UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2008-2012 AFRAPPORTERING 2008"

Transkript

1 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2008

2 2 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Situationen i Afghanistan Den politiske situation Sikkerhedssituationen... 5 Narkotikaøkonomien Den humanitære situation... 6 Status for de danske indsatsområder Den integrerede indsats Den politiske indsats... 8 Sikkerhedsindsatsen Gennemførelse af sikkerheds- og stabilitetsoperationer, løbende tilpasning af bidraget og geografisk koncentration Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker EU s politimission - EUPOL Bistandsindsatsen Statsopbygning Uddannelse Forbedrede levevilkår Nærområdeindsatsen, støtte til danske NGO er og humanitær bistand : Væsentligste danske indsatser og største udfordringer Sikkerhedsindsatsen EUPOL Statsopbygning Uddannelse Forbedrede levevilkår Nærområdeindsatsen Fødevarekrisen... 19

3 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN INDLEDNING Regeringen offentliggjorde i juni 2008 en ny strategi for den samlede danske indsats i Afghanistan. Strategien, der løber frem til 2012, blev udarbejdet af Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet i fællesskab, og i tæt dialog med kredsen af partier i Folketinget, der står bag den danske indsats i Afghanistan. Der gennemførtes desuden konsultationer med myndigheder og øvrige donorer i Afghanistan. Repræsentanter fra det civile og militære forskningsmiljø og fra en række danske NGO er var også involveret i strategiprocessen og bidrog bl.a. med ideer og forslag. Afghanistan-strategien fastlægger de overordnede mål for den samlede danske indsats i landet. Der udarbejdes desuden årlige planer for den danske indsats i Helmand, hvor det danske styrkebidrag er koncentreret, og hvor en del af udviklingsindsatsen gennemføres. Regeringen vil årligt rapportere til Folketinget om situationen i Afghanistan og fremdriften i gennemførelsen af den integrerede Afghanistan-strategi og Helmand-planerne. Nærværende afrapportering vedrører Afghanistan-strategien og dækker perioden frem til udgangen af Derved sikres samtidig afrapportering med de årlige Helmand-planer. Næste afrapportering vil således dække hele Afghanistan-strategien bygger på en integreret politisk, militær og udviklingsmæssig tilgang. Målsætningerne for Danmarks engagement i Afghanistan er følgende: Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan i strategiperioden er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som kan tage vare på egen sikkerhed, fortsætte en demokratisk udvikling og fremme respekten for menneskerettigheder. Den overordnede målsætning med den militære indsats er, at Danmark i løbet af strategiperioden bidrager til at skabe forudsætninger for at udbrede de afghanske myndigheders autoritet i Helmandprovinsen. Det er målet at gøre de afghanske sikkerhedsstyrker parat til selvstændigt at gennemføre operationer på brigadeniveau og håndhæve den afghanske regerings autoritet i de vigtigste dele af provinsen og her understøtte civil afghansk myndighedsudøvelse. Efterhånden som disse målsætninger nås, skal den danske militære indsats reduceres. Overordnede mål med den danske indsats: Udbredelse af den afghanske regerings myndighed til hele landet, og som væsentlig forudsætning herfor en neutralisering af militante grupper med politiske, militære og civile midler. Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Statsopbygning, demokrati, fremme af respekt for menneskerettigheder og god regeringsførelse. Udbredelse af uddannelse således at alle børn i Afghanistan på sigt får adgang til uddannelse. Forbedring af levevilkår gennem støtte til udvikling, vækst og beskæftigelse for kvinder og mænd. Gennemførelsen af konkrete danske indsatser foregår inden for en fleksibel strategisk ramme, der muliggør løbende tilpasninger. Der redegøres i det følgende for væsentlige aspekter af den generelle situation i Afghanistan ved udgangen af 2008 og for status for den danske indsats. Afslutningsvis beskrives kort de udfordringer og væsentlige indsatser, der forventes i 2009.

4 4 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN SITUATIONEN I AFGHANISTAN Den politiske situation Afghanistan står overfor præsident- og parlamentsvalg i hhv. medio 2009 og medio Forberedelser og gennemførelse af valgene vil i høj grad påvirke det afghanske demokratis fremtid. Det er afgørende at sikre reel involvering af alle befolkningsgrupper, herunder de pashtunske, i den politiske proces. Den afghanske præsident Hamid Karzai genopstiller. Regeringsrokaden i efteråret 2008 var ventet dels som led i valgkampen - dels i opfølgning på Paris-konferencen i juni 2008, hvor det internationale samfund lagde pres på den afghanske regering for en styrket indsats inden for korruptionsbekæmpelse og reform af statsapparatet. Rokaden blev positivt modtaget ikke mindst pga. udnævnelsen af Hanif Atmar (tidligere undervisningsminister) til indenrigsminister. Stats- og provinsadministrationen er fortsat præget af stærkt begrænset kapacitet, uafklarede kompetenceforhold, svag ledelse, korruption og magtmisbrug. Lokale, traditionelle magtstrukturer samt narkotikaøkonomien fortsætter med at påvirke administrationen på alle niveauer. Det svækker i mange områder regeringens mulighed for at nå ud til befolkningen og bidrager negativt til sikkerhedssituationen. Afghanistan var også i 2008 et af de mest korrupte lande i verden, og der har udviklet sig en korruptionskultur, som det vil tage mange år at gøre op med. Siden efteråret har der været spekulationer om kontakter mellem den afghanske regering og Taliban om mulighederne for forsoning. Disse spekulationer næres i høj grad af offentlige udtalelser fra præsident Karzai om hans beredvillighed til fredsforhandlinger - også med Talibanlederen Mullah Omar. Der er dog næppe aktuelt grundlag for reelle forhandlinger. Den vægt, som ikke mindst Karzai lægger på forsoning med oprørsgrupperne i sine offentlige udtalelser, skal bl.a. ses i en valgkontekst, hvor han søger at styrke sin position hos pashtunerne. Menneskerettighedssituationen i Afghanistan er væsentligt forbedret siden 2001, men der sker fortsat omfattende menneskerettighedskrænkelser i landet. Forfølgelser og drab på journalister er blandt de grove eksempler på angreb på ytringsfriheden, hvor især sagen mod den afghanske journaliststuderende Kambakhsh har påkaldt sig opmærksomhed. Regeringen har i 2008 desuden eksekveret en række dødsdomme. Denne kritiske udvikling peger på, at præsident Karzai er under pres fra befolkningen for at slå hårdt ned på forbrydere. Ligeledes er det - i forhold til de kommende valg - sandsynligt, at Karzai ser henrettelserne som en måde, hvorpå han kan fremstå som en stærk leder. Udviklingen i 2008 understreger, at udviklingen i Afghanistan er tæt forbundet med den regionale situation, herunder særligt Pakistan. Der er i de pakistanske stammeområder faciliteter til at træne, planlægge og udføre angreb mod de afghanske myndigheder og ISAF såvel som angreb mod den pakistanske regering og vestlige mål. Disse Federally Administered Tribal Areas (FATA) er fortsat baggården for oprørsgrupperne, og FATA er fortsat safe-haven for Al-Qaida. Der er en bred erkendelse af, at udfordringen i stammeområderne ideelt set burde løses i tæt samarbejde mellem Afghanistan og

5 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN Pakistan. Pakistan er Afghanistans vigtigste handelspartner, og millioner af afghanere har stærke familie- og stammemæssige bånd til Pakistan. Forholdet mellem de to lande er - uagtet præsident Karzais deltagelse i præsident Zardaris indsættelsesceremoni og den mini-jirga, der blev holdt i slutningen af oktober dog fortsat præget af mistillid. Der er af samme grund reelt ingen institutionaliseret dialog mellem Pakistan og Afghanistan. Sikkerhedssituationen Sikkerhed i Afghanistan er et relativt begreb. Der er store forskelle fra det relativt stabile nordlige og vestlige Afghanistan til de sydlige og østlige dele af landet, hvor der igen er lokale forskelle. Situationen kan således variere fra områder med relativ stabilitet til andre områder, hvor der lokalt foregår egentlige kamphandlinger. De traditionelle magthavere, herunder stammeledere, men også narkobaroner og militsledere, er en fremherskende del af provinsernes magtstruktur og en medvirkende årsag til den vanskelige sikkerhedssituation. Hverken oprørerne eller de afghanske sikkerhedsstyrker med støtte fra ISAF har hidtil været i stand til at tilkæmpe sig et afgørende fysisk eller psykologisk overtag over alle provinser i Afghanistan. Ved udgangen af 2008 var sikkerhedssituationen i Helmand fortsat kritisk, om end der er sket fremskridt i de befolkningstætte områder, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF generelt har kontrollen. Med kontrol menes, at der er etableret en sikkerhedssituation, der muliggør begrænset udvikling og genopbygning samt kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Oprørsgrupperne er trængt på flere fronter og har i 2008 mistet flere prominente ledere. Det har betydet, at oprørsgrupperne kun i enkelte tilfælde har været i stand til at koordinere indsatsen med henblik på at gennemføre større operationer. Men ledelsen af oprørsgrupperne evner at omstille sig til de ændrede betingelser både på lokalt niveau og hvad angår mere langsigtet planlægning. I takt med at oprørsgrupperne har erkendt, at de som oftest lider store tab i direkte kamphandlinger mod ISAF og de afghanske sikkerhedsstyrker, forsøger de at genvinde initiativet ved asymmetrisk krigsførelse i form af bl.a. selvmordsbomber og vejsidebomber. Stigningen i antallet af angreb med improviserede sprængladninger og selvmordsangreb har været markant og fortsætter i takt med, at oprørerne erkender, at de med denne taktik opnår mest opmærksomhed og effekt i offentligheden samt reducerer deres tab. Selvom oprørsgrupperne ikke længere har evnen til militært at true den afghanske regering, så har de derved formået at skabe indtrykket af, at sikkerheden forværres. Narkotikaøkonomien 93 pct. af verdens opium dyrkes i Afghanistan. Narkotikaøkonomien er Afghanistans største, enkeltstående økonomiske aktivitet, som finansierer oprørsaktiviteterne, skaber voldsom korruption på alle niveauer og undergraver den generelle udvikling i Afghanistan. Der er opnået gode resultater med bekæmpelse af opiumsdyrkningen i nord, og narkotikaøkonomien er i stigende grad knyttet til enkelte uroplagede provinser

6 6 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN i syd. Ifølge FN steg antallet af opiumsfri provinser i 2008 fra 13 til 18 ud af landets 34 provinser. Det samlede areal opdyrket med opium faldt med 19 pct. i På grund af en god høst i de sydlige provinser faldt det samlede nationale udbytte dog kun med 6 pct. FN vurderer at 2/3 af Afghanistans samlede opiumsproduktion i 2008, eller hvad der svarer til et opdyrket areal på hektarer, kommer fra Helmand. Tiltag fra den afghanske regering, såsom distribution af såsæd og oplysningskampagner mod narkotika, har haft en vis virkning, men narkotikaøkonomien er forsat den eneste reelle indtjeningsmulighed for mange indbyggere i provinsen. Helmand er historisk en rig landbrugsprovins, men årtiers mangel på vedligeholdelse og udvikling har betydet, at hele landbrugssystemet, herunder kunstvandingsanlæg og forædlingsfaciliteter, er nedslidte og ubrugelige. Massive investeringer fra bl.a. USAID har medført, at dele af Helmand floddalen så småt er begyndt at se spirende landbrug. Men der er lang vej igen, og så længe opiumsdyrkning er mere rentabelt end alternative afgrøder, og Taliban kan tvinge bønderne til at fortsætte dyrkningen, vil situationen ikke ændres. Udgangspunktet for indsatsen mod narkotikaøkonomien er den afghanske regerings narkotikabekæmpelsesstrategi, som gør narkotikabekæmpelse til et centralt tværgående indsatsområde i Afghanistan Compact og Afghanistan National Development Strategy (ANDS). Den tætte sammenhæng mellem oprørsgrupperne og de afghanske narkokarteller og en anmodning fra den afghanske regering, medførte at NATO i oktober 2008 besluttede, midlertidigt at give ISAF mulighed for en styrket indsats mod narkotikaøkonomien i Afghanistan. Den styrkede indsats vil blive rettet mod narkotikaforarbejdningsfaciliteter samt distributionsled og indgår i Folketingsbeslutning B 24 fra december 2008 vedrørende forøgelse af det generelle styrkeloft. Den humanitære situation I februar 2008 udsendte den Afghanske regering og FN en fælles appel på USD 81 mio. til dækning af fødevaremangel for ca. 2,5 mio. mennesker, som var blevet ramt af de stigende fødevarepriser på det afghanske marked. I juni 2008 vurderede FN, at risikoen for fødevaremangel var steget betydeligt grundet de fortsat høje fødevarepriser kombineret med en stadigt forværret tørke, særligt i de nordlige, nordvestlige og sydvestlige egne af landet. Antallet af nødlidende var steget markant, og mere end 8 mio. mennesker var direkte afhængige af fødevarebistand. Situationen udløste en ny appel fra FN og den afghanske regering om yderligere humanitære bidrag fra det internationale samfund. I november 2008 rapporterede den afghanske regering igen om en fortsat forværring af fødevarekrisen. Hvor man i appellen fra juli måned vurderede, at ca børn under 5 år samt gravide og ammende mødre var i akut risiko for underernæring, var skønnet i november steget til ca. 2,2 mio. børn og mødre.

7 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN Over 9 mio. mennesker, svarende til ca. en tredjedel af Afghanistans befolkning, er ved udgangen af 2008 afhængige af fødevarebistand. Med afsæt i den seneste appel har Verdensfødevare-programmet og andre vigtige humanitære organisationer gennemført omfattende bestræbelser på at sikre befolkningen i berørte områder fortsat adgang til mad i løbet af vinteren, hvor store dele af Afghanistan forventes afskåret af sne. Det er sket gennem disponering af i alt tons fødevarer og andre nødhjælpsartikler i tillæg til den allerede gennemførte, normale fødevaredistribution. Samlet betyder denne indsats, at den akutte risiko for fødevaremangel forventes afhjulpet frem til marts Siden 2002 er mere end 5,4 mio. flygtninge vendt tilbage til Afghanistan. De senere år er antallet af tilbagevendende flygtninge faldet kraftigt, og i 2008 vendte personer tilbage. Mange af de nyligt hjemvendte er relativt fattige, hvilket vanskeliggør deres reintegration i det afghanske samfund. Det er en af grundene til, at næsten tilbagevendte flygtninge i dag er registreret som internt fordrevne i Afghanistan. Mange af disse er fortsat afhængige af humanitær bistand.

8 8 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN STATUS FOR DE DANSKE INDSATSOMRÅDER Den integrerede indsats Udviklingen i Afghanistan understreger, at en integreret politisk, civil og militær indsats er forudsætningen for bæredygtige fremskridt. I 2008 er der taget en række konkrete skridt for at sikre den integrerede danske tilgang. Der er givet et klart mandat til den interministerielle Afghanistan-arbejdsgruppe, der repræsenterer centrale myndigheder, herunder Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Rigspolitiet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Arbejdsgruppen, som mødes ugentligt, har til formål at fremme en fuldt integreret politisk, militær og bistandsmæssig indsats i Afghanistan gennem implementering af den danske Afghanistan Strategi samt Helmand-planerne. Kommunikation om indsatsen og konkrete aspekter som f.eks. rammerne for beskyttelsen af de civile rådgivere indgår også i arbejdsgruppens opgaver. Politisk og diplomatisk har Danmark i 2008 konsekvent støttet FN s ledende koordinerende rolle af den samlede internationale indsats i Afghanistan, og Danmark har også i 2008 bidraget til udviklingen af NATO s integrerede tilgang. I EU-regi arbejder Danmark for øget koordination og sammenhæng mellem EU Kommissionens og medlemslandenes - og det øvrige internationale samfunds - indsatser, f.eks. på politiområdet, der i 2008 blev mærkbart styrket. Ambassaden i Kabul har siden efteråret 2008 fået tilført yderligere udsendt personale, og i Helmand er der sket en styrkelse af den civile rådgiverkapacitet i både Lashkar Gah og Gereshk, hvor hovedparten af de danske styrker er placeret. Den danske leder af den civile indsats har siden midten af 2008 været en del af den øverste ledelse i PRT et og er dermed centralt placeret i forhold til tilrettelæggelsen af den samlede indsats i Helmand. Indsatsen i Helmand sker i tæt samarbejde mellem de civile og militære aktører fra Danmark og Storbritannien. Ultimo 2008 er operationsområdet for den danske bataljonskampgruppe placeret i og omkring byen Gereshk, og opgaverne varierer fra sikrings- og eskorteopgaver til stabiliserings-operationer, herunder egentlige kampopgaver. Kampgruppens indsats skal støtte og bidrage til at skabe forudsætninger for udviklings- og genopbygningsindsatsen. I 2008 er der sket en styrkelse af den fælles planlægning og udførelse af den integrerede indsats gennem samarbejdet mellem PRT et i Lashkar Gah, den danske bataljonskampgruppe og de civile rådgivere. Også i Helmand er dialog med lokale myndigheder og grupper i civilsamfundet en forudsætning for indsatsens gennemførelse. Derfor arbejdes der tæt sammen med lokale repræsentanter fra den afghanske regering med henblik på at sikre størst mulig lokal og nationale afghansk forankring og lederskab af udviklingen. Forud for udsendelsen af det danske styrkebidrag deltager Udenrigsministeriet aktivt i gennemførelsen af de dele af forsvarets uddannelsesforløb, der omfatter det civil-militære samarbejde (CIMIC - Civilian Military Cooperation) og samtænkning. Den politiske indsats Den politiske indsats omfattede i 2008 en lang række aktiviteter, hvor Danmark arbejdede for at påvirke den internationale dagsorden såvel som regeringen i Kabul og de lokale myndighe-

9 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN der i Helmand. Paris-konferencen i juni 2008, hvor det internationale samfund og den afghanske regering drøftede status for den fælles indsats, NATO-topmødet i Bukarest, EU s ministermøder og bilaterale konsultationer er eksempler på begivenheder i 2008, hvor den danske regering målrettet har adresseret udfordringerne i Afghanistan. Danske synspunkter fremføres aktivt af ambassaden i Kabul, der drager nytte af et omfattende netværk til ministre, uafhængige kommissioner, civilsamfundsorganisationer og kolleger i det internationale samfund. I forhold til det daglige arbejde med den politiske indsats i bl.a. EU, NATO, FN og bilateralt, er der fra København tæt kontakt til ambassader og til relevante ministerier i de forskellige lande. H.K.H. Kronprins Frederik, Statsministeren, Udenrigsministeren og Forsvarsministeren har besøgt Afghanistan i Udenrigsministeren gennemførte - udover sit besøg hos de udsendte soldater, rådgivere og myndigheder i Helmand - politiske konsultationer i Kabul, hvor der fandt drøftelser sted med bl.a. præsident Karzai, udenrigsminister Spanta, indenrigsminister Atmar, Helmands provinsguvernør Mangal, formanden for menneskerettighedskommissionen Sima Samar og lederen af FN s indsats Kai Eide (Special Representative of the Secretary General - SRSG) samt chefen for EU s politimission Kai Vittrup. Statsministeren og Forsvarsministeren har under deres besøg i Helmand også haft drøftelser med provinsens regeringsrepræsentanter og lederne af den militære og civile indsats. Danmark har i 2008 fastholdt behovet for yderligere at styrke den internationale koordination og understreget nødvendigheden af en integreret strategisk tilgang til stabilisering og udvikling i Afghanistan. Danmark har i denne forbindelse støttet FN s ledende koordinerende rolle og gav sin fulde opbakning, da SRSG Eide tiltrådte sin stilling i Kabul. Man har fra dansk side sammen med andre medlemslande arbejdet for, at EU styrker sin politiske og bistandsmæssige profil i Afghanistan. EU s politiindsats er et område, hvor der i 2008 er skabt en positiv udvikling. I forhold til de nordiske lande er der i 2008 taget initiativ til at styrke det nordiske samarbejde inden for bistandseffektivitet, menneskerettigheder og opbygning af civilsamfund. Danmark har i 2008 fastholdt kravet til den afghanske regering om at levere på sin del af aftalen med det internationale samfund. Det gælder i forhold til fremme af demokrati, retsstatsprincipper og korruptionsbekæmpelse samt overholdelse af menneskerettighederne, hvor Danmark sammen med EU og FN har markeret sin stærke kritik af bl.a. myndighedernes behandling af den afghanske journalist-studerende Kambakhsh. Udenrigsministeren rejste Kambakhsh-sagen overfor Præsident Karzai under besøget i Afghanistan. Danmark har i 2008 understreget sin støtte til en afghansk ledet national forsoning, der retter sig mod moderate kræfter blandt oprørsgrupperne. I forhold til de kommende valg bidrager man fra dansk side til at sikre en proces, der bliver legitim og retfærdig. Dertil kommer konkret økonomisk støtte til forberedelse og gennemførelse af valgene.

10 10 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN Et helt centralt element i den politiske indsats i og udenfor Afghanistan er den regionale situation - særligt forholdet mellem Afghanistan og Pakistan. Danmark har bl.a. i EU anbefalet et stærkere fokus på de regionale forhold og udviklingen i Pakistan, og der kan ultimo 2008 konstateres reel og bred tilslutning blandt medlemslandene som afspejlet i ministerråds-konklusionerne fra december. Sikkerhedsindsatsen De militære elementer i Afghanistan-strategien blev vedtaget den 9. december 2008 ved folketingsbeslutning nr. B 24 om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan. Beslutningen medfører en justering af det generelle styrketal for det militære bidrag fra ca. 665 personer til ca Justeringen er med til at øge fleksibiliteten til løbende at kunne sammensætte bidraget på den mest hensigtsmæssige måde. Endvidere blev det med B 24 besluttet at udsende personel til bemanding af felthospitalet i Camp Bastion i tre måneder fra medio 2009 samt overtage ansvaret for et garnisons-omlt (Operational Mentor and Liaison Team) fra primo OMLT et skal gennemføre træning og monitorering af afghansk personel tilknyttet den afghanske hærs base- og træningsfaciliteter i Helmand. Endelig åbner beslutningen mulighed for periodiske udsendelser af specialoperationsstyrker, observationshelikoptere, transportfly og transporthelikoptere samt personel fra det danske DCM-kompagni (Deployable Communication Module Company) til udbygning og vedligeholdelse af NATO s kommunikation mellem Afghanistan og Europa. Endelig giver B 24 mulighed for udsendelse af op til 40 specialister, herunder specialoperationsstyrker, såfremt der opstår en ekstraordinær situation. Gennemførelse af sikkerheds- og stabilitetsoperationer, løbende tilpasning af bidraget og geografisk koncentration Der er siden lanceringen af Afghanistan-strategien sket en række justeringer af det danske styrkebidrag, både hvad angår sammensætning, størrelse og geografisk placering. Bidraget til det tysk-ledede PRT i Feyzabad i det nordlige Afghanistan blev afsluttet medio Det skete bl.a. på baggrund af et ønske om at øge effekten af den danske indsats ved at koncentrere styrkebidraget geografisk. Der har desuden været udsendt et observationshelikopterdetachement til Helmand fra juni til november 2008 med henblik på at støtte den danske kampgruppe og andre ISAF-enheder. I lighed med indsatsen i 2006 og 2007 var den danske styrke i Helmand også i 2008 indsat i meget vanskelige og krævende sikkerhedsoperationer. Operationerne bidrog til at skabe den nuværende sikkerhedssituation, der muliggør begrænset udvikling og genopbygning i befolkningscentrene i Helmand. Konkret har bataljonskampgruppen bidraget til at stabilisere situationen i Gereshk samt til udvidelsen af det samlede område i Upper Gereshk Valley. En anden markant og succesfuld operation var deltagelsen i den store operation i begyndelsen af september 2008, hvor der blev transporteret en ny turbine frem til Kajaki-dæmningen i den nordlige del af Helmand. Bataljonskampgruppen havde til opgave at vildlede oprørs-

11 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN grupperne i forhold til hvilken rute, turbinen ville blive transporteret ad. Situationen i Gereshk by vurderes fortsat at være inde i en positiv udvikling. Situationen er dog ikke mere stabil, end at der i områder udenfor byen fortsat kan forekomme hårde kampe imod oprørsgrupperne, ligesom lokale tilbageslag vil kunne forekomme. Indsatsen har haft betragtelige omkostninger. Tolv danske soldater mistede livet i 2008, mens tyve blev såret; heraf flere alvorligt. Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker Den afghanske regering og det internationale samfund arbejder på at realisere beslutningen om at øge antallet af soldater i den afghanske hær fra det tidligere planlagte antal på ca til det nu planlagte antal på ca soldater. Aktuelt er der ca personer i den afghanske hær. Overordnet set melder både de afghanske myndigheder og NATO om en positiv udvikling af den afghanske hær. Resultatet er bl.a., at den afghanske hær nu deltager i op imod 70 pct. af ISAF s operationer og leder 50 pct. af de operationer, som den deltager i. Den afghanske hærs enheder i Helmand har i 2008 været i en god og konstruktiv udvikling. Enhederne i Helmand er generelt velfungerende og i stigende grad i stand til selv at planlægge, gennemføre og lede mere komplekse operationer. Tre ud af de fire nuværende infanteribataljoner i provinsen er således i nogen grad i stand til selvstændigt at planlægge og gennemføre operationer på bataljonsniveau med kun begrænset støtte fra ISAF. På trods af den positive udvikling i opbygningen af den afghanske hærs enheder i Helmand, forventes de afghanske sikkerhedsstyrker ikke at ville være i stand til selv at varetage sikkerheden i hele provinsen i denne strategiperiode ( ). Det beror bl.a. på manglen på et tilstrækkeligt antal enheder, hvilket fortsat medfører, at den afghanske hær ikke selv kan dække alle områder i provinsen, men i stedet må prioritere anvendelsen og fordelingen af sine enheder. Det har for eksempel medført, at den afghanske hær i oktober 2008 besluttede at flytte enheder fra den nordlige del af det danske operationsområde. Dette skete for at forstærke beskyttelsen og indsatsen omkring provinshovedstaden Lashkar Gah. Danmark yder også støtte til kapacitetsopbygning af den afghanske hær. Pr. 31. december 2008 er der siden 2006 forbrugt i alt 17,5 mio. kr. til donationer og økonomisk støtte via Forsvarsministeriets program for sikkerhedssamarbejde. Danmark har bl.a. været med til at finansiere forskellige faciliteter ved Command and General Staff Academy i Kabul. Støtten bestod bl.a. i computere, møbler, tavler samt konstruktion af vagtbygning og sanitære faciliteter. Samlet set skulle dette være medvirkende til at akademiet blev i stand til at undervise på et niveau svarende til afghanske og internationale standarder. Derudover har der bl.a. været anvendt midler til at bidrage til brandudstyr til Kabul lufthavn, sikkerhedsudstyr til hæren og en garnisonslægeklinik i Kabul, der sikrer bedre behandling af afghanske soldater. Ultimo 2008 var der ud over de forbrugte

12 12 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN ,5 mio. kr. planlagt støtte for 36,2 mio. kr. Det drejer sig om skydebaner, køretøjer til politiet og den materieldonation statsministeren gav tilsagn om ved NATO-topmødet i Bukarest i april 2008, der er blevet udmøntet i en donation af morterer til den afghanske hær. EU s politimission - EUPOL På politiområdet har indsatsen gennem EU s politimission (EUPOL) i Afghanistan i løbet af andet halvår 2008 gennemgået en positiv udvikling. Det danske engagement i EUPOL er i perioden steget markant, herunder med tiltrædelsen af Kai Vittrup som ny missionschef i oktober Foruden missionschefen bidrager Danmark ultimo 2008 med 11 politifolk og to civile rådgivere til EUPOL. I juli 2008 nåede EUPOL målsætningen om fuld deployering af missionens internationale stab på 200 mand, og EUPOL er nu repræsenteret i 15 af Afghanistans 34 provinser. I december 2008 indledtes arbejdet med at fordoble missionens kapacitet til 400 mand. Fordoblingen blev besluttet af EU s udenrigsministre den 26. maj 2008, og implementeringen af denne vil være blandt den nye missionschefs vigtigste opgaver. At opbygge en effektiv og troværdig afghansk politistyrke (ANP) på ca mand er fortsat en særdeles vanskelig og krævende opgave. Til forskel fra den afghanske hær, lider det afghanske politi stadig under et dårligt omdømme i befolkningen. Kapacitetsopbygningen af ANP vanskeliggøres af, at korruption og analfabetisme er udbredt i politistyrkerne samt at mere end politifolk årligt mister livet og langt flere såres. Med udnævnelsen af Hanif Atmar til ny indenrigsminister i oktober 2008 er forudsætningerne for fremskridt dog til stede. EUPOL s mandat er at yde strategisk rådgivning i form af bl.a. mentor-ordninger for beslutningstagere og såkaldte train-thetrainer aktiviteter. Blandt de nye konkrete opgaver, som EUPOL har påtaget sig, er kapacitets-opbygningen af Kabul City Police og uddannelse af afghanske polititrænere. Ved at fokusere på uddannelse af afghanske trænere, er det målet, at der på langt sigt skabes en større grad af bæredygtighed. På kortere sigt varetages den direkte træning af afghanske politifolk imidlertid af det amerikanske Focused District Development program, hvilket nødvendiggør tæt koordinering af europæiske og amerikanske indsatser på politiområdet. Bistandsindsatsen Den samlede danske udviklingsbistand til Afghanistan var i 2008 på i alt 355 mio. kr. Tabellen nedenfor viser fordelingen på de danske indsatsområder. Indsatsområde Mio. kr. Statsopbygning 77 Uddannelse 87 Forbedrede levevilkår 90 Nærområdeinitiativer 43 Mindre lokale projekter 3 Humanitære indsatser 35 Danske NGO er 20 I alt 355

13 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN Statsopbygning Der planlægges præsidentvalg medio 2009 og parlamentsvalg medio Danmark har støttet den uafhængige valgkommissions etablering af et vælgerregister forud for de kommende valg. Støtten gives gennem UNDP i samarbejde med en bred vifte af donorer. Ved udgangen af 2008 er vælgerregistreringen halvvejs, og man har registreret ca. 2 mio. vælgere. Danmark har for at styrke opbygningen af det afghanske demokrati støttet UNDP s indsats inden for kapacitetsopbygning af det afghanske parlament. Der arbejdes inden for områderne korruptionsbekæmpelse, politisk bevidsthed blandt parlamentarikerne, og opbygning af relationer til de afghanske vælgere samt styrkelse af det folkelige engagement i den demokratiske proces. Kvinders deltagelse og reelle indflydelse i den politiske proces udgør et særligt indsatsområde. Danmark har endvidere i 2008 støttet Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) med i alt 70 mio. DKK. Den danske støtte til ARTF bidrager til opbygningen af den afghanske stat, reformer af den offentlige sektor, herunder opbygning af kapacitet og styrkelse af god regeringsførelse på provinsniveau. Trustfonden - der administreres af Verdensbanken - er den primære ramme omkring den internationale støtte til den offentlige sektor. Fonden dækker omkring halvdelen af den afghanske stats løbende udgifter og flere af regeringens udviklingsprogrammer. Fonden spiller også en vigtig rolle for styrkelsen af den finansielle kontrol og bekæmpelse af korruption. ARTF arbejder for, at fondens midler i stigende grad fordeles på baggrund af konkrete resultater af reformindsatsen i den offentlige sektor. Siden marts 2008 har ARTF fordelt over 200 mio. USD til gennemførelsen af den afghanske udviklingsstrategi (ANDS). ARTF har bl.a. derudover igangsat et nyt omfattende retssektorprogram og øget støtten til elektricificering særligt i det nordvestlige Afghanistan. Menneskerettigheder står centralt i den danske indsats inden for statsopbygning. Danmark støtter fortsat den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission med henblik på yderligere at styrke organisationens kapacitet, fremme menneskerettighedsdagsordenen samt sikre monitorering og efterlevelse af regeringens menneskerettighedsforpligtelser. Ydermere støttes civilsamfunds-organisationer og -netværk for at fremme oplysning og fortalervirksomhed specielt på menneskerettighedsområdet. I tillæg hertil er der givet støtte til oprettelsen af en menneskerettighedsenhed i det afghanske justitsministerium. Yderligere har Danmark fornyet støtten til sikring af kvinders adgang til retshjælp, hvorigennem 800 kvinder har fået rådgivning. Den danske støtte bidrager til at udvide den geografiske udstrækning af allerede velfungerende aktiviteter i fem provinser således, at man gradvis kan nå ud til flere kvinder end hidtil. Endelig gennemføres et projekt sammen med Norge, hvor afghanske journalister tilbydes træning om bl.a. sikkerhedsforanstaltninger og de rettigheder som journalister og mediepersoner har. Uddannelse Den danske støtte bliver som hidtil ydet direkte til det afghanske undervisningsministerium og støtter herigennem - både finansielt og med ekspertbistand - Afghanistans gennemførelse

14 14 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN af egne planer og strategier på uddannelsesområdet. Udviklingen af skolebøger, herunder trykningen og distributionen af bøgerne, er blandt de danske indsatsområder. Danmark har i 2008 således støttet trykningen af 23 mio. grundskolebøger. Hovedparten af bøgerne er distribueret, herunder også til skoler i Helmand. De resterende, ca. 4,7 millioner bøger, vil blive distribueret inden det nye skoleår, der begynder i marts Også andre fokusområder, herunder støtten til opbygningen af undervisningsministeriets egen kapacitet inden for bl.a. økonomistyring og personalereformer er begyndt at give resultater. Det danske engagement i uddannelsessektoren på nationalt niveau har vist sig at være et godt udgangspunkt for en målrettet dansk støtte til afghanernes eget uddannelsesfremstød i Helmand-provinsen. Den danske indsats i uddannelsessektoren i Helmand ydes ligeledes via det afghanske undervisningsministerium, og planlægningen af indsatsområder sker i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesmyndigheder og ministeriet i Kabul. I efteråret 2008 er der i tæt samspil med lokale og centrale myndigheder opnået enighed om dansk støtte til bygning af 9 skoler, 2 kollegier i provinshovedstaden Lashkar Gah samt finansiering af stipendier, der skal gøre det muligt for op til studerende fra usikre distrikter i Helmand at studere i Lashkar Gah. Forbedrede levevilkår Hovedindsatsen har været fortsat støtte til den afghanske regerings to store nationale programmer National Solidarity Programme (NSP) og Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA). NSP, der startede i 2003, opererer nu i anden fase og nærmer sig fuld national dækning (et mål, der forventes nået i tredje fase, der starter i 2009). Programmet yder økonomisk støtte (bloktilskud) på USD 200 per husstand til landsbyer, der har etableret et lokalt udviklingsråd, som træffer beslutninger om brugen af pengene. Pengene anvendes typisk til etablering af lokal infrastruktur så som kunstvandingskanaler, broer, drikkevands- og el-forsyning og bidrager dermed til udvikling af lokal produktion, generel forbedring af levevilkårene samt udvikling af demokratiet. Der er i den sammenhæng fokus på at skabe stabile forhold og alternative økonomiske muligheder, der mindsker bøndernes afhængighed af og villighed til opiumsdyrkning. NSP s andet hovedsigte er at oprette lokale demokratiske strukturer, hvor alle - både mænd og kvinder - deltager gennem hemmelige valg til de lokale udviklingsråd. Udviklingsrådene skal tillige opbygge kapacitet, der gør dem i stand til at være fokuspunkter for andre udviklingsinitiativer i lokalsamfundet. Tanken er endvidere, at de mange lokale udviklingsråd skal udgøre et nationalt netværk som en del af den decentrale politiske struktur. MISFA formidler mikro-lån gennem en række partner-institutioner. Mikro-lånene gives på vilkår, der gør det muligt for mange fattige at være med, og en række undersøgelser har allerede dokumenteret programmets effekt med hensyn til at forbedre levevilkår for fattige og sårbare befolkningsgrupper. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at en stor det del af låntagerne

15 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN er fattige kvinder, ofte eneforsørgere, der således har markant udbytte af MISFA-programmet. Nærområdeindsatsen, støtte til danske NGO er og humanitær bistand Den danske nærområdeindsats tilstræber at understøtte repatrieringen af flygtninge ved at finansiere en bred vifte af aktiviteter, som på forskellig vis bidrager til en bæredygtig reintegration i lokalsamfund. Konkret omfatter nærområdeindsatsen følgende projekter: FN s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har fået dansk støtte til at give tilbagevendte flygtninge og fordrevne en fast bolig som en første forudsætning for en mere varig reintegration. International Organization for Migration (IOM) gennemfører tre forskellige projekter under nærområdeprogrammet. Det omfatter bl.a. jobformidling til veluddannede afghanske flygtninge, som påtænker at vende tilbage fra Afghanistans nabolande. Ligeledes bistår IOM afghanske flygtninge og asylansøgere, der vender tilbage fra Europa, med rådgivning umiddelbart efter ankomst og efterfølgende støtte til mere varig reintegration i det afghanske samfund. Endelig støtter IOM indenrigsministeriets kapacitet til at bekræfte tilbagevendende flygtninges og asylansøgeres identitet. Den uafhængige menneskerettighedskommission i Afghanistan (AIHRC) har modtaget et bidrag til bl.a. overvågning af, hvorvidt tilbagevendende flygtninge modtager den beskyttelse, de har krav på. Endelig gennemfører Norsk Flygtningehjælp et projekt, som sigter mod at give internt fordrevne og tilbagevendende flygtninge adgang til information om deres rettigheder, juridisk assistance til bl.a. løsning af ejendomsretlige tvister samt støtte til konfliktløsning. Den danske NGO DAARTT (Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training) renoverer og bygger skoler til såvel piger som drenge. Det sker i et snævert samarbejde med det afghanske undervisningsministerium, og projektet er således også i overensstemmelse med det generelle danske bidrag til undervisningssektoren. I tillæg til nærområdeindsatsen er der i 2008 ydet omfattende bistand gennem danske NGO er. Den Danske Komite for Hjælp til Afghanske Flygtninge (DACAAR) har fortsat sit mangeårige arbejde med fokus på bæredygtig udvikling i udvalgte landområder. Indsatsen er baseret på strategier, der vægter omfattende brugerdeltagelse i alle aspekter af projektarbejdet inden for såvel vand og sanitet som generel landsbyudvikling med fokus på alternative indkomstmuligheder. DACAAR er en vigtig partner for den afghanske stat inden for begge sektorer. Dansk Afghanistan Komite (DAC) har i 2008 videreført støtten til drift af et distriktshospital, to større sundhedsklinikker, 4 mindre sundhedsklinikker samt syv sundhedsposter i Herat i det vestlige Afghanistan. Mission Øst har fortsat støtten til lokalsamfund i afsidesliggende landområder i det nordøstlige Afghanistan. Projektet har

16 16 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN fokuseret på forbedret sundhed og velfærd blandt befolkningen, bl.a. gennem en forbedret adgang til rent drikkevand samt en generel styrkelse af fødevaresikkerhed og indtægtsmuligheder. Danish Demining Group (DDG) har i 2008 gennemført humanitær mine- og ammunitionsrydning i områder i det vestlige, nordlige og nordøstlige Afghanistan, samt i landbrugsområder umiddelbart nord for Kabul. DDG er i dag den næststørste humanitære aktør inden for minerydning i Afghanistan. Endelig har Danmark ydet betragtelige bidrag til afhjælpning af fødevaremanglen blandt berørte lokalsamfund på tværs af Afghanistan. Støtten har bl.a. omfattet direkte bidrag til Verdensfødevareprogrammet. Derudover har Danmark i indeværende år bidraget med 60 mio. kr. til FNs centrale nødhjælpsfond (CERF) som i samme periode har bevilget over 70 mio. kr. til nødhjælpsarbejdet i Afghanistan.

17 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN : VÆSENTLIGSTE DANSKE INDSATSER OG STØRSTE UDFORDRINGER Blandt de forhold, der vil blive givet prioritet i 2009, er styrkelse af donorkoordinationen. Det internationale samfund med FN i spidsen står her overfor en helt central udfordring. Det er stadig vigtigere at styrke koordinationen blandt donorer for dels at sikre øget bistandseffektivitet, dels transparens i forhold til den afghanske regering. Det vil ikke mindst være vigtigt fortsat at styrke FN s koordinerende funktion og bakke denne op med klar politisk opmærksomhed og støtte. Danmark vil ligeledes i 2009 prioritere et styrket nordisk samarbejde. I relation til udviklingsarbejdet vil Danmark således søge at etablere et fortsat tættere nordisk samarbejde inden for bistandseffektivitet, menneskerettigheder samt støtte til civilsamfundet. Situationen i Pakistan og i grænseområderne vil også i 2009 have stor betydning for udviklingen i Afghanistan. Fra dansk gives den regionale dimension stor opmærksomhed. Danmark vil i 2009 arbejde for at styrke den internationale indsats på området og ser gerne, at EU påtager sig en større rolle i forhold til Pakistan. EU s Udenrigsministerråd vedtog i december 2008, at styrke EU s relationer med Pakistan med henblik på at støtte den demokratiske regering. EU vil søge at øge den politiske dialog, handelsrelationerne og støtten til de demokratiske institutioner. Inden for rammerne af Afghanistan-strategien vil Danmark arbejde for, at der gennemføres tiltag, som understøtter samarbejdet mellem Afghanistan og Pakistan - f.eks. jirgaer i grænseområderne med deltagelse af både Afghanistan og Pakistan og andre konfliktløsende initiativer bl.a. med sigte på involvering af kvinder fra de to lande. Dertil kommer en forventet fortsat anvendelse af nærområdemidler til støtte for afghanske flygtninges hjemvenden fra Pakistan Sikkerhedsindsatsen I 2009 vil både sikrings- og ekskorteopgaver samt stabiliserings- og egentlige kampopgaver fortsat udgøre en væsentlig del af det danske styrkebidrags opgaveportefølje. Overordnet set skal alle operationerne bidrage til at understøtte stabilisering og udvikling af provinsen civilt, herunder politisk, økonomisk og socialt. Operationerne vil have til hensigt fortsat at presse oprørsgrupperne væk fra de vigtigste befolkningscentre i provinsen samt tilvejebringe en tilstrækkelig grad af bevægelsesfrihed i og imellem befolkningscentrene. Operationerne skal derved understøtte den civile og politiske indsats, styrke mulighederne for at de afghanske myndigheder samt de traditionelle lokale politiske strukturer (shuraer, ældreråd m.v.) kan virke og samarbejde på lokal-, distrikts- og provinsniveau samt med relevante ministerier i Kabul. En anden udfordring bliver overtagelsen af ansvaret for et garnisons-omlt (Operational Mentor and Liaison Team) primo OMLT et skal rådgive og vejlede i forhold til en række væsentlige funktioner, der bidrager til den operative drift af en afghansk lejrs faciliteter, herunder indkvartering, uddannelsesstøtte, sanitetsstøtte samt mentorvirksomhed. Dette bidrag vil bestå af soldater, og opstilles af Flyvevåbnet.

18 18 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN Som i resten af landet vil sikkerheden i Helmand før, under og mellem valgene i 2009 og 2010 være af stor betydning for Afghanistans sammenhængskraft samt opfattelsen af de afghanske myndigheders og ISAF s evne til at levere sikkerhed til befolkningen. Valget vil være en oplagt lejlighed for oprørsgrupperne til at udfordre de afghanske myndigheders og ISAF s evne til at levere sikkerhed. EUPOL EU s politimission må i 2009 forventes at blive spændt hårdt for, hvis den skal løfte de mange nye opgaver, som indenrigsminister Atmar har betroet EUPOL og Kai Vittrup. I erkendelse af, at missionen i sin nuværende form næppe ville kunne løse alle opgaver, arbejdes der ved udgangen af 2008 for hurtigst muligt at fordoble missionen til 400 politifolk. Imens forbliver de grundlæggende udfordringer med kapacitetsopbygningen af det afghanske nationale politi (ANP) de samme. Hvis de internationale aktører - bl.a. EU og USA - skal skabe fremskridt på politiområdet, er det nødvendigt at have en både realistisk arbejdsdeling og et endnu tættere samarbejde end det er tilfældet i dag. EUPOL har påtaget sig den ledende rolle i den påkrævede omstrukturering af den enhed, der i dag forestår koordinering på politiområdet. Fra dansk side vil dette arbejde blive støttet. Statsopbygning De nært forestående valg udgør både et væsentligt indsatsområde samt en af de største udfordringer for Afghanistan og det danske engagement i Legitime, frie og retfærdige valg er en forudsætning for konsolideringen af demokratiet i Afghanistan og som sådan vital for befolkningens fortsatte opbakning til den afghanske regering. Velgennemførte valg vil således udgøre et helt centralt aspekt i at skabe stabilitet og fremskridt i landet. Korruptionsbekæmpelse udgør fortsat en central udfordring. Den reelle politiske vilje i den afghanske regering til at gøre op med den omfattende korruption, der gennemsyrer alle dele af samfundet, er af afgørende betydning. Trods fremskridt på menneskerettighedsområdet siden Talibans fald, vil der fortsat være et betydeligt behov for indsatser, der gør op med de omfattende menneskerettighedskrænkelser. Ikke mindst ytringsfriheden vil også fremover være under angreb. Træning og beskyttelse af journalister vil derfor stå centralt i Uddannelse Støtte til reform af undervisningsministeriet vil være et væsentligt indsatsområde for Danmark også i Der vil blive givet støtte til yderligere 15 mio. skolebøger. Herudover vil der blive behov for yderligere at styrke sammenhængen mellem det nationale og det provinsielle niveau - dvs. Helmand for Danmarks vedkommende. Desuden vil det være væsentligt at sikre gennemførelsen af den aftale, der i efteråret 2008 blev indgået om dansk støtte til bygning af ni skoler, to kollegier og finansiering af stipendier. Forbedrede levevilkår NSP og MISFA vil fortsat være de største indsatsområder for dansk bistand i relation til forbedring af levevilkår på nationalt

19 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN niveau. Det er i den sammenhæng en særlig stor udfordring at sikre den fortsatte udvikling af NSP på en sådan måde, at de lokale udviklingsråd bliver reelt selvstændige og bæredygtige enheder, der også kan fungere efter hensigten, når udbetalinger af bloktilskud stopper. Der er en række initiativer i gang med henblik på udvikling af decentrale strukturer, herunder IDLG (Independent Directorate for Local Governance). Der mangler imidlertid stadig endelig afklaring af, hvordan de forskellige initiativer skal spille sammen, eksempelvis hvilken rolle de lokale udviklingsråd under NSP vil komme til at spille i forhold til den struktur IDLG lægger frem. Det er vigtigt, at de mange gode resultater opnået under NSP ikke går tabt. Det vil blive undersøgt om en del af den danske bistand i 2009 skal indgå i PRT ets støtte til genopbygning af vandkraftsanlægget i Gereshk. Bliver det en realitet, vil der ikke blot være tale om en betydelig økonomisk satsning med potentielt stor virkning på den økonomiske udvikling i området, men det bliver også en vanskelig opgave på grund af de skrøbelige sikkerhedsforhold i Helmand-provinsen. Fra dansk side vil man derudover arbejde for, at FN i sin bistand til hjemvendte flygtninge i højere grad tilstræber, at indkøb af fødevarer sker lokalt for dermed at bidrage til den afghanske økonomi. Også opførelse af huse og dertil knyttet infrastruktur bør i større udstrækning udføres af lokal arbejdskraft. Endvidere vil Danmark nøje følge den fortsatte tilbagevenden af flygtninge fra Iran og Pakistan, idet der er tegn på stigende problemer ved reintegration, hvilket bl.a. viser sig i et voksende antal internt fordrevne i Afghanistan. Fødevarekrisen På den humanitære front vil opmærksomheden i særlig grad være fokuseret på den fortsatte fødevarekrise i dele af Afghanistan, specielt hvad angår perioden frem til næste høst i sommeren Fortsætter den nuværende tørke i det kommende år, må det internationale samfund yderligere styrke den humanitære indsats. Nærområdeindsatsen I starten af 2009 påbegyndes planlægningen af de næste fire års nærområdeindsats i Afghanistan. I overensstemmelse med nærområdebistandens generelle formål vil fokus fortsat være på bistand til flygtninge og internt fordrevnes varige tilbagevenden og reintegration. Det forventes, at indsatsen samlet vil omfatte et budget på 300 mio. kr., og at aktiviteterne vil blive gennemført gennem et antal partnere, herunder FN organisationer samt danske og internationale NGO er.

20 Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2008 Februar 2009 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Telefon: Fax: Internet: Design og tryk Schultz Grafisk Publikationen kan downloades eller bestilles på: ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version):

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats...

Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1. Rammen for den internationale indsats... 4. Resultater af den danske og internationale indsats... Indhold Den danske indsats i Afghanistan 2008-2012...1 Rammen for den internationale indsats... 4 Resultater af den danske og internationale indsats... 4 Udfordringerne... 8 Principper for Danmarks indsats

Læs mere

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN

AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN AFRAPPORTERING 2011 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN FOTOS Forside fra venstre: Franz-Michael Mellbin, Forsvarets Mediecenter, ISAF Media Hjørnebilleder: Side 1,3,7,9: Franz-Michael Mellbin, side 5,11,13,17:

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder

Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Dansk støtte til forbedringen af kvinders rettigheder Danmark støtter forbedringen af kvinders rettigheder både direkte og indirekte gennem en lang række programmer og tiltag. Direkte gennem en række konkrete

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET

[TYPE HEADING HERE] AFGHANISTANSTRATEGIEN 2015- Evt. teaser UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET [TYPE HEADING HERE] NB: Do NOT delete line below this text! If you do, please press the UNDO button or ctrl+z (but delete this text before publishing) AFGHANISTANSTRATEGIEN

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009

UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 UDENRIGSMINISTERIET OG FORSVARSMINISTERIET 2009 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 HELMAND-PLANEN 2009 2 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Rammerne for indsatsen i 2009....

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010

UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 5. februar 2010 Center for Udviklingspolitik HUC, j.nr. 46.Haiti.5.b. Talepunkt til brug for udviklingsministeren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20

4 Genopbygning og udvikling Situationen i Afghanistan Resultater og erfaringer... 20 Indhold 1 Indledning... 1 2 Overordnede rammer for indsatsen... 4 3 Sikkerhed... 6 Ramme og strategier for sikkerhedsindsatsen... 6 Kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker... 9 Sikkerhedsudfordringer...

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16

Indledning... 1. Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3. Den politiske, økonomiske og sociale situation... 16 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN 2009 AFRAPPORTERING 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sikkerhedssituationen og den militære indsats... 3 Den politiske,

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN

MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN MEDICIN OG HOSPITALSUDSTYR TIL HELMAND, AFGANISTAN Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand,

Læs mere

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand...

INDHOLD. Kort over Helmand Indledning Principper for den danske indsats i Helmand De hidtidige erfaringer fra Helmand... INDHOLD Kort over Helmand... 2 1. Indledning... 3 2. Principper for den danske indsats i Helmand... 3 3. De hidtidige erfaringer fra Helmand... 4 4. Den aktuelle situation i Helmand... 5 5. Den danske

Læs mere

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar

Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014. På vej mod fuldt afghansk ansvar Forsvarsministeriet AFGHANISTANPLANEN 2013-2014 På vej mod fuldt afghansk ansvar Indholdsfortegnelse Kort: NATO Illustration og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv

Civil-militært samarbejde i internationale operationer et dansk perspektiv Resumé Dette brief opsummerer hovedtrækkene i den analyse af samtænkning af civile og militære virkemidler, som DIIS har gennemført for den danske regering i 2008-9. Briefet gør status over, hvordan samtænkning

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 110 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 5. januar 2005 Til orientering

Læs mere

DANMARK I AFGHANISTAN - HVORFOR, HVORDAN OG HVOR LÆNGE?

DANMARK I AFGHANISTAN - HVORFOR, HVORDAN OG HVOR LÆNGE? DANMARK I AFGHANISTAN - HVORFOR, HVORDAN OG HVOR LÆNGE? 2010 AFGHANISTAN I TAL Befolkning:... 29 mio Areal:... 625.225 km 2 dvs. 15 gange større end Danmark BNI pr. indbygger:... 250 US dollars Hovedstad:...

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget UPN Alm.del Bilag 145, URU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget UPN Alm.del Bilag 145, URU Alm.del Bilag 116 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2017-18 UPN Alm.del Bilag 145, URU Alm.del Bilag 116 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Danmark Afghanistan Landepolitikpapir 2018 2020 (udkast 18-10-2017) Indhold

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling

Danmark og UNDP. Samarbejde for Udvikling Danmark og UNDP Samarbejde for Udvikling Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-6 Center for Europa og Nordamerika Den 4. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 16.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 40 Folketinget Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 40 Folketinget 2016-17 40 Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2016 tilføres

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Libyen, som Rådet vedtog på samling den 6. februar 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5321/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 6. februar 2017 til: delegationerne MAMA 12 CFSP/PESC 23

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3516 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-9 Center for Europa og Nordamerika Den 25. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 6. februar

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere