Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg onsdag d. 30. aug kl på Glesborg Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg onsdag d. 30. aug kl på Glesborg Skole"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Børneby Glesborg onsdag d. 30. aug kl på Glesborg Skole Deltagere: Lisa, Mette, Heidi, Kresten, Jens, Lise, Merete, Inger, Gitte, Birgitte R., Birgitte B. og Helle Forhindret: Henrik, Peter, Søren, Anne Marie, Puppi og Bettina Referent: Helle Ordstyrer: Birgitte B. Tidtager: Mette Forplejning: Helle Dagsorden Referat 1. Godkendelse af dagsorden herunder aftaler omkring aftenens mødeafvikling (10 min.) 2. Godkendelse af seneste mødereferat Godkendt. Godkendt med tilføjelse: Vi tilføjer et punkt 2b Drøftelse og evt. godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder udsendt inden sommerferien. 2b.Drøftelse og evt. godkendelse af datoer for bestyrelsesmøder i skoleåret Udveksling af stikord samt koordinering af tovholdere til formulering af høringssvar vedr. følgende høringsmaterialer (60 min.): a) Norddjurs Kommune - Budget indsendes senest d. 13. sept. kl via Norddjurs Kommunes hjemmeside (bilag findes via link: b) Forslag til fremtidigt SFO/juniorklubtilbud indsendes senest d. 9. sept til Randi Boll Johnsen (bilag 1-2) c) Evaluering af kriterier for frit skolevalg indsendes senest d. 10. okt. til Charlotte Sørensen (bilag 3-5 ) Møderækken blev godkendt. a) HBP orienterede om høringsmaterialerne Birgitte B. laver udkast til høringssvar. Der er indgået en budgetaftale mellem alle partier og medlemmer uden for partierne i kommunalbestyrelsen om budget i Norddjurs Kommune. Denne budgetaftale er nu sendt i høring med høringsfrist d. 13. sept. kl Budgetaftalen indeholder et uændret serviceniveau på driften på 2,4 mia. kr. (der er således ikke lagt op til nye driftsbesparelser) samt et anlægsniveau på 46,3 mio. kr. i 2018 og 59,1 mio. kr. i 2019 derudover hviler budgetaftalen på en forudsætning om en begrænset lånoptagelse på 30,7 mio. kr. i 2018 og 32 mio. kr. i Dette sikrer en gældsafvikling på minimum 7 mio. kr. og en kassebeholdning på lidt over 100 mio. kr. i begge år. Dog er der desværre i lighed med tidligere år som følge af manglende prisfremskrivninger indarbejdet en effektivisering (en form for besparelse) i størrelsesordenen 7 mio. kr., som de beskriver, bl.a. skal opnås via digitalisering, modernisering og omlægning af arbejdsgange samt bedre indkøbsaftaler. I budgetaftalen arbejdes der med et tilskud på 6 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, men man får først besked herom i slutningen af aug. ligesom finansloven for 2018 ej heller er på plads endnu. Disse forhold kan efterfølgende få betydning for Norddjurs Kommunes endelige vedtagne budget. Budgetaftalen er fremkommet ud fra

2 kommunalbestyrelsens nuværende økonomiske politik mht. størrelsen på kassebeholdning, anlægsudgifter, likviditet, gæld mv. Men i budgetaftalen står der bl.a. også, at forligspartierne er enige om at ville revidere den økonomiske politik forud for forhandlingerne om budget 2019: En ny økonomisk politik bør tage udgangspunkt i et anlægsniveau på mindst 75 mio. kr., en gennemsnitlig likviditet på mindst 150 mio. kr., anvendelse af hele budgetrammen og en reduktion af kommunens gæld med mindst 10 mio. kr. om året. Det vil forudsætte, at kommunens indtægter i de kommende år er ca. 60 mio. kr. højere. Indenfor skole- og dagtilbudsområdet nævnes følgende væsentlige punkter: Boostforløb for 9. klasse elever videreføres der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 og 2019 Forhøjelse af normeringen på dagtilbudsområdet på 1,25 mio. kr. (netto) i 2018 og overslagsårene. Bevillingen fordeles efter den tidligere politisk vedtagne fordelingsmodel. En pulje på 0,75mio. kr. til trafiksikkerhed, der bl.a. kan anvendes til at skabe mere sikre skoleveje og sikre andre farlige vejstrækninger. Der afsættes 0,825 mio. kr. i 2018 og 0,75 mio. kr. i overslagsårene til en cykelstipulje, der også kan anvendes til medfinansiering af tilsagn fra den statslige cykelstipulje. Der arbejdes videre med en mindre strækning af cykelstien mellem Bønnerup og Glesborg. Forligspartierne har endvidere noteret sig, at det tidligere er besluttet at prioritere strækningen mellem Ørum og Glesborg og dermed, at cykelstinettet til Bønnerup forbindes med cykelstierne ved A16 mellem Ørum og Ramten. Der skal udarbejdes et oplæg med muligheden for etablering af en sti fra Glesborg Plejecenter til bymidten i Glesborg. På folkeskoleområdet er der afsat 3,9 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene til genanskaffelser af it og til en styrket digitalisering herunder den nye bruger portal på området. b) Punktet drøftet Birgitte B. laver udkast til høringssvar. Bestyrelsen peger på model 3 med oprettelse af SFOIItilbud i de skoledistrikter, hvor der ikke er juniorklubtilbud + bevarelse af juniorklubberne i Grenå, Ørum og Auning. c) Punktet drøftet Birgitte B. laver udkast til høringssvar. Der er ikke blevet registreret mærkbare ændringer i optaget i Børneby Glesborg, som følge af de nye kriterier for frit skolevalg. Børneby Glesborg bakker grundlæggende op om forældrenes frie valg af skole. Om de nye kriterier viser sig uhensigtsmæssige i andre distrikter, er vi uvidende om.

3 4. Sidste nyt fra arbejdsgruppen vedr. trivselsstrategien (arbejdsgruppen 10 min.) Birgitte orienterede om status samt proces for inddragelse af de forskellige interessenter. Første forældremøde har været afholdt med DropMobmaterialer ift. forældreinddragelse. Det er 2 forældrerepræsentanter fra arbejdsgruppen, som forestår afviklingen. Birgitte orienterede om forløbet og de foreløbige tilbagemeldinger er, at forældrene indgår positivt, aktivt og konstruktivt i arbejdet. Mediepolitik og trivsel vil kunne være et punkt af en hel aftens varighed for sig arbejdsgruppen vil på et senere tidspunkt (når trivselsstrategien er færdig) måske foreslå bestyrelsen, at vi efterfølgende går i gang med udarbejdelse af en mediepolitik. Birgitte orienterede om tilbagemeldinger fra pædagoger og lærere i forhold til inputs til trivselsstrategien ligeledes meget konstruktive, gode og brugbare tilbagemeldinger til arbejdsgruppen. Lærere og pædagoger lavede inden elevernes skolestart planer for inddragelse af klasserne i forhold til inputs til trivselsstrategien samt udarbejdelse af hver enkelt klasses handleplan mod mobning. Alle klasser afleverer deres handleplaner senest d. 25/9, hvorefter de drøftes til gensidig inspiration i elevrådet, inden de sendes videre til arbejdsgruppen. 5. Orientering møde med læringskonsulenter (HBP 20 min.) Merete og Helle orienterede om møderne med læringskonsulenterne. Læringskonsulenterne tilbyder gratis sparring, som Merete og Helle har takke ja til. Der er aftalt en møderække for ledelsessparring i forhold til de indsatsområder, som vi allerede har gang i. Læringskonsulenterne kommer første gang på besøg på Glesborg Skole d. 22. sept. kl Programmet for d. 22. sept.: a) Skolens praksisfortælling. Merete og Helle fremlægger Glesborg Skoles praksisfortælling ud fra nogle hjælpespørgsmål omkring, hvad vi er særligt optagede af, hvad vi lykkes godt med, hvad vi bøvler med osv. osv. b) Interview ift. praksisfortælling. Læringskonsulenterne spørger ind til vores praksisfortælling. c) Rundtur på skolen. d) Drøftelser, refleksioner og hypoteser på baggrund af data. e) Afrunding og evaluering samt fastsættelse af kommende møder. 6. Hold byen ren (Jens 10 min.) Jens fortæller om en hjemmeside Hold Danmark rent, hvorfra vi måske kan lade os inspirere i forhold til aktiviteter for at holde byen ren. 7. Sidste nyt fra Støtteforeningen (5 min. Søren) Jens undersøger nærmere herom. Afbud fra Søren punktet udgår.

4 8. Sidste nyt fra distrikt Ørums bestyrelse (5 min. Jens) 9. Sidste nyt fra Børneby Glesborg (25 min.) Jens deltager i bestyrelsesmøde i Distrikt Ørum som Børneby Glesborgs repræsentant. Der skal vælges en ny bestyrelsesformand i Distrikt Ørums bestyrelse. Helle: 6. klasse har modtaget kr. fra Super Brugsen Glesborg som sponsorat/tilskud til deres lejrtur til Bornholm. Gitte Sloths (SFO) 25 års jubilæum d. 1. aug. er blevet fejret. Mette Melin (SFO) havde 10 års jubilæum d. 1. aug. Birgitte Ravn (Glesborg Bh./vuggestue) havde 10 års jubilæum d. 16. aug. Birgit Gyldenvang (Savværket) havde 20 års jubilæum d. 1. sept. Helle Strømholt (Glesborg Skole) har 25 års jubilæum d. 1. okt. Inger (dagplejen): Dagplejerne glæder sig til, at det nye dagplejerum på skolen bliver færdigt. Projektet En forskel for livet PPR deltager nogle gang i heldagslegestuen. I januar blev der afstemt forventninger og i april så de et af dagplejernes projekter ift. læreplanerne - et lille forløb omkring naturfænomener og krop/bevægelse. Til heldagslegestuen i sept. vil dagplejerne reflektere over inddragelse af alle børnenes sanser. Mette (SFO): Det er oplevelsen, at man er kommet godt i gang efter sommerferien. Aktivitetskalenderen er lavet under hensyntagen til, at der fremadrettet som bekendt kun er 3 medarbejdere i SFO. SFO og Glesborg Bh./vuggestue har aftalt i år at afholde fælles julearrangement. Der er pt. 64 børn tilmeldt SFO. SFO og Glesborg Bh./vuggestue har om morgenen en aftale om, at der kommer børn + 1 voksen fra Bh. ind i SFO kl så man der har fælles pasning samt mulighed for, at børnene kan lege sammen på tværs. Gitte og Annika var på kursus i går d. 29/8 i forbindelse med projekt Grønne Spirer. Merete og Gitte (skolen): Elevrådsmøder er planlagt og der vil blive valgt en formand + næstformand. Den fælles udflugt til Kunststien (hele skolen + de ældste fra Savværket og Glesborg Bh.) oplevedes som en succes. Vi håber/regner med, at der kommer en artikel i de lokale ugeaviser herfra. Forældremøderne er i gang i klasserne 6. klasse tager på lejrtur til Bornholm i uge 36. Skolens klasser deltager i Håndboldkaravanen tirsdag d. 5. sept.

5 0./1.klasse er kommet godt i gang, og det er vores oplevelse, at det fungerer fint, at de er sammen som ét hold. Laura Bachman (vikar) er rejst til Kbh. for at studere. Mikkel Sesler (lærer) er tilbage på fuld tid igen efter sin knæoperation. Lise (dagpasningsområdet): Glesborg Bh. har startet projektet med udegrupperne op, og indtil videre er tilbagemeldingerne, at det går godt. Der er fokus på faglighed og tværfagligt samarbejde mellem Glesborg Bh. og SFO. I sept. deltager psykolog Line Hjortshøj Petersen i personalemøde vedr. udarbejdelse af underretninger så vi bliver endnu bedre til at observere mv. I forbindelse med projektet En forskel for livet kommer Malene Henningsen (fysioterapeut) og Rikke Steffensen (konsulent) med oplæg på personalemøde i daginstitutionerne omkring sansemotorik. Der afholdes pædagogisk dag for medarbejderne indenfor dagpasningsområdet i Børneby Glesborg lørdag d. 14. okt. Temaet bliver kerneopgaven Camilla Duus fra Clavis bliver oplægsholder. Der er ved at blive planlagt forældremøder i Savværket og Glesborg Bh./vuggestue. Ny medarbejder Mette Dahlstrøm Jensen (pædagogmedhjælper) starter i Savværket fredag d. 1. sept. med 25 ugentlige timer. Det årlige kommunale tilsyn i daginstitutionerne foregår i løbet september. 10.Eventuelt (5 min.) korte beskeder ellers indmeldes som punkt til kommende møde Kresten: Da madkundskab pga. sygdom ikke kunne afvikles som planlagt i tirsdags, var der nogle elever, som kom sultne hjem. Skolen vil være mere opmærksom herpå, hvis en lignende situation skulle opstå igen. Merete fortæller, at hun faktisk var i dialog med et par elever herom, som blev tilbudt noget at spise, men som pænt takkede nej. Olivia og Malthes farfar sponsorerer gran til Glesborg Bh./vuggestue til jul + træplader til juledekorationer. En stor tak for det. Punkter til kommende bestyrelsesmøder Tilbagemelding vedr. trafikforhold ved Glesborg Bh. (Kresten) SOS projekt (Lise og Merete)