Forsikringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks BRØNDBY Tlf: D E /v02

2 FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Fly- og bagageforsinkelsesdækninger SEKTION A Fælles betingelser Police nr Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? a) kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt dansk udstedt Eurocard Corporate hovedkort. b) kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever. Samlever skal være tilmeldt folkeregisteret på samme adresse som kortindehaver. c) kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: - kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes uanset bopæl. - kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer, der arbejder på boreplatforme offshore. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet Krav til betalingsform Flyrejser og pakkerejser omfattes alene af forsikringen, når følgende betingelser er opfyldt: a) For private ferierejser, omfattet af forsikringen i et Eurocard Corporate kort, at rejsen er betalt med dit Eurocard Corporate kort eller andet af Eurocard, SEB

3 Kort eller Diners Club udstedt privatkort. b) For erhvervsrejser og kombinerede erhvervs- og ferierejser, at rejsen er betalt med dit Eurocard Corporate, via en internetkonto udstedt af Eurocard eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. Ved betalt med forstås i denne sammenhæng, at: 1) Den fulde pris for flybilletten/pakkerejsen eller 2) Ved bonusrejser, at skatter og afgifter er betalt med dit kort, via en internetkonto udstedt af SEB Kort eller via en Rejsekonto udstedt af Diners Club Danmark A/S. 1.2 Hvor dækkes? Forsikringen dækker under ferierejser, erhvervsrejser samt kombinerede ferie- og erhvervsrejser i hele verden uanset bopælsland. 1.3 Forsikringens varighed Forsikringen dækker ferierejser og erhvervsrejser samt kombinerede ferie- og erhvervsrejser af op til 30 dages varighed. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/ arbejdsplads for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen/arbejdspladsen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt: - At rejsen går til et sted uden for bopælslandet. Forsikringen ophører, når kortet opsiges. 2.0 Forsikringstager og forsikringsgiver Forsikringstager er: Eurocard Park Allé 292 DK-2605 Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) Forsikringsgiver er: AIG Europe S.A. (American International Group) (Herefter kaldet AIG) Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Telefon (+45) CVR-nr Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til SOS International a/s. Forsikrede/sikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. SOS International a/s - (Herefter kaldet SOS) Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Telefon (+45) Telefon (+45) mellem kl til i forbindelse med skadeservice Telefax (+45) Ved anmeldelse af skade bedes følgende oplyst: - Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Eurocard Corporate hovedkort. - sted og telefonnummer, hvor forsikrede kan træffes. - En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Flyforsinkelse: Anmeldelsen af flyforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til SOS inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, flyselskabets bekræftelse på forsinkelsen samt originale kvitteringer for afholdte ekstraudgifter.

4 Flybagageforsinkelse: Anmeldelsen af flybagageforsinkelsen skal så vidt muligt indsendes til SOS inden 5 dage efter hjemkomsten af hensyn til regres mod luftfartsselskabet. Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal kortindehaver ud over anmeldelsen hurtigst muligt fremsende kopi af flybillet, print af rejseplan ved billetløs rejse, flyselskabets rapport om forsinkelsen - Property Irregularity Report (kaldet PIR) og tidspunktet for bagagens udlevering til kortindehaver og specificerede kvitteringer i original for afholdte udgifter. 3.1 Udbetaling Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som skal påføres skadeanmeldelsen. 4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes: a. Forsikredes handlinger med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. b. Deltagelse i kriminelle handlinger. c. Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. Endvidere undtages rejser i bopælslandet. 4.1 Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder, der skyldes: - Offentlig transportørs konkurs. - Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder strejke eller trussel om strejke anmeldt tidligere end 24 timer før planlagt afgang. - Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed. 5.0 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke: - Forsikringsbegivenheder, der følger af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. - skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer. Forsikringen dækker: - Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. - Maksimalt 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: - At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke. - At Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet. - At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - At konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at myndighederne pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 6.0 Dobbelt forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

5 7.0 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes rettigheder. Dette gælder også i relation til krav rejst mod flyselskaber på baggrund af EU forordninger. 9.0 Ankenævn for forsikring Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og AIG om forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til AIG, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til AIG, Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 DK-1572 København V Telefon (+45) Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. SEKTION B Fly- og bagageforsinkelsesdækninger 1.0 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen inkluderer følgende dækninger: a. Flyforsinkelse (2.0) b. Flybagageforsinkelse (3.0) 2.0 Flyforsinkelse 2.1 Hvad dækkes? Hvis en flyforsinkelse overstiger 4 timer, dækker forsikringen nødvendige og absolut påkrævede udgifter til indkøb af måltider, forfriskninger, aviser og blade, hotelovernatning samt udgiften til omstigning/transit til eller fra lufthavnen. Endvidere dækkes udgifter til opgradering til enkeltværelse, hvis flyselskabet pålægger forsikrede at bo sammen med en person på hotelværelset, som ikke er en rejsepartner. Dækningen er betinget af, at: - Den planmæssige flyforbindelse, hvortil forsikrede har bekræftet plads og har bekræftet sin reservation, er annulleret, forsinket eller overbooket. - Overbookingen eller forsinkelsen forårsager en forsinkelse på minimum 4 timer. - Forsinkelsen er årsag til, at forsikrede ikke når det forbindende fly. Nødindkøb: Hvis bagagen er indskrevet, og flyafgangen bliver forsinket i et sådant omfang, at ekstraordinær hotelovernatning bliver nødvendig, og bagagen ikke kan udleveres, dækkes udgifter til indkøb af nødvendige og absolut påkrævede toiletartikler og beklædning. Den maksimale erstatning for sådanne nødindkøb udgør DKK 500,00 uanset antallet af personer. En række flyforsinkelser, der alle har deres udspring i en og samme årsag eller begivenhed, betragtes erstatningsmæssigt som én forsinkelse. 2.2 Forsikringen dækker ikke, hvis: - Forsikrede, på grund af egen skyld, ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimum transfertid/ transittid. - Forsinkelsen skyldes en strejke eller en faglig aktion, som eksisterede eller var varslet mere end 24 timer før afrejsetidspunktet.

6 - Flyforsinkelsen skyldes, at flyet, efter henstilling fra lufthavnsmyndigheden eller andre myndigheder, midlertidigt eller permanent er taget ud af drift efter forudgående varsel, før rejsen påbegyndes. - Der er ydet erstatning fra flyselskabet i form af kontant kompensation, indkvartering på hotel, servering af mad eller udlevering af toiletartikler. Hvis flyselskabet alene tilbyder indkvartering i dobbeltværelse sammen med person, der ikke er omfattet af nærværende forsikring, ydes der dog erstatning for merudgiften til indkvartering i enkeltværelse. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK 5.000,00 ved hver flyforsinkelse, inklusive ovennævnte beløb til nødindkøb. For rejser til og fra Grønland og Færøerne, samt rejser inden for disse 2 områder, er dækningen dog maks. DKK 2.000,00 inklusive beløb til nødindkøb, uanset antal forsikrede personer, der rammes af forsinkelsen. Alle indkøb skal i videst muligt omfang foretages med Eurocard Corporate kortet og dokumenteres i form af originale kvitteringer. 3.0 Flybagageforsinkelse 3.1 Hvad dækkes? Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i minimum 4 timer til destinationen, jf. rejseplanen, i forhold til den rejsendes eget ankomsttidspunkt, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 5.000,00. Beløbsbegrænsningen gælder i alt uanset antallet af personer, som rammes af forsinkelsen. For skader opstået inden for en periode på 12 på hinanden følgende måneder kan der ved bagageforsinkelse maksimalt udbetales i alt DKK , Forsikringen dækker ikke: - tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndighed eller anden offentlig myndighed. - krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen. - Hvis bagagen er forsinket ved hjemkomst. Dette gælder, uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. - Indkøb af flere beklædningsgenstande end hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket. - Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over nødvendig og absolut påkrævet ud fra genstandens funktionsværdi. - Alle former for sportsudstyr. - Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt. - IT-udstyr. - Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio- og TV-apparater samt tilbehør hertil. - Cykler og lignende. Se også de generelle undtagelser i sektion A under pkt Hvordan erstattes? - Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 5.000,00 uanset antallet af forsikrede personer. - Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsinkede genstande, men alene at give forsikrede mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler at afhjælpe et akut behov, således at rejsens formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når den forsinkede bagage atter dukker op, er du stillet, som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug efter dette tidspunkt. - Forsikringen erstatter ud fra genstandens funktionsværdi.

7 F.eks. en habit, hvor en ikke uvæsentlig del af prisen er begrundet i, at der er tale om en eksklusiv mærkevare, om særlige eksklusive materialer eller om særlig mode, erstattes ikke fuldt ud af forsikringen. De indkøbte genstande er alene beregnet til brug i en begrænset periode, indtil den forsinkede bagage er kommet frem. Dette forhold er naturligvis af betydning ved fastlæggelsen af, hvad der kan anses for nødvendig og absolut påkrævet. - Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab, og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af original PIR-rapport fra luftfartsselskabet. - Det er en betingelse for erstatning, at erstatningskøbet bliver foretaget, inden bagagen fremkommer. Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang foretages med Eurocard Corporate kortet. - I det omfang, der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret. Eurocard Park Allé 292 DK-2605 Brøndby Telefon (+45) Telefax (+45) Eurocard Corporate udstedes og drives af SEB Kort Danmark, filial af SEB Kort AB. Pakkerejse En pakkerejse er, jf. Lov om pakkerejser 2 (lov nr. 472 af ), defineret som: Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst 2 af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning: 1) transport, 2) Indkvartering, 3) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C

Quintessentially MasterCard. Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C Quintessentially MasterCard Rejseforsikringsbetingelser sektion A og B Købsforsikring sektion C 1 SEKTION A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01Q,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD, MASTERCARD PLATIN OG MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld (Police nr. 85001188.0013) - MasterCard

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere