HELMAND-PLANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELMAND-PLANEN 2011-2012"

Transkript

1 HELMAND-PLANEN SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010

2 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside th og midt: Franz-Michael Mellbin; tv: ISAF Foto bagside: UNAMA Opslagsfotos: s. 2-5: Franz-Michael Mellbin, s. 6-13: UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HELMAND-PLANEN 2011 Indledning Rammerne for indsatsen Sikkerhed den danske militære indsats Sikkerhed den danske politiindsats Politik og regeringsførelse Udvikling og stabilisering Delmålsætninger og benchmarks for Afrapportering - den danske indsats i Afghanistan i 2010 Den danske militære og politimæssige indsats Den danske civile indsats Afrapportering: Benchmarks for Helmand-planen

4 INDLEDNING NATO-topmødet i november 2010 markerede en milepæl i forholdet mellem den afghanske regering og det internationale samfund. På topmødet blev der opnået enighed mellem Afghanistan og de 48 lande, der er engageret militært i Afghanistan, om en meget klar og fælles planlægningshorisont. Den fælles målsætning er, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager sikkerhedsansvaret for hele landet. Overdragelsen af ansvaret kan allerede begynde i de første provinser i Med denne beslutning vil balancen i den internationale indsats over de kommende år ændres i retning af større civil indsats og en mere tilbagetrukken og nedtrappet militær rolle. Udviklingen harmonerer med den danske Afghanistanstrategi og er beskrevet nærmere i denne Helmand-plan, der lægger op til en ændret sammensætning af den danske indsats over de kommende år. Målsætningen er at afghanerne senest i 2014 har overtaget ansvaret for sikkerhed. Foto: ISAF Som det fremgik af den danske Helmand-plan for 2010, har den danske indsats i det forgangne år søgt at skabe de nødvendige rammer og forudsætninger for, at der fra i år kan ske en omlægning og reduktion af det danske styrkebidrag. Danmark vil ved udgangen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger ikke længere have kampenheder i Afghanistan. De kommende år vil Danmark prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerheds- 2 HELMANDPLANEN

5 styrkers kapacitet, så afghanerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af den afghanske hær og det afghanske politi samt øget støtte til den afghanske hærs og det afghanske politis operationer. Det betyder, at den danske militære rolle over tid skifter fra den nuværende kamp- og partnerrolle til hovedvægt på uddannelses-, rådgivnings og støtterollen frem mod Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. INDLEDNING 3

6 Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo HELMANDPLANEN Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af Status for ISAFs militære indsats er, at de nødvendige ressourcer efter en styrkeopbygning hen over året var på plads ved udgangen af Herved er en væsentlig forudsætning for en effektiv implementering af NATOs strategi til stede. Med troppeforøgelsen er det internationale engagement også i Helmand blevet betydeligt forøget. Der er nu ca ISAF-soldater i provinsen mod blot ca i Under ISAFs regionalkommando sydvest (det militære hovedkvarter, der dækker provinserne Helmand og Nimroz) er der for tiden endvidere indsat ca afghanske soldater. For de danske enheders operationsområde betød det, at der blev tilført to afghanske kandakker (en afghansk enhed af bataljonsstørrelse, ca personer) i april Sideløbende med de nævnte ændringer i det militære styrkebidrag vil den danske civile indsats i de kommende år blive styrket. Den civile indsats har et meget længere tidsperspektiv end den militære og skal styrkes, i takt med at sikkerhedssituationen bliver bedre. Den danske udviklingsbistand er fordoblet over de seneste år og vil fortsat stige. Danmark vil således øge den danske bistandsindsats med 100 mio. DKK i perioden Det placerer Afghanistan som den næststørste modtager af dansk bistand.

7 I 2010 er også de afghanske civile myndigheders tilstedeværelse i Helmand blevet markant styrket. Der er nu distriktsguvernører i 11 ud af 14 distrikter mod bare fem for mindre end to år siden. Til trods for disse fremskridt, er der fortsat store udfordringer forbundet med at sikre, at de afghanske myndigheder ved udgangen af 2014 har den nødvendige kapacitet til at opretholde sikkerhed, levere ansvarlig regeringsførelse og videreføre en udviklingsproces og hermed gøre ansvarsoverdragelsen bæredygtig. Den danske civile indsats vil have hovedfokus på statsopbygning, levevilkår og uddannelse. Der vil som en del af statsopbygningsindsatsen være særligt fokus på retsstatssektoren fx støtte til domstolsfaciliteter, politi- og anklagemyndighed samt fængselsvæsen. I takt med forøgelsen af den samlede udviklingsbistandsindsats og i tråd med forberedelserne til afghansk overtagelse af ansvaret i vil Danmark øge fokus på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration. Det er centralt, at afghanerne selv tager aktivt ansvar og ejerskab for processen. Det kan betyde, at man vil se eksempler på mindre effektiv bistand i forhold til, hvis Danmark selv forestod arbejdet, men det er nødvendigt at skabe afghansk ejerskab for at sikre bæredygtighed på længere sigt. Der er en større risiko forbundet med engagement i en skrøbelig stat som Afghanistan det gælder både for så vidt angår sikkerheden, bistandens effektivitet og risikoen for korruption. Selvom der må arbejdes med større risikovillighed, er det fortsat vigtigt at sikre de bedst mulige resultater af den danske udviklingsbistand, som derfor vil blive evalueret i Den ovenfor skitserede omlægning og justering i balancen i den danske indsats er i overensstemmelse med den danske Afghanistan-strategi ( Den danske indsats i Afghanistan ), der sammen med de danske Helmand-planer fastlægger en overordnet ramme for den danske indsats i Afghanistan. INDLEDNING 5

8 rammerne FOR INDSATSEN Rammerne for den danske indsats er fastlagt i Afghanistan-strategien , som et bredt flertal i Folketinget står bag. Strategien er i overensstemmelse med FNs resolutioner og angiver målsætningen for den militære og civile indsats frem til udgangen af Strategien understøtter endvidere målsætningerne i afghanernes egen udviklingsplan Afghan National Development Strategy (ANDS). Partierne bag den danske Afghanistan-indsats forhandler desuden den mere konkrete danske indsats i de danske Helmandplaner. Mandatet for det danske militære styrkebidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan er givet i folketingsbeslutning B 24 af 9. december 2008, hvori det generelle styrkeloft fastlægges til op til ca. 750 personer. NATO-topmødet og overdragelse af ansvaret til afghanerne Ved Kabul-konferencen i juli 2010 gav det internationale samfund sin opbakning til den afghanske regerings plan for transition (Inteqal). Planen vil udgøre den overordnede drejebog for, hvordan den afghanske regering i samarbejde med det internationale samfund når frem til målet om at have det fulde sikkerhedsansvar ved udgangen af På NATO-topmødet i Lissabon i november 2010 blev der skabt klarhed over den fremtidige indsats i Afghanistan. Her blev den afghanske regering og det internationale samfund, herunder FN og EU, enige om udgangen af 2014 som målsætningen for afghanernes overtagelse af sikkerhedsansvaret. Den formelle overdragelse af ansvaret for de første provinser forventes allerede gennemført i løbet af Påbegyndelse af den formelle transition vil ske provins-for-provins, hvilket dog ikke udelukker trinvis overdragelse af eksempelvis sikkerhedsansvar på det underliggende distriktsniveau eller byområder. Beslutninger i forhold til den formelle proces træffes med udgangspunkt i den fælles transitionskomité (Joint Afghan NATO Inteqal Board, JANIB). Det amerikanske review af strategien for Afghanistan og Pakistan fra december 2010 lagde ikke op til ændringer af den amerikanske strategi, men understøttede konklusionerne fra Lissabontopmødet om ISAFs indsats i Afghanistan. På baggrund af de opnåede fremskridt konkluderede reviewet, at 6 HELMANDPLANEN

9 Centrale målsætninger for Afghanistan-strategien : Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Danmark vil i perioden styrke sin indsats i Afghanistan, og det er målet gradvist at ændre balancen i retning af en større civil indsats og en mere tilbagetrukken militær rolle. Det indebærer i første del af perioden en midlertidig forøgelse af antallet af udsendte styrker, herunder til at varetage specifikke funktioner i forbindelse med den internationale sikkerhedsindsats under ISAF. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmandprovinsen. Det er målet at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Opbygning af kapacitet i Afghanistan indgår centralt i den internationale og den danske militære indsats. Sideløbende med en robust militær indsats i det sydlige Afghanistan vil Danmark bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Målet er, at Danmark får en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, hvor den danske indsats i stigende grad fokuseres på træning og uddannelse. Samtidig øges indsatsen for træning af politiet. Danmark vil i strategiperioden gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at bekæmpe oprør for at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Kilde: Den danske indsats i Afghanistan RAMMERNE FOR INDSATSEN 7

10 Klarhed om perspektiverne frem mod 2014 Med NATO-topmødets målsætning om, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager ansvaret for hele landet, er rammerne nu etableret for en fælles planlægningshorisont for alliancen og den afghanske regering. Træning af afghanske sikkerhedsstyrker her politiet skal sætte dem i stand til selvstændigt at varetage sikkerheden. Beskyttelsen af Gereshk vandkraftværk er afgørende for på sigt at forbedre levevilkårene i byen. udviklingen er på rette spor og, at der er skabt mulighed for med blik for situationen på jorden - at påbegynde en ansvarlig reduktion af amerikanske tropper fra juli Samtidig understregede reviewet, at der stadig udestår vigtige udfordringer vedrørende bl.a. korruption, kvaliteten af sikkerhedsstyrkerne og regeringsførelse. De opnåede fremskridt er skrøbelige og endnu ikke irreversible. På NATO-topmødet signalerede ISAFlandene samtidig vilje til at opretholde en markant militær tilstedeværelse i Afghanistan frem til den fulde ansvarsoverdragelse i NATO og Afghanistan indgik desuden en aftale om et langsigtet partnerskab. Det var et vigtigt signal til Afghanistan og regionen om, at NATO også vil samarbejde med og være engageret i Afghanistan efter I forhold til transition af ansvar til afghanerne planlægger NATO/ISAF indsatsen de kommende år med udgangs- 8 HELMANDPLANEN

11 punkt i de mål og benchmarks, der skal være nået ved udgangen af 2014 inden for de tre hovedkomponenter i transitionen - sikkerhed, regeringsførelse og udvikling. Målet for udgangen af 2014 er, at de afghanske sikkerhedsstyrker irreversibelt kan overtage ansvaret for sikkerheden i hele Afghanistan, at der er administrative systemer og kapaciteter på plads, der muliggør, at Afghanistan selv kan videreføre en udviklingsproces med støtte fra det internationale samfund, samt at Afghanistan kan levere effektiv myndighedsudøvelse, der er acceptabel for den afghanske befolkning (se tekstboks s. 11 med indikatorer for udviklingen i 2014). Når det afghanske lederskab og dets kapacitet gradvist vokser i løbet af transitionsprocessen frem mod 2014, ændres det internationale samfunds rolle sig gradvist i retning af en mere tilbagetrukken, støttende og vejledende rolle. Inden for sikkerhedsområdet betyder det, at også den danske militære rolle skifter over tid fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges til en afsluttende fase, hvor støtterollen bliver mest fremtrædende. Den internationale støtte til regeringsførelse og udvikling vil i takt med myndighedernes opbygning gradvist blive omlagt til i overvejende grad at støtte afghanske prioriteter og programmer gennem de nationale myndigheders budgetter, frem for selv at have en mere direkte udførende rolle igennem eksempelvis de såkaldte PRTer (Provincial Reconstruction Teams). I Helmand-provinsen indebærer transitionsprocessen, at PRTet i Lashkar Gah gradvist afvikles til fordel for en mere traditionel udviklingsindsats, hvor nationale myndigheder spiller en stadig større rolle. Det sker i takt med, at provinsadministrationen opnår den nødvendige kapacitet til selvstændigt at varetage myndighedsudøvelsen. Når det gælder langsigtede udviklingsproblematikker, såsom regeringsførelse, uddannelse og økonomisk vækst, er der behov for vedvarende politisk engagement i Afghanistan og et langsigtet udviklingssamarbejde også efter Den civile indsats har et længere perspektiv end den militære og skal blive endnu stærkere og mere effektiv i takt med, at Afghanistan bliver mere stabilt. Danmark vil derfor fremover fokusere på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration med henblik på at sikre øget afghansk ejerskab og dermed bæredygtighed. Danmark er en aktiv og målrettet partner i det multilaterale samarbejde. Danmark arbejder for, at det multilaterale system er legitimt, relevant og effektivt RAMMERNE FOR INDSATSEN 9

12 i forhold til indsatserne i Afghanistan. Transitionsprocessen stiller krav til, at de multilaterale aktører, såsom FN og Verdensbanken, styrker og koordinerer deres indsats for bedst at kunne understøtte afghansk regeringsførelse og udvikling. Danmark vil derfor fortsat bruge sin og EUs indflydelse til at sikre, at de multilaterale aktører løfter de opgaver, de har mandat til, på den mest effektive måde. Det har af forskellige grunde været vanskeligt for FN at opretholde en tilstedeværelse i hele Afghanistan, herunder i Helmand og de andre sydlige provinser, hvor sikkerhedssituationen stadig er skrøbelig. I takt med forøgelsen af det danske civile engagement og den afghanske transitionsproces, vil Danmark derfor arbejde for at øge FNs engagement i Afghanistan. Transition i Helmand I Helmand vil der i foråret 2011 blive udarbejdet en provinsplan (The Helmand Plan) for perioden , som skal sikre, at der sker en målrettet prioritering af den samlede civile og militære indsats i provinsen til støtte for afghansk ejerskab og myndighedsudøvelse. Udarbejdelse af provinsplanen vil ske i tæt samarbejde mellem provinsguvernøren og henholdsvis den civile og militære internationale tilstedeværelse i Helmand, herunder med involvering af danske civile og militære nøglepersoner, tjenestegørende i Helmand-provinsen. Planen bygger på en individuel transitionsvurdering af Helmands distrikter. Planen vil indeholde transitionsmål for de enkelte distrikter og udgøre planlægningsgrundlaget frem mod I vil hovedfokus fortsat være de seks centrale og befolkningstætte distrikter, herunder Nahr-e-Saraj distriktet (hvor den danske kampgruppe er placeret) med Gereshk by, der udgør et økonomisk center i Helmand-provinsen. Danmark er engageret i udarbejdelsen af den kommende fireårige provinsplan for Helmand. Derved sikres, at den danske indsats det være sig civilt, politimæssigt og militært - er i overensstemmelse med de planer og prioriteter, de afghanske myndigheder og de internationale samarbejdspartnere i Helmand har. Den danske Helmandplan er derfor også blevet udarbejdet i konsultation med både afghanske og internationale partnere. Til trods for, at udfordringerne er store i Helmand-provinsen, er det muligt, at transitionsprocessen kan indledes relativt tidligt. På grund af den fortsat vanskelige sikkerhedssituation er det dog forventningen, at Helmand vil være blandt de sidste provinser, der afslutter 10 HELMANDPLANEN

13 processen. Det er afgørende, at overdragelsen af ansvaret til de afghanske myndigheder sker på en sådan måde, at risikoen for tilbagefald er minimal. Overdragelsen skal først gennemføres, når det er sikret, at de afghanske myndigheder selv kan varetage de nødvendige opgaver. Derfor handler transition ikke kun om sikkerhed i snæver forstand, men er tæt knyttet til god regeringsførelse og udvikling, idet lokalbefolkning. Indikatorer på fremskridt i 2014 for de tre hovedkomponenter i transitionsstrategien (kilde: NATO): Sikkerhed Måltallene for antallet af afghanske sikkerhedsstyrker er mødt. Afghanske sikkerhedsstyrker er under effektiv afghansk civil kontrol og er i stand til at tackle eksisterende og nye sikkerhedsudfordringer. Afghansk politi har ansvaret for lokal sikkerhed og lov og orden. Den afghanske hær er i stand til selvstændigt at håndtere sikkerhedsudfordringer. RegeringsførelsE Den afghanske regerings nationale udviklingsprioriteter, planer og programmer er i færd med at blive implementeret af de afghanske myndigheder på provins- og distriktsniveau, hvorved lokalsamfundenes specifikke behov og forhold adresseres. Regeringsstrukturer på provins- og distriktsniveau er på trods af uundgåelige svagheder, der kun kan adresseres på langt sigt - tilstrækkeligt robuste til at understøtte en bæredygtig transition af sikkerhedsansvaret. Udvikling Det internationale samfund vil fortsat spille en betydelig rolle og vil have udviklet sin assistance til en primært civil udviklingsindsats under FNs lederskab og koordination. Udviklingsindsatsen vil øges betragteligt under og efter transitionsprocessen i et tilstrækkeligt sikkert miljø leveret af afghanske sikkerhedsstyrker, med henblik på at forbedre levevilkårene for den afghanske befolkning og i overensstemmelse med afghanske udviklingsprioriteter. Der vil være betydelig økonomisk vækst. RAMMERNE FOR INDSATSEN 11

14 Den danske indsats i Task Force Helmand og Helmand Provincial Reconstruction Team Det danske engagement i Helmand gennemføres som en fuldt integreret civil og militær indsats i et tæt samarbejde med de afghanske myndigheder, Storbritannien og USA. I 2011 og 2012 vil det danske engagement i Helmand fokusere på at øge kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker samt provins- og distriktsmyndighederne. Hovedparten af det danske militære styrkebidrag består af en kampgruppe omkring Gereshk under den britiskledede Task Force Helmand (TFH). Fra 1. juni 2010 blev TFH en del af ISAFs nyoprettede sydvestlige regionalkommando (Regional Command Southwest, forkortet RC(SW)) som er ansvarlig for Helmand- og Nimroz-provinserne. NATOs beslutning om at oprette RC(SW) lå i forlængelse af tilførslen af yderlige ca amerikanske soldater til Helmand-provinsen, hvorefter det samlede antal ISAF-soldater i Helmand er ca På provinsniveauet foregår den overordnede militære og civile planlægning af indsatsen gennem et partnerskab mellem de afghanske provinsmyndigheder i Lashkar Gah, ISAF RC(SW) samt det internationale, britisk ledede PRT. Det civilt ledede PRT i Helmand er med sine godt 200 medarbejdere et af de største af de i alt 27 PRTer i Afghanistan. PRTet består af både civile (diplomater, rådgivere og eksperter) og militære medarbejdere med henblik på at sikre koordination mellem militære styrker, civile indsatser og de afghanske myndigheder. Danmark vil i 2011 være repræsenteret ved seks til otte medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet samt Danmarks øverste civile repræsentant, der er souschef for PRTet, med ansvar for strategisk planlægning og transition. Blandt de udsendte medarbejdere er der tre stabiliseringsrådgivere, som blandt andet har til opgave at planlægge og udføre stabiliseringsindsatser i den danske kampgruppes indsatsområde i Nahr-e-Saraj. 12 HELMANDPLANEN

15 Hvad er et Provincial Reconstruction Team (PRT)? Det britisk-ledede PRT i Helmand er en fælles integreret militær-civil organisation med hovedkvarter i provinshovedstaden Lashkar Gah og består af ca. 95 militærfolk, ca. 25 politiofficerer og godt 90 diplomater, rådgivere og eksperter samt ca lokalansatte. Danmark, der besætter en af souschefstillingerne i PRTet, har udsendt otte medarbejdere hhv. diplomater, rådgivere og militærfolk i PRTet. PRT-Helmands overordnede opgaver er at koordinere den internationale stabiliseringsindsats og bistå den afghanske regering i at udvide sin myndighedsudøvelse og legitimitet i Helmand-provinsen. PRTet er ikke et alternativ til de afghanske myndigheder, men er derimod med til at øge kapaciteten hos de afghanske provins- og distriktsmyndigheder. Målsætningen er at skabe en lokal administration, der vil bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen og sikre, at afghanerne selv kan varetage regeringsførelse, økonomisk udvikling og levering af serviceydelser med støtte fra internationale organisationer, ikke-statslige aktører og civilsamfundet. RAMMERNE FOR INDSATSEN 13

16 SIKKERHED - den danske militære indsats Danmark i de kommende år vil prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af afghanske hær- og politienheder samt øget støtte til disse enheders operationer, således at afghanerne på sigt selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Dette betyder, at den danske militære rolle over tid vil skifte fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges, til en afsluttende fase frem mod 2014, hvor støtterollen bliver den mest fremtrædende. Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse, rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patrulje- Hvad er et trænings- og uddannelsesbidrag? Trænings- og uddannelsesbidrag kan være militære enheder, der er sammensat med det specifikke formål at følge, rådgive og uddanne afghanske sikkerhedsstyrker. Trænings- og uddannelsesbidrag kan også være deciderede instruktører, der inden for et givent speciale kan gennemføre kurser eller uddannelsesforløb til afghanerne. Trænings- og uddannelsesbidrag, som opererer i hele Afghanistan, koordineres af NATOs træningsmission, der har hovedkvarter i Kabul. Således sikres en ensartet træning og uddannelse på trods af trænings- og uddannelsesbidrag fra mange forskellige ISAF-lande. 14 HELMANDPLANEN

17 Hvad er støttebidrag? Støttebidrag er militære kapaciteter, som er nødvendige for at understøtte de afghanske sikkerhedsstyrkers og NATOs operationer. Typisk kan der være tale om teknisk komplicerede eller uddannelseskrævende kapaciteter, som de afghanske sikkerhedsstyrker endnu ikke råder over eller ikke råder over i tilstrækkeligt antal. Tilsvarende er der ofte tale om kapaciteter, som også NATO-landene råder over i begrænset antal. Støttebidrag er derfor lige så afgørende som trænings- og uddannelsesbidrag for, at de afghanske styrker og NATOs styrker kan gennemføre operationer. Eksempler på støttebidrag kan være transporthelikoptere, transportfly, enheder til overvågning og koordination af luftrummet, specialister i påkald af støtte fra artilleri og flystøtte, logistikenheder, specialstyrker, enheder til behandling af syge og sårede etc. baser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo SIKKERHED - den danske militære indsats 15

18 Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af ISAF -styrkerne i Afghanistan vil over de kommende år bidrage til at skabe forudsætningerne for, at der kan ske yderligere fremskridt i den civile udviklingsindsats. Disse forudsætninger skabes ved at opretholde det militære pres på oprørsstyrkerne, herunder fastholde initiativet i forhold til oprørsstyrkerne og konsolidere de vundne positioner. Militært er der dermed i de kommende år behov for at videreføre ISAFs strategi, hvor der fokuseres på etablering af sikkerhedszoner omkring afghanske befolkningscentre. Indsatsen sker i tæt samarbejde med et stadigt stigende antal afghanske sikkerhedsstyrker. Samtidig intensiveres indsatsen for at træne, uddanne og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker således, at de gradvist kan påtage sig en stadig større del af ansvaret for sikkerheden i Afghanistan. ISAFs konkrete prioriteringer for indsatsen i det sydlige Afghanistan indebærer i 2011 bl.a., at de etablerede sikkerhedszoner i det centrale Helmand og Kandahar konsolideres og bindes sammen. Dermed prioriteres sikkerhed omkring de større byer og hovedinfrastrukturen, som forbinder byerne. Dette sker med henblik på at skabe forud- Hvad er en kampgruppe? Ved kampgruppe forstås en militær enhed i størrelsesordenen personer, der omfatter alle nødvendige typer af militære specialer og derfor kan operere selvstændigt. Det betyder bl.a., at kampgruppen kan have et selvstændigt operationsområde. I Afghanistan anvendes kampgrupper bl.a. som partnerenheder for afghanske enheder af bataljonsstørrelse, de såkaldte kandakker. Kampgrupper løser dermed både kamp- og stabiliseringsopgaver samt vigtige træningsopgaver side om side med afghanske enheder. sætninger for øget økonomisk vækst, afghansk myndighedsudøvelse og den civile genopbygningsindsats. ISAFs styrkeopbygning var først fuldt ud gennemført ved udgangen af 2010, 16 HELMANDPLANEN

19 og resultaterne af den fokuserede militære indsats begyndte samtidig at vise sig. Situationen i Afghanistan vidner om, at fremskridt er mulige, og giver grund til forsigtig optimisme. Trods de positive tegn kan udviklingen stadig vende. Derfor er der fortsat behov for en betydelig indsats, hvor der må kæmpes for at fastholde og udbygge hidtidige landvindinger. At situationen stadig er skrøbelig, og at der er behov for en fortsat høj militær tilstedeværelse, understreges fra bl.a. NATOs og flere nære allieredes side. Det amerikanske review af strategien i Afghanistan og Pakistan fra december 2010 pegede ligeledes på behovet for at fastholde det nuværende militære styrkeniveau en tid endnu. indbyggere og har ydet en synlig og værdsat indsats. Indsatsen har krævet store omkostninger: 40 danske soldater har pr. medio februar 2011 mistet livet i Afghanistan, herunder er 34 faldet som følge af kamphandlinger, og yderligere 151 danske soldater er såret. I 2010 er antallet af internationale og afghanske styrker i Helmand-provinsen som nævnt vokset markant, hvilket giver nye muligheder. Operationsområder og opgaver for de enkelte landes styrkebidrag må derfor løbende tilpasses situationen og omlægges for at afspejle aktuelle behov og prioriteringer. Danmark har siden udvidelsen af ISAFs operationer i det sydlige Afghanistan i juli 2006 været én af de største troppebidragsydere målt i forhold til antal Dansk soldat er taget til landsbyen Mayai i Gereshk området for at etablere kontakt med lokalbefolkningen. Foto: ISAF SIKKERHED - den danske militære indsats 17

20 På nationalt plan er der ved udgangen af 2010 trænet og uddannet ca soldater fra den afghanske hær en forøgelse på ca i Dertil kommer ca afghanske politifolk, der er trænet og uddannet ved udgangen af Det samlede antal afghanske sikkerhedsstyrker overstiger det fastsatte mål for I 2010 har den danske kampgruppe bl.a. prioriteret partnerskab og samarbejde med afghanske sikkerhedsstyrker og har opnået gode resultater og nyttige erfaringer. Kampgruppens primære afghanske partnerenhed er 3. kandak fra 215. afghanske korps, som gradvist har udviklet evnen til at operere mere selvstændigt. Dertil kommer en såkaldt highway-kandak, der opretholder sikkerheden langs den øst-vest gående hovedvej 1, der løber igennem det danske operationsområde og passerer forbi Gereshk by. Det praktiske partnerskab med highway-kandakken gennemføres af amerikanske eller britiske enheder, som tilknyttes den danske kampgruppe. De største fremskridt sker foreløbigt på de laveste taktiske niveauer. Fremskridtene blev bl.a. demonstreret under afholdelse af det afghanske parlamentsvalg i september 2010, hvor det, trods forsøg fra oprørsgruppernes side, ikke lykkedes at afbryde valghandlingerne. Den danske kampgruppe blev ikke aktiveret i løbet af valgdagen. Ultimo 2010 har kandakken i en selvstændig indsættelse endvidere etableret den nye patruljebase Hazrat i det danske operationsområde, hvilket bl.a. medvirkede til, at kampgruppen kunne lukke en af de eksisterende patruljebaser. I begyndelsen af 2011 har 3. kandak ved endnu en selvstændig indsættelse etableret patruljebase Shir Agha. Kampgruppen i et samarbejde med den 3. kandak har bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den Hvad er kapacitetsopbygning? Kapacitetsopbygning er etablering af nødvendige færdigheder og kompetencer i det afghanske samfund, altså hjælp til opbygning af Afghanistans egne kapaciteter. Der kan være tale om både personlig og institutionel kapacitetsopbygning. Personlig kapacitetsopbygning fokuserer på at opbygge en persons viden, færdigheder og holdninger og kan fx foregå gennem træning, uddannelse eller mentorordninger af afghanske embedsmænd. Institutionel kapacitetsopbygning sigter mod at øge kapaciteten hos fx regeringen, ikke-statslige grupper og lokalsamfund til at planlægge og udøve aktiviteter. Formålet med den danske støtte til kapacitetsopbygning i Afghanistan er at gøre landet i stand til på sigt selv at tage vare på både sikkerhed, udvikling og regeringsførelse. 18 HELMANDPLANEN

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Udenrigsministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet DANMARKS SAMTÆNKTE STABILISERINGSINDSATSER I VERDENS BRÆNDPUNKTER Forsidefotos fra venstre til højre: Touareg, Sahel, Vestafrika, 2003. Foto:

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis

Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis Omstrukturering i elektricitetsindustrien: Et værktøjssæt til Social Ansvarlig Omstrukturering med en vejledning i bedste praksis ENDELIG UDGAVE En rapport til EURELECTRIC, EPSU og EMCEF Af David Tarren,

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere