HELMAND-PLANEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELMAND-PLANEN 2011-2012"

Transkript

1 HELMAND-PLANEN SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010

2 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside th og midt: Franz-Michael Mellbin; tv: ISAF Foto bagside: UNAMA Opslagsfotos: s. 2-5: Franz-Michael Mellbin, s. 6-13: UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HELMAND-PLANEN 2011 Indledning Rammerne for indsatsen Sikkerhed den danske militære indsats Sikkerhed den danske politiindsats Politik og regeringsførelse Udvikling og stabilisering Delmålsætninger og benchmarks for Afrapportering - den danske indsats i Afghanistan i 2010 Den danske militære og politimæssige indsats Den danske civile indsats Afrapportering: Benchmarks for Helmand-planen

4 INDLEDNING NATO-topmødet i november 2010 markerede en milepæl i forholdet mellem den afghanske regering og det internationale samfund. På topmødet blev der opnået enighed mellem Afghanistan og de 48 lande, der er engageret militært i Afghanistan, om en meget klar og fælles planlægningshorisont. Den fælles målsætning er, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager sikkerhedsansvaret for hele landet. Overdragelsen af ansvaret kan allerede begynde i de første provinser i Med denne beslutning vil balancen i den internationale indsats over de kommende år ændres i retning af større civil indsats og en mere tilbagetrukken og nedtrappet militær rolle. Udviklingen harmonerer med den danske Afghanistanstrategi og er beskrevet nærmere i denne Helmand-plan, der lægger op til en ændret sammensætning af den danske indsats over de kommende år. Målsætningen er at afghanerne senest i 2014 har overtaget ansvaret for sikkerhed. Foto: ISAF Som det fremgik af den danske Helmand-plan for 2010, har den danske indsats i det forgangne år søgt at skabe de nødvendige rammer og forudsætninger for, at der fra i år kan ske en omlægning og reduktion af det danske styrkebidrag. Danmark vil ved udgangen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger ikke længere have kampenheder i Afghanistan. De kommende år vil Danmark prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerheds- 2 HELMANDPLANEN

5 styrkers kapacitet, så afghanerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af den afghanske hær og det afghanske politi samt øget støtte til den afghanske hærs og det afghanske politis operationer. Det betyder, at den danske militære rolle over tid skifter fra den nuværende kamp- og partnerrolle til hovedvægt på uddannelses-, rådgivnings og støtterollen frem mod Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. INDLEDNING 3

6 Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo HELMANDPLANEN Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af Status for ISAFs militære indsats er, at de nødvendige ressourcer efter en styrkeopbygning hen over året var på plads ved udgangen af Herved er en væsentlig forudsætning for en effektiv implementering af NATOs strategi til stede. Med troppeforøgelsen er det internationale engagement også i Helmand blevet betydeligt forøget. Der er nu ca ISAF-soldater i provinsen mod blot ca i Under ISAFs regionalkommando sydvest (det militære hovedkvarter, der dækker provinserne Helmand og Nimroz) er der for tiden endvidere indsat ca afghanske soldater. For de danske enheders operationsområde betød det, at der blev tilført to afghanske kandakker (en afghansk enhed af bataljonsstørrelse, ca personer) i april Sideløbende med de nævnte ændringer i det militære styrkebidrag vil den danske civile indsats i de kommende år blive styrket. Den civile indsats har et meget længere tidsperspektiv end den militære og skal styrkes, i takt med at sikkerhedssituationen bliver bedre. Den danske udviklingsbistand er fordoblet over de seneste år og vil fortsat stige. Danmark vil således øge den danske bistandsindsats med 100 mio. DKK i perioden Det placerer Afghanistan som den næststørste modtager af dansk bistand.

7 I 2010 er også de afghanske civile myndigheders tilstedeværelse i Helmand blevet markant styrket. Der er nu distriktsguvernører i 11 ud af 14 distrikter mod bare fem for mindre end to år siden. Til trods for disse fremskridt, er der fortsat store udfordringer forbundet med at sikre, at de afghanske myndigheder ved udgangen af 2014 har den nødvendige kapacitet til at opretholde sikkerhed, levere ansvarlig regeringsførelse og videreføre en udviklingsproces og hermed gøre ansvarsoverdragelsen bæredygtig. Den danske civile indsats vil have hovedfokus på statsopbygning, levevilkår og uddannelse. Der vil som en del af statsopbygningsindsatsen være særligt fokus på retsstatssektoren fx støtte til domstolsfaciliteter, politi- og anklagemyndighed samt fængselsvæsen. I takt med forøgelsen af den samlede udviklingsbistandsindsats og i tråd med forberedelserne til afghansk overtagelse af ansvaret i vil Danmark øge fokus på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration. Det er centralt, at afghanerne selv tager aktivt ansvar og ejerskab for processen. Det kan betyde, at man vil se eksempler på mindre effektiv bistand i forhold til, hvis Danmark selv forestod arbejdet, men det er nødvendigt at skabe afghansk ejerskab for at sikre bæredygtighed på længere sigt. Der er en større risiko forbundet med engagement i en skrøbelig stat som Afghanistan det gælder både for så vidt angår sikkerheden, bistandens effektivitet og risikoen for korruption. Selvom der må arbejdes med større risikovillighed, er det fortsat vigtigt at sikre de bedst mulige resultater af den danske udviklingsbistand, som derfor vil blive evalueret i Den ovenfor skitserede omlægning og justering i balancen i den danske indsats er i overensstemmelse med den danske Afghanistan-strategi ( Den danske indsats i Afghanistan ), der sammen med de danske Helmand-planer fastlægger en overordnet ramme for den danske indsats i Afghanistan. INDLEDNING 5

8 rammerne FOR INDSATSEN Rammerne for den danske indsats er fastlagt i Afghanistan-strategien , som et bredt flertal i Folketinget står bag. Strategien er i overensstemmelse med FNs resolutioner og angiver målsætningen for den militære og civile indsats frem til udgangen af Strategien understøtter endvidere målsætningerne i afghanernes egen udviklingsplan Afghan National Development Strategy (ANDS). Partierne bag den danske Afghanistan-indsats forhandler desuden den mere konkrete danske indsats i de danske Helmandplaner. Mandatet for det danske militære styrkebidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan er givet i folketingsbeslutning B 24 af 9. december 2008, hvori det generelle styrkeloft fastlægges til op til ca. 750 personer. NATO-topmødet og overdragelse af ansvaret til afghanerne Ved Kabul-konferencen i juli 2010 gav det internationale samfund sin opbakning til den afghanske regerings plan for transition (Inteqal). Planen vil udgøre den overordnede drejebog for, hvordan den afghanske regering i samarbejde med det internationale samfund når frem til målet om at have det fulde sikkerhedsansvar ved udgangen af På NATO-topmødet i Lissabon i november 2010 blev der skabt klarhed over den fremtidige indsats i Afghanistan. Her blev den afghanske regering og det internationale samfund, herunder FN og EU, enige om udgangen af 2014 som målsætningen for afghanernes overtagelse af sikkerhedsansvaret. Den formelle overdragelse af ansvaret for de første provinser forventes allerede gennemført i løbet af Påbegyndelse af den formelle transition vil ske provins-for-provins, hvilket dog ikke udelukker trinvis overdragelse af eksempelvis sikkerhedsansvar på det underliggende distriktsniveau eller byområder. Beslutninger i forhold til den formelle proces træffes med udgangspunkt i den fælles transitionskomité (Joint Afghan NATO Inteqal Board, JANIB). Det amerikanske review af strategien for Afghanistan og Pakistan fra december 2010 lagde ikke op til ændringer af den amerikanske strategi, men understøttede konklusionerne fra Lissabontopmødet om ISAFs indsats i Afghanistan. På baggrund af de opnåede fremskridt konkluderede reviewet, at 6 HELMANDPLANEN

9 Centrale målsætninger for Afghanistan-strategien : Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Danmark vil i perioden styrke sin indsats i Afghanistan, og det er målet gradvist at ændre balancen i retning af en større civil indsats og en mere tilbagetrukken militær rolle. Det indebærer i første del af perioden en midlertidig forøgelse af antallet af udsendte styrker, herunder til at varetage specifikke funktioner i forbindelse med den internationale sikkerhedsindsats under ISAF. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmandprovinsen. Det er målet at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Opbygning af kapacitet i Afghanistan indgår centralt i den internationale og den danske militære indsats. Sideløbende med en robust militær indsats i det sydlige Afghanistan vil Danmark bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Målet er, at Danmark får en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, hvor den danske indsats i stigende grad fokuseres på træning og uddannelse. Samtidig øges indsatsen for træning af politiet. Danmark vil i strategiperioden gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at bekæmpe oprør for at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Kilde: Den danske indsats i Afghanistan RAMMERNE FOR INDSATSEN 7

10 Klarhed om perspektiverne frem mod 2014 Med NATO-topmødets målsætning om, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager ansvaret for hele landet, er rammerne nu etableret for en fælles planlægningshorisont for alliancen og den afghanske regering. Træning af afghanske sikkerhedsstyrker her politiet skal sætte dem i stand til selvstændigt at varetage sikkerheden. Beskyttelsen af Gereshk vandkraftværk er afgørende for på sigt at forbedre levevilkårene i byen. udviklingen er på rette spor og, at der er skabt mulighed for med blik for situationen på jorden - at påbegynde en ansvarlig reduktion af amerikanske tropper fra juli Samtidig understregede reviewet, at der stadig udestår vigtige udfordringer vedrørende bl.a. korruption, kvaliteten af sikkerhedsstyrkerne og regeringsførelse. De opnåede fremskridt er skrøbelige og endnu ikke irreversible. På NATO-topmødet signalerede ISAFlandene samtidig vilje til at opretholde en markant militær tilstedeværelse i Afghanistan frem til den fulde ansvarsoverdragelse i NATO og Afghanistan indgik desuden en aftale om et langsigtet partnerskab. Det var et vigtigt signal til Afghanistan og regionen om, at NATO også vil samarbejde med og være engageret i Afghanistan efter I forhold til transition af ansvar til afghanerne planlægger NATO/ISAF indsatsen de kommende år med udgangs- 8 HELMANDPLANEN

11 punkt i de mål og benchmarks, der skal være nået ved udgangen af 2014 inden for de tre hovedkomponenter i transitionen - sikkerhed, regeringsførelse og udvikling. Målet for udgangen af 2014 er, at de afghanske sikkerhedsstyrker irreversibelt kan overtage ansvaret for sikkerheden i hele Afghanistan, at der er administrative systemer og kapaciteter på plads, der muliggør, at Afghanistan selv kan videreføre en udviklingsproces med støtte fra det internationale samfund, samt at Afghanistan kan levere effektiv myndighedsudøvelse, der er acceptabel for den afghanske befolkning (se tekstboks s. 11 med indikatorer for udviklingen i 2014). Når det afghanske lederskab og dets kapacitet gradvist vokser i løbet af transitionsprocessen frem mod 2014, ændres det internationale samfunds rolle sig gradvist i retning af en mere tilbagetrukken, støttende og vejledende rolle. Inden for sikkerhedsområdet betyder det, at også den danske militære rolle skifter over tid fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges til en afsluttende fase, hvor støtterollen bliver mest fremtrædende. Den internationale støtte til regeringsførelse og udvikling vil i takt med myndighedernes opbygning gradvist blive omlagt til i overvejende grad at støtte afghanske prioriteter og programmer gennem de nationale myndigheders budgetter, frem for selv at have en mere direkte udførende rolle igennem eksempelvis de såkaldte PRTer (Provincial Reconstruction Teams). I Helmand-provinsen indebærer transitionsprocessen, at PRTet i Lashkar Gah gradvist afvikles til fordel for en mere traditionel udviklingsindsats, hvor nationale myndigheder spiller en stadig større rolle. Det sker i takt med, at provinsadministrationen opnår den nødvendige kapacitet til selvstændigt at varetage myndighedsudøvelsen. Når det gælder langsigtede udviklingsproblematikker, såsom regeringsførelse, uddannelse og økonomisk vækst, er der behov for vedvarende politisk engagement i Afghanistan og et langsigtet udviklingssamarbejde også efter Den civile indsats har et længere perspektiv end den militære og skal blive endnu stærkere og mere effektiv i takt med, at Afghanistan bliver mere stabilt. Danmark vil derfor fremover fokusere på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration med henblik på at sikre øget afghansk ejerskab og dermed bæredygtighed. Danmark er en aktiv og målrettet partner i det multilaterale samarbejde. Danmark arbejder for, at det multilaterale system er legitimt, relevant og effektivt RAMMERNE FOR INDSATSEN 9

12 i forhold til indsatserne i Afghanistan. Transitionsprocessen stiller krav til, at de multilaterale aktører, såsom FN og Verdensbanken, styrker og koordinerer deres indsats for bedst at kunne understøtte afghansk regeringsførelse og udvikling. Danmark vil derfor fortsat bruge sin og EUs indflydelse til at sikre, at de multilaterale aktører løfter de opgaver, de har mandat til, på den mest effektive måde. Det har af forskellige grunde været vanskeligt for FN at opretholde en tilstedeværelse i hele Afghanistan, herunder i Helmand og de andre sydlige provinser, hvor sikkerhedssituationen stadig er skrøbelig. I takt med forøgelsen af det danske civile engagement og den afghanske transitionsproces, vil Danmark derfor arbejde for at øge FNs engagement i Afghanistan. Transition i Helmand I Helmand vil der i foråret 2011 blive udarbejdet en provinsplan (The Helmand Plan) for perioden , som skal sikre, at der sker en målrettet prioritering af den samlede civile og militære indsats i provinsen til støtte for afghansk ejerskab og myndighedsudøvelse. Udarbejdelse af provinsplanen vil ske i tæt samarbejde mellem provinsguvernøren og henholdsvis den civile og militære internationale tilstedeværelse i Helmand, herunder med involvering af danske civile og militære nøglepersoner, tjenestegørende i Helmand-provinsen. Planen bygger på en individuel transitionsvurdering af Helmands distrikter. Planen vil indeholde transitionsmål for de enkelte distrikter og udgøre planlægningsgrundlaget frem mod I vil hovedfokus fortsat være de seks centrale og befolkningstætte distrikter, herunder Nahr-e-Saraj distriktet (hvor den danske kampgruppe er placeret) med Gereshk by, der udgør et økonomisk center i Helmand-provinsen. Danmark er engageret i udarbejdelsen af den kommende fireårige provinsplan for Helmand. Derved sikres, at den danske indsats det være sig civilt, politimæssigt og militært - er i overensstemmelse med de planer og prioriteter, de afghanske myndigheder og de internationale samarbejdspartnere i Helmand har. Den danske Helmandplan er derfor også blevet udarbejdet i konsultation med både afghanske og internationale partnere. Til trods for, at udfordringerne er store i Helmand-provinsen, er det muligt, at transitionsprocessen kan indledes relativt tidligt. På grund af den fortsat vanskelige sikkerhedssituation er det dog forventningen, at Helmand vil være blandt de sidste provinser, der afslutter 10 HELMANDPLANEN

13 processen. Det er afgørende, at overdragelsen af ansvaret til de afghanske myndigheder sker på en sådan måde, at risikoen for tilbagefald er minimal. Overdragelsen skal først gennemføres, når det er sikret, at de afghanske myndigheder selv kan varetage de nødvendige opgaver. Derfor handler transition ikke kun om sikkerhed i snæver forstand, men er tæt knyttet til god regeringsførelse og udvikling, idet lokalbefolkning. Indikatorer på fremskridt i 2014 for de tre hovedkomponenter i transitionsstrategien (kilde: NATO): Sikkerhed Måltallene for antallet af afghanske sikkerhedsstyrker er mødt. Afghanske sikkerhedsstyrker er under effektiv afghansk civil kontrol og er i stand til at tackle eksisterende og nye sikkerhedsudfordringer. Afghansk politi har ansvaret for lokal sikkerhed og lov og orden. Den afghanske hær er i stand til selvstændigt at håndtere sikkerhedsudfordringer. RegeringsførelsE Den afghanske regerings nationale udviklingsprioriteter, planer og programmer er i færd med at blive implementeret af de afghanske myndigheder på provins- og distriktsniveau, hvorved lokalsamfundenes specifikke behov og forhold adresseres. Regeringsstrukturer på provins- og distriktsniveau er på trods af uundgåelige svagheder, der kun kan adresseres på langt sigt - tilstrækkeligt robuste til at understøtte en bæredygtig transition af sikkerhedsansvaret. Udvikling Det internationale samfund vil fortsat spille en betydelig rolle og vil have udviklet sin assistance til en primært civil udviklingsindsats under FNs lederskab og koordination. Udviklingsindsatsen vil øges betragteligt under og efter transitionsprocessen i et tilstrækkeligt sikkert miljø leveret af afghanske sikkerhedsstyrker, med henblik på at forbedre levevilkårene for den afghanske befolkning og i overensstemmelse med afghanske udviklingsprioriteter. Der vil være betydelig økonomisk vækst. RAMMERNE FOR INDSATSEN 11

14 Den danske indsats i Task Force Helmand og Helmand Provincial Reconstruction Team Det danske engagement i Helmand gennemføres som en fuldt integreret civil og militær indsats i et tæt samarbejde med de afghanske myndigheder, Storbritannien og USA. I 2011 og 2012 vil det danske engagement i Helmand fokusere på at øge kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker samt provins- og distriktsmyndighederne. Hovedparten af det danske militære styrkebidrag består af en kampgruppe omkring Gereshk under den britiskledede Task Force Helmand (TFH). Fra 1. juni 2010 blev TFH en del af ISAFs nyoprettede sydvestlige regionalkommando (Regional Command Southwest, forkortet RC(SW)) som er ansvarlig for Helmand- og Nimroz-provinserne. NATOs beslutning om at oprette RC(SW) lå i forlængelse af tilførslen af yderlige ca amerikanske soldater til Helmand-provinsen, hvorefter det samlede antal ISAF-soldater i Helmand er ca På provinsniveauet foregår den overordnede militære og civile planlægning af indsatsen gennem et partnerskab mellem de afghanske provinsmyndigheder i Lashkar Gah, ISAF RC(SW) samt det internationale, britisk ledede PRT. Det civilt ledede PRT i Helmand er med sine godt 200 medarbejdere et af de største af de i alt 27 PRTer i Afghanistan. PRTet består af både civile (diplomater, rådgivere og eksperter) og militære medarbejdere med henblik på at sikre koordination mellem militære styrker, civile indsatser og de afghanske myndigheder. Danmark vil i 2011 være repræsenteret ved seks til otte medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet samt Danmarks øverste civile repræsentant, der er souschef for PRTet, med ansvar for strategisk planlægning og transition. Blandt de udsendte medarbejdere er der tre stabiliseringsrådgivere, som blandt andet har til opgave at planlægge og udføre stabiliseringsindsatser i den danske kampgruppes indsatsområde i Nahr-e-Saraj. 12 HELMANDPLANEN

15 Hvad er et Provincial Reconstruction Team (PRT)? Det britisk-ledede PRT i Helmand er en fælles integreret militær-civil organisation med hovedkvarter i provinshovedstaden Lashkar Gah og består af ca. 95 militærfolk, ca. 25 politiofficerer og godt 90 diplomater, rådgivere og eksperter samt ca lokalansatte. Danmark, der besætter en af souschefstillingerne i PRTet, har udsendt otte medarbejdere hhv. diplomater, rådgivere og militærfolk i PRTet. PRT-Helmands overordnede opgaver er at koordinere den internationale stabiliseringsindsats og bistå den afghanske regering i at udvide sin myndighedsudøvelse og legitimitet i Helmand-provinsen. PRTet er ikke et alternativ til de afghanske myndigheder, men er derimod med til at øge kapaciteten hos de afghanske provins- og distriktsmyndigheder. Målsætningen er at skabe en lokal administration, der vil bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen og sikre, at afghanerne selv kan varetage regeringsførelse, økonomisk udvikling og levering af serviceydelser med støtte fra internationale organisationer, ikke-statslige aktører og civilsamfundet. RAMMERNE FOR INDSATSEN 13

16 SIKKERHED - den danske militære indsats Danmark i de kommende år vil prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af afghanske hær- og politienheder samt øget støtte til disse enheders operationer, således at afghanerne på sigt selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Dette betyder, at den danske militære rolle over tid vil skifte fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges, til en afsluttende fase frem mod 2014, hvor støtterollen bliver den mest fremtrædende. Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse, rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patrulje- Hvad er et trænings- og uddannelsesbidrag? Trænings- og uddannelsesbidrag kan være militære enheder, der er sammensat med det specifikke formål at følge, rådgive og uddanne afghanske sikkerhedsstyrker. Trænings- og uddannelsesbidrag kan også være deciderede instruktører, der inden for et givent speciale kan gennemføre kurser eller uddannelsesforløb til afghanerne. Trænings- og uddannelsesbidrag, som opererer i hele Afghanistan, koordineres af NATOs træningsmission, der har hovedkvarter i Kabul. Således sikres en ensartet træning og uddannelse på trods af trænings- og uddannelsesbidrag fra mange forskellige ISAF-lande. 14 HELMANDPLANEN

17 Hvad er støttebidrag? Støttebidrag er militære kapaciteter, som er nødvendige for at understøtte de afghanske sikkerhedsstyrkers og NATOs operationer. Typisk kan der være tale om teknisk komplicerede eller uddannelseskrævende kapaciteter, som de afghanske sikkerhedsstyrker endnu ikke råder over eller ikke råder over i tilstrækkeligt antal. Tilsvarende er der ofte tale om kapaciteter, som også NATO-landene råder over i begrænset antal. Støttebidrag er derfor lige så afgørende som trænings- og uddannelsesbidrag for, at de afghanske styrker og NATOs styrker kan gennemføre operationer. Eksempler på støttebidrag kan være transporthelikoptere, transportfly, enheder til overvågning og koordination af luftrummet, specialister i påkald af støtte fra artilleri og flystøtte, logistikenheder, specialstyrker, enheder til behandling af syge og sårede etc. baser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo SIKKERHED - den danske militære indsats 15

18 Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af ISAF -styrkerne i Afghanistan vil over de kommende år bidrage til at skabe forudsætningerne for, at der kan ske yderligere fremskridt i den civile udviklingsindsats. Disse forudsætninger skabes ved at opretholde det militære pres på oprørsstyrkerne, herunder fastholde initiativet i forhold til oprørsstyrkerne og konsolidere de vundne positioner. Militært er der dermed i de kommende år behov for at videreføre ISAFs strategi, hvor der fokuseres på etablering af sikkerhedszoner omkring afghanske befolkningscentre. Indsatsen sker i tæt samarbejde med et stadigt stigende antal afghanske sikkerhedsstyrker. Samtidig intensiveres indsatsen for at træne, uddanne og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker således, at de gradvist kan påtage sig en stadig større del af ansvaret for sikkerheden i Afghanistan. ISAFs konkrete prioriteringer for indsatsen i det sydlige Afghanistan indebærer i 2011 bl.a., at de etablerede sikkerhedszoner i det centrale Helmand og Kandahar konsolideres og bindes sammen. Dermed prioriteres sikkerhed omkring de større byer og hovedinfrastrukturen, som forbinder byerne. Dette sker med henblik på at skabe forud- Hvad er en kampgruppe? Ved kampgruppe forstås en militær enhed i størrelsesordenen personer, der omfatter alle nødvendige typer af militære specialer og derfor kan operere selvstændigt. Det betyder bl.a., at kampgruppen kan have et selvstændigt operationsområde. I Afghanistan anvendes kampgrupper bl.a. som partnerenheder for afghanske enheder af bataljonsstørrelse, de såkaldte kandakker. Kampgrupper løser dermed både kamp- og stabiliseringsopgaver samt vigtige træningsopgaver side om side med afghanske enheder. sætninger for øget økonomisk vækst, afghansk myndighedsudøvelse og den civile genopbygningsindsats. ISAFs styrkeopbygning var først fuldt ud gennemført ved udgangen af 2010, 16 HELMANDPLANEN

19 og resultaterne af den fokuserede militære indsats begyndte samtidig at vise sig. Situationen i Afghanistan vidner om, at fremskridt er mulige, og giver grund til forsigtig optimisme. Trods de positive tegn kan udviklingen stadig vende. Derfor er der fortsat behov for en betydelig indsats, hvor der må kæmpes for at fastholde og udbygge hidtidige landvindinger. At situationen stadig er skrøbelig, og at der er behov for en fortsat høj militær tilstedeværelse, understreges fra bl.a. NATOs og flere nære allieredes side. Det amerikanske review af strategien i Afghanistan og Pakistan fra december 2010 pegede ligeledes på behovet for at fastholde det nuværende militære styrkeniveau en tid endnu. indbyggere og har ydet en synlig og værdsat indsats. Indsatsen har krævet store omkostninger: 40 danske soldater har pr. medio februar 2011 mistet livet i Afghanistan, herunder er 34 faldet som følge af kamphandlinger, og yderligere 151 danske soldater er såret. I 2010 er antallet af internationale og afghanske styrker i Helmand-provinsen som nævnt vokset markant, hvilket giver nye muligheder. Operationsområder og opgaver for de enkelte landes styrkebidrag må derfor løbende tilpasses situationen og omlægges for at afspejle aktuelle behov og prioriteringer. Danmark har siden udvidelsen af ISAFs operationer i det sydlige Afghanistan i juli 2006 været én af de største troppebidragsydere målt i forhold til antal Dansk soldat er taget til landsbyen Mayai i Gereshk området for at etablere kontakt med lokalbefolkningen. Foto: ISAF SIKKERHED - den danske militære indsats 17

20 På nationalt plan er der ved udgangen af 2010 trænet og uddannet ca soldater fra den afghanske hær en forøgelse på ca i Dertil kommer ca afghanske politifolk, der er trænet og uddannet ved udgangen af Det samlede antal afghanske sikkerhedsstyrker overstiger det fastsatte mål for I 2010 har den danske kampgruppe bl.a. prioriteret partnerskab og samarbejde med afghanske sikkerhedsstyrker og har opnået gode resultater og nyttige erfaringer. Kampgruppens primære afghanske partnerenhed er 3. kandak fra 215. afghanske korps, som gradvist har udviklet evnen til at operere mere selvstændigt. Dertil kommer en såkaldt highway-kandak, der opretholder sikkerheden langs den øst-vest gående hovedvej 1, der løber igennem det danske operationsområde og passerer forbi Gereshk by. Det praktiske partnerskab med highway-kandakken gennemføres af amerikanske eller britiske enheder, som tilknyttes den danske kampgruppe. De største fremskridt sker foreløbigt på de laveste taktiske niveauer. Fremskridtene blev bl.a. demonstreret under afholdelse af det afghanske parlamentsvalg i september 2010, hvor det, trods forsøg fra oprørsgruppernes side, ikke lykkedes at afbryde valghandlingerne. Den danske kampgruppe blev ikke aktiveret i løbet af valgdagen. Ultimo 2010 har kandakken i en selvstændig indsættelse endvidere etableret den nye patruljebase Hazrat i det danske operationsområde, hvilket bl.a. medvirkede til, at kampgruppen kunne lukke en af de eksisterende patruljebaser. I begyndelsen af 2011 har 3. kandak ved endnu en selvstændig indsættelse etableret patruljebase Shir Agha. Kampgruppen i et samarbejde med den 3. kandak har bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den Hvad er kapacitetsopbygning? Kapacitetsopbygning er etablering af nødvendige færdigheder og kompetencer i det afghanske samfund, altså hjælp til opbygning af Afghanistans egne kapaciteter. Der kan være tale om både personlig og institutionel kapacitetsopbygning. Personlig kapacitetsopbygning fokuserer på at opbygge en persons viden, færdigheder og holdninger og kan fx foregå gennem træning, uddannelse eller mentorordninger af afghanske embedsmænd. Institutionel kapacitetsopbygning sigter mod at øge kapaciteten hos fx regeringen, ikke-statslige grupper og lokalsamfund til at planlægge og udøve aktiviteter. Formålet med den danske støtte til kapacitetsopbygning i Afghanistan er at gøre landet i stand til på sigt selv at tage vare på både sikkerhed, udvikling og regeringsførelse. 18 HELMANDPLANEN

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

HELMAND-PLANEN

HELMAND-PLANEN HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 DANSKE SOLDATER I HELMAND Nahr-e Saraj distriktet Bastion/ Shorabak/ Leatherneck Price Patrol Base Line Budwan Rahim

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i 2009....

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Soldater og statsbygning: Det danske forsvars tilgang til genopbygning i konfliktområder

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

- DET TALTE ORD GÆLDER -

- DET TALTE ORD GÆLDER - Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 275 Offentligt Taleseddel Samr dssp rgsm l M og N bent samr d den 15. maj 2012 Det første spørgsmål M lyder: - DET TALTE ORD GÆLDER - Ministeren

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere