SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs gamle portefølje 10 Bonuspension 11 Året der gik 14 Årets resultat med forklaring 15 Fremtiden 16 Skader 17 Hensættelser 18 Forsikringsmæssige driftsomkostninger 19 Investeringspolitik 21 Anvendt regnskabspraksis 24 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 34 Specifikation af aktiver og deres afkast til markedsværdi 35 Nøgletalsforklaring 36 Ledelsens regnskabspåtegning 37 Revisionspåtegning

3 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! 1234-*,)2-*&.5'67888'" ::: 6::; 6::< Præmier f.e.r Samlet investeringsafkast Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelserne f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt =>.?25#? /+"#*5$>.?25#? Afkast før pensionsafkastskat m.v. 2,0% 4,9% 6,4% 7,9% 11,3% Afkast efter pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,5% 5,4% 6,0% 8,7% Afkast efter korrigeret pensionsafkastskat m.v. 2,0% 3,4% 5,3% 6,0% Omkostningsprocent 22,4% 14,2% 14,0% 14,6% 9,5% Omkostninger regnet som rentemarginal 2,0% 1,0% 1,2% 2,0% 1,5% Omkostninger i kr. pr. forsikret Omkostningsresultat -1,25% -0,88% -1,36% -1,24% -0,05% A&*&",$>.?25#? Risikoresultat -1,04% -1,47% -0,23% -0,84% -0,53% B,$*,?&%2-&$.*$>.?25#? Bonusreserve 1,3% 0,6% 0,1% 3,0% 5,4% Egenkapitalreserve 5,2% 12,9% 5,3% 2,3% 0,9% Solvensgrad 224% 397% 219% 146% 117% =>.?25#?')2%->-2$%2'*C.2D',.'E?C""2*+,-*&"-&$. Erstatningsprocent 77,5% Omkostningsprocent 23,3% Der henvises til nøgletalsforklaringen på side 35. 1

4 ÅRSBERETNING 2001 Indledning Skandia Livsforsikring A/S i Danmark og resten af verden. 2

5 Skandia Livsforsikring A/S er en 100% ejet dattervirksomhed af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia er et fuldt ejet datterselskab af Skandia Insurance Company Ltd. (Skandia), og en del af Skandias europæiske division. Skandia koncernen er det livs- og pensionsselskab i verden, der er repræsenteret i flest lande. Skandia Livsforsikring i Danmark er en vigtig del af Skandias samlede nordiske og europæiske strategi. Skandia Livsforsikring i Danmark er derfor sikret adgang til kapital i en meget solid koncern. 3

6 IDEGRUNDLAG Mens forretningsmissionen for Skandia Koncernen er at blive en ledende aktør indenfor langsigtet pensionsopsparing globalt set, er missionen for moderselskabet, Livsforsäkringsbolaget Skandia AB, at blive et ledende livsforsikringsselskab i Europa. Produktmæssigt er der en afgrænsning, som også genfindes i Danmark, idet pensionsydelserne er garanterede i Skandia Liv selskaberne, mens Unit Link forsikringer etableres i Skandia Link selskaberne. Gennem moderselskabets køb af Skandia Livsforsikring A/S (Skandia Liv) i Danmark ultimo 1999 blev der således taget et skridt mod realiseringen af missionen. I 2001 er udviklingen fortsat med etableringen af selskab i Finland. Skandia Livs mission er at blive det foretrukne alternativ til traditionel pensionsopsparing på det danske marked. Dette mål vil blive søgt opnået gennem samarbejde med de bedste distributører, de mest innovative forsikringsløsninger, markedets højeste afkast, højt serviceniveau og de bedste medarbejdere. Fra relanceringen primo 2001 har det primære fokusområde for Skandia Liv været firmapension, og sekundært individuelle pensionsordninger. Firmapensionsområdet er i Danmark meget betydeligt og i stadig vækst, og vil derfor også fremover være centralt for Skandia Liv. Når man ser på den enkelte borgers samlede livsforløb, er der dog et yderligere potentiale for pensionsopsparingen, hvilket Skandia Liv vil søge at udnytte i de kommende år. Sammen med søsterselskaberne i Danmark vil Skandia Liv bidrage til udviklingen af samlede produkt- og servicekoncepter indenfor firmapensionsområdet. 4

7 LEDELSE Ledelsen i Skandia Liv er relativ ny. Ud over direktionen består ledelsen af en række ledende medarbejdere. Selskabet løser sine opgaver indenfor kommunikation, salgssupport, intern revision, økonomistyring og personaleadministration i funktionsfællesskab med Skandia Lifeline og SkandiaLink. Skandia Liv beskæftigede pr. 31. december 2001, omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede, 33 medarbejdere. BESTYRELSE: Magnus Ohlsson (formand) Cornelia Strauss (næstformand) Marie-Louise Wenander Malcolm Campbell Ole M. Nielsen (off. repræsentant) Direktion Hanne Christensen Informationschef Anders Heide Mortensen Ansvarshavende aktuar Steffen Schapira IT Berit Ingstrup Økonomi Mads Harbo Administration Frands Lavrsen Salg & Marketing Jens Bouet 5

8 EGENKAPITAL OG KAPITALFORHOLD Egenkapitalen udgør pr. 31. december ,5 mio. kr. I kapitalgrundlaget indgår endvidere et ansvarligt lån på 130,0 mio. kr. Begge dele tilhører moderselskabet 100%. Det nødvendige kapitalkrav (solvensmargenen) er beregnet til 139,9 mio. kr. Dette beløb skal være dækket af den såkaldte basiskapital, som udgør 366,0 mio. kr. Basiskapitalen udgøres i hovedsagen af egenkapitalen, en andel af lånekapitalen og et skatteaktiv. For at styrke basiskapitalen blev der i årets løb gennemført en konvertering af ansvarligt lån på 70 mio. kr. til egenkapital. I sommerens løb udgav Finanstilsynet nye retningslinjer for måling af selskabernes kapitalstyrke i form af tolerancegrænser ved nærmere specificerede ændringer i kapitalmarkedsforhold, de såkaldte rødt-gult-grønt lys scenarier. Hvis et selskab herved er i rødt lys, betyder det, at selskabet er meget sårbart overfor ændringer på kapitalmarkederne, og skal træffe foranstaltninger for at komme ud af det røde lys. Gult og grønt lys angiver konsolideringsniveauer, der ikke nødvendiggør sådanne foranstaltninger. Skandia Liv har i årets løb arbejdet aktivt hermed og foretaget en række formuedispositioner for at sikre selskabet bedst muligt. Skandia Liv har på intet tidspunkt i 2001 været i rødt lys. Skandia Liv er endvidere i den gunstige situation, at moderselskabet er særdeles velkonsolideret. 6

9 DET DANSKE PENSIONSMARKED Opsparingen i det danske samfund er stærkt stigende både relativt og absolut hvilket skyldes flere forhold. Den demografiske udvikling i Danmark viser med stor tydelighed, at den offentlige forsørgerbyrde i fremtiden vil stige væsentligt. Mens der for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder (20-59 år) i år 2000 skulle forsørges 77 personer udenfor den erhvervsaktive alder, skal der i 2030 forsørges 100 personer. (Kilde: Danmarks Statistik). Endvidere har samfundet i de seneste 10 år tilskyndet særligt arbejdsmarkedet til at etablere pensionsordninger. Danmark er således et attraktivt land, når man vurderer fremtidsperspektiverne i det langsigtede forretningsområde livs- og pensionsforsikring. Antal pensionsordninger i livsforsikringsselskaber, pensionskasser og banker Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 7

10 Konkurrencen er hård i Danmark, og der er mange forskellige aktører og udbydere af pensionsløsninger. Forudsætningen for at kunne erobre markedsandele er derfor at have et attraktivt produkt eller på anden vis have tilegnet sig en særstilling i markedet. På firmapensionsområdet kan det dog konstateres, at den eneste produktudvikling på opsparingssiden i de sidste 20 år har været introduktionen af Unit Link, d.v.s. opsparing tilknyttet investeringsfonde. Alle danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser benytter en bonusmodel, her kaldet den traditionelle bonusmodel, hvor bonus beregnes og anvendes til forøgelse af de garanterede ydelser mindst en gang årligt. Skandia Liv viser her en ny vej frem Indbetalte beløb til pensionsordninger i milliarder kr Individuelle ordninger Arbejdsgiverbetalte ordninger (Kilde: Told & Skat) 8

11 SKANDIA LIVS GAMLE PORTEFØLJE Skandia Liv blev etableret som Kgl. Brand Liv i Skandia Liv leverede traditionelle livsforsikringsprodukter, primært til det private marked. Det private marked kan defineres som personer, der selvstændigt foretager en pensionsopsparing. Skandia Livs portefølje fra består udelukkende af forsikringer tegnet efter den traditionelle bonusmodel og er derfor alvorligt tynget af de store forpligtelser, som rentegarantier på op til 4,5% giver på sigt. Denne bestand blev, efter en periode med reduceret aktivitetsniveau, i 2000 lukket for fremtidig tilgang af nye kunder og isoleret fra alle nye tiltag i Skandia Liv. Skadesforløbet ved invaliditet er her klart utilfredsstillende. I den seneste tid er der truffet foranstaltninger med henblik på om muligt at begrænse fremtidige skader i denne bestand. 9

12 BONUSPENSION Den 6. februar 2001 lancerede Skandia Liv sit fremtidige pensionsprodukt kaldet Skandia Bonuspension (Bonuspension). Det nye produkt repræsenterer et opgør med den traditionelle pensionsordning, som både vi og resten af branchen har tilbudt dansk erhvervsliv og pensionsopsparerne de sidste knapt 20 år. I den traditionelle bonusmodel akkumuleres såvel indbetalinger som bonus på en garanteret police. Alene den endnu ikke tilskrevne bonus for året er ugaranteret, og derfor er garantierne så store. Bonusdelen kan over et opsparingsforløb på år langt overstige de akkumulerede indbetalinger. Bonuspension adskiller sig fra de traditionelle livsforsikringsprodukter ved at bonus akkumuleres i en ugaranteret bonusdel. I Bonuspension opnår de forsikrede stadig garanterede ydelser som i de traditionelle pensionsordninger. Den bonus, der løbende beregnes, anvendes dog ikke til forøgelse af de garanterede ydelser, men giver alene anledning til ugaranterede ydelser. Skandia Liv har således lanceret sikkerhed og garanti uden at det er på bekostning af afkastet til pensionsopsparerne. Skandia Liv har som følge af de reducerede krav til garantier mulighed for at investere formuen friere. Skandia Liv kan desuden udlodde op mod 100% af investeringsafkastet som rente over en kortere periode i Bonuspension. Bonuspension er det fortsættende produkt i Skandia Liv. Produktet eller bonusmodellen er også kendt i andre EU-lande under navne som: Återbäringsmodellen (Sverige) Schlussgewinnanteile (Tyskland) Terminal bonus (England) Skandia Bonuspension er fremtidsorienteret. Produktet er baseret på en model, der har været afprøvet gennem 50 år i andre lande. Modellen er, i modsætning til den traditionelle bonusmodel, velegnet til en formuebeholdning med en væsentlig andel aktier, idet udsving herpå kan opfanges, uden at selskabet kommer i vanskeligheder. Alle de kendte forsikringsprodukter ved død, sygdom/invaliditet og alderdom er ligeledes en naturlig del af Skandia Bonuspension. 10

13 ÅRET DER GIK Udvikling i finansmarkederne 2001 var for forsikringsbranchen, ikke mindst i Danmark, et annus horribilis, med tragedien ved World Trade Center 11. september i centrum. Denne begivenhed påvirkede et i forvejen svækket aktiemarked voldsomt, såvel globalt som i Danmark. Aktiemarkedets udvikling gennem året ses af denne graf: 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% jan MSCI Verdens Index ændring i 2001 (Euro) feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ændring i måneden Ændring år til dato I kølvandet på denne tragedie fulgte i 4. kvartal en periode med faldende renter på obligationsmarkederne. Faldende renter har for pensionsinstitutter med ydelser garanteret på høje rentegrundlag, således som det er almindeligt i Danmark også gældende for den gamle portefølje i Skandia Liv altovervejende en negativ effekt, idet kursgevinsterne på obligationerne langtfra opvejer det forøgede krav til hensættelser som følge af faldet i diskonteringsrenten. Sidstnævnte størrelse bestemmes af Finanstilsynet, og udviklingen gennem året er vist her: 4,30% 4,20% 4,10% 4,00% 3,90% 3,80% 3,70% 3,60% 3,50% 01-jan Finanstilsynets opgørelsesrente feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 11

14 Den samlede konsekvens heraf blev, at flere danske pensionsinstitutter blev nødlidende på grund af kombinationen af fald i aktivernes værdi og stigningen i hensættelserne. For Skandia Liv betød det, at der blev tilført egenkapital ved konvertering af lånekapital. Denne udvikling var ikke, som de danske pensionsselskaber havde forestillet sig ved årets begyndelse. Depotrenterne for 2001 blev, efter solide aktiegevinster i 2000, lagt på et højt niveau. Skandia Liv fastsatte depotrenten for den gamle portefølje, som har en lav aktieandel, til 5% p.a., mens depotrenten for Bonuspension blev fastsat til 10% p.a. Depotrenten for Bonuspension er principielt variabel, og kan derfor i praksis ændres månedligt. Således burde depotrenten være blevet ændret i løbet af året, men de meget voldsomme udsving på kapitalmarkederne sammenholdt med den relativt begrænsede omsætningsvolumen indebar, at det var vanskeligt at fastlægge en konsistent linie. Det kan bemærkes, at den fastholdte depotrente på 10% gav et samlet rentetab for policerne i Bonuspension på 3,5 mio. kr. ultimo året. Lancering af Bonuspension For Skandia Liv var årets hovedbegivenhed lanceringen af Skandia Bonuspension, som det fremadrettede produkt i selskabet hedder. Produktet er helt nyt på det danske marked, og som meget andet pensionsstof vanskeligt at kommunikere i et let forståeligt sprog. 12

15 Markedsføringen har været todelt. I den brede befolkning er kendskabet til Bonuspension blevet søgt opbygget via TV-reklamer. Den målrettede markedsføring overfor beslutningstagere i danske erhvervsvirksomheder er foregået via TV-reklamer, annoncering i landsdækkende dagblade og direct mail. Samlet set har markedsføringen haft en tilfredsstillende effekt. Salget i 2001 oversteg de budgetterede afsætningsmål. Salget af Skandia Bonuspension udgjorde i 2001: Præmier og indskud omregnet til årsbasis: 111,4 mio. kr. Antal nye virksomhedskunder udgør: 195 stk. Antal nye forsikrede udgør mere end: stk. Skandia Liv fusionerede pr. 1. januar 2001 Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS ind i Skandia Liv. Ejendomsselskabets formål har været at erhverve og drive fast ejendom, men har siden afhændelsen af porteføljen af ejendomme i 1999 kun haft en portefølje af obligationer. Værdien af porteføljen, der er fusioneret ind i Skandia Liv, kan pr. 1. januar 2001 opgøres til 246,5 mio. kr. 13

16 ÅRETS RESULTAT MED FORKLARING Resultatet for 2001 er på -303,2 mio. kr. mod -54,1 mio. kr. for De væsentligste årsager til det negative resultat udgøres af: kravet til øgede hensættelser som følge af faldet i opgørelsesrenten, hvilket forklarer cirka halvdelen af det negative resultat. det svigtende formueafkast, som betinger yderligere en tredjedel af resultatet. En nærmere analyse giver følgende: I mio. kr Renteresultat -93,9-24,4 Ændring i opgørelsesrente, styrkelse af hensættelser -150,2 94,6 Ændring i hensættelser efter særskilt anmeldelse -22,3-74,0 Risikoresultat brutto -31,3-52,2 Risikoresultat genforsikring 23,8 37,4 Omkostningsresultat -39,3-25,6 Selskabsskat 10,0-10,0 Resultat i alt -303,2-54,1 Der er følgende bemærkninger til årets resultat: I 2001 er bruttopræmierne på 275,5 mio. kr. i forhold til 2000 på 207,3 mio. kr. Præmieindtægterne i 2000 er alene skabt fra kunder i den gamle bestand. Denne bestand af kunder har været aftagende de seneste år, så den pæne stigning i omsætningen kan tilskrives Bonuspension. Kunder i Bonuspension har bidraget med en omsætning på 76,0 mio. kr. i I 2001 er hensættelserne forøget med 150,2 mio. kr. som følge af faldet i opgørelsesrenten fra 4,25% p.a. ultimo 2000 til 3,75% p.a. ultimo Administrationsomkostninger og erhvervelsesomkostninger i 2001 er 59,4 mio. kr., hvor det tilsvarende beløb for 2000 er 46,4 mio. kr. Renteresultatet for regnskabsåret er -93,9 mio. kr., hvilket er dårligere end resultatet for Et væsentligt medvirkende forhold er som omtalt faldet i aktiekurserne. Årsregnskabet er opgjort som en sum af de to forretningsområder, der er i Skandia Liv. Forretningsområderne er den gamle ( ) bestand af kunder og den nye bestand af kunder (Skandia Bonuspension). Skandia Liv har valgt en radikal løsning med en indkapsling af den gamle bestand (regnskabsmæssigt og investeringsmæssigt). Der er således ikke tale om, at gamle kunder betaler for nye, eller at nye kunder betaler for gamle. Bestanden indtegnet før 2001 er, alene i kraft af sin volumen, den overvejende årsag til det samlede negative resultat. Herudover er administrationsudgifterne naturligt steget i takt med lanceringen af det nye produkt, det store salg og de mange nye medarbejdere. 14

17 FREMTIDEN Skandia Liv vil i 2002 udbygge sin position på det danske pensionsmarked. Grunden til vækst er lagt med en række firmapensionsaftaler, der blev indgået sidste år, men som først træder i kraft i Ligeledes har selskabet i efteråret 2001 deltaget i en del licitationer, der alle forventes afgjort i Skandia Liv vil i 2002 have fokus på de fordele, det giver at være med i en europæisk koncern, der har erfaring i at operere på tværs af grænser. Selskabet vil ligeledes udnytte fordelene ved at være en ny, innovativ og produktmæssigt banebrydende aktør på det danske marked. I den løbende drift vil selskabet fokusere på service og specielt på ekspeditionstider. En hjørnesten i god og konkurrencedygtig kundeservice er, at forsikrede ikke skal vente i måneder og halve år på policer, oversigter eller svar på forespørgsler. Løbende over året vil selskabet ligeledes fokusere stærkt på den rentetilskrivning, kunderne har krav på. Sammenhængen mellem markedsrenten og det afkast, Skandia Liv kan præstere, er derfor et stedsevarende fokusområde. 15

18 SKADER Risikoresultatet er i 2001 atter påvirket negativt af et dårligt resultat ved invaliditet. Resultatet er en konsekvens af den selektion, som har fundet sted i selskabet frem til midten af 1990 erne. Konsekvensen heraf har været en forøgelse af risikopræmierne for denne bestand fra 1. januar For den nye bestands vedkommende skulle den markant ændrede tegningspolitik rette op på dette forhold. I 2001 har vi bl.a. ansat en socialrådgiver til gavn for både kunderne og selskabet. Invaliditetstilfældene er nu udsat for en mere omfattende sagsbehandling, hvorved sagerne nu vurderes mere stringent, særligt med henblik på såvel revalideringsmuligheder samt opfølgning på udbetalingsgrundlaget. 16

19 HENSÆTTELSER Opgørelse af livsforsikringshensættelserne er et kerneområde ved livsforsikringsvirksomhed, der leverer garanterede ydelser til de forsikrede. Målet med opgørelsen af hensættelserne er at sikre, at selskabet har tilstrækkelig med midler til at imødegå fremtidige forpligtelser overfor de forsikrede. Principperne (det tekniske grundlag) for opgørelse af hensættelser skal anmeldes til Finanstilsynet. Skandia Livs hensættelser er følgelig opgjort i overensstemmelse med det anmeldte tekniske grundlag. Hensættelserne udtrykker den diskonterede værdi af de fremtidige forpligtelser. Som diskonteringsrente må der ikke anvendes en højere rente, end hvad en hensigtsmæssig obligationsinvestering kan afkaste. Som omtalt er obligationsrenten faldet gennem året, hvilket kommer til udtryk i Finanstilsynets maksimale opgørelsesrente. Påvirkningen af hensættelserne ved anvendelse heraf har været en forøgelse af hensættelserne på 150,2 mio. kr. Et særligt problemområde er fastsættelse af rimelige principper for hensættelser til aktuelle invaliderenter. En del at disse invaliderenter er af midlertidig karakter med udbetaling i få år. For disse er der i de senere år arbejdet med opgørelsen af hensættelserne, og Skandia Liv har ultimo regnskabsåret 2001 anvendt en sag-for-sag vurdering i modsætning til tidligere mere summariske principper. Sag-forsag vurderingen har i regnskabsåret ført til en styrkelse af hensættelserne på 22,3 mio. kr. 17

20 FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER De samlede forsikringsmæssige driftsomkostninger er vokset fra 46,4 mio. kr. i 2000 til 59,4 mio. kr. i I alt væsentlighed kan væksten i omkostningerne tilskrives erhvervelsesomkostninger i forbindelse med nytilgangen af kunder til Bonuspension. Lanceringen af Bonuspension har i 2001 desuden påvirket administrationsomkostningerne. Det er særligt aktiviteter i forbindelse med markedsføring, der har påvirket omkostningerne. I ovenstående tabel ses det, at omkostningsresultatet er på -39,3 mio. kr. Dette betyder, at administrationsomkostningerne er større end den omkostningsdækning, forsikringstagerne kan give os. Omkostningsresultatet imødeses forbedret væsentligt i de kommende år, dels ved rationaliseringer, dels ved stordriftsfordele. Det skal bemærkes, at omkostningsnøgletallene øjensynligt udviser en voldsom stigning fra 2000 til Det skyldes, ud over det ovenfor angivne, at selskabet er kommet i vækst, hvorved der opstår erhvervelsesomkostninger, der regnskabsmæssigt afskrives over en årrække. Reglerne for nøgletalsberegning indebærer i modsætning hertil, at omkostningerne i året også skal indeholde de erhvervelsesomkostninger, der afskrives i følgende år. Selskabets nøgletal kan derfor ikke sammenlignes med de fleste andre danske pensionsinstitutters, idet deres vækstgrad er langt lavere. 18

21 INVESTERINGSPOLITIK Formueforvaltningen i Skandia Liv er tilrettelagt sådan, at retningslinjerne herfor er fastlagt af Skandia Livs ledelse, mens den daglige forvaltning varetages eksternt. Den eksterne forvalter er Skandia Asset Management (SAM), som indtil januar 2002 indgik i Skandia Koncernen, men herefter er overdraget til Den norske Bank. For Skandia Livs investeringspolitik er nøgleordene følgende: Høj likviditet Effektiv spredning Styring af valuta- og kreditrisici Tilpasning til forsikringsforpligtelserne Dette har haft følgende konsekvenser: Ingen dansk aktieportefølje. (Det danske aktiemarked er ikke tilstrækkelig likvidt, og der er ingen begrundelse for at købe nationale aktier, når den danske økonomi er så integreret i europæisk og global økonomi) Ingen ejendomme. Ingen unoterede aktier eller eksotiske investeringer. Ingen indeksobligationer. Høj varighed på obligationsporteføljen. Investeringspolitikken er som følge af forskellene mellem Bonuspension og den gamle bestand opdelt i to. Det er de tidligere nævnte forskelle i garantiforpligtelserne, der har betydning for investeringspolitikken. I det nedenstående diagram vises målsætningen for porteføljeopdelingen på den gamle bestand ultimo året. Porteføljefordeling gammel bestand 12% 88% Aktier Obligationer 19

22 Den gamle bestand er kendetegnet ved, at selskabet har store forpligtelser overfor kunderne. Skandia Liv har som følge heraf valgt en mere konservativ investeringsstrategi, hvor hovedvægten er lagt på lange, fastforrentede obligationer, således at formueaktiverne afbalancerer forsikringspassiverne. I nedenstående diagram vises porteføljefordelingen for Bonuspension ultimo året. Porteføljefordeling Bonuspension 23% 30% 5% 2% Obligationer DKK Aktier US Obligationer EURO Aktier Japanske Aktier Europæiske Aktier Pacific 20% 20% I Bonuspension investeres der målrettet efter højt og stabilt afkast under hensyn til, at der ikke foreligger belastende rentegarantiforpligtelser. Denne investeringsstrategi betyder, at vægtningen mellem obligationer og aktier er anderledes. Som målsætning ultimo året er fordelingen en obligationsandel på 40% og en aktieandel på 60%. Som det fremgår af regnskabet, er selskabets samlede formueafkast før pensionsafkastskat 2,0% for året Dette resultat er opnået på baggrund af en samlet høj obligationsandel, og er særdeles tilfredsstillende sammenlignet med pensionsbranchen i øvrigt, hvor positive afkast for 2001 er et særsyn. Absolut set er den negative påvirkning af resultatet med det ringe aktieafkast imidlertid skuffende. 20

23 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt: Skandia Livsforsikring A/S er et 100% ejet datterselskab af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, Sverige. Dette regnskab er udarbejdet på baggrund af danske regnskabsregler, og er ikke i alle forhold i overensstemmelse med svensk lovgivning eller Skandias regnskabspraksis. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Skandia Livsforsikring A/S indgår i koncernregnskabet, udarbejdet af Livförsäkringsaktiebolaget Skandia med hjemsted i Stockholm, Sverige. Skandia Livsforsikring A/S er pr. 1. januar 2001 fusioneret med Ejendomsselskabet Skandia Liv ApS, hvilket betyder, at sammenligningstallene for 2000 er ændret i overensstemmelse hermed. Resultatopgørelsen: Forsikringsteknisk resultat Såvel præmieindtægt, indtægt/udgifter vedr. investeringsaktiver, forsikringsydelser samt erhvervelses- og administrationsomkostninger er periodiseret, således at posterne vedrører regnskabsåret. Dele af administrationen af selskabet forestås af et koncernselskab, der fra selskabet modtager refusion af de til administrationen medgåede omkostninger. Omkostningsopgørelsen er foretaget i henhold til Finanstilsynets vejledning. Resultat af investeringsvirksomhed Renter og udbytter m.v. indeholder renter af værdipapirer, udlån og likvide beholdninger, matematisk kursopskrivning, indexregulering, gevinst ved udtrækning af obligationer og afdrag på lån samt udbytte af aktier. Kursgevinster og -tab indeholder gevinst og tab ved salg af investeringsaktiver og værdiregulering af kapitalandele og investeringsfondsandele til balancedagens markedsværdi. Kurtage og provision ved køb og salg af værdipapirer indgår resultatmæssigt i Kursgevinster og tab m.v. Omkostninger indeholder udgifter til forvaltning af investeringsaktiver. 21

24 Overført investeringsafkast Under posten overført investeringsafkast opføres årets resultat af investeringsvirksomhed multipliceret med forholdet mellem den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen i året og summen af den gennemsnitlige størrelse af egenkapitalen og den gennemsnitlige størrelse af de samlede forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Årets resultat af investeringsvirksomhed opgøres som summen af følgende resultatopgørelsesposter: Indtægter af investeringsaktiver, i alt; Urealiserede gevinster på investeringsaktiver; Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt; Urealiserede tab på investeringsaktiver; Valutakursregulering samt Pensionsafkastskat m.v. Valuta Valutakursregulering fremkommer ved, at poster i resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, mens balanceposterne i udenlandsk valuta er optaget til valutakurserne pr. 31. december Pensionsafkastskat m.v. Posten omfatter skat af renter m.v. samt ændring i hensættelse til udskudt pensionsafkastskat. Balancen: Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, dog højst 3 år. Eksternt afholdte projektudviklingsomkostninger indgår i immaterielle aktiver. 22

25 Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede kapitalandele ansættes til den på balancetidspunktet senest noterede officielle kurs. Fast forrentede lån og værdipapirer (obligationer) ansættes til anskaffelsesprisen reguleret for den ændring, der ved konstant effektiv rente fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden. Policelån ansættes til deres anskaffelsespris. Terminsforretninger, købs- og salgsretter ansættes til den markedsværdi, kontrakterne har på balancetidspunktet. Andre aktiver Inventar, edb-anlæg samt biler m.v. er optaget til anskaffelsesværdi med fradrag ved afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Afskrivningsperioden for enkeltaktiver varierer fra 3 til 5 år. Forsikringsmæssige hensættelser Bruttolivsforsikringshensættelserne, der er opgjort af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det eller de til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag, skal mindst svare til summen af en for hver enkelt forsikring beregnet kapitalværdi af de af selskabet garanterede ydelser inklusive fordelt bonus samt kapitalværdien af forventede udgifter til fremtidig administration med fradrag af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Bruttolivsforsikringshensættelserne skal indbefatte det skønnede beløb, der ud over det beløb, der indgår i passivpost, bruttoerstatningshensættelser er nødvendigt for at dække fremtidige forsikringsydelser foranlediget af indtrufne, uanmeldte forsikringsbegivenheder. Bruttolivsforsikringshensættelserne er opført efter fradrag for afholdte erhvervelsesomkostninger, der i henhold til det tekniske grundlag dækkes af fremtidige præmier. Fradraget må ikke overstige 5% af kapitalværdien af de præmier, forsikringstageren skal betale i fremtiden. Forøgelsen af fradraget må ikke overstige de i årets løb afholdte erhvervelsesomkostninger. Genforsikringsandelene af de forsikringsmæssige hensættelser opgøres på grundlag af selskabets genforsikringskontrakter efter samme metoder, som finder anvendelse for bruttohensættelser. 23

26 !"#$%&#'(&)*+,-*&"-&$.'/0! A2*E?5#5,F.>-2?*2'+,-'F2-&,%2$'67'G#$E#-'D'H67'%2I23J2-'9886 Noter kr kr.!"#$%&" Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier K-L3&2-' '()*#+*&",-.,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Indtægter af grunde og bygninger 0-45 Renter og udbytter m.v M$%5L.52-'#+'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? "0%1"%(+04)&50&" Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser ,-*&"-&$.*C%2?*2-' ()"%(+,%,5%/0.3"0%1"%(+07&(0#**&50&" Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel O$%-&$.'&'?&)*+,-*&"-&$.*P2$*L552?*2-' (90 Ændring i bonusudjævningshensættelse 0 0 Q,$E*N'&'#? "0%1"%(+0$#00%+&,)"%.*03$130*(%(+&" Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber ,-*&"-&$.*3L**&.2'%-&+5*,3",*5$&$.2-'+727-7N'&'#? :)+%.*&",%,*%51(4*(%(+,*%5,%(/&0*&"%(+0-1*%/&" Administrationsomk. i.f.m. investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver R%.&+52-'&'5&?"$C5$&$.'5&?'&$)2*52-&$.*#"5&)2-N'&'#? R-2#?&*2-2%2'5#J'F4'&$)2*52-&$.*#"5&) S#?E5#"E-*-2.E?2-&$ K2$*&,$*#+"#*5*"#5'37) !"# ZAVU!'AV!R(U/U

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S

Årsregnskab 2002 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002. Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia Link Livsforsikring A/S RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2002 31. DECEMBER 2002 SAMT BALANCE PR. 31. DECEMBER 2002 (5. REGNSKABSÅR) Indholdsfortegnelse Femårsoversigt...3 Beretning for 2002...4 Planer

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Ordforklaring for PenSam gruppen

Ordforklaring for PenSam gruppen Ordforklaring for PenSam gruppen Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Handels- og administrationsomkostninger, der kan henføres til forvaltningen af investeringsaktiverne.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal...

Femårsoversigt... 2. Beretning for 2000... 3. Anvendt regnskabspraksis... 15. Resultatopgørelse... 17. Balance... 18. Noter... 20. Nøgletal... Årsberetning 2000 Femårsoversigt.................................. 2 Beretning for 2000............................... 3 Anvendt regnskabspraksis......................... 15 Resultatopgørelse................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Årsrapport 2004. Danica Pension I

Årsrapport 2004. Danica Pension I Årsrapport 2004 Danica Pension I 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 DANICA PENSION I s HOVEDTAL BERETNING 4 Pensionsmarkedet og salget 5 Kunder og service 5 Organisation, ledelse og samarbejdsrelationer 5 Investeringsstrategi

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2005. Danica Pension I

Årsrapport 2005. Danica Pension I Årsrapport 2005 Danica Pension I Indholdsfortegnelse HOVEDTAL 2 RESUME.. 3 LEDELSESBERETNG Konkurrencesituationen og salget 3 Kunder og Service 4 Investeringsstrategi og risikostyring 5 Organisation, ledelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S

BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S ÅRSRAPPORT 2014 BP LIVSFORSIKRINGSSELSKAB A/S Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR-NR. 29 40 38 99 www.bankpension.dk/livogpension Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Per Georg Jacobson Peter Høltermand Direktion Jacob Skanse Per Klitgård Poulsen Ledende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LINK ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Mogens Andersen, formand Anders Göran Mossberg, administrerende direktør Lars Peter Nilsson, udlandschef Per

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014

Metodebeskrivelse for ÅOK og ÅOP 2014 Indledning For året 2010 og frem har vi beregnet og offententliggjort ÅOK og ÅOP for alle kunder med en opsparing i Alm. Brand Liv og Pension. ÅOK og ÅOP er tilgængelige for vores kunder via Mit Kundeoverblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere