Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER T: F: E: VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2. Vejdirektoratet 3. Danmarks Naturfredningsforening, DN Struer 4. LAG Struer 5. Heden & Fjorden 6. Dansk Jægerforbund 7. Erhvervsstyrelsen DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: JANE L. K. HANSEN T: TÆT PA MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 1

2

3 Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 17. maj (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Frafald af indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Naturstyrelsen gjorde den 11. april 2013 indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 (jf. planlovens 29, stk. 1). Indsigelsen vedrørte følgende forhold: Kystnærhedszonen Værdifulde landskaber Skovrejsning Store husdyrbrug Fælles biogasanlæg Naturstyrelsen og Thisted Kommune har i forlængelse af høringsperioden haft en fortsat dialog. Der er siden opnået enighed mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune om de nødvendige ændringer til kommuneplanen jf. mails fra kommunen af 8., 15. og 17. april samt 2., 5. og 8. maj Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til den ændrede kommuneplan. Naturstyrelsen frafalder hermed den statslige indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 efter planlovens 28, stk. 1. Frafald af indsigelsen sker under forudsætning af, at Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte aftalenotat af 16. maj Bemærkninger Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mikkel Friberg Kontorchef Maja Bagge Lillelund Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Th o 00 Fax CVF KAN

4

5 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST l Ref. malil Den 16. maj (Bjarke Danvig) j111(&struer.dk (Jane Lærke Hansen) Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til 11. april Naturstyrelsen og Struer Kommune holdte den 13. marts og den 5. april 2013 møde på teknikerniveau. Som oplæg til det første møde havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. På baggrund af drøftelserne på begge møder har Struer Kommune den 21. marts og den 8. april 2013 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Følgende ændringer og suppleringer er indgået mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune med forbehold for Byrådets godkendelse: Byvækst og rummelighed Ekstensiv byudvikling Redegørelsesteksten suppleres i forhold til arealudlæg og retningslinje 12 udgår. Rummelighed i landsbyerne I de relevante rammer indskrives, at der er tale om huludfyldning. Kystnærhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Der indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen, der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Mangler ved kortbilag og redegørelse Kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, fjernes i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og 1111 på havnen i

6 overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. Overskridelse af maksimale butiksstørrelser i lokalcentre mv. Aktuelle rammer konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks. t000 m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Mangler ved rammer for detailhandel Aktuelle rammer konsekvensrettes således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Det åbne land Værdifulde landskaber Arealer på Venø, der i forslaget ikke var udpeget som værdifulde landskaber, vil i den endelige plan blive udpeget som sådanne. Natur Retningslinjerne for de A-, B- og C-målsatte områder omformuleres. For de A- og B-målsatte områder vil det fremgå, at der, efter en konkret vurdering, kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget. For C-målsatte områder vil det fremgå, at der kun i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget. Lavbundsarealer Retningslinje 5 omformuleres, så det fremgår, at genetablerede vådområder skal permanent henligge som vådområder og ikke senere må omlægges, ligesom retningslinje 6 tilrettes. Skovrejsning Redegørelsen udbygges med tekst (og med henvisning til kort), der godtgør, at udpegningen af skovrejsningsområder ikke er i konflikt med andre interesser (landskab, kirker mv.). Natura 2000 Redegørelsesteksten ændret til konkret aftalt tekst i forhold til udpegningskriterier og B-målsat natur. Sannnenhængende landbrugsplanlægning Store husdyrbrug Redegørelsesteksten suppleres med en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudlægget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum 500 meter til kysten. Redegørelsen suppleres med tekst, der godtgør, at arealudlæggene ikke er i konflikt med andre interesser i det åbne land. 2

7 Arealudlægget nord for Asp tages ud af udpegningen, da det ligger inden for OSD - og hvor det ikke er muligt at opfylde redegørelseskravet. Fælles bio gasanlæg Redegørelsesteksten suppleres med til en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudleegget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum soo meter til kysten. Redegørelsesteksten suppleres i forhold til gylle og det tilføjes, at der ikke er sammenfald mellem arealudlægget og grundvandsinteresser. Jordbrug og særlige værdifulde landbrugsområder Redegørelsesteksten tilrettes, så det fremgår, at planlægning for jordbrugsområder svarer til statens krav om planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder. Desuden indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at de udpegede jordbrugsområder fremgår af kort. Øvrige temaer Vandplaner Der tilføjes mere redegørelsestekst om vandplaner / kommunale handleplaner. Formelle forhold Links Dokumenter eller kort, som tilgås via links (og som er en del af kommuneplanens indhold jf. planloven), vil blive sat ind som appendiks til kommuneplanens PDFudgave. Øvrige bemærkninger Zonestatus Aktuelle rammer konsekvensrettes. 3

8

9 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer Kommune Østergade 7600 Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 16. maj 2013 bndstruer.dk (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Forslag til Struer Kommuneplan Notat med statens foreløbige bemærkninger Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til n. april Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. marts 2013 afholdt teknikermøde med Struer Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i teknikertnøde den 13. marts og den 5. april 2013 Fra Struer Kommune: - Bjarke Danvig - Jane Lærke Hansen Torben Mølgaard (deltog kun på mødet den 5. april 2013) Fra Naturstyrelsen (NST): - Mikkel Friberg - Mia Christiernson (deltog kun på mødet den 13. marts 2013) - Anette Ginsbak - Bodil Vestergård - Maja Bagge Lillelund I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført under "Referat" under hvert enkelt punkt. Struer Kommune har den 21. marts 2013 givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under "" under hvert enkelt punkt. Kommunen gør opmærksom på, at kommunens kommentarer er på teknikerplan og således er indstillinger til en senere politisk behandling i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Enkelte punkter har været drøftet på et nyt møde den 5. april 2013, hvilket fremgår under det enkelte punkt. Endelig har Naturstyrelsen og Struer Kommune haft dialog efter dette møde i forhold til kystnærhedszonen, værdifulde landskaber, skovrejsning samt store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. Generelt Planforslagets PDF-udgave er vanskeligt at læse. Teksten varierer i skriftstørrelse og en del af teksten i top og bund er ikke læselig. Desuden er kortbilagene af en

10 kvalitet der gør dem vanskelige at anvende, når de statslige myndigheder vurderer de relevante interesser i kommuneplanen. Planforslagets retningslinjer bør formuleres mere præcist, da retningslinjerne ellers er for svære at administrere efter og ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer den pågældende interesse. Det gælder fx landskab, geologiske interesseområder og lavbundsarealer. Referat Struer Kommune tilkendegav, at de fremover vil være opmærksomme på PDFudgave og kortbilag enes anvendelighed. Naturstyrelsens generelle bemærkning om retningslinjerne blev drøftet under de enkelte konkrete punkter. Vi har indledt med, at kontakte Struer Kommunes web-administrator for at høre, hvad der kan gøres for at pdf-udgaven kan blive i en bedre kvalitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring. Kort fremgår allerede som bilag, men NST forklarede på mødet, at kortene er små og svære at orientere sig på. Kort vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Udfordringen består i at holde den samlede pdf-udgave i en størrelse, der kan uploades. Dette er grunden til, at kort tilknyttet planforslaget er i en dårlig kvalitet. Struer Kommunes bemærkninger af generel karakter: Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Struer Kommuneplan indbød NST til indledende dialog. Dialogen kom i stand så sent, at det reelt ikke kunne få nogen indflydelse på planforslaget. Af NST notat til Struer Kommune fremgår kommentarer til dele af kommuneplanen, som ikke har været under revision. Vi vil gerne opfordre NST til fremadrettet, at indgå i dialog forud for udarbejdelse af kommuneplanen. Her vil NST kunne fremføre synspunkter om, hvilke dele af kommuneplanen man gerne ser revideret. Det vil medføre en langt bedre proces, at NST synspunkter kan indgå i forbindelse med revisionen af planen i stedet for, at det først sker når planen er ude i høring som forslag. Opfølgning Planforslagets kortbilag vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Struer Kommunes generelle bemærkninger til Kommuneplani3-processen vil indgå i Naturstyrelsens forberedelse af den næste kommuneplanrunde - herunder proces og dialog med kommunerne. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Byvækst og rummelighed Nyudlæg Kommuneplanen udlægger ifølge det oplyste ikke nye arealer til bolig eller erhverv. I stedet vælger man at fokusere på de eksisterende byområders rummelighed. Kan Struer Kommune bekræfte dette? 2

11 Referat Struer Kommune bekræftede, at der i kommuneplanen ikke udlægges nye arealer til bolig eller erhverv - og der er kun tale om helt ubetydelige justeringer inden for eksisterende rammer. Ingen yderligere kommentarer hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Ekstensiv byudvikling I planforslaget anføres under afsnittet om fritid (s. 12/25), at byudvikling ved Ølby tænkes etableret i "enklaver omgivet af rekreative områder overvejende i form af bynær skov". Ved grusgrav ved Struer Mørtelværk etableres områder med stor rekreativ værdi. Boligform i "en meget åben struktur". Fx rammeområde 12B2 og 12J1. Der ønskes en drøftelse af forholdet. Desuden ønskes der generelt en drøftelse af arealforbrug. Referat Struer Kommune vil overveje at omformulere redegørelsesteksten - og vil ligeledes overveje at fjerne retningslinje 12 (3/27). Under "Arealudlæg til byer og sommerhuse" er vi indstillet på at supplere redegørelsen med følgende: Byudvikling sigter generelt mod, at etablering af nye boligområder sker med fokus på samtidig, at skabe grønne områder eller kiler, der indbyder til fysisk aktivitet og sammenhæng til de rekreative områder uden for byerne. I planlægningen skal det sikres, at der samlet set er en høj udnyttelsesgrad af arealer, der inddrages til byformål. Dvs, at planlægningen for de boligområder, der grænser op til de bynære rekreative arealer skal ske med en høj udnyttelsesgrad eller at der kompenseres for et stort arealforbrug ved fortætning i den eksisterende by. Vi anser ikke temaet "Fritid" for at være stedet, hvor der skal redegøres for arealforbrug ved byudvikling. Vi er indstillet på at nedenstående retningslinje udgår som forslået af NST: 12. " I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end i ha pr. to boliger i byer på indbyggere og derover og ha pr. 7 boliger i mindre byer. Tilsvarende bør det lægges til grund for beregning af erhvervsareal og offentlig service, at arealbehovet højest bliver i ha pr m3 etageareal. Herudover kan udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav." Opfølgning I forhold til arealforbrug og byudvikling finder Naturstyrelsen det hensigtsmæssigt, at der er overensstemmelse mellem afsnittet om "Arealudlæg til boliger og sommerhuse" og afsnittet om "Grønne områder i byerne". 3

12 Konklusion Struer Kommune supplerer redegørelsen som skitseret herover og lader retningslinje 12 udgå. Rummelighed Det fremgår ikke af planforslaget, hvordan restrummeligheden er opgjort - og om arealer, hvor der er muligheder for byfortætning og byomdannelse indgår i restrummeligheden. Referat Struer Kommune oplyste, at der ikke er nyudlæg med i planforslaget, hvorfor opgørelse af restrummeligheden ikke er relevant. Vi oplyste endvidere, at restrummelighed indgik i den opgørelse, der blev lavet ved forrige kommuneplanrevision. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Rummelighed i landsbyerne I nogle af landsbyerne er afgrænsningerne meget rummelige (fx 12L1, 13L1, 6Hi, 7L1, iol2). Dette ønskes drøftet med kommunen. Referat Struer Kommune oplyste, at der var tale om huludfyldning - og tilkendegav at ville overveje at anføre i kommuneplanens konkrete rammer, at der er tale om dette. I rammerne som fx 12L1 (Hellerød), 13L1 (Oddesund Nord), 6H1 (Humlum Fiskerleje) og iol2 (Odby) skrives det ind, at der kan ske huludfyldning indenfor rammeområder. I rammeområde 7L1, der omfatter Venø by, ønskes fortsat mulighed for at planlægge for områder til boligformål. Opfølgning Såfremt der planlægges for samlede udlæg af boliger i Venø by, så der er tale om byudvikling, er det Naturstyrelsens opfattelse, at hele byen skal overføres til byzone. Konklusion Struer Kommune indskriver i de relevante rammer, at der er tale om huludfyldning. Perspektivarealer Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til de viste perspektivarealer og de angivne byudviklingsretninger. Referat 4

13 Naturstyrelsen oplyste på mødet, at styrelsen ikke havde forholdt sig til perspektivarealerne, herunder ikke havde vurderet dem i forhold til overordnede statslige interesser. Ingen yderligere bemærkninger hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Kystnaerhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Redegørelsen inddeler kystnærhedszonen i område 1, 2 og 3 - og der er kun opstillet retningslinjer for område 2 og 3: "3. Planlægningsmæssig velbegrundet byudvikling indenfor kystnærhedszonen skal så vidt muligt søges placeret inden for område III" "4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det bør fremstå tydeligere, at det klare udgangspunkt for al planlægning i kystnærhedszonen - uanset hvor inden for zonen - er, at opførelse af byggeri og anlæg i kystnærhedszonen kun kan ske, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Ingen af de tre områdetyper kan administreres mere lempeligt end hvad kystzonebestemmelserne i planloven angiver - og retningslinjerne må ikke give udtryk for, at dette er muligt. Der er ikke overensstemmelse mellem redegørelse / retningslinjer og kortbilag for så vidt angår "områdetyperne". Der ønskes en drøftelse af forholdet. Referat Naturstyrelsen oplyste på mødet, at det ikke var hensigtsmæssigt, at zoneinddelingen kunne give det indtryk, at der kunne planlægges i dele af kommunens kystnærhedszone uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Struer Kommune tilkendegav at ville overveje at fjerne inddelingen. Kommunens bemærkning er Afgrænsning af zone 1, der svarer til strandbeskyttelseslinjen, fjernes fra kortet, da linjen alene er reguleret gennem Naturbeskyttelsesloven. Der er dermed ikke nogen grund til afgrænsningen fremgår af kommuneplanen. Endvidere filrettes teksten til at være i overensstemmelse med at strandbeskyttelseslinjen ikke længere fremgår af kortet. Der indføjes retningslinje hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. 5

14 Opfølgning Hvis det klare udgangspunkt for planlægning i kystnærhedszonen fremhæves i en retningslinje (jf. ovenfor), så har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til inddeling af kystnærhedszonen. I planforslagets retningslinje 4 står der: "I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der med indføjelse af den nye retningslinje kan være uoverensstemmelse mellem denne og retningslinje 4 ("... bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse."). Referat af drøftelse på mode den 5. april 2 13 Struer Kommune tilkendegav at ville se på retningslinje 4i forhold til en uoverensstemmelse med den nye retningslinje, ligesom den interne note om evt. revision vil blive fjernet i redegørelsesteksten. Struer Kommune vil fjerne den interne note i redegørelsesteksten. Konklusion I planforslaget indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. Mangler ved kortbilag og redegørelse På kortbilaget er der ikke tilstrækkeligt redegjort for de eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen, jf. planlovens n e, stk. 1, nr. 2. Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for planens forudsætninger, jf. planlovens 11 e, stk. 1, nr. 7. Planforslaget ses ikke at indeholde en gennemgang af de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen - og en eventuel ophævelse af de reservationer, der ikke er aktuelle, jf. planlovens 11 f, stk. 2. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat Naturstyrelsen præciserede, at de to planlovshenvisninger rettelig var til 11 e, stk. 2 og ri e, stk. i nr. 8. Det aftaltes, at der efter mødet skal være dialog om de statslige krav, herunder om eventuel ophævelse af reservationer, der ikke længere er aktuelle. Naturstyrelsen sørger for at formidle kontakt til en medarbejder i styrelsen med særlig viden om kystnærhedszone. NST har sendt navn og telefonnummer på kontaktperson i NST. Vedkommende vil blive kontaktet for at få uddybet, hvorledes der skal følges op på kravene. 6

15 Opfølgning Naturstyrelsen og Struer Kommune er i fortsat dialog - som søges gennemført forud for høringsfristen den ii. april, men må alternativt gennemføres i tiden umiddelbart efter med henblik på en aftale om løsning. Konklusion Naturstyrelsen har sendt en skriftlig uddybning af redegørelseskravene til afsnit og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Ligeledes har afsnit været drøftet telefonisk. Det har ikke har været muligt at finde en fælles løsning inden for høringsfristen. På den baggrund gør Naturstyrelsen indsigelse, hvorefter det søges at finde en løsning snarest muligt. Opfølgning og konklusion Struer Kommune har efterfølgende fremsendt en supplerende redegørelse for planlægningen i kystnærhedszonen samt relevante kortbilag (jf. afsnit 8.8.i, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013"). Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til denne. Det tilføjes i aftalenotatet, at kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 21313". Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og Naturstyrelsen frafalder indsigelsen. Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Der ønskes en drøftelse af rammerne for detailhandel i Struer by. Det fremgår af redegørelsen, at der ikke sker ændringer i detailhandelsstrukturen. Det er dog problematisk, at der i Struer tilsyneladende er en flerdelt bymidte, og at der desuden er områder på havnen, der er udlagt som bymidte. Det bliver yderligere problematisk, da havnen samtidig er omfattet af rammer for etablering af butikker, der alene forhandler pladskrævende varer (rammeområde 1C19 og ), som efter planloven kun kan placeres, hvor kommunen måtte finde det hensigtsmæssigt uden for bymidten. Referat Stuer Kommune tilkendegav at ville se på det påpegede, herunder en løsning, hvor de rammeområder på havnen, hvor der gives mulighed for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, udtages af bymidteafgrænsningen. Kommunens bemærkning er Efter mødet er der set nærmere på detailhandelsplanlægningen på havnen. Retningslinjer for detailhandel ved havnen er udnyttet ved lokalplanlægning (lokalplan 297, lokalplan 318). Struer Kommune ønsker en fornyet drøftelse af, hvorledes der kan følges op på dette punkt. Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel: 3. Indenfor Struer bymidte - havnen 7

16 kan der etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker kan der etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper, såfremt disse varegrupper er af maritim karakter - eksempelvis både er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for butikker til pladskrævende varegrupper M2 - dog op til to butikker i alt på op til m2, og må rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for bymidteområderne Østergade, Smedegade og havnen samlet set ikke overstiger i alt m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til centerformål i form af specialbutikker, dagligvarebutik, restauranter, cafeer, liberale erhverv, offentlige kontorer og boliger. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til M2. Der må indenfor området maks. udlægges m2 til butiksformål. Indenfor delområde I skal stueetagen anvendes til publikumsorienterede funktioner såsom restaurant, cafe o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til lystbådehavn samt ferieboliger og hotelværelser og mindre butikker, værksteder for kunsthåndværkere o.lign. 3.3 Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn med havneorienterede funktioner som søsportsklubhuse, servicefaciliteter samt til restauranter, cafeer og hotelvirksomhed. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turist relaterede erhverv samt butikker. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til havne- og turistrelateret erhverv, liberale erhverv samt mindre butikker med en maks. størrelse på 300 m Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turistrelateret erhverv, restauranter og cafeer, mindre butikker med en maks. størrelse på loo m2, servicefaciliteter samt til mindre båd- og serviceskure til affaldshåndtering olign. Opfølgning Som Struer Kommune påpeger, er der udarbejdet lokalplaner, der muliggør butikker på havnen i de afgrænsede bymidteområder. Disse lokalplaner indeholder imidlertid ikke bestemmelser, som muliggør butikker, der alene forhandler pladskrævende varer. Sådanne butikker skal efter planlovens regler placeres uden for centerstrukturen, herunder uden for bymidten. Der ser således ikke ud til at være noget i vejen for, at rammerne for de to havneområder, der ligger i bymidten, ændres ved at muligheden for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, tages ud af rammerne. Alternativt kan der planlægges for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i områder på havnen, der ligger uden for bymidteafgrænsningen. Det er kommunens opgave, at vurdere hensigtsmæssigheden og sikre, at kommuneplanens rammer er i overensstemmelse med lovens regler. Konklusion I planforslaget fjernes muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og thi_ på havnen i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. 8

17 Overskridelse af maksimale butiksstørrelser ilokaleentre mv. Der er i planforslaget rammer, der giver mulighed for at planlægge for butikker på mere end m2 i lokalcentre. Det er i strid med planlovens 5 q, stk. 4 Referat På baggrund af eksemplet fra Humlum, anførte Struer Kommune, at problemstillingen i Humlum ikke vurderedes at være relevant, da der i Humlum var tale om bymidte og ikke et lokalcenter. Naturstyrelsen tilkendegav at ville se på problemstillingen igen. På den baggrund kan følgende tilføjes i forlængelse af mødet: Af hovedstrukturen fremgår det således, at der ud over i Struer og Hvidbjerg også er bymidter i Humlum, Bremdal, Asp, Linde og Hjerm. Naturstyrelsen kan dog konstatere, at de konkrete rammer ikke angiver, at der er tale om bymidter. Således angives Bremdal som bydelscenter, medens der af rammerne for Asp, Linde og Humlum fremgår, at der er udlagt lokalcentre. I Hjerm er der både udlagt bymidte og lokalcenter i rammerne. Naturstyrelsen har ikke indvendinger imod, at der i de mindre bysamfund som f. eks. Humlum afgrænses bymidter efter reglerne i bekendtgørelsen om bymidteafgrænsninger. Under alle omstændigheder bør rammerne konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker. Der kan ikke udlægges både bymidter og lokalcentre i disse små bysamfund. På mødet anførte vi, at problemstillingen ikke var relevant for ikke blot Humlum, men også for Asp/ Linde, Hjerm og Hvidbjerg. Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fiernes. Opfølgning Hvad med lokalcenter i Humlum og bydelscenter i Bremdal (rammerne)? Referat af drøftelse på modet den 5. april 2013 Rammerne konsekvensrettes for Humlum og Bremdal. Konklusion I planforslaget konsekvensrettes rammerne (jf. ovenfor) - så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. 9

18 Opfolgning Naturstyrelsens finder det hensigtsmæssigt, at det vises på rammeområdets kort, hvor det er i rammeområdet, der kan være detailhandel. Dette blev kort drøftet på mødet den 5. april Af notatet fremgår følgende bemærkninger fra Struer Kommune: "Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fjernes." For at undgå eventuelle misforståelser kan vi supplere ovenstående med at forklare, at der i både Linde og Hjerm i dag er afgrænset to områder til detailhandel. Dvs, at der udover selve bymidten i de to byer er afgrænset nogle små områder, der omfatter en til to ejendomme. Det er de to små områder som vi er indstillet på at fjerne som afgrænset til detailhandel. Bymidteafgrænsningeme i Linde og Hjerm vil blive opretholdt. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Mangler ved rammer for detailhandel Det er en mangel ved planforslaget, at der ikke i alle tilfælde er fastsat bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i rammerne for de enkelte områder, hvor der gives mulighed for at etablere butikker. Det gælder f. eks udlæg af landsbyer, hvor der kan etableres butikker til lokalområdets forsyning. Det skal fremgå, hvor stor udbygningsrammen er. Tilsvarende er det i orden at have rammer for mindre butikker til områdets daglige forsyning, f. eks. på havne eller campingpladser, men den samlede udbygningsramme til detailhandel skal fremgå. Efter planlovens ii b, stk. 1, nr. 7, skal rammer for områder til butiksformål angive det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Referat Struer Kommune tilkendegav at ville justere dette i planforslaget. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over hvilke og hvor mange rammeområder der er tale om. Rammeområder vil blive gennemgået. For områder såsom campingpladser vil det blive skrevet ind, at der kan etableres en butik med en maksimal størrelse på )oe M2. For øvrige områder vil der blive skrevet en maksimal ramme ind afhængig af områdets størrelse og beliggenhed. Opfølgning og konklusion I planforslaget konsekvensrettes aktuelle rammer således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale 10

19 bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. I en del af planforslagets rammeområder er der mulighed for detailhandel, men det fremgår ikke af anvendelsesbestemmelserne (fx rammeområde ibi, 1B23, 1B7 og 1017). Desuden sammenblandes særligt pladskrævende varegrupper med almindelige dagligvarer og udvalgsvarer (fx rammeområde 2E2 og 8C1). Der ønskes en drøftelse af forholdene. Referat Struer Kommune følger op på dette - og tilkendegav at ville illustrere på det enkelte rammeområdes kort, hvor der er mulighed for detailhandel i rammeområdet. I nogle rammeområder står der under anvendelse, at der kan etableres detailhandel. Rammer vil blive gennemgået og såfremt der er mulighed for etablering af detailhandel vil det blive skrevet ind under anvendelse. Allerede i dag fremgår under punkt benævnt som "Detailhandel" hvilke muligheder og rammer der gælder indenfor de enkelte områder. Det fremgår endvidere med adresseangivelse, hvor indenfor rammeområdet detailhandlen skal lokaliseres. NST ønskede at dette også vil fremgå af kort. Vi foretrækker imidlertid angivelsen af adresser som den mest enkle og samtidig entydige måde, at gøre opmærksom på muligheden for at etablere detailhandel. Det åbne land Værdifulde landskaber Under afsnittet om landskab er der ikke redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber (jf. Struers Kommuneplan ). Ligeledes betyder inddelingen af de værdifulde landskaber, at det uklart, hvilke muligheder der er for byggeri og anlæg inden for de enkelte landskabstyper, samt hvilke beskyttelseshensyn de enkelte landskabstyper varetager. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat På mødet anerkendte Naturstyrelsen Struer Kommunes store arbejde med at revidere landskabsafsnittet. Naturstyrelsen bemærkede, at kommunen har reduceret de værdifulde landskaber. Naturstyrelsen ønskede på den baggrund og med henvisning til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013" en redegørelse for den ændrede beskyttelse. Desuden ønskede NST, at retningslinjerne præciserer beskyttelsen for alle underområder. Struer Kommune fremførte, at Naturstyrelsens krav er ubegrundet. Det aftaltes på mødet, at der efter mødet skal være fornyet dialog om hhv. retningslinjer og redegørelse. Naturstyrelsen lovede forinden dialogen at overveje omfanget af den ønskede redegørelse. 11

20 Vi kan ikke tilslutte os NST udlægning "at der ikke er redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber." Der er redegjort for ændringerne i kommuneplanen. Heraf fremgår at der er tale om en grundig revision med en fuld analyse efter landskabskaraktermetoden, hvorved der udpeges særligt værdifulde landskaber. Der er redegjort for at den planlægning vi har overtaget fra amtet var midlertidig og mangelfuld og ikke baseret på besigtigelser og analyser. Amtets planlægning var udelukkende sket med udgangspunkt i variationer i terræn og nærhed til kysten. Når amtets planlægning var udført på et så løst og midlertidigt grundlag mener vi ikke, at man kan vurdere vores landskabsplanlægning med ordene, at vi "har reduceret de værdifulde landskaber". Vi mener at vi til fulde har fulgt op på alle krav (Krav 8.1.1, og 8.1.3) i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Opmærksomheden henledes på den retningslinje der tidligere var knyttet til de særligt værdifulde landskaber udpeget af amtet: I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse der kan forringe landskabets karakter skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende." Landskaber, der i forbindelse med revision af Struer Kommuneplan er vurderet ikke at være særligt værdifulde landskaber vil være omfattet af følgende nye retningslinje, der gælder for "det øvrige landskab": 3. I øvrige landskaber skal det sikres, at ændret arealanvendelse, byggeri, tekniske anlæg, byudvikling, større veje og lignende indpasses i landskabet under hensyntagen til landskabets karakter. I områder der grænser op til de særligt sårbare landskaber kan der være landskabelige forhold der medfører, at større byggerier og anlæg kan henvises til anden beliggenhed eller der kan stilles krav om lavere bygningshøjder, om farve- og materialevalg og om kamuflering f.eks. i form af beplantning omkring bebyggelsen. I øvrigt gælder: 3.1 I landbrugslandskabet skal der lægges vægt på, at bevare den opdyrkede landbrugskarakter ofte præget af vide udsigter. I lavbundsområder bør naturindholdet dog udbredes, herunder gerne fremme ekstensive driftsformer. Nyt landbrugsbyggeri bør generelt have en lav og homogen karakter af hensyn til de vide udsigter, der præger landskabskarakteren. I det bakkede terræn bør nyt landbrugsbyggeri ikke placeres på bakketoppene. Vi vil til mødet den 3. april have et kort med, der viser landskabsanalysens strategiske mål og et kort, der viser kommuneplanens gamle og nye udpegninger. Til kortet vil vi efterfølgende knytte en generel kommentar til de områder, der ved analysearbejdet har vist sig ikke at være særligt værdifuldt. Opfølgning Drøfte på mødet den 5. april

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere