TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ"

Transkript

1 TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2

2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri I krisetider er der behov for at gå nye veje, udvikle nye arbejdsområder samt skabe muligheder for vækst. Mange små og mellemstore virksomheder ønsker at udvikle nye arbejdsområder, og adskillige har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i at samarbejde med en videninstitution. Flere virksomheder har i indeværende år søgt om udviklingsprojekter, herunder Videnkuponer gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK samt center for Fugt og Indeklima forventer, at et større antal virksomheder vil have lyst til at samarbejde med Teknologisk Institut om udviklingsprojekter i det nye år. Byggeriets parter har efterhånden gjort sig klart, at forskning er en nødvendig forudsætning for fornyelse, og virksomhederne vil i fremtiden have øget fokus på såvel kvalitetsforbedring, løsning af tekniske problemer som optimering af arbejdsgange. Markedet har ændret sig der er øget konkurrence samt mindsket efterspørgsel i byggeriet, hvilket har ændret hverdagen for mange mindre og mellemstore virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne tænker nyt og har fokus på den faglige udvikling. Hvis din virksomhed går med tanker om et udviklingsprojekt, er du velkommen til at skrive til MBK på eller kontakte Fugt og Indeklima på Vi ser frem til et visionært år 2010 og ønsker alle læsere et godt nytår. Redaktionen Fugt og Indeklima MBK Nyhedsbrev TEK BYG 2009, nr. 2 Udgives 3-4 gange årligt af: Redaktion: Conny Vies Kathrine Birkemark Olesen Anne Pia Koch Lene Dalvang Anders Halby Petersen Teknologisk Institut, Byggeri Øvrige skribenter: Peter F. Collet Frede Fruergaard Møller Berit Lindegaard Kontakt: MBK: Center for Fugt og Indeklima Sjælland: Fyn og Jylland: Indhold i bladet må kun gengives med Teknologisk Instituts tilladelse.

3 Fugt - BR 08 Bygningsreglementet fra februar 2008 er ikke helt nyt længere, men de nye tiltag beskrevet i reglementet er langt fra implementeret i byggeriet. Med det nye bygningsreglement kom der mere målrettet fokus på fugt i byggeriet. I kapitel 4.1 stk. 5 samt 6 fremgår det, at der i hele byggeprocessen skal tages foranstaltninger, så våde eller skimmelangrebne materialer ikke indbygges. Endvidere foreskrives der, at konstruktioner og materialer ikke må have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmel. Fugt bør derfor være et nødvendigt indhold i byggeriets kvalitetssikring og løbende kontrolleres og dokumenteres. Fugtniveauer i de enkelte konstruktioner kan dog variere markant undervejs i byggeriet, og skader kan ske, fx når der: Lægges gulv på en kun overfladetør beton Opsættes køkkenelementer på en lettere opfugtet væg Opsættes gips og dampspærre på opfugtede lægter Spartles og males, inden tæt dampspærre mod tagrum er etableret. Herved fremkommer skjulte lokale områder med forhøjede fugtniveauer og dermed risiko for vækst af skimmel, der kan være svær at opdage, før indeklimaet påvirkes, og der fx opleves gener ved ophold i bygningen. Fugt må derfor betragtes som en samlet helhed for hele projektet i hele byggeperioden, og de fugttekniske mekanismer bør forstås og tænkes ind i projektet på et tidligt tidspunkt. Enkeltstående fugtregistreringer er uden formål, såfremt der ikke eksisterer en overordnet fugtplan for de samlede byggeprocesser. Pakke til screening af kommunernes ejendomme Der er stor fokus på den offentlige bygningsmasse, og mange renoveringsprojekter er under udarbejdelse. Der er generelt god styring af almindelig drift og vedligehold i de enkelte kommuner, men såfremt der ønskes en prioritering af de enkelte bygninger ud fra specifikke faktorer som f.eks. PCB, fugt og skimmel, vil en egentlig screening af bygningsmassen være nødvendig. Conny Vies Ansvarshavende: Redaktion: Center for Fugt og Indeklima har udarbejdet Conny en screeningsmodel, Vies hvor en større bygningsmasse screenes for udvalgte parametre, Claus hvorefter Nielsender afrapporteres med specifik Skribenter: fokus på de valgte parametre dette giver Torben et godt Bertrum udgangspunkt for prioritering og målrettet brug af renoveringsmidler. Screeningsmodellen Anne Fries Jensen indbefatter indledende skrivebordsundersøgelser, besigtigelse samt deciderede Jeanette von undersøgelser Mehran for de valgte para- Redaktionssekkretær: Tryk: metre. Kopicenter Tastrup Center for Fugt og Indeklima er i gang med en kortlægning af daginstitutioner og skoler i en større kommune og er i dialog med andre kommuner om samme koncept.

4 Ny fugtanvisning - SBI-anvisning 224 Fugt i bygninger, også kaldet anvisning 224, er en ny fugtanvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Anvisningen erstatter Bygningers fugtisolering, anvisning 178 fra Fugttekniske anvisninger er langt fra et nyt fænomen, i og med de har eksisteret mere eller mindre i deres nuværende form siden 1951, hvor SBI udgav den første fugttekniske anvisning Fugt og isolering, anvisning 7. Fugtteknik har altid været en vigtig faktor i byggeriet, såvel for projekterende som udførende parter. I det nye bygningsreglement BR08 sættes yderligere fokus på det fugttekniske, ligesom der er øget fokus på påvirkninger fra mikrobiologisk vækst. Endvidere medvirker den store opmærksomhed på tættere og bedre isolerede konstruktioner til, at en generel forståelse for de fugttekniske egenskaber er en nødvendighed, da nutidens tætte konstruktioner ellers ikke kan fungere. Fugt i bygninger har en længere teoretisk indledning, hvor beregningsmetoder og materialers fugtegenskaber gennemgås. Efterfølgende er der gennemgået en række eksempler opdelt efter konstruktioner. Af nye emner i anvisningen kan nævnes fugtkilder, konstruktiv fugtsikring, kritiske fugtforhold samt fugtundersøgelser. Afsnittene er påkrævet som følge af de nye tiltag i bygningsreglementet. Kritiske fugtforhold samt målemetoder i afsnittet fugtundersøgelser giver et godt redskab til praktisk brug. De nye afsnit er absolut relevante og tiltrængte! Fryser dit hus om vinteren! Nu kommer den kolde tid, hvor temperaturforskellene er ideelle til termografiske undersøgelser af: Isoleringsfejl, kuldebroer, termisk flytning af vand i forbindelse med gulvvarme, varmerør i gulve, opfugtede tagkonstruktioner m.m.

5 Nyt MBK Paradigma Beton Med udgangspunkt i bips A24 om specifikation, krav og kontrol af betonoverflader har Teknologisk Institut nu udarbejdet et nyt paradigma for betonoverflader. Det nye MBK Paradigma viser i naturlig størrelse alle de BO-specifikationer, der er aktuelle for indvendige loft- og vægflader. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere, hvorfor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling. Det nye MBK Paradigma - Beton sælges med rabat til MBK-abonnenter. Priserne er ekskl. moms. Produkt/Ydelse Beton, paradigma Udgivelsesår November 2009 Normalpris DKK 450,00 Abonnementspris DKK 337,50 Bestil MBK Paradigma ved at udfylde blanketten MBK Paradigma på eller skriv til

6 Fugtige kældre og kælderydervægge Fugtige kældre skyldes for 90 % vedkommende 2 principielt forskellige mekanismer: Fugtig brug (vaskekælder m.m.) og/eller en dårlig ventilation af kælderen. Kapillarsugning af grundfugt, dvs. fugt, der kommer op igennem fundamentet, kældergulvet eller kommer ind gennem kælderydervæggen udefra. ventilation og opvarmning kan kun sjældent modvirke opsugningen af fugt fra grunden. At foretage en professionel udvendig fugt- og varmeisolering vil altid være omkostningstung; derfor anbefales en præcis vurdering af skadesårsagen, hvilket normalt er langt mere rentabelt og imødekommer dyre fejlrenoveringer. I langt de fleste tilfælde er årsagen til den fugtige kælder en opsugning af grundfugt, og udbedringen skal derfor normalt foretages ved kilden. Opsugningen af grundfugt skal minimeres ved en effektiv udvendig fugt- og varmeisolering og et omfangsdræn, der normalt bør føres til en pumpebrønd samt eventuelt en supplerende mekanisk ventilation af kælderen. Den maksimale udtørring af kælderydervæggen kan kun ske, hvis man foretager en udvendig varmeisolering, der medfører, at kælderydervæggen får omtrent samme temperatur som kælderen, dvs. den bliver måske op til 10 grader varmere end før, hvorved udtørringen kan øges meget kraftigt. Ønsker man at få en tør og varm kælder, er det nødvendigt at bestemme den præcise kombination af årsager, der medfører, at kælderen er fugtig. Er kælderen fugtig på grund af forkert brug eller en dårlig ventilation, er det relativt enkelt at bringe dette på plads, men en forbedret En indvendig varmeisolering af en kælderydervæg, fx med Microtherm, vil normalt medføre, at den oprindelige kælderydervæg bliver koldere og dermed mere fugtig. Forudsætningen for, at den nu varme kælderydervæg vedvarende kan udtørre, er, at den indvendige overfladebehandling er diffusionsåben, og den udvendige varmeisolering af fundament er diffusionsåben, så der kan ske en fugttransport ud i terrænet.

7 Det er derfor normalt ikke hensigtsmæssigt at benytte en asfaltering som en fugtsikring mod jordfugt, da man i dag som oftest kan sammensætte en udvendig fugt- og varmeisolering, der er væsentligt bedre end en asfaltering. En udvendig diffusionstæt fugtsikring giver derfor næsten altid et ringere resultat end at udelade denne diffusionstætte fugtsikring. Den teknisk set bedste og billigste fugtsikring er en kombineret udvendig fugt- og varmeisolering: Udvendig fugt- og varmeisolering af mm mineraluld, der er meget åben og luftig i strukturen (man kan blæse lige igennem den). Isoleringen skal være godkendt til brugen af fabrikanten. Isoleringen afsluttes foroven med en korrekt inddækning. Isoleringen føres helt ned til fundamentets underkant (jf. nedenfor). fra fundamentets underkant. Drænet bør normalt føres til en pumpebrønd, gerne med alarm i huset. Eksisterende asfaltering og diffusionstætte grundmursplader fjernes. Det er normalt ikke nødvendigt at udbedre fuger og berappe overfladen af fundamentet. Der kan om nødvendigt etableres en vandret fugtspærre i kælderydervæggen (kostbart) i niveau over kældergulvet eller under bjælkelaget. Spares der på rådgivningen og jordbundsundersøgelser eller ved fugtsikringen ved lysskakter, indgangspartier, terrasser, hushjørner m.m., kan besparelsen medføre en mislykket fugtsikring af kælderen. Der etableres et udvendigt omfangsdræn i en dybde, der svarer til 300 mm under det, der skal fugtsikres; normalt kældergulvets overside. Drænet skal altid lægges under hensyntagen til de relevante normer for belastning og dræning, da der kan være områder, hvor fundamentet ikke tåler en udgravning, eller hvor det er umuligt at foretage en dræning. Tåler området en passende udgravning, bør drænet lægges så dybt som muligt, dvs. umiddelbart over linjen, der falder 1:3

8 Skimmelvækst skjult bag tapet og glasvæv Bag vægbeklædninger som glasvæv, vinyltapet og tapeter med flere lag maling kan der gro skimmelsvampe over flere kvadratmeter. Skimmelvæksten er skjult eller kan svagt anes som en grå skygge gennem tapet og maling. Kun når luftfugtigheden bliver meget høj på den indvendige overflade, gror skimmelvæksten også på den indvendige side. Denne artikels ærinde er at gøre opmærksom på risikoen for skimmelvækst skjult bag tapet. Heldigvis er det ikke altid, det går galt, men Udlejere bør altså være opmærksomme på, at man ikke i én uendelighed skal male væghvornår er det så, man skal være på vagt? Teknologisk Institut besigtiger årligt et stort antal boliger, hvor skimmelvækst er et problem, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst grundet helbredsgener, som man kan få ved at opholde sig i boliger med skimmelvækst. I en del af disse sager sidder skimmelvæksten skjult bag tapeter opsat på kolde ydervægge. Vi taler om følgende typer af ydervægge: Massive ydermure af beton eller mursten Dobbelte vægge, hvor der er massive bindere Dobbelte vægge, hvor isoleringen i hulrummet er blevet våd Ydervægge, hvor der er svigt i vedligehold Brystninger under vinduer Vægge med opstigende grundfugt eller indtrængende fugt, fx kældervægge. Desuden indervægge mod badeværelser, hvor der sker opfugtning fra badeværelset eller fra lækage på skjulte rør. Overfladerne er typisk flere lag savsmuldstapet (rutex), vaskbare tapeter eller glasvæv, som er blevet malet flere gange. Rutex og glasvæv er almindeligt brugt især i udlejningsejendomme, fordi det er så nemt bare at male væggene en gang, når der er lejerskifte. Men efterhånden når der er malet og tapetseret mange gange, bliver tapet og malingsfilm næsten som en finer, der står på panelet. Vedhæftningen kan være sluppet mere eller mindre, og det samlede lag tilbageholder udefrakommende fugt, og i visse situationer kan der dannes kondens i mellemlaget. Der er dermed skabt god grobund for skimmelsvampe i mellemlaget mellem puds og tapet. Her er der passende fugt og næring i form af klister, tapet og lidt snavs. Ingen ser det gro, men beboerne får i værste fald helbredsgener. Malere, der bliver bedt om at male sådan et underlag, skal være opmærksomme på, hvad der er under tapetet. For at sikre sig at man ikke maler på skimmel, kan man skære en lille firkant op på tre sider og løfte tapetet. Er pudset bagved rent lysegråt, er der ingen fare. Er pudset og tapetets bagside sort, grønt, turkis eller andre kulører, må man tage tapetet af og udføre en skimmelafrensning. I værste fald skal pudset fjernes, idet det kan være helt umuligt at rense, hvis skimmelvæksten har siddet der længe.

9 beklædninger over. En gang imellem skal man rense det gamle tapet af og bygge bunden op igen. Hvis væggene har tendens til skimmeldannelse på grund af konstruktive forhold, der ikke kan ændres på, så kan det være en bedre ide at undlade vægbeklædningen og i stedet male direkte på den pudsede eller spartlede flade. Det gælder også lysninger, hvor der ofte ses skimmelvækst. I kældre bør man hverken opsætte tapet eller plader på væggene. Vægge, hvor der er fugtproblemer, afskalning, mursalte og misfarvninger skal males med en meget diffussionsåben maling. Er en væg blevet skimmelangrebet, skal skimmelvæksten fjernes helt. Forudsætningerne for malebehandling skal være i orden; der må ikke bare males henover, ligegyldigt hvilket produkt der anvendes. Det er ikke kun gamle huse, der bliver ramt af dette skimmelfænomen. Selv i nybyggeri kan der udvikles skimmel bag tapetet, hvis det sættes op for tidligt i byggefasen, før væggene er blevet helt tørre. En hjælp til at vurdere, om en væg er tør før malerbehandling, er at scanne væggens fugtindhold med en GANNmåler. Vidste du.....at udsatte dele i trækonstruktionen kan undersøges ved at anvende et stumpt instrument (evt. en flad skruetrækker), som presses mod træet? Hvis træet er hårdt, er træets tilstand god. Hvis træet er blødt, er det muligt, at træet er under nedbrydning (vådt træ kan også være blødt). Omfanget af trænedbrydningen kan undersøges på følgende måde: En syl eller spids kniv stikkes skråt ned i overfladen, og fibrene brækkes op. Holder træfibrene, eller brækker de i lange fibre på langs med årene, er overfladen ikke nedbrudt (se foto). Brækker træfibrene med et kort brud (som en gulerod), er overfladen angrebet af svampe (træet skal være tørt, det vil sige under 20 % træfugt). Hvis malingsfilmen perforeres ved denne undersøgelse, skal skaden naturligvis udbedres.

10 MBK Paradigma - Beton Som supplement til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK har Teknologisk Institut udarbejdet et paradigma med mønstergyldige eksempler for betonoverflader. De valgte eksempler refererer til bips A24 Betonoverflader specifikationer, krav og kontrol, juni 2007 og tilsigter: Bedre projekteringsgrundlag til højnelse af kvalitet og forebyggelse af misforståelser Klare angivelser af grænser mellem maleentreprisen og den forudgående entreprise Bedre beregningsgrundlag for maleentreprenøren ved tilbudsgivning Bistand til afvikling af tvister. Kravene i de nye BO-specifikationer er lempede, og betonoverfladerne kan nu optræde med større og flere porehuller, højere toppe og kratere. Dermed bliver nogle betonoverflader vanskeligere og dyrere at malebehandle. Et af de steder, hvor ændringerne har stor betydning for den efterfølgende malebehandling, er ændringerne af de lokale planhedsafvigelser. Hvor der tidligere maksimalt måtte forekomme lokale planhedsafvigelser på maks. -1 mm/+0,2 mm, må der nu på de fleste overflader forekomme lokale planhedsafvigelser på -2 mm/+0,3 mm og på enkelte BO-specifikationer helt op til ± 5 mm. Det virker måske som en detalje, men for malearbejdet har det store konsekvenser, da opbygning af bundbehandlinger med en gang spartling på toppe over +0,2 mm ikke giver et acceptabelt udseende. Desuden er kravet til antallet af små porer udgået. Dette er ofte et problem for den efterfølgende malebehandling, da luften komprimeres bag hullernes overfladeåbninger og puster hul i den endnu ikke tørre malebehandling. MBK Paradigma - Beton indeholder foto af de specifikationer, der almindeligvis optræder i forbindelse med malearbejde. Eksempler vises i naturlig størrelse og viser det (værst tænkelige) udsnit med flest mulige porehuller. Desuden vises eksempler på uregelmæssigheder, betonudbedringer mv. samt forskellige typer afvigelser som revner, spor, spring, toppe og grater. Spørgsmål vedrørende de nye anvisninger kan rettes til MBK-sekretariatet på med emnet MBK Paradigma - Beton.

11 Kontrolmetode - Fugtmåling i træ FAKTA Navn: Elektrisk træfugtighedsmåler - indstiksmåler Formål: Måling af fugt (vand) i træværk i forskellige dybder med henblik på at vurdere, om der fx er risiko for angreb af skimmelsvampe eller trænedbrydende svampe, om træværket kan malerbehandles, eller om det er tørt nok til indbygning. Hvornår: Hvorfor: Hvordan: Når der ønskes viden om træs fugtighed ved fx indbygning, ved renovering efter vandskade, eller hvor træ er blevet opfugtet af indtrængende vand grundet mangelfuldt vedligehold eller ved kondensdannelse grundet uhensigtsmæssige konstruktioner. Elektriske træfugtighedsmålere er let anvendelige, håndholdte instrumenter, der kan give ret præcise målinger, såfremt træværket ikke indeholder andre stoffer end vand, fx imprægneringsmidler. Måler den elektriske modstand mellem to elektroder. Der findes flere forskellige fabrikater, men fælles for dem alle er, at de har to elektroder, som stikkes ind i træet. Måleren måler herefter modstanden mellem de to elektroder, hvilket omsættes til en træfugtighedsprocent, som kan aflæses på en skala eller digitalt. Måleområdet er 7-25 %. Vær opmærksom på, at: Den mest nøjagtige bestemmelse af træs vandindhold fås ved at veje en prøve (t ), våd tørre den i varmeskab v. 103 C til ligevægt og derefter veje prøven igen (t tør ). Vandindholdet kan da beregnes: t våd t tør /t tør x 100 %. Træ opnår ligevægt med omgivelsernes relative luftfugtighed og temperatur. Det kan tage uger eller måneder for massive konstruktioner at opnå denne ligevægt. De fleste målere viser træfugtigheden i % for gran og fyr. Der skal korrigeres for andre træarter. Der korrigeres for temperatur. De fleste målere giver dog et acceptabelt resultat i intervallet C. Mål altid på langs ad træets fibre og undgå måling i knaster og endetræ. Mål ikke nær søm og skruer. Imprægneringsmidler eller andre ledende stoffer i træet kan forstyrre målingen. Korriger ved måling i pladematerialer eller lav en veje-tørre bestemmelse. Mål flere steder. Jo højere relativ luftfugtighed, jo højere træfugtighed. Overfladebehandling vil hæmme udtørring, henholdsvis optagelse af fugt. Ved brug af målere med isolerede elektroder opnås mulighed for at måle både i overfladen og i dybden af træet. Målerne skal kalibreres ved at sammenligne en måling med veje-tørrebestemmelse eller med anden kalibreret måler eller ved at måle over en række faste modstande. Yderligere information: BYG-ERFA-blad nr

12 Læs mere om vores kurser på Tilmelding til vores Call Center på tlf Gregersensvej DK-2630 Taastrup Tel Fax KURSUSKALENDER: KURSUSTITEL DATO STED Skimmel i nybyggeri - byggeskadeforsikring, 2/3-10 Taastrup jura og byggeteknik 20/4-10 Århus Grundlæggende betonteknologi 9/3-10 Taastrup Renovering af bygninger med skimmelvækst 11/3-10 Århus Tjen penge på energirenovering 18/3-10 Århus 7/4-10 Taastrup Udtørring og affugtning af vandskadede 23/3-10 Taastrup bygninger Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 24/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (ledende medarbejdere) Skimmelsanering og -afrensning af bygninger 25/3-10 Taastrup og bygningskonstruktioner (udførende) OBS på skimmelvækst i lejeboliger 25/3-10 Taastrup Skimmelstrategi for boligselskaber - jura 7/4-10 Taastrup og byggeteknik 25/5-10 Århus Undgå skimmelsvampe og dårligt indeklima 14/4-10 Århus skimmelvækst i boliger - Den kommunale 15/4-10 Århus tilsynspligt 4/5-10 Taastrup Energidesign din bygning med beton- 15/4-10 Århus konstruktioner 4/5-10 Taastrup Trænedbrydende svampe og insekter 19/5-10 Århus

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE

Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer FUNDAMENTER, SOKLER, KÆLDRE Tirsdag den 3. juni 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13157 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab: Forsikringsselskab/S.S.) Tilstede ved skønsmødet : (Hvis

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl.

Fugt i bygninger. Erik Brandt m. fl. Fugt i bygninger Erik Brandt m. fl. SBi-anvisning 224 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Fugt i bygninger Serietitel SBi-anvisning 224 Udgave 1. udgave, 2. rev. oplag Udgivelsesår

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri.

Undersøgelsen blev udført af Lene Dalvang og P. F. Collet, Teknologisk Institut, Byggeri. Alleparken V Att.: Nicolai Korolkiewicz Dr. Priemesvej 9 2 tv. 1854 Frederiksberg 28. maj 2010 LED/ihm \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1306125_358169_led10_011.doc Fugtundersøgelse, Alleparken V, 1854 Frederiksberg

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

TERMOGRAFI AF BYGNINGER

TERMOGRAFI AF BYGNINGER TERMOGRAFI AF BYGNINGER Præsentation fra:. Har drevet virksomhed: Dansk Infrarød Inspektion A/S siden september 2001. Mit erfaringsgrundlag med tæthed i byggeriet, bygger på udførsel af mere end 1500 stk.

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere