A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5."

Transkript

1 A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på generalforsamlingen var andelshaverne af lejlighederne nr.: 2, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 53, 56, 60, 61, 62, 74, 78, 82, 84, 88, 89, 113, 114, 124, 129, 137, 156, 158, 168, 169, 171, 177, 179, 181, 184, 185, 187, 191, 207, 210, 217, 219, 221, 222, 223, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 254, 259, 264, 267, 270 og 273. Repræsenteret ved fuldmagt var andelshaverne af lejlighederne nr.: 16, 36, 51, 162, 199 og 261. I alt deltog 72 af 222 andelshavere svarende til 32,43%. Som repræsentant for administrator Boligexperten Administration A/S deltog Steffen Boesdal. Endvidere deltog som repræsentant for Redmark statsautoriseret revisionspartnerselskab Geertje Engelholm. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om en række ændringer til den gældende husorden (bilag 1). b) Tim Pedersen stiller forslag om ændring af vedtægternes 14 (bilag 3). c) Gårdgruppen stiller forslag om indkøb af havemøbler til gården (bilag 4). 6. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af administrator og revisor. 9. Eventuelt. Ad 1. Steffen Boesdal valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig; dog med undtagelse af dagsordenens punkt 5b. Ingen havde indvendinger herimod. Steffen Boesdal valgtes ligeledes som referent. Ad 2. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. På forespørgsel om hvorfor det netop er parkeringerne til ladcyklerne, der nedlægges, kunne formanden svare, at der ganske enkelt er for mange cykler i forhold til antallet af parkeringsmuligheder. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at inddrage nogle bilparkeringspladser for i stedet at etablere parkering for ladcykler. Gården forventes fortsat at stå færdig i løbet af maj måned. 1

2 A/B Bergthora Beretningen kunne herefter uden yderligere bemærkninger tages til efterretning. Ad 3. Geertje Engelholm gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslår disponeret således: Hensat til fremtidig vedligeholdelse kr ,- Tilbageført henlæggelse, byggesag kr ,- Afdrag på prioritetsgæld kr ,- Overført til egenkapital kr ,- Herefter andrager ejerforeningens egenkapital kr ,- inklusive henlæggelser på kr ,-. Andelsværdien foreslås at stige til 35,00. Årets valuarvurdering indeholder den nu endeligt afsluttede byggesag, hvilket isoleret set har påvirket vurderingen meget positivt. Derudover har boligmarkedets udvikling som helhed naturligvis også en afsmittende effekt. Vurderingen er således i år steget til kr ,-. Revisor fremhævede igen i år foreningens meget stærke økonomi og herunder ikke mindst den lave belåningsgrad på knapt 15%. Stigningen i værdiansættelsen af ejendommen har medført en større reserve til værdiregulering. Dette svarer til en reserve på gennemsnitligt lige godt kr ,- pr. andelslejlighed. Det kunne atter konstateres, at lejlighederne stort set uden undtagelser sælges til maksimalprisen og også indenfor en rimelig kort liggetid. Dette er naturligvis isoleret set et argument for at hæve andelsværdien. Bestyrelsens opfattelse er dog, at man hellere vil have en god reserve, således at man kan stå imod et eventuelt senere fald i ejendommens vurdering uden at behøve at sænke andelsværdien som en konsekvens heraf; eller alternativt kunne hæve andelsværdien stille og roligt i flere små forsigtige nøk, i stedet for at opskrive meget voldsomt et enkelt år. Det giver også et mere troværdigt indtryk for potentielle købere. Revisor henledte for god ordens skyld medlemmernes opmærksomhed på årsregnskabets note 8, hvoraf det fremgår, at selv en minimal ændring i valuarvurderingens afkastprocent på ½ procentpoint højere end de indregnede 1,90% isoleret set vil medføre et fald på kr ,-. Så ud fra den betragtning kan foreningens reserver ikke anses som værende urealistisk høje. Efter yderligere nogle enkelte spørgsmål blev årsregnskabet og herunder den foreslåede andelsværdi sat til afstemning og vedtaget med stort flertal. En enkelt fuldmagt stemte dog imod den foreslåede andelskrone. Ad 4. Rasmus Strange Petersen gennemgik budget 2015 med boligafgifter på i alt kr ,-, hvilket indebærer en stigning på 2% med virkning pr. 1. juli Igen i går må forventes en stigning i grundskylden, hvorfor denne post er knapt kr ,- højere end i

3 A/B Bergthora Efter afslutningen på den store byggesag forventes et markant fald i el-forbruget. Budgetposten er således nedsat til kr ,-. Efter samråd med administrator har bestyrelsen netop omlagt det ene af foreningens kreditforeningslån, således at man med samme ydelse får et markant højere afdrag og en tilsvarende lavere renteudgift. Denne omlægning slår først fuldt igennem i 2016-budgettet. Formanden gennemgik herefter oversigten over såvel dette års som de kommende års vedligeholdelsesarbejder. Oversigten vedlægges nærværende referat som bilag 2. Udover disse planlagte opgaver på samlet set kr ,- er der budgetteret med kr ,- til almindelig løbende vedligeholdelse. De største opgaver i indeværende år er de ekstraarbejder i gården, som bestyrelsen har valgt at få udført sammen med selve gårdprojektet, udskiftning af dørtelefoner og renovering af to bagtrapper. Budgettet udviser et regnskabsmæssigt overskud på kr ,- og et livkvidt overskud på kr ,-. Formanden kunne på forespørgsel oplyse, at trappernes linoleum planlægges udskiftet i sammenhæng med de respektive opganges renoveringer. Herefter udspandt sig en debat om, hvorvidt der reelt set var et behov for den foreslåede stigning i boligafgiften. Foreningens budget hænger fint sammen uden stigningen. Formanden oplyste, at stigningen ikke kun skulle ses i relation til 2015-budgettet. Stigningen skal ses i sammenhæng med den udsendte oversigt over vedligeholdelsesarbejder, hvoraf det fremgår, at der de kommende tre år forventes planlagte opgaver for cirka kr ,- årligt, hvorefter der de tre efterfølgende år forventes opgaver for i alt cirka kr ,- kulminerende i Gennem en løbende svag tilpasning af boligafgiften vil det være muligt at gennemføre alle disse opgaver uden at skulle optage nye kreditforeningslån. Efter nogen debat omkring behovet for en stigning kunne dirigenten konstatere, at der ikke var nogle ændringsforslag til bestyrelsens budgetforslag, hvorfor dette sattes til afstemning. Det kunne herefter konstateres, at der var et markant flertal for bestyrelsens 2015-budget. Ad 5. a) Formanden gennemgik helt kort de ændringer, som bestyrelsens forslag indeholdt. Ændringerne er endvidere fremhævet i det udsendte bilag. Bestyrelsen havde i sit forslag fjernet en passus om, at der når man hører musik, TV eller lignende i sin lejlighed skal udvises øget hensyn på hverdage efter kl , således at dette nu gjaldt alle ugens 7 dage. Dette gav anledning til en del debat. På baggrund af debatten ønskede bestyrelsen imidlertid at fastholde sin formulering. Der blev stillet forslag om, at det under punktet Benytttelse af fælles arealer og gården skulle præciseres, at henstillen af affald m.v. heller ikke var tilladt på gårdtrapper og opholdsarealer i gården. Dette forslag var der enighed om blandt de fremmødte, hvorfor denne ændring blev implementeret i bestyrelsens forslag uden særskilt afstemning. Da der var et konkret ændringsforslag fra forsamlingen om, at den førstnævnte ændring omkring øget hensyn efter kl fra henholdsvis hverdage til alle ugens dage skulle slettes fra forslaget blev bestyrelsens forslag indeholdende ændringen omkring henstillen af affald m.v. først sat til afstemning. Herefter sattes det fremsatte ændringsforslag til afstemning. 3

4 A/B Bergthora Det kunne herefter konstateres, at der var et beskedent flertal for det fremsatte ændringsforslag, der således var vedtaget. b) Tim Pedersen argumenterede for de uhensigtsmæssigheder, som den nuværende ordning efter hans opfattelse havde. Det blev i den forbindelse påpeget, at man såfremt man ønsker at modvirke en situation, hvor ens barn mister sin anciennitet, hvis man selv sælger, inden barnet får mulighed for at udnytte sin ventelisteplacering på børneventelisten blot kan vælge også at skrive barnet op på foreningens eksterne liste. Efter en kort drøftelse kunne forslaget sættes til afstemning. Her kunne dirigenten konstatere, at der var et markant flertal mod det fremsatte forslag, der herefter var forkastet. c) Gårdudvalget orienterede om deres tanker bag forslaget; herunder om antal borde, stole og bænke samt hvilken model, man har i tankerne. Der var blandede reaktioner på dels den model møbler, som blev nævnt og dels på beløbets størrelse. Forslaget går dog udelukkende på, at der bevilges en beløbsmæssig ramme til indkøb og ikke på hvilken model møbler. Den afsluttende afstemning udviste et stort flertal for gårdudvalgets forslag. Ad 6. Jan Petersen (Storm), Gert Petersen, Rasmus Strange Petersen, Søren Ottosen og Søren Kvist genvalgtes alle for en 1-årig periode. Ad 7. Rasmus Strange Petersen genvalgtes som formand for en 2-årig periode. Charlotte Heise Jørgensen og Jeppe Greve nyvalgtes begge som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Lasse Siehm Larsen nyvalgtes som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Derudover består bestyrelsen af: Thomas Harald Neumann 1. suppleant: Johannes Bo Nielsen nyvalgtes for en 1-årig periode. 2. suppleant: Lisa Marianne La Cour nyvalgtes for en 1-årig periode. Ad 8. a) Boligexperten Administration A/S genvalgtes som administrator. b) Redmark statsautoriseret revisionspartnerselskab genvalgtes som foreningens revisor. Ad 9. a) Et medlem spurgte, hvornår priserne i vaskeriet nedsættes. Hertil kunne bestyrelsen svare, at dette ville ske i den nærmeste fremtid. 4

5

6 Bilag 1 Forslag 1: Ændringer til husorden Forslagsstiller: Bestyrelsen Motivation: Vores husorden er sidst blevet opdateret i 2004 og der er siden da sket en del, som vil være praktisk at have afspejlet i husorden. Udover konkrete ændringer, er der foreslået en del præciseringer på baggrund af bestyrelsens og personales erfaringer siden Ændringer: (sletninger er vist med gennemstreget rød skrift, mens tilføjelser er vist med understeget grøn skrift) HUSORDEN FOR A/B BERGTHORA (opdateret april ) En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og det er derfor naturligt at opstille visse regler, for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed boligafgiften lavest mulig. BENYTTELSE AF LEJLIGHEDER Ved akutte skader på div. installationer og ledninger kontaktes varmemesteren for videre information eller henvisning. Foreningen har en kumme- og glasforsikring Skadedyr Der skal rettes henvendelse til varmemesteren. Afløb, vandhaner, vandløse og cisterner Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lign. skal renholdes af beboeren for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler. Utætte vandhaner eller cisterner er omfattet af andelshavernes vedligeholdelsespligt. For at undgå merforbrug af vand, skal beboeren straks efter at en defekt er konstateret kontakte autoriseret gas- og vandmester til at få manglen udbedret. For lejere gælder, at de skal kontakte varmemesteren. Brandbare væsker skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på hoved- eller køkkentrappe. Musik, TV, radio og anden støjende underholdning Må kun udøves, således at den ikke er til gene for andre beboere. Der bør udvises øget hensyn efter kl Ved afholdelse af fest skal beboeren advisere de øvrige beboere mindst 4 dage før. Vaskemaskiner, tekniske hjælpemidler og larmende værktøj Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres, så de ikke støjer og er til gene for ejendommens beboere. Brug af vaskemaskiner og tumbler må ikke ske efter kl. 22. Brug af larmende værktøj, eksempelvis boremaskiner, må ikke finde sted mellem kl og 7.00 på hverdage og mellem kl og i weekenden. Porttelefon (dørtelefon) For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt henstilles til at porttelefon benyttes korrekt. Beboeren må således ikke lukke nogen ind i opgangen, før man har sikret sig, at det er en bekendt til beboeren, der lukkes ind. Nøgler Nøgler til ejendommen må ikke overdrages til uvedkommende. Der må ikke sættes noget i klemme for at hindre dørenes lukning. Side 1 af 3

7 Opvarmning Af hensyn til ejendommens "sundhed" og vedligeholdelse henstilles, at skal beboerne holder en minimumstemperatur på 16 grader i lejligheden. Det gælder også ved bortrejse i længere tid Antenne, telefon og Internet Bryggenet er etableret i alle lejligheder. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i bredbåndsinstallationen Bryggenet installationen. Såfremt det der ønskes ændringer til installationen kontaktes bestyrelsen varmemesterkontoret. Tilslutning kan ske ved henvendelse til Bryggenet. Vask og tørring af tøj Foreningen råder over et beboervaskeri. Det er brugernes pligt at holde orden, samt at melde evt. defekter til varmemesteren. Hvis man benytter tørrestativer i gården skal man fjerne sit tøj når det er tørt. Hvis man benytter tørrestativer foran vinduerne, må tøjet ikke være til gene for underboen. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, som ikke færdes på fællesarealer i gården eller på vaskeriet og ikke generer naboer, hverken med støj eller lugt. Større husdyr skal meddeles til administrator. Hvis husdyret er til gene for naboer eller andre beboere kan dette medfører advarsler og i sidste ende kan retten til dyrehold fratages. Altaner Beboer med altan skal holde afløb rent og frit. Eventuelle altankasser, skal monteres på indersiden af altanerne, så der ikke er risiko for at de falder ned på gaden eller i gården. Dobbelt altankasser, der er designet til at sidde over gelænderet og derved både på inder- og ydersiden kan tillades efter bestyrelsens godkendelse. BENYTTELSE AF FÆLLES AREALER OG GÅRDEN Hoved-, bagtrappe, og portene, gårdtrapper og opholdsarealer i gården Må ikke benyttes til henstilling og opbevaring af affald og div. ting. Hvis man bliver grebet i det og ens affald fjernes af gårdmanden varmemesterkontoret, falder der en afgift på kr. Hvis man ved fraflytning efterlader sig gods på loftet eller i kælderen får man en regning på den timeløn det tager at fjerne det. Der skal være uhindret adgang til trappeløbet i gadeplan, der må ikke henstilles cykler. I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i loft-, trappe- og kælderrum holdes lukket. Vinduer, der åbnes under øvrige vejrforhold skal lukkes og haspes efter brug. Rygning er ikke tilladt på foreningens indendørs fællesarealer, omfattende alle hoved- og bagtrapper, loft- og kælderrum, cykelkældre samt vaskeriet. Røgalarmer på hoved- og bagtrapper må ikke fjernes eller slås fra. Defekte røgalarmer skal meldes til varmemesterkontoret. Porten skal holdes aflåst, således at det kun er beboerne der har adgang til gården. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre portens lukning. Cykler og motorkøretøjer må ikke stilles i gården. Dog må Christiania-cykler og lign. Stilles i enderne af gården, efter aftale med gårdmanden. Gårdens legetøj henstilles i sandkassen/legeområdet efter brug. Privat legetøj bedes fjernet efter brug. Side 2 af 3

8 Affald Køkkenaffald og lign. må kun anbringes i containerne i gården. Glas og flasker Glas/flasker, metal, hård plast, elektronik, batterier, pap og papir skal henstilles i de opstillede kasser beholdere i container rummene. Storskrald stilles i storskraldsrummet. Kemikalieaffald og andet miljøbelastende affald kan skal afleveres på varmemesterkontoret. Gårdanlægget og ophold i gården Gårdanlægget må benyttes af alle ejendommens beboere og deres gæster. Hører man musik ved ophold i gården, eks. radio, må det ikke være til gene for ejendommens beboere. Der må ikke spilles musik skal være ro i gården efter kl på hverdage og i weekenden Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde og katte må ikke luftes i gården. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen på foreningens område. Hærværk på ejendommen og gården eks. plader, borde, bænke samt legeredskaber medfører erstatningspligt. Observeres graffiti eller andet hærværk bedes dette meddelt til bestyrelsen. Overtrædelse Overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen. For lejere ophævelse af lejemål. Vedtaget på ordinær generalforsamling april Side 3 af 3

9 Bilag 3: Forslag 2: Børneventeliste Forslagsstiller: Tim Pedersen, G50 Motivation: Jeg er blevet oplyst af administrator, at hvis man har et barn skrevet op på børneventelisten og fraflytter andelsforeningen så kan dette barn ikke flyttes til den eksterne venteliste og bevare sin oprindelige anciennitet fra børneventelisten på den eksterne venteliste. I stedet skal barnet skrives op på den eksterne venteliste på ny. Dette har medført, at jeg har flyttet mit barn fra børneventelisten til den eksterne liste, da jeg vil undgå at mit barn mister sin anciennitet, såfremt vi på et tidspunkt flytter fra foreningen. At stå på den eksterne venteliste er mig bekendt både dyrere, og hvis vi bliver boende medfører det, at barnet mister fordel ved at stå på børnelisten (da børn kommer til før den eksterne liste). Forslag: Jeg foreslår derfor, at børn der er skrevet op på børneventelisten flyttes til den eksterne venteliste men beholder deres anciennitetsdato, hvis forældrene flytter.

10 Bilag 4: Forslag 3: Nye møbler til gården Forslagsstiller: Gårdgruppen Forslag: Gårdgruppen ansøger om kr ,- til indkøb af vedligeholdelsesfri havemøbler til vores nye gård. Der vil primært være tale om mindre haveborde, stole og bænke, som er lette at flytte rundt i gården, og som vil fungere som et fint supplement til de få tilbageblivende træmøbler. Se nedenstående billede.

11 Bilag 5: A/B Bergthora Bestyrelsens beretning april 2015 Gårdrenovering Siden sidste Generalforsamling har der været fart på gårdrenoveringsprojektet. Som alle sandsynligvis har lagt mærke til, er gårdrenoveringen i fuld gang og forventes afsluttet midt i maj måned. Hvis nogle beboere skulle undre sig over at omfanget af projektet ser større ud, end hvad der har været beskrevet i forbindelse med gårdprojektet, har det en fornuftig forklaring. Bestyrelsen har valgt at bestille nogle ekstraopgaver i forbindelse med gårdrenoveringen, det er således budgettet til vedligeholdelsesplanen, der betaler for ny belægning på gangarealerne og en kombineret udvidelse og renovering af skurene og pergolaerne. Gårdprojektet holder den budgetramme, der tidligere er blevet godkendt på Generalforsamlingen (2 millioner). Gårdfest Sidste år annoncerede vi en stor gårdfest og modsat året før, lykkes det denne gang at få afholdt en fin gårdfest, hvor invitationen var i form af et kunstværk. Selve festen, med mad, drikkevarer og underholdning for de fleste blev også ganske vellykket, på trods af lidt regnvejr. Underholdningen for børnene startede med sang og musik fra Karen Winding, der blev afløst af ansigtsmaling og en ballonmand begge meget populære for børnene. Senere på aftenen var der stille musik til de voksne. Side 1 af 4

12 Da både børn og voksne lod til at nyde festen, forventer vi også at holde en gårdfest i år, sandsynligvis i august, hvor der er gode chancer for godt vejr. Vaskeriet Vaskeriet har i årets løb fået 4 nye vaskemaskiner fra Nortech, som vi også har tegnet en 5 årig serviceaftale med der også dækker de to store vaskemaskiner, som ikke er blevet udskiftet. De nye maskiner (og vaskeriets øvrige omkostninger) er betalt af vaskeriregnskabet, som kan ses i foreningens regnskab. Faktisk kører vaskeriet så godt, at vi skal til at kigge på en sænkning af priserne. Tørrestativer Som vi tidligere har informeret om, har vi indgået en aftale med Gomahangouts om konstruktion og opsætning af tørrestativer foran vinduerne mod gården (1. 4. sal). Bestyrelsen er glade for at det, på trods af tidligere udmeldinger, var muligt at designe et tørrestativ, der kan monteres i væggen, fra lejlighederne. Vi kan dog ikke tage æren for at have fundet Gomahangouts, da aftalen er kommet i stand efter firmaets henvendelse til os på opfordring af en unavngiven beboer i foreningen. Hvem end beboeren er, skylder ca. 50 beboere vedkommende en tak. Bestyrelsen siger også tak, vi er rigtig glade for resultatet. Side 2 af 4

13 Oversvømmelse i kælderen og andre vandskader Da vejret åbenbart har besluttet sig for skybrud over vores forening mindst en gang året, har vi desværre også oversvømmelser i kælderen. For det meste er det de gamle vaskekældre (de særskilte rum ved kældertrappen), der bliver oversvømmet, men også andre steder er udsatte. Grundet gårdtoilettet, bliver Bergthorasgade 47 ofte ramt af selv de mindste oversvømmelser. Bestyrelsen har derfor besluttet at vådrums isolere gårdtoilettet og sætte fliser op; på denne måde håber vi at kunne reducere oversvømmelserne i kælderen til Bergthorasgade 47. Relateret til ovenstående, har vi, i forbindelse med forarbejderne til gårdrenoveringen, fået foretaget en inspektion er vores kloakker. Inspektionen viste heldigvis ikke nogle større problemer, men vi fået fyldt beton i alle afløb fra vaskekældrene til kloakken. Dette skulle også gerne reducere oversvømmelserne i kælderen. Vi har haft vandskader i forbindelse med 2 karnapaltaner, hvor afløbene har været for små til håndtere vandmængderne og meget hurtigt blev tilstoppet. Heldigvis har vores forsikring dækket skaderne denne gang, det gør de ikke igen. Vi har derfor fået ændret afløbene og monteret nogle flere nedløbsrør. Udførte vedligeholdelsesopgaver Siden sidste Generalforsamling har vi udført følgende opgaver fra vedligeholdelsesplanen: Udskiftning af dørtelefoner i alle opgange Brand sikring: Lukning af huller ved rør gennemføring i kældere + fjernelse af brandfarligt materiale i loftet af kældrene Ny dør til varmecentralen Omfugning af skorstene og fastgørelse af skorstens hætter Omlægning af ryg sten og grat sten Gennemgang af zink inddækning i Leifsgade Inddækning af liste under tagsten i Leifsgade Lukning af gulvafløb der ikke er i brug Økonomi Vi holder budgettet pænt og har en sund økonomi. Igen i år har både banker og ejendomsmæglere henvendt sig uopfordret for at forsøge at kapre os som kunder, eksempelvis Swedbank, som der hænger et opslag fra i opgangene. Valuar vurderingen af ejendommen er steget med 51,6 millioner siden sidste år inklusiv de nye vinduer, men uden gårdrenoveringen. På trods af denne store stigning, er det bestyrelsens anbefaling at nøjes med en mindre stigning i andelskronen fra 32 til 35, så foreningen fortsat har en god værdireguleringsreserve og derved er robuste overfor en eventuel nedgang i vurderingen og så vi ved uændret vurdering vil kunne lade andelskronen stige yderligere de kommende år. Side 3 af 4

14 Efter et år med en fungerende vedligeholdelsesplan, er det blevet synligt at vi skal planlægge langsigtet i forhold til økonomien, hvis vi ønsker at udføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver, uden at optage yderligere lån. Som det fremgår af bilaget til budgettet (vedligeholdelsesplan ), er der for 2015, 2016 og 2017 planlagt med opgaver for 2 millioner om året, svarende til budgettet for Men som det også fremgår, har vi behov for at bruge 3 millioner om året i 2018 og 2019, mens vi skal bruge 5,6 millioner i Alt dette betyder at vi skal planlægge med pæne overskud de næste 3 år, for at få råd til vedligeholdelsen i , uden optagelse af nye lån. (af de 10 millioner, der fremgår på driftskontoen i årsregnskabet skal der bruges ca. 8 millioner til at afbetale lån og til at betale for gårdrenoveringen) På bestyrelsens vegne Rasmus Strange Petersen Formand A/B Bergthora Side 4 af 4

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Boremaskiner og andet larmende værktøj

Boremaskiner og andet larmende værktøj Priser pr. 15. september 2015: Lille vaskemaskine Lille vaskemaskine, kogevask Stor vaskemaskine Stor vaskemaskine, kogevask Tørretumbler Strygerulle 13 kr. 16 kr. 18 kr. 21 kr. 1 kr. for 2 minutter 5

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab

Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab 1 Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab 2 Indhold FORORD... 3 BOLIG... 4 Bad og toilet... 4 Fejl og skader på afløb, vandhaner, vandlåse, cisterne og glas... 4 Husdyr... 4 Brug af

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere