SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs gamle portefølje 10 Bonuspension 11 Året der gik 14 Årets resultat med forklaring 15 Fremtiden 16 Skader 17 Hensættelser 18 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 19 Investeringspolitik 21 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 34 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 35 Nøgletalsforklaring 36 Ledelsens regnskabspåtegning 37 Revisionspåtegning

3 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! 1234-*,)2-*&.5'67888'" ::: 6::; 6::< Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelserne f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt =>.?25#? /+"#*5$>.?25#? Afkast før pensionsafkastskat m.v. 2,0% 4,9% 6,4% 7,9% 11,3% Afkast efter pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,5% 5,4% 6,0% 8,7% Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,4% 5,3% 6,0% Omkostningsprocent 22,4% 14,2% 14,0% 14,6% 9,5% Omkostninger regnet som rentemarginal 2,0% 1,0% 1,2% 2,0% 1,5% Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat -1,25% -0,88% -1,36% -1,24% -0,05% A&*&",$>.?25#? Risikoresultat -1,04% -1,47% -0,23% -0,84% -0,53% B,$*,?&%2-&$.*$>.?25#? Bonusreserve 1,3% 0,6% 0,1% 3,0% 5,4% Egenkapitalreserve 5,2% 12,9% 5,3% 2,3% 0,9% Solvensgrad 224% 397% 219% 146% 117% =>.?25#?')2%->-2$%2'*C.2D',.'E?C""2*+,-*&"-&$. Erstatningsprocent 77,5% Omkostningsprocent 23,3% Der henvises til nøgletalsforklaringen på side 35. 1

4 ÅRSBERETNING 2001 Indledning Skandia Livsforsikring A/S i Danmark og resten af verden. 2

5 Skandia Livsforsikring A/S er en 100% ejet dattervirksomhed af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia er et fuldt ejet datterselskab af Skandia Insurance Company Ltd. (Skandia), og en del af Skandias europæiske division. Skandia koncernen er det livs- og pensionsselskab i verden, der er repræsenteret i flest lande. Skandia Livsforsikring i Danmark er en vigtig del af Skandias samlede nordiske og europæiske strategi. Skandia Livsforsikring i Danmark er derfor sikret adgang til kapital i en meget solid koncern. 3

6 IDEGRUNDLAG Mens forretningsmissionen for Skandia Koncernen er at blive en ledende aktør indenfor langsigtet pensionsopsparing globalt set, er missionen for moderselskabet, Livsforsäkringsbolaget Skandia AB, at blive et ledende livsforsikringsselskab i Europa. Produktmæssigt er der en afgrænsning, som også genfindes i Danmark, idet pensionsydelserne er garanterede i Skandia Liv selskaberne, mens Unit Link forsikringer etableres i Skandia Link selskaberne. Gennem moderselskabets køb af Skandia Livsforsikring A/S (Skandia Liv) i Danmark ultimo 1999 blev der således taget et skridt mod realiseringen af missionen. I 2001 er udviklingen fortsat med etableringen af selskab i Finland. Skandia Livs mission er at blive det foretrukne alternativ til traditionel pensionsopsparing på det danske marked. Dette mål vil blive søgt opnået gennem samarbejde med de bedste distributører, de mest innovative forsikringsløsninger, markedets højeste afkast, højt serviceniveau og de bedste medarbejdere. Fra relanceringen primo 2001 har det primære fokusområde for Skandia Liv været firmapension, og sekundært individuelle pensionsordninger. Firmapensionsområdet er i Danmark meget betydeligt og i stadig vækst, og vil derfor også fremover være centralt for Skandia Liv. Når man ser på den enkelte borgers samlede livsforløb, er der dog et yderligere potentiale for pensionsopsparingen, hvilket Skandia Liv vil søge at udnytte i de kommende år. Sammen med søsterselskaberne i Danmark vil Skandia Liv bidrage til udviklingen af samlede produkt- og servicekoncepter indenfor firmapensionsområdet. 4

7 LEDELSE Ledelsen i Skandia Liv er relativ ny. Ud over direktionen består ledelsen af en række ledende medarbejdere. Selskabet løser sine opgaver indenfor kommunikation, salgssupport, intern revision, økonomistyring og personaleadministration i funktionsfællesskab med Skandia Lifeline og SkandiaLink. Skandia Liv beskæftigede pr. 31. december 2001, omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede, 33 medarbejdere. BESTYRELSE: Magnus Ohlsson (formand) Cornelia Strauss (næstformand) Marie-Louise Wenander Malcolm Campbell Ole M. Nielsen (off. repræsentant) Direktion Hanne Christensen Informationschef Anders Heide Mortensen Ansvarshavende aktuar Steffen Schapira IT Berit Ingstrup Økonomi Mads Harbo Administration Frands Lavrsen Salg & Marketing Jens Bouet 5

8 EGENKAPITAL OG KAPITALFORHOLD Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,5 mio. kr. I kapitalgrundlaget indgår endvidere et ansvarligt lån på 130,0 mio. kr. Begge dele tilhører moderselskabet 100%. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) er beregnet til 139,9 mio. kr. Dette beløb skal være dækket af den såkaldte basiskapital, som udgør 366,0 mio. kr. Basiskapitalen udgøres i hovedsagen af egenkapitalen, en andel af lånekapitalen og et skatteaktiv. For at styrke basiskapitalen blev der i årets løb gennemført en konvertering af ansvarligt lån på 70 mio. kr. til egenkapital. I sommerens løb udgav Finanstilsynet nye retningslinjer for måling af selskabernes kapitalstyrke i form af tolerancegrænser ved nærmere specificerede ændringer i kapitalmarkedsforhold, de såkaldte rødt-gult-grønt lys scenarier. Hvis et selskab herved er i rødt lys, betyder det, at selskabet er meget sårbart overfor ændringer på kapitalmarkederne, og skal træffe foranstaltninger for at komme ud af det røde lys. Gult og grønt lys angiver konsolideringsniveauer, der ikke nødvendiggør sådanne foranstaltninger. Skandia Liv har i årets løb arbejdet aktivt hermed og foretaget en række formuedispositioner for at sikre selskabet bedst muligt. Skandia Liv har på intet tidspunkt i 2001 været i rødt lys. Skandia Liv er endvidere i den gunstige situation, at moderselskabet er særdeles velkonsolideret. 6

9 DET DANSKE PENSIONSMARKED Opsparingen i det danske samfund er stærkt stigende både relativt og absolut hvilket skyldes flere forhold. Den demografiske udvikling i Danmark viser med stor tydelighed, at den offentlige forsørgerbyrde i fremtiden vil stige væsentligt. Mens der for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder (20-59 år) i år 2000 skulle forsørges 77 personer udenfor den erhvervsaktive alder, skal der i 2030 forsørges 100 personer. (Kilde: Danmarks Statistik). Endvidere har samfundet i de seneste 10 år tilskyndet særligt arbejdsmarkedet til at etablere pensionsordninger. Danmark er således et attraktivt land, når man vurderer fremtidsperspektiverne i det langsigtede forretningsområde livs- og pensionsforsikring. Antal pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og banker Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 7

10 Konkurrencen er hård i Danmark, og der er mange forskellige aktører og udbydere af pensionsløsninger. Forudsætningen for at kunne erobre markedsandele er derfor at have et attraktivt produkt eller på anden vis have tilegnet sig en særstilling i markedet. På firmapensionsområdet kan det dog konstateres, at den eneste produktudvikling på opsparingssiden i de sidste 20 år har været introduktionen af Unit Link, d.v.s. opsparing tilknyttet investeringsfonde. Alle danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser benytter en bonusmodel, her kaldet den traditionelle bonusmodel, hvor bonus beregnes og anvendes til forøgelse af de garanterede ydelser mindst en gang årligt. Skandia Liv viser her en ny vej frem Indbetalte beløb til pensionsordninger i milliarder kr Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 8

11 SKANDIA LIVS GAMLE PORTEFØLJE Skandia Liv blev etableret som Kgl. Brand Liv i Skandia Liv leverede traditionelle livsforsikringsprodukter, primært til det private marked. Det private marked kan defineres som personer, der selvstændigt foretager en pensionsopsparing. Skandia Livs portefølje fra består udelukkende af forsikringer tegnet efter den traditionelle bonusmodel og er derfor alvorligt tynget af de store forpligtelser, som rentegarantier på op til 4,5% giver på sigt. Denne bestand blev, efter en periode med reduceret aktivitetsniveau, i 2000 lukket for fremtidig tilgang af nye kunder og isoleret fra alle nye tiltag i Skandia Liv. Skadesforløbet ved invaliditet er her klart utilfredsstillende. I den seneste tid er der truffet foranstaltninger med henblik på om muligt at begrænse fremtidige skader i denne bestand. 9

12 BONUSPENSION Den 6. februar 2001 lancerede Skandia Liv sit fremtidige pensionsprodukt kaldet Skandia Bonuspension (Bonuspension). Det nye produkt repræsenterer et opgør med den traditionelle pensionsordning, som både vi og resten af branchen har tilbudt dansk erhvervsliv og pensionsopsparerne de sidste knapt 20 år. I den traditionelle bonusmodel akkumuleres såvel indbetalinger som bonus på en garanteret police. Alene den endnu ikke tilskrevne bonus for året er ugaranteret, og derfor er garantierne så store. Bonusdelen kan over et opsparingsforløb på år langt overstige de akkumulerede indbetalinger. Bonuspension adskiller sig fra de traditionelle livsforsikringsprodukter ved at bonus akkumuleres i en ugaranteret bonusdel. I Bonuspension opnår de forsikrede stadig garanterede ydelser som i de traditionelle pensionsordninger. Den bonus, der løbende beregnes, anvendes dog ikke til forøgelse af de garanterede ydelser, men giver alene anledning til ugaranterede ydelser. Skandia Liv har således lanceret sikkerhed og garanti uden at det er på bekostning af afkastet til pensionsopsparerne. Skandia Liv har som følge af de reducerede krav til garantier mulighed for at investere formuen friere. Skandia Liv kan desuden udlodde op mod 100% af investeringsafkastet som rente over en kortere periode i Bonuspension. Bonuspension er det fortsættende produkt i Skandia Liv. Produktet eller bonusmodellen er også kendt i andre EU-lande under navne som: Återbäringsmodellen (Sverige) Schlussgewinnanteile (Tyskland) Terminal bonus (England) Skandia Bonuspension er fremtidsorienteret. Produktet er baseret på en model, der har været afprøvet gennem 50 år i andre lande. Modellen er, i modsætning til den traditionelle bonusmodel, velegnet til en formuebeholdning med en væsentlig andel aktier, idet udsving herpå kan opfanges, uden at selskabet kommer i vanskeligheder. Alle de kendte forsikringsprodukter ved død, sygdom/invaliditet og alderdom er ligeledes en naturlig del af Skandia Bonuspension. 10

13 ÅRET DER GIK Udvikling i finansmarkederne 2001 var for forsikringsbranchen, ikke mindst i Danmark, et annus horribilis, med tragedien ved World Trade Center 11. september i centrum. Denne begivenhed påvirkede et i forvejen svækket aktiemarked voldsomt, såvel globalt som i Danmark. Aktiemarkedets udvikling gennem året ses af denne graf: 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% jan MSCI Verdens Index ændring i 2001 (Euro) feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ændring i måneden Ændring år til dato I kølvandet på denne tragedie fulgte i 4. kvartal en periode med faldende renter på obligationsmarkederne. Faldende renter har for pensionsinstitutter med ydelser garanteret på høje rentegrundlag, således som det er almindeligt i Danmark også gældende for den gamle portefølje i Skandia Liv altovervejende en negativ effekt, idet kursgevinsterne på obligationerne langtfra opvejer det forøgede krav til hensættelser som følge af faldet i diskonteringsrenten. Sidstnævnte størrelse bestemmes af Finanstilsynet, og udviklingen gennem året er vist her: 4,30% 4,20% 4,10% 4,00% 3,90% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 01-jan Finanstilsynets opgørelsesrente feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 11

14 Den samlede konsekvens heraf blev, at flere danske pensionsinstitutter blev nødlidende på grund af kombinationen af fald i aktivernes værdi og stigningen i hensættelserne. For Skandia Liv betød det, at der blev tilført egenkapital ved konvertering af lånekapital. Denne udvikling var ikke, som de danske pensionsselskaber havde forestillet sig ved årets begyndelse. Depotrenterne for 2001 blev, efter solide aktiegevinster i 2000, lagt på et højt niveau. Skandia Liv fastsatte depotrenten for den gamle portefølje, som har en lav aktieandel, til 5% p.a., mens depotrenten for Bonuspension blev fastsat til 10% p.a. Depotrenten for Bonuspension er principielt variabel, og kan derfor i praksis ændres månedligt. Således burde depotrenten være blevet ændret i løbet af året, men de meget voldsomme udsving på kapitalmarkederne sammenholdt med den relativt begrænsede omsætningsvolumen indebar, at det var vanskeligt at fastlægge en konsistent linie. Det kan bemærkes, at den fastholdte depotrente på 10% gav et samlet rentetab for policerne i Bonuspension på 3,5 mio. kr. ultimo året. Lancering af Bonuspension For Skandia Liv var årets hovedbegivenhed lanceringen af Skandia Bonuspension, som det fremadrettede produkt i selskabet hedder. Produktet er helt nyt på det danske marked, og som meget andet pensionsstof vanskeligt at kommunikere i et let forståeligt sprog. 12

15 Markedsføringen har været todelt. I den brede befolkning er kendskabet til Bonuspension blevet søgt opbygget via TV-reklamer. Den målrettede markedsføring overfor beslutningstagere i danske erhvervsvirksomheder er foregået via TV-reklamer, annoncering i landsdækkende dagblade og direct mail. Samlet set har markedsføringen haft en tilfredsstillende effekt. Salget i 2001 oversteg de budgetterede afsætningsmål. Salget af Skandia Bonuspension udgjorde i 2001: Præmier og indskud omregnet til årsbasis: 111,4 mio. kr. Antal nye virksomhedskunder udgør: 195 stk. Antal nye forsikrede udgør mere end: stk. Skandia Liv fusionerede pr. 1. januar 2001 Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS ind i Skandia Liv. Ejendomsselskabets formål har været at erhverve og drive fast ejendom, men har siden afhændelsen af porteføljen af ejendomme i 1999 kun haft en portefølje af obligationer. Værdien af porteføljen, der er fusioneret ind i Skandia Liv, kan pr. 1. januar 2001 opgøres til 246,5 mio. kr. 13

16 ÅRETS RESULTAT MED FORKLARING Resultatet for 2001 er på -303,2 mio. kr. mod -54,1 mio. kr. for De væsentligste årsager til det negative resultat udgøres af: kravet til øgede hensættelser som følge af faldet i opgørelsesrenten, hvilket forklarer cirka halvdelen af det negative resultat. det svigtende formueafkast, som betinger yderligere en tredjedel af resultatet. En nærmere analyse giver følgende: I mio. kr Renteresultat -93,9-24,4 Ændring i opgørelsesrente, styrkelse af hensættelser -150,2 94,6 Ændring i hensættelser efter særskilt anmeldelse -22,3-74,0 Risikoresultat brutto -31,3-52,2 Risikoresultat genforsikring 23,8 37,4 Omkostningsresultat -39,3-25,6 Selskabsskat 10,0-10,0 Resultat i alt -303,2-54,1 Der er følgende bemærkninger til årets resultat: I 2001 er bruttopræmierne på 275,5 mio. kr. i forhold til 2000 på 207,3 mio. kr. Præmieindtægterne i 2000 er alene skabt fra kunder i den gamle bestand. Denne bestand af kunder har været aftagende de seneste år, så den pæne stigning i omsætningen kan tilskrives Bonuspension. Kunder i Bonuspension har bidraget med en omsætning på 76,0 mio. kr. i I 2001 er hensættelserne forøget med 150,2 mio. kr. som følge af faldet i opgørelsesrenten fra 4,25% p.a. ultimo 2000 til 3,75% p.a. ultimo Administrationsomkostninger og erhvervelsesomkostninger i 2001 er 59,4 mio. kr., hvor det tilsvarende beløb for 2000 er 46,4 mio. kr. Renteresultatet for regnskabsåret er -93,9 mio. kr., hvilket er dårligere end resultatet for Et væsentligt medvirkende forhold er som omtalt faldet i aktiekurserne. Årsregnskabet er opgjort som en sum af de to forretningsområder, der er i Skandia Liv. Forretningsområderne er den gamle ( ) bestand af kunder og den nye bestand af kunder (Skandia Bonuspension). Skandia Liv har valgt en radikal løsning med en indkapsling af den gamle bestand (regnskabsmæssigt og investeringsmæssigt). Der er således ikke tale om, at gamle kunder betaler for nye, eller at nye kunder betaler for gamle. Bestanden indtegnet før 2001 er, alene i kraft af sin volumen, den overvejende årsag til det samlede negative resultat. Herudover er administrationsudgifterne naturligt steget i takt med lanceringen af det nye produkt, det store salg og de mange nye medarbejdere. 14

17 FREMTIDEN Skandia Liv vil i 2002 udbygge sin position på det danske pensionsmarked. Grunden til vækst er lagt med en række firmapensionsaftaler, der blev indgået sidste år, men som først træder i kraft i Ligeledes har selskabet i efteråret 2001 deltaget i en del licitationer, der alle forventes afgjort i Skandia Liv vil i 2002 have fokus på de fordele, det giver at være med i en europæisk koncern, der har erfaring i at operere på tværs af grænser. Selskabet vil ligeledes udnytte fordelene ved at være en ny, innovativ og produktmæssigt banebrydende aktør på det danske marked. I den løbende drift vil selskabet fokusere på service og specielt på ekspeditionstider. En hjørnesten i god og konkurrencedygtig kundeservice er, at forsikrede ikke skal vente i måneder og halve år på policer, oversigter eller svar på forespørgsler. Løbende over året vil selskabet ligeledes fokusere stærkt på den rentetilskrivning, kunderne har krav på. Sammenhængen mellem markedsrenten og det afkast, Skandia Liv kan præstere, er derfor et stedsevarende fokusområde. 15

18 SKADER Risikoresultatet er i 2001 atter påvirket negativt af et dårligt resultat ved invaliditet. Resultatet er en konsekvens af den selektion, som har fundet sted i selskabet frem til midten af 1990 erne. Konsekvensen heraf har været en forøgelse af risikopræmierne for denne bestand fra 1. januar For den nye bestands vedkommende skulle den markant ændrede tegningspolitik rette op på dette forhold. I 2001 har vi bl.a. ansat en socialrådgiver til gavn for både kunderne og selskabet. Invaliditetstilfældene er nu udsat for en mere omfattende sagsbehandling, hvorved sagerne nu vurderes mere stringent, særligt med henblik på såvel revalideringsmuligheder samt opfølgning på udbetalingsgrundlaget. 16

19 HENSÆTTELSER Opgørelse af livsforsikringshensættelserne er et kerneområde ved livsforsikringsvirksomhed, der leverer garanterede ydelser til de forsikrede. Målet med opgørelsen af hensættelserne er at sikre, at selskabet har tilstrækkelig med midler til at imødegå fremtidige forpligtelser overfor de forsikrede. Principperne (det tekniske grundlag) for opgørelse af hensættelser skal anmeldes til Finanstilsynet. Skandia Livs hensættelser er følgelig opgjort i overensstemmelse med det anmeldte tekniske grundlag. Hensættelserne udtrykker den diskonterede værdi af de fremtidige forpligtelser. Som diskonteringsrente må der ikke anvendes en højere rente, end hvad en hensigtsmæssig obligationsinvestering kan afkaste. Som omtalt er obligationsrenten faldet gennem året, hvilket kommer til udtryk i Finanstilsynets maksimale opgørelsesrente. Påvirkningen af hensættelserne ved anvendelse heraf har været en forøgelse af hensættelserne på 150,2 mio. kr. Et særligt problemområde er fastsættelse af rimelige principper for hensættelser til aktuelle invaliderenter. En del at disse invaliderenter er af midlertidig karakter med udbetaling i få år. For disse er der i de senere år arbejdet med opgørelsen af hensættelserne, og Skandia Liv har ultimo regnskabsåret 2001 anvendt en sag-for-sag vurdering i modsætning til tidligere mere summariske principper. Sag-forsag vurderingen har i regnskabsåret ført til en styrkelse af hensættelserne på 22,3 mio. kr. 17

20 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger er vokset fra 46,4 mio. kr. i 2000 til 59,4 mio. kr. i I alt væsentlighed kan væksten i omkostningerne tilskrives erhvervelsesomkostninger i forbindelse med nytilgangen af kunder til Bonuspension. Lanceringen af Bonuspension har i 2001 desuden påvirket administrationsomkostningerne. Det er særligt aktiviteter i forbindelse med markedsføring, der har påvirket omkostningerne. I ovenstående tabel ses det, at omkostningsresultatet er på -39,3 mio. kr. Dette betyder, at administrationsomkostningerne er større end den omkostningsdækning, forsikringstagerne kan give os. Omkostningsresultatet imødeses forbedret væsentligt i de kommende år, dels ved rationaliseringer, dels ved stordriftsfordele. Det skal bemærkes, at omkostningsnøgletallene øjensynligt udviser en voldsom stigning fra 2000 til Det skyldes, ud over det ovenfor angivne, at selskabet er kommet i vækst, hvorved der opstår erhvervelsesomkostninger, der regnskabsmæssigt afskrives over en årrække. Reglerne for nøgletalsberegning indebærer i modsætning hertil, at omkostningerne i året også skal indeholde de erhvervelsesomkostninger, der afskrives i følgende år. Selskabets nøgletal kan derfor ikke sammenlignes med de fleste andre danske pensionsinstitutters, idet deres vækstgrad er langt lavere. 18

21 INVESTERINGSPOLITIK Formueforvaltningen i Skandia Liv er tilrettelagt sådan, at retningslinjerne herfor er fastlagt af Skandia Livs ledelse, mens den daglige forvaltning varetages eksternt. Den eksterne forvalter er Skandia Asset Management (SAM), som indtil januar 2002 indgik i Skandia Koncernen, men herefter er overdraget til Den norske Bank. For Skandia Livs investeringspolitik er nøgleordene følgende: Høj likviditet Effektiv spredning Styring af valuta- og kreditrisici Tilpasning til forsikringsforpligtelserne Dette har haft følgende konsekvenser: Ingen dansk aktieportefølje. (Det danske aktiemarked er ikke tilstrækkelig likvidt, og der er ingen begrundelse for at købe nationale aktier, når den danske økonomi er så integreret i europæisk og global økonomi) Ingen ejendomme. Ingen unoterede aktier eller eksotiske investeringer. Ingen indeksobligationer. Høj varighed på obligationsporteføljen. Investeringspolitikken er som følge af forskellene mellem Bonuspension og den gamle bestand opdelt i to. Det er de tidligere nævnte forskelle i garantiforpligtelserne, der har betydning for investeringspolitikken. I det nedenstående diagram vises målsætningen for porteføljeopdelingen på den gamle bestand ultimo året. Porteføljefordeling gammel bestand 12% 88% Aktier Obligationer 19

22 Den gamle bestand er kendetegnet ved, at selskabet har store forpligtelser overfor kunderne. Skandia Liv har som følge heraf valgt en mere konservativ investeringsstrategi, hvor hovedvægten er lagt på lange, fastforrentede obligationer, således at formueaktiverne afbalancerer forsikringspassiverne. I nedenstående diagram vises porteføljefordelingen for Bonuspension ultimo året. Porteføljefordeling Bonuspension 23% 30% 5% 2% Obligationer DKK Aktier US Obligationer EURO Aktier Japanske Aktier Europæiske Aktier Pacific 20% 20% I Bonuspension investeres der målrettet efter højt og stabilt afkast under hensyn til, at der ikke foreligger belastende rentegarantiforpligtelser. Denne investeringsstrategi betyder, at vægtningen mellem obligationer og aktier er anderledes. Som målsætning ultimo året er fordelingen en obligationsandel på 40% og en aktieandel på 60%. Som det fremgår af regnskabet, er selskabets samlede formueafkast før pensionsafkastskat 2,0% for året Dette resultat er opnået på baggrund af en samlet høj obligationsandel, og er særdeles tilfredsstillende sammenlignet med pensionsbranchen i øvrigt, hvor positive afkast for 2001 er et særsyn. Absolut set er den negative påvirkning af resultatet med det ringe aktieafkast imidlertid skuffende. 20

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt: Skandia Livsforsikring A/S er et 100% ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Dette regnskab er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandias regnskabspraksis. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Skandia Livsforsikring A/S indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige. Skandia Livsforsikring A/S er pr. 1. januar 2001 fusioneret med Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS, hvilket betyder, at sammenligningstallene for 2000 er ændret i overensstemmelse hermed. Resultatopgørelsen: Forsikringsteknisk resultat Såvel præmieindtægt, indtægt/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Dele af administrationen af selskabet forestås af et koncernselskab, der fra selskabet modtager refusion af de til administrationen medgåede omkostninger. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. Resultat af investeringsvirksomhed Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, matematisk kursopskrivning, indexregulering, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån samt udbytte af aktier. Kursgevinster og -tab indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i Kursgevinster og tab m.v. Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 21

24 Overført investeringsafkast Under posten overført investeringsafkast opføres årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen i året og summen af den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen og den gennemsnitlige størrelse af de samlede forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Årets resultat af investeringsvirksomhed opgøres som summen af følgende resultatopgørelsesposter: Indtægter af investeringsaktiver, i alt; Urealiserede gevinster på investeringsaktiver; Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt; Urealiserede tab på investeringsaktiver; Valutakursregulering samt Pensionsafkastskat m.v. Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december Pensionsafkastskat m.v. Posten omfatter skat af renter m.v. samt ændring i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat. Balancen: Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. 22

25 Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede kapitalandele ansættes til den på balancetidspunktet senest noterede officielle kurs. Fast forrentede lån og værdipapirer (obligationer) ansættes til anskaffelsesprisen reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Policelån ansættes til deres anskaffelsespris. Terminsforretninger, købs- og salgsretter ansættes til den markedsværdi, kontrakterne har på balancetidspunktet. Andre aktiver Inventar, edb-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningsperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. Forsikringsmæssige hensættelser Bruttolivsforsikringshensættelserne, der er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag, skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Bruttolivsforsikringshensættelserne er opført efter fradrag for afholdte erhvervelsesomkostninger, der i henhold til det tekniske grundlag dækkes af fremtidige præmier. Fradraget må ikke overstige 5% af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Forøgelsen af fradraget må ikke overstige de i årets løb afholdte erhvervelsesomkostninger. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder, som finder anvendelse for bruttohensættelser. 23

26 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! A2*E?5#5,F.>-2?*2'+,-'F2-&,%2$'67'G#$E#-'D'H67'%2I23J2-'9886 Noter kr kr.!"#$%&" Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier K-L3&2-' '()*#+*&",-.,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Indtægter af grunde og bygninger 0-45 Renter og udbytter m.v M$%5L.52-'#+'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? "0%1"%(+04)&50&" Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser ,-*&"-&$.*C%2?*2-' ()"%(+,%,5%/0.3"0%1"%(+07&(0#**&50&" Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel O$%-&$.'&'?&)*+,-*&"-&$.*P2$*L552?*2-' (90 Ændring i bonusudjævningshensættelse 0 0 Q,$E*N'&'#? "0%1"%(+0$#00%+&,)"%.*03$130*(%(+&" Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber ,-*&"-&$.*3L**&.2'%-&+5*,3",*5$&$.2-'+727-7N'&'#? :)+%.*&",%,*%51(4*(%(+,*%5,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver R%.&+52-'&'5&?"$C5$&$.'5&?'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? R-2#?&*2-2%2'5#J'F4'&$)2*52-&$.*#"5&) S#?E5#"E-*-2.E?2-&$ K2$*&,$*#+"#*5*"#5'37) !"# ZAVU!'AV!R(U/U

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår

Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Årsrapport 2012 Årsregnskab for det 20. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal...17 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår

Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Årsrapport 2011 Årsregnskab for det 19. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab og nøgletal... 15 Oplysninger om bestyrelsens hverv i andre virksomheder

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2009

Alka Forsikring Årsrapport 2009 Alka Forsikring Årsrapport 2009 indholdsfortegnelse Koncernstruktur - forsikringsvirksomhed... 3 Er vi tilbage på sporet?... 4 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter... 7 Livsforsikringsaktiviteter...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere