A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5."

Transkript

1 A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på generalforsamlingen var andelshaverne af lejlighederne nr.: 2, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 53, 56, 60, 61, 62, 74, 78, 82, 84, 88, 89, 113, 114, 124, 129, 137, 156, 158, 168, 169, 171, 177, 179, 181, 184, 185, 187, 191, 207, 210, 217, 219, 221, 222, 223, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 240, 243, 245, 246, 247, 248, 254, 259, 264, 267, 270 og 273. Repræsenteret ved fuldmagt var andelshaverne af lejlighederne nr.: 16, 36, 51, 162, 199 og 261. I alt deltog 72 af 222 andelshavere svarende til 32,43%. Som repræsentant for administrator Boligexperten Administration A/S deltog Steffen Boesdal. Endvidere deltog som repræsentant for Redmark statsautoriseret revisionspartnerselskab Geertje Engelholm. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse samt godkendelse af årsregnskabet. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. a) Bestyrelsen stiller forslag om en række ændringer til den gældende husorden (bilag 1). b) Tim Pedersen stiller forslag om ændring af vedtægternes 14 (bilag 3). c) Gårdgruppen stiller forslag om indkøb af havemøbler til gården (bilag 4). 6. Valg af repræsentanter til Bryggenet. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af administrator og revisor. 9. Eventuelt. Ad 1. Steffen Boesdal valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig; dog med undtagelse af dagsordenens punkt 5b. Ingen havde indvendinger herimod. Steffen Boesdal valgtes ligeledes som referent. Ad 2. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. På forespørgsel om hvorfor det netop er parkeringerne til ladcyklerne, der nedlægges, kunne formanden svare, at der ganske enkelt er for mange cykler i forhold til antallet af parkeringsmuligheder. Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at inddrage nogle bilparkeringspladser for i stedet at etablere parkering for ladcykler. Gården forventes fortsat at stå færdig i løbet af maj måned. 1

2 A/B Bergthora Beretningen kunne herefter uden yderligere bemærkninger tages til efterretning. Ad 3. Geertje Engelholm gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på kr ,-, som bestyrelsen foreslår disponeret således: Hensat til fremtidig vedligeholdelse kr ,- Tilbageført henlæggelse, byggesag kr ,- Afdrag på prioritetsgæld kr ,- Overført til egenkapital kr ,- Herefter andrager ejerforeningens egenkapital kr ,- inklusive henlæggelser på kr ,-. Andelsværdien foreslås at stige til 35,00. Årets valuarvurdering indeholder den nu endeligt afsluttede byggesag, hvilket isoleret set har påvirket vurderingen meget positivt. Derudover har boligmarkedets udvikling som helhed naturligvis også en afsmittende effekt. Vurderingen er således i år steget til kr ,-. Revisor fremhævede igen i år foreningens meget stærke økonomi og herunder ikke mindst den lave belåningsgrad på knapt 15%. Stigningen i værdiansættelsen af ejendommen har medført en større reserve til værdiregulering. Dette svarer til en reserve på gennemsnitligt lige godt kr ,- pr. andelslejlighed. Det kunne atter konstateres, at lejlighederne stort set uden undtagelser sælges til maksimalprisen og også indenfor en rimelig kort liggetid. Dette er naturligvis isoleret set et argument for at hæve andelsværdien. Bestyrelsens opfattelse er dog, at man hellere vil have en god reserve, således at man kan stå imod et eventuelt senere fald i ejendommens vurdering uden at behøve at sænke andelsværdien som en konsekvens heraf; eller alternativt kunne hæve andelsværdien stille og roligt i flere små forsigtige nøk, i stedet for at opskrive meget voldsomt et enkelt år. Det giver også et mere troværdigt indtryk for potentielle købere. Revisor henledte for god ordens skyld medlemmernes opmærksomhed på årsregnskabets note 8, hvoraf det fremgår, at selv en minimal ændring i valuarvurderingens afkastprocent på ½ procentpoint højere end de indregnede 1,90% isoleret set vil medføre et fald på kr ,-. Så ud fra den betragtning kan foreningens reserver ikke anses som værende urealistisk høje. Efter yderligere nogle enkelte spørgsmål blev årsregnskabet og herunder den foreslåede andelsværdi sat til afstemning og vedtaget med stort flertal. En enkelt fuldmagt stemte dog imod den foreslåede andelskrone. Ad 4. Rasmus Strange Petersen gennemgik budget 2015 med boligafgifter på i alt kr ,-, hvilket indebærer en stigning på 2% med virkning pr. 1. juli Igen i går må forventes en stigning i grundskylden, hvorfor denne post er knapt kr ,- højere end i

3 A/B Bergthora Efter afslutningen på den store byggesag forventes et markant fald i el-forbruget. Budgetposten er således nedsat til kr ,-. Efter samråd med administrator har bestyrelsen netop omlagt det ene af foreningens kreditforeningslån, således at man med samme ydelse får et markant højere afdrag og en tilsvarende lavere renteudgift. Denne omlægning slår først fuldt igennem i 2016-budgettet. Formanden gennemgik herefter oversigten over såvel dette års som de kommende års vedligeholdelsesarbejder. Oversigten vedlægges nærværende referat som bilag 2. Udover disse planlagte opgaver på samlet set kr ,- er der budgetteret med kr ,- til almindelig løbende vedligeholdelse. De største opgaver i indeværende år er de ekstraarbejder i gården, som bestyrelsen har valgt at få udført sammen med selve gårdprojektet, udskiftning af dørtelefoner og renovering af to bagtrapper. Budgettet udviser et regnskabsmæssigt overskud på kr ,- og et livkvidt overskud på kr ,-. Formanden kunne på forespørgsel oplyse, at trappernes linoleum planlægges udskiftet i sammenhæng med de respektive opganges renoveringer. Herefter udspandt sig en debat om, hvorvidt der reelt set var et behov for den foreslåede stigning i boligafgiften. Foreningens budget hænger fint sammen uden stigningen. Formanden oplyste, at stigningen ikke kun skulle ses i relation til 2015-budgettet. Stigningen skal ses i sammenhæng med den udsendte oversigt over vedligeholdelsesarbejder, hvoraf det fremgår, at der de kommende tre år forventes planlagte opgaver for cirka kr ,- årligt, hvorefter der de tre efterfølgende år forventes opgaver for i alt cirka kr ,- kulminerende i Gennem en løbende svag tilpasning af boligafgiften vil det være muligt at gennemføre alle disse opgaver uden at skulle optage nye kreditforeningslån. Efter nogen debat omkring behovet for en stigning kunne dirigenten konstatere, at der ikke var nogle ændringsforslag til bestyrelsens budgetforslag, hvorfor dette sattes til afstemning. Det kunne herefter konstateres, at der var et markant flertal for bestyrelsens 2015-budget. Ad 5. a) Formanden gennemgik helt kort de ændringer, som bestyrelsens forslag indeholdt. Ændringerne er endvidere fremhævet i det udsendte bilag. Bestyrelsen havde i sit forslag fjernet en passus om, at der når man hører musik, TV eller lignende i sin lejlighed skal udvises øget hensyn på hverdage efter kl , således at dette nu gjaldt alle ugens 7 dage. Dette gav anledning til en del debat. På baggrund af debatten ønskede bestyrelsen imidlertid at fastholde sin formulering. Der blev stillet forslag om, at det under punktet Benytttelse af fælles arealer og gården skulle præciseres, at henstillen af affald m.v. heller ikke var tilladt på gårdtrapper og opholdsarealer i gården. Dette forslag var der enighed om blandt de fremmødte, hvorfor denne ændring blev implementeret i bestyrelsens forslag uden særskilt afstemning. Da der var et konkret ændringsforslag fra forsamlingen om, at den førstnævnte ændring omkring øget hensyn efter kl fra henholdsvis hverdage til alle ugens dage skulle slettes fra forslaget blev bestyrelsens forslag indeholdende ændringen omkring henstillen af affald m.v. først sat til afstemning. Herefter sattes det fremsatte ændringsforslag til afstemning. 3

4 A/B Bergthora Det kunne herefter konstateres, at der var et beskedent flertal for det fremsatte ændringsforslag, der således var vedtaget. b) Tim Pedersen argumenterede for de uhensigtsmæssigheder, som den nuværende ordning efter hans opfattelse havde. Det blev i den forbindelse påpeget, at man såfremt man ønsker at modvirke en situation, hvor ens barn mister sin anciennitet, hvis man selv sælger, inden barnet får mulighed for at udnytte sin ventelisteplacering på børneventelisten blot kan vælge også at skrive barnet op på foreningens eksterne liste. Efter en kort drøftelse kunne forslaget sættes til afstemning. Her kunne dirigenten konstatere, at der var et markant flertal mod det fremsatte forslag, der herefter var forkastet. c) Gårdudvalget orienterede om deres tanker bag forslaget; herunder om antal borde, stole og bænke samt hvilken model, man har i tankerne. Der var blandede reaktioner på dels den model møbler, som blev nævnt og dels på beløbets størrelse. Forslaget går dog udelukkende på, at der bevilges en beløbsmæssig ramme til indkøb og ikke på hvilken model møbler. Den afsluttende afstemning udviste et stort flertal for gårdudvalgets forslag. Ad 6. Jan Petersen (Storm), Gert Petersen, Rasmus Strange Petersen, Søren Ottosen og Søren Kvist genvalgtes alle for en 1-årig periode. Ad 7. Rasmus Strange Petersen genvalgtes som formand for en 2-årig periode. Charlotte Heise Jørgensen og Jeppe Greve nyvalgtes begge som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Lasse Siehm Larsen nyvalgtes som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Derudover består bestyrelsen af: Thomas Harald Neumann 1. suppleant: Johannes Bo Nielsen nyvalgtes for en 1-årig periode. 2. suppleant: Lisa Marianne La Cour nyvalgtes for en 1-årig periode. Ad 8. a) Boligexperten Administration A/S genvalgtes som administrator. b) Redmark statsautoriseret revisionspartnerselskab genvalgtes som foreningens revisor. Ad 9. a) Et medlem spurgte, hvornår priserne i vaskeriet nedsættes. Hertil kunne bestyrelsen svare, at dette ville ske i den nærmeste fremtid. 4

5

6 Bilag 1 Forslag 1: Ændringer til husorden Forslagsstiller: Bestyrelsen Motivation: Vores husorden er sidst blevet opdateret i 2004 og der er siden da sket en del, som vil være praktisk at have afspejlet i husorden. Udover konkrete ændringer, er der foreslået en del præciseringer på baggrund af bestyrelsens og personales erfaringer siden Ændringer: (sletninger er vist med gennemstreget rød skrift, mens tilføjelser er vist med understeget grøn skrift) HUSORDEN FOR A/B BERGTHORA (opdateret april ) En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og det er derfor naturligt at opstille visse regler, for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed boligafgiften lavest mulig. BENYTTELSE AF LEJLIGHEDER Ved akutte skader på div. installationer og ledninger kontaktes varmemesteren for videre information eller henvisning. Foreningen har en kumme- og glasforsikring Skadedyr Der skal rettes henvendelse til varmemesteren. Afløb, vandhaner, vandløse og cisterner Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lign. skal renholdes af beboeren for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler. Utætte vandhaner eller cisterner er omfattet af andelshavernes vedligeholdelsespligt. For at undgå merforbrug af vand, skal beboeren straks efter at en defekt er konstateret kontakte autoriseret gas- og vandmester til at få manglen udbedret. For lejere gælder, at de skal kontakte varmemesteren. Brandbare væsker skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på hoved- eller køkkentrappe. Musik, TV, radio og anden støjende underholdning Må kun udøves, således at den ikke er til gene for andre beboere. Der bør udvises øget hensyn efter kl Ved afholdelse af fest skal beboeren advisere de øvrige beboere mindst 4 dage før. Vaskemaskiner, tekniske hjælpemidler og larmende værktøj Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres, så de ikke støjer og er til gene for ejendommens beboere. Brug af vaskemaskiner og tumbler må ikke ske efter kl. 22. Brug af larmende værktøj, eksempelvis boremaskiner, må ikke finde sted mellem kl og 7.00 på hverdage og mellem kl og i weekenden. Porttelefon (dørtelefon) For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt henstilles til at porttelefon benyttes korrekt. Beboeren må således ikke lukke nogen ind i opgangen, før man har sikret sig, at det er en bekendt til beboeren, der lukkes ind. Nøgler Nøgler til ejendommen må ikke overdrages til uvedkommende. Der må ikke sættes noget i klemme for at hindre dørenes lukning. Side 1 af 3

7 Opvarmning Af hensyn til ejendommens "sundhed" og vedligeholdelse henstilles, at skal beboerne holder en minimumstemperatur på 16 grader i lejligheden. Det gælder også ved bortrejse i længere tid Antenne, telefon og Internet Bryggenet er etableret i alle lejligheder. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i bredbåndsinstallationen Bryggenet installationen. Såfremt det der ønskes ændringer til installationen kontaktes bestyrelsen varmemesterkontoret. Tilslutning kan ske ved henvendelse til Bryggenet. Vask og tørring af tøj Foreningen råder over et beboervaskeri. Det er brugernes pligt at holde orden, samt at melde evt. defekter til varmemesteren. Hvis man benytter tørrestativer i gården skal man fjerne sit tøj når det er tørt. Hvis man benytter tørrestativer foran vinduerne, må tøjet ikke være til gene for underboen. Husdyr Det er tilladt at holde husdyr, som ikke færdes på fællesarealer i gården eller på vaskeriet og ikke generer naboer, hverken med støj eller lugt. Større husdyr skal meddeles til administrator. Hvis husdyret er til gene for naboer eller andre beboere kan dette medfører advarsler og i sidste ende kan retten til dyrehold fratages. Altaner Beboer med altan skal holde afløb rent og frit. Eventuelle altankasser, skal monteres på indersiden af altanerne, så der ikke er risiko for at de falder ned på gaden eller i gården. Dobbelt altankasser, der er designet til at sidde over gelænderet og derved både på inder- og ydersiden kan tillades efter bestyrelsens godkendelse. BENYTTELSE AF FÆLLES AREALER OG GÅRDEN Hoved-, bagtrappe, og portene, gårdtrapper og opholdsarealer i gården Må ikke benyttes til henstilling og opbevaring af affald og div. ting. Hvis man bliver grebet i det og ens affald fjernes af gårdmanden varmemesterkontoret, falder der en afgift på kr. Hvis man ved fraflytning efterlader sig gods på loftet eller i kælderen får man en regning på den timeløn det tager at fjerne det. Der skal være uhindret adgang til trappeløbet i gadeplan, der må ikke henstilles cykler. I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i loft-, trappe- og kælderrum holdes lukket. Vinduer, der åbnes under øvrige vejrforhold skal lukkes og haspes efter brug. Rygning er ikke tilladt på foreningens indendørs fællesarealer, omfattende alle hoved- og bagtrapper, loft- og kælderrum, cykelkældre samt vaskeriet. Røgalarmer på hoved- og bagtrapper må ikke fjernes eller slås fra. Defekte røgalarmer skal meldes til varmemesterkontoret. Porten skal holdes aflåst, således at det kun er beboerne der har adgang til gården. Porten må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre portens lukning. Cykler og motorkøretøjer må ikke stilles i gården. Dog må Christiania-cykler og lign. Stilles i enderne af gården, efter aftale med gårdmanden. Gårdens legetøj henstilles i sandkassen/legeområdet efter brug. Privat legetøj bedes fjernet efter brug. Side 2 af 3

8 Affald Køkkenaffald og lign. må kun anbringes i containerne i gården. Glas og flasker Glas/flasker, metal, hård plast, elektronik, batterier, pap og papir skal henstilles i de opstillede kasser beholdere i container rummene. Storskrald stilles i storskraldsrummet. Kemikalieaffald og andet miljøbelastende affald kan skal afleveres på varmemesterkontoret. Gårdanlægget og ophold i gården Gårdanlægget må benyttes af alle ejendommens beboere og deres gæster. Hører man musik ved ophold i gården, eks. radio, må det ikke være til gene for ejendommens beboere. Der må ikke spilles musik skal være ro i gården efter kl på hverdage og i weekenden Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde og katte må ikke luftes i gården. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen på foreningens område. Hærværk på ejendommen og gården eks. plader, borde, bænke samt legeredskaber medfører erstatningspligt. Observeres graffiti eller andet hærværk bedes dette meddelt til bestyrelsen. Overtrædelse Overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen. For lejere ophævelse af lejemål. Vedtaget på ordinær generalforsamling april Side 3 af 3

9 Bilag 3: Forslag 2: Børneventeliste Forslagsstiller: Tim Pedersen, G50 Motivation: Jeg er blevet oplyst af administrator, at hvis man har et barn skrevet op på børneventelisten og fraflytter andelsforeningen så kan dette barn ikke flyttes til den eksterne venteliste og bevare sin oprindelige anciennitet fra børneventelisten på den eksterne venteliste. I stedet skal barnet skrives op på den eksterne venteliste på ny. Dette har medført, at jeg har flyttet mit barn fra børneventelisten til den eksterne liste, da jeg vil undgå at mit barn mister sin anciennitet, såfremt vi på et tidspunkt flytter fra foreningen. At stå på den eksterne venteliste er mig bekendt både dyrere, og hvis vi bliver boende medfører det, at barnet mister fordel ved at stå på børnelisten (da børn kommer til før den eksterne liste). Forslag: Jeg foreslår derfor, at børn der er skrevet op på børneventelisten flyttes til den eksterne venteliste men beholder deres anciennitetsdato, hvis forældrene flytter.

10 Bilag 4: Forslag 3: Nye møbler til gården Forslagsstiller: Gårdgruppen Forslag: Gårdgruppen ansøger om kr ,- til indkøb af vedligeholdelsesfri havemøbler til vores nye gård. Der vil primært være tale om mindre haveborde, stole og bænke, som er lette at flytte rundt i gården, og som vil fungere som et fint supplement til de få tilbageblivende træmøbler. Se nedenstående billede.

11 Bilag 5: A/B Bergthora Bestyrelsens beretning april 2015 Gårdrenovering Siden sidste Generalforsamling har der været fart på gårdrenoveringsprojektet. Som alle sandsynligvis har lagt mærke til, er gårdrenoveringen i fuld gang og forventes afsluttet midt i maj måned. Hvis nogle beboere skulle undre sig over at omfanget af projektet ser større ud, end hvad der har været beskrevet i forbindelse med gårdprojektet, har det en fornuftig forklaring. Bestyrelsen har valgt at bestille nogle ekstraopgaver i forbindelse med gårdrenoveringen, det er således budgettet til vedligeholdelsesplanen, der betaler for ny belægning på gangarealerne og en kombineret udvidelse og renovering af skurene og pergolaerne. Gårdprojektet holder den budgetramme, der tidligere er blevet godkendt på Generalforsamlingen (2 millioner). Gårdfest Sidste år annoncerede vi en stor gårdfest og modsat året før, lykkes det denne gang at få afholdt en fin gårdfest, hvor invitationen var i form af et kunstværk. Selve festen, med mad, drikkevarer og underholdning for de fleste blev også ganske vellykket, på trods af lidt regnvejr. Underholdningen for børnene startede med sang og musik fra Karen Winding, der blev afløst af ansigtsmaling og en ballonmand begge meget populære for børnene. Senere på aftenen var der stille musik til de voksne. Side 1 af 4

12 Da både børn og voksne lod til at nyde festen, forventer vi også at holde en gårdfest i år, sandsynligvis i august, hvor der er gode chancer for godt vejr. Vaskeriet Vaskeriet har i årets løb fået 4 nye vaskemaskiner fra Nortech, som vi også har tegnet en 5 årig serviceaftale med der også dækker de to store vaskemaskiner, som ikke er blevet udskiftet. De nye maskiner (og vaskeriets øvrige omkostninger) er betalt af vaskeriregnskabet, som kan ses i foreningens regnskab. Faktisk kører vaskeriet så godt, at vi skal til at kigge på en sænkning af priserne. Tørrestativer Som vi tidligere har informeret om, har vi indgået en aftale med Gomahangouts om konstruktion og opsætning af tørrestativer foran vinduerne mod gården (1. 4. sal). Bestyrelsen er glade for at det, på trods af tidligere udmeldinger, var muligt at designe et tørrestativ, der kan monteres i væggen, fra lejlighederne. Vi kan dog ikke tage æren for at have fundet Gomahangouts, da aftalen er kommet i stand efter firmaets henvendelse til os på opfordring af en unavngiven beboer i foreningen. Hvem end beboeren er, skylder ca. 50 beboere vedkommende en tak. Bestyrelsen siger også tak, vi er rigtig glade for resultatet. Side 2 af 4

13 Oversvømmelse i kælderen og andre vandskader Da vejret åbenbart har besluttet sig for skybrud over vores forening mindst en gang året, har vi desværre også oversvømmelser i kælderen. For det meste er det de gamle vaskekældre (de særskilte rum ved kældertrappen), der bliver oversvømmet, men også andre steder er udsatte. Grundet gårdtoilettet, bliver Bergthorasgade 47 ofte ramt af selv de mindste oversvømmelser. Bestyrelsen har derfor besluttet at vådrums isolere gårdtoilettet og sætte fliser op; på denne måde håber vi at kunne reducere oversvømmelserne i kælderen til Bergthorasgade 47. Relateret til ovenstående, har vi, i forbindelse med forarbejderne til gårdrenoveringen, fået foretaget en inspektion er vores kloakker. Inspektionen viste heldigvis ikke nogle større problemer, men vi fået fyldt beton i alle afløb fra vaskekældrene til kloakken. Dette skulle også gerne reducere oversvømmelserne i kælderen. Vi har haft vandskader i forbindelse med 2 karnapaltaner, hvor afløbene har været for små til håndtere vandmængderne og meget hurtigt blev tilstoppet. Heldigvis har vores forsikring dækket skaderne denne gang, det gør de ikke igen. Vi har derfor fået ændret afløbene og monteret nogle flere nedløbsrør. Udførte vedligeholdelsesopgaver Siden sidste Generalforsamling har vi udført følgende opgaver fra vedligeholdelsesplanen: Udskiftning af dørtelefoner i alle opgange Brand sikring: Lukning af huller ved rør gennemføring i kældere + fjernelse af brandfarligt materiale i loftet af kældrene Ny dør til varmecentralen Omfugning af skorstene og fastgørelse af skorstens hætter Omlægning af ryg sten og grat sten Gennemgang af zink inddækning i Leifsgade Inddækning af liste under tagsten i Leifsgade Lukning af gulvafløb der ikke er i brug Økonomi Vi holder budgettet pænt og har en sund økonomi. Igen i år har både banker og ejendomsmæglere henvendt sig uopfordret for at forsøge at kapre os som kunder, eksempelvis Swedbank, som der hænger et opslag fra i opgangene. Valuar vurderingen af ejendommen er steget med 51,6 millioner siden sidste år inklusiv de nye vinduer, men uden gårdrenoveringen. På trods af denne store stigning, er det bestyrelsens anbefaling at nøjes med en mindre stigning i andelskronen fra 32 til 35, så foreningen fortsat har en god værdireguleringsreserve og derved er robuste overfor en eventuel nedgang i vurderingen og så vi ved uændret vurdering vil kunne lade andelskronen stige yderligere de kommende år. Side 3 af 4

14 Efter et år med en fungerende vedligeholdelsesplan, er det blevet synligt at vi skal planlægge langsigtet i forhold til økonomien, hvis vi ønsker at udføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver, uden at optage yderligere lån. Som det fremgår af bilaget til budgettet (vedligeholdelsesplan ), er der for 2015, 2016 og 2017 planlagt med opgaver for 2 millioner om året, svarende til budgettet for Men som det også fremgår, har vi behov for at bruge 3 millioner om året i 2018 og 2019, mens vi skal bruge 5,6 millioner i Alt dette betyder at vi skal planlægge med pæne overskud de næste 3 år, for at få råd til vedligeholdelsen i , uden optagelse af nye lån. (af de 10 millioner, der fremgår på driftskontoen i årsregnskabet skal der bruges ca. 8 millioner til at afbetale lån og til at betale for gårdrenoveringen) På bestyrelsens vegne Rasmus Strange Petersen Formand A/B Bergthora Side 4 af 4

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2012.

Generalforsamlingsreferat 2012. 1 Generalforsamlingsreferat 2012. År 2012, den 30 april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal År 2015, den 14. april, kl. 18.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Katrinedal på adressen, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal., 2720

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere