TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ"

Transkript

1 TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri I krisetider er der behov for at gå nye veje, udvikle nye arbejdsområder samt skabe muligheder for vækst. Mange små og mellemstore virksomheder ønsker at udvikle nye arbejdsområder, og adskillige har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med en videninstitution. Flere virksomheder har i indeværende år søgt om udviklingsprojekter, herunder Videnkuponer gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK samt center for Fugt og Indeklima forventer, at et større antal virksomheder vil have lyst til at samarbejde med Teknologisk Institut om udviklingsprojekter i det nye år. Byggeriets parter har efterhånden gjort sig klart, at forskning er en nødvendig forudsætning for fornyelse, og virksomhederne vil i fremtiden have øget fokus på såvel kvalitetsforbedring, løsning af tekniske problemer som optimering af arbejdsgange. Markedet har ændret sig der er øget konkurrence samt mindsket efterspørgsel i byggeriet, hvilket har ændret hverdagen for mange mindre og mellemstore virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tænker nyt og har fokus på den faglige udvikling. Hvis din virksomhed går med tanker om et udviklingsprojekt, er du velkommen til at skrive til MBK på eller kontakte Fugt og Indeklima på Vi ser frem til et visionært år 2010 og ønsker alle læsere et godt nytår. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 2 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Lene Dalvang Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Peter F. Collet Frede Fruergaard Møller Berit Lindegaard Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 Fugt - BR 08 Bygningsreglementet fra februar 2008 er ikke helt nyt længere, men de nye tiltag beskrevet i reglementet er langt fra implementeret i byggeriet. Med det nye bygningsreglement kom der mere målrettet fokus på fugt i byggeriet. I kapitel 4.1 stk. 5 samt 6 fremgår det, at der i hele byggeprocessen skal tages foranstaltninger, så våde eller skimmelangrebne materialer ikke indbygges. Endvidere foreskrives der, at konstruktioner og materialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmel. Fugt bør derfor være et nødvendigt indhold i byggeriets kvalitetssikring og løbende kontrolleres og dokumenteres. Fugtniveauer i de enkelte konstruktioner kan dog variere markant undervejs i byggeriet, og skader kan ske, fx når der: Lægges gulv på en kun overfladetør beton Opsættes køkkenelementer på en lettere opfugtet væg Opsættes gips og dampspærre på opfugtede lægter Spartles og males, inden tæt dampspærre mod tagrum er etableret. Herved fremkommer skjulte lokale områder med forhøjede fugtniveauer og dermed risiko for vækst af skimmel, der kan være svær at opdage, før indeklimaet påvirkes, og der fx opleves gener ved ophold i bygningen. Fugt må derfor betragtes som en samlet helhed for hele projektet i hele byggeperioden, og de fugttekniske mekanismer bør forstås og tænkes ind i projektet på et tidligt tidspunkt. Enkeltstående fugtregistreringer er uden formål, såfremt der ikke eksisterer en overordnet fugtplan for de samlede byggeprocesser. Pakke til screening af kommunernes ejendomme Der er stor fokus på den offentlige bygningsmasse, og mange renoveringsprojekter er under udarbejdelse. Der er generelt god styring af almindelig drift og vedligehold i de enkelte kommuner, men såfremt der ønskes en prioritering af de enkelte bygninger ud fra specifikke faktorer som f.eks. PCB, fugt og skimmel, vil en egentlig screening af bygningsmassen være nødvendig. Conny Vies Ansvarshavende: Redaktion: Center for Fugt og Indeklima har udarbejdet Conny en screeningsmodel, Vies hvor en større bygningsmasse screenes for udvalgte parametre, Claus hvorefter Nielsender afrapporteres med specifik Skribenter: fokus på de valgte parametre dette giver Torben et godt Bertrum udgangspunkt for prioritering og målrettet brug af renoveringsmidler. Screeningsmodellen Anne Fries Jensen indbefatter indledende skrivebordsundersøgelser, besigtigelse samt deciderede Jeanette von undersøgelser Mehran for de valgte para- Redaktionssekkretær: Tryk: metre. Kopicenter Tastrup Center for Fugt og Indeklima er i gang med en kortlægning af daginstitutioner og skoler i en større kommune og er i dialog med andre kommuner om samme koncept.

4 Ny fugtanvisning - SBI-anvisning 224 Fugt i bygninger, også kaldet anvisning 224, er en ny fugtanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Anvisningen erstatter Bygningers fugtisolering, anvisning 178 fra Fugttekniske anvisninger er langt fra et nyt fænomen, i og med de har eksisteret mere eller mindre i deres nuværende form siden 1951, hvor SBI udgav den første fugttekniske anvisning Fugt og isolering, anvisning 7. Fugtteknik har altid været en vigtig faktor i byggeriet, såvel for projekterende som udførende parter. I det nye bygningsreglement BR08 sættes yderligere fokus på det fugttekniske, ligesom der er øget fokus på påvirkninger fra mikrobiologisk vækst. Endvidere medvirker den store opmærksomhed på tættere og bedre isolerede konstruktioner til, at en generel forståelse for de fugttekniske egenskaber er en nødvendighed, da nutidens tætte konstruktioner ellers ikke kan fungere. Fugt i bygninger har en længere teoretisk indledning, hvor beregningsmetoder og materialers fugtegenskaber gennemgås. Efterfølgende er der gennemgået en række eksempler opdelt efter konstruktioner. Af nye emner i anvisningen kan nævnes fugtkilder, konstruktiv fugtsikring, kritiske fugtforhold samt fugtundersøgelser. Afsnittene er påkrævet som følge af de nye tiltag i bygningsreglementet. Kritiske fugtforhold samt målemetoder i afsnittet fugtundersøgelser giver et godt redskab til praktisk brug. De nye afsnit er absolut relevante og tiltrængte! Fryser dit hus om vinteren! Nu kommer den kolde tid, hvor temperaturforskellene er ideelle til termografiske undersøgelser af: Isoleringsfejl, kuldebroer, termisk flytning af vand i forbindelse med gulvvarme, varmerør i gulve, opfugtede tagkonstruktioner m.m.

5 Nyt MBK Paradigma Beton Med udgangspunkt i bips A24 om specifikation, krav og kontrol af betonoverflader har Teknologisk Institut nu udarbejdet et nyt paradigma for betonoverflader. Det nye MBK Paradigma viser i naturlig størrelse alle de BO-specifikationer, der er aktuelle for indvendige loft- og vægflader. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere, hvorfor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling. Det nye MBK Paradigma - Beton sælges med rabat til MBK-abonnenter. Priserne er ekskl. moms. Produkt/Ydelse Beton, paradigma Udgivelsesår November 2009 Normalpris DKK 450,00 Abonnementspris DKK 337,50 Bestil MBK Paradigma ved at udfylde blanketten MBK Paradigma på eller skriv til

6 Fugtige kældre og kælderydervægge Fugtige kældre skyldes for 90 % vedkommende 2 principielt forskellige mekanismer: Fugtig brug (vaskekælder m.m.) og/eller en dårlig ventilation af kælderen. Kapillarsugning af grundfugt, dvs. fugt, der kommer op igennem fundamentet, kældergulvet eller kommer ind gennem kælderydervæggen udefra. ventilation og opvarmning kan kun sjældent modvirke opsugningen af fugt fra grunden. At foretage en professionel udvendig fugt- og varmeisolering vil altid være omkostningstung; derfor anbefales en præcis vurdering af skadesårsagen, hvilket normalt er langt mere rentabelt og imødekommer dyre fejlrenoveringer. I langt de fleste tilfælde er årsagen til den fugtige kælder en opsugning af grundfugt, og udbedringen skal derfor normalt foretages ved kilden. Opsugningen af grundfugt skal minimeres ved en effektiv udvendig fugt- og varmeisolering og et omfangsdræn, der normalt bør føres til en pumpebrønd samt eventuelt en supplerende mekanisk ventilation af kælderen. Den maksimale udtørring af kælderydervæggen kan kun ske, hvis man foretager en udvendig varmeisolering, der medfører, at kælderydervæggen får omtrent samme temperatur som kælderen, dvs. den bliver måske op til 10 grader varmere end før, hvorved udtørringen kan øges meget kraftigt. Ønsker man at få en tør og varm kælder, er det nødvendigt at bestemme den præcise kombination af årsager, der medfører, at kælderen er fugtig. Er kælderen fugtig på grund af forkert brug eller en dårlig ventilation, er det relativt enkelt at bringe dette på plads, men en forbedret En indvendig varmeisolering af en kælderydervæg, fx med Microtherm, vil normalt medføre, at den oprindelige kælderydervæg bliver koldere og dermed mere fugtig. Forudsætningen for, at den nu varme kælderydervæg vedvarende kan udtørre, er, at den indvendige overfladebehandling er diffusionsåben, og den udvendige varmeisolering af fundament er diffusionsåben, så der kan ske en fugttransport ud i terrænet.

7 Det er derfor normalt ikke hensigtsmæssigt at benytte en asfaltering som en fugtsikring mod jordfugt, da man i dag som oftest kan sammensætte en udvendig fugt- og varmeisolering, der er væsentligt bedre end en asfaltering. En udvendig diffusionstæt fugtsikring giver derfor næsten altid et ringere resultat end at udelade denne diffusionstætte fugtsikring. Den teknisk set bedste og billigste fugtsikring er en kombineret udvendig fugt- og varmeisolering: Udvendig fugt- og varmeisolering af mm mineraluld, der er meget åben og luftig i strukturen (man kan blæse lige igennem den). Isoleringen skal være godkendt til brugen af fabrikanten. Isoleringen afsluttes foroven med en korrekt inddækning. Isoleringen føres helt ned til fundamentets underkant (jf. nedenfor). fra fundamentets underkant. Drænet bør normalt føres til en pumpebrønd, gerne med alarm i huset. Eksisterende asfaltering og diffusionstætte grundmursplader fjernes. Det er normalt ikke nødvendigt at udbedre fuger og berappe overfladen af fundamentet. Der kan om nødvendigt etableres en vandret fugtspærre i kælderydervæggen (kostbart) i niveau over kældergulvet eller under bjælkelaget. Spares der på rådgivningen og jordbundsundersøgelser eller ved fugtsikringen ved lysskakter, indgangspartier, terrasser, hushjørner m.m., kan besparelsen medføre en mislykket fugtsikring af kælderen. Der etableres et udvendigt omfangsdræn i en dybde, der svarer til 300 mm under det, der skal fugtsikres; normalt kældergulvets overside. Drænet skal altid lægges under hensyntagen til de relevante normer for belastning og dræning, da der kan være områder, hvor fundamentet ikke tåler en udgravning, eller hvor det er umuligt at foretage en dræning. Tåler området en passende udgravning, bør drænet lægges så dybt som muligt, dvs. umiddelbart over linjen, der falder 1:3

8 Skimmelvækst skjult bag tapet og glasvæv Bag vægbeklædninger som glasvæv, vinyltapet og tapeter med flere lag maling kan der gro skimmelsvampe over flere kvadratmeter. Skimmelvæksten er skjult eller kan svagt anes som en grå skygge gennem tapet og maling. Kun når luftfugtigheden bliver meget høj på den indvendige overflade, gror skimmelvæksten også på den indvendige side. Denne artikels ærinde er at gøre opmærksom på risikoen for skimmelvækst skjult bag tapet. Heldigvis er det ikke altid, det går galt, men Udlejere bør altså være opmærksomme på, at man ikke i én uendelighed skal male væghvornår er det så, man skal være på vagt? Teknologisk Institut besigtiger årligt et stort antal boliger, hvor skimmelvækst er et problem, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst grundet helbredsgener, som man kan få ved at opholde sig i boliger med skimmelvækst. I en del af disse sager sidder skimmelvæksten skjult bag tapeter opsat på kolde ydervægge. Vi taler om følgende typer af ydervægge: Massive ydermure af beton eller mursten Dobbelte vægge, hvor der er massive bindere Dobbelte vægge, hvor isoleringen i hulrummet er blevet våd Ydervægge, hvor der er svigt i vedligehold Brystninger under vinduer Vægge med opstigende grundfugt eller indtrængende fugt, fx kældervægge. Desuden indervægge mod badeværelser, hvor der sker opfugtning fra badeværelset eller fra lækage på skjulte rør. Overfladerne er typisk flere lag savsmuldstapet (rutex), vaskbare tapeter eller glasvæv, som er blevet malet flere gange. Rutex og glasvæv er almindeligt brugt især i udlejningsejendomme, fordi det er så nemt bare at male væggene en gang, når der er lejerskifte. Men efterhånden når der er malet og tapetseret mange gange, bliver tapet og malingsfilm næsten som en finer, der står på panelet. Vedhæftningen kan være sluppet mere eller mindre, og det samlede lag tilbageholder udefrakommende fugt, og i visse situationer kan der dannes kondens i mellemlaget. Der er dermed skabt god grobund for skimmelsvampe i mellemlaget mellem puds og tapet. Her er der passende fugt og næring i form af klister, tapet og lidt snavs. Ingen ser det gro, men beboerne får i værste fald helbredsgener. Malere, der bliver bedt om at male sådan et underlag, skal være opmærksomme på, hvad der er under tapetet. For at sikre sig at man ikke maler på skimmel, kan man skære en lille firkant op på tre sider og løfte tapetet. Er pudset bagved rent lysegråt, er der ingen fare. Er pudset og tapetets bagside sort, grønt, turkis eller andre kulører, må man tage tapetet af og udføre en skimmelafrensning. I værste fald skal pudset fjernes, idet det kan være helt umuligt at rense, hvis skimmelvæksten har siddet der længe.

9 beklædninger over. En gang imellem skal man rense det gamle tapet af og bygge bunden op igen. Hvis væggene har tendens til skimmeldannelse på grund af konstruktive forhold, der ikke kan ændres på, så kan det være en bedre ide at undlade vægbeklædningen og i stedet male direkte på den pudsede eller spartlede flade. Det gælder også lysninger, hvor der ofte ses skimmelvækst. I kældre bør man hverken opsætte tapet eller plader på væggene. Vægge, hvor der er fugtproblemer, afskalning, mursalte og misfarvninger skal males med en meget diffussionsåben maling. Er en væg blevet skimmelangrebet, skal skimmelvæksten fjernes helt. Forudsætningerne for malebehandling skal være i orden; der må ikke bare males henover, ligegyldigt hvilket produkt der anvendes. Det er ikke kun gamle huse, der bliver ramt af dette skimmelfænomen. Selv i nybyggeri kan der udvikles skimmel bag tapetet, hvis det sættes op for tidligt i byggefasen, før væggene er blevet helt tørre. En hjælp til at vurdere, om en væg er tør før malerbehandling, er at scanne væggens fugtindhold med en GANNmåler. Vidste du.....at udsatte dele i trækonstruktionen kan undersøges ved at anvende et stumpt instrument (evt. en flad skruetrækker), som presses mod træet? Hvis træet er hårdt, er træets tilstand god. Hvis træet er blødt, er det muligt, at træet er under nedbrydning (vådt træ kan også være blødt). Omfanget af trænedbrydningen kan undersøges på følgende måde: En syl eller spids kniv stikkes skråt ned i overfladen, og fibrene brækkes op. Holder træfibrene, eller brækker de i lange fibre på langs med årene, er overfladen ikke nedbrudt (se foto). Brækker træfibrene med et kort brud (som en gulerod), er overfladen angrebet af svampe (træet skal være tørt, det vil sige under 20 % træfugt). Hvis malingsfilmen perforeres ved denne undersøgelse, skal skaden naturligvis udbedres.

10 MBK Paradigma - Beton Som supplement til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK har Teknologisk Institut udarbejdet et paradigma med mønstergyldige eksempler for betonoverflader. De valgte eksempler refererer til bips A24 Betonoverflader specifikationer, krav og kontrol, juni 2007 og tilsigter: Bedre projekteringsgrundlag til højnelse af kvalitet og forebyggelse af misforståelser Klare angivelser af grænser mellem maleentreprisen og den forudgående entreprise Bedre beregningsgrundlag for maleentreprenøren ved tilbudsgivning Bistand til afvikling af tvister. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere. Dermed bliver nogle betonoverflader vanskeligere og dyrere at malebehandle. Et af de steder, hvor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling, er ændringerne af de lokale planhedsafvigelser. Hvor der tidligere maksimalt måtte forekomme lokale planhedsafvigelser på maks. -1 mm/+0,2 mm, må der nu på de fleste overflader forekomme lokale planhedsafvigelser på -2 mm/+0,3 mm og på enkelte BO-specifikationer helt op til ± 5 mm. Det virker måske som en detalje, men for malearbejdet har det store konsekvenser, da opbygning af bundbehandlinger med en gang spartling på toppe over +0,2 mm ikke giver et acceptabelt udseende. Desuden er kravet til antallet af små porer udgået. Dette er ofte et problem for den efterfølgende malebehandling, da luften komprimeres bag hullernes overfladeåbninger og puster hul i den endnu ikke tørre malebehandling. MBK Paradigma - Beton indeholder foto af de specifikationer, der almindeligvis optræder i forbindelse med malearbejde. Eksempler vises i naturlig størrelse og viser det (værst tænkelige) udsnit med flest mulige porehuller. Desuden vises eksempler på uregelmæssigheder, betonudbedringer mv. samt forskellige typer afvigelser som revner, spor, spring, toppe og grater. Spørgsmål vedrørende de nye anvisninger kan rettes til MBK-sekretariatet på med emnet MBK Paradigma - Beton.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling i træ FAKTA Navn: Elektrisk træfugtighedsmåler - indstiksmåler Formål: Måling af fugt (vand) i træværk i forskellige dybder med henblik på at vurdere, om der fx er risiko for angreb af skimmelsvampe eller trænedbrydende svampe, om træværket kan malerbehandles, eller om det er tørt nok til indbygning. Hvornår: Hvorfor: Hvordan: Når der ønskes viden om træs fugtighed ved fx indbygning, ved renovering efter vandskade, eller hvor træ er blevet opfugtet af indtrængende vand grundet mangelfuldt vedligehold eller ved kondensdannelse grundet uhensigtsmæssige konstruktioner. Elektriske træfugtighedsmålere er let anvendelige, håndholdte instrumenter, der kan give ret præcise målinger, såfremt træværket ikke indeholder andre stoffer end vand, fx imprægneringsmidler. Måler den elektriske modstand mellem to elektroder. Der findes flere forskellige fabrikater, men fælles for dem alle er, at de har to elektroder, som stikkes ind i træet. Måleren måler herefter modstanden mellem de to elektroder, hvilket omsættes til en træfugtighedsprocent, som kan aflæses på en skala eller digitalt. Måleområdet er 7-25 %. Vær opmærksom på, at: Den mest nøjagtige bestemmelse af træs vandindhold fås ved at veje en prøve (t ), våd tørre den i varmeskab v. 103 C til ligevægt og derefter veje prøven igen (t tør ). Vandindholdet kan da beregnes: t våd t tør /t tør x 100 %. Træ opnår ligevægt med omgivelsernes relative luftfugtighed og temperatur. Det kan tage uger eller måneder for massive konstruktioner at opnå denne ligevægt. De fleste målere viser træfugtigheden i % for gran og fyr. Der skal korrigeres for andre træarter. Der korrigeres for temperatur. De fleste målere giver dog et acceptabelt resultat i intervallet C. Mål altid på langs ad træets fibre og undgå måling i knaster og endetræ. Mål ikke nær søm og skruer. Imprægneringsmidler eller andre ledende stoffer i træet kan forstyrre målingen. Korriger ved måling i pladematerialer eller lav en veje-tørre bestemmelse. Mål flere steder. Jo højere relativ luftfugtighed, jo højere træfugtighed. Overfladebehandling vil hæmme udtørring, henholdsvis optagelse af fugt. Ved brug af målere med isolerede elektroder opnås mulighed for at måle både i overfladen og i dybden af træet. Målerne skal kalibreres ved at sammenligne en måling med veje-tørrebestemmelse eller med anden kalibreret måler eller ved at måle over en række faste modstande. Yderligere information: BYG-ERFA-blad nr

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSKALENDER: KURSUSTITEL DATO STED Skimmel i nybyggeri - byggeskadeforsikring, 2/3-10 Taastrup jura og byggeteknik 20/4-10 Århus Grundlæggende betonteknologi 9/3-10 Taastrup Renovering af bygninger med skimmelvækst 11/3-10 Århus Tjen penge på energirenovering 18/3-10 Århus 7/4-10 Taastrup Udtørring og affugtning af vandskadede 23/3-10 Taastrup bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 24/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 25/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (udførende) OBS på skimmelvækst i lejeboliger 25/3-10 Taastrup Skimmelstrategi for boligselskaber - jura 7/4-10 Taastrup og byggeteknik 25/5-10 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 14/4-10 Århus skimmelvækst i boliger - Den kommunale 15/4-10 Århus tilsynspligt 4/5-10 Taastrup Energidesign din bygning med beton- 15/4-10 Århus konstruktioner 4/5-10 Taastrup Trænedbrydende svampe og insekter 19/5-10 Århus

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere