SISO Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa"

Transkript

1 SISO Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa

2 Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser Samarbejde og koordinering Rådgivning og formidling af viden Samlet årlig rapportering Aktiviteter i øvrigt Planlagte aktiviteter Perspektiver for arbejdet i SISO de kommende år Personale og økonomi

3 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Rapporten er udarbejdet under henvisning til bevillingsskrivelse af 2. april 2001 fra Den Sociale Sikringsstyrelse, samt notat af 29.november 2000 fra Socialministeriet, Børn, unge og familie, 6.kt. Videnscenterfunktionen benævnes SISO, Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn. Opgavebeskrivelse: 1. Der skal med udgangspunkt i primært det sociale virksomhedsområde ske vidensopsamling vedr. problemstillingen seksuelt misbrugte børn. 2. Udviklingscentret skal med udgangspunkt primært i det sociale virksomhedsområde medvirke til et samarbejde om og koordinering af allerede iværksatte initiativer samt medvirke til udvikling af området. 3. Centret skal rådgive myndigheder m.fl., herunder amter og kommuner, i anliggender om seksuelt misbrugte børn. 4. Centret skal årligt udgive en rapport om centrets aktiviteter på området. 5. Centret er herudover ansvarlig for en samlet årlig rapportering om den nationale aktivitet på området. Rapporteringen sker i et samarbejde med Juliane Marie Centret. Udover den oprindelige opgavebeskrivelse har UFC Børn og Familier baseret videnscenterfunktionen på uddybende faglige overvejelser, der skriftligt er fremlagt for Socialministeriet i marts måned 2001, samt mundtligt fremlagt på konferencen den 2. marts Der blev tager udgangspunkt i vidensopsamling i det sociale virksomhedsområde ud fra to overordnede indfaldsvinkler: at få mere viden om, hvad der udgør de personlige, faglige og organisatoriske barrierer i forhold til at konkretisere og realisere en forstærket indsats at identificere de former for viden, der har vist sig hensigtsmæssige og virksomme i forhold til at nedbryde barrierer Overordnet har arbejdet i videnscenterfunktionen i det forløbne år derfor først og fremmest stilet mod en tilvejebringelse af de faglige erfaringsnetværk, der kan bidrage med denne viden. Det organisatoriske niveau er blevet belyst via undersøgelser i kommuner og amtskommuner. 3

4 Materialet fra undersøgelserne vil udgøre det primære grundlag for at inddrage de faglige og personlige niveauer i den forestående vidensopsamling og formidling. Såvel i forarbejdet som i det forløbne års vidensopsamling har det været klargjort, at sociale indsatser er nødvendige både som forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og som egentlige initiativer, når der er mistanke eller viden om overgreb. Desuden er der behov for at rette opmærksomheden mod indsatser for børn og familier, efter at eventuelle overgreb har fundet sted. I samarbejdet med Team for Seksuelt Misbrugte Børn, Rigshospitalet, har der været enighed om, at de samlede erfaringer bør belyses i forhold til såvel førindsatser og underindsatser, som efterindsatser. Det vil på den baggrund være én af videnscentrenes væsentlige opgaver for det kommende år, at analysere indhentede erfaringer i forhold til indsatsernes art og betydning i det samlede forløb. Det vil yderligere være væsentligt at påpege udviklingsmuligheder i forhold til allerede eksisterende indsatstyper - samt modeller for nye. Udover de aktiviteter, der er beskrevet i de følgende afsnit af rapporten, har det forløbne år været præget af nødvendige interne drøftelser og faglig afklaring. Internt har det således været væsentligt at etablere - en generel viden, fx via litteratur og offentlig debat, i forhold til det overordnede tema: seksuelle overgreb mod børn - en afgrænsning af temaer for videnscenterfunktionen i forhold til de øvrige nationale aktiviteter. Sådanne afklarende drøftelser vil naturligvis løbende skulle finde sted. Det er dog indtrykket fra samarbejdet omkring de aktiviteter, der efterfølgende omtales, at SISO s indfaldsvinkler til at opsamle og formidle viden om sociale indsatser mod seksuelle overgreb mod børn, i det forløbne år har ramt nogle centrale problemstillinger. De metoder, der fra vores side er valgt og afprøvet indtil nu, er der på den baggrund truffet beslutning om at fortsætte og videreudvikle. Vekslingen mellem anvendelse af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder, inddragelse af tematiseret materiale fra enkeltinterview og focusgrupper i kommunalt og amtskommunalt regi, samt forskningsbaseret viden fra samarbejdsparter på området vil således fortsat være hovedindhold i den vidensopsamling og vidensformidling, der forestår. Ikke mindst de konkrete kontakter til praksisfeltet bør sikre, at mål og aktiviteter i videnscenterfunktionen er i overensstemmelse med de reelle behov der er hos børn og familier, der rammes af seksuelle overgreb, samt fagpersonerne, der forventes at yde den nødvendige hjælp og støtte. I det følgende afrapporteres SISO s aktiviteter udfra de fem hovedpunkter i opgavebeskrivelsen. Afslutningsvis uddrages de perspektiver for de kommende år, der på nuværende tidspunkt tegner sig af erfaringsmaterialet. 4

5 1. Vidensopsamling Kommunerne Eftersom det primært er en kommunal opgave at organisere og foretage sagsbehandlingen af sager, der involverer seksuelt misbrug af børn vil kommunerne udgøre det primære vidensforum. Vidensindsamlingen fra kommuner og amter er internt i SISO planlagt i tre faser. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Spørgeskema undersøgelse om kommunernes indsats. Oprettelse af database over kommunale kontaktpersoner Interviews, netværksgruppemøder og fokusgruppemøder. Case - analyser. De tre faser sikrer en udvikling i retning af fordybelse inden for den kommunale viden på området og en gradvis opprioritering i forløbet af den meget praksisnære vidensform. Et vigtigt aspekt ved den valgte vidensindsamlings metode er netværksdannelsen. Der vil blive etableret videns- og erfaringsnetværk blandt de forskellige aktører inden for området. Den konkrete kontakt til en lang række nøglepersoner, som vi på baggrund af undersøgelsen i kommunerne har etableret, vil være grundlaget for dette arbejde. En meget betydelig del af vores indsats det første år har derfor været at etablere og udbygge kontakter til kommuner. Spørgeskemaundersøgelse Som et led i SISOs opgave med at indsamle, bearbejde og formidle viden og erfaringer fra det kommunale praksisfelt foretog vi i efteråret 2001 en undersøgelse af kommunernes indsats i forhold til sager, der involverer seksuelle overgreb mod børn. Undersøgelsen blev iværksat, fordi vi som udgangspunkt for vores videre arbejde ønskede at få kortlagt, hvordan kommunerne i store træk forholder sig til sager, der involverer problemstillingen seksuelt misbrug af børn. Undersøgelsen skulle umiddelbart besvare spørgsmål om hvor mange kommuner der har sager der vedrører hhv. mistanke og konkret viden om seksuelt misbrug af børn i hvor stor udstrækning kommunerne har gjort særlige tiltag i fht. håndteringen af sager, der involverer seksuelt misbrug af børn hvori disse eventuelle tiltag består 5

6 hvor kommunerne ellers henter special viden på området hvorvidt kommunerne har adgang til juridisk bistand hvilken form for juridisk bistand kommunerne i givet fald benytter sig af hvorvidt kommunerne har udarbejdet særlige vejledninger/instrukser vedr. seksuelle overgreb mod børn hvorvidt kommunerne udviser interesse for at indgå i en vidensindsamlingsproces tilkendegivet ved at man påfører en navngiven person i slutningen af spørgeskemaet Undersøgelsen er foretaget som en mindre spørgeskemaundersøgelse og giver som sådan et kvantitativt indblik i kommunernes organisering på området. 172 besvarelser indgår i kortlægningen, hvilket giver en svarprocent på ca. 63%. Hovedresultater Kortlægningen viser, at næsten alle kommuner (99 %) har modtaget underretninger vedr. mistanke om seksuelle overgreb mod børn. Godt ¾ (77 %) har modtaget underretninger vedr. konkret viden om seksuelt overgreb mod et barn. Lidt under halvdelen af kommunerne (47 %) har gjort et eller flere særlige tiltag i fht. arbejdet med sager, der vedr. seksuelle overgreb mod børn. Det fremgår af undersøgelsen, at jo større kommunen er jo større er sandsynligheden for, at der er gjort tiltag på området (se tabel 1 og 2). Tabel 1: Kommuner hvor der er gjort særlige tiltag i forhold til arbejdet med sager vedr. seksuelle overgreb mod børn/unge sg=172 antal procent Ja til særlige tiltag 81 47,1 Nej til særlige tiltag 91 52,9 ialt

7 Fordelt på kommunestørrelsen fordeler svarene sig som det fremgår af tabel 2: Tabel 2: Kommuner hvor der er gjort særlige tiltag i forhold til arbejdet med sager vedr. seksuelle overgreb mod børn/unge fordelt på kommunestørrelse sg=172 antal procent op til indbyggere Ja 30 37,5% nej 50 62,5 total til ja 29 44,6 nej 36 55,4 total til ja nej 3 20 total til ja 10 83,3 nej 2 16,7 total ialt Blandt de kommuner der har gjort tiltag på området har godt og vel 1/3 etableret et team, 1/3 et beredskab mens lidt færre har etableret et samråd. Nogle kommuner har både etableret team og/eller beredskab/samråd. En hel del af kommunerne har anført at de har gjort andre tiltag. Blandt disse andre tiltag nævnes hyppigst: Samarbejde med politiet/ssp Efteruddannelse/kurser/temadage Samarbejde med Amtet Nedsættelse af arbejdsgruppe Udarbejdelse af procedure/handlingsplan 7

8 Lidt over halvdelen af kommunerne (53 %) angiver, at de ikke har gjort målrettede særlige tiltag på området. Disse kommuner peger imidlertid på en række andre muligheder, som de benytter sig af i fht. at få/hente specialviden på området. Her nævnes hyppigst: samarbejde med amtet (Børne- og ungerådgivning, særligt team, koordinationsgruppe, konsulent bistand som de hyppigste) privatpraktiserende psykologer PPR familiecenter sygehus politiet kommunens generelle beredskab på området Knap ¾ (72 %) af kommunerne angiver, at de har adgang til juridisk bistand i sager der vedrører (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn. Knap ¼ (23 %) af kommunerne har udarbejdet skriftlige vejledninger/instrukser vedr. (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn. I de mindste kommuner har kun et fåtal af kommunerne udarbejdet vejledninger/instrukser, mens det er langt mere udbredt i de mellemstore og største kommuner. Undersøgelsen viser endvidere at den kommunale indsats på området mange steder er under opbygning. Det fremgår også, at der er forskel på, hvordan kommunerne betegner deres indsats (beredskab, team, samråd). Samarbejdsindsatsen omkring disse er under alle omstændigheder præget af stor spændvidde. Indsatsen involverer aktører fra en række forskellige sektorer og faggrupper og en nærmere beskrivelse af kommunernes forskellige måder at koordinere og organisere indsatsen på vil være relevant. Især ser det ud til at kommunernes samarbejde med Amterne er relevant at få beskrevet nærmere. Nogle kommuner har etableret et fast formelt samarbejde med amterne, mens andre praktiserer en mere uformel samarbejdsform. Kortlægningen bekræfter med andre ord, at det også fremover vil være vigtigt at sætte fokus på kommunernes sociale indsats i forhold til seksuelt misbrug af børn. Praktisk talt alle kommuner støder fra tid til anden ind i problemstillingen omkring seksuelle overgreb mod børn. Kommunerne har en fremtrædende rolle og et stort ansvar - i koordineringen og organiseringen af indsatsen i disse sager. Det vil være relevant at få belyst omfanget, karakteren og kvaliteten af samarbejdet mellem eksempelvis kommunerne og amternes rådgivnings- og behandlingstilbud. Ligesom det vil være relevant at få yderligere præciseret og kvalificeret indholdet, barriererne og mulighederne i de forskellige kommunale indsatser og tiltag. På den måde blive det muligt at samle og overføre vigtig viden og erfaringer fra det lokale kommunale plan til det mere generelle nationale plan. Analyse af bilagsmateriale fra kommuner Der er i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen indsendt bilag fra i alt 32 kommuner. Dette materiale er vi i færd med at analysere ud fra foreløbig fem hovedindfaldsvinkler: 8

9 Art og omfang Hovedtema Undertemaer Målgruppe Informationsniveau/sprog Materialet viser, at de overvejelser, der i de enkelte kommuner har ført til udarbejdelse af et skriftligt materiale, har en række fælleselementer, men samtidig kan materialet tolkes som udtryk for forskelle i opfattelsen af, hvad der er behov for, for at optimere indsatsen. Det skriftlige materiale er på nuværende tidspunkt ikke færdiganalyseret, men antyder alene i udformningen nogle bagvedliggende forskelle i overvejelser. Et eksempel på, hvordan ovennævnte indfaldsvinkler er tænkt som udgangspunkter for et videre arbejde med at indkredse den kommunale virksomheds faglige overvejelser vedr. indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, er analysens registrering af art og omfang. De oftest anvendte betegnelser for det udarbejdede materiale er: - Beredskabsplan - Retningslinier - Instruks - Handleplan - Forretningsgang - Håndbog - Notat - Manual Andre udtryk kan være: - Folder - Pjece - Vejledning - Fagligt kompendium Selvom der i disse kategorier selvsagt ofte er et sammenfaldende indhold, har vi fundet det interessant at focusere på, om kommunerne bevidst vægter henholdsvis et handleorienteret indhold eller et fagligt reflekterende indhold i forhold til emner vedr. seksuelle overgreb mod børn. Materialet kan som sådan ikke anses som svar på det spørgsmål, men på baggrund af bilagsmaterialet har vi fået mulighed for dels at spørge mere ind til de enkelte kommuners bagvedliggende overvejelser, dels at trække temaerne ind i netværksgrupper, der på nuværende tidspunkt ønsker at udarbejde materiale. Herudover vil det være relevant at stille spørgsmål til faggrupper, der har gjort brug af materiale med forskellig udformning. Det vil være af interesse at belyse, om og i hvilke situationer, der er behov for en kortfattet instruks eller et mere uddybende fagligt kompendium, for at nævne eksempler fra de nævnte kategorier. 9

10 Dele af analysen er indgået i drøftelser med kommuner, der er i færd med at udarbejde materiale til vejledning for frontpersonale i praksisfeltet, samt personale i forvaltningen /PPR. På den baggrund er det indtrykket, at materialet vil kunne anvendes i den generelle rådgivning og formidling af erfaringer til kommunerne, som videnscenterfunktionen jf. opgavebeskrivelsen skal varetage. Et andet eksempel er indfaldsvinklen, der er anlagt ved at se på bilagsmaterialets hovedtema. Her rejses bl.a spørgsmålet om, hvorvidt seksuelle overgreb mod børn primært vurderes særskilt eller som del af et generelt omsorgssvigt. Der er også her tale om, at det konkrete medsendte materiale giver mulighed for, ved henvendelse til den angivne kontaktperson, at søge yderligere informationer om kommunens forudgående overvejelser. På samme måde kan materialets omfattende indhold af undertemaer give stof til en række videre overvejelser i vidensindsamlingen. Temaerne vedrører såvel børn og forældre som ansatte, og hermed både behandlingsmæssige og juridiske problemstillinger. Den indfaldsvinkel, der focuserer på hvilke faglige målgrupper materialet retter sig mod, udgør yderligere et felt med mange muligheder for yderligere vidensopsamling. Selve kommuneundersøgelsen med den tilknyttede registrering og analyse af bilagsmateriale er sammen med mulighederne for interview, individuelt og i grupper, fortsat omdrejningspunktet for det videre arbejde. I arbejdet med den begrebsafklaring, der er nødvendig for at udarbejde klare retningslinier, afdækkes erfaringsmæssigt en række nødvendige spørgsmål; såvel faglige og organisatoriske som holdningsmæssige spørgsmål. Det er sådanne diskussioner SISO ønsker at få indblik i via netværksgrupperne. Kvalitativ vidensindsamling Som et led i vidensindsamlingen er der i løbet af det forgangne år foretaget en række kvalitative interviews. Interviewene har fungeret som vejledende i fht. temaer for den videre vidensindsamling og denne arbejdsmetode forventer vi at anvende fortløbende. De allerede indhentede interview har desuden været pilot-interview i fht. udarbejdelse af en endelig interviewguide. Vi har eksempelvis interviewet sagsbehandlere/afdelingsledere ansat i kommuner. Det overordnede formål med disse interviews har været at se på, hvordan socialarbejdere forholder sig, når de bliver involveret i en sag, der vedrører (mistanken om) seksuelt misbrug af børn. - Hvordan tænker og handler de i forhold til spørgsmålet/situationen. - Hvordan går de frem, når de har en sag. - Hvordan tolker de hændelser og beretninger og observationer. - Hvordan fører disse tolkninger dem frem til enten at sandsynliggøre eller usandsynliggøre muligheden for overgreb. - Hvad er baggrunden og forudsætningerne for deres måder at tænke og handle på? 10

11 Tabuforestillinger, myter, fordomme, evt. manglende viden og erkendelse af, at seksuelle overgreb mod børn finder sted præger formentlig også arbejdet i de kommunale forvaltninger. Overordnet set handler spørgsmålene blandt flere andre - også om hvordan kontekst/ kultur skaber rammerne for socialarbejderes handlinger. Og altså konkret om hvordan den sociale forvaltnings kultur skaber rammerne for indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn. I interviewene kommer vi ind på både organisatoriske, faglige og personlige overvejelser og barrierer. Interviewene er efterfølgende blevet udskrevet og analyseret. De interviewede har givet udtryk for, at det har været lærerigt og befordrende for refleksion over egen praksis at deltage i og efterfølgende genlæse interviewet. Denne form for tidskrævende - vidensindsamling vurderer vi til at være en væsentlig forudsætning for at komme tæt på forvaltningsmæssige barrierer og udviklingsmuligheder i forhold til en forstærket indsats mod seksuelle overgreb mod børn. Kommunale netværksmøder Det overordnede mål med netværksmøder er at bidrage til refleksion over egen praksis i en gruppe af fagfolk, der beskæftiger sig med emner under hovedtemaet : indsatser i forhold til seksuelle overgreb mod børn. Udvælgelsen af temaer foretages af SISO, der på baggrund af kommunenetværket har viden om hvordan de enkelte kommuner er organiseret på området, og hvilke fællesproblemstillinger, der kan focuseres på. SISO indkalder deltagerne og udarbejder dagsorden og oplæg ift. det valgte tema. Deltagerne kan arbejde målrettet med egne problemstillinger, men hente inspiration fra SISO og de øvrige deltagere. De processer og resultater, der vil være tale om i netværksmøderne, kan indgå i SISO s tematiserede vidensopsamling og -formidling. I første omgang har der udelukkende været planlagt møder med kommuner. Der har indtil nu været tale om personale fra børn og familie afdelinger / PPR. Det er hensigten på sigt at etablere lignede fora med pædagoger, lærere, dagplejepersonale, sundhedsplejersker osv. Et eksempel på et kommunalt netværksmøde: Tema: Etableringen af et kommunalt beredskab/retningslinier ved seksuelle overgreb mod børn eller mistanke herom". Tre kommuner blev i denne sammenhæng inviteret til at deltage, hver med to deltagere. Kommunerne var dels udvalgt ud fra kommunenetværket og dels på baggrund af konkrete henvendelse til centret om bistand. De deltagende kommuner var mindre kommuner med ml indbyggere, som var organisatorisk meget forskellige. De væsentligste temaer der blev behandlet på mødet var i overskrifter: Kommunernes beskrivelser af behovet for at etablere et beredskab eller formulere retningslinier i forhold til seksuelle overgreb mod børn (hvordan blev behovet konstateret; eksempelvis på lederniveau eller fra frontpersonalet, som led i almen kompetenceudvikling, som et behov for at synliggøre egen praksis i disse sager). 11

12 Kommunernes overvejelser i fht. begrebsafklaring (seksuelle overgreb som omsorgssvigt, mistanke - konkret viden). Samarbejdet om det generelle beredskab mod omsorgssvigt (eksempelvis distriktsteams og familieværksteder). Vurdering af den særlige indsats som sager der vedrører seksuelle overgreb kræver. Herunder kommunernes vurdering og brug af supervision. Kommunernes tilkendegivelse af deres behov for ekspertviden ude fra i disse sager (eks. psykologer og jurister) - det vanskelige i at vedligeholde viden i en organisation, når specialviden ligger uden for systemet. Behovet for at få at leveret viden tilbage til systemet på baggrund af en konkret sag. Kommunernes tanker i fht. formidling og information - behovet for at målrette/tilpasse sine informationer om seksuelle overgreb mod børn til de forskellige målgrupper (eks. forældre, institutionspersonale, forvaltningen) - dilemmaet, når man står med en konkret sag om hvem, der skal informeres, hvornår der skal informeres, hvad der skal informeres om og hvem, der skal give informationerne. Mødet gav et godt indblik i kommunernes meget konkrete erfaringer/problemstillinger i fht. at udarbejde beredskab/retningslinier og gav samtidig anledning til at drøfte spørgsmål og refleksioner af mere overordnet karakter. Mødet blev optaget på bånd, som er udskrevet til videre bearbejdning. Der er aftalt yderligere mødevirksomhed i denne gruppe. En del af de emner, der blev sat på dagsordenen, svarer til emner i det indsendte materiale fra andre kommuner. De konkrete og lokale drøftelser kan formentlig ikke udelades til fordel for at arve / købe en instruks eller lignende, men der er stor interesse fra kommuner for at indhente materiale fra andre kommuner samt at høre om disses erfaringer. Det er således baggrund for overvejelser i SISO om, i hvilken form den tidligere omtalte analyse af indsendt bilagsmateriale kan formidles og indgå konstruktivt i udviklingsarbejdet. Andre kommuner, som allerede har etableret beredskab/retningslinier på området, har forespurgt om muligheden for at etablere en netværksgruppe, der har som tema at se på de erfaringer man i kommunerne har gjort sig med disse tiltag. En sådan gruppe ville give os en viden om, hvordan man i nogle konkrete kommuner har arbejdet med at etablere et tiltag (beredskab eller retningsliner) og hvordan dette arbejde så efterfølgende vurderes at fungere. Eksempelvis - formulerer kommunerne enslydende erfaringer? - bevirker de lokale forskelle at man f.eks. i små kommuner formulerer én type erfaring, i større kommuner en anden? Det er indtrykket, at der er et behov for en sådan erfarings-udveksling og at mange kommuner gerne vil deltage i den. I fremtiden vil der ligeledes være tale om netværksmøder med deltagelse af fagpersoner ansat i amterne, på døgninstitutioner osv. 12

13 Endelig kan netværksgrupper sammensættes på tværs af fag og sektorer, hvilket vi vil tage initiativ til med udgangspunkt i konkrete temaer. Erfaringer fra tværfaglige team UFC Børn og Familier har i det forløbne år haft - og har løbende - konkrete opgaver i forbindelse med kommunernes udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Særligt vedrørende problemstillinger, hvor seksuelt misbrug af børn eller mistanke herom er en delproblematik er der erfaringsmæssigt nogle billeder, der tegner sig: - personale fra daginstitutioner, dagpleje, skoler m.m. har brug for og søger råd og vejledning - der er ofte usikkerhed omkring underretningspligten - der er ofte uklarhed om, hvad forvaltningen foretager sig ved underretning - personale i daginstitutioner kommer ofte til at føle for stort ansvar for hele sagen - skolerne fraskriver sig ofte ansvar, når denne problematik er aktuel - der er generelt undren i tværfaglige team og blandt rådsøgende over, hvad man ikke ved om hinanden og kommunens muligheder. Disse punkter svarer til, hvad kommunerne angiver som nogle væsentlige temaer i forhold til at opprioritere arbejdet og samarbejdet omkring seksuelle overgreb mod børn. Den viden, der i forvejen findes om tværfagligt samarbejde, vil i de næste faser af praksisafdækningen kunne suppleres med viden om, i hvilken udstrækning det lokale tværfaglige samarbejde, der formodes at finde sted i de fleste kommuner, opkvalificerer indsatser, der enten direkte vedrører eller søger at forebygge seksuelle overgreb mod børn. De særlige tværfaglige team, der i nogle kommuner (og nogle amter) er oprettet specielt med henblik på sager om seksuelle overgreb mod børn vil SISO tage kontakt til i nærmeste fremtid. Udover et indblik i teamenes sammensætning, konkrete arbejdsområder og metoder finder vi det relevant at undersøge bl.a - i hvilken form og udstrækning erfaringer fra sådanne team formidles i den pågældende organisation - hvilke behov og krav teamene opfatter fra praksisfeltet - udviklingsmetoder for tværfaglig vidensformidling 13

14 Amterne Et væsentligt focus i forhold til amterne er rådgivningen i særlige problemstillinger. Viden om og formidling af, hvilke eksperter indenfor området, der er til rådighed i de enkelte amter efterspørges i høj grad fra kommunernes side. Der synes på nuværende tidspunkt ikke at være noget klart overblik over dette. Videnscenterfunktionen vil tilstræbe at medvirke til at skabe dette overblik, samt belyse muligheder og barrierer for kommunernes adgang til ekspertbistand i lokalområder Desuden udgør døgninstitutionerne et område, hvor seksuelle overgreb mod børn er blevet afdækket i en række tilfælde som et særligt problemfelt. Der synes at være behov for afklaring af medarbejderes roller og kvalifikationer i forhold til disse episoder. I samarbejdsfeltet mellem kommunerne er visitationsprocedurerne centrale. Hvordan viden om evt., seksuelle krænkelser influerer på visitationen, og dermed indsatsen, er et tema, der vil blive belyst i det forestående arbejde i videnscenterfunktionen. Kortlægning af amternes indsats i fht. seksuelle overgreb mod børn Med henblik på at skabe overblik over amternes tilbud til børn og unge, der har været udsat for seksuelt misbrug samt indsamle viden om organiseringen af de forskellige tiltag er der forberedt en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 14 amtskommuner. Der vil fx blive spurgt om - tilbud og organisering, herunder om amtet har en formuleret politik i forhold til forebyggelse, opsporing og/eller behandling af seksuelle overgreb mod børn - konkrete rådgivnings- og behandlingstilbud (evt. database) - opsamling af viden og erfaringer vedr. (tiltag mod) seksuelle overgreb mod børn - regionalt samarbejde på området - målsætninger for fremtiden på området seksuelle overgreb mod børn Undersøgelsen vil blive fulgt op af en mere kvalitativ vidensindsamling om amternes organisering på området. Data fra undersøgelsen vil endvidere kunne indgå i en evt. database over de samlede nationale rådgivningsog behandlingstilbud organiseret ud fra amter. Eksempel på amtskommunalt projekt Århus Amt Projekt Døgninstitution - børn og seksuelle overgreb. Baggrunden for projektet er, at en del af de børn og unge der modtages på amtets institutioner ud over et generelt omsorgssvigt også har været udsat for seksuelle overgreb. Disse børn og unge har dermed særlige 14

15 vanskeligheder. En væsentlig problematik er her at børn, der har været udsat for seksuelle overgreb oftere end andre kan komme til at krænke andre eller selv lader sig krænke. Formålet med projektet er at opkvalificere døgninstitutions medarbejderne i Århus Amt med undervisning om den nyeste viden og erfaring inden for problemstillingen. En grundtanke i projektet er ønsket om at sikre en refleksion i personalets daglige arbejde. Samt at omsætte denne refleksion til handling, så man gennem skærpet opmærksomhed og handling i størst muligt omfang bliver opmærksom på og søger at forhindre at overgreb foregår. Projektet henvender sig til alle afdelinger på amtets døgninstitutioner inden for normalområdet (pædagoger, socialrådgivere, psykologer, forstandere). Målgruppen tæller således 60 afdelinger med gennemsnitlig 6-8 medarbejdere. Projektet varetages af to psykologer ansat ved Århus Amts Rådgivningscenter for Børn og Unge. SISO har fulgt projektet siden maj måned med jævnlige møder, deltagelse i undervisningsforløb og besøg på institutionen Åhaven i Århus, der deltager i projektet. Projektet lægger vægt på erfaringsopsamling og projektdeltagernes refleksioner over egen praksis, dvs. på bevægelsen fra erhvervet ny viden til ændret handling/adfærd. Hvorvidt man i andre amter har lignende initiativer vil blive klarlagt ved spørgeskemaundersøgelsen. Projektet, der er meget konsekvent i forhold til samtlige ansatte på døgninstitutionsområdet i Århus Amt, vil evt. egne sig til en modelafprøvning og overføring i andre amter. Andre instanser Vidensindsamlingen og formidlingen tager primært udgangspunkt i den kommunale forvaltning, idet det er her den lovmæssige forpligtigelse til at handle på en underretning om seksuelle overgreb - eller mistanke herom - er placeret. Det særlige og særligt komplicerede i sager om seksuelle overgreb mod børn/mistanke er imidlertid, at de implicerer andre instanser i form af særligt sagkyndige og/eller særligt bemyndigede. Det giver derfor ikke mening at se på den kommunale praksis isoleret set. Den kommunale praksis må ses i sammenhængen med de instanser, der indgår i det nødvendige sagsarbejde. Politiet Politiets rolle i sager der involverer (mistanke om) seksuelle overgreb mod børn er primært at efterforske om der har fundet en strafbar handling sted. Politiet skal så objektivt som muligt finde ud af om der har fundet et overgreb sted, hvad der er sket, hvordan og hvorfor det er sket og hvem der i så fald har gjort det. Politiet kan ikke uden videre gå ud fra at en anmeldelse uanset hvem der indgiver den - er foretaget på et rigtigt grundlag, men må efterforske med den mulighed at anmeldelsen kan bero på en misforståelse eller måske endda, som det er set i samværssager, være bevidst falsk. 15

16 Det er vigtigt at de faggrupper i kommunerne som arbejder med sager der involverer seksuelle overgreb mod børn har en viden om og forståelse for, hvordan politiet arbejder i disse sager. Ligesom det er vigtigt at politiet har indgående viden og forståelse for kommunernes indsats på området. Manglende viden og tvivl om politiets fremgangsmåde i disse sager kan føre til spekulationer og usikkerhed blandt faggrupperne i kommunerne. Det er vigtigt at indsamle viden og erfaringer fra politiets arbejde med fokus på de områder, hvor der er behov for et udstrakt samarbejde med kommunerne. Udover at interviewe politifolk har vi bl.a deltaget i korte undervisningsforløb, hvor vi har fået indtryk af undervisningens art og omfang. Indholdsdelen kan senere sammenholdes med, hvad faggrupper i kommunalt regi undervises i. Eksempelvis viden om afhøringslokale, tilstedeværende under afhøring, monitorrum, støtteperson for barnet, børns reaktioner på spørgsmål osv. Vi vil i forhold til kommunerne vurdere, om der er behov for at formidle erfaringerne fra politiets arbejde og i hvilken form formidlingen bedst tilgodeser kommunernes behov. Undervisning ved Rigspolitichefen, Politiskolen Efter- og videreuddannelsesafdelingen 1. Der er i politiets efter - og videreuddannelsesafdeling iværksat særlig undervisning i forhold til politiets arbejde og efterforskning vedr. seksuelle overgreb mod børn. Der er fx tale om kurser for politifuldmægtige om videoafhøring af børn m.m., samt videreuddannelse i bredere forstand for politifolk. 2. En ny to - ugers uddannelse af politifolk har været afholdt det seneste år. Der er udtaget 48 politifolk på landsplan. Disse bliver efter endt uddannelse placeret med ca. 5 i hver politikreds. Et af kriterierne for at blive optaget har været, at personen skal have haft erfaring med afhøring af børn, der har været udsat for seksuelt overgreb eller mistanke herom. Et andet kriterium har været at tilstræbe en rimelig aldersmæssig fordeling. Dog har man i lyset af erfaringsdelen valgt ikke at udtage politifolk der er under 30 år. Selve uddannelsen er delt op i forskellige enheder, bl.a.: Psykologi - her bliver der lagt vægt på de psykologiske aspekter ved børn fra forskellige familiemæssige baggrunde, der har været udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelser - dette omfatter både de lægelige undersøgelser, undersøgelse af gerningsstedet og af dna. Undervisning i samarbejdet med kommuner og institutioner. Viden om forsvarssiden. Supervision. Interview I lighed med metoden ift. vidensopsamling i det kommunale virksomhedsområde har vi i SISO planlagt og iværksat kvalitative interview i fire politikredse. Der er tale om semistrukturerede interview udfra overordnede temaer. Hensigten er imidlertid i høj grad at uddrage de temaer om samarbejdet med kommunerne, som de interviewede selv lancerer. Samtidig afdækker interviewene konkrete forskelle i måder at organisere samarbejdet på fx formelle eller uformelle samarbejdsaftaler og ikke mindst opfattelsen af fordele og ulemper ved sådanne. 16

17 Der er desuden focus på - opfattelse af roller i henholdsvis formaliseret og ikke-formaliseret samarbejde med kommuner - opfattelse af typiske problemstillinger i samarbejdet med kommuner - opfattelse af fagpersonernes syn på politiet - opfattelse af, hvad der fremmer/ hæmmer det velfungerende samarbejde - opfattelse af udfordringer og perspektiver i samarbejdet med kommuner Det er hensigten at lade tematiseret materiale fra interviewene indgå i netværksgruppearbejde. Dvs. foreholde de kommunale medarbejdere udsagn om samarbejdet generelt, sådan som det formuleres af samarbejdsparter. På sigt kan der desuden blive tale om grupper sammensat på tværs med henblik på videreudvikling af samarbejdsmodeller. Retspsykiatriske afdelinger Oftest er det opfattelsen, at samarbejde i sager vedr. seksuelle overgreb mod børn foregår på en måde, så det sociale virksomhedsområde tager sig af ofrene og politi og retssystem tager sig af krænkeren. I den sammenhæng er der evt. tale om ét af de sorte huller i forhold til efterindsatser, da der tilsyneladende ikke er tilstrækkelige samarbejdsrelationer mellem socialforvaltninger og retssystemet. De nye forsøgsordninger med kombination af dom og behandling af krænkere har givet anledning til at stille spørgsmål til det evt. samarbejde med kommunerne. SISO har haft kontakt med den Retspsykiatriske Afdeling i Middelfart og Anstalten i Herstedvester. Bl.a. har vi haft et møde i Middelfart, hvor to speciallæger i psykiatri fra afdelingen deltog. Retspsykiatrisk Afdeling på Sygehus Fyn arbejder med ordningen, der er mest kendt som forsøgsordningen, men nu bliver kaldt ordning med behandling som alternativ til straf for visse personer der dømmes for seksuelle overgreb mod børn. På mødet kom det frem, at samarbejdet med kommunerne ikke fungerer optimalt efter afdelingens opfattelse. Sagsbehandlere møder ofte ikke op til de visitationsmøder, de bliver inviteret til angående den person, der er/skal til at være i behandling. Den overordnede behandlingsmodel, som man arbejder ud fra på afdelingen, har tre ben : psykoterapi, medicinsk behandling og sociale indsatser. Afdelingens opfattelse var at modellen halter pga. kommunens fravær i forløbet. Det blev endvidere, med afsæt i det konkrete problem med visitationsmøderne, formuleret som et generelt ønske fra afdelingens side, at kommunerne er mere opmærksomme på krænkeren i seksuelle overgrebssager mod børn. Dvs. at kommunerne får en bedre viden om behandlingen, der fungere som et alternativ til straf. Kommunerne har i flg. afdelingen en vigtig opgave i fht. at støtte en tidligere krænker med at opbygge eller fastholde et socialt fundament. Risikoen for recidiv mindskes hermed. De erfaringer og synspunkter som kom til udtryk på mødet med afdelingen i Middelfart vil evt. kunne danne udgangspunkt for drøftelser i kommunale netværksgrupper. Sagsbehandleres egen refleksion over praksis i disse sammenhænge vil bl.a kunne bidrage til belysning af nogle af barriererne i arbejdet med seksuelle overgreb mod børn og deres familie. 17

18 Justitsministeriets arbejdsgruppe Der blev tidligt i forløbet taget kontakt til Justitsministeriets arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med udredningsarbejde vedrørende videoafhøring af børn i sædelighedssager. Der blev givet udtryk for, at arbejdsgruppen ville være meget interesseret i den viden SISO har om kommunale forhold, bl.a. via kommunenetværket. Arbejdsgruppen har givet udtryk for at være meget interesseret i viden om kontakterne til de danske kommuner. Resultatet af arbejdsgruppens overvejelser afventes omvendt med stor opmærksomhed fra de fagpersoner, der beskæftiger sig med seksuelle overgreb mod børn. Diskussionen om hensynet til barnet på den ene side og den evt. krænkers retssikkerhed på den anden side foregår ikke blot i arbejdsgruppen, men afspejler sig mere eller mindre udtalt i de handlinger, der finder sted eller overvejes i kommunerne. En kommunes rolle som dels ansvarlig for at sikre et barns trivsel, udvikling og velfærd, dels som ansættende myndighed, indebærer i tilfælde af seksuelle overgreb overvejelser, der ofte betegnes som dilemmaer. Hvorvidt disse dilemmaer smitter af på fx personale tæt på barnet og familien har der indtil nu ikke kunnet siges noget om med sikkerhed. Spørgsmål om, hvordan det rent faktisk forholder sig, og hvordan ansvaret placeres, forsøger mange kommuner at besvare, og det vil være et tema i den forestående vidensopsamling- Dansk Røde Kors Medarbejdere i ét af organisationens asylcentre udarbejdede i årets løb en vejledning i oprettelse af Beredskab for seksuelle overgreb mod børn. Efter omtale i medierne oplevede medarbejderne en storm af henvendelser fra bl.a kommuner, og hovedorganisationen besluttede på baggrund heraf at udgive vejledningen. Vi har haft kontakter til de medarbejdere, der har udarbejdet materialet, for at høre om de forudgående erfaringer om samarbejde med kommuner o.a. vedr. seksuelle overgreb mod børn. Pjecen omhandler bl.a: - Handleplan/ arbejdsgruppe - Mistanke/ bekymring - Akutte tilfælde - Indhentelse af straffeattest - Disse erfaringer har været af interesse for vidensindsamlingen som et eksempel på, hvordan en instans, der indgår i samarbejde med kommuner, oplever og definerer behovene for klarlægning af procedurer og samarbejdsgange. 18

19 2. Samarbejde og koordinering Team for seksuelt misbrugte børn, SMB, Rigshospitalet Der afholdes møder ca. hver 2. måned med videnscentret på Rigshospitalet, SMB, for at sikre kontinuerlig information på området. Udover de rent praktiske samarbejdsaftaler vedr. fx afrapporteringen af de nationale aktiviteter har møderne givet anledning til drøftelser af - den landsdækkende funktion - rådgivnings- og vejledningsfunktionerne - akut hjælp - underretningspligt - beskrivelser af praksiserfaringer - systematisering af oplysninger - fælles databaser - afholdelse af temadag Forskernetværket Der afholdes kvartalsvise møder i et forskernetværk bestående af repræsentanter fra: - Team for Seksuelt Misbrugte Børn, SMB, Rigshospitalet - Socialforskningsinstituttet, SFI - Statens Institut for Folkesundhed, SIF - Støttecenter mod Incest - Københavns Universitet, Klinisk Psykologisk Institut - Danmarks Pædagogiske Universitet - Amter og Kommuners Forskningsråd, AKF - Videnscenterfunktionen SISO, UFC Børn og Familier, Aaabenraa Formålet er gensidig information om forskning og praksiserfaringer, og koordinering af aktiviteter. Deltagerne har givet udtryk for tilfredshed med dette formaliserede erfaringsforum, og samarbejdet forventes at fortsætte og blive yderligere udvidet i de kommende år. I SISO planlægger en temadag i oktober måned 2002 med oplæg fra deltagerne i forskernetværket. Målgruppe for arrangementet vil primært være kommunale medarbejdere. 19

20 Internationalt samarbejde UFC Børn og familier har i den aktuelle periode repræsenteret Danmark som competence-center i Project Child Centre, der er et internationalt IT-project med deltagelse af 11 Østersølande. Der har været tale om at indgå i de faglige drøftelser af IT projektets etablering og efterfølgende bidrage til samarbejdet om indsatser mod seksuel udnyttelse af børn, herunder særligt kommerciel udnyttelse. Socialministeriet har i indeværende år truffet beslutning om at opgaverne som national koordinator og competence center fremover samlet varetages af en central medarbejder i ministeriet. Der skal derfor her kun kort redegøres for nogle overvejelser i projektet vedr. særlig uddannelse, som udsprang af drøftelser i én af projektets undergrupper. Fra dansk side havde vi givet udtryk for interesse i et videre samarbejde om dette emne, såfremt UFC Børn og Familier fortsat skulle varetage funktionen som repræsentant for danske competence centre. Oplægget til de særlige drøftelser var udarbejdet af den svenske repræsentant. Desuden har vi fundet islandske erfaringer med fx interview af børn væsentlige. Drøftelserne om særlig uddannelse drejede sig i udgangspunktet om, hvorvidt det kunne være hensigtsmæssigt at udarbejde forslag til egentlig fælles (efter)uddannelse landene imellem. Vi har været af den opfattelse, at dette næppe ville være hensigtsmæssigt på grund af medlemslandenes forskellige nationale organisering af arbejdet og på grund af forskellige hovedproblemstillinger i det faglige arbejde med børn, herunder seksuelt krænkede børn. Derimod har vi anset det som en mulighed at netop IT-projektet kunne bidrage til en hurtig og let adgang - for fagfolk på alle niveauer - til kvalificeret viden om en lang række særlige problemstillinger vedr. overgreb mod børn. Således nåede der at være drøftelser i arbejdsgruppen om mulighederne for at sammensætte moduler i særlige kategorier af uddannelsesmæssig art. Alle lande ville kunne bidrage med den særlige viden, der nationalt er til rådighed, og stille denne viden til rådighed for andre lande. Det ville eksempelvis kunne give mulighed for, at en personalegruppe i et givet land sammen søgte efter materiale til intern opkvalificering og beskæftigede sig hermed i en slags studiegruppe. Der kunne yderligere være overvejelser i retning af, at der nationalt var et antal særligt sagkyndige til rådighed som vejledere. I de lukkede rum, der er en del af IT- projektets hjemmeside, kunne eksperter fra medlemslandene have faglige dialoger med andre eksperter om (nye) problemstillinger inden for temaet seksuelle overgreb mod børn. Udgangspunktet var, at et antal nationale kompetencecentre blev tildelt den særlige adgang til de lukkede fora. Det overordnede formål med IT-projektet har været at afprøve mulighederne indenfor ny teknologi som erstatning for/supplement til mere resursekrævende møde- og efteruddannelsesaktivitet. Det har været vurderingen herfra, at der i projektet lå nogle nyttige muligheder for formidling af viden i vid forstand til en meget bred gruppe af brugere. 20

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014

Børnehus Midt. Møde i KKR. 18. November 2014 Børnehus Midt Møde i KKR. 18. November 2014 Lovgrundlag Med virkning fra 1.oktober 2013 er lov om social service ændret. 50a Kommunerne i de fem regioner I Danmark skal oprette et børnehus til undersøgelse

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi.

Debatoplæg. Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. Debatoplæg Seksuelt misbrug af børn - Børnerådets forslag til national strategi. 1 Forord Dette debatoplæg rummer tre bidrag. For det første Børnerådets forslag til en national strategi mod seksuelt misbrug

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for

Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Bilag 1 til afrapportering for hele projektperioden med udgangspunkt i programteori for Projekt: Klinik og behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge på Fyn (jr.nr. 8651-0028) 1 Kort om anvendelse

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere