Ungeprofilundersøgelse 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeprofilundersøgelse 2014"

Transkript

1 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse

2 Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands politi. Cand.scient.soc. Julie Riishøj, Det Kriminalpræventive Sekretariat 2. Udgave

3 Indhold 1. Indledning Trivsel og skole Er du glad for at gå i skole? Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Hvordan er du fagligt i skolen? Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Hvor ofte har du pjækket? Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? Hvor ofte føler du dig ensom? Er du blevet mobbet i skolen? Har du nogen voksne, du kan tale fortroligt med? Hvor ofte oplever du hovedpine? Hvor ofte oplever du mavepine? Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? Hvor meget har du sovet i nat? Sociale medier Hvilke sociale medier bruger du? Hvor ofte chatter du med venner eller andre via online spil? Oplevet sårende kommentarer, beskeder eller opdateringer? Oplevet at andre lagde billeder ud på de sociale medier som sårede Risikoadfærd og Festkultur Har du nogensinde været i seng med en? Ryger du cigaretter? Hvor ofte går du til fest/i byen? Hvor går du oftest til fest/i byen? Hvor mange genstande drak du sidst, du var i byen/til fest? Taler du med dine forældre inden du går i byen/til fest? Hvor ofte drikker du noget, der indeholder alkohol? Hvorfor drikker du ikke alkohol? Har du prøvet at ryge hash? Hvor har du fået det tilbudt (Hash)? Har du prøvet andre stoffer end hash?

4 4.12 Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? Hvor har du fået det tilbudt - andre stoffer end hash? Sociale overdrivelser Hvor mange af dine venner/jævnaldrende, tror du, bliver fulde mindst en gang i måneden? Hvor mange af dine venner/jævnaldrende, tror du, har prøvet at ryge hash? Kriminalitet Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre stjålet varer i en butik? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre downloadet ulovlig musik/film/spil? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre med vilje ødelagt gadelygter, vejskilte, vinduer eller sidespejle? Hvor mange gange har du haft en ulovlig kniv med, hvor det ikke var tilladt? Hvor mange gange har du alene eller sammen med andre kørt på knallert/scooter, hvor der var foretaget ulovlige ændringer? Hvor mange gange har du oplevet at blive slået eller tæsket? Datagrundlag og metode Dataindsamlingsmetode Svarprocent Aldersfordeling Kønsfordeling Fordelingen på uddannelsestyper Litteraturliste

5 Forord Efter oplæg fra SSP Syd- og Sønderjylland besluttede Kredsrådet den 12. juni 2013, at gennemføre en ungeprofilundersøgelse i samtlige kommuner i Undersøgelsen skulle på udvalgte områder være sammenlignelig med en Ungeprofil, gennemført i 2009 og i Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner i 2010 af sociolog Jesper Læborg. Målet med Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 er at øge vores viden om de unges trivsel og adfærd samt skabe overblik over udviklingen til brug for planlægningen af den helt lokale og den overordnede strategiske forebyggelsesindsats - i kommunerne og overordnet i politikredsen. Ungeprofilen er i foråret 2014 gennemført i alle politikredsens kommuner i et tæt samarbejde mellem kommunerne og Det Kriminalpræventive Sekretariat. Særligt medarbejdere fra kommunernes SSP område har spillet en afgørende rolle som tovholdere i udviklingen af spørgeskemaet og under dataindsamlingen, hvor de har ydet en stor indsats for at sikre en god kontakt til uddannelsesstederne. Denne rapport giver et første overblik over resultaterne fra Ungeprofilen 2014 med fokus på nogle af de mest risikobetonede områder af ungdomslivet. Rapporten er først og fremmest tiltænkt fagpersoner og ledere i kommunerne og politiet, som beskæftiger sig med ungeområdet. Datamaterialet fra undersøgelsen rummer muligheder for langt mere avancerede og dybdegående analyser, end denne rapport giver indtryk af. Hensigten er derfor, at datamaterialet over de kommende måneder vil blive udforsket og gjort til genstand for mere dybdegående analyser, som kan skærpe vores blik for interessante sammenhænge og vigtige fokusområder. 3

6 1. Indledning Til udarbejdelsen af spørgeskemaet er hentet inspiration fra lignende Ungeprofilundersøgelser gennemført af SSP samrådet i Sydøstjyllands politikreds (2013) og fra tidligere undersøgelser gennemført i Syd- og Sønderjylland 2009 og Samtlige folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialklasser samt alle ungdomsuddannelser har i løbet af foråret 2014 haft mulighed for at deltage i Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 via det internetbaserede surveyprogram Enalyzer. Adgangen til spørgeskemaet er formidlet via et link til og r samt alle årgange på ungdomsuddannelserne. I alt unge i alderen år har besvaret spørgeskemaet og indgår i det anvendte datasæt. Dette giver en tilfredsstillende svarprocent på 69 % for grundskolerne og 55 % på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen vurderes at give et repræsentativt billede af målgruppens trivsel og risikoadfærd, og den kan dermed anvendes, som et solidt vidensgrundlag til at identificere nye fokusområder for planlægningen af målrettede indsatser og forebyggelse. De mange besvarelser er henover sommeren 2014 behandlet indgående ved hjælp af statistikprogrammet SPSS. De første overordnede resultater præsenteres i denne rapport, der gennemgår de vigtigste temaer og udviklingstendenser bygget op omkring temaerne: Trivsel og skole, Sociale medier, Risikoadfærd og festkultur, Sociale overdrivelser og Kriminalitet. I Rapporten sammenstilles tal fra hver enkelt kommune med gennemsnittet for hele politikredsen for unge på hvert klassetrin og årgang. I udgangspunktet er de enkelte tabeller ikke kommenteret. Kun i de tilfælde, hvor det er muligt at perspektivere til andre undersøgelser, som giver et indtryk af udviklingen, fx i forbruget af alkohol og andre rusmidler, er tabellerne ledsaget af fortolkende tekst. I de kommende måneder er det hensigten at supplere tallene i denne rapport med analyser, som går mere i dybden med særlige emner eller subgrupper blandt de unge. De videregående analyser udarbejdes i et tæt samspil med kommunerne for hermed at sikre, at undersøgelsens enorme datamængde udforskes og omsættes til relevant viden, der kan udnyttes maksimalt i arbejdet med at øge trivslen blandt unge i hele Syd- og Sønderjylland. 4

7 De første resultater fra undersøgelsen indikerer, at der de senere år generelt har været en positiv udvikling i de unges risikoadfærd fx når det gælder forbruget af alkohol. På enkelte områder ses imidlertid også mere bekymrende tendenser, som påkalder sig særlig opmærksomhed, herunder fx en markant stigning i andelen af unge, som sover for lidt. Undersøgelsen er gennemført af Det Kriminalpræventive Sekretariats sociolog, som er gennemgående tovholder og ansvarlig for projektets gennemførsel. Specialkonsulent Christian Østergård, Det Kriminalpræventive Sekretariat, har læst korrektur og givet konstruktiv sparring undervejs i udarbejdelsen af rapporten. Fra hver enkelt kommune har medvirket en lokal tovholder fra SSP området, som har haft ansvaret for kontakten til og deltagelsen af de enkelte uddannelsessteder. De pågældende tovholdere er John Hansen (Aabenraa), Søren Hansen (), Henrik Brøner (Fanø), Peter Jensen (Haderslev), Peter Guldberg (Varde), Keld Bjørbæk (Vejen), Ole Rasmussen (Sønderborg) og Mikkel Brander (Tønder). Undersøgelsens gennemførsel har været helt afhængig af tovholdernes indsats. Derudover har Ole Rasmussen, Søren Hansen og Keld Bjørbæk sammen med Julie Riishøj udgjort den styregruppe, som har udvalgt emner og formuleret spørgsmål samt svarkategorier i det endelige spørgeskema. 5

8 2. Trivsel og skole Det første tema handler om, hvordan de unge trives generelt og i relation til deres skolegang og fritid i øvrigt. Hvordan de unge har det med at gå i skole, har en stærk, konsistent og selvstændig sammenhæng med, hvor lovlydige de er. Jo bedre de unge synes om at gå i skole, desto større lovlydighed. Et godt skoleforhold mindsker risikoen for alvorlig og hyppig kriminalitet og øger sandsynligheden for, at unge helt afholder sig fra tyveri, hærværk, vold mv. (Balvig 2011: 103). De unge, som ikke bryder sig om at gå i skole, har i lang højre grad erfaringer med kriminalitet end de unge, som har et positivt forhold til skolen. Det er derfor vigtigt at have fokus på trivsel og rummelighed i skolen (Balvig 2011). 2.1 Er du glad for at gå i skole? Figur 1. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. 45% 45% 45% 47% Er du glad for at gå i skole? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 43% 44% 31% 29% 29% 30% 38% 36% 36% 34% 26% 27% 22% 21% 18% 18% 20% 16% 15% 15% 5% 5% 5% 4% 6% 7% 9% 9% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) 6

9 Udviklingen siden 2009 I Ungeprofilundersøgelsen 2009 fra kommune, er det 3 % på 7. klassetrin, som angiver at de Slet ikke er glade for at gå i skole. I 2014 er det tilsvarende 2 %, hvilket tyder på status quo i andelen, som slet ikke bryder sig om at gå i skole på 7. klassetrin. På 9. klassetrin er det ligeledes 2 % i både 2009 og 2014, som slet ikke er glade for at gå i skole. I forhold til mistrivsel i skolen ligger de unge i på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland Skoletrivsel og lovlydig ungdom Den seneste Ungdomsundersøgelse Lovlydig Ungdom fra 2011 viser, at omkring hver fjerde elev i aldersgruppen år er ligeglade med skolen eller ikke bryder sig om at gå i skole. Lidt færre, hver femte, synes det er vældig godt at gå i skole. Resten, godt halvdelen, synes temmelig godt om at gå i skole. Undersøgelsen viser endvidere en markant forskel i trivslen på de forskellige skoler, som ikke kan henføres til forskelle i socioøkonomiske forskelle imellem skolerne (Balvig 2011). Desværre kan vi ikke sammenligne direkte med Balvigs undersøgelse, da måden at spørge på, og svarkategorierne, adskiller sig for meget. I Balvigs 8. klasser er det 8 %, som svarer direkte negativt, at de ikke bryder sig om at gå i skole, når han spørger: Hvad synes du om at gå i skole? I Ungeprofil 2014 spørges lidt anderledes: Er du glad for at gå i skole? Lægger man de to negative svarkategorier I mindre grad og Slet ikke sammen i vores undersøgelse, er det i alt 6 %, der ikke er glade for at gå i skole. I er det tilsvarende 7 %. Dette bekræfter umiddelbart, at der ikke er blevet flere, som trives direkte dårligt på 8. klassetrin. 7

10 Figur 2. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Er du glad for at gå i skole? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 52% 48% 52% 50% 54% 50% 26% 19% 21% 25% 26% 27% 26% 17% 17% 16% 16% 28% 3% 4% 4% 5% 3% 5% 0% 2% 1% 1% 1% 2% 1. år (n=441) 1. år SJYL (n=2734) 2. år (n=418) 2. år SJYL (n=1881) 3. år (n=329) 3. år SJYL (n=1263) 2.2 Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Figur 3. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Jeg er blandt den mest populære tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg er blandt den mindst populære tredjedel 57% 60% 64% 62% 56% 59% 63% 63% 32% 31% 28% 29% 35% 33% 28% 27% 11% 9% 8% 9% 9% 8% 9% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) 8

11 Figur 4. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor populær synes du selv, at du er i din klasse? Jeg er blandt den mest populære tredjedel Jeg er blandt den mindst populære tredjedel Jeg er i midtergruppen 64% 62% 61% 61% 58% 60% 30% 30% 31% 31% 32% 31% 7% 8% 8% 8% 10% 10% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=2734) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1881) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 9

12 2.3 Hvordan er du fagligt i skolen? Figur 5. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvordan er du fagligt i skolen? Jeg er blandt den dygtigste tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg ligger under midtergruppen 52% 57% 57% 59% 54% 56% 63% 65% 40% 36% 35% 33% 39% 36% 26% 24% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 11% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Figur 6. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvordan er du fagligt i skolen? Jeg er blandt den dygtigste tredjedel Jeg er i midtergruppen Jeg ligger under midtergruppen 58% 62% 56% 59% 53% 54% 37% 32% 36% 34% 38% 38% 5% 7% 8% 7% 8% 8% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 10

13 2.4 Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Figur 7. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig 45% 47% 46% 46% 44% 43% 26% 25% 27% 28% 31% 31% 37% 34% 35% 35% 17% 17% 12% 14% 12% 11% 7% 6% 10% 11% 11% 8% 9% 9% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 12% 9% 8% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen 2009 fra kommune, er det 14 % på 7. klassetrin, som angiver at de Aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole. I 2014 er det tilsvarende 17 %, hvilket tyder på en mindre stigning i andelen, som aldrig har lyst til at blive væk fra skole på 7. klassetrin 1. Ser vi omvendt på hvor mange der angiver, at de Meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole, så udgjorde disse 9 % i 2009, mens de udgør 4 % i Dette bekræfter indtrykket af at der er blevet færre som er så kede af at gå i skole, at de overvejer at blive væk. I svarfordelingen på dette spørgsmål ligger endvidere på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland. 1 I 2014 er der indført en midterkategori Af og til, som ikke var der i Ungeprofilen

14 Udviklingen på 9. klassetrin fra På 9. klassetrin er det 8 % i 2009 på 7. klassetrin, som angiver at de Aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole. I 2014 er det 11 % som aldrig har lyst til at blive hjemme fra skole hvilket ligeledes tyder på en mindre stigning. Ser vi omvendt på hvor mange der angiver, at de Meget ofte har lyst til at blive hjemme fra skole på 9. klassetrin, så udgjorde disse 11 % i 2009, mens de udgør 5 % i hvilket bekræfter indtrykket af, at der er blevet færre som af den ene eller anden grund overvejer at blive hjemme. I svarfordelingen på dette spørgsmål ligger endvidere på samme niveau, som unge på samme klassetrin i resten af Syd- og Sønderjylland. Figur 8. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du lyst til at blive hjemme fra skole? 33% 41% Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig 43% 40% 38% 39% 35% 36% 34% 34% 40% 33% 15% 13% 14% 15% 11% 10% 11% 10% 5% 6% 8% 8% 6% 5% 5% 5% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 12

15 2.5 Hvor ofte har du pjækket? Figur 9. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte er du blevet væk uden gyldig grund (pjækket), indenfor de sidste fire uger? 0 gange Enkelte timer til 1 dag 2-4 dage Mere end 4 dage 77% 81% 75% 77% 64% 67% 46% 49% 33% 28% 23% 20% 14% 12% 15% 14% 18% 16% 6% 5% 8% 6% 10% 10% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 7% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen fra 2009, blev dette spørgsmål ikke stillet. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner 2, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 80 % på 7. klassetrin, som ikke havde pjækket indenfor sidste måned. I 2014 deltager 8 kommuner i undersøgelsen, og her er gennemsnittet 81 %, som ikke har pjækket i 7. klasse, indenfor den sidste måned. I er det 77 % på 7. klassetrin, som ikke har pjækket indenfor den sidste måned i Udviklingen på 9. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 71 % på 9. klassetrin, som ikke havde pjækket indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 67 %, som ikke har pjækket på 9. klassetrin, indenfor den sidste måned. Dette tyder på, at der gennemsnitligt i de otte kommuner, er sket en negativ udvikling, hvor flere pjækker i 9. klasse i 2 Aabenraa, Fanø, Haderslev, Sønderborg og Tønder. 13

16 dag end det var tilfældet for fire år siden. I er det endnu færre, nemlig 64 %, som angiver at de ikke har pjækket indenfor den sidste måned. Figur 10. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte er du blevet væk uden gyldig grund (pjækket), indenfor de sidste fire uger? 0 gange Enkelte timer til 1 dag 2-4 dage Mere end 4 dage 48% 45% 47% 45% 49% 49% 35% 36% 31% 35% 28% 30% 14% 15% 18% 16% 20% 18% 2% 4% 4% 4% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 14

17 2.6 Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? Tabel 1. Grundskole og ungdomsungdomsuddannelser i hele Syd- og Sønderjylland. Hvorfor blev du væk fra skole sidste gang du pjækkede? 7. klassetrin (n=741) 8. klassetrin (n=820) 9. klassetrin (n=1003) 10. klassetrin (n=527) 1. år (n=1501) 2. år (n=1227) 3. år (n=883) Jeg havde ikke lavet lektier 5 % 8 % 8 % 5 % 5 % 9 % 9 % Jeg var træt 28 % 32 % 39 % 39 % 45 % 53 % 51 % Jeg var sur på nogen 8 % 4 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 % Der var nogen, der var sure på mig 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Jeg følte mig sløj/syg 37 % 37 % 33 % 30 % 31 % 30 % 27 % Jeg var bange for at komme i skole 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % Jeg blev mobbet i skolen 4 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % Jeg ville undgå en konflikt imellem mig og 4 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % andre elever Jeg føler mig udenfor fællesskabet/trives ikke 6 % 7 % 5 % 5 % 5 % 3 % 3 % Jeg havde tømmermænd/var "bagskæv"/påvirket 2 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % På grund af fritidsarbejde/arbejde 2 % 2 % 4 % 4 % 6 % 5 % 6 % Jeg kunne ikke overskue det 32 % 36 % 36 % 37 % 39 % 40 % 39 % Andet 20 % 21 % 19 % 22 % 22 % 20 % 20 % 15

18 2.7 Hvor ofte føler du dig ensom? Figur 11. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte føler du dig ensom? Ofte/Meget ofte Af og til Sjældent/Aldrig 76% 77% 74% 74% 74% 74% 70% 69% 22% 17% 16% 17% 18% 18% 18% 21% 7% 7% 9% 9% 8% 8% 8% 10% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 72 % på 7. klassetrin, som Sjældent eller Aldrig følte sig ensomme. I 2014 er gennemsnittet 77 % - og 76 % i, som Sjældent eller Aldrig føler sig ensomme i 7. klasse. 3 Overordnet for hele Syd- og Sønderjylland ses altså en positiv tendens med flere, der Aldrig eller Sjældent føler sig ensomme. Ser vi på andelen, der Ofte eller Meget ofte føler sig ensomme, er der nærmest tale om status quo, idet der i 2010 var 8 %, som Ofte eller Meget ofte følte sig ensomme. I 2014 er det 7 % - både gennemsnitligt og i kommune, som er ensomme. 3 I kommunes ungeprofil 2009 blev der ligeledes spurgt ind til ensomhed, men den midterste svarkategori var udeladt, hvilket betyder at tallene ikke kan sammenlignes. 16

19 Udviklingen på 9. klassetrin fra Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 71 % på 9. klassetrin, som Sjældent eller Aldrig følte sig ensomme. I 2014 er gennemsnittet 74 %, som Sjældent eller Aldrig føler sig ensomme på 9. klassetrin. I kommune er det ligeledes 74 % som ikke føler sig ensomme. Ser vi på andelen, der Ofte eller Meget ofte føler sig ensomme på 9. klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland, så udgør denne gruppe unge 8 % i både 2010 og 2014 og tilsvarende i. Her ligger andelen af ensomme unge stabilt. Figur 12. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte føler du dig ensom? Ofte/Meget ofte Af og til Sjældent/Aldrig 75% 71% 73% 71% 68% 67% 21% 23% 11% 10% 21% 18% 19% 7% 7% 8% 7% 22% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 17

20 2.8 Er du blevet mobbet i skolen? Figur 13. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Er du blevet mobbet indenfor den sidste måned - i skolen? Nej En eller to gange Cirka en gang om ugen Flere gange om ugen 88% 89% 90% 91% 95% 93% 95% 93% 9% 8% 7% 7% 1% 2% 1% 2% 4% 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 0% 1% 1% 1% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 84 % af eleverne på 7. klassetrin i, som angav ikke at være blevet mobbet, indenfor den sidste måned. I 2014 er de tilsvarende tal 88 %, som ikke føler, de er blevet mobbet indenfor den sidste måned i, hvilket tyder på en positiv udvikling i retning af, at færre unge i 7. klasse føler sig mobbet. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 86 % på 7. klassetrin, som ikke havde følt sig mobbet indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 89 %, som ikke er blevet mobbet i 7. klasse, indenfor den sidste måned, hvilket underbygger den positive tendens fra. Udviklingen på 9. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 91 % af eleverne på 9. klassetrin i, som ikke følte de var blevet mobbet indenfor den sidste måned. I 2014 er de tilsvarende tal 95 %, hvilket tyder på at andelen der føler sig mobbet i s 9. klasser, er faldet lidt fra 2009 til

21 Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 92 % på 9. klassetrin, som ikke var blevet mobbet indenfor sidste måned. I 2014 er gennemsnittet 93 %, som ikke er blevet mobbet på 9. klassetrin, indenfor den sidste måned altså ingen udvikling overordnet set. Figur 14. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Er du blevet mobbet indenfor den sidste måned - i skolen? Nej En eller to gange Cirka en gang om ugen Flere gange om ugen 94% 94% 93% 94% 95% 94% 5% 4% 5% 1% 4% 1% 4% 4% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 19

22 2.9 Har du nogen voksne, du kan tale fortroligt med? Figur 15. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogen voksne du kan tale fortroligt med? Ja Nej 87% 87% 85% 85% 86% 86% 83% 83% 13% 13% 15% 15% 14% 14% 17% 17% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Figur 16. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Har du nogen voksne du kan tale fortroligt med? Ja Nej 86% 84% 86% 85% 87% 89% 14% 16% 14% 15% 13% 11% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 20

23 2.10 Hvor ofte oplever du hovedpine? Figur 17. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du hovedpine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller sjældnere 68% 67% 67% 66% 64% 65% 68% 60% 19% 22% 22% 23% 24% 23% 22% 12% 11% 12% 11% 12% 12% 10% 25% 15% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 6 % af eleverne på 7. klassetrin i, som oplevede hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er de tilsvarende tal 12 %, hvilket tyder på en fordobling i andelen der ofte har hovedpine i s 7. klasser over de sidste fem år. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 9 % på 7. klassetrin, som angav, at de oplever hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er gennemsnittet blandt de 8 deltagende kommuner 11 %, hvilket nogenlunde svarer til det niveau ligger på i Udviklingen på 9. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 9 % af eleverne på 9. klassetrin i, der oplevede hovedpine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det tilsvarende tal 12 % - hvilket tyder på en stigning. Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 8 %, som oplevede hyppige hovedpiner, på 9. klassetrin. I 2014 er gennemsnittet 12 % - præcis som i 21

24 . Dette understøtter indtrykket af en negativ udvikling de sidste fire år, hvor flere unge døjer med hyppige hovedpiner. Figur 18. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du hovedpine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller sjældnere 58% 60% 59% 60% 68% 66% 28% 27% 29% 26% 24% 20% 14% 13% 12% 13% 12% 10% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 22

25 2.11 Hvor ofte oplever du mavepine? Figur 19. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du mavepine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller mere 79% 81% 82% 82% 81% 83% 81% 78% 15% 13% 13% 13% 13% 16% 12% 12% 6% 5% 6% 4% 6% 5% 6% 6% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra 2009/ I Ungeprofilen 2009 var det 6 % af eleverne på 7. klassetrin i, som oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det ligeledes 6 %, hvilket tyder på at andelen af unge, der meget ofte døjer med mavepine i, er stabil. Ser vi på gennemsnittet for de 5 kommuner, som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 4 % på 7. klassetrin, som angav, at de oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er gennemsnittet blandt de 8 deltagende kommuner 5 %. Udviklingen på 9. klassetrin fra I Ungeprofilundersøgelsen 2010, var det 4 % af eleverne på 9. klassetrin i, der oplevede mavepine 3 eller flere gange om ugen. I 2014 er det tilsvarende tal 6 %, hvilket kunne indikere en svag stigning. 23

26 Ser vi på gennemsnittet for de fem kommuner som medvirkede i Ungeprofilen 2010, var det 4 %, som oplevede hyppige mavepiner, på 9. klassetrin. I 2014 deltager alle politikredsens 8 kommuner i undersøgelsen, og her er gennemsnittet 5 % - hvilket tyder på at udviklingen reelt er stabil. Figur 20. Gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser i, fordelt på årgang, sammenholdt med tilsvarende årgange i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor ofte har du mavepine? 3 eller flere gange om ugen 1-2 gange om ugen 1-2 gange i måneden eller mere 81% 80% 81% 82% 86% 85% 12% 14% 14% 14% 10% 11% 7% 6% 5% 4% 3% 4% 1. år (n=443) 1. år SJYL (n=1881) 2. år (n=420) 2. år SJYL (n=1263) 3. år (n=330) 3. år SJYL (n=1263) 24

27 2.12 Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? Figur 21. Grundskolen fordelt på 7. - trin i, sammenholdt med samme klassetrin i hele Syd- og Sønderjylland. Hvor meget søvn får du typisk i løbet af en nat før en skoledag? 8 timer eller mere 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer eller mindre 59% 54% 49% 49% 45% 45% 43% 40% 42% 38% 36% 33% 29% 31% 24% 25% 22% 21% 16% 9% 11% 13% 8% 9% 8% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 7. klasse (n=990) 7. klasse SJYL (n=3888) 8. klasse (n=937) 8. klasse SJYL (n=3670) 9. klasse (n=802) 9. klasse SJYL (n=3066) (n=305) SJYL (n=1041) Udviklingen på 7. klassetrin fra I Ungeprofilen 2009 var svarmulighederne 8 timer eller mere, Mellem 6 og 8 timer og Under 6 timer Dette betyder for det første, at en meget stor del af de unge har placeret sig i kategorien Mellem 6 og 8 timer. For det andet betyder det, at vi i sammenligningen med Ungeprofil 2014 er nødt til udelukkende at se på dem, der angiver, at de har sovet mindre end 6 timer. I Ungeprofilundersøgelsen 2009 var det 5 % af eleverne på 7. klassetrin i, som angav, at de fik under 6 timers søvn på en hverdag. I 2014 er det 4 %, der har svaret at de sover under 6 timer, hvilket tyder på en stabil udvikling i andelen af unge på 7. klassetrin i kommune, der sover mindre end 6 timer. I Ungeprofilundersøgelsen fra 2010 var der mulighed for at svare 6 timer eller mindre og dette giver mulighed for at sammenligne med tallene fra 2014, når vi lægger de tre svarmuligheder: 6 timer, 5 timer og 4 timer eller mindre sammen. 25

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du?

Fredericia Kommune. Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 1.692 0% 25% 50% 75% 100% Hvor gammel er du? Fredericia Kommune Er du dreng/mand eller pige/kvinde? - Sæt ét kryds 48 52 Dreng/mand Pige/kvinde Hvor gammel er du? - Sæt ét kryds 25 32 24 11 2 13 år eller derunder 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Flemming Balvig, Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen Der kan i de senere år spores mindst to væsentlige skift i holdningen til generelle

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013

Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang. Varde Kommune. et pilotprojekt. Kommenteret udpluk af den fulde rapport. Varde Kommune 31-05-2013 2013 Skolesundhedsprofiler 0., 5. og 8. årgang Varde Kommune et pilotprojekt Kommenteret udpluk af den fulde rapport Varde Kommune 31-05-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 BAGGRUNDSVARIABLE 2 SKOLESUNDHEDSPROFILER

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Lilian Zøllner, Lone Rask og Agnieszka Konieczna Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 2 Sociale medier, søvn og mistrivsel C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g Selvskadende

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Kortlægning af brugen og holdningerne. Niels-Henrik M. Hansen og Niels Ulrik Sørensen

Kortlægning af brugen og holdningerne. Niels-Henrik M. Hansen og Niels Ulrik Sørensen Kortlægning af brugen og holdningerne til rusmidler blandt unge på ungdomsuddannelserne i Svendborg 2013 Niels-Henrik M. Hansen og Niels Ulrik Sørensen Center for Ungdomsforskning 2014 Kortlægning af brugen

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Kort fortparoltfilen 2015 ter fra Unge Hovedpunk UNGEPROFILEN 2015 Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Hovedpunkter fra Ungeprofilen 2015 Ungeprofilen 2015 Udarbejdet af Projekt Ung & Rus I samarbejde

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere