringes. I det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Fastholdelsesteamet tager hurtigt ud på den uarbejdsdygtiges arbejdsplads for at lave en fastholdelsesplan i samarbejde med den sygemeldte og virksomheden. Det er endvidere den enhed, der tager kontakt, når virksomheden anmoder om en hurtig opfølgningssamtale (fast-track). Team uarbejdsdygtige ledige hjælper borgerne til at se bredt på deres beskæftigelsesmuligheder, således at skånehensyn tilgodeses. Fokus er på det borgerne kan, trods helbredsmæssige begrænsninger. 9

10 Team Jobafklaringsforløb forestår den koordinerende indsats for uarbejdsdygtige uden sygedagpengeret. Her arbejdes der bredt med borgernes muligheder for selvforsørgelse under hensyn til de helbredsmæssige begrænsninger. Erfaring fra forsøgsprojekter (TTA, KVIS) viser, at en beskæftigelsesrettet indsats samtidig med den helbredsmæssige udredning/behandling skaber de bedste resultater for at fastholde borgere, der rammes af helbredsproblemer på arbejdsmarkedet. Grundtanken er, at den uarbejdsdygtige/sygemeldte ikke skal være passiv på sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, men i aktivitet, således at vejen tilbage til arbejdsmarkedet ikke kommer til at virke uoverkommelig, da det i værste tilfælde kan medføre psykiske problemer. Borgeren skal i størst muligt omfang selv tage ansvar for sin vej tilbage til selvforsørgelse. Det er vigtigt, at de sygemeldte præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. Afdelingen Arbejdsfastholdelse afholder ugentlige informationsmøder for nyesygemeldte, hvor de bliver informeret om lovgivningens krav og sygemeldtes rettigheder og muligheder. På informationsmødet gennemgås de forskellige muligheder og tilbud vi har til sygemeldte om aktivitet. Tilbuddene er i prioriteret rækkefølge: Delvis raskmeldt/sygemeldt Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads kombineret med f.eks. kommunale sundhedstilbud, Aktiv Sygemeldt, coaching eller mindfulness Job & Trivsel (vejlednings- og afklaringstilbud) kommunalt tilbud Coaching, mindfulness, kommunale sundhedstilbud. Ved behov for vejlednings- og afklaringstilbud, der ligger ud over ovennævnte, og det skønnes nødvendigt i forhold til den enkelte sygemeldte, kan der købes tilbud andre steder. Fælles for alle tilbud er, at der skal være et beskæftigelsesrettet indhold i forløbet, og indsatsen skal være med til at bringe borgeren hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. 10

11 Indsats for unge Styregruppen den samlede Ungeindsats i Hedensted Kommune har i samarbejde med Udvalget for Beskæftigelse og Udvalget for Læring fastsat mål for indsatsen for den årige frem mod Målene er følgende: 89 % af eleverne i 9. klasse har minimum 2 i gennemsnit i både dansk og matematik ved afgangsprøven i I 2018 er målsætningen 93 %. Antallet af unge mellem 18 og 30 år på offentlig forsørgelse reduceres med 10 % hvert år frem mod I 2016 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse (aktuelt tal 87 %) I 2018 er målsætningen 93 %. Det evalueres i 2018, om målene er nået. Styregruppen for Ungeindsatsen vil igangsætte og koordinere tiltag der gør, at vi opfylder de 3 mål i 2018 herunder tilrettelægge en proces, der implementerer de 3 mål blandt ledere og ansatte i skoler, Ungeindsats, UU og Ungdomsskole. Regler for unge under 30 år Jobcenteret vil også fremover have fokus på uddannelse (primært ordinær uddannelse) og andre udviklingsmuligheder, hvis unge under 30 år ikke har gennemført en uddannelse. Dette medfører en meget målrettet indsats i forhold til uddannelsesområdet. Uddannelsesplan til alle unge under 25 år Der udarbejdes for alle unge under 25 år en uddannelsesplan hos UU. Denne uddannelsesplan anvendes som en aktiv del af jobplanen. For de, der har behov for det, bliver der lavet en individuel kompetencevurdering (IKV). IKV bruges i Jobcenter Hedensted i de situationer, hvor det giver mening for den ledige og for indsatsen IKV en er således en integreret del af forløbet i Jobcentret, og den bruges i den grad, hvor det er hensigtsmæssigt i det enkelte forløb. Herudover så foretages der screening i forhold til de unges læse- og skrivefærdigheder. Ungeenheden Der arbejdes i Jobcenter Hedensted målrettet med indsatsen for de unge. Der er i Jobcentrets regi således etableret en Ungeenhed, som bl.a. arbejder med udviklingsindsatser for udsatte unge mellem 15 og 30 år. Ungeenheden samarbejder bredt med UU, forældre, skoler, politi og SSP samt i meget udstrakt grad med private og offentlige virksomheder i lokalområdet. 11

12 De unge visiteres primært via underretninger og fra Visitationsafsnittet i Jobcentret. Formålet med at få fat i de unge fra 15 års alderen er en tidlig indsats. Dermed kan der tages fat allerede på det tidspunkt, hvor de mister kontakten med folkeskolen, og der arbejdes med bl.a. at lære den unge de sociale spilleregler med et uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet perspektiv. Udvikling mod uddannelse Som en integreret del af indsatsen arbejdes der i Ungeenheden internt med udviklingsindsatser for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb eller i en erhvervsmæssig tilværelse på eventuelt støttede vilkår. Integrationsindsats Det primære mål for integrationsindsatsen er at få flygtningene hurtigt ud på arbejdsmarkedet for at gøre dem selvforsørgende og selvforvaltende. Det primære mål er, at flygtningene kommer i ordinær beskæftigelse. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, så skal der arbejdes for job med løntilskud, praktikplads eller nyttejob - som beskrevet på vedhæftede bilag - beskæftigelsestrappen. Den øvrige integrationsindsats skal støtte op om dette mål, hvilket betyder, at danskundervisningen skal tilpasses, således at dette kan ske sideløbende med arbejde. Til understøttelse af dette mål har Temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune udarbejdet følgende to strategier for indsatsen: Der udarbejdes en handlingsplan der sikrer, at de flygtninge, der kommer til Hedensted Kommune inden for en meget kort tidsfrist på timer er indplaceret på beskæftigelsestrappen. Udvalgene for Fritid og Fællesskab, Beskæftigelse og Læring har fremover et fælles punkt på udvalgsmøderne om integrationsindsatsen i Hedensted Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet, og der henvises derfor til beskæftigelsesrettede indsatser umiddelbart efter boligplaceringen i Hedensted Kommune. Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal modtage sprogundervisning og have en tilknytning til en arbejdsplads og at sprogundervisningen skal ske som et supplement til den egentlige beskæftigelsesrettede indsats. For unge flygtninge er det ligesom for unge danskere et mål, at den unge påbegynder og gennemfører uddannelse. For nogle er uddannelsesvejen imidlertid meget lang, og det søges i stedet, for disse unge, at indplacere dem på beskæftigelsestrappen, så der derigennem kan komme i arbejde og blive selvforsørgende. Disse unge kan jo så eventuelt senere, når de har erhvervet de nødvendige kompetencer selv vælge at tage 12

13 uddannelse. Det afgørende også for denne gruppe er, at de bliver selvforsøgende via arbejde. Samtidig er kontakten til og samarbejdet med Hedensted Kommunes afdeling for den sociale integrationsindsats øget i et forsøg på at gøre den samlede indsats mere helhedsorienteret. Samarbejdspartnere Jobcenter Hedensted har indgået samarbejdsaftaler med a-kasserne i Horsens/Hedensted-området for i fællesskab at løfte beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Konkret vil det sige, at a-kasserne skal bidrage med forslag til opkvalificering i ledighedsforløbet. Jobcentret viderefører desuden et tæt tværgående fagligt netværk med lokale a-kasser og faglige organisationer, hvor der afholdes flere årlige samarbejds- og vidensudvekslings møder. Virksomhedsrettet indsats Jobcenteret vil tilrettelægge samarbejdet med virksomhederne så vi i højere grad kan understøtte deres behov for arbejdskraft via rekrutteringsservice og fokus på at motivere de ledige i retning af de jobåbninger, der kommer. Vi tror på folks ressourcer! - Empowerment: Jobcenter Hedensted tror på folks ressourcer, og på, at det er godt for folk at have et arbejde. Vi tror også på, at de fleste folk selv har ressourcerne til at finde det. For de stærkeste ledige er udgangspunktet i Hedensted, at den ledige selv skal kontakte virksomhederne med hensyn til ordinære job, løntilskud eller virksomhedspraktik. Nogle har straks mod på at kaste sig ud i den opsøgende virksomhedskontakt, mens andre først har behov for mere individuel sparring og støtte. Og så ved vi og det er derfor vi bruger så mange ressourcer på det at de jobs eller praktikker, som den ledige selv finder, er de bedste. Ved den virksomhedsrettede indsats fokuserer vi specielt på, hvordan vi kan: a. Skaffe plads til ledige eller sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller fastholde job b. Gøre jobåbninger synlige på områder, hvor arbejdsmarkedsbalancemodellen, eller andet, tyder på mangel på arbejdskraft c. Rådgive virksomhederne om rekruttering, og situationen på deres del af arbejdsmarkedet, når de henvender sig om mangel på arbejdskraft. Herunder formidle arbejdskraft, så der er et godt match mellem borger og virksomhed. Jobcenter Hedensted gør meget for at have et tæt samarbejde med, og kendskab til, lokale virksomheders behov. 13

14 Der er udarbejdet materiale til virksomhederne, hvor de digitalt og på faktaark nemt og overskueligt får viden om de mange forskellige tilbud som jobcentret har målrettet virksomhederne. Endvidere bliver der i samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord (tidl. Beskæftigelsesregion), nabojobcentrene og uddannelsesinstitutionerne løbende kørt målrettede virksomhedskampagner. Jobnet/ CV-bank: Jobnet er for alle borgere og virksomheder, og kobler hurtigt og omkostningsfrit arbejdssøgende med de jobåbninger, som virksomhederne har. Jobnet benyttes til at skabe gennemsigtighed på jobmarkedet. Der er erhvervet en stor markedsandel af de annoncerede job. CV-banken prioriteres endnu mere, så de lediges CV er bliver endnu bedre og mere søgebare for virksomhederne og jobcenterets rekrutteringsservice. Jobvejledning: De beskæftigelsespolitiske udfordringer for den virksomhedsrettede indsats i jobcentret i 2016 bliver at sikre, at de lokale virksomheder på kort og på langt sigt får den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Jobcenter Hedensted vil derfor fremover, samtidig med almindelig ordinær jobvejledning tilrettelægge virksomhedsindsatsen med udgangspunkt i borgeren, så borgeren matches mere direkte til virksomheden. Der er mere behov for etablering af samarbejde med konkrete virksomheder med henblik på indslusning af borgere, der ikke af sig selv kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og samtidig få opkvalificeret borgeren og dermed sikre virksomhederne den rette arbejdskraft. Virksomhedscentre: Et virksomhedscenter er en aftale mellem en virksomhed og Jobcenteret om et antal faste praktikpladser for kommunens svageste borgere. Hovedformålet med virksomhedscentrene er, i samarbejde med borgeren, at få udviklet og beskrevet hans eller hendes arbejdsevne. Jobcenter Hedensted her, som det eneste jobcenter, etableret en speciel type virksomhedscenter, som er lokalt forankret og hvor flere virksomheder er med i den samlede virksomhedscenteraftale. Jobcenter Hedensted har 4 virksomhedscentre fordelt på Glud, Tørring, Løsning/Hedensted og Raskmølle/Åle. De 4 virksomhedscentre har ca. 15 forskellige virksomheder, både offentlige og private, med i aftalen. I modsætning til andre jobcentre, er der her tilknyttet en ekstern mentor, som er forankret i jobcentret, men med fysisk placering i lokalområdet. Rotationsprojekter: Et rotationsprojekt er, når en person i beskæftigelse går på uddannelse, og der samtidig kommer en ledig vikar ind i stedet. Jobcentret vil også i forsøge at etablere rotationsprojekter i offentlige og private virksomheder. 14

15 Mentorkurser: Som led i en målrettet, individuel aktivering arbejder Jobcenter Hedensted med brug af mentorer til støtte i virksomheder. Der tilbydes kurser til de af virksomhedernes medarbejdere, som vil fungere som mentorer for kollegaer, der har brug for en særlig introduktion på arbejdspladsen. Kursusdeltagerne får baggrundsviden om jobcentrets målgrupper, samt en række værktøjer til mentorrollen. Mentornetværk (for mentorer i virksomhederne): Netværket giver et samlet billede af de uddannede mentorer. Der er planlagt årlige netværksmøder for mentorerne. Det er vigtigt med målbare mål i disse aftaler, så de ikke bliver livslange, og fordi der ofte er meget i borgerens liv, der fylder mere end udfordringen med at få et arbejde. Sigtet er altid beskæftigelse, og ikke en erstatning for et socialt netværk. Kapitel 4: - Budget for beskæftigelsesindsatsen Det endelige budget 2016 vedtages af Byrådet i oktober Refusionsreformen Det foreliggende budget 2016 er udarbejdet ud fra gældende lovgivning, selvom det forventes at refusionsomlægningen vil blive gældende fra 1/ Der er indgået politisk aftale og udarbejdet lovforslag. Når der afholdes nyvalg til folketinget, bortfalder alle lovforslag, der ikke er endeligt vedtaget. Lovforslag, der udmønter aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet, nåede ikke at blive vedtaget, inden valget blev udskrevet, og lovforslagene bortfalder derfor. De nye lovforslag vil først kunne blive fremsat, når valget er afholdt og et nyt Folketing er trådt sammen. I den nye refusionsmodel erstattes det nuværende kludetæppe af refusioner på forsørgelsesydelserne med en model, hvor refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats Trin 1: De første 4 uger 80 pct. Trin 2: uge 40 pct. Trin 3: uge 30 pct. Trin 4: Over 52 uger 20 pct 15

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2017 side 7

Indholdsfortegnelse. Kapitel 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2017 side 7 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Baggrund for Beskæftigelsesplanen 2017 side 3 Beskæftigelsessituationen lige nu Beskæftigelsesmæssige udfordringer Kerneopgaven Beskæftigelse Jobcenter Hedensteds lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 for KALUNDBORG KOMMUNE BP 16 - KALUNDBORG Side - 1 - AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. - 3 - STRATEGIER FOR DEN BORGERRETTEDE OG VIRKSOMHEDSRETTEDE

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 26. Bilag og tillæg: side 27-40

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4 Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 26. Bilag og tillæg: side 27-40 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning om Beskæftigelsesplanen 2014 3 1.1 Resumé 5 1.1.1 Situation 5 1.1.2 Mål 6 1.1.3 Strategier 6 1.1.4 Implementering af Beskæftigelsesplanen 7 Kapitel 2 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning Beskæftigelsesplan 2016 Her er alle muligheder åbne Herning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2016... 2 Rammevilkår og udviklingstendenser for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 2 Væsentlige begreber... 4 Sammenfatning af mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere