FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (45) Anmeldelse af skade Enhver skade skal anmeldes til: SOS International A/S, herefter SOS Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Rejseforsikring: Telefon (45) ved akut skadehjælp Telefon (45) ved skade- og rejseassistance ml. kl Telefon (45) ved indhentning af forhåndsgodkendelse Telefax (45) Mobiltelefon skader: Telefon (45) , ml og Mail: Ved anmeldelse af skade skal sikrede oplyse kortholders fulde navn, kortnummer og udløbsdato på kortholders Danske MasterCard Mobil kort sted og telefonnummer, hvor kortholder kan træffes, og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Skadeanmeldelser kan hentes på Ved anmeldelse af tyveri og hændeligt uheld skade skal følgende oplyses. Ved tyveri (overfald) anmeldes tyveriet til politiet indenfor 48 timer. Udfylde skadeanmeldelsesblanketten, og indsende denne sammen med o evt. politirapport/kvittering for anmeldelsen o o original købskvittering for mobiltelefonen dokumentation for, at telefonen er betalt med Danske MasterCard Mobil (kontoudtog fra banken). Ved overfald indsendes lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskriver omstændighederne ved overfaldet, med dato og underskrift eller andet bevis på tyveriet. Ved hændeligt uheld sendes telefonen til SOS. Enhver anden dokumentation eller information som er nødvendig for at forsikringsselskabet kan behandle anmeldelsen og beregne den rigtige erstatning. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort, udstedt af Danske Bank A/S. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den konto, som påføres skadeanmeldelsen. 2.3 Transport på Chartis regning Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, dækkes max. det beløb, der svarer til de udgifter, SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke 3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel. 3.3 forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. 3.4 deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion og som følgelig skal opgives som indkomst. 3.7 deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel, scooter eller knallert. 3.9 forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs. Side 1 af 9

2 3.11 forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang ekskluderet forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer, udstedt af regering eller offentlig myndighed forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser rejser foretaget inden for bopælslandets grænser udgifter til sygdom og hjemtransport opstået på ferierejser i de lande hvor den danske rejsesygesikring dækker rejser foretaget mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, afsnit Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder, som følger af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis de ovenfor nævnte forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, eller konflikten ikke omfatter udledning af biologiskog kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 Kroniske lidelser Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste to måneder før afrejsen ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg), eller været underkastet ændringer i medicinering. Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen. En forhåndsgodkendelse kan fås ved henvendelse til Rejseservice hos SOS, hvorefter SOS vil give en skriftlig tilkendegivelse af, om forsikringen dækker. 6.0 Maksimal erstatning pr. forsikrede Besiddelse af to eller flere MasterCard, udstedt af Danske Bank, kan aldrig forpligte Chartis til at udbetale erstatning på mere end et af kortene, med mindre der er tale om anmeldelse af et ulykkestilfælde. 7.0 Dobbeltforsikring Såfremt der foreligger dobbeltforsikring, dækker Chartis kun i det omfang, forsikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, afsnit 4.0) dækker forsikringen fuldt ud. Forsikringen gælder ikke i tilfælde af tab, der måtte opstå, hvis undersøgelse af en skade, reparationer eller udbetaling af erstatning er forsinket som følge af naturkatastrofer, krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution eller oprør eller som følge af indgreb fra myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede. 8.0 Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police indtræder Chartis i alle forsikredes rettigheder desangående. 9.0 Forsikringsaftaleloven For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang, denne ikke er fraveget i betingelserne Ankenævn for Forsikring Chartis er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Chartis om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til Chartis ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring: Anker Heegaards Gade 2 DK 1572 København V Telefon (45) Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen på telefonnummer (45) Side 2 af 9

3 SEKTION B Rejseforsikring 1.0 Hvem dækker rejseforsikringen Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort udstedt af Danske Bank A/S, og med folkeregister adresse i Danmark. 2.0 Hvad dækker rejseforsikringen Forsikringen dækker Rejseulykke (Afsnit 4.) Sygdom/hjemtransport (Afsnit 5.) Sygeledsagelse (Afsnit 6.) Tilkaldelse (Afsnit 7.) Hjemkaldelse (Afsnit 8.) Overfaldsforsikring (Afsnit 9.) Retshjælp og sikkerhedsstillelse (Afsnit 10.) Flyforsinkelse (Afsnit 11.) Flyforbindelse (Afsnit 12.) Bagageforsinkelse (Afsnit 13.) 3.0 Hvornår og hvilke rejser er omfattet af forsikringen Det er en betingelse for dækningen, at fly- og pakkerejser skal være betalt med Danske MasterCard Mobil, for at forsikringerne gælder flyrejser til/fra/mellem rejsedestinationer skal være betalt med kortet. Med pakkerejser menes et rejsearrangement som købes samlet, og som består af transport, indkvartering m.v. Benyttes luftfartselskabernes bonusrejser, skal skatter og afgifter være betalt med kortet. For øvrige rejser er der intet krav til, at rejsen skal betales med kortet. Forsikringen dækker kun private rejser. 3.1 Varighed Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet med en varighed på op til 30 dage. Såfremt rejsens varighed er længere end 30 dage, dækker forsikringen de første 30 dage. Hvis rejsens varighed overstiger 30 dage på grund af en igangværende medicinsk behandling, forlænges dækning for sygdom og hjemtransport, til forsikrede kan udskrives eller hjemtransporteres. en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen, forlænges dækningen automatisk i op til 48 timer. 3.2 Private rejser Forsikringen dækker skader, som den forsikrede pådrager sig under hele rejsen. Dækningen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde sin rejse og ophører, når forsikrede returnerer til sin bopæl/arbejdsplads efter endt rejse. 4.0 Rejseulykke Forsikringssum ved dødsfald kr. Forsikringssum ved varigt mén kr. Forsikringssum ved dødsfald for personer under 18 år kr. Forsikringssum ved tandskade kr. 4.1 Dækning Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af et ulykkestilfælde, opstået under transport i et offentligt transportmiddel, fly, tog, båd, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 4.2 Erstatning Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden et år fra skadedatoen. Ved død udbetales kr. Ved dødsfald for personer under 18 år udbetales kr. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt méngradserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen Ret til erstatning for varigt mén foreligger, når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk ménprocent på mindst fem procent og tilstanden er stationær. Erstatningen udbetales senest tre år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen ved varigt mén udgør kr. Erstatningen udbetales med en så stor del af forsikringssummen, der svarer til méngraden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Den medicinske méngrad fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Ménprocenten kan ikke overstige 100 procent En méngrad, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Méngraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående mén Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandskade som følge af et ulykkestilfælde erstattes med op til kr. Tandbehandlingen skal påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 4.3 Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde skade på grund af smitte med virus og bakterier eller andre mikroorganismer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Side 3 af 9

4 4.3.5 dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Chartis. 5.0 Sygdom/hjemtransport Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport kr. 5.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejsen: Sygetransport/hjemtransport Forsikringen dækker følgende rimelige faktiske udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst. Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transportomkostninger til nærmeste egnede behandlingssted dækkes. Lægeordineret ruteflytransport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. I tilfælde af forsikredes død på rejsen, dækkes lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste Behandling af autoriseret læge Lægeordineret hospitalsophold Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Akut opstået tandlidelse. 5.2 Erstatning Der ydes erstatning med indtil kr. for udgifter i forbindelse med hospitalsophold, behandling, operationer, lægebehandling, lægeordineret medicin samt eventuel transport Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse erstattes med op til kr. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved behandling af sygdom eller tilskadekomst opstået før rejsen, og hvor et behandlingsbehov måtte påregnes at opstå under rejsen ambulanceflytransport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulanceflytransporten anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare ikke lægeordineret medicin sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed rekreations- og kurophold følger af en graviditet inden for en måned før forventet fødsel behandling efter hjemkomst til bopælslandet fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS læge tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning) enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af Chartis. 6.0 Sygeledsagelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter for en person højst kr. 6.1 Forsikringsdækning Forsikringen dækker udgifter til sygeledsagelse, når den forsikrede person behøver ledsagelse på grund af akut opstået sygdom og tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn behøver ledsagelse ved ordineret hjemtransport af SOS, på grund af akut opstået sygdom og tilskadekomst Side 4 af 9

5 afgår ved døden på rejsen. 6.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for højst en af de medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) til hotelophold og forplejning på op til kr. pr. person pr. døgn i højst 10 døgn transport i forbindelse med sygeledsagelsen transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog højst ordinært rutefly på økonomiklasse transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden syv døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jævnfør afsnit 7.0 Tilkaldelse. 7.0 Tilkaldelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter for en person højst kr. 7.1 Forsikringsdækning Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for en person, der efter aftale med Chartis /SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn eller forsikrede afgår ved døden. 7.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for en person til rejseudgifter inklusive transportudgifter ifølge original specificeret regning, dog højst ordinært rutefly på økonomiklasse hotelophold og forplejning med op til kr. pr. døgn i højst 10 døgn. Det er en betingelse for Chartis erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for tre døgn. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jævnfør afsnit 6.0 Sygeledsagelse. 8.0 Hjemkaldelse Forsikringssum rimelige og nødvendige udgifter højst kr. 8.1 Dækning Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldelse pga. dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig tilskadekomst eller akut opstået sygdom hos forsikredes forældre/svigerforældre stedforældre/stedsvigerforældre børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn eller stedbørnebørn søskende, stedsøskende svoger/svigerinde bedsteforældre Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår. Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Forsikringen er udvidet til at omfatte personalechefens afbrydelse af egen ferie ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. 8.2 Erstatning Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly, økonomiklasse) til transport for af forsikrede, højst kr. Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med Chartis. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Det er en betingelse for Chartis erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse. 8.3 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse. Side 5 af 9

6 9.0 Overfaldsforsikring Forsikringssum kr. 9.1 Dækning Forsikringen dækker vold overfor eller mishandling af den forsikrede tilføjet forsætligt af tredjemand Overfaldet skal anmeldes til den nærmeste politimyndighed, og forsikrede skal indsende en beskrivelse af uheldet til Chartis Europe. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder Chartis i forsikredes ret imod skadevolder AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker med indtil kr. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis, skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 10 Retshjælp og sikkerhedsstillelse Forsikringssum kr Dækning Forsikringen yder erstatning af forsikredes udgift til juridisk forsvar, hvis forsikrede som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser, og derved pådrager sig et civilretsligt erstatningsansvar Erstatning Chartis påtager sig at betale op til kr. til juridisk forsvar, såfremt forsikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag Herudover påtager Chartis sig at deponere op til kr. på forsikredes vegne som sikkerhed for: Betaling af procedure omkostninger med undtagelse af sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. Frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest tre måneder efter, det er foretaget af Chartis Såfremt forsikrede i forbindelse med rejsen fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil Chartis lægge ud for en eventuel kaution på højst kr. pr. forsikrede. Omkostningerne herved debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse fra Danske Bank Undtagelser Undtaget er assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. Denne undtagelse omfatter dog ikke SOS pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af forsikrede i forbindelse med færdselsuheld Flyforsinkelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer. Indstillet fly, som medfører en forsinkelse på mere end 4 timer Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og nødvendige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original Flyforbindelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med at sikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly og intet alternativ fly kan tilbydes inden for 4 timer efter planlagt afgang Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og nødvendige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Endvidere henvises til Sektion A - Fællesbetingelser Bagageforsinkelse Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af indskrevet bagage, som sikrede medbringer på rejsen. Bagagen skal være forsinket i mere end 4 timer fra ankomst til destinationen Erstatning Forsikringen yder erstatning for rimelige og absolut nødvendige udgifter til indkøb af klædningsgenstande og toiletartikler for at kunne fortsætte rejsen. Erstatning kan ydes op til kr. pr. rejse pr. sikrede. Genstandene skal være købt på destinationen og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original. Side 6 af 9

7 Indkøb, foretaget efter bagagen er udleveret, dækkes ikke. Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er forsinket i bopælslandet ved hjemkomst til slutdestinationen. Dette gælder uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Endvidere henvises til Sektion A Fællesbetingelser. SEKTION C Rejseassistance 1.0 Hvem dækker adgangen til rejseassistance Rejseassistance er udelukkende en service, som SOS International A/S yder til kortholdere, jvf. nedenstående. Der ydes ikke nogen form for erstatningsudbetaling i denne service. Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil kort er omfattet af adgangen til rejseassistance: 2.0 Hvor og hvornår er kortholder omfattet af rejseassistance 2.1 Ved ferierejser af en varighed af indtil 30 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 30 dage, er der kun adgang til at benytte sig af rejseassistance på de første 30 dage af rejsen. 2.2 Adgangen til rejseassistance dækker fra det tidspunkt, kortholder forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 3.0 Hvad omfatter rejseassistance 3.1Rejseassistance omfatter Sygdomsassistance (4.0) Personlig assistance (5.0) Rejseassistance (6.0) 4.0 Sygdomsassistance 4.1 Henvisning til hospital, læge etc. bopælslandet har behov for kontakt til læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske, tandlæge, handicap tjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS International A/S kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af hospital, læge etc. afholdes af Chartis Europe, hvis årsagen skyldes akut opstået sygdom eller tilskadekomst på rejsen, jvf. Sektion B - Rejseforsikring, afsnit Udsendelse af læge bopælslandet på grund af sin aktuelle helbredstilstand ikke selv kan tage til lægen / på hospitalet, kan der udsendes en læge til behandling af forsikrede på hotel el. lign. SOS International A/S kan kontaktes for arrangering heraf. 4.3 Henvisning til tandlæge, øjenlæge mv. bopælslandet har behov for kontakt til klinik, sygeplejerske, tandlæge, handicap tjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS International A/S kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af ovennævnte afholdes af kortholderen med mindre dækning er berettiget, jvf. Sektion B - Rejseforsikring. 4.4 Adgang til hospital bopælslandet har behov for organisering af indlæggelse og / eller garanti for betaling af omkostninger i forbindelse med indlæggelsen, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. 4.5 Fremsendelse af medicin bopælslandet har behov for fremsendelse af medicin fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. Det er en betingelse for dækning, at medicinen ikke kan fremskaffes lokalt. 4.6 Fremsendelse af briller eller kontaktlinser bopælslandet mister eller ødelægger sin briller / kontaktlinser og har behov for fremsendelse af nye briller / kontaktlinser fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. Den faktiske omkostning for anskaffelsen af nye briller/kontaktlinser afholdes af kortholderen, mens Chartis afholder omkostningerne ved forsendelsen. 4.7 Fremsendelse af recept bopælslandet har behov for medicin, som kræver fremsendelse af recept fra læge i bopælslandet til læge i opholdslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf. 5.0 Personlig assistance Såfremt kortholder under rejse uden for bopælslandet ønsker information omkring følgende forhold, kan SOS International A/S kontaktes. Henvisning til ambassade eller konsulat. Information omkring visum og pas. Information omkring vaccinationer. Information omkring toldforhold. Information omkring vekselkurser og skatter. Henvisning til /udsendelse af tolk. Såfremt kortholder i forbindelse med fængsling eller indlæggelse har behov for en tolk, vil SOS sørge for at foretage de nødvendige foranstaltninger herfor. Side 7 af 9

8 De faktiske omkostninger i forbindelse med brugen af tolken afholdes af kortholder. Omkostningen debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse fra Danske Bank. 6.0 Rejseassistance 6.1 Fremskaffelse af kontanter bopælslandet mister eller får stjålet alle sine kontanter eller kreditkort, eller i tilfælde af, at der ingen adgang er til en pengeautomat, vil SOS International A/S sørge for fremsendelse af kontanter. Det faktiske fremsendte beløb (højst kr.) debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse af Danske Bank. Omkostningerne og ekspeditionstiden til denne service, afhænger af hvilket land kortholder befinder sig i. 6.2 Oplysninger i tilfælde af problemer under rejser I tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse, f.eks. tab eller tyveri af ID-papirer, pas, penge, rejsepapirer o. lign., vil SOS meddele alle nødvendige oplysninger og fremgangsmåder i forhold til relevante myndigheder og organisationer. 6.3 Vigtige beskeder Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for at sende en eller flere vigtige beskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser i forsikredes hjemland, vil SOS International A/S sørger for denne fremsendelse. 6.4 Mistet bagage Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sin bagage, vil SOS International A/S yde assistance i forbindelse med lokalisering af den forsvundne bagage. Denne assistance indebærer jævnlig rapportering til kortholderen. Det er en betingelse, at bagagen har været mistet i mere end fire timer. 6.5 Returrejse Hvis kortholder i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sit Danske MasterCard Mobil kort og / eller sit pas, vil SOS International A/S yde assistance i forbindelse med at erstatte dem. bopælslandet mister sin returbillet, vil SOS International A/S sørge for, at returbilletten erstattes med en tilsvarende billet. Den faktiske omkostning ved købet af returbilletten afholdes af kortholder. Omkostningerne debiteres kortholders konto i Danske Bank efter godkendelse af Danske Bank SEKTION D Mobiltelefonforsikring uheld og tyveri 1.0 Hvem dækker mobiltelefondækningen Enhver indehaver af et gyldigt Danske MasterCard Mobil udstedt af Danske Bank A/S med folkeregister adresse i Danmark. 2.0 Hvornår er kortholder omfattet af forsikringen Forsikringen dækker i et år fra købsdatoen. 3.0 Hvad omfatter mobiltelefondækningen Telefonen skal være købt fra ny og være betalt i sin helhed med Danske MasterCard Mobil 3.1 Forsikringen omfatter Hændelige uheld (pludselig udefra kommende hændelse)- og røveri af mobiltelefon (4.0) 4.0 Hændelige uheld og røveri af mobiltelefon Højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelser er kr. pr. år uanset antal skader, og højest kr. pr. skade. Definition på røveri: Tyveri af mobiltelefon ved røverisk overfald og/eller ved trusler om anvendelse af vold. 4.1 Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med røveri af mobiltelefon ved overfald og/eller ved trusler om anvendelse af vold. hændeligt uheld (pludselig, tilfældig og uforudsigelig udefra kommende hændelse) Det vil sige, at der skal ske en hændelse f.eks. at skuldertaskens rem knækker med det resultat, at tasken falder på gulvet, og telefonen i tasken bliver beskadiget. Eller at telefonen tabes ud af hånden på grund af sammenstød med en anden person, eller telefonen bliver skubbet ned fra bordet af en hundehale/flyvende fodbold og lignende typer uheld. Der skal altså ske en udefra kommende hændelse, der er årsag til uheldet. 4.2 Erstatning Ved røveri af mobiltelefon i forbindelse med overfald og/eller i forbindelse med trusler om anvendelse af vold erstattes den stjålne telefon med en tilsvarende telefon hvis muligt, eller med en telefon med de samme tekniske specifikationer. Såfremt værdien af den stjålne telefon overstiger den maksimale erstatning på kr., udbetales kr. Der er ingen selvrisiko. Ved hændeligt uheld repareres telefonen. Hvis reparation ikke er mulig, eller reparationsomkostningerne overstiger værdien af telefonen på skadetidspunktet, eller reparationsomkostningerne overstiger det maksimale beløb på kr., erstattes telefonen med en tilsvarende eller en med de samme tekniske specifikationer. Såfremt værdien af den beskadigede telefon Side 8 af 9

9 overstiger den maksimale erstatning på kr., udbetales kr. Der er ingen selvrisiko. Ved værdiopgørelsen af mobiltelefonen, nedskrives telefonen til følgende procentandel af nyværdiprisen. 0 1 måneder = 100 procent 1 3 måneder = 75 procent 3 6 måneder = 65 procent 6 12 måneder = 50 procent 4.3 Sikkerhedsforskrifter Hvis den forsikrede ikke følger nedennævnte retningslinier, kan Chartis vælge at reducere eller helt undlade at dække for eventuelle skader Mobiltelefonen skal være under opsyn, og/eller du skal vide, hvor den er Telefonen skal altid opbevares forsvarligt, f.eks. beskyttes mod vand og støv Telefonen skal behandles med omtanke Telefonen skal benyttes, som producenten foreskriver. Forsikrede skal gøre alt, hvad der rimeligt kan forventes for at standse og/eller begrænse skaden på telefonen. 4.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke varme-, fugt- og/eller vand skader simpelt tyveri hændelige uheld, hvor telefonen ikke kan fremvises og/eller serie nummeret (identifikationsnummer) ikke kan læses skader opstået som følge af normalt slid/brug af genstanden (erosion, korrosion, fugtighed, varme etc.) tekniske fejl (indefra kommende fejl) skader som følge af fejlbetjening. Sælgers- eller producentens vejledning om genstandens brug er blevet tilsidesat kosmetiske skader som eksempelvis ridser, pletter, blegning som ikke hindrer genstanden i at fungere skader på den forsikrede genstand begået forsætligt af kortholder selv eller dennes familie glemte, tabte og eller forlagte genstande fabrikationsfejl. Dvs. at der ikke er dækning i de tilfælde, hvor der foreligger en mangel, som sælgeren efter almindelige køberetlige regler har ansvaret for skader/fejl på batteriet tilbehør til mobiltelefonen (headset, hylster, oplader o.lign.) skader opstået i forbindelse med reparationer eller vedligeholdelse udgifter til vedligeholdelse, installation af programmer, spil, ringetoner etc. Eller andre forbedringer af telefonen. Forsikringen dækker endvidere ikke telefoner, som anvendes til, eller er beregnet til at blive anvendt til professionelle og/eller kommercielle formål. hændelige uheld eller tyveri som følge af borgerkrig, krig, oprør, terror eller konfiskation udført af. myndigheder. Endvidere henvises til Sektion A - Fællesbetingelser. Senest opdateret den 29. december 2010 Side 9 af 9

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE Disse betingelser er gældende for følgende produkt: DBDNK13-v01 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. juli 2015 Når produktet omtales generelt,

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Læs om Platimum Family Family Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion C Rejseassistance... 15 Sektion D Udvidet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Guld Privat. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Guld Privat. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Side 1 af 9 Sektion A - Fællesbestemmelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion C - Forlænget produktgaranti Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0 Forsikringsgiver

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Læs om Forsikringsbetingelser for 0215 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4335D Propellant Indholdsfortegnelse Sektion A Fællesbetingelser... 1 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 4 Sektion A

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret

Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret Spar Nord MasterCard Debit Købssikring Generelt Købsforsikring Prissikring Udvidet reklamationsret 1. Forsikringstagere. Forsikringstagere er indehavere af et gyldigt: Stjerne MasterCard Debit med en rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Forsikringsbetingelser. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Forsikringsbetingelser for og Platinum Indholdsfortegnelse Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen... 3 Sektion B Rejseforsikringsbetingelser... 12 Sektion A Fælles betingelser for rejseforsikringen

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere