SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs gamle portefølje 10 Bonuspension 11 Året der gik 14 Årets resultat med forklaring 15 Fremtiden 16 Skader 17 Hensættelser 18 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 19 Investeringspolitik 21 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 34 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 35 Nøgletalsforklaring 36 Ledelsens regnskabspåtegning 37 Revisionspåtegning

3 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! 1234-*,)2-*&.5'67888'" ::: 6::; 6::< Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelserne f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt =>.?25#? /+"#*5$>.?25#? Afkast før pensionsafkastskat m.v. 2,0% 4,9% 6,4% 7,9% 11,3% Afkast efter pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,5% 5,4% 6,0% 8,7% Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,4% 5,3% 6,0% Omkostningsprocent 22,4% 14,2% 14,0% 14,6% 9,5% Omkostninger regnet som rentemarginal 2,0% 1,0% 1,2% 2,0% 1,5% Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat -1,25% -0,88% -1,36% -1,24% -0,05% A&*&",$>.?25#? Risikoresultat -1,04% -1,47% -0,23% -0,84% -0,53% B,$*,?&%2-&$.*$>.?25#? Bonusreserve 1,3% 0,6% 0,1% 3,0% 5,4% Egenkapitalreserve 5,2% 12,9% 5,3% 2,3% 0,9% Solvensgrad 224% 397% 219% 146% 117% =>.?25#?')2%->-2$%2'*C.2D',.'E?C""2*+,-*&"-&$. Erstatningsprocent 77,5% Omkostningsprocent 23,3% Der henvises til nøgletalsforklaringen på side 35. 1

4 ÅRSBERETNING 2001 Indledning Skandia Livsforsikring A/S i Danmark og resten af verden. 2

5 Skandia Livsforsikring A/S er en 100% ejet dattervirksomhed af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia er et fuldt ejet datterselskab af Skandia Insurance Company Ltd. (Skandia), og en del af Skandias europæiske division. Skandia koncernen er det livs- og pensionsselskab i verden, der er repræsenteret i flest lande. Skandia Livsforsikring i Danmark er en vigtig del af Skandias samlede nordiske og europæiske strategi. Skandia Livsforsikring i Danmark er derfor sikret adgang til kapital i en meget solid koncern. 3

6 IDEGRUNDLAG Mens forretningsmissionen for Skandia Koncernen er at blive en ledende aktør indenfor langsigtet pensionsopsparing globalt set, er missionen for moderselskabet, Livsforsäkringsbolaget Skandia AB, at blive et ledende livsforsikringsselskab i Europa. Produktmæssigt er der en afgrænsning, som også genfindes i Danmark, idet pensionsydelserne er garanterede i Skandia Liv selskaberne, mens Unit Link forsikringer etableres i Skandia Link selskaberne. Gennem moderselskabets køb af Skandia Livsforsikring A/S (Skandia Liv) i Danmark ultimo 1999 blev der således taget et skridt mod realiseringen af missionen. I 2001 er udviklingen fortsat med etableringen af selskab i Finland. Skandia Livs mission er at blive det foretrukne alternativ til traditionel pensionsopsparing på det danske marked. Dette mål vil blive søgt opnået gennem samarbejde med de bedste distributører, de mest innovative forsikringsløsninger, markedets højeste afkast, højt serviceniveau og de bedste medarbejdere. Fra relanceringen primo 2001 har det primære fokusområde for Skandia Liv været firmapension, og sekundært individuelle pensionsordninger. Firmapensionsområdet er i Danmark meget betydeligt og i stadig vækst, og vil derfor også fremover være centralt for Skandia Liv. Når man ser på den enkelte borgers samlede livsforløb, er der dog et yderligere potentiale for pensionsopsparingen, hvilket Skandia Liv vil søge at udnytte i de kommende år. Sammen med søsterselskaberne i Danmark vil Skandia Liv bidrage til udviklingen af samlede produkt- og servicekoncepter indenfor firmapensionsområdet. 4

7 LEDELSE Ledelsen i Skandia Liv er relativ ny. Ud over direktionen består ledelsen af en række ledende medarbejdere. Selskabet løser sine opgaver indenfor kommunikation, salgssupport, intern revision, økonomistyring og personaleadministration i funktionsfællesskab med Skandia Lifeline og SkandiaLink. Skandia Liv beskæftigede pr. 31. december 2001, omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede, 33 medarbejdere. BESTYRELSE: Magnus Ohlsson (formand) Cornelia Strauss (næstformand) Marie-Louise Wenander Malcolm Campbell Ole M. Nielsen (off. repræsentant) Direktion Hanne Christensen Informationschef Anders Heide Mortensen Ansvarshavende aktuar Steffen Schapira IT Berit Ingstrup Økonomi Mads Harbo Administration Frands Lavrsen Salg & Marketing Jens Bouet 5

8 EGENKAPITAL OG KAPITALFORHOLD Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,5 mio. kr. I kapitalgrundlaget indgår endvidere et ansvarligt lån på 130,0 mio. kr. Begge dele tilhører moderselskabet 100%. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) er beregnet til 139,9 mio. kr. Dette beløb skal være dækket af den såkaldte basiskapital, som udgør 366,0 mio. kr. Basiskapitalen udgøres i hovedsagen af egenkapitalen, en andel af lånekapitalen og et skatteaktiv. For at styrke basiskapitalen blev der i årets løb gennemført en konvertering af ansvarligt lån på 70 mio. kr. til egenkapital. I sommerens løb udgav Finanstilsynet nye retningslinjer for måling af selskabernes kapitalstyrke i form af tolerancegrænser ved nærmere specificerede ændringer i kapitalmarkedsforhold, de såkaldte rødt-gult-grønt lys scenarier. Hvis et selskab herved er i rødt lys, betyder det, at selskabet er meget sårbart overfor ændringer på kapitalmarkederne, og skal træffe foranstaltninger for at komme ud af det røde lys. Gult og grønt lys angiver konsolideringsniveauer, der ikke nødvendiggør sådanne foranstaltninger. Skandia Liv har i årets løb arbejdet aktivt hermed og foretaget en række formuedispositioner for at sikre selskabet bedst muligt. Skandia Liv har på intet tidspunkt i 2001 været i rødt lys. Skandia Liv er endvidere i den gunstige situation, at moderselskabet er særdeles velkonsolideret. 6

9 DET DANSKE PENSIONSMARKED Opsparingen i det danske samfund er stærkt stigende både relativt og absolut hvilket skyldes flere forhold. Den demografiske udvikling i Danmark viser med stor tydelighed, at den offentlige forsørgerbyrde i fremtiden vil stige væsentligt. Mens der for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder (20-59 år) i år 2000 skulle forsørges 77 personer udenfor den erhvervsaktive alder, skal der i 2030 forsørges 100 personer. (Kilde: Danmarks Statistik). Endvidere har samfundet i de seneste 10 år tilskyndet særligt arbejdsmarkedet til at etablere pensionsordninger. Danmark er således et attraktivt land, når man vurderer fremtidsperspektiverne i det langsigtede forretningsområde livs- og pensionsforsikring. Antal pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og banker Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 7

10 Konkurrencen er hård i Danmark, og der er mange forskellige aktører og udbydere af pensionsløsninger. Forudsætningen for at kunne erobre markedsandele er derfor at have et attraktivt produkt eller på anden vis have tilegnet sig en særstilling i markedet. På firmapensionsområdet kan det dog konstateres, at den eneste produktudvikling på opsparingssiden i de sidste 20 år har været introduktionen af Unit Link, d.v.s. opsparing tilknyttet investeringsfonde. Alle danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser benytter en bonusmodel, her kaldet den traditionelle bonusmodel, hvor bonus beregnes og anvendes til forøgelse af de garanterede ydelser mindst en gang årligt. Skandia Liv viser her en ny vej frem Indbetalte beløb til pensionsordninger i milliarder kr Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 8

11 SKANDIA LIVS GAMLE PORTEFØLJE Skandia Liv blev etableret som Kgl. Brand Liv i Skandia Liv leverede traditionelle livsforsikringsprodukter, primært til det private marked. Det private marked kan defineres som personer, der selvstændigt foretager en pensionsopsparing. Skandia Livs portefølje fra består udelukkende af forsikringer tegnet efter den traditionelle bonusmodel og er derfor alvorligt tynget af de store forpligtelser, som rentegarantier på op til 4,5% giver på sigt. Denne bestand blev, efter en periode med reduceret aktivitetsniveau, i 2000 lukket for fremtidig tilgang af nye kunder og isoleret fra alle nye tiltag i Skandia Liv. Skadesforløbet ved invaliditet er her klart utilfredsstillende. I den seneste tid er der truffet foranstaltninger med henblik på om muligt at begrænse fremtidige skader i denne bestand. 9

12 BONUSPENSION Den 6. februar 2001 lancerede Skandia Liv sit fremtidige pensionsprodukt kaldet Skandia Bonuspension (Bonuspension). Det nye produkt repræsenterer et opgør med den traditionelle pensionsordning, som både vi og resten af branchen har tilbudt dansk erhvervsliv og pensionsopsparerne de sidste knapt 20 år. I den traditionelle bonusmodel akkumuleres såvel indbetalinger som bonus på en garanteret police. Alene den endnu ikke tilskrevne bonus for året er ugaranteret, og derfor er garantierne så store. Bonusdelen kan over et opsparingsforløb på år langt overstige de akkumulerede indbetalinger. Bonuspension adskiller sig fra de traditionelle livsforsikringsprodukter ved at bonus akkumuleres i en ugaranteret bonusdel. I Bonuspension opnår de forsikrede stadig garanterede ydelser som i de traditionelle pensionsordninger. Den bonus, der løbende beregnes, anvendes dog ikke til forøgelse af de garanterede ydelser, men giver alene anledning til ugaranterede ydelser. Skandia Liv har således lanceret sikkerhed og garanti uden at det er på bekostning af afkastet til pensionsopsparerne. Skandia Liv har som følge af de reducerede krav til garantier mulighed for at investere formuen friere. Skandia Liv kan desuden udlodde op mod 100% af investeringsafkastet som rente over en kortere periode i Bonuspension. Bonuspension er det fortsættende produkt i Skandia Liv. Produktet eller bonusmodellen er også kendt i andre EU-lande under navne som: Återbäringsmodellen (Sverige) Schlussgewinnanteile (Tyskland) Terminal bonus (England) Skandia Bonuspension er fremtidsorienteret. Produktet er baseret på en model, der har været afprøvet gennem 50 år i andre lande. Modellen er, i modsætning til den traditionelle bonusmodel, velegnet til en formuebeholdning med en væsentlig andel aktier, idet udsving herpå kan opfanges, uden at selskabet kommer i vanskeligheder. Alle de kendte forsikringsprodukter ved død, sygdom/invaliditet og alderdom er ligeledes en naturlig del af Skandia Bonuspension. 10

13 ÅRET DER GIK Udvikling i finansmarkederne 2001 var for forsikringsbranchen, ikke mindst i Danmark, et annus horribilis, med tragedien ved World Trade Center 11. september i centrum. Denne begivenhed påvirkede et i forvejen svækket aktiemarked voldsomt, såvel globalt som i Danmark. Aktiemarkedets udvikling gennem året ses af denne graf: 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% jan MSCI Verdens Index ændring i 2001 (Euro) feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ændring i måneden Ændring år til dato I kølvandet på denne tragedie fulgte i 4. kvartal en periode med faldende renter på obligationsmarkederne. Faldende renter har for pensionsinstitutter med ydelser garanteret på høje rentegrundlag, således som det er almindeligt i Danmark også gældende for den gamle portefølje i Skandia Liv altovervejende en negativ effekt, idet kursgevinsterne på obligationerne langtfra opvejer det forøgede krav til hensættelser som følge af faldet i diskonteringsrenten. Sidstnævnte størrelse bestemmes af Finanstilsynet, og udviklingen gennem året er vist her: 4,30% 4,20% 4,10% 4,00% 3,90% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 01-jan Finanstilsynets opgørelsesrente feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 11

14 Den samlede konsekvens heraf blev, at flere danske pensionsinstitutter blev nødlidende på grund af kombinationen af fald i aktivernes værdi og stigningen i hensættelserne. For Skandia Liv betød det, at der blev tilført egenkapital ved konvertering af lånekapital. Denne udvikling var ikke, som de danske pensionsselskaber havde forestillet sig ved årets begyndelse. Depotrenterne for 2001 blev, efter solide aktiegevinster i 2000, lagt på et højt niveau. Skandia Liv fastsatte depotrenten for den gamle portefølje, som har en lav aktieandel, til 5% p.a., mens depotrenten for Bonuspension blev fastsat til 10% p.a. Depotrenten for Bonuspension er principielt variabel, og kan derfor i praksis ændres månedligt. Således burde depotrenten være blevet ændret i løbet af året, men de meget voldsomme udsving på kapitalmarkederne sammenholdt med den relativt begrænsede omsætningsvolumen indebar, at det var vanskeligt at fastlægge en konsistent linie. Det kan bemærkes, at den fastholdte depotrente på 10% gav et samlet rentetab for policerne i Bonuspension på 3,5 mio. kr. ultimo året. Lancering af Bonuspension For Skandia Liv var årets hovedbegivenhed lanceringen af Skandia Bonuspension, som det fremadrettede produkt i selskabet hedder. Produktet er helt nyt på det danske marked, og som meget andet pensionsstof vanskeligt at kommunikere i et let forståeligt sprog. 12

15 Markedsføringen har været todelt. I den brede befolkning er kendskabet til Bonuspension blevet søgt opbygget via TV-reklamer. Den målrettede markedsføring overfor beslutningstagere i danske erhvervsvirksomheder er foregået via TV-reklamer, annoncering i landsdækkende dagblade og direct mail. Samlet set har markedsføringen haft en tilfredsstillende effekt. Salget i 2001 oversteg de budgetterede afsætningsmål. Salget af Skandia Bonuspension udgjorde i 2001: Præmier og indskud omregnet til årsbasis: 111,4 mio. kr. Antal nye virksomhedskunder udgør: 195 stk. Antal nye forsikrede udgør mere end: stk. Skandia Liv fusionerede pr. 1. januar 2001 Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS ind i Skandia Liv. Ejendomsselskabets formål har været at erhverve og drive fast ejendom, men har siden afhændelsen af porteføljen af ejendomme i 1999 kun haft en portefølje af obligationer. Værdien af porteføljen, der er fusioneret ind i Skandia Liv, kan pr. 1. januar 2001 opgøres til 246,5 mio. kr. 13

16 ÅRETS RESULTAT MED FORKLARING Resultatet for 2001 er på -303,2 mio. kr. mod -54,1 mio. kr. for De væsentligste årsager til det negative resultat udgøres af: kravet til øgede hensættelser som følge af faldet i opgørelsesrenten, hvilket forklarer cirka halvdelen af det negative resultat. det svigtende formueafkast, som betinger yderligere en tredjedel af resultatet. En nærmere analyse giver følgende: I mio. kr Renteresultat -93,9-24,4 Ændring i opgørelsesrente, styrkelse af hensættelser -150,2 94,6 Ændring i hensættelser efter særskilt anmeldelse -22,3-74,0 Risikoresultat brutto -31,3-52,2 Risikoresultat genforsikring 23,8 37,4 Omkostningsresultat -39,3-25,6 Selskabsskat 10,0-10,0 Resultat i alt -303,2-54,1 Der er følgende bemærkninger til årets resultat: I 2001 er bruttopræmierne på 275,5 mio. kr. i forhold til 2000 på 207,3 mio. kr. Præmieindtægterne i 2000 er alene skabt fra kunder i den gamle bestand. Denne bestand af kunder har været aftagende de seneste år, så den pæne stigning i omsætningen kan tilskrives Bonuspension. Kunder i Bonuspension har bidraget med en omsætning på 76,0 mio. kr. i I 2001 er hensættelserne forøget med 150,2 mio. kr. som følge af faldet i opgørelsesrenten fra 4,25% p.a. ultimo 2000 til 3,75% p.a. ultimo Administrationsomkostninger og erhvervelsesomkostninger i 2001 er 59,4 mio. kr., hvor det tilsvarende beløb for 2000 er 46,4 mio. kr. Renteresultatet for regnskabsåret er -93,9 mio. kr., hvilket er dårligere end resultatet for Et væsentligt medvirkende forhold er som omtalt faldet i aktiekurserne. Årsregnskabet er opgjort som en sum af de to forretningsområder, der er i Skandia Liv. Forretningsområderne er den gamle ( ) bestand af kunder og den nye bestand af kunder (Skandia Bonuspension). Skandia Liv har valgt en radikal løsning med en indkapsling af den gamle bestand (regnskabsmæssigt og investeringsmæssigt). Der er således ikke tale om, at gamle kunder betaler for nye, eller at nye kunder betaler for gamle. Bestanden indtegnet før 2001 er, alene i kraft af sin volumen, den overvejende årsag til det samlede negative resultat. Herudover er administrationsudgifterne naturligt steget i takt med lanceringen af det nye produkt, det store salg og de mange nye medarbejdere. 14

17 FREMTIDEN Skandia Liv vil i 2002 udbygge sin position på det danske pensionsmarked. Grunden til vækst er lagt med en række firmapensionsaftaler, der blev indgået sidste år, men som først træder i kraft i Ligeledes har selskabet i efteråret 2001 deltaget i en del licitationer, der alle forventes afgjort i Skandia Liv vil i 2002 have fokus på de fordele, det giver at være med i en europæisk koncern, der har erfaring i at operere på tværs af grænser. Selskabet vil ligeledes udnytte fordelene ved at være en ny, innovativ og produktmæssigt banebrydende aktør på det danske marked. I den løbende drift vil selskabet fokusere på service og specielt på ekspeditionstider. En hjørnesten i god og konkurrencedygtig kundeservice er, at forsikrede ikke skal vente i måneder og halve år på policer, oversigter eller svar på forespørgsler. Løbende over året vil selskabet ligeledes fokusere stærkt på den rentetilskrivning, kunderne har krav på. Sammenhængen mellem markedsrenten og det afkast, Skandia Liv kan præstere, er derfor et stedsevarende fokusområde. 15

18 SKADER Risikoresultatet er i 2001 atter påvirket negativt af et dårligt resultat ved invaliditet. Resultatet er en konsekvens af den selektion, som har fundet sted i selskabet frem til midten af 1990 erne. Konsekvensen heraf har været en forøgelse af risikopræmierne for denne bestand fra 1. januar For den nye bestands vedkommende skulle den markant ændrede tegningspolitik rette op på dette forhold. I 2001 har vi bl.a. ansat en socialrådgiver til gavn for både kunderne og selskabet. Invaliditetstilfældene er nu udsat for en mere omfattende sagsbehandling, hvorved sagerne nu vurderes mere stringent, særligt med henblik på såvel revalideringsmuligheder samt opfølgning på udbetalingsgrundlaget. 16

19 HENSÆTTELSER Opgørelse af livsforsikringshensættelserne er et kerneområde ved livsforsikringsvirksomhed, der leverer garanterede ydelser til de forsikrede. Målet med opgørelsen af hensættelserne er at sikre, at selskabet har tilstrækkelig med midler til at imødegå fremtidige forpligtelser overfor de forsikrede. Principperne (det tekniske grundlag) for opgørelse af hensættelser skal anmeldes til Finanstilsynet. Skandia Livs hensættelser er følgelig opgjort i overensstemmelse med det anmeldte tekniske grundlag. Hensættelserne udtrykker den diskonterede værdi af de fremtidige forpligtelser. Som diskonteringsrente må der ikke anvendes en højere rente, end hvad en hensigtsmæssig obligationsinvestering kan afkaste. Som omtalt er obligationsrenten faldet gennem året, hvilket kommer til udtryk i Finanstilsynets maksimale opgørelsesrente. Påvirkningen af hensættelserne ved anvendelse heraf har været en forøgelse af hensættelserne på 150,2 mio. kr. Et særligt problemområde er fastsættelse af rimelige principper for hensættelser til aktuelle invaliderenter. En del at disse invaliderenter er af midlertidig karakter med udbetaling i få år. For disse er der i de senere år arbejdet med opgørelsen af hensættelserne, og Skandia Liv har ultimo regnskabsåret 2001 anvendt en sag-for-sag vurdering i modsætning til tidligere mere summariske principper. Sag-forsag vurderingen har i regnskabsåret ført til en styrkelse af hensættelserne på 22,3 mio. kr. 17

20 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger er vokset fra 46,4 mio. kr. i 2000 til 59,4 mio. kr. i I alt væsentlighed kan væksten i omkostningerne tilskrives erhvervelsesomkostninger i forbindelse med nytilgangen af kunder til Bonuspension. Lanceringen af Bonuspension har i 2001 desuden påvirket administrationsomkostningerne. Det er særligt aktiviteter i forbindelse med markedsføring, der har påvirket omkostningerne. I ovenstående tabel ses det, at omkostningsresultatet er på -39,3 mio. kr. Dette betyder, at administrationsomkostningerne er større end den omkostningsdækning, forsikringstagerne kan give os. Omkostningsresultatet imødeses forbedret væsentligt i de kommende år, dels ved rationaliseringer, dels ved stordriftsfordele. Det skal bemærkes, at omkostningsnøgletallene øjensynligt udviser en voldsom stigning fra 2000 til Det skyldes, ud over det ovenfor angivne, at selskabet er kommet i vækst, hvorved der opstår erhvervelsesomkostninger, der regnskabsmæssigt afskrives over en årrække. Reglerne for nøgletalsberegning indebærer i modsætning hertil, at omkostningerne i året også skal indeholde de erhvervelsesomkostninger, der afskrives i følgende år. Selskabets nøgletal kan derfor ikke sammenlignes med de fleste andre danske pensionsinstitutters, idet deres vækstgrad er langt lavere. 18

21 INVESTERINGSPOLITIK Formueforvaltningen i Skandia Liv er tilrettelagt sådan, at retningslinjerne herfor er fastlagt af Skandia Livs ledelse, mens den daglige forvaltning varetages eksternt. Den eksterne forvalter er Skandia Asset Management (SAM), som indtil januar 2002 indgik i Skandia Koncernen, men herefter er overdraget til Den norske Bank. For Skandia Livs investeringspolitik er nøgleordene følgende: Høj likviditet Effektiv spredning Styring af valuta- og kreditrisici Tilpasning til forsikringsforpligtelserne Dette har haft følgende konsekvenser: Ingen dansk aktieportefølje. (Det danske aktiemarked er ikke tilstrækkelig likvidt, og der er ingen begrundelse for at købe nationale aktier, når den danske økonomi er så integreret i europæisk og global økonomi) Ingen ejendomme. Ingen unoterede aktier eller eksotiske investeringer. Ingen indeksobligationer. Høj varighed på obligationsporteføljen. Investeringspolitikken er som følge af forskellene mellem Bonuspension og den gamle bestand opdelt i to. Det er de tidligere nævnte forskelle i garantiforpligtelserne, der har betydning for investeringspolitikken. I det nedenstående diagram vises målsætningen for porteføljeopdelingen på den gamle bestand ultimo året. Porteføljefordeling gammel bestand 12% 88% Aktier Obligationer 19

22 Den gamle bestand er kendetegnet ved, at selskabet har store forpligtelser overfor kunderne. Skandia Liv har som følge heraf valgt en mere konservativ investeringsstrategi, hvor hovedvægten er lagt på lange, fastforrentede obligationer, således at formueaktiverne afbalancerer forsikringspassiverne. I nedenstående diagram vises porteføljefordelingen for Bonuspension ultimo året. Porteføljefordeling Bonuspension 23% 30% 5% 2% Obligationer DKK Aktier US Obligationer EURO Aktier Japanske Aktier Europæiske Aktier Pacific 20% 20% I Bonuspension investeres der målrettet efter højt og stabilt afkast under hensyn til, at der ikke foreligger belastende rentegarantiforpligtelser. Denne investeringsstrategi betyder, at vægtningen mellem obligationer og aktier er anderledes. Som målsætning ultimo året er fordelingen en obligationsandel på 40% og en aktieandel på 60%. Som det fremgår af regnskabet, er selskabets samlede formueafkast før pensionsafkastskat 2,0% for året Dette resultat er opnået på baggrund af en samlet høj obligationsandel, og er særdeles tilfredsstillende sammenlignet med pensionsbranchen i øvrigt, hvor positive afkast for 2001 er et særsyn. Absolut set er den negative påvirkning af resultatet med det ringe aktieafkast imidlertid skuffende. 20

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt: Skandia Livsforsikring A/S er et 100% ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Dette regnskab er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandias regnskabspraksis. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Skandia Livsforsikring A/S indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige. Skandia Livsforsikring A/S er pr. 1. januar 2001 fusioneret med Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS, hvilket betyder, at sammenligningstallene for 2000 er ændret i overensstemmelse hermed. Resultatopgørelsen: Forsikringsteknisk resultat Såvel præmieindtægt, indtægt/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Dele af administrationen af selskabet forestås af et koncernselskab, der fra selskabet modtager refusion af de til administrationen medgåede omkostninger. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. Resultat af investeringsvirksomhed Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, matematisk kursopskrivning, indexregulering, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån samt udbytte af aktier. Kursgevinster og -tab indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i Kursgevinster og tab m.v. Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 21

24 Overført investeringsafkast Under posten overført investeringsafkast opføres årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen i året og summen af den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen og den gennemsnitlige størrelse af de samlede forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Årets resultat af investeringsvirksomhed opgøres som summen af følgende resultatopgørelsesposter: Indtægter af investeringsaktiver, i alt; Urealiserede gevinster på investeringsaktiver; Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt; Urealiserede tab på investeringsaktiver; Valutakursregulering samt Pensionsafkastskat m.v. Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december Pensionsafkastskat m.v. Posten omfatter skat af renter m.v. samt ændring i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat. Balancen: Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. 22

25 Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede kapitalandele ansættes til den på balancetidspunktet senest noterede officielle kurs. Fast forrentede lån og værdipapirer (obligationer) ansættes til anskaffelsesprisen reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Policelån ansættes til deres anskaffelsespris. Terminsforretninger, købs- og salgsretter ansættes til den markedsværdi, kontrakterne har på balancetidspunktet. Andre aktiver Inventar, edb-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningsperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. Forsikringsmæssige hensættelser Bruttolivsforsikringshensættelserne, der er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag, skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Bruttolivsforsikringshensættelserne er opført efter fradrag for afholdte erhvervelsesomkostninger, der i henhold til det tekniske grundlag dækkes af fremtidige præmier. Fradraget må ikke overstige 5% af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Forøgelsen af fradraget må ikke overstige de i årets løb afholdte erhvervelsesomkostninger. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder, som finder anvendelse for bruttohensættelser. 23

26 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! A2*E?5#5,F.>-2?*2'+,-'F2-&,%2$'67'G#$E#-'D'H67'%2I23J2-'9886 Noter kr kr.!"#$%&" Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier K-L3&2-' '()*#+*&",-.,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Indtægter af grunde og bygninger 0-45 Renter og udbytter m.v M$%5L.52-'#+'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? "0%1"%(+04)&50&" Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser ,-*&"-&$.*C%2?*2-' ()"%(+,%,5%/0.3"0%1"%(+07&(0#**&50&" Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel O$%-&$.'&'?&)*+,-*&"-&$.*P2$*L552?*2-' (90 Ændring i bonusudjævningshensættelse 0 0 Q,$E*N'&'#? "0%1"%(+0$#00%+&,)"%.*03$130*(%(+&" Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber ,-*&"-&$.*3L**&.2'%-&+5*,3",*5$&$.2-'+727-7N'&'#? :)+%.*&",%,*%51(4*(%(+,*%5,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver R%.&+52-'&'5&?"$C5$&$.'5&?'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? R-2#?&*2-2%2'5#J'F4'&$)2*52-&$.*#"5&) S#?E5#"E-*-2.E?2-&$ K2$*&,$*#+"#*5*"#5'37) !"# ZAVU!'AV!R(U/U

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension

Årsberetning 1999. 230 millioner. 18 millioner. SkandiaLink. Dine penge. Din pension Årsberetning 1999 230 millioner 18 millioner SkandiaLink Dine penge. Din pension Femårsoversigt 1 000 kr 12/5-31/12 1998 1999 Præmier f.e.r. 18 455 219 440 Samlet investeringsafkast 1 356 48 899 Forsikringsydelser

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 10 10 95 B&A Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 15 75 34 71 PKS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten.

X Den udgiftsførte pensionsafkastskat svarende til resultatpost 3, jf. bilag 3, med fradrag af unitlinked kontrakternes andel af skatten. 1. Afkastnøgletallene beregnes efter følgende formler: A Samlet investeringsafkast i henhold til resultatopgørelsen svarende til resultatpost 2, jf. bilag 3, med fradrag af investeringsafkastet på unit-linked

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR) Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for 2002...4 Planer

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere