HELMAND-PLANEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELMAND-PLANEN 2011-2012"

Transkript

1 HELMAND-PLANEN SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010

2 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside th og midt: Franz-Michael Mellbin; tv: ISAF Foto bagside: UNAMA Opslagsfotos: s. 2-5: Franz-Michael Mellbin, s. 6-13: UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA, s : Franz-Michael Mellbin, s : UNAMA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HELMAND-PLANEN 2011 Indledning Rammerne for indsatsen Sikkerhed den danske militære indsats Sikkerhed den danske politiindsats Politik og regeringsførelse Udvikling og stabilisering Delmålsætninger og benchmarks for Afrapportering - den danske indsats i Afghanistan i 2010 Den danske militære og politimæssige indsats Den danske civile indsats Afrapportering: Benchmarks for Helmand-planen

4 INDLEDNING NATO-topmødet i november 2010 markerede en milepæl i forholdet mellem den afghanske regering og det internationale samfund. På topmødet blev der opnået enighed mellem Afghanistan og de 48 lande, der er engageret militært i Afghanistan, om en meget klar og fælles planlægningshorisont. Den fælles målsætning er, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager sikkerhedsansvaret for hele landet. Overdragelsen af ansvaret kan allerede begynde i de første provinser i Med denne beslutning vil balancen i den internationale indsats over de kommende år ændres i retning af større civil indsats og en mere tilbagetrukken og nedtrappet militær rolle. Udviklingen harmonerer med den danske Afghanistanstrategi og er beskrevet nærmere i denne Helmand-plan, der lægger op til en ændret sammensætning af den danske indsats over de kommende år. Målsætningen er at afghanerne senest i 2014 har overtaget ansvaret for sikkerhed. Foto: ISAF Som det fremgik af den danske Helmand-plan for 2010, har den danske indsats i det forgangne år søgt at skabe de nødvendige rammer og forudsætninger for, at der fra i år kan ske en omlægning og reduktion af det danske styrkebidrag. Danmark vil ved udgangen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger ikke længere have kampenheder i Afghanistan. De kommende år vil Danmark prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerheds- 2 HELMANDPLANEN

5 styrkers kapacitet, så afghanerne selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af den afghanske hær og det afghanske politi samt øget støtte til den afghanske hærs og det afghanske politis operationer. Det betyder, at den danske militære rolle over tid skifter fra den nuværende kamp- og partnerrolle til hovedvægt på uddannelses-, rådgivnings og støtterollen frem mod Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. INDLEDNING 3

6 Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo HELMANDPLANEN Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af Status for ISAFs militære indsats er, at de nødvendige ressourcer efter en styrkeopbygning hen over året var på plads ved udgangen af Herved er en væsentlig forudsætning for en effektiv implementering af NATOs strategi til stede. Med troppeforøgelsen er det internationale engagement også i Helmand blevet betydeligt forøget. Der er nu ca ISAF-soldater i provinsen mod blot ca i Under ISAFs regionalkommando sydvest (det militære hovedkvarter, der dækker provinserne Helmand og Nimroz) er der for tiden endvidere indsat ca afghanske soldater. For de danske enheders operationsområde betød det, at der blev tilført to afghanske kandakker (en afghansk enhed af bataljonsstørrelse, ca personer) i april Sideløbende med de nævnte ændringer i det militære styrkebidrag vil den danske civile indsats i de kommende år blive styrket. Den civile indsats har et meget længere tidsperspektiv end den militære og skal styrkes, i takt med at sikkerhedssituationen bliver bedre. Den danske udviklingsbistand er fordoblet over de seneste år og vil fortsat stige. Danmark vil således øge den danske bistandsindsats med 100 mio. DKK i perioden Det placerer Afghanistan som den næststørste modtager af dansk bistand.

7 I 2010 er også de afghanske civile myndigheders tilstedeværelse i Helmand blevet markant styrket. Der er nu distriktsguvernører i 11 ud af 14 distrikter mod bare fem for mindre end to år siden. Til trods for disse fremskridt, er der fortsat store udfordringer forbundet med at sikre, at de afghanske myndigheder ved udgangen af 2014 har den nødvendige kapacitet til at opretholde sikkerhed, levere ansvarlig regeringsførelse og videreføre en udviklingsproces og hermed gøre ansvarsoverdragelsen bæredygtig. Den danske civile indsats vil have hovedfokus på statsopbygning, levevilkår og uddannelse. Der vil som en del af statsopbygningsindsatsen være særligt fokus på retsstatssektoren fx støtte til domstolsfaciliteter, politi- og anklagemyndighed samt fængselsvæsen. I takt med forøgelsen af den samlede udviklingsbistandsindsats og i tråd med forberedelserne til afghansk overtagelse af ansvaret i vil Danmark øge fokus på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration. Det er centralt, at afghanerne selv tager aktivt ansvar og ejerskab for processen. Det kan betyde, at man vil se eksempler på mindre effektiv bistand i forhold til, hvis Danmark selv forestod arbejdet, men det er nødvendigt at skabe afghansk ejerskab for at sikre bæredygtighed på længere sigt. Der er en større risiko forbundet med engagement i en skrøbelig stat som Afghanistan det gælder både for så vidt angår sikkerheden, bistandens effektivitet og risikoen for korruption. Selvom der må arbejdes med større risikovillighed, er det fortsat vigtigt at sikre de bedst mulige resultater af den danske udviklingsbistand, som derfor vil blive evalueret i Den ovenfor skitserede omlægning og justering i balancen i den danske indsats er i overensstemmelse med den danske Afghanistan-strategi ( Den danske indsats i Afghanistan ), der sammen med de danske Helmand-planer fastlægger en overordnet ramme for den danske indsats i Afghanistan. INDLEDNING 5

8 rammerne FOR INDSATSEN Rammerne for den danske indsats er fastlagt i Afghanistan-strategien , som et bredt flertal i Folketinget står bag. Strategien er i overensstemmelse med FNs resolutioner og angiver målsætningen for den militære og civile indsats frem til udgangen af Strategien understøtter endvidere målsætningerne i afghanernes egen udviklingsplan Afghan National Development Strategy (ANDS). Partierne bag den danske Afghanistan-indsats forhandler desuden den mere konkrete danske indsats i de danske Helmandplaner. Mandatet for det danske militære styrkebidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan er givet i folketingsbeslutning B 24 af 9. december 2008, hvori det generelle styrkeloft fastlægges til op til ca. 750 personer. NATO-topmødet og overdragelse af ansvaret til afghanerne Ved Kabul-konferencen i juli 2010 gav det internationale samfund sin opbakning til den afghanske regerings plan for transition (Inteqal). Planen vil udgøre den overordnede drejebog for, hvordan den afghanske regering i samarbejde med det internationale samfund når frem til målet om at have det fulde sikkerhedsansvar ved udgangen af På NATO-topmødet i Lissabon i november 2010 blev der skabt klarhed over den fremtidige indsats i Afghanistan. Her blev den afghanske regering og det internationale samfund, herunder FN og EU, enige om udgangen af 2014 som målsætningen for afghanernes overtagelse af sikkerhedsansvaret. Den formelle overdragelse af ansvaret for de første provinser forventes allerede gennemført i løbet af Påbegyndelse af den formelle transition vil ske provins-for-provins, hvilket dog ikke udelukker trinvis overdragelse af eksempelvis sikkerhedsansvar på det underliggende distriktsniveau eller byområder. Beslutninger i forhold til den formelle proces træffes med udgangspunkt i den fælles transitionskomité (Joint Afghan NATO Inteqal Board, JANIB). Det amerikanske review af strategien for Afghanistan og Pakistan fra december 2010 lagde ikke op til ændringer af den amerikanske strategi, men understøttede konklusionerne fra Lissabontopmødet om ISAFs indsats i Afghanistan. På baggrund af de opnåede fremskridt konkluderede reviewet, at 6 HELMANDPLANEN

9 Centrale målsætninger for Afghanistan-strategien : Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Danmark vil i perioden styrke sin indsats i Afghanistan, og det er målet gradvist at ændre balancen i retning af en større civil indsats og en mere tilbagetrukken militær rolle. Det indebærer i første del af perioden en midlertidig forøgelse af antallet af udsendte styrker, herunder til at varetage specifikke funktioner i forbindelse med den internationale sikkerhedsindsats under ISAF. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmandprovinsen. Det er målet at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Opbygning af kapacitet i Afghanistan indgår centralt i den internationale og den danske militære indsats. Sideløbende med en robust militær indsats i det sydlige Afghanistan vil Danmark bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Målet er, at Danmark får en mere tilbagetrukket militær rolle i strategiperioden, hvor den danske indsats i stigende grad fokuseres på træning og uddannelse. Samtidig øges indsatsen for træning af politiet. Danmark vil i strategiperioden gennem en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig indsats bidrage til at bekæmpe oprør for at forbedre sikkerhedssituationen som en forudsætning for stabilitet, økonomisk udvikling, fattigdomsbekæmpelse og sikring af respekten for det enkelte individ. Kilde: Den danske indsats i Afghanistan RAMMERNE FOR INDSATSEN 7

10 Klarhed om perspektiverne frem mod 2014 Med NATO-topmødets målsætning om, at afghanerne ved udgangen af 2014 overtager ansvaret for hele landet, er rammerne nu etableret for en fælles planlægningshorisont for alliancen og den afghanske regering. Træning af afghanske sikkerhedsstyrker her politiet skal sætte dem i stand til selvstændigt at varetage sikkerheden. Beskyttelsen af Gereshk vandkraftværk er afgørende for på sigt at forbedre levevilkårene i byen. udviklingen er på rette spor og, at der er skabt mulighed for med blik for situationen på jorden - at påbegynde en ansvarlig reduktion af amerikanske tropper fra juli Samtidig understregede reviewet, at der stadig udestår vigtige udfordringer vedrørende bl.a. korruption, kvaliteten af sikkerhedsstyrkerne og regeringsførelse. De opnåede fremskridt er skrøbelige og endnu ikke irreversible. På NATO-topmødet signalerede ISAFlandene samtidig vilje til at opretholde en markant militær tilstedeværelse i Afghanistan frem til den fulde ansvarsoverdragelse i NATO og Afghanistan indgik desuden en aftale om et langsigtet partnerskab. Det var et vigtigt signal til Afghanistan og regionen om, at NATO også vil samarbejde med og være engageret i Afghanistan efter I forhold til transition af ansvar til afghanerne planlægger NATO/ISAF indsatsen de kommende år med udgangs- 8 HELMANDPLANEN

11 punkt i de mål og benchmarks, der skal være nået ved udgangen af 2014 inden for de tre hovedkomponenter i transitionen - sikkerhed, regeringsførelse og udvikling. Målet for udgangen af 2014 er, at de afghanske sikkerhedsstyrker irreversibelt kan overtage ansvaret for sikkerheden i hele Afghanistan, at der er administrative systemer og kapaciteter på plads, der muliggør, at Afghanistan selv kan videreføre en udviklingsproces med støtte fra det internationale samfund, samt at Afghanistan kan levere effektiv myndighedsudøvelse, der er acceptabel for den afghanske befolkning (se tekstboks s. 11 med indikatorer for udviklingen i 2014). Når det afghanske lederskab og dets kapacitet gradvist vokser i løbet af transitionsprocessen frem mod 2014, ændres det internationale samfunds rolle sig gradvist i retning af en mere tilbagetrukken, støttende og vejledende rolle. Inden for sikkerhedsområdet betyder det, at også den danske militære rolle skifter over tid fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges til en afsluttende fase, hvor støtterollen bliver mest fremtrædende. Den internationale støtte til regeringsførelse og udvikling vil i takt med myndighedernes opbygning gradvist blive omlagt til i overvejende grad at støtte afghanske prioriteter og programmer gennem de nationale myndigheders budgetter, frem for selv at have en mere direkte udførende rolle igennem eksempelvis de såkaldte PRTer (Provincial Reconstruction Teams). I Helmand-provinsen indebærer transitionsprocessen, at PRTet i Lashkar Gah gradvist afvikles til fordel for en mere traditionel udviklingsindsats, hvor nationale myndigheder spiller en stadig større rolle. Det sker i takt med, at provinsadministrationen opnår den nødvendige kapacitet til selvstændigt at varetage myndighedsudøvelsen. Når det gælder langsigtede udviklingsproblematikker, såsom regeringsførelse, uddannelse og økonomisk vækst, er der behov for vedvarende politisk engagement i Afghanistan og et langsigtet udviklingssamarbejde også efter Den civile indsats har et længere perspektiv end den militære og skal blive endnu stærkere og mere effektiv i takt med, at Afghanistan bliver mere stabilt. Danmark vil derfor fremover fokusere på kapacitetsopbygning af den afghanske civile administration med henblik på at sikre øget afghansk ejerskab og dermed bæredygtighed. Danmark er en aktiv og målrettet partner i det multilaterale samarbejde. Danmark arbejder for, at det multilaterale system er legitimt, relevant og effektivt RAMMERNE FOR INDSATSEN 9

12 i forhold til indsatserne i Afghanistan. Transitionsprocessen stiller krav til, at de multilaterale aktører, såsom FN og Verdensbanken, styrker og koordinerer deres indsats for bedst at kunne understøtte afghansk regeringsførelse og udvikling. Danmark vil derfor fortsat bruge sin og EUs indflydelse til at sikre, at de multilaterale aktører løfter de opgaver, de har mandat til, på den mest effektive måde. Det har af forskellige grunde været vanskeligt for FN at opretholde en tilstedeværelse i hele Afghanistan, herunder i Helmand og de andre sydlige provinser, hvor sikkerhedssituationen stadig er skrøbelig. I takt med forøgelsen af det danske civile engagement og den afghanske transitionsproces, vil Danmark derfor arbejde for at øge FNs engagement i Afghanistan. Transition i Helmand I Helmand vil der i foråret 2011 blive udarbejdet en provinsplan (The Helmand Plan) for perioden , som skal sikre, at der sker en målrettet prioritering af den samlede civile og militære indsats i provinsen til støtte for afghansk ejerskab og myndighedsudøvelse. Udarbejdelse af provinsplanen vil ske i tæt samarbejde mellem provinsguvernøren og henholdsvis den civile og militære internationale tilstedeværelse i Helmand, herunder med involvering af danske civile og militære nøglepersoner, tjenestegørende i Helmand-provinsen. Planen bygger på en individuel transitionsvurdering af Helmands distrikter. Planen vil indeholde transitionsmål for de enkelte distrikter og udgøre planlægningsgrundlaget frem mod I vil hovedfokus fortsat være de seks centrale og befolkningstætte distrikter, herunder Nahr-e-Saraj distriktet (hvor den danske kampgruppe er placeret) med Gereshk by, der udgør et økonomisk center i Helmand-provinsen. Danmark er engageret i udarbejdelsen af den kommende fireårige provinsplan for Helmand. Derved sikres, at den danske indsats det være sig civilt, politimæssigt og militært - er i overensstemmelse med de planer og prioriteter, de afghanske myndigheder og de internationale samarbejdspartnere i Helmand har. Den danske Helmandplan er derfor også blevet udarbejdet i konsultation med både afghanske og internationale partnere. Til trods for, at udfordringerne er store i Helmand-provinsen, er det muligt, at transitionsprocessen kan indledes relativt tidligt. På grund af den fortsat vanskelige sikkerhedssituation er det dog forventningen, at Helmand vil være blandt de sidste provinser, der afslutter 10 HELMANDPLANEN

13 processen. Det er afgørende, at overdragelsen af ansvaret til de afghanske myndigheder sker på en sådan måde, at risikoen for tilbagefald er minimal. Overdragelsen skal først gennemføres, når det er sikret, at de afghanske myndigheder selv kan varetage de nødvendige opgaver. Derfor handler transition ikke kun om sikkerhed i snæver forstand, men er tæt knyttet til god regeringsførelse og udvikling, idet lokalbefolkning. Indikatorer på fremskridt i 2014 for de tre hovedkomponenter i transitionsstrategien (kilde: NATO): Sikkerhed Måltallene for antallet af afghanske sikkerhedsstyrker er mødt. Afghanske sikkerhedsstyrker er under effektiv afghansk civil kontrol og er i stand til at tackle eksisterende og nye sikkerhedsudfordringer. Afghansk politi har ansvaret for lokal sikkerhed og lov og orden. Den afghanske hær er i stand til selvstændigt at håndtere sikkerhedsudfordringer. RegeringsførelsE Den afghanske regerings nationale udviklingsprioriteter, planer og programmer er i færd med at blive implementeret af de afghanske myndigheder på provins- og distriktsniveau, hvorved lokalsamfundenes specifikke behov og forhold adresseres. Regeringsstrukturer på provins- og distriktsniveau er på trods af uundgåelige svagheder, der kun kan adresseres på langt sigt - tilstrækkeligt robuste til at understøtte en bæredygtig transition af sikkerhedsansvaret. Udvikling Det internationale samfund vil fortsat spille en betydelig rolle og vil have udviklet sin assistance til en primært civil udviklingsindsats under FNs lederskab og koordination. Udviklingsindsatsen vil øges betragteligt under og efter transitionsprocessen i et tilstrækkeligt sikkert miljø leveret af afghanske sikkerhedsstyrker, med henblik på at forbedre levevilkårene for den afghanske befolkning og i overensstemmelse med afghanske udviklingsprioriteter. Der vil være betydelig økonomisk vækst. RAMMERNE FOR INDSATSEN 11

14 Den danske indsats i Task Force Helmand og Helmand Provincial Reconstruction Team Det danske engagement i Helmand gennemføres som en fuldt integreret civil og militær indsats i et tæt samarbejde med de afghanske myndigheder, Storbritannien og USA. I 2011 og 2012 vil det danske engagement i Helmand fokusere på at øge kapaciteten hos de afghanske sikkerhedsstyrker samt provins- og distriktsmyndighederne. Hovedparten af det danske militære styrkebidrag består af en kampgruppe omkring Gereshk under den britiskledede Task Force Helmand (TFH). Fra 1. juni 2010 blev TFH en del af ISAFs nyoprettede sydvestlige regionalkommando (Regional Command Southwest, forkortet RC(SW)) som er ansvarlig for Helmand- og Nimroz-provinserne. NATOs beslutning om at oprette RC(SW) lå i forlængelse af tilførslen af yderlige ca amerikanske soldater til Helmand-provinsen, hvorefter det samlede antal ISAF-soldater i Helmand er ca På provinsniveauet foregår den overordnede militære og civile planlægning af indsatsen gennem et partnerskab mellem de afghanske provinsmyndigheder i Lashkar Gah, ISAF RC(SW) samt det internationale, britisk ledede PRT. Det civilt ledede PRT i Helmand er med sine godt 200 medarbejdere et af de største af de i alt 27 PRTer i Afghanistan. PRTet består af både civile (diplomater, rådgivere og eksperter) og militære medarbejdere med henblik på at sikre koordination mellem militære styrker, civile indsatser og de afghanske myndigheder. Danmark vil i 2011 være repræsenteret ved seks til otte medarbejdere udsendt af Udenrigsministeriet samt Danmarks øverste civile repræsentant, der er souschef for PRTet, med ansvar for strategisk planlægning og transition. Blandt de udsendte medarbejdere er der tre stabiliseringsrådgivere, som blandt andet har til opgave at planlægge og udføre stabiliseringsindsatser i den danske kampgruppes indsatsområde i Nahr-e-Saraj. 12 HELMANDPLANEN

15 Hvad er et Provincial Reconstruction Team (PRT)? Det britisk-ledede PRT i Helmand er en fælles integreret militær-civil organisation med hovedkvarter i provinshovedstaden Lashkar Gah og består af ca. 95 militærfolk, ca. 25 politiofficerer og godt 90 diplomater, rådgivere og eksperter samt ca lokalansatte. Danmark, der besætter en af souschefstillingerne i PRTet, har udsendt otte medarbejdere hhv. diplomater, rådgivere og militærfolk i PRTet. PRT-Helmands overordnede opgaver er at koordinere den internationale stabiliseringsindsats og bistå den afghanske regering i at udvide sin myndighedsudøvelse og legitimitet i Helmand-provinsen. PRTet er ikke et alternativ til de afghanske myndigheder, men er derimod med til at øge kapaciteten hos de afghanske provins- og distriktsmyndigheder. Målsætningen er at skabe en lokal administration, der vil bidrage til at forbedre sikkerhedssituationen og sikre, at afghanerne selv kan varetage regeringsførelse, økonomisk udvikling og levering af serviceydelser med støtte fra internationale organisationer, ikke-statslige aktører og civilsamfundet. RAMMERNE FOR INDSATSEN 13

16 SIKKERHED - den danske militære indsats Danmark i de kommende år vil prioritere indsatsen for at øge de afghanske sikkerhedsstyrkers kapacitet. Det vil bl.a. ske gennem et øget fokus på uddannelse af afghanske hær- og politienheder samt øget støtte til disse enheders operationer, således at afghanerne på sigt selv kan overtage ansvaret for sikkerheden i landet. Dette betyder, at den danske militære rolle over tid vil skifte fra den nuværende kamp- og partnerrolle over en fase, hvor trænings-, uddannelses- og støtterollen øges, til en afsluttende fase frem mod 2014, hvor støtterollen bliver den mest fremtrædende. Den danske Helmand-plan for er udarbejdet i tæt koordination med UK, som har den overordnede ledelse af NATO s militære og civile indsats i det centrale Helmand. Den detaljerede gennemførelse af planen vil ske i koordination med vore nære samarbejdspartnere i ISAF og i lyset af udviklingen i de faktiske forhold på jorden. Målet for 2011 og 2012 er derfor at omlægge og reducere den danske kampindsats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse, rådgivning samt støttebidrag. Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by. Omlægningen muliggør en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i andet halvår 2011 i størrelsesordnen 30 soldater. Præcis hvilke soldater og tidspunktet for reduktionen vil blive besluttet på baggrund af situationen på jorden. Det tilstræbes dog, at reduktionen sker, uden at den berører den danske kampgruppes evne til at løse sine primære opgaver. Som led i denne udvikling har kampgruppen bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patrulje- Hvad er et trænings- og uddannelsesbidrag? Trænings- og uddannelsesbidrag kan være militære enheder, der er sammensat med det specifikke formål at følge, rådgive og uddanne afghanske sikkerhedsstyrker. Trænings- og uddannelsesbidrag kan også være deciderede instruktører, der inden for et givent speciale kan gennemføre kurser eller uddannelsesforløb til afghanerne. Trænings- og uddannelsesbidrag, som opererer i hele Afghanistan, koordineres af NATOs træningsmission, der har hovedkvarter i Kabul. Således sikres en ensartet træning og uddannelse på trods af trænings- og uddannelsesbidrag fra mange forskellige ISAF-lande. 14 HELMANDPLANEN

17 Hvad er støttebidrag? Støttebidrag er militære kapaciteter, som er nødvendige for at understøtte de afghanske sikkerhedsstyrkers og NATOs operationer. Typisk kan der være tale om teknisk komplicerede eller uddannelseskrævende kapaciteter, som de afghanske sikkerhedsstyrker endnu ikke råder over eller ikke råder over i tilstrækkeligt antal. Tilsvarende er der ofte tale om kapaciteter, som også NATO-landene råder over i begrænset antal. Støttebidrag er derfor lige så afgørende som trænings- og uddannelsesbidrag for, at de afghanske styrker og NATOs styrker kan gennemføre operationer. Eksempler på støttebidrag kan være transporthelikoptere, transportfly, enheder til overvågning og koordination af luftrummet, specialister i påkald af støtte fra artilleri og flystøtte, logistikenheder, specialstyrker, enheder til behandling af syge og sårede etc. baser i den såkaldte Patrol Base Line til de afghanske sikkerhedsstyrker i august Det er forventningen, at det øgede fokus på træning, uddannelse og rådgivning af de afghanske sikkerhedsstyrker vil have skabt forudsætningen for i første halvår 2012 at omlægge det ene af de nuværende to kampkompagnier i den danske kampgruppe til en række efterspurgte trænings-, uddannelses- og rådgivningsbidrag samt støttebidrag. Omlægningen af kampkompagniet planlægges gennemført i tilknytning til rotationen af det danske styrkebidrag i februar Omlægningen gennemføres inden for et uændret styrketal på ca I løbet af andet halvår 2012 gennemføres yderligere en reduktion i størrelsen af det samlede danske styrkebidrag til ca. 650 personer. Reduktionen indledes med Hold 14 s ankomst i august I forbindelse med reduktionens gennemførelse omlægges den danske kampgruppe til en dansk-ledet trænings-, uddannelses- og rådgivningsbataljon samt en række støttebidrag. Omlægningen vil således være endnu et skridt i udviklingen fra kamp i retning af træning, rådgivning, uddannelse samt støttebidrag. Frem mod udgangen af 2014 vil trænings- uddannelses- og rådgivningsbataljonen samt en række støttebidrag kunne videreføres, idet sammensætningen vil kunne justeres fleksibelt hen over perioden i takt med behovet. Det generelle styrketal forventes i givet fald at kunne reduceres løbende frem mod slutningen af 2014 i overensstemmelse med situationen på jorden. Den videre justering og reduktion af det danske styrkebidrag i 2013 og 2014 forhandles mellem forligspartierne senest ultimo SIKKERHED - den danske militære indsats 15

18 Regeringen og forligspartierne er enige om, at der ved slutningen af 2014 på linje med de britiske udmeldinger - ikke vil være danske kampenheder i Afghanistan. Efter 2014 vil der forventeligt fortsat være behov for en international militær tilstedeværelse i Afghanistan som led i NATOs langsigtede partnerskab med Afghanistan. En evt. dansk militær tilstedeværelse vil i givet fald hovedsageligt bestå af rådgivere, instruktører og støttebidrag. Det danske engagement i Afghanistan efter 2014 forhandles mellem forligspartierne i løbet af ISAF -styrkerne i Afghanistan vil over de kommende år bidrage til at skabe forudsætningerne for, at der kan ske yderligere fremskridt i den civile udviklingsindsats. Disse forudsætninger skabes ved at opretholde det militære pres på oprørsstyrkerne, herunder fastholde initiativet i forhold til oprørsstyrkerne og konsolidere de vundne positioner. Militært er der dermed i de kommende år behov for at videreføre ISAFs strategi, hvor der fokuseres på etablering af sikkerhedszoner omkring afghanske befolkningscentre. Indsatsen sker i tæt samarbejde med et stadigt stigende antal afghanske sikkerhedsstyrker. Samtidig intensiveres indsatsen for at træne, uddanne og støtte de afghanske sikkerhedsstyrker således, at de gradvist kan påtage sig en stadig større del af ansvaret for sikkerheden i Afghanistan. ISAFs konkrete prioriteringer for indsatsen i det sydlige Afghanistan indebærer i 2011 bl.a., at de etablerede sikkerhedszoner i det centrale Helmand og Kandahar konsolideres og bindes sammen. Dermed prioriteres sikkerhed omkring de større byer og hovedinfrastrukturen, som forbinder byerne. Dette sker med henblik på at skabe forud- Hvad er en kampgruppe? Ved kampgruppe forstås en militær enhed i størrelsesordenen personer, der omfatter alle nødvendige typer af militære specialer og derfor kan operere selvstændigt. Det betyder bl.a., at kampgruppen kan have et selvstændigt operationsområde. I Afghanistan anvendes kampgrupper bl.a. som partnerenheder for afghanske enheder af bataljonsstørrelse, de såkaldte kandakker. Kampgrupper løser dermed både kamp- og stabiliseringsopgaver samt vigtige træningsopgaver side om side med afghanske enheder. sætninger for øget økonomisk vækst, afghansk myndighedsudøvelse og den civile genopbygningsindsats. ISAFs styrkeopbygning var først fuldt ud gennemført ved udgangen af 2010, 16 HELMANDPLANEN

19 og resultaterne af den fokuserede militære indsats begyndte samtidig at vise sig. Situationen i Afghanistan vidner om, at fremskridt er mulige, og giver grund til forsigtig optimisme. Trods de positive tegn kan udviklingen stadig vende. Derfor er der fortsat behov for en betydelig indsats, hvor der må kæmpes for at fastholde og udbygge hidtidige landvindinger. At situationen stadig er skrøbelig, og at der er behov for en fortsat høj militær tilstedeværelse, understreges fra bl.a. NATOs og flere nære allieredes side. Det amerikanske review af strategien i Afghanistan og Pakistan fra december 2010 pegede ligeledes på behovet for at fastholde det nuværende militære styrkeniveau en tid endnu. indbyggere og har ydet en synlig og værdsat indsats. Indsatsen har krævet store omkostninger: 40 danske soldater har pr. medio februar 2011 mistet livet i Afghanistan, herunder er 34 faldet som følge af kamphandlinger, og yderligere 151 danske soldater er såret. I 2010 er antallet af internationale og afghanske styrker i Helmand-provinsen som nævnt vokset markant, hvilket giver nye muligheder. Operationsområder og opgaver for de enkelte landes styrkebidrag må derfor løbende tilpasses situationen og omlægges for at afspejle aktuelle behov og prioriteringer. Danmark har siden udvidelsen af ISAFs operationer i det sydlige Afghanistan i juli 2006 været én af de største troppebidragsydere målt i forhold til antal Dansk soldat er taget til landsbyen Mayai i Gereshk området for at etablere kontakt med lokalbefolkningen. Foto: ISAF SIKKERHED - den danske militære indsats 17

20 På nationalt plan er der ved udgangen af 2010 trænet og uddannet ca soldater fra den afghanske hær en forøgelse på ca i Dertil kommer ca afghanske politifolk, der er trænet og uddannet ved udgangen af Det samlede antal afghanske sikkerhedsstyrker overstiger det fastsatte mål for I 2010 har den danske kampgruppe bl.a. prioriteret partnerskab og samarbejde med afghanske sikkerhedsstyrker og har opnået gode resultater og nyttige erfaringer. Kampgruppens primære afghanske partnerenhed er 3. kandak fra 215. afghanske korps, som gradvist har udviklet evnen til at operere mere selvstændigt. Dertil kommer en såkaldt highway-kandak, der opretholder sikkerheden langs den øst-vest gående hovedvej 1, der løber igennem det danske operationsområde og passerer forbi Gereshk by. Det praktiske partnerskab med highway-kandakken gennemføres af amerikanske eller britiske enheder, som tilknyttes den danske kampgruppe. De største fremskridt sker foreløbigt på de laveste taktiske niveauer. Fremskridtene blev bl.a. demonstreret under afholdelse af det afghanske parlamentsvalg i september 2010, hvor det, trods forsøg fra oprørsgruppernes side, ikke lykkedes at afbryde valghandlingerne. Den danske kampgruppe blev ikke aktiveret i løbet af valgdagen. Ultimo 2010 har kandakken i en selvstændig indsættelse endvidere etableret den nye patruljebase Hazrat i det danske operationsområde, hvilket bl.a. medvirkede til, at kampgruppen kunne lukke en af de eksisterende patruljebaser. I begyndelsen af 2011 har 3. kandak ved endnu en selvstændig indsættelse etableret patruljebase Shir Agha. Kampgruppen i et samarbejde med den 3. kandak har bl.a. til hensigt at planlægge for at overdrage de fremskudte patruljebaser i den Hvad er kapacitetsopbygning? Kapacitetsopbygning er etablering af nødvendige færdigheder og kompetencer i det afghanske samfund, altså hjælp til opbygning af Afghanistans egne kapaciteter. Der kan være tale om både personlig og institutionel kapacitetsopbygning. Personlig kapacitetsopbygning fokuserer på at opbygge en persons viden, færdigheder og holdninger og kan fx foregå gennem træning, uddannelse eller mentorordninger af afghanske embedsmænd. Institutionel kapacitetsopbygning sigter mod at øge kapaciteten hos fx regeringen, ikke-statslige grupper og lokalsamfund til at planlægge og udøve aktiviteter. Formålet med den danske støtte til kapacitetsopbygning i Afghanistan er at gøre landet i stand til på sigt selv at tage vare på både sikkerhed, udvikling og regeringsførelse. 18 HELMANDPLANEN

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012

Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Afrapportering for 2011 på Helmandplanen 2011-2012 Pr. 31. december 2011 Benchmarks. 1 Hermed foreligger status på graden af målopfyldelse af Helmandplanen 2011 2012 pr. 31. december 2011. Statusoversigten

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere