Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER T: F: E: VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2. Vejdirektoratet 3. Danmarks Naturfredningsforening, DN Struer 4. LAG Struer 5. Heden & Fjorden 6. Dansk Jægerforbund 7. Erhvervsstyrelsen DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: JANE L. K. HANSEN T: TÆT PA MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 1

2

3 Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 17. maj (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Frafald af indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Naturstyrelsen gjorde den 11. april 2013 indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 (jf. planlovens 29, stk. 1). Indsigelsen vedrørte følgende forhold: Kystnærhedszonen Værdifulde landskaber Skovrejsning Store husdyrbrug Fælles biogasanlæg Naturstyrelsen og Thisted Kommune har i forlængelse af høringsperioden haft en fortsat dialog. Der er siden opnået enighed mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune om de nødvendige ændringer til kommuneplanen jf. mails fra kommunen af 8., 15. og 17. april samt 2., 5. og 8. maj Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til den ændrede kommuneplan. Naturstyrelsen frafalder hermed den statslige indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 efter planlovens 28, stk. 1. Frafald af indsigelsen sker under forudsætning af, at Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte aftalenotat af 16. maj Bemærkninger Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mikkel Friberg Kontorchef Maja Bagge Lillelund Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Th o 00 Fax CVF KAN

4

5 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST l Ref. malil Den 16. maj (Bjarke Danvig) j111(&struer.dk (Jane Lærke Hansen) Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til 11. april Naturstyrelsen og Struer Kommune holdte den 13. marts og den 5. april 2013 møde på teknikerniveau. Som oplæg til det første møde havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. På baggrund af drøftelserne på begge møder har Struer Kommune den 21. marts og den 8. april 2013 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Følgende ændringer og suppleringer er indgået mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune med forbehold for Byrådets godkendelse: Byvækst og rummelighed Ekstensiv byudvikling Redegørelsesteksten suppleres i forhold til arealudlæg og retningslinje 12 udgår. Rummelighed i landsbyerne I de relevante rammer indskrives, at der er tale om huludfyldning. Kystnærhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Der indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen, der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Mangler ved kortbilag og redegørelse Kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, fjernes i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og 1111 på havnen i

6 overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. Overskridelse af maksimale butiksstørrelser i lokalcentre mv. Aktuelle rammer konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks. t000 m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Mangler ved rammer for detailhandel Aktuelle rammer konsekvensrettes således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Det åbne land Værdifulde landskaber Arealer på Venø, der i forslaget ikke var udpeget som værdifulde landskaber, vil i den endelige plan blive udpeget som sådanne. Natur Retningslinjerne for de A-, B- og C-målsatte områder omformuleres. For de A- og B-målsatte områder vil det fremgå, at der, efter en konkret vurdering, kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget. For C-målsatte områder vil det fremgå, at der kun i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget. Lavbundsarealer Retningslinje 5 omformuleres, så det fremgår, at genetablerede vådområder skal permanent henligge som vådområder og ikke senere må omlægges, ligesom retningslinje 6 tilrettes. Skovrejsning Redegørelsen udbygges med tekst (og med henvisning til kort), der godtgør, at udpegningen af skovrejsningsområder ikke er i konflikt med andre interesser (landskab, kirker mv.). Natura 2000 Redegørelsesteksten ændret til konkret aftalt tekst i forhold til udpegningskriterier og B-målsat natur. Sannnenhængende landbrugsplanlægning Store husdyrbrug Redegørelsesteksten suppleres med en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudlægget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum 500 meter til kysten. Redegørelsen suppleres med tekst, der godtgør, at arealudlæggene ikke er i konflikt med andre interesser i det åbne land. 2

7 Arealudlægget nord for Asp tages ud af udpegningen, da det ligger inden for OSD - og hvor det ikke er muligt at opfylde redegørelseskravet. Fælles bio gasanlæg Redegørelsesteksten suppleres med til en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudleegget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum soo meter til kysten. Redegørelsesteksten suppleres i forhold til gylle og det tilføjes, at der ikke er sammenfald mellem arealudlægget og grundvandsinteresser. Jordbrug og særlige værdifulde landbrugsområder Redegørelsesteksten tilrettes, så det fremgår, at planlægning for jordbrugsområder svarer til statens krav om planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder. Desuden indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at de udpegede jordbrugsområder fremgår af kort. Øvrige temaer Vandplaner Der tilføjes mere redegørelsestekst om vandplaner / kommunale handleplaner. Formelle forhold Links Dokumenter eller kort, som tilgås via links (og som er en del af kommuneplanens indhold jf. planloven), vil blive sat ind som appendiks til kommuneplanens PDFudgave. Øvrige bemærkninger Zonestatus Aktuelle rammer konsekvensrettes. 3

8

9 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer Kommune Østergade 7600 Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 16. maj 2013 bndstruer.dk (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Forslag til Struer Kommuneplan Notat med statens foreløbige bemærkninger Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til n. april Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. marts 2013 afholdt teknikermøde med Struer Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i teknikertnøde den 13. marts og den 5. april 2013 Fra Struer Kommune: - Bjarke Danvig - Jane Lærke Hansen Torben Mølgaard (deltog kun på mødet den 5. april 2013) Fra Naturstyrelsen (NST): - Mikkel Friberg - Mia Christiernson (deltog kun på mødet den 13. marts 2013) - Anette Ginsbak - Bodil Vestergård - Maja Bagge Lillelund I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført under "Referat" under hvert enkelt punkt. Struer Kommune har den 21. marts 2013 givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under "" under hvert enkelt punkt. Kommunen gør opmærksom på, at kommunens kommentarer er på teknikerplan og således er indstillinger til en senere politisk behandling i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Enkelte punkter har været drøftet på et nyt møde den 5. april 2013, hvilket fremgår under det enkelte punkt. Endelig har Naturstyrelsen og Struer Kommune haft dialog efter dette møde i forhold til kystnærhedszonen, værdifulde landskaber, skovrejsning samt store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. Generelt Planforslagets PDF-udgave er vanskeligt at læse. Teksten varierer i skriftstørrelse og en del af teksten i top og bund er ikke læselig. Desuden er kortbilagene af en

10 kvalitet der gør dem vanskelige at anvende, når de statslige myndigheder vurderer de relevante interesser i kommuneplanen. Planforslagets retningslinjer bør formuleres mere præcist, da retningslinjerne ellers er for svære at administrere efter og ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer den pågældende interesse. Det gælder fx landskab, geologiske interesseområder og lavbundsarealer. Referat Struer Kommune tilkendegav, at de fremover vil være opmærksomme på PDFudgave og kortbilag enes anvendelighed. Naturstyrelsens generelle bemærkning om retningslinjerne blev drøftet under de enkelte konkrete punkter. Vi har indledt med, at kontakte Struer Kommunes web-administrator for at høre, hvad der kan gøres for at pdf-udgaven kan blive i en bedre kvalitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring. Kort fremgår allerede som bilag, men NST forklarede på mødet, at kortene er små og svære at orientere sig på. Kort vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Udfordringen består i at holde den samlede pdf-udgave i en størrelse, der kan uploades. Dette er grunden til, at kort tilknyttet planforslaget er i en dårlig kvalitet. Struer Kommunes bemærkninger af generel karakter: Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Struer Kommuneplan indbød NST til indledende dialog. Dialogen kom i stand så sent, at det reelt ikke kunne få nogen indflydelse på planforslaget. Af NST notat til Struer Kommune fremgår kommentarer til dele af kommuneplanen, som ikke har været under revision. Vi vil gerne opfordre NST til fremadrettet, at indgå i dialog forud for udarbejdelse af kommuneplanen. Her vil NST kunne fremføre synspunkter om, hvilke dele af kommuneplanen man gerne ser revideret. Det vil medføre en langt bedre proces, at NST synspunkter kan indgå i forbindelse med revisionen af planen i stedet for, at det først sker når planen er ude i høring som forslag. Opfølgning Planforslagets kortbilag vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Struer Kommunes generelle bemærkninger til Kommuneplani3-processen vil indgå i Naturstyrelsens forberedelse af den næste kommuneplanrunde - herunder proces og dialog med kommunerne. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Byvækst og rummelighed Nyudlæg Kommuneplanen udlægger ifølge det oplyste ikke nye arealer til bolig eller erhverv. I stedet vælger man at fokusere på de eksisterende byområders rummelighed. Kan Struer Kommune bekræfte dette? 2

11 Referat Struer Kommune bekræftede, at der i kommuneplanen ikke udlægges nye arealer til bolig eller erhverv - og der er kun tale om helt ubetydelige justeringer inden for eksisterende rammer. Ingen yderligere kommentarer hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Ekstensiv byudvikling I planforslaget anføres under afsnittet om fritid (s. 12/25), at byudvikling ved Ølby tænkes etableret i "enklaver omgivet af rekreative områder overvejende i form af bynær skov". Ved grusgrav ved Struer Mørtelværk etableres områder med stor rekreativ værdi. Boligform i "en meget åben struktur". Fx rammeområde 12B2 og 12J1. Der ønskes en drøftelse af forholdet. Desuden ønskes der generelt en drøftelse af arealforbrug. Referat Struer Kommune vil overveje at omformulere redegørelsesteksten - og vil ligeledes overveje at fjerne retningslinje 12 (3/27). Under "Arealudlæg til byer og sommerhuse" er vi indstillet på at supplere redegørelsen med følgende: Byudvikling sigter generelt mod, at etablering af nye boligområder sker med fokus på samtidig, at skabe grønne områder eller kiler, der indbyder til fysisk aktivitet og sammenhæng til de rekreative områder uden for byerne. I planlægningen skal det sikres, at der samlet set er en høj udnyttelsesgrad af arealer, der inddrages til byformål. Dvs, at planlægningen for de boligområder, der grænser op til de bynære rekreative arealer skal ske med en høj udnyttelsesgrad eller at der kompenseres for et stort arealforbrug ved fortætning i den eksisterende by. Vi anser ikke temaet "Fritid" for at være stedet, hvor der skal redegøres for arealforbrug ved byudvikling. Vi er indstillet på at nedenstående retningslinje udgår som forslået af NST: 12. " I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end i ha pr. to boliger i byer på indbyggere og derover og ha pr. 7 boliger i mindre byer. Tilsvarende bør det lægges til grund for beregning af erhvervsareal og offentlig service, at arealbehovet højest bliver i ha pr m3 etageareal. Herudover kan udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav." Opfølgning I forhold til arealforbrug og byudvikling finder Naturstyrelsen det hensigtsmæssigt, at der er overensstemmelse mellem afsnittet om "Arealudlæg til boliger og sommerhuse" og afsnittet om "Grønne områder i byerne". 3

12 Konklusion Struer Kommune supplerer redegørelsen som skitseret herover og lader retningslinje 12 udgå. Rummelighed Det fremgår ikke af planforslaget, hvordan restrummeligheden er opgjort - og om arealer, hvor der er muligheder for byfortætning og byomdannelse indgår i restrummeligheden. Referat Struer Kommune oplyste, at der ikke er nyudlæg med i planforslaget, hvorfor opgørelse af restrummeligheden ikke er relevant. Vi oplyste endvidere, at restrummelighed indgik i den opgørelse, der blev lavet ved forrige kommuneplanrevision. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Rummelighed i landsbyerne I nogle af landsbyerne er afgrænsningerne meget rummelige (fx 12L1, 13L1, 6Hi, 7L1, iol2). Dette ønskes drøftet med kommunen. Referat Struer Kommune oplyste, at der var tale om huludfyldning - og tilkendegav at ville overveje at anføre i kommuneplanens konkrete rammer, at der er tale om dette. I rammerne som fx 12L1 (Hellerød), 13L1 (Oddesund Nord), 6H1 (Humlum Fiskerleje) og iol2 (Odby) skrives det ind, at der kan ske huludfyldning indenfor rammeområder. I rammeområde 7L1, der omfatter Venø by, ønskes fortsat mulighed for at planlægge for områder til boligformål. Opfølgning Såfremt der planlægges for samlede udlæg af boliger i Venø by, så der er tale om byudvikling, er det Naturstyrelsens opfattelse, at hele byen skal overføres til byzone. Konklusion Struer Kommune indskriver i de relevante rammer, at der er tale om huludfyldning. Perspektivarealer Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til de viste perspektivarealer og de angivne byudviklingsretninger. Referat 4

13 Naturstyrelsen oplyste på mødet, at styrelsen ikke havde forholdt sig til perspektivarealerne, herunder ikke havde vurderet dem i forhold til overordnede statslige interesser. Ingen yderligere bemærkninger hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Kystnaerhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Redegørelsen inddeler kystnærhedszonen i område 1, 2 og 3 - og der er kun opstillet retningslinjer for område 2 og 3: "3. Planlægningsmæssig velbegrundet byudvikling indenfor kystnærhedszonen skal så vidt muligt søges placeret inden for område III" "4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det bør fremstå tydeligere, at det klare udgangspunkt for al planlægning i kystnærhedszonen - uanset hvor inden for zonen - er, at opførelse af byggeri og anlæg i kystnærhedszonen kun kan ske, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Ingen af de tre områdetyper kan administreres mere lempeligt end hvad kystzonebestemmelserne i planloven angiver - og retningslinjerne må ikke give udtryk for, at dette er muligt. Der er ikke overensstemmelse mellem redegørelse / retningslinjer og kortbilag for så vidt angår "områdetyperne". Der ønskes en drøftelse af forholdet. Referat Naturstyrelsen oplyste på mødet, at det ikke var hensigtsmæssigt, at zoneinddelingen kunne give det indtryk, at der kunne planlægges i dele af kommunens kystnærhedszone uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Struer Kommune tilkendegav at ville overveje at fjerne inddelingen. Kommunens bemærkning er Afgrænsning af zone 1, der svarer til strandbeskyttelseslinjen, fjernes fra kortet, da linjen alene er reguleret gennem Naturbeskyttelsesloven. Der er dermed ikke nogen grund til afgrænsningen fremgår af kommuneplanen. Endvidere filrettes teksten til at være i overensstemmelse med at strandbeskyttelseslinjen ikke længere fremgår af kortet. Der indføjes retningslinje hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. 5

14 Opfølgning Hvis det klare udgangspunkt for planlægning i kystnærhedszonen fremhæves i en retningslinje (jf. ovenfor), så har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til inddeling af kystnærhedszonen. I planforslagets retningslinje 4 står der: "I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der med indføjelse af den nye retningslinje kan være uoverensstemmelse mellem denne og retningslinje 4 ("... bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse."). Referat af drøftelse på mode den 5. april 2 13 Struer Kommune tilkendegav at ville se på retningslinje 4i forhold til en uoverensstemmelse med den nye retningslinje, ligesom den interne note om evt. revision vil blive fjernet i redegørelsesteksten. Struer Kommune vil fjerne den interne note i redegørelsesteksten. Konklusion I planforslaget indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. Mangler ved kortbilag og redegørelse På kortbilaget er der ikke tilstrækkeligt redegjort for de eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen, jf. planlovens n e, stk. 1, nr. 2. Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for planens forudsætninger, jf. planlovens 11 e, stk. 1, nr. 7. Planforslaget ses ikke at indeholde en gennemgang af de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen - og en eventuel ophævelse af de reservationer, der ikke er aktuelle, jf. planlovens 11 f, stk. 2. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat Naturstyrelsen præciserede, at de to planlovshenvisninger rettelig var til 11 e, stk. 2 og ri e, stk. i nr. 8. Det aftaltes, at der efter mødet skal være dialog om de statslige krav, herunder om eventuel ophævelse af reservationer, der ikke længere er aktuelle. Naturstyrelsen sørger for at formidle kontakt til en medarbejder i styrelsen med særlig viden om kystnærhedszone. NST har sendt navn og telefonnummer på kontaktperson i NST. Vedkommende vil blive kontaktet for at få uddybet, hvorledes der skal følges op på kravene. 6

15 Opfølgning Naturstyrelsen og Struer Kommune er i fortsat dialog - som søges gennemført forud for høringsfristen den ii. april, men må alternativt gennemføres i tiden umiddelbart efter med henblik på en aftale om løsning. Konklusion Naturstyrelsen har sendt en skriftlig uddybning af redegørelseskravene til afsnit og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Ligeledes har afsnit været drøftet telefonisk. Det har ikke har været muligt at finde en fælles løsning inden for høringsfristen. På den baggrund gør Naturstyrelsen indsigelse, hvorefter det søges at finde en løsning snarest muligt. Opfølgning og konklusion Struer Kommune har efterfølgende fremsendt en supplerende redegørelse for planlægningen i kystnærhedszonen samt relevante kortbilag (jf. afsnit 8.8.i, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013"). Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til denne. Det tilføjes i aftalenotatet, at kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 21313". Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og Naturstyrelsen frafalder indsigelsen. Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Der ønskes en drøftelse af rammerne for detailhandel i Struer by. Det fremgår af redegørelsen, at der ikke sker ændringer i detailhandelsstrukturen. Det er dog problematisk, at der i Struer tilsyneladende er en flerdelt bymidte, og at der desuden er områder på havnen, der er udlagt som bymidte. Det bliver yderligere problematisk, da havnen samtidig er omfattet af rammer for etablering af butikker, der alene forhandler pladskrævende varer (rammeområde 1C19 og ), som efter planloven kun kan placeres, hvor kommunen måtte finde det hensigtsmæssigt uden for bymidten. Referat Stuer Kommune tilkendegav at ville se på det påpegede, herunder en løsning, hvor de rammeområder på havnen, hvor der gives mulighed for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, udtages af bymidteafgrænsningen. Kommunens bemærkning er Efter mødet er der set nærmere på detailhandelsplanlægningen på havnen. Retningslinjer for detailhandel ved havnen er udnyttet ved lokalplanlægning (lokalplan 297, lokalplan 318). Struer Kommune ønsker en fornyet drøftelse af, hvorledes der kan følges op på dette punkt. Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel: 3. Indenfor Struer bymidte - havnen 7

16 kan der etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker kan der etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper, såfremt disse varegrupper er af maritim karakter - eksempelvis både er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for butikker til pladskrævende varegrupper M2 - dog op til to butikker i alt på op til m2, og må rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for bymidteområderne Østergade, Smedegade og havnen samlet set ikke overstiger i alt m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til centerformål i form af specialbutikker, dagligvarebutik, restauranter, cafeer, liberale erhverv, offentlige kontorer og boliger. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til M2. Der må indenfor området maks. udlægges m2 til butiksformål. Indenfor delområde I skal stueetagen anvendes til publikumsorienterede funktioner såsom restaurant, cafe o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til lystbådehavn samt ferieboliger og hotelværelser og mindre butikker, værksteder for kunsthåndværkere o.lign. 3.3 Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn med havneorienterede funktioner som søsportsklubhuse, servicefaciliteter samt til restauranter, cafeer og hotelvirksomhed. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turist relaterede erhverv samt butikker. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til havne- og turistrelateret erhverv, liberale erhverv samt mindre butikker med en maks. størrelse på 300 m Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turistrelateret erhverv, restauranter og cafeer, mindre butikker med en maks. størrelse på loo m2, servicefaciliteter samt til mindre båd- og serviceskure til affaldshåndtering olign. Opfølgning Som Struer Kommune påpeger, er der udarbejdet lokalplaner, der muliggør butikker på havnen i de afgrænsede bymidteområder. Disse lokalplaner indeholder imidlertid ikke bestemmelser, som muliggør butikker, der alene forhandler pladskrævende varer. Sådanne butikker skal efter planlovens regler placeres uden for centerstrukturen, herunder uden for bymidten. Der ser således ikke ud til at være noget i vejen for, at rammerne for de to havneområder, der ligger i bymidten, ændres ved at muligheden for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, tages ud af rammerne. Alternativt kan der planlægges for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i områder på havnen, der ligger uden for bymidteafgrænsningen. Det er kommunens opgave, at vurdere hensigtsmæssigheden og sikre, at kommuneplanens rammer er i overensstemmelse med lovens regler. Konklusion I planforslaget fjernes muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og thi_ på havnen i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. 8

17 Overskridelse af maksimale butiksstørrelser ilokaleentre mv. Der er i planforslaget rammer, der giver mulighed for at planlægge for butikker på mere end m2 i lokalcentre. Det er i strid med planlovens 5 q, stk. 4 Referat På baggrund af eksemplet fra Humlum, anførte Struer Kommune, at problemstillingen i Humlum ikke vurderedes at være relevant, da der i Humlum var tale om bymidte og ikke et lokalcenter. Naturstyrelsen tilkendegav at ville se på problemstillingen igen. På den baggrund kan følgende tilføjes i forlængelse af mødet: Af hovedstrukturen fremgår det således, at der ud over i Struer og Hvidbjerg også er bymidter i Humlum, Bremdal, Asp, Linde og Hjerm. Naturstyrelsen kan dog konstatere, at de konkrete rammer ikke angiver, at der er tale om bymidter. Således angives Bremdal som bydelscenter, medens der af rammerne for Asp, Linde og Humlum fremgår, at der er udlagt lokalcentre. I Hjerm er der både udlagt bymidte og lokalcenter i rammerne. Naturstyrelsen har ikke indvendinger imod, at der i de mindre bysamfund som f. eks. Humlum afgrænses bymidter efter reglerne i bekendtgørelsen om bymidteafgrænsninger. Under alle omstændigheder bør rammerne konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker. Der kan ikke udlægges både bymidter og lokalcentre i disse små bysamfund. På mødet anførte vi, at problemstillingen ikke var relevant for ikke blot Humlum, men også for Asp/ Linde, Hjerm og Hvidbjerg. Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fiernes. Opfølgning Hvad med lokalcenter i Humlum og bydelscenter i Bremdal (rammerne)? Referat af drøftelse på modet den 5. april 2013 Rammerne konsekvensrettes for Humlum og Bremdal. Konklusion I planforslaget konsekvensrettes rammerne (jf. ovenfor) - så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. 9

18 Opfolgning Naturstyrelsens finder det hensigtsmæssigt, at det vises på rammeområdets kort, hvor det er i rammeområdet, der kan være detailhandel. Dette blev kort drøftet på mødet den 5. april Af notatet fremgår følgende bemærkninger fra Struer Kommune: "Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fjernes." For at undgå eventuelle misforståelser kan vi supplere ovenstående med at forklare, at der i både Linde og Hjerm i dag er afgrænset to områder til detailhandel. Dvs, at der udover selve bymidten i de to byer er afgrænset nogle små områder, der omfatter en til to ejendomme. Det er de to små områder som vi er indstillet på at fjerne som afgrænset til detailhandel. Bymidteafgrænsningeme i Linde og Hjerm vil blive opretholdt. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Mangler ved rammer for detailhandel Det er en mangel ved planforslaget, at der ikke i alle tilfælde er fastsat bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i rammerne for de enkelte områder, hvor der gives mulighed for at etablere butikker. Det gælder f. eks udlæg af landsbyer, hvor der kan etableres butikker til lokalområdets forsyning. Det skal fremgå, hvor stor udbygningsrammen er. Tilsvarende er det i orden at have rammer for mindre butikker til områdets daglige forsyning, f. eks. på havne eller campingpladser, men den samlede udbygningsramme til detailhandel skal fremgå. Efter planlovens ii b, stk. 1, nr. 7, skal rammer for områder til butiksformål angive det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Referat Struer Kommune tilkendegav at ville justere dette i planforslaget. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over hvilke og hvor mange rammeområder der er tale om. Rammeområder vil blive gennemgået. For områder såsom campingpladser vil det blive skrevet ind, at der kan etableres en butik med en maksimal størrelse på )oe M2. For øvrige områder vil der blive skrevet en maksimal ramme ind afhængig af områdets størrelse og beliggenhed. Opfølgning og konklusion I planforslaget konsekvensrettes aktuelle rammer således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale 10

19 bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. I en del af planforslagets rammeområder er der mulighed for detailhandel, men det fremgår ikke af anvendelsesbestemmelserne (fx rammeområde ibi, 1B23, 1B7 og 1017). Desuden sammenblandes særligt pladskrævende varegrupper med almindelige dagligvarer og udvalgsvarer (fx rammeområde 2E2 og 8C1). Der ønskes en drøftelse af forholdene. Referat Struer Kommune følger op på dette - og tilkendegav at ville illustrere på det enkelte rammeområdes kort, hvor der er mulighed for detailhandel i rammeområdet. I nogle rammeområder står der under anvendelse, at der kan etableres detailhandel. Rammer vil blive gennemgået og såfremt der er mulighed for etablering af detailhandel vil det blive skrevet ind under anvendelse. Allerede i dag fremgår under punkt benævnt som "Detailhandel" hvilke muligheder og rammer der gælder indenfor de enkelte områder. Det fremgår endvidere med adresseangivelse, hvor indenfor rammeområdet detailhandlen skal lokaliseres. NST ønskede at dette også vil fremgå af kort. Vi foretrækker imidlertid angivelsen af adresser som den mest enkle og samtidig entydige måde, at gøre opmærksom på muligheden for at etablere detailhandel. Det åbne land Værdifulde landskaber Under afsnittet om landskab er der ikke redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber (jf. Struers Kommuneplan ). Ligeledes betyder inddelingen af de værdifulde landskaber, at det uklart, hvilke muligheder der er for byggeri og anlæg inden for de enkelte landskabstyper, samt hvilke beskyttelseshensyn de enkelte landskabstyper varetager. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat På mødet anerkendte Naturstyrelsen Struer Kommunes store arbejde med at revidere landskabsafsnittet. Naturstyrelsen bemærkede, at kommunen har reduceret de værdifulde landskaber. Naturstyrelsen ønskede på den baggrund og med henvisning til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013" en redegørelse for den ændrede beskyttelse. Desuden ønskede NST, at retningslinjerne præciserer beskyttelsen for alle underområder. Struer Kommune fremførte, at Naturstyrelsens krav er ubegrundet. Det aftaltes på mødet, at der efter mødet skal være fornyet dialog om hhv. retningslinjer og redegørelse. Naturstyrelsen lovede forinden dialogen at overveje omfanget af den ønskede redegørelse. 11

20 Vi kan ikke tilslutte os NST udlægning "at der ikke er redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber." Der er redegjort for ændringerne i kommuneplanen. Heraf fremgår at der er tale om en grundig revision med en fuld analyse efter landskabskaraktermetoden, hvorved der udpeges særligt værdifulde landskaber. Der er redegjort for at den planlægning vi har overtaget fra amtet var midlertidig og mangelfuld og ikke baseret på besigtigelser og analyser. Amtets planlægning var udelukkende sket med udgangspunkt i variationer i terræn og nærhed til kysten. Når amtets planlægning var udført på et så løst og midlertidigt grundlag mener vi ikke, at man kan vurdere vores landskabsplanlægning med ordene, at vi "har reduceret de værdifulde landskaber". Vi mener at vi til fulde har fulgt op på alle krav (Krav 8.1.1, og 8.1.3) i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Opmærksomheden henledes på den retningslinje der tidligere var knyttet til de særligt værdifulde landskaber udpeget af amtet: I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse der kan forringe landskabets karakter skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende." Landskaber, der i forbindelse med revision af Struer Kommuneplan er vurderet ikke at være særligt værdifulde landskaber vil være omfattet af følgende nye retningslinje, der gælder for "det øvrige landskab": 3. I øvrige landskaber skal det sikres, at ændret arealanvendelse, byggeri, tekniske anlæg, byudvikling, større veje og lignende indpasses i landskabet under hensyntagen til landskabets karakter. I områder der grænser op til de særligt sårbare landskaber kan der være landskabelige forhold der medfører, at større byggerier og anlæg kan henvises til anden beliggenhed eller der kan stilles krav om lavere bygningshøjder, om farve- og materialevalg og om kamuflering f.eks. i form af beplantning omkring bebyggelsen. I øvrigt gælder: 3.1 I landbrugslandskabet skal der lægges vægt på, at bevare den opdyrkede landbrugskarakter ofte præget af vide udsigter. I lavbundsområder bør naturindholdet dog udbredes, herunder gerne fremme ekstensive driftsformer. Nyt landbrugsbyggeri bør generelt have en lav og homogen karakter af hensyn til de vide udsigter, der præger landskabskarakteren. I det bakkede terræn bør nyt landbrugsbyggeri ikke placeres på bakketoppene. Vi vil til mødet den 3. april have et kort med, der viser landskabsanalysens strategiske mål og et kort, der viser kommuneplanens gamle og nye udpegninger. Til kortet vil vi efterfølgende knytte en generel kommentar til de områder, der ved analysearbejdet har vist sig ikke at være særligt værdifuldt. Opfølgning Drøfte på mødet den 5. april

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg 2013-25, herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025, for to områder til centerformål i Søndervig Revideret forslag til Tillæg nr. 34 til, for to områder til centerformål i Søndervig Ringkøbing-Skjern Kommune 12. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forudgående offentlig høring... 3 Redegørelse...

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn

Landzonetilladelse for flytning af 18 m 2 Madpakkehus samt dispensation fra lokalplan 17.33-1 Aarøsund Lystbådehavn FONDEN AARØSUND MEDBORGERHUS Att.: Jens Kloster Hedegaard Aarøsund Havn 19 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og Byg Simmerstedvej 1A 1 sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast Kommuneplantillæg nr. 8 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere