PSYKOSOCIAL INTERVENTION ETNISKE MINORITETER OG LIGEVÆRDIGHED. Rashmi Singla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOSOCIAL INTERVENTION ETNISKE MINORITETER OG LIGEVÆRDIGHED. Rashmi Singla"

Transkript

1 213 Psyke & Logos, 2001, 22, PSYKOSOCIAL INTERVENTION ETNISKE MINORITETER OG LIGEVÆRDIGHED Med udgangspunkt i to empiriske undersøgelser inden for interkulturel psykologi i den danske kontekst, fokuseres der på klientens egne perspektiver i den nærværende artikel. Klientens forslag handler om to hovedemner, hvor det første drejer sig om fællesskab og lighed mellem de professionelle samt klienter og det andet forslag drejer sig om inddragelsen af familien i psykosocial intervention. Racediskrimination i psykoterapi, som er et relativt tabu belagt emne, tages op med belysning af forskellige modeller for kombination af etniske minoritet/majoritet professionel og klient. Der plæderes for opmærksomhed på livsmoral/etik og magtspørgsmål i psykosocial intervention uanset hvilken teoretiske tilgang, der bliver anvendt. Desuden drøftes uddannelse af professionelle med etnisk minoritetsbaggrund, ikke fordi det anses nødvendigt for et godt forløb, men for at reorganisere magtbalancen for de marginaliserede minoriteter. Endvidere udfordres de professionelle til at overskride de snævre eurocentriske grænser og inddrage psykologisk viden fra forskellige verdensdele. I praksis anses der bred anvendelse af begrebet Kipling syndromet, som indebærer overfokusering på de kulturelle forskelle og relativ ignorering af magt forskellen. Ligeledes er der også en udfordring i at være opmærksom på de globale værdier som interdependency of things i sammenhæng med klientens forslag om inddragelse af familien. 1. Min deltagelse i en konference om transkulturel psykologi arrangeret af Psyke & Logos den , førte til en række refleksioner hos mig, da konferencen dækkede en brede vifte af emner. Det var værdifuldt at få indsigt i kollegernes indsats rundt omkring i verden, men der var et relativt begrænset fokus på feltet i den danske sammenhæng. Etniske minoriteters egen opfattelse som klienter var næsten fraværende i konferencen. Det var»os«eksperters synspunkter der blev belyst. er M.Sc. ( New Delhi), cand. psych., Ph.D. ( København ), specialist i psykoterapi, deltidsansat i Københavns Kommunes Etnisk Rådgivningscenter Noor, daglig ansvarlig for T.T.T. (Transkulturelt Terapeutisk Team for unge indvandrere og flygtninge), samt ekstern lektor på Institut for Psykologi og Filosofi/Videnskabsteori, Roskilde Universitetscenter.

2 214 Da jeg senere påpegede dette forhold for konferencearrangøren, inviterede han mig til at bidrage med en artikel, som dækker klienternes perspektiver og forslag. Min efterlysning af klienternes perspektiv i den danske interkulturelle psykologiske litteratur, viste at der var meget begrænset dækning af etniske minoriteters egne perspektiver på området psykologisk intervention. På trods af meget politisk omtale af brugerinddragelse inden for social- og sundhedsområdet, findes der ganske få empiriske undersøgelser, hvor etniske minoriteter er blevet interviewet direkte, for at høre hvad de har fået ud af behandlingen og deres egne forslag til en forbedret praksis (Singla 1991, Elsass 1995, Singla 2000B). Ifølge en af de få undersøgelser som belyser klienternes perspektiv»er det sjældent, at terapeuter tillader, at man kigger dem i kortene «(Elsass, 1995, s. 9). Sandsynligvis bliver det endnu mere sjældent, når det angår etniske minoritets-klienter, en gruppe der er samfundsmæssigt marginaliseret. Med udgangspunkt i resultaterne fra de ovennævnte undersøgelser, vil jeg derfor belyse klient- perspektivet og en række aspekter angående psykosocial intervention med etniske minoriteter. Begrebet professionelle anvendes til at dække både psykologer, socialrådgivere, psykoterapeuter og psykiatere, som har med psykosocial intervention at gøre. Ligeledes er begrebet psykosocial intervention blevet anvendt som et bredt begreb, der kan indholde både psykologisk rådgivning og psykologisk behandling, bl.a. psykoterapi. En empirisk undersøgelse (Singla 2000B) beskriver de unges møde med det psykosociale rådgivnings- og behandlingssystem, og er en del af ph.d. forskningsprojektet ungdomsrelationer, etnicitet og psykosocial intervention. Den empiriske del af undersøgelsen bestod af teori-baserede kvalitative interviews med bl.a. ni unge, både danske unge og etniske minoritetsunge operationelt defineret som»dårlige fungerende«. De var henvist til et psykosocialt behandlingssystem grundet psykiske problemer. Analysen af de unges svar viser en kritisk holdning til behandlingssystemet. Den kritiske holdning er et fællestræk på tværs af etniske- og kønsforskelle. De unge havde nogle konstruktive forslag, hvilke demonstrerer de unges»klientens«evne til at reflektere i passende kontekst, når de betragter dem selv som positive bidragsydere i stedet for passive objekter. De unges egne forslag til en hensigtsmæssig intervention opsummeres: Inddragelse af professionelle medarbejdere med erfaringer og baggrund, som ligner de unges. Inddragelse af deres familier i de langsigtede løsninger. Næsten alle de unge etniske minoritetsunge understreger, at inddragelse af familien var en positiv faktor i den hjælp, de fik fra systemet. Større fokus på at blive lyttet til. Følelsen af»ikke at blive lyttet til«fører til disempowerment.

3 Psykosocial intervention etniske minoriteter og ligeværdighed 215 De unge etniske minoritetskvinder forslår behagelige og afslappede omgivelser, hvor de kan få psykosocial hjælp, hvilket understreger deres iagttagelsesevne og refleksioner over hverdagslivets detaljer. I nærværende artikel fokuseres på de første to forslag som omhandler professionelles erfaringer og inddragelsen af familien, selvom alle ovennævnte forslag er væsentlige for en forbedret professionel indsats. 2. Lighed mellem de professionelle og klienterne»matching med professionel og oplevet lighed«i den førstnævnte undersøgelse (Singla 2000B), beskriver en af de unge kritisk sit møde med det psykosociale behandlingssystem og kommer med forslag til et fælles sprog mellem den professionelle og klienten. Begrundelsen belyses i den unges egne udsagn:»det skal være personer, som forstår. Personer som har været i det samme miljø, i stedet for en fine borgere fra Hellerup en person der er vokset oppe i Hellerup med blødt, varmt gulvtæppe. Når sådan en person kommer, får man en masse ting at vide, men de ved ikke rigtigt hvordan de skal hjælpe. En der har været gennem de ting selv, har været gennem møllen selv kan bedre forstå at hjælpe andre. Han kan kom tættere på de unge, da han bruger de ord som den unge.«(ibid 2000B, s. 256) Udsagnet betoner forventninger om forståelse baseret på fælles erfaringer og fælles sprog. Den unges udsagn forekommer stærkt og radikalt i forhold til status quo i det eksisterende system, men rejser samtidig relevante spørgsmål angående såvel socioøkonomisk og etnisk matchning i rekrutteringspolitik som træning af de professionelle. I den sammenhæng, er det relevant at se nærmere på resultaterne fra den føromtalte undersøgelse (Elsass 1995) med fokus på klientperspektiv, som omhandler ti voksne torturoverlevere. Der blev gennemført en efterundersøgelse med kvalitative interview. Formålet var, at anskueliggøre hvad klienter er optaget af når de fortæller om psykoterapien. Resultaterne peger i samme retning som den ovennævnte empiriske undersøgelse. Undersøgelsen viser at torturoverleverne er mere optaget af brede faktorer end terapeuterne. Konkret drejer det sig om sprogproblemer, forskellig opfattelse af tid og forskellige holdninger til politiske og religiøse forhold. Endvidere beskrives:». Men ved de vellykkede terapier var der flere torturoverlevere, der nævnede, at det gode resultater bl.a. skyldtes at terapeuten var en de få danskere, som overleveren havde oplevet en lighed og fællesskab med«(ibid. s. 151).

4 216 Klienters oplevelse af lighed og fællesskab retter opmærksomheden på aspekter, som hænger sammen med klienternes etnicitet relaterede og racediskriminatoriske erfaringer i psykologisk arbejde. Begrebet»Kipling syndrom«der indebærer overdrevet fokus på de kulturelle forskelligheder og relativ ignorering af magtforskellen bliver aktuelt. Jeg har uddybet begrebet andetsteds (Singla 1998). På trods af øget internationalt fokus (Jafar & Karim 1992, Helms 1995, Liggan & Kay 1999, Marsella 2000, Helms 2000) er disse temaer stadigvæk tabuagtige og provokerende når psykologisk behandling drøftes i Norden. I en oversigt over kultur og psykoterapi fremhæver kinesisk psykiater Tseng (1999), at movements relateret til minoritets- og menneskerettigheder, har understreget betydningen af etnisk matching mellem klienter og professionelle. Samtidig påpeges det, at etnisk matchning kan være fordelagtigt især i den første fase af kontakten. Men der er risiko for, at tavshedspligt ikke overholdes, samt for overdreven identifikation og urealistiske forventninger. Ligeledes er der risiko for at blive fastholdt i de fælles etniske identiteter på bekostning af de menneskelige aspekter (Kareem & Littlewood 1992), hvis der ikke bliver lagt vægt nok på interpersonelle processer og etiske principper (Munk 1998). Men på den anden side er der også et andet sandsynligvis»politisk korrekt«begreb om»farveblind terapi«, hvor etnisk forskel mellem klienten og den professionelle bliver bevidst overset (Liggan og Kay 1999). Risikoen ved det farveblinde behandlingsperspektiv er, at i dette overser man den subjektive betydning af klientens etnicitet og ignorerer betydningen af professionelles majoritetsstatus. Endvidere bliver klienterne abstraheret fra den sociale virkelighed, de har erfaret. Når man ser nærmere på de etniske minoriteters situation i Danmark, danner både negativ stigmatiserende medieomtale (Hussain & Yildiz 1997) og dokumenteret racediskrimination (Scheirup 1993, Stæunes 1998, Tobeby & Møller 1999, Tirelli 1998) grundlag for en antagelse om, at oplevelse med forskelsbehandling er en del af virkeligheden af at være etnisk minoritet. Især den seneste dugfriske undersøgelse (Kofoed Rasmussen 2001) om flygtninges boligplacering ifølge den nye integrationslov, der trådte i kraft i 1999, viser, at flygtninges retssikkerhed undermineres. Med den rammende titel»det første skridt i Danmark«påviser rapporten tilfældighed og ugennemskuelighed i»den tvangsboligplacering«, som giver en uheldig start for de nyankomne flygtninge i Danmark. Tvangsbolig-placeringen er næsten overset af medierne, der er mere optaget af en anden slags» tvang«i diskursen om etnisk minoritet:»tvangsægteskab«. Ligeledes retter en rapport om Danmark fra den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (Politiken, 2001), opmærksomhed mod problemer med fænomener af fremmedhad og diskrimination i samfundet. Med påpegning af særlige sårbare grupper, bl.a. muslimer, forklares at negative stereotyper og fordomme samt fejlopfattelser af religion fremmes

5 Psykosocial intervention etniske minoriteter og ligeværdighed 217 af offentlige meningsdannere, herunder den politiske elite fra hele det politiske spektrum, intellektuelle og journalister. Sandsynligvis kan vi professionelle betragte os selv som værende udenfor den politiske elite, men det er alligevel væsentligt for professionelle i feltet omkring psykosocial intervention at være opmærksomme på de brede samfundsmæssige fænomener og ændringer. Psykosocial intervention er en»social institution«og vil derfor reflektere det der foregår i samfundet. Disse ændringer samt fænomener som racediskrimination kan være med til at præge etniske minoriteters psykiske livsverden på en skadelig måde (Thomas 1992, Major1998). I en af de få dybere analyser af udviklingen af racisme og fremmedhad i Skandinavien i et historisk og psykologisk perspektiv, appellerer den norske psykolog Major til at bekæmpe racisme:»kanskje er rasisme og fremmedhat fenomener som må bekjempes på nytt i hver eneste generasion. Ingen af de goder som regnes som allemene i vort samfunn menneskerettigheter, demokrati, toleranse, gensidig forståelse og respekt for andre er kommet for at bli af sig selv. De må kjempes for og forsvares... Det vil alltid finnes folkegrupper som ikke passer i den til enhver tid rådende forestilling om hva som er den rigtige kultur, den rigtige religion, den rigtige rase- og som fremmethat og aggresjon kan vendes mot i gitte situationer«(major 1998, s. 28). I den nuværende samfundsperiode, anser den franske sociolog Wieviorka, racisme som en mørk side af modernitet (Bjørstand 2000). Da racisme er en fornærmelse, ikke kun for de nærmeste ofre men også for mange andre med humanistiske principper, er alliancer mellem personer der tilhører forskellig klasse, køn og etnisk baggrund, med til at bekæmpe racediskrimination. For os professionelle, involverer kampen skærpet opmærksomhed på disse fænomener i mødet med klienten. Det er nødvendigt at inddrage etniske forskelle og racediskrimination i psykologisk praksis, da fortsat ignorering af disse samfundsmæssige mekanismer kan underminere de professionelles indsats. Det er ikke nødvendigt med etnisk matching mellem professionelle og klienten, selv om minoritetsprofessionelle kan have den fordel, at de deler nogle erfaringer og bekymringer med minoritetsklienter. I en belysning af racisme i det psykoterapeutiske rum udfordrer den vestindiske psykolog Thomas 1992, professionelle i Storbritannien til at blive opmærksomme på den patologiske effekt af deres egen racisme og de racediskriminations-relaterede erfaringer klienterne må bringe ind i det terapeutiske forløb. Endvidere understreger han, at mange professionelle enten fornægter eller ikke ønsker at diagnosticere racistiske handlinger og deres konsekvenser. I en nuanceret analyse af mødet mellem klienter og professionelle med etnisk minoritet/majoritet baggrund, beskriver han de forskellige kombinationer:

6 218 Et møde mellem etniske minoritetsklienter og majoritetsprofessionelle er præget af den professionelles»overlegne«magtposition og præ-overføring, som er farvet af nedvurderende myter, vittigheder og medieomtale om minoriteter. Dette kræver bearbejdning af disses processer, hvor etablering af tillid bliver det centrale tema. Mødet mellem etniske minoritetsprofessionelle og majoritetsklienter kan være præget af overraskelse, fordi der kun findes et meget begrænset antal af minoritetsprofessionelle, og endnu færre der arbejder med majoritetsklienter. Situationen med en minoritetsperson som»ekspert«står i modsætning til konventionel information om minoriteter og kan føre til ekstra angst i den første fase af kontakten. Status kontradiktion bliver det centrale tema. I mødet mellem etniske minoritetsklienter og etniske minoritetsprofessionelle, kan klientens erfaringer, som er relateret til racediskrimination, føre til stærke modoverføringsreaktioner, som minder om egne smerter. Desuden kan klienten føle sig»snydt«af systemet ved at blive henvist til en professionel, som ikke er»lige så god«som en majoritetsprofessionel, afhængigt af etnisk identitet. For nogle klienter kan der være en misundelighedsfølelse i forbindelse med den professionelles økonomiske og sociale privilegier. Disse overføringsreaktioner kræver åbenhed og forsigtig bearbejdning, hvor identitet bliver det centrale tema. Denne korte nuancerede analyse illustrerer klart, at forholdet mellem professionelle og etniske minoritetsklienter kan blive præget af mange komplicerede faktorer, som har både teoretiske, tekniske, filosofiske og samfundsmæssige vinkler. Analysen er også inspirerende for det danske forhold og understreger behovet for at fokusere samtidig på både teoretiske, tekniske, filosofiske og samfundsmæssige aspekter af psykologisk praksis. Hvis vi kaster et blik på de gængse psykoterapeutiske traditioner i dansk kontekst, så lægges der vægt på psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv og systemorienteret incl. den socialkonstruktionistisk retning (Hougaard, Diderichsen og Nielsen 1998). Tilføjelse af eksistentiel retning (Deurzen, 1988) kan gøre indholdsfortegnelsen mere dækkende i den danske kontekst selv om det ifølge Jacobsen (1998), er et åbent spørgsmål om den eksistentielle psykologi skal opfattes som en særlig retning, eller snarere en tilgang eller dimension, som kan forenes med allerede etablerede måder at arbejde på. Samtidig skal vi være opmærksomme på, at den største gruppe af kliniske psykologer i USA betegner sig selv»eklektikere«, og ifølge Hougaard et. al. (1998) er der tiltagende interesse for at kombinere de forskellige tilgange. Selvom der ikke findes en tilsvarende undersøgelse i Danmark, er det sandsynligt, at et tilsvarende mønster findes her, sandsynligvis også når det handler om psykologisk rådgivning og behandling af etniske minoriteter.

7 Psykosocial intervention etniske minoriteter og ligeværdighed 219 I den nyere belysning af psykoterapien er der også opmærksomhed på både tekniske og såkaldt almene/ikke-specifikke faktorer. Det har den frugtbare virkning, at fokus er blevet rettet mod terapeuten og de egenskaber, der kræves af en god professionel. En illustration er, at der løbende er diskussioner og en opfattelse af vigtigheden af at have en 2.ordenstilgang til terapi i den betydning, at vi som terapeuter til stadighed er bevidste om, at vor egen historie, egne erfaringer, faglige traditioner og teoretiske tilgange har betydning for hvad vi ser, og hvordan vi reagerer i relation til de systemer vi arbejder med, når man anvender en socialkonstruktionistisk tilgang (Warhuus, Egelund og Trillingsgaard 1998). Ligeledes kan modoverføring, terapeutens egne og potentielt forstyrrende (potentielt anvendelige) reaktioner i den terapeutiske proces føre til stigende forståelse i den terapeutiske proces (Hjulmand 1998) og betragtes som en anden illustration af rettelse af opmærksomhed mod de professionelles egenskaber. Uanset den teoretiske tilgang er der en grundlæggende ulighed mellem den professionelles og klientens rolle, hvor psykoterapiens etik kræver både regelmoral og livsmoral (Munck 1998). Selvom etnisk matching ikke er en nødvendig forudsætning for et vellykket forløb, kan klientens forslag om oplevede fællesskab med en professionel mht. baggrund og erfaringer forstås gennem følgende konklusion fra den føromtalte empiriske undersøgelse. Udsagnet fremhæver klart behovet for professionelle med etnisk minoritetsbaggrund. De kan være med til reorganisering af magtbalancen i samfundet, hvor etniske minoriteter strukturelt set har lav samfundsmæssig position og er marginaliserede. Samtidig er det vigtigt med løbende uddannelse og ajourføring af viden hos de professionelle uanset etnisk tilhørsforhold.»de etniske minoritets unge stiller desuden forslag om matching mellem deres egne og behandlernes etniske baggrund begrundet bl.a. i inddragelsen af familien og behovet for rollemodeller. Disse rollemodeller skal ikke nødvendigvis bruges som identifikation, men som inspirationskilde i en vanskelig livssituation. Det er vigtigt for de unge at møde etniske minoritets voksne som velfungerende professionelle og ikke kun som arbejdsløse, marginaliserede medlemmer af samfundet«(singla 2000B, s. 259). Med de unges omtale af familieinddragelse drejes opmærksomheden mod det andet forslag.

8 Familieinddragelse Næsten alle de unge etniske minoritetsunge understreger, at inddragelse af familien var en positiv faktor i den hjælp, de fik fra systemet (Singla 2000B). Det er påfaldende, at i en evalueringsrapport om et krisecenter for unge (Holmegård Sørensen 1999), hvor en række forældre til de unge også blev interviewet, synes alle familierne, at der gik alt for lang tid, før de blev inddraget, hvilket medførte en følelse af at miste ansvar og blive klientgjort. Endvidere konkluderes:»det, at de holdes udenfor i så lang en periode, opleves af familierne som, at medarbejderne ikke ser dem som ressourcepersoner, man kan inddrage og samarbejde med, men som uvidende fremmedarbejdere «(ibid., s. 117). I den anden tidligere omtalte empiriske undersøgelse med fokus på klient perspektiv (Elsass 1995), påpeges familiens betydning på en indirekte måde. Disse forhold placeres under titlen»det ekstra-terapeutiske rum«, som skaber grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved terapiens indhold. Med udgangspunkt i udsagn om, at det er velkendt fra andre psykoterapeutiske undersøgelser, at klienterne er mere optaget af forhold, der ligger udenfor det terapeutiske rum end terapeuterne, illustreres:»ofte er det nogle meget konkrete forhold f.eks. dødsfald i familien, opløsning af ægteskaber, politiske forandringer i hjemlandet, som terapeuten ikke nævner«(elsass 1995, s. 152). Det er relevant, at inkludere forklaringer og løsninger på forskellen mellem klientens og terapeutens perspektiv. Det indebærer, at man inddrager klienten som med-forsker og selv bliver den udforskende i forhold til sine egne erfaringer og oplevelser (Elsass 1995). Endvidere drøftes grundlaget for et andet videnskabssyn og et metaperspektiv med udgangspunkt i et kritisk psykologisk studie af Dreier (1994). Det kan være frugtbart med et andet videnssyn, der inkluderer konteksten, er det væsentligt også at overskride de eurocentriske grænser i arbejdet med etniske minoritetsklienter. Ud fra min fortolkning viser de etniske minoritetsklienters betoning af familien i psykologisk intervention i disse empiriske undersøgelser deres egen opfattelse af den psykiske situation. Denne opfattelse afspejler større vægtning af interpersonelle relationer end de snævre intrapsykiske vægtninger i de fleste af de vestlige psykologiske interventionsformer (Tseng, 2000). Afstanden mellem klientens og den professionelles perspektiver fordrer en kritisk gennemgang af den psykologiske praksis med etniske minoriteter, som er præget af det tidligere omtalte Kipling syndrom. Syndromet indebærer, at vestlig/euro-americansk psykologi anvendes i det psykolo-

9 Psykosocial intervention etniske minoriteter og ligeværdighed 221 giske arbejde med etniske minoriteter, somme tider helt uden modifikationer, medens østlige/asiatiske psykologiske viden overses. Den asiatiske psykologi kendtegnes af en mere integreret tilgang uden adskillelse af religion, filosofi og psykologi, hvor der ikke er en skarp inddeling af det materielle og spirituelle, og afstand fra de reduktionistske dikotomier bl.a. individualistiske og kollektivistiske (Kao & Sinha, 1997, Misra, 2000). Jeg blev klar over ændringer, både på begrebsmæssige og på teoretiske niveauer i den psykologiske praksis, gennem min deltagelse i et seminar, der handlede om relationen mellem kultur og psykologiske processer i den internationale psykologiske konference (Singla 2000C), hvor kultur blev belyst som en væsentlig kontekstuel variabel i stedet for en af de bifaktorer der påvirker menneskelige psykologiske processer. 4. Vestlige/østlige/globale værdier Afslutningsvis vil jeg gøre rede for et forsøg på at overskride den vestlige/østlige polarisering og i stedet fokusere på visse globale, almene menneskelige værdier, med henblik på at tage hensyn til de etniske minoritetsklienters forslag om at inddrage familien i den psykosociale intervention. En af de globale værdier handler om gensidig afhængighed the interdependency of things (Marsella 1999, Singla 2000A) og har betydning for at forstå relationerne mellem forskellige familiemedlemmerne på tværs af køn og generationer. Sandsynligvis minder vores klienter os professionelle om denne globale værdi, når deres forslag handler om familieinddragelse eller deres kommentarer handler om»det ekstra terapeutiske rum«. Bør vi have mere brugerperspektiv ind i vores praksis? Er der plads til brugerperspektiv og de relevante ændringer i det psykologiske arbejde med klienterne især etniske minoritetsklienter i det moderne samfund, der prioriterer effektivitet? Skal der være et forsøg til at udvikle/videreudvikle psykosocial intervention, der giver plads til andre verdensbilleder og er ikke kun i overensstemmelse med majoritetens eget verdensbillede og værdisystem? Vi professionelle har et ansvar, såvel for at lytte til klienten som for at påvirke de samfundsmæssige fænomener som racediskrimination, der har negative konsekvenser for både minoritet og majoritet. Dermed kan vi være med til at ændre disse aspekter af konteksten for de etniske minoriteter i Danmark. Desuden har vi et ansvar for at videreudvikle en psykologisk praksis, som har plads til modifikationer, ikke kun inden for de vestlige teoretiske retninger men også for at inddrage psykologisk viden fra andre dele af verden bl.a. den asiatiske psykologi. Dermed skabes følelsen af

10 222 ligeværdighed hos de etniske minoriteter. Fokus på globale værdier, som overskrider de snævre opdelinger, er også vores ansvar. Med denne artikel er mit bidrag forhåbentligt et lille skridt i den ansvarsfulde retning. LITTERATUR ARENAS, J., SINGLA, R. (1995): Etnisk minoritetsungdom i Danmark psykosocial situation. Dansk psykologisk Forlag, København. BJØRNSTAD, HALL (2000):»We don t know what to do with cultural differences«. IN: UiB Magasinet university of Bergen Magazine Nr. 2. DEURZAN-SMITH, E.V. (1988): Eksistential counselling in practice. London: Sage. DREIER, O. (1994): Personal locations & perspectives psychological aspects of social practice in Psychological Yearbook, Vol. 1, p ELSASS, P. (1995): Torturoverleveren : psykoterapi af den traumatiserede flygtning. København: Gyldendal. HJULMAND, K. (1998): Modoverføring Psykoanalysens Askepot. Psyke & Logos (s ). HOUGAARD, E., DIDERICHSEN, B., NIELSEN, T. (red.) (1998): Psykoterapiens hovedtraditioner: en inføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienterer, kognitiv, systemorientet og integrativ psykoterapi. København: Dansk psykologisk forlag. HOUGAARD, E., ROSENBERG, N. (1998): Integrative Psykoterapi. IN: Hougaard, E., Diderichsen, B., Nielsen, T. (red.) Psykoterapiens hovedtraditioner: en inføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienterer, kognitiv, systemorientet og integrativ psykoterapi. København: Dansk psykologisk forlag. JACOBSEN, B. (1998): Eksistensens psykologi: en introduktion. København: Hans Reitzels forlag. KAO, H. & SINHA, D. (eds.) (1997): Asian Perspectives on Psychology. Sage: New Delhi. KAREEM, J., LITTLEWOOD, R. (edi.) (1992): Intercultural Therapy: themes, interpretations and practice. Oxford: Blackwell Scientific publications. KOFOED, R.L. (2001): Flygtninges retssikkerhed undermineres. Social Forskning nr.1. HELMS, J. (1995): An update of Helm s White & People of colour Identity Models. IN: Poterrrotto et al. (ed.) Handbook of Multicultural Counselling New Delhi, Sage publications. HUSSAIN, M., YLMAZ, F., O CONNOR, T. (1997): Medierne, minoriteterne og majoriteten en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark. København: Nævnet for etnisk ligestilling. HOLMEGÅRD SØRENSEN T. (1999): Døgnkontaktens arbejde med unge fra etniske minoritetsgrupper. Frederiksberg: Center for Forskning i Socialt Arbejde. LIGGAN, D., KAY, J. (1999): Race in the room : Issues in the Dynamic psychotherapy of African Americans. Transcultural Psychiatry June MAJOR, E.F. (1998): Utvikling av rasisme og fremmedhat i et historisk og psykologisk perspektiv Linjer, Oslo: Psykosocial senter for Flygtninge, Nr. 1. MARSELLA, A. (1999): Psychology and the»global- Community«A New Psychology for a new century. Invited keynote address to 27th Intraamerican congress of psychology Venezuela. MISRA, G. (2000): Culture and Self: Implications for Psychological Inquiry. Paper presented in 27th International Congress of Psychology, Stockholm.

11 Psykosocial intervention etniske minoriteter og ligeværdighed 223 MUNCK, E. (1998): Livsforståelse og etik i Psykoterapi. Psyke & Logos, (s ). Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (2001): Rapporten om Danmark. IN: Politiken (4. april). SCHIERUP, C. (1993): På kulturens slagmark: mindretal og størretal taler om Danmark Esbjerg: Sydjysk universitetsforlag. SINGLA, R. (1991):»Psykologisk rådgivning af unge indvandrere«. Rapport for Social Styrelsen. SINGLA, R. (1994): Psykologisk rådgivning og behandling af unge indvandrere, i: Berliner, P. (red.) Kulturmøde: Holdninger og Værdier, Dansk Psykologisk Forlag. SINGLA, R. (1997): Etnisk minoritetsungdom og psykologisk intervention, i: Arenas, J. (red.) Interkulturel Psykologi. Hans Reitzels Forlag. SINGLA, R. (1998): Østen og vesten Interkulturel Psykologi. Psykolog Nyt (12) 19. Juni. SINGLA, R. (2000A): Global Psykologi Lokale udfordringer og inspirationer. Psykolog Nyt (7) 7. April. SINGLA, R. (2000B): Youth Relationships and Ethnicity, A Social Psychological Study, Implications for Psychosocial Intervention, Ph.D. thesis, University of Copenhagen. SINGLA, R. (2000C): Meeting in Stockholm: An intercultural perspective. Psykolog Nyt (18) 6. oktober STAUNÆS, D. (1998): Transit liv: andre perspektiver på unge flygtninge. Copenhagen: Politisk revy TIRELI, U. (1999): Hverdagens erobring : etniske minoritetsunge i europæiske byer. København: Hans Reitzels forlag. THOMAS, L. (1992): Racism and Psychotherapy; Working with Racism in the Consulting Room: An Analytical View. IN: Kareem, J., Littlewood, R. (ed.) Intercultural Therapy: themes, interpretations and practice. Oxford: Blackwell Scientific publications. TSENG, W. (1999): Culture and Psychotherapy: Review and Practical guidelines. Transcultural Psychiatry (s ). WARHUUS, L., EGELUND, M., TRILLINGSGAARD, A. (1998): Systemorienteret Terapi. IN: Hougaard, E., Diderichsen, B., Nielsen, T. (red.) (1998) Psykoterapiens hovedtraditioner: inføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi København: Dansk psykologisk forlag.

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag.

Aadland, Einar (2000) Etik dilemma og valg. 1.udg., 1opl. København: Dansk psykologisk Forlag. Litteraturliste EKSISTENS-PSYKOLOGI/-FILOSOFI Jensen, Gitte Bach: Den menneskelige Eksistens og den eksistentielle samtalepartners forholden sig til den. Kandidatafhandling, Psykologisk Institut, Århus

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Digital Mentor. Præsentation til konceptet

Digital Mentor. Præsentation til konceptet Digital Mentor Præsentation til konceptet Digital Mentor er en digital rådgivningsform der har til hensigt at understøtte fysiske frafaldsforebyggende indsatser, rettet mod socialt udsatte og psykisk sårbare

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?)

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) God eftermiddag How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) Howard Ross April 27, 2007 Først og fremmest vil jeg sige, hvor

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Støtte til manden i krise

Støtte til manden i krise Støtte til manden i krise Rigshospitalet 12000 Depression Et paradoks Selvmord 10000 8000 6000 4000 2000 0 Depression Mænd Kvinder Selvmord Alder og selvmord Og endnu et Depression Alkoholmisbrug Alkohol

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem?

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? modelfoto: bam/scanpix Religion Af Ida Andersen Når terapien møder ALLAH Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? Traumatiserede

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk

Produktion: Underskoven www.underskoven.dk DU & JEG Andre bøger af Stig Dankert Hjort: Krishnamurtis psykologi en indføring. Borgens Forlag, 1983. HYPNOSE historie, teknik, anvendelse en indføring. Gyldendal, 1989. Sigurd Næsgaard det naturlige

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Danmark. Børnefattigdom i

Danmark. Børnefattigdom i Børnefattigdom i Danmark Det burde ikke komme an på det materielle. Men hverdagen for danske børn er en anden, for her spiller forbrugsmulighederne en rolle for deres deltagelse i sociale fællesskaber,

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Overskridelse, overførsel og kompleksitet

Overskridelse, overførsel og kompleksitet Psykoterapi, supervision og undervisning Overskridelse, overførsel og kompleksitet At gøre terapi til en forskel, der kan gøre en forskel Af Jacob Mosgaard Fra: Systemisk Forum, vol. 23, nr. 2. 2010 Paradokser

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter

Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter Etiske overvejelser i arbejdet med etniske minoritetspatienter af Marianne C. Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet Gennem de sidste 20 år

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed

Krop og Sind Kroppen som subjekt. Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed Krop og Sind Kroppen som subjekt Fredag d. 18. sept. 2015 Oslo Universitetssykehus Fysisk aktivitet som led i psykosocial rehabilitering og behandling for mennesker med psykisk sårbarhed 1 Min baggrund

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Psykoterapi en introduktion

Psykoterapi en introduktion Psykoterapi en introduktion Stig Poulsen Psykoterapi en introduktion Frydenlund Psykoterapi en introduktion Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-444-0 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Jørn Nielsen og Søren Hertz, 2000

Jørn Nielsen og Søren Hertz, 2000 Familieterapeuter ved indgangen til det ny årtusinde -refleksioner efter den 12. Internationale Familieterapikongres i Oslo, 2000 Af Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d. og Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere