Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER T: F: E: VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2. Vejdirektoratet 3. Danmarks Naturfredningsforening, DN Struer 4. LAG Struer 5. Heden & Fjorden 6. Dansk Jægerforbund 7. Erhvervsstyrelsen DATO JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER E: F: SAGSBEHANDLER: JANE L. K. HANSEN T: TÆT PA MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 1

2

3 Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 17. maj (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Frafald af indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Naturstyrelsen gjorde den 11. april 2013 indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 (jf. planlovens 29, stk. 1). Indsigelsen vedrørte følgende forhold: Kystnærhedszonen Værdifulde landskaber Skovrejsning Store husdyrbrug Fælles biogasanlæg Naturstyrelsen og Thisted Kommune har i forlængelse af høringsperioden haft en fortsat dialog. Der er siden opnået enighed mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune om de nødvendige ændringer til kommuneplanen jf. mails fra kommunen af 8., 15. og 17. april samt 2., 5. og 8. maj Naturstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger til den ændrede kommuneplan. Naturstyrelsen frafalder hermed den statslige indsigelse mod Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 efter planlovens 28, stk. 1. Frafald af indsigelsen sker under forudsætning af, at Byrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse indarbejder de ændringer og suppleringer i kommuneplanen, som fremgår af Naturstyrelsens vedlagte aftalenotat af 16. maj Bemærkninger Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Naturstyrelsen have lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens 27, stk. 2. Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet høring jf. planlovens 27, stk. 2. Med venlig hilsen Mikkel Friberg Kontorchef Maja Bagge Lillelund Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Th o 00 Fax CVF KAN

4

5 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer kommune Struer kommune Østergade Struer Tværgående planlægning J.nr. NST l Ref. malil Den 16. maj (Bjarke Danvig) j111(&struer.dk (Jane Lærke Hansen) Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Struer Kommunes forslag til kommuneplan 2013 Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til 11. april Naturstyrelsen og Struer Kommune holdte den 13. marts og den 5. april 2013 møde på teknikerniveau. Som oplæg til det første møde havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med de statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. På baggrund af drøftelserne på begge møder har Struer Kommune den 21. marts og den 8. april 2013 fremsendt forslag til nødvendige ændringer og suppleringer til planforslaget. Følgende ændringer og suppleringer er indgået mellem Naturstyrelsen og Struer Kommune med forbehold for Byrådets godkendelse: Byvækst og rummelighed Ekstensiv byudvikling Redegørelsesteksten suppleres i forhold til arealudlæg og retningslinje 12 udgår. Rummelighed i landsbyerne I de relevante rammer indskrives, at der er tale om huludfyldning. Kystnærhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Der indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen, der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Mangler ved kortbilag og redegørelse Kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, fjernes i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og 1111 på havnen i

6 overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. Overskridelse af maksimale butiksstørrelser i lokalcentre mv. Aktuelle rammer konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks. t000 m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Mangler ved rammer for detailhandel Aktuelle rammer konsekvensrettes således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Det åbne land Værdifulde landskaber Arealer på Venø, der i forslaget ikke var udpeget som værdifulde landskaber, vil i den endelige plan blive udpeget som sådanne. Natur Retningslinjerne for de A-, B- og C-målsatte områder omformuleres. For de A- og B-målsatte områder vil det fremgå, at der, efter en konkret vurdering, kun gives dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget. For C-målsatte områder vil det fremgå, at der kun i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget. Lavbundsarealer Retningslinje 5 omformuleres, så det fremgår, at genetablerede vådområder skal permanent henligge som vådområder og ikke senere må omlægges, ligesom retningslinje 6 tilrettes. Skovrejsning Redegørelsen udbygges med tekst (og med henvisning til kort), der godtgør, at udpegningen af skovrejsningsområder ikke er i konflikt med andre interesser (landskab, kirker mv.). Natura 2000 Redegørelsesteksten ændret til konkret aftalt tekst i forhold til udpegningskriterier og B-målsat natur. Sannnenhængende landbrugsplanlægning Store husdyrbrug Redegørelsesteksten suppleres med en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudlægget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum 500 meter til kysten. Redegørelsen suppleres med tekst, der godtgør, at arealudlæggene ikke er i konflikt med andre interesser i det åbne land. 2

7 Arealudlægget nord for Asp tages ud af udpegningen, da det ligger inden for OSD - og hvor det ikke er muligt at opfylde redegørelseskravet. Fælles bio gasanlæg Redegørelsesteksten suppleres med til en planlægningsmæssig begrundelse for et arealudlæg inden for kystnærhedszonen - og arealudleegget reduceres, så arealet ligger med en afstand af minimum soo meter til kysten. Redegørelsesteksten suppleres i forhold til gylle og det tilføjes, at der ikke er sammenfald mellem arealudlægget og grundvandsinteresser. Jordbrug og særlige værdifulde landbrugsområder Redegørelsesteksten tilrettes, så det fremgår, at planlægning for jordbrugsområder svarer til statens krav om planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder. Desuden indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at de udpegede jordbrugsområder fremgår af kort. Øvrige temaer Vandplaner Der tilføjes mere redegørelsestekst om vandplaner / kommunale handleplaner. Formelle forhold Links Dokumenter eller kort, som tilgås via links (og som er en del af kommuneplanens indhold jf. planloven), vil blive sat ind som appendiks til kommuneplanens PDFudgave. Øvrige bemærkninger Zonestatus Aktuelle rammer konsekvensrettes. 3

8

9 NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen Struer Kommune Østergade 7600 Struer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. malil Den 16. maj 2013 bndstruer.dk (Bjarke Danvig) (Jane Lærke Hansen) Forslag til Struer Kommuneplan Notat med statens foreløbige bemærkninger Struer Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra 6. februar til n. april Dette notat indeholder en oversigt over Miljøministeriets og andre statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til kommuneplanforslaget. Der blev den 13. marts 2013 afholdt teknikermøde med Struer Kommune. Som oplæg til mødet havde Naturstyrelsen udarbejdet et notat af n. marts 2013 med statens foreløbige bemærkninger til planforslaget. Deltagere i teknikertnøde den 13. marts og den 5. april 2013 Fra Struer Kommune: - Bjarke Danvig - Jane Lærke Hansen Torben Mølgaard (deltog kun på mødet den 5. april 2013) Fra Naturstyrelsen (NST): - Mikkel Friberg - Mia Christiernson (deltog kun på mødet den 13. marts 2013) - Anette Ginsbak - Bodil Vestergård - Maja Bagge Lillelund I notatet er indarbejdet et kort referat fra mødet, hvilket er anført under "Referat" under hvert enkelt punkt. Struer Kommune har den 21. marts 2013 givet tilbagemelding på notatet, hvilket er anført under "" under hvert enkelt punkt. Kommunen gør opmærksom på, at kommunens kommentarer er på teknikerplan og således er indstillinger til en senere politisk behandling i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen. Enkelte punkter har været drøftet på et nyt møde den 5. april 2013, hvilket fremgår under det enkelte punkt. Endelig har Naturstyrelsen og Struer Kommune haft dialog efter dette møde i forhold til kystnærhedszonen, værdifulde landskaber, skovrejsning samt store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. Generelt Planforslagets PDF-udgave er vanskeligt at læse. Teksten varierer i skriftstørrelse og en del af teksten i top og bund er ikke læselig. Desuden er kortbilagene af en

10 kvalitet der gør dem vanskelige at anvende, når de statslige myndigheder vurderer de relevante interesser i kommuneplanen. Planforslagets retningslinjer bør formuleres mere præcist, da retningslinjerne ellers er for svære at administrere efter og ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer den pågældende interesse. Det gælder fx landskab, geologiske interesseområder og lavbundsarealer. Referat Struer Kommune tilkendegav, at de fremover vil være opmærksomme på PDFudgave og kortbilag enes anvendelighed. Naturstyrelsens generelle bemærkning om retningslinjerne blev drøftet under de enkelte konkrete punkter. Vi har indledt med, at kontakte Struer Kommunes web-administrator for at høre, hvad der kan gøres for at pdf-udgaven kan blive i en bedre kvalitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring. Kort fremgår allerede som bilag, men NST forklarede på mødet, at kortene er små og svære at orientere sig på. Kort vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Udfordringen består i at holde den samlede pdf-udgave i en størrelse, der kan uploades. Dette er grunden til, at kort tilknyttet planforslaget er i en dårlig kvalitet. Struer Kommunes bemærkninger af generel karakter: Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Struer Kommuneplan indbød NST til indledende dialog. Dialogen kom i stand så sent, at det reelt ikke kunne få nogen indflydelse på planforslaget. Af NST notat til Struer Kommune fremgår kommentarer til dele af kommuneplanen, som ikke har været under revision. Vi vil gerne opfordre NST til fremadrettet, at indgå i dialog forud for udarbejdelse af kommuneplanen. Her vil NST kunne fremføre synspunkter om, hvilke dele af kommuneplanen man gerne ser revideret. Det vil medføre en langt bedre proces, at NST synspunkter kan indgå i forbindelse med revisionen af planen i stedet for, at det først sker når planen er ude i høring som forslag. Opfølgning Planforslagets kortbilag vil blive forsøgt tilknyttet i en bedre udgave. Struer Kommunes generelle bemærkninger til Kommuneplani3-processen vil indgå i Naturstyrelsens forberedelse af den næste kommuneplanrunde - herunder proces og dialog med kommunerne. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Byvækst og rummelighed Nyudlæg Kommuneplanen udlægger ifølge det oplyste ikke nye arealer til bolig eller erhverv. I stedet vælger man at fokusere på de eksisterende byområders rummelighed. Kan Struer Kommune bekræfte dette? 2

11 Referat Struer Kommune bekræftede, at der i kommuneplanen ikke udlægges nye arealer til bolig eller erhverv - og der er kun tale om helt ubetydelige justeringer inden for eksisterende rammer. Ingen yderligere kommentarer hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Ekstensiv byudvikling I planforslaget anføres under afsnittet om fritid (s. 12/25), at byudvikling ved Ølby tænkes etableret i "enklaver omgivet af rekreative områder overvejende i form af bynær skov". Ved grusgrav ved Struer Mørtelværk etableres områder med stor rekreativ værdi. Boligform i "en meget åben struktur". Fx rammeområde 12B2 og 12J1. Der ønskes en drøftelse af forholdet. Desuden ønskes der generelt en drøftelse af arealforbrug. Referat Struer Kommune vil overveje at omformulere redegørelsesteksten - og vil ligeledes overveje at fjerne retningslinje 12 (3/27). Under "Arealudlæg til byer og sommerhuse" er vi indstillet på at supplere redegørelsen med følgende: Byudvikling sigter generelt mod, at etablering af nye boligområder sker med fokus på samtidig, at skabe grønne områder eller kiler, der indbyder til fysisk aktivitet og sammenhæng til de rekreative områder uden for byerne. I planlægningen skal det sikres, at der samlet set er en høj udnyttelsesgrad af arealer, der inddrages til byformål. Dvs, at planlægningen for de boligområder, der grænser op til de bynære rekreative arealer skal ske med en høj udnyttelsesgrad eller at der kompenseres for et stort arealforbrug ved fortætning i den eksisterende by. Vi anser ikke temaet "Fritid" for at være stedet, hvor der skal redegøres for arealforbrug ved byudvikling. Vi er indstillet på at nedenstående retningslinje udgår som forslået af NST: 12. " I beregning af arealbehov til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere areal til nybyggeri end i ha pr. to boliger i byer på indbyggere og derover og ha pr. 7 boliger i mindre byer. Tilsvarende bør det lægges til grund for beregning af erhvervsareal og offentlig service, at arealbehovet højest bliver i ha pr m3 etageareal. Herudover kan udlægges areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav." Opfølgning I forhold til arealforbrug og byudvikling finder Naturstyrelsen det hensigtsmæssigt, at der er overensstemmelse mellem afsnittet om "Arealudlæg til boliger og sommerhuse" og afsnittet om "Grønne områder i byerne". 3

12 Konklusion Struer Kommune supplerer redegørelsen som skitseret herover og lader retningslinje 12 udgå. Rummelighed Det fremgår ikke af planforslaget, hvordan restrummeligheden er opgjort - og om arealer, hvor der er muligheder for byfortætning og byomdannelse indgår i restrummeligheden. Referat Struer Kommune oplyste, at der ikke er nyudlæg med i planforslaget, hvorfor opgørelse af restrummeligheden ikke er relevant. Vi oplyste endvidere, at restrummelighed indgik i den opgørelse, der blev lavet ved forrige kommuneplanrevision. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Rummelighed i landsbyerne I nogle af landsbyerne er afgrænsningerne meget rummelige (fx 12L1, 13L1, 6Hi, 7L1, iol2). Dette ønskes drøftet med kommunen. Referat Struer Kommune oplyste, at der var tale om huludfyldning - og tilkendegav at ville overveje at anføre i kommuneplanens konkrete rammer, at der er tale om dette. I rammerne som fx 12L1 (Hellerød), 13L1 (Oddesund Nord), 6H1 (Humlum Fiskerleje) og iol2 (Odby) skrives det ind, at der kan ske huludfyldning indenfor rammeområder. I rammeområde 7L1, der omfatter Venø by, ønskes fortsat mulighed for at planlægge for områder til boligformål. Opfølgning Såfremt der planlægges for samlede udlæg af boliger i Venø by, så der er tale om byudvikling, er det Naturstyrelsens opfattelse, at hele byen skal overføres til byzone. Konklusion Struer Kommune indskriver i de relevante rammer, at der er tale om huludfyldning. Perspektivarealer Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til de viste perspektivarealer og de angivne byudviklingsretninger. Referat 4

13 Naturstyrelsen oplyste på mødet, at styrelsen ikke havde forholdt sig til perspektivarealerne, herunder ikke havde vurderet dem i forhold til overordnede statslige interesser. Ingen yderligere bemærkninger hertil. Opfølgning og konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Kystnaerhedszonen Opdeling af kystnærhedszonen Redegørelsen inddeler kystnærhedszonen i område 1, 2 og 3 - og der er kun opstillet retningslinjer for område 2 og 3: "3. Planlægningsmæssig velbegrundet byudvikling indenfor kystnærhedszonen skal så vidt muligt søges placeret inden for område III" "4. I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det bør fremstå tydeligere, at det klare udgangspunkt for al planlægning i kystnærhedszonen - uanset hvor inden for zonen - er, at opførelse af byggeri og anlæg i kystnærhedszonen kun kan ske, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Ingen af de tre områdetyper kan administreres mere lempeligt end hvad kystzonebestemmelserne i planloven angiver - og retningslinjerne må ikke give udtryk for, at dette er muligt. Der er ikke overensstemmelse mellem redegørelse / retningslinjer og kortbilag for så vidt angår "områdetyperne". Der ønskes en drøftelse af forholdet. Referat Naturstyrelsen oplyste på mødet, at det ikke var hensigtsmæssigt, at zoneinddelingen kunne give det indtryk, at der kunne planlægges i dele af kommunens kystnærhedszone uden en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Struer Kommune tilkendegav at ville overveje at fjerne inddelingen. Kommunens bemærkning er Afgrænsning af zone 1, der svarer til strandbeskyttelseslinjen, fjernes fra kortet, da linjen alene er reguleret gennem Naturbeskyttelsesloven. Der er dermed ikke nogen grund til afgrænsningen fremgår af kommuneplanen. Endvidere filrettes teksten til at være i overensstemmelse med at strandbeskyttelseslinjen ikke længere fremgår af kortet. Der indføjes retningslinje hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. 5

14 Opfølgning Hvis det klare udgangspunkt for planlægning i kystnærhedszonen fremhæves i en retningslinje (jf. ovenfor), så har Naturstyrelsen ikke yderligere bemærkninger til inddeling af kystnærhedszonen. I planforslagets retningslinje 4 står der: "I kystnærhedszonen skal sammenhængende uberørte kystområder (område II) af landskabelige grunde søges friholdt for ny bebyggelse og anlæg, bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse". Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der med indføjelse af den nye retningslinje kan være uoverensstemmelse mellem denne og retningslinje 4 ("... bortset fra jordbrugs- og fiskerimæssig bebyggelse."). Referat af drøftelse på mode den 5. april 2 13 Struer Kommune tilkendegav at ville se på retningslinje 4i forhold til en uoverensstemmelse med den nye retningslinje, ligesom den interne note om evt. revision vil blive fjernet i redegørelsesteksten. Struer Kommune vil fjerne den interne note i redegørelsesteksten. Konklusion I planforslaget indføjes en retningslinje, hvoraf det fremgår, at uanset hvor i kystnærhedszonen der planlægges for ændret anvendelse, skal der fremgå en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. Mangler ved kortbilag og redegørelse På kortbilaget er der ikke tilstrækkeligt redegjort for de eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen, jf. planlovens n e, stk. 1, nr. 2. Der er ikke tilstrækkeligt redegjort for planens forudsætninger, jf. planlovens 11 e, stk. 1, nr. 7. Planforslaget ses ikke at indeholde en gennemgang af de allerede vedtagne, men ikke udnyttede arealreservationer i kommuneplanen - og en eventuel ophævelse af de reservationer, der ikke er aktuelle, jf. planlovens 11 f, stk. 2. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat Naturstyrelsen præciserede, at de to planlovshenvisninger rettelig var til 11 e, stk. 2 og ri e, stk. i nr. 8. Det aftaltes, at der efter mødet skal være dialog om de statslige krav, herunder om eventuel ophævelse af reservationer, der ikke længere er aktuelle. Naturstyrelsen sørger for at formidle kontakt til en medarbejder i styrelsen med særlig viden om kystnærhedszone. NST har sendt navn og telefonnummer på kontaktperson i NST. Vedkommende vil blive kontaktet for at få uddybet, hvorledes der skal følges op på kravene. 6

15 Opfølgning Naturstyrelsen og Struer Kommune er i fortsat dialog - som søges gennemført forud for høringsfristen den ii. april, men må alternativt gennemføres i tiden umiddelbart efter med henblik på en aftale om løsning. Konklusion Naturstyrelsen har sendt en skriftlig uddybning af redegørelseskravene til afsnit og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Ligeledes har afsnit været drøftet telefonisk. Det har ikke har været muligt at finde en fælles løsning inden for høringsfristen. På den baggrund gør Naturstyrelsen indsigelse, hvorefter det søges at finde en løsning snarest muligt. Opfølgning og konklusion Struer Kommune har efterfølgende fremsendt en supplerende redegørelse for planlægningen i kystnærhedszonen samt relevante kortbilag (jf. afsnit 8.8.i, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013"). Naturstyrelsen har ikke bemærkninger til denne. Det tilføjes i aftalenotatet, at kommuneplanen suppleres med udbygget redegørelse og relevante kortbilag, der afspejler afsnit 8.8.1, og i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 21313". Naturstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og Naturstyrelsen frafalder indsigelsen. Detailhandel Detailhandelsplanlægning en i Struer by Der ønskes en drøftelse af rammerne for detailhandel i Struer by. Det fremgår af redegørelsen, at der ikke sker ændringer i detailhandelsstrukturen. Det er dog problematisk, at der i Struer tilsyneladende er en flerdelt bymidte, og at der desuden er områder på havnen, der er udlagt som bymidte. Det bliver yderligere problematisk, da havnen samtidig er omfattet af rammer for etablering af butikker, der alene forhandler pladskrævende varer (rammeområde 1C19 og ), som efter planloven kun kan placeres, hvor kommunen måtte finde det hensigtsmæssigt uden for bymidten. Referat Stuer Kommune tilkendegav at ville se på det påpegede, herunder en løsning, hvor de rammeområder på havnen, hvor der gives mulighed for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, udtages af bymidteafgrænsningen. Kommunens bemærkning er Efter mødet er der set nærmere på detailhandelsplanlægningen på havnen. Retningslinjer for detailhandel ved havnen er udnyttet ved lokalplanlægning (lokalplan 297, lokalplan 318). Struer Kommune ønsker en fornyet drøftelse af, hvorledes der kan følges op på dette punkt. Kommuneplanens retningslinjer for detailhandel: 3. Indenfor Struer bymidte - havnen 7

16 kan der etableres dagligvare- og udvalgsvarebutikker kan der etableres butikker med særligt pladskrævende varegrupper, såfremt disse varegrupper er af maritim karakter - eksempelvis både er den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker m2 er den maksimale butiksstørrelse for butikker til pladskrævende varegrupper M2 - dog op til to butikker i alt på op til m2, og må rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål for bymidteområderne Østergade, Smedegade og havnen samlet set ikke overstiger i alt m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til centerformål i form af specialbutikker, dagligvarebutik, restauranter, cafeer, liberale erhverv, offentlige kontorer og boliger. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fastsættes til m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til M2. Der må indenfor området maks. udlægges m2 til butiksformål. Indenfor delområde I skal stueetagen anvendes til publikumsorienterede funktioner såsom restaurant, cafe o.lign. 3.2 Delområde II må kun anvendes til lystbådehavn samt ferieboliger og hotelværelser og mindre butikker, værksteder for kunsthåndværkere o.lign. 3.3 Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn med havneorienterede funktioner som søsportsklubhuse, servicefaciliteter samt til restauranter, cafeer og hotelvirksomhed. 3.4 Delområde IV må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turist relaterede erhverv samt butikker. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastsættes til m2. Lokalplan Delområde I må kun anvendes til havne- og turistrelateret erhverv, liberale erhverv samt mindre butikker med en maks. størrelse på 300 m Delområde III må kun anvendes til lystbådehavn, havne- og turistrelateret erhverv, restauranter og cafeer, mindre butikker med en maks. størrelse på loo m2, servicefaciliteter samt til mindre båd- og serviceskure til affaldshåndtering olign. Opfølgning Som Struer Kommune påpeger, er der udarbejdet lokalplaner, der muliggør butikker på havnen i de afgrænsede bymidteområder. Disse lokalplaner indeholder imidlertid ikke bestemmelser, som muliggør butikker, der alene forhandler pladskrævende varer. Sådanne butikker skal efter planlovens regler placeres uden for centerstrukturen, herunder uden for bymidten. Der ser således ikke ud til at være noget i vejen for, at rammerne for de to havneområder, der ligger i bymidten, ændres ved at muligheden for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, tages ud af rammerne. Alternativt kan der planlægges for butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i områder på havnen, der ligger uden for bymidteafgrænsningen. Det er kommunens opgave, at vurdere hensigtsmæssigheden og sikre, at kommuneplanens rammer er i overensstemmelse med lovens regler. Konklusion I planforslaget fjernes muligheden for at etablere butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, i rammerne for de to bymidteområder 1C19 og thi_ på havnen i overensstemmelse med den fastlagte anvendelse i de gældende lokalplaner for områderne. 8

17 Overskridelse af maksimale butiksstørrelser ilokaleentre mv. Der er i planforslaget rammer, der giver mulighed for at planlægge for butikker på mere end m2 i lokalcentre. Det er i strid med planlovens 5 q, stk. 4 Referat På baggrund af eksemplet fra Humlum, anførte Struer Kommune, at problemstillingen i Humlum ikke vurderedes at være relevant, da der i Humlum var tale om bymidte og ikke et lokalcenter. Naturstyrelsen tilkendegav at ville se på problemstillingen igen. På den baggrund kan følgende tilføjes i forlængelse af mødet: Af hovedstrukturen fremgår det således, at der ud over i Struer og Hvidbjerg også er bymidter i Humlum, Bremdal, Asp, Linde og Hjerm. Naturstyrelsen kan dog konstatere, at de konkrete rammer ikke angiver, at der er tale om bymidter. Således angives Bremdal som bydelscenter, medens der af rammerne for Asp, Linde og Humlum fremgår, at der er udlagt lokalcentre. I Hjerm er der både udlagt bymidte og lokalcenter i rammerne. Naturstyrelsen har ikke indvendinger imod, at der i de mindre bysamfund som f. eks. Humlum afgrænses bymidter efter reglerne i bekendtgørelsen om bymidteafgrænsninger. Under alle omstændigheder bør rammerne konsekvensrettes, så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker. Der kan ikke udlægges både bymidter og lokalcentre i disse små bysamfund. På mødet anførte vi, at problemstillingen ikke var relevant for ikke blot Humlum, men også for Asp/ Linde, Hjerm og Hvidbjerg. Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fiernes. Opfølgning Hvad med lokalcenter i Humlum og bydelscenter i Bremdal (rammerne)? Referat af drøftelse på modet den 5. april 2013 Rammerne konsekvensrettes for Humlum og Bremdal. Konklusion I planforslaget konsekvensrettes rammerne (jf. ovenfor) - så der enten er udlagt lokalcentre med maks m2 butikker eller afgrænset bymidter med mulighed for større butikker på maks m2 for dagligvarebutikker og m2 for udvalgsvarebutikker. Hvor der alene planlægges for enkeltstående butikker, som fx på campingpladser, tydeliggøres det, at der alene er mulighed for at etablere en butik på xx m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. 9

18 Opfolgning Naturstyrelsens finder det hensigtsmæssigt, at det vises på rammeområdets kort, hvor det er i rammeområdet, der kan være detailhandel. Dette blev kort drøftet på mødet den 5. april Af notatet fremgår følgende bemærkninger fra Struer Kommune: "Under retningslinjer i temaet "Detailhandel" fremgår retningslinjer for Asp og Linde bymidter, Hjerm bymidte, Humlum bymidte og Hvidbjerg bymidte. Detailhandelsplanlægningen er i nogle tilfælde ikke gengivet korrekt i rammerne. Rammerne konsekvens rettes, så de er i overensstemmelse med retningslinjernes betegnelser for de enkelte detailhandelsområder. Afgrænsningen af et lille lokalcenter i Linde og et i Hjerm fjernes." For at undgå eventuelle misforståelser kan vi supplere ovenstående med at forklare, at der i både Linde og Hjerm i dag er afgrænset to områder til detailhandel. Dvs, at der udover selve bymidten i de to byer er afgrænset nogle små områder, der omfatter en til to ejendomme. Det er de to små områder som vi er indstillet på at fjerne som afgrænset til detailhandel. Bymidteafgrænsningeme i Linde og Hjerm vil blive opretholdt. Konklusion Der er ikke anledning til yderligere bemærkninger til dette punkt. Mangler ved rammer for detailhandel Det er en mangel ved planforslaget, at der ikke i alle tilfælde er fastsat bestemmelser om det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i rammerne for de enkelte områder, hvor der gives mulighed for at etablere butikker. Det gælder f. eks udlæg af landsbyer, hvor der kan etableres butikker til lokalområdets forsyning. Det skal fremgå, hvor stor udbygningsrammen er. Tilsvarende er det i orden at have rammer for mindre butikker til områdets daglige forsyning, f. eks. på havne eller campingpladser, men den samlede udbygningsramme til detailhandel skal fremgå. Efter planlovens ii b, stk. 1, nr. 7, skal rammer for områder til butiksformål angive det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over I112. Referat Struer Kommune tilkendegav at ville justere dette i planforslaget. Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over hvilke og hvor mange rammeområder der er tale om. Rammeområder vil blive gennemgået. For områder såsom campingpladser vil det blive skrevet ind, at der kan etableres en butik med en maksimal størrelse på )oe M2. For øvrige områder vil der blive skrevet en maksimal ramme ind afhængig af områdets størrelse og beliggenhed. Opfølgning og konklusion I planforslaget konsekvensrettes aktuelle rammer således, at der i rammer for områder til butiksformål angives det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, maksimale 10

19 bruttoetagearealer for de enkelte butikker samt for antallet og placeringen af store udvalgsvarebutikker på over m2. Aftalen herom medtages i aftalenotatet. I en del af planforslagets rammeområder er der mulighed for detailhandel, men det fremgår ikke af anvendelsesbestemmelserne (fx rammeområde ibi, 1B23, 1B7 og 1017). Desuden sammenblandes særligt pladskrævende varegrupper med almindelige dagligvarer og udvalgsvarer (fx rammeområde 2E2 og 8C1). Der ønskes en drøftelse af forholdene. Referat Struer Kommune følger op på dette - og tilkendegav at ville illustrere på det enkelte rammeområdes kort, hvor der er mulighed for detailhandel i rammeområdet. I nogle rammeområder står der under anvendelse, at der kan etableres detailhandel. Rammer vil blive gennemgået og såfremt der er mulighed for etablering af detailhandel vil det blive skrevet ind under anvendelse. Allerede i dag fremgår under punkt benævnt som "Detailhandel" hvilke muligheder og rammer der gælder indenfor de enkelte områder. Det fremgår endvidere med adresseangivelse, hvor indenfor rammeområdet detailhandlen skal lokaliseres. NST ønskede at dette også vil fremgå af kort. Vi foretrækker imidlertid angivelsen af adresser som den mest enkle og samtidig entydige måde, at gøre opmærksom på muligheden for at etablere detailhandel. Det åbne land Værdifulde landskaber Under afsnittet om landskab er der ikke redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber (jf. Struers Kommuneplan ). Ligeledes betyder inddelingen af de værdifulde landskaber, at det uklart, hvilke muligheder der er for byggeri og anlæg inden for de enkelte landskabstyper, samt hvilke beskyttelseshensyn de enkelte landskabstyper varetager. Der ønskes en drøftelse af ovenstående forhold. Referat På mødet anerkendte Naturstyrelsen Struer Kommunes store arbejde med at revidere landskabsafsnittet. Naturstyrelsen bemærkede, at kommunen har reduceret de værdifulde landskaber. Naturstyrelsen ønskede på den baggrund og med henvisning til "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013" en redegørelse for den ændrede beskyttelse. Desuden ønskede NST, at retningslinjerne præciserer beskyttelsen for alle underområder. Struer Kommune fremførte, at Naturstyrelsens krav er ubegrundet. Det aftaltes på mødet, at der efter mødet skal være fornyet dialog om hhv. retningslinjer og redegørelse. Naturstyrelsen lovede forinden dialogen at overveje omfanget af den ønskede redegørelse. 11

20 Vi kan ikke tilslutte os NST udlægning "at der ikke er redegjort for, hvorfor der er arealer, der ikke længere er omfattet af retningslinjer for værdifulde landskaber." Der er redegjort for ændringerne i kommuneplanen. Heraf fremgår at der er tale om en grundig revision med en fuld analyse efter landskabskaraktermetoden, hvorved der udpeges særligt værdifulde landskaber. Der er redegjort for at den planlægning vi har overtaget fra amtet var midlertidig og mangelfuld og ikke baseret på besigtigelser og analyser. Amtets planlægning var udelukkende sket med udgangspunkt i variationer i terræn og nærhed til kysten. Når amtets planlægning var udført på et så løst og midlertidigt grundlag mener vi ikke, at man kan vurdere vores landskabsplanlægning med ordene, at vi "har reduceret de værdifulde landskaber". Vi mener at vi til fulde har fulgt op på alle krav (Krav 8.1.1, og 8.1.3) i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanen 2013". Opmærksomheden henledes på den retningslinje der tidligere var knyttet til de særligt værdifulde landskaber udpeget af amtet: I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse der kan forringe landskabets karakter skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende." Landskaber, der i forbindelse med revision af Struer Kommuneplan er vurderet ikke at være særligt værdifulde landskaber vil være omfattet af følgende nye retningslinje, der gælder for "det øvrige landskab": 3. I øvrige landskaber skal det sikres, at ændret arealanvendelse, byggeri, tekniske anlæg, byudvikling, større veje og lignende indpasses i landskabet under hensyntagen til landskabets karakter. I områder der grænser op til de særligt sårbare landskaber kan der være landskabelige forhold der medfører, at større byggerier og anlæg kan henvises til anden beliggenhed eller der kan stilles krav om lavere bygningshøjder, om farve- og materialevalg og om kamuflering f.eks. i form af beplantning omkring bebyggelsen. I øvrigt gælder: 3.1 I landbrugslandskabet skal der lægges vægt på, at bevare den opdyrkede landbrugskarakter ofte præget af vide udsigter. I lavbundsområder bør naturindholdet dog udbredes, herunder gerne fremme ekstensive driftsformer. Nyt landbrugsbyggeri bør generelt have en lav og homogen karakter af hensyn til de vide udsigter, der præger landskabskarakteren. I det bakkede terræn bør nyt landbrugsbyggeri ikke placeres på bakketoppene. Vi vil til mødet den 3. april have et kort med, der viser landskabsanalysens strategiske mål og et kort, der viser kommuneplanens gamle og nye udpegninger. Til kortet vil vi efterfølgende knytte en generel kommentar til de områder, der ved analysearbejdet har vist sig ikke at være særligt værdifuldt. Opfølgning Drøfte på mødet den 5. april

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

Oversigt over høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013 2024

Oversigt over høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013 2024 Oversigt over høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013 2024 Høringssvar indkommet i den offentlige høring Afsender af høringssvar Hovedindhold i høringssvaret

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Ringsted Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013.

Ringsted Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden fra den 11. september 2013 til den 6. november 2013. Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Sendt via mail til Teknisk Forvaltning, tf@ringsted.dk Morten Weile, mow@ringsted.dk Ringsted Kommunes bemærkninger af 1. november 2013 er sendt via mail til Karin

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025

Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Samlet indsigelser til Revideret forslag til Kommuneplan 2013 2025 Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: cfn@cfnpeople.com Sendt: 2. oktober 2014 01:26 Til: Susanne Nørgaard Emne:

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2013

Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2013 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Plan og Byg Tværgående planlægning J.nr. NST-121-740-00001 Ref. togri Den 21. maj 2013 Frafald af indsigelse mod Silkeborg Kommunes forslag til Kommuneplan

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25

Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25 Bemærkninger fra Naturstyrelsen til forslag til Lemvig Kommuneplan 2013 25 Naturstyrelsen har indgivet bemærkninger og krav til kommuneplanen. Teknik & Miljø og Naturstyrelsen har haft dialog omkring ændringer

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark

Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for. Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt elektronisk til: kontakt@rsyd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-711-00026 Dato: 29-10-2014 Ref. geagg Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen?

Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen? Færdiggørelse af kommuneplanen Regler for ændringer Gennemgang af hvidbogen Justering af formen på hvidbogen? Færdiggørelse af kommuneplanen Oktober November December Januar Hvidbog og ændringer på EKU

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder Notat Sagsnr.: 2011/0002276 Dato: 9. februar 2012 Titel: Oversigt over temaer til Kommuneplan 2013 Sagsbehandler: Jørgen Krog Planlægger Kommuneplanrevisionen skal indeholde en række punkter, som er meldt

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse

26 Kommuneplanrammer. Redegørelse 26 Kommuneplanrammer Redegørelse Med Kommuneplan 2001 overgik arealerne vest og sydvest for Lisbjerg fra perspektivarealer til blandede bolig og erhvervsformål, mens arealerne sydøst for Lisbjerg og omkring

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 7. til kommuneplan

Tillæg nr. 7. til kommuneplan Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-2025 oktober 2016 10102016 2 Hundige Havnevej N Indre grøn kile Hundige trandvej trandvej Rammeområde 1BE1 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere