Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser"

Transkript

1 Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

2 Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Af Anette Sand og Rikke Lovmand Vistisen Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade København N Tlf.: Illustration, forside: - Emil Grønkær Svendsen Foto, bagside: - Heidi Maximillian (Vistisen), Hanne Paludan Kristensen (Sand) Sats og layout: Emil Grønkær Svendsen 1. udgave, 1. oplag Denne bog er udgivet som trykt bog og som e-bog. ISBN (trykt): ISBN (e-bog): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Regnskabsskolen A/S ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatterens fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det understreges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af advokater, revisorer eller andre rådgivere. Forfatter og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i bogen, uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri. 2

3 Forord Arbejdsmarkedets parter og den danske model...8 Den danske model... 9 Arbejdsgiverforening Overenskomst Lovgivere, domstole og EU Ansættelse af en medarbejder Rekruttering og opslag af stillingen Beskrivelse af jobbet Jobopslag/stillingsannoncer De ting man ikke må skrive eller sige Behandling af ansøgningerne Uopfordrede ansøgninger Ansættelsessamtalen Indkaldelse til samtale Forberedelse af samtalen Gennemførelse af ansættelsessamtalen Ligestilling/ligebehandling og forskelsbehandling Sygdom og helbredsoplysninger Straffeattest...44 Løn og ansættelsesforhold En eventuel supplerende samtale Efterbehandling

4 3. Ansættelsesbevis Konsekvensen ved manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis Typiske fejl Krav til ansættelsesbeviset Ansættelsesbevislovens 10 punkter Virksomhedens og medarbejderens navn mv Arbejdssted Titel/arbejdsbeskrivelse Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesforholdets forventede varighed Ferie Særligt om feriefridage den ferieuge...64 Opsigelsesvarsler Løn Arbejdstid og frokost Kollektive overenskomster Væsentlige vilkår Sygdom Barsel Barnets første sygedag dagesreglen Henvisninger til medarbejderhåndbog og/eller overenskomst Konkurrenceklausuler Eksamenspapirer og anden dokumentation Opsummering Andre forhold, inden medarbejderen starter Arbejdsopgaver: pålæg og aftale Frigørelsesattest og erklæring om fratræden Konkurrence-, kunde- og jobklausul Immaterielle rettigheder Brug af virksomhedens computere, telefoner og anden it Når medarbejderen starter Den første arbejdsdag Prøvetid

5 6. Forskellige ansættelsesformer Funktionær Månedslønnet eller timelønnet Elev/lærling (EUD-elev) Deltidsansat Arbejdstidens placering Sygdom Pauser/frokost Om deltiden er midlertidig/permanent Varierende arbejdstider Tidsbegrænset ansættelse Yderligere forlængelse pga. objektive kriterier Overgang til anden (tidsbegrænset) ansættelse Du kan fastansætte personen Direktør Revalidering, virksomhedspraktik og løntilskud Videnpilot Under 18 år Ansættelse af familiemedlemmer Ulønnet arbejdskraft Freelancere og konsulenter Honorar Sort arbejde Løndannelse Økonomi og lønpakker hvad koster en medarbejder? Akkord, provision, bonus og fantomaktier Løntillæg Frynsegoder med og uden kontantlønsnedgang Pensionsordning Bil til rådighed og øvrig transport Hjemmearbejdsplads Fritvalgsordning Naturalieløn Lønforhandling Underhåndsaftaler Udgifter til medarbejdere ud over løn og lønudbetalingen

6 8. Personaleadministration Personalearkiv Persondataloven Lønbehandling SKAT Opsamling af oplysninger til medarbejderne Chefrollen Arbejdsmiljø og arbejdspladskultur Kommer for sent/går for tidligt Private aktiviteter, herunder sociale medier Problemer i ansættelsen Loyalitet Fratræden Afsluttende bemærkninger og tjekliste Love Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Funktionærloven Lov om tidsbegrænset ansættelse Deltidsloven Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v Arbejdsmiljøloven Arbejdstidsloven Ferieloven Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet m.v Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v Lov om ligeløn Lov om arbejdstagers opfindelser Lov om arbejdsretten Lov om Lønmodtagernes Garantifond Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om varsling ved større afskedigelser Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Stikordsregister

7 Forord Godt begyndt er halvt fuldendt, siger man. Når vi taler om ansættelse af medarbejdere, er en god begyndelse under alle omstændigheder vigtig, og ofte er der tale om en ikke ubetydelig arbejdsindsats, som virksomheden lægger, inden en ny medarbejder er fundet, hyret og på plads. I denne bog vil du kunne læse om de forhold, som gør sig gældende i forbindelse med starten på et ansættelsesforhold: Vi kommer rundt om de rammer, som lovgivningen og arbejdsmarkedets parter sætter, om den praktiske gennemførelse af ansættelsessamtalen og det papirarbejde, som ansættelsen udløser. Herudover lidt om løn, personaleadministration og et lille afsnit for dig, som er chef for første gang, om den rolle, du indtræder i. Bogen er første del af en serie på tre bøger, som alle udkommer i løbet af Vi håber, du får glæde af bogen. Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand 7

8 1. Arbejdsmarkedets parter og den danske model 1. Arbejdsmarkedets parter og den danske model At gå fra at være en enmandsvirksomhed til at finde og ansætte sine første medarbejdere er både en tidskrævende og lidt skræmmende ledelsesopgave. Den skal udføres omhyggeligt, og man skal fra start af være klar over, at det er en opgave, der skal sættes ressourcer af til. Men inden du når dertil, er det vigtigt at du får en forståelse for de rammer, man som arbejdsgiver er sat i, og de mange parter omkring en, som har indflydelse på, hvordan man skal agere som arbejdsgiver. Selvom du sikkert sidder og har mest lyst til at høre om, hvad du konkret skal gøre, når du skal til at ansætte for allerførste gang, vil vi indlede vores bog med at hive dig op i helikopterniveau og se på arbejdsmarkedet ovenfra. Det vil give dig en fornemmelse af, hvilke parter der er på arbejdsmarkedet, så du kan forstå din rolle og se, hvorfor der kan komme regler og bestemmelser mange steder fra. Omkring 80 % af det danske arbejdsmarked er dækket af overenskomster. Det betyder, at både du og din kommende medarbejder højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt har været i berøring med en overenskomst, og derfor kan I begge have nogle oplevelser af, hvad der er jeres ret og pligt. Hvis du ikke ved, hvad der er overenskomstbestemt, og hvad der ikke er overenskomstbestemt, kan du som ny arbejdsgiver nemlig nemt komme til at give din medarbejder flere rettigheder, end du er forpligtet til derfor starter bogen her med en beskrivelse af det danske arbejdsmarked og din rolle i det. 8

9 De fleste små virksomheder er i starten ikke organiserede i en arbejdsgiverforening og har ikke nogen overenskomst. Medarbejderne kan godt være medlem af forskellige a-kasser eller fagforeninger, men deres medlemskaber har ingen betydning for virksomhedens drift, arbejdsforholdene eller lønniveauet. Først når, eller hvis, du beslutter, at din virksomhed skal tiltræde en overenskomst, vil det være relevant at interessere sig for, hvem der er organiseret hvor. I forhold til mange andre lande, er der en ret høj organisationsprocent i Danmark, som sagt omkring 80 %. Det er formentlig, fordi Danmark er et af de lande, hvor forholdene på arbejdsmarkedet reguleres af arbejdsmarkedets parter frem for gennem lovgivning. Selvom listen over love, der berører arbejdsmarkedet, virker lang, er lovgivningen alligevel sparsom i forhold til i andre lande også lande i EU, som vi sammenligner os med. For eksempel har Frankrig, Spanien, Holland og England lovbestemte mindstelønninger, mens det ikke er tilfældet i Danmark. Til trods for den høje organisationsprocent, er der ikke noget til hinder for, at du kan ansætte medarbejdere uden at være organiseret og uden at forholde dig til overenskomsten. Den danske model Det med at være organiseret i hhv. arbejdsgiverorganisation og lønmodtagerorganisationer, og at de to organisationer sammen forhandler løn og ansættelsesvilkår, er det vi kalder den danske model. De fleste har hørt om den danske model, men mange er alligevel lidt usikre på, hvad det egentlig handler om, og hvordan det berører dem i deres hverdag. Helt kort så er den danske model født af Septemberforliget af Septemberforliget var den første danske hovedaftale, og 9

10 1. Arbejdsmarkedets parter og den danske model da aftalen indeholder de grundlæggende formuleringer omkring reguleringen af løn- og arbejdsvilkår på det samlede arbejdsmarked, kalder man det i dag for arbejdsmarkedets grundlov. Forliget fungerede og regulerede det danske arbejdsmarked helt frem til den første revision i Både den reviderede hovedaftale og efterfølgende ændringer har fastholdt de grundlæggende principper, som er: Ledelsesretten: At det er lederen, der leder og fordeler arbejdet. Accept og respekt omkring et centraliseret aftalesystem med Centrale lønforhandlinger via faglige organisationer, herunder forudsætningen om, at løn og arbejdstid forhandles ved lokale overenskomstforhandlinger. Fredspligt og regler for, hvornår man må konflikte. En institutionaliseret konfliktløsningsmodel i form af mægling og Arbejdsretten. For at forstå Septemberforliget og den danske model er man nødt til at kende til vores historie. Og historien bag Septemberforliget er (ret forkortet) denne: I 1899 er verden ved at komme sig over Den Franske Revolution (1871). I Danmark har vi haft Slaget på Fælleden (1872) og forbud mod den socialistiske arbejderbevægelse Den Internationale Arbejderforening. Fra midten af 1880 erne og langt ind i 1890 erne har vi haft gang i et industrielt opsving i Danmark. 10

11 Arbejderklassen har indtil nu haft trange kår, men med opsvinget er de begyndt at kræve højere lønninger, og ved det, man dengang kaldte omgangsskruen, lykkedes det dem også at få indført højere lønninger og bedre vilkår. Omgangsskruen var navnet på den proces, der blev igangsat, ved at arbejderne via strejker pressede arbejdsgiver efter arbejdsgiver til at give højere lønninger. Fronterne var på den måde trukket ret skarpt op. Arbejderne ville have bedre lønninger og vilkår, og arbejdsgiverne ville modsat have ro og ret til at bestemme over produktionsmidlerne og lønningerne. Midlerne i den krig var strejker og lockout. Arbejderne havde fået organiseret sig i De samvirkende Fagforbund (DsF i dag LO), og arbejdsgiverne havde samlet sig i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (i dag DA). Selvom man havde samlet sig i de to hovedorganisationer, var det ikke ensbetydende med, at alle var enige om en fælles kurs. Hos arbejdsgiverne havde man en fløj, der mente, at man havde brug for faglige ledere, der kunne forpligte medlemmerne, mens en anden fraktion mente, man skulle slå hårdt ned, indtil fagforeningerne var smadret. Arbejdsgiverne havde svært ved at frigøre sig fra holdningen om, at en fabrikant måtte selv afgøre, om han kunne betale denne eller hin pris for et bestemt arbejde. Det hele kulminerede med strejker og efterfølgende tre måneders storlockout fra arbejdsgivernes side. Den 5. september 1899 lykkedes det til sidst for parterne at nå til enighed og finde frem til de betingelser, der skulle regulere parternes relationer og sætte rammerne for arbejdsmarkedet i Danmark. 11

12 1. Arbejdsmarkedets parter og den danske model Det, man blev enige om, er ting, vi i dag betragter som helt naturlige, og det er de jo efterhånden også, i og med at det har været en del af alle nulevende menneskers hverdag og arbejdsliv, så længe vi alle kan huske. Septemberforliget betød, at DA fik sine hovedmål opfyldt. Ledelsesretten blev anerkendt af Lønmodtagerne, der også accepterede, at der blev sat regler for, hvornår og hvordan man måtte konflikte. Til gengæld anerkendte arbejdsgiverne fagforeningerne og deres ret til at varetage medlemmernes interesser kollektivt. Det var en indbygget forudsætning i Septemberforliget, at regulering af løn- og arbejdsvilkår skulle ske gennem kollektive overenskomster det, der siden er blevet kendt som den danske model. En anden ting, der blev aftalt, var, at begge parter fik ret til at anvende kollektive kampskridt som strejke og lockout. Det blev samtidig aftalt, at disse rettigheder kun måtte anvendes i de situationer, hvor man ikke kunne blive enige om indgåelse eller fornyelse af overenskomster. Det betød også, at der under overenskomsternes løbetid er aftalt fredspligt mellem parterne. Det fagretlige system, som vi stadig har i dag, blev etableret som en følge af Septemberforliget, da begge parter ønskede et fagretligt system med faglig voldgift og arbejdsret. Ved Septemberforliget fik arbejdsgiverne flere af deres krav opfyldt end fagbevægelsen. Eftertiden har dog vist, at forliget og systemet efterfølgende også blev en ret stor succes for fagforeningerne og de generelle arbejdsvilkår i Danmark. 12

13 Når du som virksomhedsejer skal ansætte din første medarbejder, er der mange spørgsmål, du skal tage stilling til, og mange regler, du skal sætte sig ind i. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser fortæller dig det, du har brug for at vide, bl.a.: Hvilke love skal jeg sætte mig ind i som arbejdsgiver? Er medarbejderen omfattet af en overenskomst? Hvad skal der stå i ansættelsesbeviset? Hvad koster det mig at have en medarbejder ud over lønnen? Bogen kommer desuden omkring ansættelsessamtalen, lønforhandlinger, papirarbejde, ansættelsesformer, ferie, frokostpauser og meget mere og har til sidst et afsnit om den nye rolle, du er på vej ind i, som chef. Rikke Lovmand Vistisen er jurist med speciale i ansættelsesret og personalejura. Med udgangspunkt i sin egen virksomhed lovmand & coach hjælper Rikke mindre virksomheder med at få mere tjek på deres HR-område. Desuden underviser hun ejerledere, bogholdere og andre, der sidder med personaleforhold, i ansættelsesret og HR-forhold. Anette Sand er direktør og stifter af Regnskabsskolen A/S. Gennem undervisning, foredrag og bøger gør hun en dyd ud af at forklare komplicerede ting på en enkel og direkte anvendelig måde. Anette fungerer tillige som sparringspartner og vejleder omkring ledelse, vækst og udvikling i en række mindre virksomheder. ISBN (e-bog):

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER

VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER VEJLEDNING OM PERSONALEPOLITIKKER UDGIVER Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Telefon 33 96 97 98 Fax 33 36 97 50 samfund@advocom.dk www.advokatsamfundet.dk

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210

Lokalaftaler. En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse. Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Lokalaftaler En arbejdsretlig og arbejdsøkonomisk analyse Bachelorafhandling for HA(jur.) 1. maj 2013 Jacob Bruun JB87557-529210 Vejledere: Ole Hasselbalch, Juridisk Institut Niels Westergård-Nielsen,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere