Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring Business MasterCard Guld"

Transkript

1 Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Business MasterCard Guld. Rejseforsikring Business MasterCard Guld er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres i samarbejde med Nordea på vegne af Business MasterCard Guld firmakortholder. De generelle betingelser for forsikringen kan du læse om i pkt. 17, og i punkt 18.1 står der, hvordan du skal forholde dig i skadestilfælde, og hvilken dokumentation der skal indsendes. 1 Hvem dækker forsikringen Forsikringen dækker indehaveren af et gyldigt Nordea Business MasterCard Guld og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/ stedbørn/adoptivbørn/plejebørn under 23 år og ægtefælles/samlevers børn fra tidligere forhold under 23 år. Disse personer (inklusive kortholder) betegnes alle hver for sig som forsikrede, når de opfylder beting-elserne for at være dækket af forsikringen. Plejebørn skal have samme folkeregisteradresse som kortholder. Hvis ægtefælle/samlever og børn ikke rejser ud/hjem sammen med hovedkortholder, er de kun dækket i det tidsrum af rejsen, som de tilbringer sammen med kortholderen. 2 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker, når kortholder har et gyldigt Nordea Business MasterCard guld, der er gyldigt i hele rejseperioden fra påbegyndelsen af rejsen fra kortholders bopæls- eller arbejdsland, og rejsen højst varer 60 dage. Det er muligt at forlænge forsikringens varighed med op til 18 måneder ved at betale et tillæg, der aftales direkte med Tryg på telefon eller via mail. Ved henvendelse skal forsikrede oplyse: police-nr. navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede dato for ud- og hjemrejse destination. Forsikringen dækker både forretningsrejser og private rejser og ophører ved hjemkomst til bopæls- eller arbejdsadressen. Forsikringsperioden forlænges automatisk med op til 48 timer, hvis hjemkomsten til bopæls- eller arbejdsadressen er forsinket som følge af forhold, der ligger uden for kortholderens indflydelse. Forsikringsperioden forlænges ligeledes så længe, det er nødvendigt som følge af lægebehandling eller hospitalsindlæggelse. 3 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker rejser over hele verden uden for bopælslandet, også rejser mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

2 4 Hvad dækker forsikringen Type af forsikringsydelse Bestemmelse Forsikringssum Selvrisiko Lægebehandling af sygdom og tilskadekomst under rejse 5.2 Op til kr. Hjemtransport som følge af sygdom og tilskadekomst 5.3 Rimelige og nødvendige udgifter. Hjemtransport som følge af dødsfald 5.4 Rimelige og nødvendige udgifter. Hjemtransport af børn 5.5 Rimelige og nødvendige udgifter. Hjemkaldelse 5.6 Rimelige og nødvendige udgifter. Tilkaldelse 5.7 Rimelige udgifter til transport, ophold eller forplejning for 1 person i op til 10 dage. Sygeledsagelse 5.8 Rimelige og nødvendige udgifter. Dødsfald som følge af ulykke kr. pr. forsikrede, 50 % af forsikringssummen, hvis forsikrede er over 65 år, og kr. for børn op til 18 år. Varigt mén som følge af ulykkestilfælde kr. pr. forsikrede med et 100% varigt mén, 50 % af forsikringssummen, hvis forsikringstager er ældre end 65 år. Bagageforsinkelse 7 Op til kr. efter 4 timers ventetid. Flyforsinkelse 8 Op til kr. ved mindst 4 timers forsinkelse. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute 9 Rimelige ekstraomkostninger til transport, hotel og forplejning. Selvrisiko på bagage 10 Op til kr. pr. hændelse, kun krav vedrørende bagage. Privatansvar 11 Op til kr. pr. skade for personskade og op til kr. for tingskade. Ansvar for skade på lejet feriebolig 12 Op til kr. pr. hændelse. 300 kr. Dækning ved overfald 13 Op til kr. pr. forsikrede. Retshjælp 14 Op til kr. 10%, min kr. Sikkerhedsstillelse 15 Op til kr. pr. tvist. Generelle undtagelser 16 Generelle betingelser 17 5 Akut sygdom og tilskadekomst under rejse Forsikringen dækker op til kr. de rimelige og nødvendige udgifter, som forsikrede har haft under rejsen i forbindelse med et akut opstået behov for behandling af sygdom, tilskadekomst eller tandlægebehandling (gælder ikke tyggeskader). Ved tandskade ydes dækning op til maksimalt kr. En skade, der kræver lægebehandling, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm (se punkt 18). 5.1 Bestående sygdom Hvis forsikrede har en bestående sygdom, dækker forsikringen behandlingen af en akut forværring af sygdommen opstået under rejsen. Sygdommen skal dog have været stabil i to måneder inden afrejsen, dvs. at der ikke har været nogen form for forværring, som har: krævet kontakt til læge eller medført en plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. Er du i tvivl om, hvorvidt forsikringen dækker, kan du kontakte Tryg på Lægebehandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst under rejse Forsikringen dækker: lægebehandling og lægeordineret medicin hospitalsophold og -behandling, herunder operationer behandling hos fysioterapeut med op til ti behandlinger; behandlingen skal være ordineret af den behandlende læge eller Trygs læge; udgifterne skal godkendes af Tryg rejseudgifter til en lokal læge eller lokalt behandlingssted transport til nærmeste hospital eller behandlingssted, der tilbyder den lægebehandling, som forsikrede har brug for; transporten omfatter også ambulancefly, hvis det ordineres af en læge i samråd med Trygs læge. Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om den udførte behandling. Desuden dækker forsikringen behandling af tandskade, der er forårsaget af en tilskadekomst under rejsen. Behandlingen og/eller undersøgelser skal foretages eller være ordineret af en tandlæge, og behandlingen skal påbegyndes i udlandet, men den afsluttende behandling kan om nødvendigt finde sted i forsikredes hjemland. Rejseforsikring Business MasterCard Guld 2

3 Forsikringen dækker ikke: udgifter til behandling opstået som følge af en bestående sygdom, som ikke har været stabil to måneder før afrejse hvis der efter relevant lægelig vurdering umiddelbart før afrejse kan forventes en forværring af den bestående sygdom under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter hvis forsikrede forud for forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdommen eller tilskadekomsten, eller hvis lægelig behandling er opgivet behandling af aids, hiv eller andre seksuelt overførte sygdomme eller følgerne heraf skade som følge af giftvirkning af medicin, alkohol eller andre euforiserende stoffer erstatning for de psykiske følger af en skade eller sygdom selvforskyldt tilskadekomst eller tilskadekomst som følge af, at forsikrede bevidst har udsat sig selv for indlysende fare rekreations- eller kurophold fortsat behandling, hvis forsikrede afviser hjemsendelse, når den lokale læge i samråd med Trygs læge har besluttet at hjemsende forsikrede behandling efter hjemkomst til bopælslandet udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, hvis forsikrede igen rejser til udlandet efter at være hjemsendt, og dette ikke skriftligt er aftalt med Tryg fødsel eller følger af graviditet, der opstår efter udløbet af 35. svangerskabsuge tandskade som følge af bid eller tygning. Se også punkt 16. Generelle undtagelser. 5.3 Hjemtransport som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland. Hjemtransporten skal være ordineret og godkendt af Trygs læge. Tryg er berettiget til at forlange, at forsikrede transporteres til bopælslandet. 5.4 Hjemtransport som følge af dødsfald Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland og udgifter til lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering, udgifter til en præst, kiste osv. 5.5 Hjemtransport af børn, der rejser sammen med forsikrede Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter til hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, hvis forsikrede på grund af sygdom eller tilskadekomst er hospitalsindlagt, og det vurderes at være bedst for børnene at blive sendt hjem til familien i hjemlandet. Hjemsendelsen skal aftales med Tryg, som kan være behjælpelig med at arrangere transporten. Udgifter til hjemtransport af børn dækkes ikke, hvis forsikredes ægtefælle/samlever deltager i rejsen. 5.6 Hjemkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport til bopæls-/arbejdslandet. Hvis forsikrede i nødstilfælde er tvunget til at afbryde sin rejse for at rejse tilbage til bopæls-/arbejdslandet, betales rimelige og nødvendige udgifter til transportmidler i fast rute, hvis grunden til hjemkaldelse er, at der: opstår alvorlig sygdom/tilskadekomst af livstruende art eller dødsfald, der rammer forsikredes ægtefælle/samlever, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/samlevere, en nær arbejdskollega eller en arbejdskollega, der rejser sammen med forsikrede og er dækket af sin egen Nordea Business MasterCard Guld rejseforsikring sker alvorlig skade på eller indbrud i forsikredes private bolig eller på forsikredes arbejdsplads i bopæls-/arbejdslandet, som kræver, at forsikrede straks vender tilbage til bopæls-/arbejdslandet; alvor lig skade eller indbrud forstås her som den situation, hvor hele eller en betydelig del af boligen eller arbejdspladsen er berørt, fx i forbindelse med brand, oversvømmelse eller indbrud med omfattende ødelæggelser eller tyveri til følge. Rejsen tilbage til bopæls-/arbejdslandet aftales med Tryg inden afrejse. Der udbetales kun erstatning, hvis omgående afrejse til bopælslandet er nødvendig, og forsikrede ankommer til bopælslandet ikke senere end 48 timer før den planlagte hjemkomst. Hvis forsikrede genoptager rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport til at rejse retur, forudsat at rejsen genoptages 15 døgn, før forsikringsperioden udløber. 5.7 Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotel og forplejning for en person i op til ti dage. Dækningen gælder tilkaldelse, der sker med henblik på at besøge forsikrede, hvis forsikrede af lægelige årsager ikke for øjeblikket kan hjemtransporteres til bopælslandet og er nødt til at opholde sig mindst fem døgn på et hospital. Den besøgende er under rejsen dækket af kortholders rejseforsikring. 5.8 Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport, ophold og forplejning for op til en medforsikret og børn op til 18 år. Udgifterne til transport erstattes maksimalt med ordinært rutefly på økonomiklasse. Udgifterne til ophold erstattes maksimalt med udgifter til et mellemklassehotel. Forsikringen dækker sygeledsagelse, når forsikredes planlagte rejse afbrydes eller forsinkes i forbindelse med, at: forsikrede bliver akut syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mindst tre dage forsikrede afgår ved døden forsikrede hjemtransporteres. Desuden dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport med henblik på at: genoptage den fastlagte rejserute i henhold til den oprindelige rejseplan efter endt hospitalsophold genoptage den fastlagte rejserute for sygeledsager, når sygeledsager har ledsaget forsikrede til bopælslandet. Det er en betingelse, at rejsen genoptages senest 14 dage efter, at sygeledsagelsen er fuldført, og at der er mindst syv dage tilbage af rejsens og forsikringens varighed. Sygeledsagelse skal aftales med Tryg. 6 Dækning ved ulykkestilfælde under rejse Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde under rejse. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 6.1 Dødsfald som følge af ulykkestilfælde Forsikringssummen er op til kr. pr. forsikrede. Hvis forsikrede er fyldt 65 år, er forsikringssummen kr., og er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen kr. Retten til dødsfaldserstatning opstår, hvis forsikredes tilskadekomst medfører døden inden for ét år fra ulykkestilfældet. Erstatning, der betales til forsikrede ved varigt mén som følge af et ulykkestilfælde, fratrækkes i den ydelse, der udbetales i tilfælde af dødsfald, hvis dødsfaldet skyldes samme ulykkestilfælde. Hvis forsikrede afgår ved døden, inden erstatning for varigt mén kommer til udbetaling, udbetales der ikke erstatning for varigt mén. Rejseforsikring Business MasterCard Guld 3

4 Følgende tilfælde klassificeres ikke som et ulykkestilfælde, og der udbetales ikke erstatning ved: dødsfald som følge af infektion, der er forårsaget af bakterier, virus eller anden smitsom årsag dødsfald forårsaget ved brug af medicin, kirurgisk indgreb, behandling eller lægeundersøgelse. 6.2 Varigt mén som følge af ulykkestilfælde Forsikringssummen er op til kr. pr. forsikrede. Hvis forsikrede er fyldt 65 år, er forsikringssummen kr. Forsikringen udbetaler erstatning i tilfælde af en méngrad på mindst 5 pct. Har forsikrede ret til méngradserstatning, skal méngraden fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest tre år efter ulykkestilfældets indtræden. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Méngraden fastsættes under hensyntagen til forsikredes erhverv. Forsikringen dækker ikke tab af erhvervsevne. Méngradserstatningen udgør den procent af forsikringssummen, som svarer til méngraden. Méngradsprocenten for tab af flere legemsdele kan tilsammen ikke overstige 100 pct. En méngrad, som var til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Følgende tilfælde klassificeres ikke som et ulykkestilfælde, og der udbetales ikke erstatning ved: varigt mén som følge af infektion, der er forårsaget af bakterier, virus eller anden smitsom årsag varigt mén som følge af brug af medicin, kirurgisk indgreb, behandling eller lægeundersøgelse. 7 Bagageforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til køb af tøj og toiletartikler op til kr. pr. person pr. skade. Forsikringen dækker, hvis indtjekket bagage er forsinket i mere end fire timer fra forsikredes ankomst til en destination udenfor bopælslandet. Formålet er ikke at erstatte forsvundne genstande, men alene at give mulighed for køb af rent tøj og toiletartikler for at afhjælpe et akut behov. Erstatning ydes ud fra genstandens funktionsværdi og ikke ud fra, hvilke mærkevarer forsikrede normalt bruger. Købene skal foretages på ankomstdestinationen. Når den forsikrede bagage dukker op, er forsikrede stillet, som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande købt efter dette tidspunkt. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at bagagen har været tjekket ind hos et flyselskab som medfølgende bagage, og at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage. Der udbetales ikke erstatning: for andre afgange end de afgange, der er registreret i det internationale reservationssystem for registrerede rutefly for toldmyndigheds og/eller anden myndigheds beslaglæggelse af bagage ved forsinkelse som følge af strejke eller faglige aktioner ved forsinkelse af bagage på slutdestinationen i henhold til rejseplanen. 8 Flyforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til fortæring og eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse. Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af et reserveret fly i mere end fire timer, eller hvis et reserveret fly er helt indstillet, og hvis forsikrede ikke kommer med et reserveret fly på grund af overbooking, og intet alternativt fly kan tilbydes inden for fire timer. Forsikringen dækker ikke, hvis: flyet er forsinket på grund af strejke, arbejd efter reglerne-aktioner eller lignende blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale flyet er forsinket i bopæls-/arbejdslandet forsikrede på grund af egen skyld ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimumstransfertid/-transittid. 9 Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forplejning, hotel og transport for at kunne indhente den planlagte rejserute, dog maksimalt på økonomiklasse. Forsikringen dækker i det tidsrum, hvor forsikrede har forladt sin bopæl/arbejdsplads eller feriedestination til første tjek-ind på rejsen. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med indhentning af den oprindeligt fastlagte rejserute som følge af: nedbrud på offentlige transportmidler strejke eller lockout på forsikredes arbejdsplads uforudsete vejrforhold trafikulykke, der nødvendiggør bjærgning ved et bjærgningsselskab, eller uforudsete trafikale forhindringer, hvis privatbil benyttes dokumenteret strømafbrydelse. Forsinket fremmøde skal omgående meldes til Tryg Alarm, som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv. 10 Selvrisiko på bagage Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Forsikringen dækker under ophold i udlandet eller under ophold i lejet feriebolig for nedenstående skader. Selvrisikoforsikring dækker skade og tyveri af bagage, når selvrisikoen vedrører skadeudbetaling fra forsikredes private indboforsikring. 11 Privatansvar Forsikringssummen er op til kr. på personskade og kr. på tingskade. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen ved beskadigelse af personer og ting i henhold til gældende lov i det land, skaden sker. Forsikringen dækker ikke ansvar: som forsikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv for skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund for skade forvoldt ved brug af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj. 12 Ansvar for skade på lejet feriebolig Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Der er en selvrisiko på 300 kr. pr. skade. Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på: inventar eller bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt lejet campingvogn, mobilhome eller telt, når det er i forsikredes varetægt. Forsikringen dækker ikke: skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold skade forvoldt af dyr. Rejseforsikring Business MasterCard Guld 4

5 13 Dækning ved overfald Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Forsikringen dækker vold over for eller mishandling af forsikrede, når den er begået af tredjemand med påviselig skade til følge. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 14 Retshjælp Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Selvrisikoen er 10 pct. pr. skade, dog minimum kr. Forsikringen dækker forsikredes juridiske udgifter, når der rejses civilretligt erstatningskrav som følge af, at forsikrede som privatperson: uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser. Undtagelse Forsikringen dækker ikke assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. 15 Sikkerhedsstillelse Summen er op til DKK pr. tvist. Tryg stiller sikkerhed for: betaling af procesomkostninger frigivelse af forsikrede i tilfælde af, at denne bliver tilbageholdt, fængslet eller truet hermed i forbindelse med et færdselsuheld; inden for forsikringssummen er sikkerhedsstillelsen (kautionen) begrænset til højst kr. pr. forsikrede. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Tryg. Undtagelse: Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. 16 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: følgerne af graviditet inden for den sidste måned før forventet fødsel forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed deltagelse i strafbare handlinger deltagelse i slagsmål, undtagen i selvforsvar erhvervsdykning deltagelse i professionel sport dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i egenskab af privatperson; professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som skal opgives som indkomst deltagelse i motorsport, uanset arten heraf flybesætning under flyvning rejser til og fra boreplatforme og skader i forbindelse med arbejde på boreplatforme krav foranlediget af nye love, regulativer eller retningslinier udstedt af en offentlig myndighed deltagelse i ekspeditioner eller bjergbestigning beslaglæggelse af bagage foretaget af toldmyndigheder eller anden myndighed rejse i bopælslandet udgifter, som erstattes helt eller delvist af det blå EU-sygesikringskort. selvmord eller selvmordsforsøg. Krig og terror Derudover dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. Forsikringen dækker, hvis forhold som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. Forsikringen dækker maksimalt en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningen er dog betinget af, at: der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør eller borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet forsikrede ikke selv deltager i handlingerne konflikten ikke omfatter udledning af biologiske eller kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at myndighederne på grund af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 17 Generelle betingelser 17.1 Forsikringsgiver og forsikringstager: Forsikringsgiver: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Forsikringstager: Nordea Bank Danmark A/S Christiansbro, Strandgade København K 17.2 Aftalegrundlag For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales, og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis et andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Bestemmelsen gælder også i de tilfælde, hvor begge forsikringer er i Tryg. Bestemmelsen om dobbeltforsikring gælder ikke for dødsfald, afsnit 6.1 varigt mén, afsnit 6.2. Rejseforsikring Business MasterCard Guld 5

6 17.5 Klagemyndighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf: kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 18 I tilfælde af skade I tilfælde af alvorligt tab eller alvorlig skade skal forsikrede eller en anden person omgående kontakte: Tryg Alarm Vores medarbejdere og læger på tryg Alarm sidder klar døgnet rundt på: Telefon: Telefax: I de tilfælde, hvor der opstår mindre udgifter for forsikrede, skal forsikrede først for egen regning betale disse udgifter og derefter søge om erstatning efter at være vendt hjem fra rejsen. Det kan gøres ved at kontakte Skade og rejseservice kl på Skader kan også anmeldes på tryg.dk under Privat Anmeld skade Skadesanmeldelse I dette afsnit fremgår det, hvilken dokumentation der kræves indsendt sammen med skadesanmeldelsen på de enkelte dækninger. Sygdom og hjemtransport lægeerklæring kopi af recepter en liste over udgifterne originale kvitteringer. Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse originale kvitteringer for ekstra transportudgifter og forplejning lægeerklæring, dødsattest eller anmeldelsen til politi/redningsselskab. Dødsfald som følge af ulykkestilfælde dødsattest obduktionsrapport, hvis den foreligger dokumenter, der præciserer, hvem de begunstigede er (fx testamente eller udskrift fra personregisteret med oplysninger om slægtninge) eventuel politiundersøgelsesrapport. Varigt mén som følge af ulykkestilfælde lægeerklæring beskrivelse af hændelsen og navn og adresse på eventuelle vidner eventuel politiundersøgelsesrapport. Forsinkelse af fly og bagage PIR (Property irregularity Report) eller anden dokumentation for forsinkelsen udstedt af flyselskabet dokumentation for, hvornår bagagen er returneret til forsikrede originale kvitteringer for udgifter der, hvor forsinkelsen har fundet sted. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute detaljer om hændelsen i form af politirapport eller erklæring fra transportselskabet, myndigheder eller lignende originale kvitteringer for udgifter. Selvrisiko på bagage dokumentation for betaling af selvrisiko hos forsikredes indboforsikring. Privatansvar beskrivelse af hændelsesforløbet navn og adresse på skadelidte og eventuelle vidner eventuel politirapport. Ansvar for skade på lejet feriebolig beskrivelse af hændelsesforløbet skriftligt krav fra modparten. Overfald dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed lægeerklæring navn og adresse på eventuelle vidner. Retshjælp kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen, advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg. Sikkerhedsstillelse politirapport, udskrift af retsprotokol eller lignende, der kan dokumentere, at der er stillet krav om en sikkerhedsstillelse/kaution Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Rejseforsikring Business MasterCard Guld 6

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. januar 2017 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for MasterCard Premium. Udskiftes

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Nordea Black. Forsikringsbetingelser

Nordea Black. Forsikringsbetingelser Nordea Black Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Black. Udskiftes Nordea Black i forsikringsperioden

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere