Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede"

Transkript

1 Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige forudsætninger 5 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 6 4. Gældende grænseværdier 6 5. Resultat af støjkortlægningen i Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj 8 7. Beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes 9 8. Strategi på kort sigt Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 12 Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Bilag 1 Støjkonsekvensområde, L DEN støj midlet over døgnet 13 Bilag 2 Støjkonsekvensområde, L NIGHT natstøj 15 Bilag 3 Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX 17 2

3 Indledning Billund Lufthavn er i henhold til reglerne om støjhandlingsplaner en større lufthavn, dvs. en civil lufthavn med mere end 5. operationer om året. Det betyder, at der skal udarbejdes støjkortlægning og støjhandlingsplaner i henhold til Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Det er Billund Kommune, der som miljømyndighed for lufthavnen er forpligtet til at udarbejde støjhandlingsplanen. Støjhandlingsplanen indeholder desuden en beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse af udpegede stilleområder, samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. 3

4 Billund Kommunes støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 1. Resume af støjhandlingsplanen Støj fra Billund Lufthavn Billund Kommune udarbejdede i 29 den første støjhandlingsplan for støj fra Billund Lufthavn. Støjhandlingsplanen tog udgangspunkt i støj fra Billund lufthavn baseret på en støjberegning udarbejdet i 26/7. Billund kommune vurderede i 212, at den støjkortlægning, som blev udarbejdet i 27 fortsat er dækkende, idet det beregnede støjbidrag fra lufthavnen har været stabilt og svagt faldende. Den nærværende støjhandlingsplan tager derfor udgangspunkt i den støjkortlægning, som blev udarbejdet i 27. Billund kommune opererer i miljøreguleringen af Billund lufthavn med et fremtidsscenarie, som er indbygget i såvel Lufthavnens miljøgodkendelse som i Kommuneplanen. Kommunen tager på denne måde højde for øget aktivitet fra lufthavnen ved planlægning af arealanvendelsen i kommunen. Stilleområdet ved Randbøl hede Der er i Forslag til kommuneplan for for Trekantområdet udpeget et stilleområde beliggende i Randbøl Hede syd for Billund by. Stilleområdet omfatter arealer i både Vejle og Billund kommuner. Der er i kommuneplanforslaget fastsat retningslinjer, som beskriver hvordan området skal bevares som relativt stille. Indenfor stilleområdet kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved etablering af anlæg eller aktiviteter udenfor stileområdet er der i kommuneplanretningslinjen fastsat støjgrænser for bidrag fra forskellige typer af støj. Generelt Handlingsplanen er 5-årig, og den vil således blive revideret senest i 218. Afsnit 2-7 indeholder en beskrivelse af Billund Lufthavn og hvilken støjbelastning denne giver anledning til nu og i fremtiden. Afsnit 8-12 indeholder kommunens handlingsplan Afsnit 13 afspejler resultatet af den offentlige høring af forslag til støj-handlingsplan. 4

5 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige forudsætninger Billund Lufthavn har siden åbningen i 1964 øget aktiviteterne løbende og dækker i dag et areal på ca. 4 ha. beliggende nordøst for Billund by. I forbindelse med en større udvidelse af Billund Lufthavn blev der i 1998 udarbejdet VVM-redegørelse for Lufthavnen, hvor lufthavnens støjpåvirkning og mulige støjreducerende foranstaltninger blev nøje vurderet. VVM redegørelsen blev fulgt op af en Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Denne blev i 27 revurderet for så vidt angår Støjbelastningen fra Billund Lufthavn. Billund Lufthavn havde i 212: 5.21 operationer, og man opererer i Miljøgodkendelsen med et fremtidsscenarie på operationer. Kontrollen med støjudviklingen baseret på TDENL-metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser, viser følgende udvikling i TDENL-værdierne: Støjbelastningen opgjort efter TDELN-metoden for den samlede trafik er faldet til og med 29, hvorefter belastningen er steget en anelse. Nedgangen i trafikken i 29 gav et tydeligt i fald i støjbelastningen. Til gengæld var støjbelastningen større i 21 end i 28, trods færre operationer, men forhold som flere fly om natten, mere fragtflyvning, enkelte nødhjælpsflyvninger med kap. 2-fly havde indflydelse herpå. Trafikken de seneste tre år ser ud til at være spredt mere hen over døgnet end tidligere, forstået således, at andelen af operationer i dagtimerne (kl. 6-23) er blevet en anelse mindre, i og med at dele af trafikken er rykket til aften- og natperioden. Rent beregningsteknisk vægtes flytrafikken i forhold til perioden af døgnet. Det vil sige, at det samme fly tæller mere i støjberegningen, hvis operationen finder sted om natten frem for om dagen, idet der tillægges følgende korrektioner:, 5 og 1 db for henholdsvis dag-, aften og nattrafik. TDELN , , , , , , ,9 Tabel 1. Kontrol med støjudviklingen baseret på TDENL-metoden Antallet af operationer på lufthavnen er faldet de senere år, mens antallet af passagerer, der vælger at rejse til/fra lufthavnen er steget. Antallet af operationer var 2 % mindre i 212 end i 27, men passagertallet 5 % højere. Det skyldes en kombination af større fly og bedre belægning på flyene. 5

6 Planlægningsmæssige forudsætninger Hele lufthavnsområdet er en del af kommuneplanen. Området afgrænses mod nord af omfartsvejen og ellers af såvel eksisterende som nye byområder: Mod syd ligger den eksisterende Billund by Mod syd - i Vejle kommune - udlægges både et nyt turismeområde, men også et langsigtet, fremtidigt turismeområde Mod vest udlægger kommuneplanen et nyt område til erhverv og turisme. Sagt på en anden måde grænser lufthavnen i dag op til turismeområder i Billund by (Legoland og Lalandia) og ellers til det åbne land. Der er/vil blive taget de fornødne støjhensyn vedrørende områdernes anvendelse for både de nye områder, som inddrages nu og for de fremtidige områder, som først inddrages på et senere tidspunkt. Det nærmeste boligområde i Billund by er beliggende ca. 1 km. sydvest for start- og landingsbanens vestlige afgrænsning. Ca. 2 km øst for banens østlige afgrænsning ligger landsbyen Åst, hvor bebyggelsen imidlertid har samme karakter som i det åbne land. En ny samlet lokalplan for hele Billund Lufthavn er under udarbejdelse. Indtil denne er endeligt vedtaget, gælder følgende lokalplaner: 51, 27, 92, 94, 112, 123 og De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Billund Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for Billund Lufthavn, jf. bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen, bek. nr af 2. december Gældende grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser Startende og landende fly skal som udgangspunkt overholde de vejledende grænseværdier for støjbelastningen beregnet efter DENL metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er baseret på at støjbelastningen fra lufthavne (kaldet L DEN ) beregnes efter DENL-metoden (Day Evening Night Level oversat direkte til dag-aften-nat-niveauet ). 6

7 Arealanvendelse Grænseværdi db(a) Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål, herunder ferieboliger i ferie- og oplevelsescentret syd for Billund Lufthavn 55 Spredt bebyggelse i det åbne land. 6 Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.), herunder cen-terområdet i ferie- og oplevelsescentret syd for Billund Lufthavn og turistcampingpladsen. 6 Rekreative områder med overnatning 5 Andre rekreative områder uden overnatning 55 Tabel 2. Vejledende grænseværdier for flystøj LDEN repræsenterer støjen i middeldøgn i de tre mest trafikerede måneder, idet de enkelte støjbegivenheder gives et tillæg på, 5, 1 eller 15 db afhængig af: Tidspunktet på døgnet, dvs. dag-, aften eller natteperioden Tidspunktet på ugen, dvs. hverdag eller weekend Flytrafikkens karakter, dvs. særlige flyveaktiviteter (fx. faldskærmsflyvning og kunstflyvning eller almindelig flytrafik Det betyder eksempelvis, at én operation udført som særlig flyveaktivitet i aftenperioden alt andet lige vil bidrage lige så meget til den samlede beregnede støjbelastning som 1 operationer, der er udført som almindelige flyveaktiviteter i dagperioden. Med disse korrektioner tager DENL-metoden hensyn til, at flystøj normalt opfattes mere generende i fritiden og om natten end i dagtimerne. Dette samtidig med at særlige flyveaktiviteter, som bl.a. visuelle landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning, faldskærmsflyvning og kunstflyvning normalt opfattes som aktiviteter med særlig genevirkning. Beregninger efter DENL-metoden angiver støjbelastningen som kurver, der viser den geografiske fordeling af den beregnede støjbelastning. De beregnede støjbelastninger vil ikke kunne måles i marken. Det skyldes som nævnt, at beregningen støjmæssigt vægter nogle operationer mere end de i virkeligheden støjer, og fordi der er tale om en gennemsnitsværdi for de 3 mest trafikerede måneder. Det skal her bemærkes at Støjkortlægningen i henhold til bekendtgørelse om støjkortlægning og støjhandlingsplaner midler støjen over et helt år. Pga. sæsonvariationer over året bliver støjniveauet og dermed støjkonsekvensområdet mindre i støjkortlægningen end de er i Miljøgodkendelsen, som midler støjbelastningen over de mest trafikerede 3 måneder. Miljøgodkendelsens vilkår for støj fra Billund Lufthavn Billund Kommune regulerer støj fra Billund Lufthavn efter Miljøgodkendelse af støjbelastning fra Billund Lufthavn af den 4. juli 27. Af ovennævnte miljøgodkendelse fremgår følgende vilkår: Støjbelastningen (L DEN ) fra starter og landinger (inkl. taxikørsel med fly 7

8 og brug af APU i forbindelse hermed) må med en tolerance på 1 db ikke overskride støjbelastningen, der svarer til den beregnede støjbelastning for en fremtidig trafik (scenarie 2XX), se kortbilag 6. Kontrolværdien efter TDENL-metoden er: 135,7 db for trafikken over Billund og 138,9 db for den samlede trafik. Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau (L Amax ) fra starter og landinger må i tidsrummet kl (lokal tid) ikke overstige 8 db(a) uden for den i bilag 9 viste 8 db-kurve, idet dog forsinkede fly eller for tidligt ankomne fly med planlagt afgang eller ankomst i tidsrummet kl er undtaget. Overskridelser af de anførte niveauer, der skyldes flyvesikkerhedsmæssige forhold, livsvigtige flyvninger eller meteorologiske forholds indflydelse på lydudbredelsen, vil ikke blive betragtet som tilsidesættelse af vilkåret. 5. Resultat af støjkortlægningen i 27 Støj fra Lufthavne omfatter kun støj der er direkte knyttet til starter og landinger. Overflyvninger er ikke omfattet af støj fra lufthavne. Støjkonsekvenskortene for Billund Lufthavn, L den og L night fremgår af bilag 1 og 2. Om beregningerne Beregningerne af støjindikatorerne Lden og Lnight er udført med beregningsprogrammet DANSIM Version 7.. For en nærmere beskrivelse af de anvendte beregningsforudsætninger henvises til Teknisk Notat (AV 1221/7) fra DELTA af 14. juni 27. Opgørelsen af støjbelastede boliger og personer er baseret på henholdsvis kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen og demografiske data fra CPR registret. Opgørelsen indbefatter oplysninger fra Vejle Kommune. 6. Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj Det blev ved støjkortlægningen i 27 opgjort hvor mange boliger/personer, som var beliggende indenfor de forskellige støjintervaller. Nedenfor er opgjort antal af hhv. boliger og personer i de enkelte støjintervaller. Det bemærkes at der ikke er overskridelser udover 5 db over de vejledende støjgrænser. Der er ingen overskridelser for så vidt angår natstøj. 8

9 Vejledende støjgrænse Støjinterval Boliger i støjinterval Antal Personer i støjinterval Antal Billund Kommune - By - Åben land Lden: 55dB Lden: 6dB Lden: over 75 db Lden: 7-74 db Lden: db Lden: 6-64 db Lden: db Vejle Kommune Lden: over 75 db - Åben land Lden: 6dB Lden: 7-74 db Lden: db Lden: 6-64 db Lden: db Tabel 3. Resultat af støjkortlægning, baseret på trafikken i 26 Støjbelastede boliger Billund er den eneste by, der ligger indenfor 55-dB støjbelastningskurven omkring Billund Lufthavn. De øvrige mindre bysamfund i nærheden af lufthavnen, f.eks. Åst og Mørup, har ingen form for bymæssig status i planlægningen, og bebyggelsen har ikke karakter af boligområde, men snarere af spredt bebyggelse i det åbne land. Ribe Amt besluttede derfor i forbindelse med miljøgodkendelsen i 1999 at den vejledende støjgrænse for spredt bebyggelse i det åbne land på 6 db er gældende i disse områder. Opgørelsen er baseret på støjkortlægningen og afspejler Billund Lufthavns aktivitet i 26. I miljøgodkendelsen af 4. juli 27 opererer man dels med et 26-scenarie, dels med et fremtidsscenarie, 2XX, hvor antallet af operationer er tredoblet. For fremtidsscenariet er der beregnet støjkonsekvens område, og det danner udgangspunkt for vilkårene i miljøgodkendelse, og for kommuneplanens støjkonsekvensområder. Den øgede aktivitet, medfører et større støjkonsekvensområde, og heraf et øget antal boliger/personer beliggende i støjbelastede områder. Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX-fremtidsscenariet fremgår af bilag Beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes For at minimere støjbelastningen omkring lufthavnen er der løbende gennemført en række miljøtilpasninger. Hovedparten af miljøtilpasningerne tager sigte på at minimere støjbelastningen i Billund by, der ligger forholdsvis tæt på lufthavnen. I forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse i 1999, blev der f.eks. indført et højredrej for fly, der starter mod vest, hvilket betød en væsentlig reduktion af støjbelastningen i Billund. 9

10 Miljøgodkendelsen vedr. støjbelastning fra Billund Lufthavn af 4. juli 27 opererer med følgende Miljøtilpasninger: a. Starter foregår mod øst og landinger fra øst, i det omfang forholdene tillader det. Det er således forudsat, at den fremtidige banebenyttelse er følgende: Start Landing Bane % 5 % 3 % 5 % 5 % 8 % 9 5 % 5 % 7 % 5 % 5 % 2 % Tabel 4 Den nuværende trafik har en procentvis fordeling med flere starter på bane 9 og flere landinger på bane 27, hvilket reducerer støjbelastningen i Billund. Den nuværende fordeling kan imidlertid ikke opretholdes ved en væsentlig udvidelse af trafikken. Fordelingen er ligeledes afhængig af dominerende vindretninger. b. Drej mod sydvest, syd og sydøst efter start på bane 27 påbegyndes først 5 km efter banens midte. c. Udflyvningssektorerne for VFR 1 -trafik med almen fly er mod syd begrænset af flyveveje, der fører flyene uden om Billund by. d. Start med jetfly på bane 27 påbegyndes ved banens østlige ende. Start med turbopropfly med MTOM over 57 kg på bane 27 påbegyndes i pos. Whisky eller øst herfor. e. Alle starter på bane 9 med jetfly og turboprop fly, der højst kræver 24 meter bane, påbegynder starten fra position 9F (Foxtrot). f. Alle jetfly og turbopropfly (MTOM > 5,7 tons) foretager ved start fra bane 27 et højredrej på minimum 3 efter passage af 15 meter over terræn og 185 meter fra startpositionen. Denne flyveretning holdes til efter Billund by, hvorefter kursen korrigeres i overensstemmelse med flyets destination. g. Alle almenfly fortsætter - ved start på bane 27 om natten lige ud indtil 2 NM vest for vestlige baneende før venstredrej påbegyndes. Ved god sigt drejes flyet til højre, når det er frit af lufthavnsbygningerne. h. Motorreversering ud over tomgang finder kun sted af sikkerhedsgrunde. 1 VFR står for Visuelle Flyve Regler 1

11 i. Skoleflyvning med jetfly og større propelfly er begrænset såvel tidsmæssigt som i omfang, jf. vilkår 7. j. Overflyvning af Billund by undgås, når det overhovedet er muligt. k. Starter med MD8-serien om natten skal anvende en procedure, så maksimalværdien ikke overstiger 8dB(A) udenfor den i bilag 9 viste kurve. Billund Lufthavn fremsender årlig redegørelse til miljømyndigheden som dokumentation for at miljøgodkendelsens støjvilkår er overholdt. Billund Lufthavn har i hhv. 29 og 21 modtaget 2 klager over støj, den ene klage har medført en mindre ændring af flyvevejene. 8. Strategi på kort sigt Støj fra Billund Lufthavn Støjen fra lufthavnen er reguleret i Miljøgodkendelsen og der er her indarbejdet et fremtidsscenarie med en øget aktivitet fra lufthavnen. Fremtidsscenariet repræsenterer en tredobling af antallet af operationer i Billund Lufthavn. Dette støjscenarie er indarbejdet i kommunens planlægning, og indgår i såvel kommuneplan og lokalplaner. Kommunens virkemidler er derfor gennem kommune- og lokalplanlægningen at undgå, at der etableres støjfølsom arealanvendelse indenfor lufthavnens støjkonsekvens zoner. Planlægningen og byggesagsbehandlingen skal også sikre, at der stilles krav om støjbegrænsende foranstaltninger ved f.eks. tilbygninger til eksisterende boliger, som ligger inden for 55 db-støjgrænsen, eller i forbindelse med nyopførelser efter brand. Stilleområdet Kommuneplanforslaget indeholder retningslinjer som skal sikre at stilleområdet bevares som relativt stille. Der er både retningslinjer for aktiviteter og anlæg i og udenfor stilleområdet. Der henvises til disse retningslinjer. 9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Som det tidligere er beskrevet er der i miljøreguleringen og planlægningen taget højde for øget aktivitet fra Billund lufthavn i fremtiden. Det kan derfor ikke forventes at antallet af boliger i støjbelastede områder vil kunne reduceres. 11

12 Det er i forbindelse med gener, søvnforstyrrelser og helbredseffekter væsentligt at bemærke, at der kun i meget begrænset omfang forudses boliger, som bliver belastet med natstøj, beregnet som L NIGHT. 1. Strategi på lang sigt Både Billund lufthavn og Billund kommune har løbende fokus på mulige støjreducerende tiltag. Kommunen har i planlægningen fokus på en hensigtsmæssig arealanvendelse ved at indarbejde Lufthavnens fremtidsscenarie i kommune- og lokalplaner. Billund kommune forventer, at der i de kommende år bliver øget fokus også på andre støjkilder i kommunen. Der vil løbende blive taget stilling til om andre støjkilder skal indarbejdes i kommunens støjhandlingsplan 11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Der er ingen økonomiske konsekvenser ved handlingsplanen 12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Kommunen vil ved de 5-årlige støjkortlægninger følge udviklingen, og vil løbende i forbindelse med miljøtilsynet med Billund lufthavn vurdere og kontrollere at Lufthavnens vilkår overholdes. 13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Et forslag til støjhandlingsplan 213 har været i offentlig høring i perioden 6. september 213 til 28. oktober 213. De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til støjhandlingsplanen. 12

13 Bilag 1 Støjkonsekvensområde, L DEN støj midlet over døgnet 13

14 Meters BIllund Lufthavn, Lden, 26-data 5: db 4: 6-64 db 3: db 2: 7-74 db 1: >75 db Noise_in Stoej_BillundLufthavn_E1 Signaturforklaring. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 14

15 Bilag 2 Støjkonsekvensområde, L NIGHT natstøj 15

16 Meters Billund Lufthavn, Lnight, 26-data 6: 5-54 db 5: db 4: 6-64 db 3: db 2: >7dB Noise_in Stoej_BillundLufthavn_E2 Signaturforklaring. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 16

17 Bilag 3 Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX 17

18 Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 18

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere