Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede"

Transkript

1 Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige forudsætninger 5 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 6 4. Gældende grænseværdier 6 5. Resultat af støjkortlægningen i Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj 8 7. Beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes 9 8. Strategi på kort sigt Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Strategi på lang sigt Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 12 Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Bilag 1 Støjkonsekvensområde, L DEN støj midlet over døgnet 13 Bilag 2 Støjkonsekvensområde, L NIGHT natstøj 15 Bilag 3 Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX 17 2

3 Indledning Billund Lufthavn er i henhold til reglerne om støjhandlingsplaner en større lufthavn, dvs. en civil lufthavn med mere end 5. operationer om året. Det betyder, at der skal udarbejdes støjkortlægning og støjhandlingsplaner i henhold til Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Det er Billund Kommune, der som miljømyndighed for lufthavnen er forpligtet til at udarbejde støjhandlingsplanen. Støjhandlingsplanen indeholder desuden en beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse af udpegede stilleområder, samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere. 3

4 Billund Kommunes støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 1. Resume af støjhandlingsplanen Støj fra Billund Lufthavn Billund Kommune udarbejdede i 29 den første støjhandlingsplan for støj fra Billund Lufthavn. Støjhandlingsplanen tog udgangspunkt i støj fra Billund lufthavn baseret på en støjberegning udarbejdet i 26/7. Billund kommune vurderede i 212, at den støjkortlægning, som blev udarbejdet i 27 fortsat er dækkende, idet det beregnede støjbidrag fra lufthavnen har været stabilt og svagt faldende. Den nærværende støjhandlingsplan tager derfor udgangspunkt i den støjkortlægning, som blev udarbejdet i 27. Billund kommune opererer i miljøreguleringen af Billund lufthavn med et fremtidsscenarie, som er indbygget i såvel Lufthavnens miljøgodkendelse som i Kommuneplanen. Kommunen tager på denne måde højde for øget aktivitet fra lufthavnen ved planlægning af arealanvendelsen i kommunen. Stilleområdet ved Randbøl hede Der er i Forslag til kommuneplan for for Trekantområdet udpeget et stilleområde beliggende i Randbøl Hede syd for Billund by. Stilleområdet omfatter arealer i både Vejle og Billund kommuner. Der er i kommuneplanforslaget fastsat retningslinjer, som beskriver hvordan området skal bevares som relativt stille. Indenfor stilleområdet kan der ikke etableres nye støjende aktiviteter og eksisterende anlæg kan ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved etablering af anlæg eller aktiviteter udenfor stileområdet er der i kommuneplanretningslinjen fastsat støjgrænser for bidrag fra forskellige typer af støj. Generelt Handlingsplanen er 5-årig, og den vil således blive revideret senest i 218. Afsnit 2-7 indeholder en beskrivelse af Billund Lufthavn og hvilken støjbelastning denne giver anledning til nu og i fremtiden. Afsnit 8-12 indeholder kommunens handlingsplan Afsnit 13 afspejler resultatet af den offentlige høring af forslag til støj-handlingsplan. 4

5 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige forudsætninger Billund Lufthavn har siden åbningen i 1964 øget aktiviteterne løbende og dækker i dag et areal på ca. 4 ha. beliggende nordøst for Billund by. I forbindelse med en større udvidelse af Billund Lufthavn blev der i 1998 udarbejdet VVM-redegørelse for Lufthavnen, hvor lufthavnens støjpåvirkning og mulige støjreducerende foranstaltninger blev nøje vurderet. VVM redegørelsen blev fulgt op af en Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Denne blev i 27 revurderet for så vidt angår Støjbelastningen fra Billund Lufthavn. Billund Lufthavn havde i 212: 5.21 operationer, og man opererer i Miljøgodkendelsen med et fremtidsscenarie på operationer. Kontrollen med støjudviklingen baseret på TDENL-metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser, viser følgende udvikling i TDENL-værdierne: Støjbelastningen opgjort efter TDELN-metoden for den samlede trafik er faldet til og med 29, hvorefter belastningen er steget en anelse. Nedgangen i trafikken i 29 gav et tydeligt i fald i støjbelastningen. Til gengæld var støjbelastningen større i 21 end i 28, trods færre operationer, men forhold som flere fly om natten, mere fragtflyvning, enkelte nødhjælpsflyvninger med kap. 2-fly havde indflydelse herpå. Trafikken de seneste tre år ser ud til at være spredt mere hen over døgnet end tidligere, forstået således, at andelen af operationer i dagtimerne (kl. 6-23) er blevet en anelse mindre, i og med at dele af trafikken er rykket til aften- og natperioden. Rent beregningsteknisk vægtes flytrafikken i forhold til perioden af døgnet. Det vil sige, at det samme fly tæller mere i støjberegningen, hvis operationen finder sted om natten frem for om dagen, idet der tillægges følgende korrektioner:, 5 og 1 db for henholdsvis dag-, aften og nattrafik. TDELN , , , , , , ,9 Tabel 1. Kontrol med støjudviklingen baseret på TDENL-metoden Antallet af operationer på lufthavnen er faldet de senere år, mens antallet af passagerer, der vælger at rejse til/fra lufthavnen er steget. Antallet af operationer var 2 % mindre i 212 end i 27, men passagertallet 5 % højere. Det skyldes en kombination af større fly og bedre belægning på flyene. 5

6 Planlægningsmæssige forudsætninger Hele lufthavnsområdet er en del af kommuneplanen. Området afgrænses mod nord af omfartsvejen og ellers af såvel eksisterende som nye byområder: Mod syd ligger den eksisterende Billund by Mod syd - i Vejle kommune - udlægges både et nyt turismeområde, men også et langsigtet, fremtidigt turismeområde Mod vest udlægger kommuneplanen et nyt område til erhverv og turisme. Sagt på en anden måde grænser lufthavnen i dag op til turismeområder i Billund by (Legoland og Lalandia) og ellers til det åbne land. Der er/vil blive taget de fornødne støjhensyn vedrørende områdernes anvendelse for både de nye områder, som inddrages nu og for de fremtidige områder, som først inddrages på et senere tidspunkt. Det nærmeste boligområde i Billund by er beliggende ca. 1 km. sydvest for start- og landingsbanens vestlige afgrænsning. Ca. 2 km øst for banens østlige afgrænsning ligger landsbyen Åst, hvor bebyggelsen imidlertid har samme karakter som i det åbne land. En ny samlet lokalplan for hele Billund Lufthavn er under udarbejdelse. Indtil denne er endeligt vedtaget, gælder følgende lokalplaner: 51, 27, 92, 94, 112, 123 og De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag Billund Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for Billund Lufthavn, jf. bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsen, bek. nr af 2. december Gældende grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra flyvepladser Startende og landende fly skal som udgangspunkt overholde de vejledende grænseværdier for støjbelastningen beregnet efter DENL metoden i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 om støj fra flyvepladser. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er baseret på at støjbelastningen fra lufthavne (kaldet L DEN ) beregnes efter DENL-metoden (Day Evening Night Level oversat direkte til dag-aften-nat-niveauet ). 6

7 Arealanvendelse Grænseværdi db(a) Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål, herunder ferieboliger i ferie- og oplevelsescentret syd for Billund Lufthavn 55 Spredt bebyggelse i det åbne land. 6 Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.), herunder cen-terområdet i ferie- og oplevelsescentret syd for Billund Lufthavn og turistcampingpladsen. 6 Rekreative områder med overnatning 5 Andre rekreative områder uden overnatning 55 Tabel 2. Vejledende grænseværdier for flystøj LDEN repræsenterer støjen i middeldøgn i de tre mest trafikerede måneder, idet de enkelte støjbegivenheder gives et tillæg på, 5, 1 eller 15 db afhængig af: Tidspunktet på døgnet, dvs. dag-, aften eller natteperioden Tidspunktet på ugen, dvs. hverdag eller weekend Flytrafikkens karakter, dvs. særlige flyveaktiviteter (fx. faldskærmsflyvning og kunstflyvning eller almindelig flytrafik Det betyder eksempelvis, at én operation udført som særlig flyveaktivitet i aftenperioden alt andet lige vil bidrage lige så meget til den samlede beregnede støjbelastning som 1 operationer, der er udført som almindelige flyveaktiviteter i dagperioden. Med disse korrektioner tager DENL-metoden hensyn til, at flystøj normalt opfattes mere generende i fritiden og om natten end i dagtimerne. Dette samtidig med at særlige flyveaktiviteter, som bl.a. visuelle landingsøvelser i forbindelse med skoleflyvning, faldskærmsflyvning og kunstflyvning normalt opfattes som aktiviteter med særlig genevirkning. Beregninger efter DENL-metoden angiver støjbelastningen som kurver, der viser den geografiske fordeling af den beregnede støjbelastning. De beregnede støjbelastninger vil ikke kunne måles i marken. Det skyldes som nævnt, at beregningen støjmæssigt vægter nogle operationer mere end de i virkeligheden støjer, og fordi der er tale om en gennemsnitsværdi for de 3 mest trafikerede måneder. Det skal her bemærkes at Støjkortlægningen i henhold til bekendtgørelse om støjkortlægning og støjhandlingsplaner midler støjen over et helt år. Pga. sæsonvariationer over året bliver støjniveauet og dermed støjkonsekvensområdet mindre i støjkortlægningen end de er i Miljøgodkendelsen, som midler støjbelastningen over de mest trafikerede 3 måneder. Miljøgodkendelsens vilkår for støj fra Billund Lufthavn Billund Kommune regulerer støj fra Billund Lufthavn efter Miljøgodkendelse af støjbelastning fra Billund Lufthavn af den 4. juli 27. Af ovennævnte miljøgodkendelse fremgår følgende vilkår: Støjbelastningen (L DEN ) fra starter og landinger (inkl. taxikørsel med fly 7

8 og brug af APU i forbindelse hermed) må med en tolerance på 1 db ikke overskride støjbelastningen, der svarer til den beregnede støjbelastning for en fremtidig trafik (scenarie 2XX), se kortbilag 6. Kontrolværdien efter TDENL-metoden er: 135,7 db for trafikken over Billund og 138,9 db for den samlede trafik. Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau (L Amax ) fra starter og landinger må i tidsrummet kl (lokal tid) ikke overstige 8 db(a) uden for den i bilag 9 viste 8 db-kurve, idet dog forsinkede fly eller for tidligt ankomne fly med planlagt afgang eller ankomst i tidsrummet kl er undtaget. Overskridelser af de anførte niveauer, der skyldes flyvesikkerhedsmæssige forhold, livsvigtige flyvninger eller meteorologiske forholds indflydelse på lydudbredelsen, vil ikke blive betragtet som tilsidesættelse af vilkåret. 5. Resultat af støjkortlægningen i 27 Støj fra Lufthavne omfatter kun støj der er direkte knyttet til starter og landinger. Overflyvninger er ikke omfattet af støj fra lufthavne. Støjkonsekvenskortene for Billund Lufthavn, L den og L night fremgår af bilag 1 og 2. Om beregningerne Beregningerne af støjindikatorerne Lden og Lnight er udført med beregningsprogrammet DANSIM Version 7.. For en nærmere beskrivelse af de anvendte beregningsforudsætninger henvises til Teknisk Notat (AV 1221/7) fra DELTA af 14. juni 27. Opgørelsen af støjbelastede boliger og personer er baseret på henholdsvis kortmateriale fra Kort- og Matrikelstyrelsen og demografiske data fra CPR registret. Opgørelsen indbefatter oplysninger fra Vejle Kommune. 6. Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj Det blev ved støjkortlægningen i 27 opgjort hvor mange boliger/personer, som var beliggende indenfor de forskellige støjintervaller. Nedenfor er opgjort antal af hhv. boliger og personer i de enkelte støjintervaller. Det bemærkes at der ikke er overskridelser udover 5 db over de vejledende støjgrænser. Der er ingen overskridelser for så vidt angår natstøj. 8

9 Vejledende støjgrænse Støjinterval Boliger i støjinterval Antal Personer i støjinterval Antal Billund Kommune - By - Åben land Lden: 55dB Lden: 6dB Lden: over 75 db Lden: 7-74 db Lden: db Lden: 6-64 db Lden: db Vejle Kommune Lden: over 75 db - Åben land Lden: 6dB Lden: 7-74 db Lden: db Lden: 6-64 db Lden: db Tabel 3. Resultat af støjkortlægning, baseret på trafikken i 26 Støjbelastede boliger Billund er den eneste by, der ligger indenfor 55-dB støjbelastningskurven omkring Billund Lufthavn. De øvrige mindre bysamfund i nærheden af lufthavnen, f.eks. Åst og Mørup, har ingen form for bymæssig status i planlægningen, og bebyggelsen har ikke karakter af boligområde, men snarere af spredt bebyggelse i det åbne land. Ribe Amt besluttede derfor i forbindelse med miljøgodkendelsen i 1999 at den vejledende støjgrænse for spredt bebyggelse i det åbne land på 6 db er gældende i disse områder. Opgørelsen er baseret på støjkortlægningen og afspejler Billund Lufthavns aktivitet i 26. I miljøgodkendelsen af 4. juli 27 opererer man dels med et 26-scenarie, dels med et fremtidsscenarie, 2XX, hvor antallet af operationer er tredoblet. For fremtidsscenariet er der beregnet støjkonsekvens område, og det danner udgangspunkt for vilkårene i miljøgodkendelse, og for kommuneplanens støjkonsekvensområder. Den øgede aktivitet, medfører et større støjkonsekvensområde, og heraf et øget antal boliger/personer beliggende i støjbelastede områder. Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX-fremtidsscenariet fremgår af bilag Beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle projekter, som forberedes For at minimere støjbelastningen omkring lufthavnen er der løbende gennemført en række miljøtilpasninger. Hovedparten af miljøtilpasningerne tager sigte på at minimere støjbelastningen i Billund by, der ligger forholdsvis tæt på lufthavnen. I forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse i 1999, blev der f.eks. indført et højredrej for fly, der starter mod vest, hvilket betød en væsentlig reduktion af støjbelastningen i Billund. 9

10 Miljøgodkendelsen vedr. støjbelastning fra Billund Lufthavn af 4. juli 27 opererer med følgende Miljøtilpasninger: a. Starter foregår mod øst og landinger fra øst, i det omfang forholdene tillader det. Det er således forudsat, at den fremtidige banebenyttelse er følgende: Start Landing Bane % 5 % 3 % 5 % 5 % 8 % 9 5 % 5 % 7 % 5 % 5 % 2 % Tabel 4 Den nuværende trafik har en procentvis fordeling med flere starter på bane 9 og flere landinger på bane 27, hvilket reducerer støjbelastningen i Billund. Den nuværende fordeling kan imidlertid ikke opretholdes ved en væsentlig udvidelse af trafikken. Fordelingen er ligeledes afhængig af dominerende vindretninger. b. Drej mod sydvest, syd og sydøst efter start på bane 27 påbegyndes først 5 km efter banens midte. c. Udflyvningssektorerne for VFR 1 -trafik med almen fly er mod syd begrænset af flyveveje, der fører flyene uden om Billund by. d. Start med jetfly på bane 27 påbegyndes ved banens østlige ende. Start med turbopropfly med MTOM over 57 kg på bane 27 påbegyndes i pos. Whisky eller øst herfor. e. Alle starter på bane 9 med jetfly og turboprop fly, der højst kræver 24 meter bane, påbegynder starten fra position 9F (Foxtrot). f. Alle jetfly og turbopropfly (MTOM > 5,7 tons) foretager ved start fra bane 27 et højredrej på minimum 3 efter passage af 15 meter over terræn og 185 meter fra startpositionen. Denne flyveretning holdes til efter Billund by, hvorefter kursen korrigeres i overensstemmelse med flyets destination. g. Alle almenfly fortsætter - ved start på bane 27 om natten lige ud indtil 2 NM vest for vestlige baneende før venstredrej påbegyndes. Ved god sigt drejes flyet til højre, når det er frit af lufthavnsbygningerne. h. Motorreversering ud over tomgang finder kun sted af sikkerhedsgrunde. 1 VFR står for Visuelle Flyve Regler 1

11 i. Skoleflyvning med jetfly og større propelfly er begrænset såvel tidsmæssigt som i omfang, jf. vilkår 7. j. Overflyvning af Billund by undgås, når det overhovedet er muligt. k. Starter med MD8-serien om natten skal anvende en procedure, så maksimalværdien ikke overstiger 8dB(A) udenfor den i bilag 9 viste kurve. Billund Lufthavn fremsender årlig redegørelse til miljømyndigheden som dokumentation for at miljøgodkendelsens støjvilkår er overholdt. Billund Lufthavn har i hhv. 29 og 21 modtaget 2 klager over støj, den ene klage har medført en mindre ændring af flyvevejene. 8. Strategi på kort sigt Støj fra Billund Lufthavn Støjen fra lufthavnen er reguleret i Miljøgodkendelsen og der er her indarbejdet et fremtidsscenarie med en øget aktivitet fra lufthavnen. Fremtidsscenariet repræsenterer en tredobling af antallet af operationer i Billund Lufthavn. Dette støjscenarie er indarbejdet i kommunens planlægning, og indgår i såvel kommuneplan og lokalplaner. Kommunens virkemidler er derfor gennem kommune- og lokalplanlægningen at undgå, at der etableres støjfølsom arealanvendelse indenfor lufthavnens støjkonsekvens zoner. Planlægningen og byggesagsbehandlingen skal også sikre, at der stilles krav om støjbegrænsende foranstaltninger ved f.eks. tilbygninger til eksisterende boliger, som ligger inden for 55 db-støjgrænsen, eller i forbindelse med nyopførelser efter brand. Stilleområdet Kommuneplanforslaget indeholder retningslinjer som skal sikre at stilleområdet bevares som relativt stille. Der er både retningslinjer for aktiviteter og anlæg i og udenfor stilleområdet. Der henvises til disse retningslinjer. 9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger Som det tidligere er beskrevet er der i miljøreguleringen og planlægningen taget højde for øget aktivitet fra Billund lufthavn i fremtiden. Det kan derfor ikke forventes at antallet af boliger i støjbelastede områder vil kunne reduceres. 11

12 Det er i forbindelse med gener, søvnforstyrrelser og helbredseffekter væsentligt at bemærke, at der kun i meget begrænset omfang forudses boliger, som bliver belastet med natstøj, beregnet som L NIGHT. 1. Strategi på lang sigt Både Billund lufthavn og Billund kommune har løbende fokus på mulige støjreducerende tiltag. Kommunen har i planlægningen fokus på en hensigtsmæssig arealanvendelse ved at indarbejde Lufthavnens fremtidsscenarie i kommune- og lokalplaner. Billund kommune forventer, at der i de kommende år bliver øget fokus også på andre støjkilder i kommunen. Der vil løbende blive taget stilling til om andre støjkilder skal indarbejdes i kommunens støjhandlingsplan 11. Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse Der er ingen økonomiske konsekvenser ved handlingsplanen 12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen Kommunen vil ved de 5-årlige støjkortlægninger følge udviklingen, og vil løbende i forbindelse med miljøtilsynet med Billund lufthavn vurdere og kontrollere at Lufthavnens vilkår overholdes. 13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen Et forslag til støjhandlingsplan 213 har været i offentlig høring i perioden 6. september 213 til 28. oktober 213. De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til støjhandlingsplanen. 12

13 Bilag 1 Støjkonsekvensområde, L DEN støj midlet over døgnet 13

14 Meters BIllund Lufthavn, Lden, 26-data 5: db 4: 6-64 db 3: db 2: 7-74 db 1: >75 db Noise_in Stoej_BillundLufthavn_E1 Signaturforklaring. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 14

15 Bilag 2 Støjkonsekvensområde, L NIGHT natstøj 15

16 Meters Billund Lufthavn, Lnight, 26-data 6: 5-54 db 5: db 4: 6-64 db 3: db 2: >7dB Noise_in Stoej_BillundLufthavn_E2 Signaturforklaring. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 16

17 Bilag 3 Miljøgodkendelsens støjkonsekvensområde for 2XX 17

18 Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 18

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn

Billund Kommunes. Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn 15. september 29 INDHOLDSFORTEGNELSE Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn Godkendt Billund Byråd 15. september 29 Indledning 3

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER

Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER TRAFIKDAGE PÅ AUC'95 Hugo Lyse Nielsen, Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K REGULERING AF STØJ FRA FLYVEPLADSER RESUMÉ En ny vejledning (nr.5/1994) om støj fra flyvepladser [1] er udsendt fra

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sags nr. 14/26326 Forslag til Lokalplan nr. 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Notat af 8. april 2015 fra Plan, Teknik

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn til Rapport afsnit 7 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Peter Henningsen Kontrolleret : BMG Version : STØJKONTURKORT

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde

Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde Rapport Kortlægning af støj fra flytrafik i 2011 på Københavns Lufthavn, Roskilde Udført for Roskilde Kommune TC-100209 Sagsnr.: T203162 Side 1 af 18 29. august 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse.

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse TIVOLI A/S Vesterbrogade 3 1620 København V Fatamorgana: Afgørelse. 19-02-2016 Sagsnr. 2015-0226750 Dokumentnr. 2015-0226750-45

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Aalborg Kommune har afholdt en fordebat vedrørende et kommuneplantillæg med VVMredegørelse og lokalplan i perioden fra den 5. marts til

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Revurdering af miljøgodkendelse Vilkår om støj fra afvikling af flytrafik 17. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1271-00133 Ref. clben/hecla Den 17. juni 2014 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen

Casa Vita Osvej Jyllinge. Varsel af påbud om etablering af støjafskærmning m.m. Kære Annizette og Henrik Olsen Casa Vita Osvej 83 4040 Jyllinge Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Varsel af påbud om etablering

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby (Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport) I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse.

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere