FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes til: SOS International A/S, herefter SOS Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Rejseforsikring: Telefon (45) ved akut skadehjælp Telefon (45) ved skade- og rejseassistance ml. kl Telefon (45) ved indhentning af forhåndsgodkendelse Telefax (45) Mobiltelefon skader: Telefon (45) , ml og Mail: Ved anmeldelse af skade skal sikrede oplyse kortholders fulde navn, kortnummer og udløbsdato på kortholders Danske MasterCard Mobil kort sted og telefonnummer, hvor kortholder kan træffes, og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Skadeanmeldelser kan hentes på Ved anmeldelse af tyveri og hændeligt uheld skade skal følgende oplyses. Ved tyveri (overfald) anmeldes tyveriet til politiet indenfor 48 timer. Udfylde skadeanmeldelsesblanketten, og indsende denne sammen med o evt. politirapport/kvittering for anmeldelsen o o original købskvittering for mobiltelefonen dokumentation for, at telefonen er betalt med Danske MasterCard Mobil (kontoudtog fra banken). Ved overfald indsendes lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet, med dato og underskrift eller andet bevis på tyveriet. Ved hændeligt uheld sendes telefonen til SOS. Enhver anden dokumentation eller information som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort, udstedt af Danske Bank A/S. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den konto, som påføres skadeanmeldelsen. 2.3 Transport på Chartis regning Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, dækkes max. det beløb, der svarer til de udgifter, SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke 3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel. 3.3 forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. 3.4 deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion og som følgelig skal opgives som indkomst. 3.7 deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel, scooter eller knallert. 3.9 forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs. Side 1 af 9

2 3.11 forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang ekskluderet forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer, udstedt af regering eller offentlig myndighed forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser rejser foretaget inden for bopælslandets grænser udgifter til sygdom og hjemtransport opstået på ferierejser i de lande hvor den danske rejsesygesikring dækker rejser foretaget mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, afsnit Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder, som følger af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis de ovenfor nævnte forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, eller konflikten ikke omfatter udledning af biologiskog kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 Kroniske lidelser Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste to måneder før afrejsen ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg), eller været underkastet ændringer i medicinering. Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen. En forhåndsgodkendelse kan fås ved henvendelse til Rejseservice hos SOS, hvorefter SOS vil give en skriftlig tilkendegivelse af, om forsikringen dækker. 6.0 Maksimal erstatning pr. forsikrede Besiddelse af to eller flere MasterCard, udstedt af Danske Bank, kan aldrig forpligte Chartis til at udbetale erstatning på mere end et af kortene, med mindre der er tale om anmeldelse af et ulykkestilfælde. 7.0 Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker Chartis kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, afsnit 4.0) dækker forsikringen fuldt ud. Forsikringen gælder ikke i tilfælde af tab, der måtte opstå, hvis undersøgelse af en skade, reparationer eller udbetaling af erstatning er forsinket som følge af naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution eller oprør eller som følge af indgreb fra myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede. 8.0 Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police indtræder Chartis i alle forsikredes rettigheder desangående. 9.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang, denne ikke er fraveget i betingelserne Ankenævn for Forsikring Chartis er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring: Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45) Side 2 af 9

3 SEKTION B Rejseforsikring 1.0 Hvem dækker rejseforsikringen Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort udstedt af Danske Bank A/S, og med folkeregister adresse i Danmark. 2.0 Hvad dækker rejseforsikringen Forsikringen dækker Rejseulykke (Afsnit 4.) Sygdom/hjemtransport (Afsnit 5.) Sygeledsagelse (Afsnit 6.) Tilkaldelse (Afsnit 7.) Hjemkaldelse (Afsnit 8.) Overfaldsforsikring (Afsnit 9.) Retshjælp og sikkerhedsstillelse (Afsnit 10.) Flyforsinkelse (Afsnit 11.) Flyforbindelse (Afsnit 12.) Bagageforsinkelse (Afsnit 13.) 3.0 Hvornår og hvilke rejser er omfattet af forsikringen Det er en betingelse for dækningen, at fly- og pakkerejser skal være betalt med Danske MasterCard Mobil, for at forsikringerne gælder flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med kortet. Med pakkerejser menes et rejsearrangement som købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v. Benyttes luftfartselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med kortet. For øvrige rejser er der intet krav til, at rejsen skal betales med kortet. Forsikringen dækker kun private rejser. 3.1 Varighed Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet med en varighed på op til 30 dage. Såfremt rejsens varighed er længere end 30 dage, dækker forsikringen de første 30 dage. Hvis rejsens varighed overstiger 30 dage på grund af en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 3.2 Private rejser Forsikringen dækker skader, som den forsikrede pådrager sig under hele rejsen. Dækningen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde sin rejse og ophører, når forsikrede returnerer til sin bopæl/arbejdsplads efter endt rejse. 4.0 Rejseulykke Forsikringssum ved dødsfald kr. Forsikringssum ved varigt mén kr. Forsikringssum ved dødsfald for personer under 18 år kr. Forsikringssum ved tandskade kr. 4.1 Dækning Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af et ulykkestilfælde, opstået under transport i et offentligt transportmiddel, fly, tog, båd, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 4.2 Erstatning Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden et år fra skadedatoen. Ved død udbetales kr. Ved dødsfald for personer under 18 år udbetales kr. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt méngradserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen Ret til erstatning for varigt mén foreligger, når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk ménprocent på mindst fem procent og tilstanden er stationær. Erstatningen udbetales senest tre år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen ved varigt mén udgør kr. Erstatningen udbetales med en så stor del af forsikringssummen, der svarer til méngraden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Den medicinske méngrad fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Ménprocenten kan ikke overstige 100 procent En méngrad, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Méngraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående mén Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandskade som følge af et ulykkestilfælde erstattes med op til kr. Tandbehandlingen skal påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 4.3 Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde skade på grund af smitte med virus og bakterier eller andre mikroorganismer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Side 3 af 9

4 4.3.5 dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Chartis. 5.0 Sygdom/hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport kr. 5.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejsen: Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker følgende rimelige faktiske udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst. Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transportomkostninger til nærmeste egnede behandlingssted dækkes. Lægeordineret ruteflytransport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. I tilfælde af forsikredes død på rejsen, dækkes lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret hospitalsophold Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Akut opstået tandlidelse. 5.2 Erstatning Der ydes erstatning med indtil kr. for udgifter i forbindelse med hospitalsophold, behandling, operationer, lægebehandling, lægeordineret medicin samt eventuel transport Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse erstattes med op til kr. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved behandling af sygdom eller tilskadekomst opstået før rejsen, og hvor et behandlingsbehov måtte påregnes at opstå under rejsen ambulanceflytransport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulanceflytransporten anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare ikke lægeordineret medicin sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed rekreations- og kurophold følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel behandling efter hjemkomst til bopælslandet fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS læge tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Chartis. 6.0 Sygeledsagelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter for en person højst kr. 6.1 Forsikringsdækning Forsikringen dækker udgifter til sygeledsagelse, når den forsikrede person behøver ledsagelse på grund af akut opstået sygdom og tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn behøver ledsagelse ved ordineret hjemtransport af SOS, på grund af akut opstået sygdom og tilskadekomst Side 4 af 9

5 afgår ved døden på rejsen. 6.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for højst en af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) til hotelophold og forplejning på op til kr. pr. person pr. døgn i højst 10 døgn transport i forbindelse med sygeledsagelsen transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog højst ordinært rutefly på økonomiklasse transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden syv døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jævnfør afsnit 7.0 Tilkaldelse. 7.0 Tilkaldelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter for en person højst kr. 7.1 Forsikringsdækning Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for en person, der efter aftale med Chartis /SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller forsikrede afgår ved døden. 7.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for en person til rejseudgifter inklusive transportudgifter ifølge original specificeret regning, dog højst ordinært rutefly på økonomiklasse hotelophold og forplejning med op til kr. pr. døgn i højst 10 døgn. Det er en betingelse for Chartis erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for tre døgn. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jævnfør afsnit 6.0 Sygeledsagelse. 8.0 Hjemkaldelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter højst kr. 8.1 Dækning Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldelse pga. dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut opstået sygdom hos forsikredes forældre/svigerforældre stedforældre/stedsvigerforældre børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn eller stedbørnebørn søskende, stedsøskende svoger/svigerinde bedsteforældre Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår. Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Forsikringen er udvidet til at omfatte personalechefens afbrydelse af egen ferie ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. 8.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport for af forsikrede, højst kr. Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med Chartis. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Det er en betingelse for Chartis erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse. 8.3 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse. Side 5 af 9

6 9.0 Overfaldsforsikring Forsikringssum kr. 9.1 Dækning Forsikringen dækker vold overfor eller mishandling af den forsikrede tilføjet forsætligt af tredjemand Overfaldet skal anmeldes til den nærmeste politimyndighed, og forsikrede skal indsende en beskrivelse af uheldet til Chartis Europe. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder Chartis i forsikredes ret imod skadevolder AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker med indtil kr. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis, skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 10 Retshjælp og sikkerhedsstillelse Forsikringssum kr Dækning Forsikringen yder erstatning af forsikredes udgift til juridisk forsvar, hvis forsikrede som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser, og derved pådrager sig et civilretsligt erstatningsansvar Erstatning Chartis påtager sig at betale op til kr. til juridisk forsvar, såfremt forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag Herudover påtager Chartis sig at deponere op til kr. på forsikredes vegne som sikkerhed for: Betaling af procedure omkostninger med undtagelse af sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. Frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest tre måneder efter, det er foretaget af Chartis Såfremt forsikrede i forbindelse med rejsen fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil Chartis lægge ud for en eventuel kaution på højst kr. pr. forsikrede. Omkostningerne herved debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse fra Danske Bank Undtagelser Undtaget er assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. Denne undtagelse omfatter dog ikke SOS pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af forsikrede i forbindelse med færdselsuheld Flyforsinkelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer. Indstillet fly, som medfører en forsinkelse på mere end 4 timer Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og nødvendige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original Flyforbindelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med at sikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly og intet alternativ fly kan tilbydes inden for 4 timer efter planlagt afgang Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og nødvendige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Endvidere henvises til Sektion A - Fællesbetingelser Bagageforsinkelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af indskrevet bagage, som sikrede medbringer på rejsen. Bagagen skal være forsinket i mere end 4 timer fra ankomst til destinationen Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og absolut nødvendige udgifter til indkøb af klædningsgenstande og toiletartikler for at kunne fortsætte rejsen. Erstatning kan ydes op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Genstandene skal være købt på destinationen og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original. Side 6 af 9

7 Indkøb, foretaget efter bagagen er udleveret, dækkes ikke. Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er forsinket i bopælslandet ved hjemkomst til slutdestinationen. Dette gælder uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Endvidere henvises til Sektion A Fællesbetingelser. SEKTION C Rejseassistance 1.0 Hvem dækker adgangen til rejseassistance Rejseassistance er udelukkende en service, som SOS International A/S yder til kortholdere, jvf. nedenstående. Der ydes ikke nogen form for erstatningsudbetaling i denne service. Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort er omfattet af adgangen til rejseassistance: 2.0 Hvor og hvornår er kortholder omfattet af rejseassistance 2.1 Ved ferierejser af en varighed af indtil 30 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 30 dage, er der kun adgang til at benytte sig af rejseassistance på de første 30 dage af rejsen. 2.2 Adgangen til rejseassistance dækker fra det tidspunkt, kortholder forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 3.0 Hvad omfatter rejseassistance 3.1Rejseassistance omfatter Sygdomsassistance (4.0) Personlig assistance (5.0) Rejseassistance (6.0) 4.0 Sygdomsassistance 4.1 Henvisning til hospital, læge etc. bopælslandet har behov for kontakt til læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske, tandlæge, handicap tjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS International A/S kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af hospital, læge etc. afholdes af Chartis Europe, hvis årsagen skyldes akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, jvf. Sektion B - Rejseforsikring, afsnit Udsendelse af læge bopælslandet på grund af sin aktuelle helbredstilstand ikke selv kan tage til lægen / på hospitalet, kan der udsendes en læge til behandling af forsikrede på hotel el. lign. SOS International A/S kan kontaktes for arrangering heraf. 4.3 Henvisning til tandlæge, øjenlæge mv. bopælslandet har behov for kontakt til klinik, sygeplejerske, tandlæge, handicap tjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS International A/S kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af ovennævnte afholdes af kortholderen med mindre dækning er berettiget, jvf. Sektion B - Rejseforsikring. 4.4 Adgang til hospital bopælslandet har behov for organisering af indlæggelse og / eller garanti for betaling af omkostninger i forbindelse med indlæggelsen, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. 4.5 Fremsendelse af medicin bopælslandet har behov for fremsendelse af medicin fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. Det er en betingelse for dækning, at medicinen ikke kan fremskaffes lokalt. 4.6 Fremsendelse af briller eller kontaktlinser bopælslandet mister eller ødelægger sin briller / kontaktlinser og har behov for fremsendelse af nye briller / kontaktlinser fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. Den faktiske omkostning for anskaffelsen af nye briller/kontaktlinser afholdes af kortholderen, mens Chartis afholder omkostningerne ved forsendelsen. 4.7 Fremsendelse af recept bopælslandet har behov for medicin, som kræver fremsendelse af recept fra læge i bopælslandet til læge i opholdslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. 5.0 Personlig assistance Såfremt kortholder under rejse uden for bopælslandet ønsker information omkring følgende forhold, kan SOS International A/S kontaktes. Henvisning til ambassade eller konsulat. Information omkring visum og pas. Information omkring vaccinationer. Information omkring toldforhold. Information omkring vekselkurser og skatter. Henvisning til /udsendelse af tolk. Såfremt kortholder i forbindelse med fængsling eller indlæggelse har behov for en tolk, vil SOS sørge for at foretage de nødvendige foranstaltninger herfor. Side 7 af 9

8 De faktiske omkostninger i forbindelse med brugen af tolken afholdes af kortholder. Omkostningen debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse fra Danske Bank. 6.0 Rejseassistance 6.1 Fremskaffelse af kontanter bopælslandet mister eller får stjålet alle sine kontanter eller kreditkort, eller i tilfælde af, at der ingen adgang er til en pengeautomat, vil SOS International A/S sørge for fremsendelse af kontanter. Det faktiske fremsendte beløb (højst kr.) debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse af Danske Bank. Omkostningerne og ekspeditionstiden til denne service, afhænger af hvilket land kortholder befinder sig i. 6.2 Oplysninger i tilfælde af problemer under rejser I tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse, f.eks. tab eller tyveri af ID-papirer, pas, penge, rejsepapirer o. lign., vil SOS meddele alle nødvendige oplysninger og fremgangsmåder i forhold til relevante myndigheder og organisationer. 6.3 Vigtige beskeder Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for at sende en eller flere vigtige beskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser i forsikredes hjemland, vil SOS International A/S sørger for denne fremsendelse. 6.4 Mistet bagage Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sin bagage, vil SOS International A/S yde assistance i forbindelse med lokalisering af den forsvundne bagage. Denne assistance indebærer jævnlig rapportering til kortholderen. Det er en betingelse, at bagagen har været mistet i mere end fire timer. 6.5 Returrejse Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sit Danske MasterCard Mobil kort og / eller sit pas, vil SOS International A/S yde assistance i forbindelse med at erstatte dem. bopælslandet mister sin returbillet, vil SOS International A/S sørge for, at returbilletten erstattes med en tilsvarende billet. Den faktiske omkostning ved købet af returbilletten afholdes af kortholder. Omkostningerne debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse af Danske Bank SEKTION D Mobiltelefonforsikring uheld og tyveri 1.0 Hvem dækker mobiltelefondækningen Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil udstedt af Danske Bank A/S med folkeregister adresse i Danmark. 2.0 Hvornår er kortholder omfattet af forsikringen Forsikringen dækker i et år fra købsdatoen. 3.0 Hvad omfatter mobiltelefondækningen Telefonen skal være købt fra ny og være betalt i sin helhed med Danske MasterCard Mobil 3.1 Forsikringen omfatter Hændelige uheld (pludselig udefra kommende hændelse)- og røveri af mobiltelefon (4.0) 4.0 Hændelige uheld og røveri af mobiltelefon Højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelser er kr. pr. år uanset antal skader, og højest kr. pr. skade. Definition på røveri: Tyveri af mobiltelefon ved røverisk overfald og/eller ved trusler om anvendelse af vold. 4.1 Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med røveri af mobiltelefon ved overfald og/eller ved trusler om anvendelse af vold. hændeligt uheld (pludselig, tilfældig og uforudsigelig udefra kommende hændelse) Det vil sige, at der skal ske en hændelse f.eks. at skuldertaskens rem knækker med det resultat, at tasken falder på gulvet, og telefonen i tasken bliver beskadiget. Eller at telefonen tabes ud af hånden på grund af sammenstød med en anden person, eller telefonen bliver skubbet ned fra bordet af en hundehale/flyvende fodbold og lignende typer uheld. Der skal altså ske en udefra kommende hændelse, der er årsag til uheldet. 4.2 Erstatning Ved røveri af mobiltelefon i forbindelse med overfald og/eller i forbindelse med trusler om anvendelse af vold erstattes den stjålne telefon med en tilsvarende telefon hvis muligt, eller med en telefon med de samme tekniske specifikationer. Såfremt værdien af den stjålne telefon overstiger den maksimale erstatning på kr., udbetales kr. Der er ingen selvrisiko. Ved hændeligt uheld repareres telefonen. Hvis reparation ikke er mulig, eller reparationsomkostningerne overstiger værdien af telefonen på skadetidspunktet, eller reparationsomkostningerne overstiger det maksimale beløb på kr., erstattes telefonen med en tilsvarende eller en med de samme tekniske specifikationer. Såfremt værdien af den beskadigede telefon Side 8 af 9

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD PLATIN EKSKLUSIV OG MASTERCARD WORLD SIGNIA EKSKLUSIV Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelser nr. 03EPL, juli 2013, police nr. 5814260226 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 1.0. LIC Forsikring underagent for Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.

[1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01. [1] n sikkerhed på ferien FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikrings FERIEREJSEFORSIKRING Europa (EU/EØS) hhv. 89.0.01.620-0001 360 og 89.0.01.620-0002 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

Jyske MasterCard Platinum

Jyske MasterCard Platinum Jyske MasterCard Platinum FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 06JP Policenummer: Jyske MasterCard Platinum Corporate 5814712852 Jyske MasterCard

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, Bredgade 76, 1260 København K, telefonnr. 70272727, CVR nr. 42753211 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Guld og MasterCard Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget produktgaranti

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited United Kingdom, CVR nr. 34 61 76 94, Tel. (+45) 3373 2400 Fax (+45) 3373 2470 Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring Police 97.90.1.040. Rev. 220914. Indhold: Fører- og passagerulykkesforsikring Rejseforsikring ved motorcykelferie Nøgledækning Punkteringsdækning

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere