Coop MasterCard SORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coop MasterCard SORT"

Transkript

1 Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr Police nr FORSIKRINGSGIVER OG FORSIKRINGSTAGER Forsikringsgiver er AIG Europe Limited, herefter AIG Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Telefon: (+45) CVR nr Forsikringstager er Coop Bank A/S, herefter Coop Bank Roskildevej 65 DK-2620 Albertslund Telefon: (45) CVR nr ANMELDELSE AF SKADE Enhver forsikringsskade anmeldes straks til: AIG Europe Limited eller SOS International A/S efter nedenstående retningslinjer: I tilfælde af brug for assistance under rejsen kontaktes SOS International A/S hurtigst muligt: SOS International A/S Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Akut skadehjælp, døgnservice Tlf.: (+45) Endvidere skal kortholder i så vidt muligt omfang i forbindelse med behandling i EU/EØS lande, Grønland, Færøerne og Schweiz vise sit blå EU sygesikringskort. I øvrige skadetilfælde (herunder afbestilling) anmeldes forsikringsskaden hurtigst muligt, evt. efter hjemkomsten til: AIG Europe Limited på Telefon (+45) (hverdage ml og 16) I tilfælde, hvor kortholder selv har lagt ud for behandling, indsendes alle originale bilag og kvitteringer samt udfyldt skadeanmeldelse til AIG Europe Limited. Blanket til brug for anmeldelse af skade udskrives på eller rekvireres ved henvendelse på telefon (+45) Forhåndsgodkendelse, rejseservice:

2 Telefon (+45) Telefax (+45) Generelt ved anmeldelse af skade Ved anmeldelse af skade bedes følgende informationer opgivet: fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Coop MasterCard SORT sted og telefonnummer hvor du kan træffes; og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Ved anmeldelse af flyforsinkelse, skal forsikrede sende: skadeanmeldelsen flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination flyselskabets rapport om forsinkelse (Flight report) originale kvitteringer for afholdte udgifter. Ved anmeldelse af bagageforsinkelse, skal forsikrede sende: Ved anmeldelse af afbestilling: skadeanmeldelsen flybilletten ved elektroniske billetter sendes rejseplanen med bookingnummer og navne på de rejsende flyselskabets rapport om forsinkelse (Flight report) tidspunkt for bagagens udlevering originale kvitteringer for afholdte udgifter. skal forsikrede hurtigst muligt kontakte rejsearrangøren og få afbestilt rejsen lægeerklæring udfyldes af lægen lægeerklæringen, bekræftelse på afbestilling og opgørelse af refusion, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen, sendes straks til AIG. Ved anmeldelse af forsinket fremmøde skal forsikrede sende: skadeanmeldelsen transportbilletter dokumentation for årsagen til forsinkelsen rejseplan. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, indsendes til AIG. AIG kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. AIG betaler de hertil forlangte attester. Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter AIG/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til forsikredes NemKonto, som påføres skadeanmeldelsen. 2.3 Kroniske og eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser der har vist symptomer, eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) været underkastet ændringer i medicinering.

3 Hvis forsikrede har været ustabil inden for 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer, at der er udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes via SOS' Rejseservice. 2.4 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt Coop MasterCard SORT udstedt af Coop Bank. Forsikringen ophører, når kortet ophører efter opsigelse fra kunden eller Coop Bank uanset baggrunden herfor. Hvis forsikrede eller Coop Bank opsiger forsikredes Coop MasterCard SORT, eller forsikringsdækningen bortfalder som følge af, at samarbejdet mellem Coop Bank og forsikringsgiver ophører el.lign., er rejser, reservationer og billetter købt med kreditkortet dækket indtil kortet ophører. Skader der måtte indtræde efter Coop MasterCard SORT er ophørt, er ikke dækket af forsikringen. 3.0 GENERELLE UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 3.1 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.2 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 3.3 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.4 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.5 Deltagelse i professionel sport; dog er sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen under transporten til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. (Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som følgelig skal opgives som indkomst). 3.6 Deltagelse i motorløb af enhver art. 3.7 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 3.8 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer. 3.9 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs Forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og/eller uudforskede steder Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told- eller anden myndighed Rejser foretaget mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B punkt 1, 3.15 Rejser i bopælslandet. Rejser til Grønland og Færøerne er omfattet, selvom kortholder har bopælsland i Danmark Udgifter til advokatbistand, medmindre andet er udtrykkeligt anført Rejser, hvor det primære formål er medicinsk behandling Udgifter, som erstattes helt eller delvis af det blå EU-sygesikringskort. 4.0 KRIGS- OG ATOMSKADER Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker dog, hvis de før nævnte forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet, i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er betinget af; at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske- og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg.

4 Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 DOBBELT FORSIKRING Har du købt forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, er du dobbeltforsikret, og du skal også anmelde skaden dertil. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Det medfører, at AIG og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Bestemmelsen gælder også i de tilfælde, hvor begge forsikringer er i AIG. 6.0 REGRES Er der udbetalt erstatning, indtræder AIG i alle forsikredes rettigheder. Forsikrede er derfor forpligtet til at udfylde en samtykkeerklæring. 7.0 FORSIKRINGSAFTALELOVEN For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. 8.0 KLAGER Klager vedrørende skadebehandling eller forsikringen i øvrigt, herunder dækning, kan rettes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Telefon (+45) Der henvises til klagevejledning på aig.dk 9.0 ANKENÆVN FOR FORSIKRING AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (+45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, eller Forsikring og Pension. Forsikring og Pension Philip Heymans Allé Hellerup Telefon (+45) BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 10.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, forsikringsgiver eller forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet deraf, og forsikrede erklærer sig ved anmeldelse af skader under denne forsikring sig indforstået dermed I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå erstatning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet. Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og Forsikringsgiver og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver. Forsikrede har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet.

5 Kontakt venligst AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej Frederiksberg HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN 11.1 Forsikrede er enhver indehaver af et gyldigt Coop MasterCard SORT udstedt af Coop Bank samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/adoptivbørn og plejebørn under 23 år samt ægtefælle/samlevers børn under 23 år når disse foretager rejsen sammen med kortholderen 11.2 Det er en betingelse for dækning af medforsikrede, at rejsen foretages i samme transportmiddel, som kortholder benytter. Såfremt dette ikke overholdes, vil medforsikrede først være omfattet, når de mødes med kortholder for at tilbringe rejsen sammen HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker: Sygdom og tilskadekomst samt syge- og hjemtransport Pkt. 2 Krisehjælp Pkt. 3 Sygeledsagelse Pkt. 4 Tilkaldelse Pkt. 5 Hjemkaldelse Pkt. 6 Flyforsinkelse Pkt. 7 Forsinket fremmøde Pkt. 8 Bagageforsinkelse Pkt. 9 Bagage selvrisikodækning Pkt. 10 Privatansvar Pkt. 11 Retshjælp og sikkerhedsstillelse Pkt. 12 Overfald Pkt. 13 Selvrisikodækning på lejebil i udlandet Pkt. 14 Erstatningsbil inden afrejse Pkt. 15 Hjemtransport af bil Pkt. 16 Ødelagt feriedøgn og Erstatningsrejse Pkt. 17 Evakuering Pkt. 18 Afbestillingsforsikring Pkt. 19 Afbestilling af billetter Pkt. 20 SEKTION B REJSEFORSIKRINGSBETINGELSER 1.0 HVILKE REJSER ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 1.1 Dækningen træder i kraft, når Coop MasterCard SORT er blevet brugt til betaling eller reservation af rejsen, hvor mindst ét af følgende 4 kriterier skal være opfyldt: Hele rejsen skal være betalt med kortet Al transport til og fra rejsedestinationen skal være betalt med kortet, fx flybilletter, togbilletter og lignende Alle overnatninger skal være betalt eller reserveret med kortet fx hotel, ferielejlighed, sommerhus og lignende Minimum halvdelen af udgifterne til transport og overnatning skal være betalt med kortet Særligt for rejser i bil o For kørsel i egen, lånt eller lejet bil kan forsikringen også træde i kraft, hvis et af følgende 3 kriterier er opfyldt: Egen bil: Alle udgifter til brændstof skal betales med kortet og bilen skal tankes op hjemmefra tidligst 3 dage før afrejsedato Lejet bil: Billeje og alle udgifter til brændstof skal betales med kortet Firmabil: Alle overnatninger skal være betalt eller reserveret med kortet, hvis brændstof betales af arbejdsgiver

6 1.2 Forsikringen dækker private rejser, også skirejser, uden for bopælslandet i hele verden med en varighed på op til 30 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 30 dage, dækkes kun de første 30 dage af rejsen. Ved rejser i EU-/EØS-lande skal det blå EU-sygesikringskort medbringes og benyttes. 1.3 Forsikringen dækker skader, som den forsikrede pådrager sig under rejsen. Dækningen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl for at påbegynde sin rejse og ophører, når forsikrede returnerer til sin bopæl efter endt rejse. 1.4 Såfremt rejsens varighed overstiger 30 dage på grund af: en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 1.5 Dækningen Afbestilling af billetter i pkt. 20 dækker i hele verden, også i Danmark udenfor ferierejser. Endvidere henvises til "Sektion A Fællesbetingelser". 2.0 SYGDOM OG TILSKADEKOMST SAMT SYGE- OG HJEMTRANSPORT Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport: Rimelige og nødvendige udgifter 2.1 Dækning Forsikringen dækker følgende rimelige og nødvendige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse. 2.2 Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst: Ambulancefly, som skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. Lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig. Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person, som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer, der har været med på rejsen. Der henvises til afsnittet om Sygeledsagelse. I tilfælde af forsikredes død på rejsen dækkes lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste. 2.3 Sygdom og tilskadekomst Ved sygdom og tilskadekomst dækker forsikringen endvidere rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Tandlægebehandling som følge af tandskade eller akut opstået tandlidelse, der kræver smertebehandling Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt, forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret Hvis medforsikrede er nødsaget til at rejse hjem på originale flybilletter, selvom kortholders rejse forlænges grundet sygdom eller hjemtransport, dækkes medforsikrede på hjemrejsen Såfremt kortholder må rejse hjem og efterlade medforsikrede på rejsemålet pga. sygdom/ lægeordineret hjemtransport, er medforsikrede dækket af forsikringen frem til hjemtransport eller endt behandling. 2.4 Erstatning Der ydes erstatning for rimelige og nødvendige udgifter pr. forsikrede i forbindelse med hospitalsophold samt behandling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med ubegrænset forsikringssum til lægeordineret hjemtransport i tilfælde af akut

7 opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Behandling af en tandskade eller en akut, på rejsen opstået, tandlidelse, der kræver smertebehandling, med op til DKK pr. forsikrede. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 2.5 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved: Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under rejsen Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulancefly-transporten Anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, eller som følge af forsikredes frygt for smittefare Ikke lægeordineret medicin Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises at skaden ikke står i forbindelse hermed Skønhedspleje, rekreations- og kurophold Kosmetiske operationer eller plastikkirurgi, medmindre det er en del af medicinsk behandling som følge af tilskadekomst, sygdom eller andet skadetilfælde, som dækkes af forsikringen Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel Behandling efter hjemkomst til bopælslandet. Se i øvrigt pkt Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS-læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS-læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet Udgifter, der på løber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS læge Tandbehandling, dersom forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling Tandskade opstået ved tygning eller bid (spisning) Enhver udgift til efterbehandling, udover afsluttende behandling af påbegyndt behandling jf , af en tandskade eller tandlidelse betalt af AIG. 3.0 KRISEHJÆLP Forsikringssum: DKK pr. behandling. 3.1 Forsikringen dækker følgende traumatiske oplevelser, der opstår på rejsen. Forsikrede udsættes for et ulykkestilfælde. Forsikrede udsættes for krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier. Forsikrede er vidne til en anden persons pludselige, uventede død eller voldeligt overfald. 3.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til forsikringssummen til: Akut, krisepsykologisk hjælp til forsikrede og dennes pårørende, dog max. 10 behandlinger pr. person. Lægeordineret behandling af forsikrede hos psykolog, som påbegyndes senest 4 uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest 3 måneder efter første behandling. 3.3 Særlige betingelser SOS skal kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes med henblik på at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne. 4.0 SYGELEDSAGELSE Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter for 1 person.

8 4.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til sygeledsagelse, når en af de forsikrede personer: Behøver ledsagelse på grund af akut opstået sygdom og tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn. Behøver ledsagelse ved ordineret hjemtransport af SOS, på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Afgår ved døden på rejsen. 4.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for op til 1 af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) til: Hotelophold og forplejning op til DKK pr. person pr. døgn i max. 10 døgn. Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 5 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog max. ordinært rutefly økonomiklasse. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til sygeledsagelsen hjem, hvis det er aftalt med SOS. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser som følge af en dækket sygeledsagelse. 4.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til: Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland. Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse jf. afsnit Tilkaldelse. 5.0 TILKALDELSE Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til 1 person. 5.1 Dækning Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for op til 1 person, der efter aftale med SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, eller forsikrede afgår ved døden. 5.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for 1 person til: Transportudgifter ifølge originalregning, dog max. ordinært rutefly økonomiklasse Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. døgn i max. 10 døgn. Det er en betingelse for AIG's erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. Sygeledsagelse. 6.0 HJEMKALDELSE Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter 6.1 Dækning

9 Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldes til sit bopælsland pga. dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde, eller som følge af en pludselig opstået alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark/bopælsland: Forsikredes ægtefælle/samlever. Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Forsikredes stedbørn og stedforældre, Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. 6.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport. Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med SOS. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Det er en betingelse for AIG's erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse. Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemkaldelse. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse. 7.0 FLYFORSINKELSE Forsikringssum: Op til DKK pr. person pr. skade max DKK pr. skade. 7.1 Dækning Forsikringen yder erstatning, når det fly forsikrede, har reserveret og skal med ifølge rejseplanen, bliver forsinket i mere end 4 timer som følge af: Aflyst fly. Forsinket fly. Forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking. 7.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til DKK pr. person pr. skade max DKK pr. skade. Endvidere erstattes udgifter til nødindkøb af tøj og toiletartikler i forbindelse med overnatning med DKK 500 pr. rejse pr. forsikrede, såfremt forsikrede allerede har checket sin bagage ind. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Dersom flyet er forsinket i bopælslandet. Såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligt planlagt afgangstidspunkt. Udgifter til flybilletter. 8.0 FORSINKET FREMMØDE Forsikringssum: DKK pr. forsikrede dog maksimalt DKK pr. skade.

10 8.1 Dækning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til DKK pr. forsikrede til transport på økonomiklasse. Når forsikrede uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent op til et offentligt transportmiddel eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel i henhold til rejseplanen og af den grund efterfølgende skal indhente sin rejserute. Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl /opholdssted eller feriebolig til forsikrede, kommer frem til slutdestination i henhold til rejseplanen. 8.2 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke når at checke ind i lufthavn, havn, tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til rejseplanen. Forsikredes skift mellem to transportmidler, hvis den af transportøren mindst krævede transfertid ikke er overholdt. Forsinket fremmøde efter det tidspunkt, hvor forsikrede har foretaget check-in. Forsinket fremmøde, hvis rejsen er bestilt og betalt mindre end 24 timer før afrejse. Forsinket fremmøde, når det skyldes kø ved check-in. Forsinket fremmøde, hvis forsikrede ikke har indregnet rimelig transporttid til at nå første check-in. Forsinket fremmøde som skyldes ændrede afgangstider, der af transportøren er varslet skriftligt før afrejse. Transportbilletter i forbindelse med skift mellem transportmidler, når disse dækkes af rejsearrangør. 8.3 Særlige betingelser For at opnå dækning i forbindelse med flyskift skal forsikrede lægge minimum en time til den officielle transfertid, når det ikke er muligt at blive checket ind hele vejen til slutdestinationen. Ved køb af nye transportbilletter skal SOS kontaktes for arrangering af dette. Benytter forsikrede eget transportmiddel frem til afgangshallen, er det en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. 9.0 FLYBAGAGEFORSINKELSE Forsikringssum DKK pr forsikrede efter 4 timer, dog max DKK pr. skade. 9.1 Dækning: Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af indskrevet bagage, som den forsikrede medbringer på rejsen. Bagagen skal være forsinket i mere end 4 timer fra ankomst til destinationen, jævnfør rejseplanen. Det er en betingelse, at bagagen følger forsikrede på den planlagte rejserute. 9.2 Erstatning: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK pr. forsikrede, dog max DKK pr. skade. Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsikrede genstande, men alene at give forsikrede mulighed for, gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler, at afhjælpe et akut behov således at rejsens formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når forsikrede modtager sin bagage, stilles denne som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug efter dette tidspunkt. Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab, og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af en original P.I.R.- rapport fra luftfartsselskabet eller luftfartsselskabets Handling Agent, Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang foretages med kortet. I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. 9.3 Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskering eller beslaglæggelse af det pågældendes land toldmyndighed, lufthavnsmyndigheden eller anden offentlig myndighed Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. Indkøb af flere beklædningsgenstande end, hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket.

11 Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over "nødvendig og absolut påkrævet" ud fra genstandens funktionsværdi. Alle former for sportsudstyr, dog er sportsbeklædning dækket. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. IT udstyr. Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TV apparater, samt tilbehør hertil. Cykler og lignende. Hvis bagagen er forsinket på hjemrejsen ved ankomsten til sidste destination i henhold til rejseplanen, uanset om dette er i eller uden for bopælslandet. Indkøb foretaget efter bagagen er udleveret. Endvidere henvises til afsnittet "Sektion A - Fællesbetingelser" BAGAGE SELVRISIKODÆKNING Forsikringssum: Op til DKK pr. skade 10.1 Dækning: Forsikringen dækker selvrisikoen på forsikredes private indboforsikring ved skade på og tyveri af bagage, når forsikredes private indboforsikring har foretaget skadesudbetaling ved skade på eller tyveri af bagage, men fratrukket en selvrisiko Erstatning: Det er en betingelse for erstatning, at indbrudstyveri, ran og røveri af bagage eller rede penge til en værdi over DKK anmeldes til nærmeste politimyndighed, og kvittering for anmeldelsen vedlægges skadeanmeldelsen Undtagelser: Forsikringen dækker ikke udgifter, der ikke er omfattet af kortholders indboforsikring PRIVATANSVAR Forsikringssum DKK ved personskade og DKK ved tingsskade. Hotelansvar DKK Dækning Forsikringen dækker det erstatningskrav, den forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen ved beskadigelse af personer og/eller ting i henhold til gældende lovregler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold i det land, hvor skaden sker. Ved hotelansvar dækkes erstatningskrav, den forsikrede som privatperson pådrager sig ved leje af hotelværelse i henhold til gældende lovregler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Erstatning Personskade DKK Tingsskade DKK Hotelansvar DKK Undtagelser Forsikringen dækker ikke erstatningsansvar: Forsikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv For skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping -eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller skade forvoldt af hunde RETSHJÆLP, SIKKERHEDSSTILLELSE OG KAUTION Forsikringssum DKK ved retshjælp og DKK ved sikkerhedsstillelse og kaution

12 12.1 Dækning Forsikringen yder erstatning af forsikredes udgift til juridisk bistand, såfremt forsikrede under rejse som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser, og derved pådrager sig et civilretsligt erstatningsansvar Erstatning AIG påtager sig at betale op til DKK til juridisk bistand, såfremt forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag Herudover påtager AIG sig at deponere op til DKK på forsikredes vegne som sikkerhed eller kaution for: Betaling af procedureomkostninger med undtagelse af sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. Frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3 måneder efter, det er foretaget af AIG OVERFALD Forsikringssum DKK pr. forsikrede 13.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den forsikrede tilføjet forsætligt af tredje person Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed, og forsikrede, skal godtgøre, at skadevolder er ukendt af forsikrede. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i forsikredes ret imod skadevolder AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død Erstatning Forsikringen dækker med indtil DKK Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager SELVRISIKODÆKNING PÅ LEJEBIL I UDLANDET Forsikringssum: Op til DKK Dækning Forsikringen dækker en eventuel selvrisiko som du som lejer vil blive opkrævet og bærer ansvaret for i forbindelse med skader på den bil som forsikrede, har lejet i udlandet i sin ferie. Ved skade forstås: - Fysisk skade på bil ved kørselsuheld eller hærværk, eller - Tyveri af bilen Bilen skal være lejet i sikredes navn for at være omfattet af forsikringen Undtagelser Der ydes ikke erstatning i følgende tilfælde: - Såfremt lejeperioden er længere end 30 dage - Skader på enhver genstand, som ikke er en permanent del af bilen, - Pletter eller anden skade på polstring og tæpper, hvis ikke skaden skyldes kollision, brand, tyveri eller hærværk, - Tab eller skade som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud af bilen,

13 - Tab eller skade som alene skyldes vejrlig, slidtage, insekter, skjulte fejl eller eksisterende fejl på lejebilen ved overtagelse, - Skader, der er sket under påvirkning af alkohol eller andre euforiserende stoffer, herunder også ordineret medicin, som kan påvirke sikredes evne til at køre, - Skader, der er sket, hvor kontrakten for leje af bilen ikke er overholdt, - Skader, der er sket, hvor sikrede ikke har et gyldigt kørekort, - Skader, hvor der er blevet fyldt forkert brændstof på bilen, - Skader, hvor sikrede ikke har overholdt forskrifterne for antal passagerer i bilen, - Skader, hvor bilen bliver trukket af en anden bil eller lignende, - Skader, hvor bilen er blevet brugt til konkurrencer eller fartkørsel, - Skader, hvor der er kørt på ikke offentlig vej, - Skader, der alene er opstået på den lejede bils dæk f.eks. punktering, - Skader som følge af naturkatastrofer, - Skader som følge af udslip af nukleare, biologiske eller kemiske stoffer, - Skader, der er sket i forbindelse med svigagtig, uhæderlig eller kriminel handling begået af sikredes eller nogen I samråd med sikrede, - Skader, som forsætligt er begået af sikrede eller af sikredes familie/medrejsende, - Skader, som er sket ved myndighedernes konfiskation af bilen, - For skader, hvor sikrede har handlet groft uagtsomt, - For enhver forpligtelse, som sikrede, kan drages til ansvar for i forbindelse med arbejdsskade, nedsættelse af erhvervsevne eller lignende arbejdsrelaterede krav, - Skader der betales af udlejningsfirmaet eller udlejningsfirmaets forsikringsselskab, - Skader, som bliver refunderet af sikredes arbejdsgiver, - Tyveriskader der ikke er anmeldt rettidigt til de lokale politimyndigheder ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSE Forsikringssum: Op til DKK Dækning Forsikringen dækker erstatningsbil i det tilfælde, hvor forsikrede ikke kan gennemføre sin bilferie, fordi forsikredes bil, inden bilferiens påbegyndelse, bliver ramt af en skade, der er omfattet af bilens kaskoforsikring, og skaden ikke kan nå at blive udbedret senest 2 dage før planlagt afrejse fra Danmark. Er bilen ikke kaskoforsikret, dækker forsikringen, hvis skaden ville have været dækket af en almindelig dansk kaskoforsikring Erstatning Udgifter til leje af en erstatningsbil fra 2 dage før planlagt afrejse fra Danmark til dagen efter planlagt hjemkomst. Dækningen ophører i alle tilfælde senest 30 dage efter afrejse, eller den dag forsikringsperioden udløber, afhængig af hvilken af de to datoer der ligger først. Der ydes som udgangspunkt erstatning for samme biltype som forsikredes egen bil, men AIG er berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri km og skal lejes igennem et landsdækkende biludlejningsfirma efter AIG s anvisning. Udlejningen sker på udlejningsfirmaets kontraktvilkår, inklusiv ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og afleveres af forsikrede på udlejningsfirmaets adresse Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) Udgifter til leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, autocamper og lignende. b) Udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske og lignende. c) Udgifter til afhentning eller aflevering af erstatningsbilen HJEMTRANSPORT AF BIL Forsikringssum: Rimelige og nødvendige omkostninger 16.1 Dækning Forsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget skade under dækningerne Sygeledsagelse/Hjemkaldelse.

14 16.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen ØDELAGT FERIEDØGN OG ERSTATNINGSREJSE Forsikringssum DKK pr. forsikrede, maksimum DKK pr hændelse Dækning: Forsikringen dækker enten udgifter til en erstatningsrejse eller giver erstatning pr. ødelagt feriedøgn For erstatningsrejse gælder: a. Forsikrede bliver akut syg, kommer til skade og bliver indlagt på hospital i minimum 3 døgn. b. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver lægeordineret indendørs ophold i mere end halvdelen af rejseperioden. c. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver hjemtransporteret. d. Forsikrede hjemkaldes, jf. afsnit hjemkaldelse Det er en betingelse for erstatning: (a & b) at forsikrede indhenter en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose, behandling og angive periode for indlæggelsen (c) at forsikrede har fået godkendt hjemtransporten af SOS læge (d) at forsikrede indhenter dokumentation for årsagen til hjemkaldelsen og transportudgiften, hvis selskabet ikke på forhånd har godkendt hjemrejsen Det blå EU-sygesikringskort eller nærværende forsikring dækker i forbindelse med forsikringsbegivenheden Erstatningsrejsen kan anvendes én gang pr. forsikret person pr. rejseperiode Erstatning ved erstatningsrejse: Forsikringen yder erstatningsrejse til forsikrede og de medforsikrede, hvis: Forsikrede indlægges på hospital i minimum 3 døgn. Perioden for indlæggelsen regnes fra det tidspunkt, hvor forsikrede bliver indlagt og minimum 72 timer frem Forsikrede bliver akut syg, kommer til skade og bliver lægeordineret indendørs ophold i mere end halvdelen af rejseperioden Forsikrede er blevet transporteret hjem i første halvdel af rejseperioden og ikke genoptager rejsen Forsikrede er hjemkaldt i første halvdel af rejseperioden og ikke genoptager rejsen Beregning af erstatning: Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke refunderes: Hvis rejsen er arrangeret gennem en rejsearrangør, dækker forsikringen de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Hvis rejsen er arrangeret individuelt, dækker forsikringen udgifter til ophold og transport Ved kørsel i egen bil eller autocamper ydes en kilometergodtgørelse, svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer ad korteste vej fra bopælen/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Hvis forsikrede har lejet bil eller autocamper, dækker forsikringen forudbetalt leje og kørsel med kilometergodtgørelse, svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over km pr. år. Antallet af kilometer er korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Udgifter til ubenyttede udflugter, arrangementer, liftkort, greenfee og anden sportsaktivitet, som ikke kan refunderes af leverandøren, erstattes med indtil DKK pr. forsikrede mod original dokumentation af de betalte ubenyttede arrangementer For erstatning for ødelagt feriedøgn gælder: a. Forsikrede bliver akut syg, kommer til skade og bliver indlagt på hospital eller lægeordineret indendørs ophold. b. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver hjemtransporteret.

15 17.6 Erstatning for ødelagt feriedøgn: Hvis forsikrede ikke er berettiget til en erstatningsrejse, yder forsikringen erstatning pr. påbegyndt feriedøgn til den forsikrede person, som er blevet syg eller kommet til skade, eller bliver hjemtransporteret, i det antal døgn, hvor forsikrede er indlagt eller lægeordineret indendørs ophold. Opstår der tvivl om hvilken periode, der kan være tale om indlæggelse/indendørs ophold, afgøres det af SOS læge Erstatning til medforsikrede. Såfremt dækningen sygeledsagelse aktiveres, ydes erstatning for de antal døgn medforsikrede var sygeledsager for skadeslidte, jf Forsikringen dækker rejsens dagspris pr. ødelagt feriedøgn til den skadelidte. For pakkerejser erstattes rejsens dagspris. For individuelt arrangerede rejser erstattes den dokumenterede dagspris for transport og ophold Antallet af ødelagte feriedøgn beregnes: Fra kl. 00 døgnet efter forsikredes første lægebesøg til og med på det tidspunkt, hvor forsikrede udskrives fra hospitalet eller ordineringen af det indendørs ophold ophører Fra kl. 00 døgnet efter forsikrede rejste hjem Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen og aldrig ud over forsikringsperioden Lægeerklæringen, rejsebeviset, dokumentationen for rejsens varighed og de originale regninger på udgifter til transport, ophold, udflugter og arrangementer sendes til AIG Forsikringen dækker ikke: Tabt ferieformål Undtagelser Forsikringen dækker ikke andre situationer end de nævnte i "Dækning". Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdag (det vil sige ingen dækning på hjemkomstdagen) dog senest ved forsikringsperiodens udløb. I forbindelse med dødsfald beregnes og udbetales ingen erstatning til afdøde eller dennes pårørende dette uanset eventuel forudgående sygdomsperiode. I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke direkte anviser ro og hvile, vurderer SOS læge, på baggrund af diagnosen, om forsikrede, er berettiget til erstatning EVAKUERING Forsikringssum DKK pr. forsikrede - maksimalt DKK pr. skade Dækning Forsikringen dækker, når forsikrede direkte udsættes for udbrud eller overhængende fare for udbrud af krig, krigslignende tilstand, borgerlige eller politiske uroligheder, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller epidemier uden for bopælslandet. Det er en betingelse for dækningen, at Det Danske Udenrigsministerium, Statens Serum Institut eller de lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse, eller at forsikrede direkte bliver udsat for en terroraktion. Evakuering skal så vidt muligt godkendes og arrangeres af SOS Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til: Evakuering til forsikredes bopælsland. Ophold og fortæring, hvis begivenheden umuliggør hjemrejse, op til DKK pr. person maksimalt DKK pr. skade Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Såfremt forsikrede selv deltager i begivenhederne. Såfremt forholdene var til stede ved forsikredes indrejse i landet. Såfremt forsikrede ikke følger Udenrigsministeriets anbefalinger om evakuering Genoptagelse af rejsen hvis forsikrede evakueres til sit bopælsland Erstatningsrejse eller feriekompensation i forbindelse med evakuering 19.0 AFBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringssum DKK pr. person og op til DKK pr. skade

16 19.1 Dækning Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsen bestilles, og depositum betales, og indtil påbegyndelse af afrejsen fra bopælslandet. Forsikringen dækker, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring, eller hospitalsindlæggelse. Såfremt sygdommen dokumenteres ved lægeerklæring, skal sikrede, såfremt det er fysisk muligt, tilses af læge umiddelbart i forbindelse med at skaden sker. Den lægelige vurdering skal bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen. AIG s læge vil ud fra lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter, og om det er helbredsmæssigt forsvarligt at gennemføre rejsen Endvidere dækker forsikringen: Når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen som følge af dødsfald, akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos kortholder eller kortholders ægtefælle/samlevers: Forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre Børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn Søskende, stedsøskende Svoger/svigerinde Bedsteforældre - med samme bopælsland som forsikrede Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse. Såfremt sygdommen dokumenteres ved lægeerklæring, skal sikrede, såfremt det er fysisk muligt, tilses af læge umiddelbart i forbindelse med at skaden sker. Den lægelige vurdering skal bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen. AIG s læge vil ud fra lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter, og om det er helbredsmæssigt forsvarligt at gennemføre rejsen Undtagelser Forsikringen dækker ikke: Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 19 nævnte årsager. Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. Hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen, og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen. Udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører Særlige vilkår Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den konkrete situation, eksempelvis: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af rejsen. Originale transportbilletter. Dødsattest. Politirapport. Faktura/rejsebevis. Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen. Andre relevante dokumenter 19.5 Det er en betingelse, at: rejsen er bestilt efter forsikringens ikrafttrædelse og at udgiften til lægeerklæringen afholdes af kortholder Afbestillingsforsikringens ophør: Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen, jf. rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i sin bil for at påbegynde sin rejse AFBESTILLING AF BILLETTER

17 Maksimal erstatning er DKK pr. person pr. skade, dog max. DKK pr. skade Forsikringens omfang Forsikringen dækker køb af eventbilletter i hele verden, også i Danmark udenfor ferierejser. Forsikringen dækker fra det tidspunkt billetten/erne er købt og betalt i helhed med kortet i forsikringsperioden. Forsikrede billetter er billetter til personlig brug samt for ægtefælle/børn jf. de generelle betingelser, til arrangementer som: - koncerter - teater - sportsarrangementer - oplevelsesparker o.l Erstatning Forsikringen erstatter billettens pålydende i de tilfælde, hvor billetten/erne må afbestilles eller ikke kan benyttes, hvis en af nedennævnte hændelser rammer sikrede eller hans/hendes nærmeste familie* i Norden: - Dødsfald - Akut sygdom* eller uventet akut forværring af kronisk lidelse - Akut tilskadekomst - Skade på eller indbrud i sikredes bolig, forretning eller kontor som er indtruffet efter at billetten er betalt, og som nødvendiggør hans/hendes tilstedeværelse - Indkaldelser som ikke kan ændres til militærtjeneste eller til retssag som nævning - Akut skade på, eller tyveri af køretøj i op til 48 timer før arrangementet, som umuliggør transport til arrangementet - Forsinkelse af offentlig transport på minimum 4 timer, som forårsager, at sikrede ikke når frem til arrangementet. - Kollision/uheld på vej til arrangementet som kræver bjergning af køretøjet, når sikrede benytter privat bil på vej til arrangementet Definitioner: Akut sygdom: Ved akut sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Nærmeste familie: Ved familiemedlemmer forstås sikredes samlever/partner/ægtefælle, børn (inkl. adoptivbørn), svigerbørn, børnebørn, stedbørn, stedsvigerbørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, sted forældre, stedsvigerforældre, søskende, svogre og svigerinder Undtagelser Undtaget fra dækningen er følgende typer af billetter: - Billetter uden konkret tidsangivelse for anvendelsen - Sæsonkort/-billetter af alle slags (eks. sæsonkort til fodboldkampe og andre sportsbegivenheder, teatre, Tivoli, ZOO o.l.) - Liftkort - Årsabonnementer - Rejsebilletter (eks. tog, bus, fly, o.l.) - Billetter indkøbt for videresalg - Billetter hvor den samlede værdi er 500 kr. eller mindre Forsikringen omfatter ikke afbestilling som følge af: - Behandling/operation/kur eller lignende som var planlagt eller kunne forudses/forventes, før billetterne blev købt. - Sygdom/lidelse som sikrede kendte til og som udgjorde en betydelig risiko for at deltagelse i arrangementet ikke kunne gennemføres. - Svangerskab. Dog dækkes afbestilling som følge af pludseligt opståede medicinske forhold/komplikationer, som gør at sikrede ikke kan deltage. - Psykisk lidelse, som var kendt før billetten blev købt. - Misbrug af berusende eller beroligende midler. - Deltagelse i kriminelle handlinger. - Aflysning af arrangementet.

18 - Krig, civile uroligheder, oprør, revolution, terror, force majeure eller kernereaktion.

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 290413, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for 0215 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4335D Propellant Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld (Police nr. 85001188.0013) - MasterCard

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C Quintessentially MasterCard Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C 1 SEKTION A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01Q,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere