Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010"

Transkript

1 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber (alfabetisk)... 6 Afsnit A: Forhold mellem (FI) og innovationsmiljøer (IM)... 9 A.1 Vilkår for IM s administration, journalisering og arkivering af materiale... 9 A.2 Udbetaling af forprojektkapital (Overførselskonto) A.3 Godtgørelse af udgifter efter faktura A.4 Tilbageløb og vederlag af tilbageløb A.5 Annullerede tilsagn A.5.1 Annullerede tilsagn for det aktuelle bevillingsår A.5.2 Annullerede tilsagn fra et tidligere bevillingsår A.6. Rapportering og tilsyn A.7. Revision af Innovationsmiljøer A.8. Grundlag for Balanced Score Card Side 2/2 Afsnit B: Innovationsmiljøers vilkår og opgaver i forhold til den innovative iværksætter B. 1. Hvem kan modtage forprojektkapital? B.2. IM s indledende projektvurdering (Forundersøgelse) B.3 Vilkår for tildeling af primær forprojektkapital B.4 Vilkår for tildeling af sekundær forprojektkapital B.5 Generelt om finansiering og udbetaling af forprojektkapital B.5.1 Udbetaling af forprojektkapital B.5.2 Udbetaling af forprojektkapital som lån B.6 Vilkår for forprojektkapital som kapitalindskud B.7. Den innovative iværksætters afrapportering til innovationsmiljøet B.7.1 Den løbende rapportering B.7.2 Den afsluttende rapportering B.7.3 Krav til revision og revisorerklæringer B.8 Afvikling af investeringer B.8.1 Salg af og tilbageløb fra kapitalandele, forkøbsret B.8.2 Nedskrivning af gæld til innovationsmiljøet Bilag 1: Gruppefritagelsesforordning for støtte til unge innovative virksomheder Bilag 2: Oplysninger om ny investering Bilag 3: Opgørelse af s portefølje Bilag 4: Hjælpeskema til afstemning af overførselskontoen Bilag 5: Rapporteringsoversigt... 30

3 Forord Det overordnede formål med innovationsmiljøer (herefter IM) er at fremme kommercialiseringen af ny viden, opfindelser og forskningsresultater ved at understøtte innovative videnbaserede iværksættere i at modne risikobetonede kommercialiseringsideer til et niveau, hvor det bliver lettere at få private investorer til at investere. Dette sker ved at stille viden og kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en videnbaseret idé med et kommercielt potentiale. IM kan hjælpe forskere og andre personer med at vurdere det kommercielle og faglige perspektiv i forskernes kommercialiserings idé. IM har efterfølgende mulighed for at medfinansiere udviklingen og kommercialiseringen af ideen, såfremt IM vurderer, at ideen har et forretningsmæssigt potentiale. IM udgør således et væsentligt bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og erhvervsliv og potentielle investorer på den anden side. Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, er det Rådet for Teknologi og Innovation og (herefter FI), der er ansvarlig for indsatsen på innovationsmiljøområdet. Indsatsen og aktiviteterne på innovationsmiljøområdet startede i Side 3/3 På det praktiske plan realiseres målene ved, at IM i samarbejde med den innovative iværksætter igangsætter en forundersøgelse af iværksætterens ide eller projekt. Vurderes denne foranalyse positivt påbegyndes arbejdet frem mod et egentlig forprojekt og kommercialisering. Forprojekter organiseres ofte i to faser. Først fase, det primære forprojekt, er et forholdsvist styret forløb, hvor staten bærer den største økonomiske risiko. Anden fase, det sekundære forprojekt, er baseret på kapitaltilførsel på markedslignende vilkår, hvilket betyder færre krav i relation til den statslige deltagelse. Både den primære og den sekundære forprojektkapital ydes inden for rammerne af EU s gruppefritagelsesforordning for støtte til unge innovative virksomheder. Arbejdet frem mod kommercialisering af en idé eller et projekt kan tage flere år. Det er derfor vigtigt, at parterne er grundige i forbindelse med planlægningen af forløbet, så der er samstemmende opfattelser af, hvilke opgaver parterne står overfor. Den statslige medfinansiering er en katalysator i processen frem mod kommercialisering, men der er intet umiddelbart ønske om, at staten skal være med i finansieringen gennem hele forløbet. Når der ikke længere er behov for denne katalysator-effekt, er det ønskeligt, at det statslige engagement afvikles og frigøres til nye investeringer.

4 Indledning Innovationsmiljøer har udgangspunkt i lov om teknologi og innovation 1 (herefter loven) samt bekendtgørelse 2 om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere (herefter bekendtgørelsen) samt bekendtgørelse 3 om revision af godkendte innovationsmiljøer (herefter revisionsbekendtgørelsen) samt nærværende regelsæt. I fortolkningsspørgsmål er det lovteksten, der står over regelsættet. IM s aktiviteter er i væsentligt omfang finansieret af offentlige bevillinger. IM skal derfor både i sin kommunikation med omverdenen og i sin sagsbehandling samt sine procedurer tage hensyn hertil. Det skal af IM s kommunikation og markedsføring klart fremgå, at det er FI, der er den primære finansieringskilde bag initiativet og aktiviteterne. IM skal have skriftlige, interne procedurer for sagsbehandlingen, som alle medarbejdere skal følge. Procedurerne skal bl.a. foreskrive, hvilket skriftligt materiale IM skal udarbejde som led i dokumentation af sagsbehandlingen. Procedurerne skal herudover sikre, at IM behandler alle sager på grundlag af de samme principper og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Side 4/4 Det er IM s pligt både ved igangsætning af samarbejdet og løbende at gøre iværksætteren eller opfinderen (herefter den innovative iværksætter) opmærksom på, hvilke regler og krav der gælder, herunder de krav der stilles til den innovative iværksætter med hensyn til rapportering af økonomiske, faglige og andre oplysninger. IM skal i sin vejledning og disponering være opmærksom på, at der for mange innovative iværksættere er tale om en ny og uvant situation, der bl.a. kan betyde en personlig risiko. IM træffer selv beslutning om, hvilke projekter der skal investeres statslige midler i. Ved disponering af FI s medfinansiering skal IM dog være opmærksom på de overordnede formål med ordningen, hvilket betyder, at den statslige forprojektkapital skal investeres med en særdeles risikovillig profil og således primært finansiere aktiviteter, der ikke umiddelbart kan finde finansiering på almindelige markedsvilkår. Inden for risikoprofilen skal IM disponere forretningsmæssigt fornuftigt med henblik på at opnå et optimalt afkast. IM udvikler selv de investeringsmodeller, der bedst tilgodeser den ønskede investeringsprofil, ligesom IM selv forhandler aftaler om forprojektkapital på plads med de innovative iværksættere. Grundlæggende har FI intet ønske om et længerevarende engagement i de enkelte projekter. FI kan derfor acceptere, at IM afvikler dette, herunder gerne til delta- 1 Lovbekendtgørelse nr. 835 af 13. august Bekendtgørelse nr. XXXX af XX. marts Bekendtgørelse nr af 14. december 2004

5 gere i projektet, under hensyntagen til, at FI opnår et tilfredsstillende resultat og tilbageløb. Om aftalt forkøbsret se 44, stk. 2. Nærværende regelsæt er en del af FI s aftalegrundlag med IM, jævnfør de kontrakter, som FI har indgået med de respektive IM. FI forventer, at regelsættet efterleves nøje, og at sagsbehandling samt procedurer for opbevaring af materiale m.v. sker således, at dette kan efterprøves. I tvivlstilfælde bør IM kontakte FI. Regelsættet er ikke beregnet til udlevering til den innovative iværksætter. FI s og IM s krav til den innovative iværksætter skal fremgå af den individuelle aftale mellem IM og den innovative iværksætter ( 18). Regelsættet har to hovedafsnit. Afsnit A indeholder de direkte forhold mellem FI og IM og afsnit B indeholder forhold mellem IM og den innovative iværksætter. Side 5/5

6 Definitioner af centrale ord og begreber (alfabetisk) Administrationsmidler er beløb, som FI efter regning betaler IM til dækning af IM s varetagelse af forvaltningen af den statslige forprojektkapital. Herunder omkostninger i forbindelse med sagsbehandling af henvendelser om forundersøgelser, forprojekter, behandling af ansøgninger om forprojekter, administration af forprojekter, udgifter i forbindelse med fx indrapportering til FI samt generalomkostninger. Ved generalomkostninger forstås ledelse, udgifter til sekretariat, advokatbistand, revisor mv. Rammen for administrationsmidler tildeles på basis af summen af forprojekt- og forundersøgelseskapital. Annullation foreligger, når IM konstaterer, at et tilsagn til et forprojekt uanset grund ikke bliver udbetalt. Annullationen udgør forskellen mellem det givne tilsagn og det udbetalte beløb. Bekendtgørelsen er Bekendtgørelse nr. XXXX af XX. marts 2010 om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere. Bevillingsbrevet er den årlige aftale mellem FI og IM, hvor bl.a. årets tilsagnsramme for aktiviteterne fastsættes. Side 6/6 Egenfinansiering er den obligatoriske finansiering, som IM på egne og andre private investorers vegne yder sammen med den statslige primære forprojektkapital i henhold til en andel, der er fastsat i regelsættets 21. Immaterielle værdier kan ikke indgå som en del af den krævede egenfinansiering. Egen konto er IM s konto, hvortil FI overfører tilsagnsmidler efter regning til forundersøgelser, administration, opsøgende aktiviteter samt IM s andel af tilbageløb. FastFlow er FI s indrapporteringssystem for projektoplysninger samt til indsendelse af elektronisk fakturering. FI s hovedkonto er FI s konto i Danske Bank (reg kontonr ), hvortil IM s indbetalinger af fx tilbageløb skal ske. Forprojekt er i henhold til bekendtgørelsens 4 den innovative iværksætters arbejde med at bearbejde en ny service-og/eller produktidé frem mod kommercialisering. Forprojektkapital er beløb som, FI stiller til rådighed for IM. Forprojektkapitalen skal anvendes som medfinansiering af innovative iværksættere i form af lån, ansvarligt lån eller kapitalindskud. Forprojektkapitalen opdeles i primær og sekundær forprojektkapital. Der gælder forskellige regler for henholdsvis primær og sekundær forprojektkapital. Forundersøgelse er i henhold til bekendtgørelsens 3 IM s indledende undersøgelse af en ny service-og/eller produktidés holdbarhed og relevans fagligt såvel som markedsmæssigt. Der overføres ingen midler direkte til idéhaveren. Rettighederne til dokumentation af forundersøgelsen tilhører IM. FI stiller et beløb til

7 rådighed for IM til finansiering af IM s forundersøgelse og vurdering af, om der skal etableres et forprojekt. Gruppefritagelsesforordning er EU s bestemmelser om statsstøtte, som findes i Kommissionens forordning ((EF) Nr. 800/208 af 6. august 2008) om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88. Ordlyden af forordningens artikel 35 om støtte til unge innovative virksomheder er gengivet i bilag 1. Henvendelse er IM s første kontakt med den innovative iværksætter, hvor der sker en egentlig foreløbig vejledning og drøftelse af projektidéen. En generel vejledning om ordningens indhold og formål betragtes ikke som en henvendelse. Innovativ iværksætter er i henhold til bekendtgørelsens 2 en enkeltperson (iværksætter og/eller opfinder), juridisk person eller flere personer i forening, der overvejer kommercialisering af en ny service- eller produktidé enten gennem egen virksomhed eller ved salg af ideen mod licens. Klagevejledning er aktuel, når der meddeles afslag og lignende til den innovative iværksætter. Iværksætteren skal oplyses om, at denne afgørelse kan ikke indklages for anden administrativ myndighed, jf. 9 stk. 5 i lov om Teknologi og Innovation. Der kan således ikke klages over, hvorvidt IM ønsker at investere eller ej. Der kan dog klages over eventuelle fejl og mangler i IM s sagsbehandling. Henvendelser herom skal rettes til, Bredgade 40, 1260 København K. Side 7/7 Koncernreglen omhandler i henhold til bekendtgørelsens 11, stk. 3, at IM som hovedregel ikke kan yde medfinansiering til etablerede virksomheder eller virksomheder, som indgår i en koncern som defineret i selskabslovgivningen. Loven er bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation (LBK nr. 835 af 13. august 2008). Opsøgende aktiviteter omfatter primært udgifter til opsøgning af nye projektidéer i forsknings- og/eller erhvervsmiljøer, eksterne aktiviteter samt udgifter til etablering af uddannelses- og kursusforløb. IM kan også afholde udgifter til andre relaterede aktiviteter, som IM igangsætter for at fremme innovative projekter eksempelvis netværk til kapitalkilder, netværk til erhvervslivet mv. Rammen for opsøgende aktiviteter tildeles på basis af summen af forprojekt- og forundersøgelseskapital. Overførselskonto er en konto, som FI opretter i et pengeinstitut med IM som dispositionsberettiget. Til kontoen overføres, efter skriftlig anmodning fra IM, såvel primær som sekundær forprojektkapital. Saldo samt løbende renteindtægter og gebyrer på kontoen tilhører FI. Primær forprojektkapital er den indledende statslige medfinansiering (kapitalindskud, lån, ansvarligt lån), som IM yder på vegne af FI for at fremme etablering og den tidligste udvikling af unge innovative virksomheder.

8 Privat finansiering er finansiering, som andre private investorer end IM yder sammen med den statslige forprojektkapital. Projektselskab er det selskab, der modtager statslig medfinansiering i form af forprojektkapital. Restpuljen består af uudnyttede tilsagn samt de beløb, som kommer ind fra tilbageløb. Restpuljen fordeles mellem IM i forlængelse af halvårsrapporteringen. Revisionsbekendtgørelsen er Bekendtgørelse nr af 14. december 2004 om revision af godkendte innovationsmiljøer. Sekundær forprojektkapital er statslig supplerende medfinansiering (kapitalindskud, lån, ansvarligt lån) til unge innovative virksomheder, som IM yder på vegne af FI. Sekundær forprojektkapital ydes på markedslignende vilkår sammen med andre private investorer. Tilbageløb er indtægter fra medfinansiering (lån, kapitalindskud, ansvarligt lån) ydet til forprojekter, dvs. renter og afdrag på lån samt indtægter fra salg af kapitalandele, udlodning, udbytte, royalties, dividende fra konkurs eller gældssanering mv. Side 8/8 Tiltrukket kapital er summen af IM s egen investering og den private finansiering af forprojekter, herunder også immaterielle værdier. Tiltrukket kapital indberettes af IM via FastFlow og indgår som grundlag for FI s beregning af IM s bevilling via en Balanced Score Card-struktur.

9 Afsnit A: Forhold mellem (FI) og innovationsmiljøer (IM) A.1 Vilkår for IM s administration, journalisering og arkivering af materiale 1. Efter lovens 7, stk. 8 er IM underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Det betyder fx, at IM ved administration af statslig forundersøgelses- eller forprojektkapital skal anvende principperne om god forvaltningsskik, hvilket indebærer: at de personer, der deltager i en sags afgørelse, ikke må være inhabile, at personer, der henvender sig med spørgsmål inden for IM s sagsområde, skal have vejledning, herunder om muligheden for at lade sig repræsentere eller bistå af andre, at en part har ret til aktindsigt, til at blive hørt og til at afgive en udtalelse i sin sag, at afslag skal begrundes, at der skal gives klagevejledning, samt at IM s medarbejdere har tavshedspligt over for 3. mand. Side 9/9 Stk. 2. IM s materiale skal opbevares således, at retten til aktindsigt for parterne kan efterkommes. Der skal oprettes en sag for hver konkret henvendelse, der kommer fra innovative iværksættere. På hver sag skal IM journalisere: korrespondance, kontrakter, erklæringer, aftaler, rapporter og lignende referater og notater fra væsentlige møder og begivenheder, herunder grundlaget og argumenterne for trufne beslutninger. Det skal være muligt at beskrive et sagsforløb alene på grundlag af sagens dokumenter. Stk. 3. IM skal journalisere akterne ved at anvende et anerkendt journaliseringssystem eller ved at påføre det enkelte dokument et sagsnummer samt et fortløbende aktnummer. IM skal have en elektronisk eller fysisk liste over alle sager og en aktliste. Aktlisten skal indeholde en oversigt over alle akter i sagen. IM skal opbevare samtlige akter i en elektronisk eller fysisk sagsmappe, der er direkte tilgængelig for IM. Stk. 4. Foreligger der en afsluttende rapportering af forprojektet, skal IM herefter alene journalisere akter, der er væsentlige for FI s finansiering. Stk. 5. EU s statsstøtteregler kræver, at IM ved hver tildeling af forprojektkapital indhenter og opbevarer en erklæring underskrevet af den innovative iværksætter, så det kan dokumenteres, at betingelserne i EU s gruppefritagelsesforordning for støtte til unge innovative virksomheder er overholdt. Der henvises i øvrigt til bilag 1.

10 Stk. 6. Til brug for FI s årlige statsstøtterapportering til konkurrencemyndighederne skal IM i årsrapporten til FI redegøre for den disponerede forprojektkapital fordelt på lån og kapitalindskud, jf. 8 stk. 10. Stk. 7. IM skal opbevare alle oplysninger omkring forundersøgelser, tildelingen af statslig forprojektkapital, regnskabsmateriale mv., herunder modtagernes CVR/CPR-nr. i minimum 10 år fra det tidspunkt, hvor der senest er udbetalt støtte til projektet. Herefter er det op til IM, at destruere og bortskaffe materialet under forhold, der er betryggende for parterne og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Stk. 8. Ophører IM med at eksistere inden de 10 år er gået, skal materialet sendes til FI ved tidspunktet for ophør. Stk. 9. FI kan fravige bestemmelserne i stk. 7 og stk. 8. A.2 Udbetaling af forprojektkapital (Overførselskonto) 2. FI opretter bankkonto i et pengeinstitut, hvortil FI, efter skriftlig anmodning fra IM, indbetaler forprojektkapital. Kontoen oprettes i FI s navn og indestående samt renteindtægter og gebyrer på kontoen tilhører FI. IM tildeles dispositionsret til kontoen. Side 10/10 Stk. 2. IM s anmodning til FI om indbetaling af forprojektkapital til kontoen skal afpasses likviditetsbehovet ved udbetalingen af forprojektkapital direkte til projektet. Stk. 3. Ved overførsler mærker FI indbetalingerne med året for bevillingen. Stk. 4. IM forestår udbetaling af forprojektkapital fra kontoen direkte til den innovative iværksætter. De enkelte udbetalinger mærkes med reference til, hvilket projekt udbetalingen vedrører. Stk. 5. IM forestår den løbende afstemning af kontoen. Stk. 6. I forbindelse med rapportering for 4. kvartal skal IM sende en opgørelse af tilskrevne renter og gebyrer på kontoen samt afregne disse med FI. Stk. 7. Skema for afstemning af overførselskontoen (bilag 4) er en del af den årlige årsrapport, jf. 8, stk. 10, som revideres og indsendes sammen med den samlede 4. kvartals rapportering. A.3 Godtgørelse af udgifter efter faktura 3. I henhold til den i bevillingsbrevet fastsatte ramme godtgør FI IM s afholdte udgifter til forundersøgelser, administration og opsøgende aktiviteter. Stk. 2. IM skal via FastFlow fakturere hver omkostningsart for sig, dvs., en faktura for forundersøgelser, en faktura for administrationsomkostninger og en faktura for opsøgende aktiviteter. Faktureringen skal registreres i FastFlow i den periode udgiften vedrører.

11 Stk. 3. Faktureringen skal ske til FI månedsvis bagud tillagt moms. På fakturaen skal anføres, hvilken måned og omkostningsart, den vedrører. På baggrund af faktura overfører FI beløbet til IM s egen konto. Se i øvrigt bilag 5. Stk. 4. FI kan efter anmodning fra IM tillade, at en ikke udnyttet del af tilsagnsrammen til forundersøgelser, administration og opsøgende aktiviteter kan anvendes til forprojektkapital samt at en andel af forprojektkapitalen kan overføres til forundersøgelser. Stk.5. FI kan regulere tilsagnet til forundersøgelser, administration og opsøgende aktiviteter forholdsmæssigt med eventuel regulering af tilsagnet om forprojektkapital. A.4 Tilbageløb og vederlag af tilbageløb 4. Tilbageløb fra investering i forprojekter oplyses i IM s kvartalsrapport, jf. 8. Tilbageløb fra statslig forprojektkapital indbetales af IM til FI s konto i Danske Bank (reg.: 0216 konto: ) senest samtidig med indberetning af kvartalsrapporten. Indbetalingen skal påføres IM s navn og mærket Tilbageløb, for hvilken periode tilbageløbet vedrører og tilbageløbets opdeling på henholdsvis lån og kapital (aktier mv.). Se i øvrigt bilag 5. Side 11/11 Stk. 2. FI betaler IM op til 50 % i vederlag af tilbageløbet fra den primære forprojektkapital. For vederlag udover 5 mio. kr. pr. år, skal IM imidlertid redegøre særskilt for, hvorledes miljøet har til hensigt at anvende vederlaget. FI kan knytte betingelser om anvendelse af vederlaget fra tilbageløb. Stk. 3. IM skal via FastFlow sende fakturaer til FI vedrørende IM s vederlag fra tilbageløbet plus moms samtidig med indrapportering af kvartalsrapport, hvorefter FI bestræber sig på at overføre beløbet til IM s egen konto seneste to måneder efter udløbet af det kvartal, det vedrører. Stk. 4. Vederlaget fra tilbageløb skal anvendes i IM. IM kan selv beslutte, i hvilket omfang vederlaget skal anvendes til finansiering af innovative projekter (se 22 stk. 4), opsøgning af ideer fra forskningsmiljøer mv., netværksopbygning, kompetenceopbygning, administration og lign. i IM, jf. 6 i bekendtgørelsen. Stk. 5. IM skal anvende deres vederlag fra tilbageløb med fradrag af skat til formål nævnt i stk. 4. IM er berettiget til at anvende vederlaget til de nævnte formål i såvel det kalenderår, hvor tilbageløbet konstateres, samt i efterfølgende kalenderår. Opnår IM senere en skattebesparelse på grund af forhold, som har oprindelse i tilbageløbet, skal det sparede beløb ligeledes anvendes til formål efter stk. 4. Der er ikke krav om, at tilbageløb fra IM s egne investeringer skal genanvendes efter stk. 4. Stk. 6. Såfremt vederlaget fra tilbageløb ikke anvendes af IM til formål nævnt i stk. 4, skal beløbet tilbagebetales til FI. A.5 Annullerede tilsagn 5. FI kan tillade genanvendelse af annullationer. IM kan kun søge om genanvendelse for beløb, der er oplyst i kvartalsrapporten. Ved ansøgning om genan-

12 vendelse af annullationer skal IM kunne godtgøre, at der i den pågældende sag er sendt et bindende tilsagn til den innovative iværksætter, jf. 18, stk. 5. Der sondres mellem om annullationer vedrører tilsagn i samme eller tidligere bevillingsår, og om bevillingsbeløbet er indbetalt på overførselskontoen jf. 2 eller ej. Stk. 2. IM kan efter ansøgning maksimalt genanvende 9 % af det annullerede beløb til administration og maksimalt 10 % af det annullerede beløb til forundersøgelser. Akkumulerede annullationer pr. kvartal på under kr kan ikke genanvendes. A.5.1 Annullerede tilsagn for det aktuelle bevillingsår 6. Tilsagn om forprojektkapital, som IM annullerer for det aktuelle bevillingsår, kan IM uden yderligere tilladelse fra FI genanvende inden for året til nye tilsagn om forprojektkapital. Stk. 2. Ønsker IM en del af det annullerede tilsagn genanvendt til administration og forundersøgelser, skal IM sende en anmodning herom til FI. I anmodningen skal IM opgøre det samlede annullerede beløb. Hvis den af FI udbetalte bevilling er større end årsbevillingen minus annullationen, skal differencen indbetales til FI s hovedkonto i Danske Bank (reg.: 0216 konto: ). Indbetalingen skal mærkes med IM s navn og Genanvendte annullationer. Side 12/12 Stk. 3. Ved FI s tilladelse til at genanvende (efter en evt. indbetaling til FI s hovedkonto af udbetalt beløb), opskriver FI det aktuelle bevillingsårs tilsagnsrammer for forundersøgelser og administrationsomkostninger, og tilsagnsrammen for det annullerede forprojektkapital nedskrives tilsvarende. A.5.2 Annullerede tilsagn fra et tidligere bevillingsår 7. Annullerede tilsagn om forprojektkapital fra et tidligere bevillingsår kan IM søge FI om godkendelse til at genanvende til nye tilsagn om forprojektkapital, administration og forundersøgelser. I anmodningen herom skal IM opgøre det samlede annullerede beløb. Hvis den af FI udbetalte bevilling er større end årsbevillingen minus annullationen, skal differencen indbetales til FI s hovedkonto i Danske Bank (reg.: 0216 konto: ). Indbetalingen skal mærkes med IM s navn og Genanvendt annullationer. Stk. 2. Ved FI s tilladelse til genanvendelse opskriver FI (efter en evt. indbetaling til FI s hovedkonto) det aktuelle bevillingsårs tilsagnsrammer for forprojektkapital og eventuelt rammerne for administration, forundersøgelser og opsøgende aktiviteter med det beløb, der tillades genanvendt. Tilsagnsrammen for det tidligere bevillingsår, hvor annullationen er sket, nedskrives tilsvarende. Stk. 3. Hvis IM ikke ønsker at genanvende en annulleret bevilling fra et tidligere bevillingsår, skal IM straks orientere FI herom, og bevillingsårets ramme vil blive nedskrevet. Eventuelt udbetalt andel skal samtidig indbetales til FI s hovedkonto.

13 A.6. Rapportering og tilsyn 8. IM skal jf. bekendtgørelsens 14 rapportere faglige og økonomiske resultater til FI i henhold til FI s rapporteringsvilkår, se endvidere 2 stk. 6 & 7 samt bilag 5. Stk. 2. Faglig rapportering sker halvårligt og omfatter: - Antallet af igangsatte forundersøgelser - Antallet af igangsatte forprojekter, som har fået tilført primær forprojektkapital - Antallet af igangsatte forprojekter, som har fået tilført sekundær forprojektkapital - Antallet af forprojekter, der videreføres efter ophøret af den offentlige finansiering (exits) - Indikatorer på IM s samarbejde med universiteter. - En beskrivelse af de gennemførte investeringer på basis af skemaet i bilag 2. Stk. 3. FI kan i særlige tilfælde kræve hyppigere rapportering end anført i stk. 2. Side 13/13 Stk. 4. Den økonomiske rapportering sker hvert kvartal. Rapportering sker elektronisk og indtil videre ligeledes pr. brev. Skriftlige rapporter skal være underskrevet af IM s tegningsberettigede direktør. Stk. 5. IM skal anvende FI s database for projektoplysninger (FastFlow) til indsendelse af fakturaer, økonomiske og faglige oplysninger. Stk. 6. IM aflægger halvårsrapport (1. januar -30. juni) inklusiv en vurdering af behovet for en regulering af bevillingsrammen senest 15. august hvert år (oplysninger pr. 30. juni). Halvårsrapporten danner grundlag for evt. regulering af IM s tilsagn i forhold til restpuljen. Stk. 7. IM aflægger kvartalsrapport senest 1. maj og 1. november (oplysninger henholdsvis pr. 1. april og 1. oktober). De to kvartalsrapporter danner ikke grundlag for regulering, medmindre IM har tilsagn, der ikke kan udnyttes. Stk. 8. Har IM ikke udnyttet hele bevillingen i finansåret kan IM senest 15. december ansøge om lov til at overføre restbevillingen til det efterfølgende finansår. Stk. 9. Senest 1. februar det efterfølgende år aflægger IM 4. kvartalsrapport. Stk. 10. Den endelige årsrapport skal være revideret af IM s revisorer. Årsrapporten skal bestå af: - Den samlede rapport for bevillingsåret udskrevet fra FastFlow - Afstemningsskema vedr. overførselskontoen (bilag 4) - Rapportering om den disponerede forprojektkapital fordelt på lån og kapitalindskud, til brug for rapportering af statsstøtte jf 1 stk. 6 - Rapportering om disponerede primære forprojektkapital fordelt på nye og igangværende forprojekter, jf. 16 stk. 4.

14 Sammen med den endelige årsrapport skal IM s officielle årsregnskab vedlagt revisionsprotokol sendes til FI senest 31. maj det efterfølgende år. 9. IM skal som grundlag for de indrapporterede oplysninger om forprojekter være i besiddelse af dokumentationsmateriale/projektoversigt, der specificerer de indberettede oplysninger på enkeltprojekter, se endvidere 1. Stk. 2. Herudover skal IM være indstillet på i samarbejde med FI at udarbejde ad hoc rapporter og bidrage til at besvare spørgsmål til Folketinget, pressen mv. Stk. 3. IM skal én gang årligt, senest 1. april det efterfølgende år, sende FI en opgørelse over sager, hvortil FI stadig har ydet finansiering opdelt på lån og/eller kapitalandele. Opgørelsen skal indeholde oversigt over sager, der er afviklet, samt projektselskaber som er trådt i betalingsstandsning eller gået konkurs i årets løb, jf. bilag 3. A.7. Revision af Innovationsmiljøer 10. Ud over de regler, der gælder for aktieselskabers revision, fremgår det af revisionsbekendtgørelsen nr af 14. december 2004, hvilke yderligere krav FI stiller til IM s revisor og dennes revision af IM. Side 14/14 A.8. Grundlag for Balanced Score Card 10A. Til brug for FI s allokering af midler til det enkelte IM anvendes en Balanced Score Card-struktur, hvor allokeringen sker på baggrund af to elementer. Dels en grundbevilling, hvis størrelse afhænger af IM s volumen. Dels en performanceafhængig bevilling, der baseres på IM s performance på tiltrukket kapital og tilbageløb, relativt i forhold til den investerede forprojektkapital. Stk. 2. Som tiltrukket kapital kan IM medregne: 1. Kapital tilført af IM (inkl. den obligatoriske egenfinansiering af den primære investering) 2. Tilførsel af egenkapital som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller på anden måde fremgår af regnskaber for personligt ejede virksomheder. 3. Lån som fremgår af regnskaber eller på anden måde kan dokumenteres (inkl. forpligtende tilsagn). 4. Immaterielle værdier, som fx værdi af ide, såfremt der foreligger en revisorattesteret opgørelse af værdien. 5. Stifters kapitalindskud. Andre former for tiltrukket kapital kan alene medregnes efter skriftlig godkendelse af FI. Stk. 3. Oplysning om tiltrukket kapital indgives af IM til FI via FastFlow i første kvartalsrapport efter det tidspunkt, hvor der er opnået en forpligtende skriftlig aftale herom med investorkredsen. Såfremt der efterfølgende ændres ved aftalen, hvorved der tilføres yderligere kapital, medregnes alene differencen i opgørelsen af tilført kapital. Såfremt der efterfølgende ændres ved aftalen, hvorved der tilføres mindre kapital, modregnes differencen i opgørelsen af tilført kapital.

15 Afsnit B: Innovationsmiljøers vilkår og opgaver i forhold til den innovative iværksætter B. 1. Hvem kan modtage forprojektkapital? 11. I henhold til bekendtgørelsens 11, stk. 3 må IM som hovedregel ikke tildele forprojektkapital til etablerede virksomheder. FI administrerer reglen således, at en innovativ iværksætter/virksomhed for at modtage forprojektkapital skal leve op til kravene for unge innovative virksomheder i gruppefritagelsesforordningens artikel 35. Det vil sige, at modtageren - maksimalt beskæftiger 50 ansatte på det tidspunkt, hvor den modtager forprojektkapital - har en omsætning og/eller samlet årlig balance på mindre end 75 mio. kr. i det regnskabsår, hvor den modtager forprojektkapital - i henhold til CVR-registret har eksisteret i mindre end seks år på det tidspunkt, hvor den modtager forprojektkapital - i etableringsåret har udgifter til forskning og udvikling på mindst 15 % af de samlede driftsudgifter i årsregnskabet eller - har haft udgifter til forskning og udvikling på mindst 15 % af de samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for modtagelsen af forprojektkapital. Side 15/15 Stk. 2. Et forprojekt skal være forankret og have hovedaktiviteter i Danmark, og projektselskabet skal være registreret i Danmark. 12. En innovativ iværksætter kan ikke modtage forprojektkapital, hvis den innovative iværksætters virksomhed er koncernforbundet med en etableret virksomhed, når virksomheden starter med at modtage primær forprojektkapital. Primær forprojektkapital kan ikke anvendes til at finansiere udviklingsaktiviteter i etablerede virksomheder, nye datterselskaber eller søsterselskaber under etablerede virksomheder. Stk. 2. Afgrænsningen af begrebet koncernforbunden virksomhed følger selskabslovgivningen. Stk. 3. FI tillader, at IM yder primær forprojektkapital til koncernforbundne selskaber, hvis selskaberne opfylder betingelserne i 11, samt moderselskabets formål og aktivitet alene er kapitalbesiddelse og finansiering af projektselskabet. B.2. IM s indledende projektvurdering (Forundersøgelse) Omfang og gennemførelse 13. På baggrund af henvendelse fra den innovative iværksætter skønner IM, om der er behov for at gennemføre en forundersøgelse forud for igangsættelse af et egentlig forprojekt (tildeling af forprojektkapital til den innovative iværksætter) og i givet fald omfanget af denne forundersøgelse. Projektplan, aktivitetsbeskrivelse og budget 14. IM og den innovative iværksætter skal udarbejde en kortfattet projektplan, aktivitetsbeskrivelse og budget forud for igangsættelse af forundersøgelsen. Materialet skal være underskrevet af både IM og den innovative iværksætter.

16 Stk. 2. IM kan indenfor tilsagnsrammen for forundersøgelser i gennemsnit anvende kr pr. forundersøgelse. Gennemsnittet beregnes årligt for forundersøgelser, der er afsluttet i samme kalenderår. En forundersøgelse bør højest tage 6 måneder. Afsluttende regnskab og rapport 15. Hvis IM vurderer, at den innovative iværksætters projektidé ikke er gennemførlig, skal IM afslutte forundersøgelsen og udarbejde et skriftligt begrundet afslag til den innovative iværksætter om årsagen til den manglende videreførelse, samt et afsluttende regnskab for de ved forundersøgelsen afholdte omkostninger. B.3 Vilkår for tildeling af primær forprojektkapital Aftale og tilsagn om medfinansiering 16. IM kan investere primær forprojektkapital (lån, kapitalindskud, ansvarlige lån) på højst kr per forprojekt. Stk. 2. I 2010, 2011 og 2012 forhøjes denne grænse til kr For projekter, hvor investeringen af primær forprojektkapital herved forventes at overstige kr , kan investeringen opdeles i to eller flere rater, hvor IM først træffer afgørelse om investering af den del af forprojektkapitalen, der overstiger kr , når og hvis der er behov for tilførsel af yderligere kapital, dog senest inden udgangen af Side 16/16 Stk. 3. For forprojekter, hvor IM i henhold til tidligere regler om de minimisstøtte har investeret primær forprojektkapital på op til kr , og hvor der ikke er investeret sekundær forprojektkapital, kan IM i 2010, 2011 og 2012 investere yderligere primær forprojektkapital op til den i stk. 2 anførte grænse. Stk. 4. IM s investeringer af yderligere primær forprojektkapital efter stk. 3 kan maksimalt andrage 30 % af den ramme for primær forprojektkapital, som IM får stillet til rådighed af FI i hvert af årene 2010, 2011 og IM skal redegøre særskilt for dette i årsrapporten. Stk. 5. FI kan efter ansøgning fra IM godkende, at grænsen i stk. 4 overskrides, hvor dette er særligt begrundet. 17. Udgået. 18. IM og den innovative iværksætter skal, før et forprojekt påbegyndes, indgå en aftale herom. Aftalen er IM s tilsagn til den innovative iværksætter om, at IM på egne og statens vegne vil medfinansiere projektet med primær forprojektkapital. Aftalen skal vedlægges en projektplan, jf. 20. Kommentar [KJA1]: Nu 11 stk. 2. Stk. 2. Det skal af aftalen fremgå: 1. hvilke opgaver, der påhviler IM 2. hvilke opgaver, der påhviler den innovative iværksætter, 3. i hvilket omfang den innovative iværksætter kan have andre erhvervsmæssige aktiviteter ved siden af forprojektet

17 4. at den innovative iværksætter ikke må lade tredjemand blive bekendt med projektet eller dele heraf uden IM s samtykke. 5. hvilken type forprojektkapital, der vil blive anvendt samt omfanget af den private andel af finansieringen. 6. i hvilket omfang forprojektkapitalen skal anvendes til lån og/eller til tegning af selskabskapital i projektselskabet 7. rater for udbetaling og forrentning af lån ifølge projektbudgettet 8. vilkår for eventuel tilbagebetaling af forprojektkapital, 9. at indtil et eventuelt lån er tilbagebetalt, må projektets resultater, hverken helt eller delvist udnyttes af tredjemand uden IM s skriftlige samtykke 10. vilkår for IM s eventuelle andel af licensindtægter 11. at såfremt projektet ikke placeres i et projektselskab med status af aktie- eller anpartsselskab, skal regnskab for anvendelse af forprojektmidler revideres efter regler, der er parallelle til revision af aktie- og anpartsselskaber 12. IM s honorarsatser per time 13. vilkår for opsigelse af aftalen 14. vilkår ved afvigelse af aftalen 15. følger ved misligholdelse 16. regler for bogføring og rapportering til IM (jf. 33) Side 17/17 Stk. 3. IM skal sikre, at modtagere af forprojektkapital forpligter sig til at administrere, rapportere og anvende midlerne efter de gældende regler. Stk. 4. Det skal fremgå af aftalen med den innovative iværksætter, at tilgodehavendet eller ejerandelen tilhører FI, men forvaltes af IM. Kapitalandele, der tilhører FI, skal være noteret på navn. Hvis FI s godkendelse af IM ophører, overgår forvaltningen vedrørende investeringen til FI, medmindre andet aftales. Stk. 5. I forholdet mellem FI og IM anses forprojektkapitalen for disponeret, når IM har sendt et bindende tilsagn til den innovative iværksætter. Stk. 6. Oplysning om disponeret forprojektkapital indgives af IM til FI via Fast- Flow i første kvartalsrapport efter det tidspunkt, hvor der er afgivet tilsagn, jf. stk. 5. Ikke-gældserklæring 19. IM skal oplyse den innovative iværksætter om, at det betragtes som misligholdelse af aftalen, hvis oplysningerne i ikke-gældserklæringen, jf. bekendtgørelsens 11 stk. 2, til det offentlige er urigtige, og det efterfølgende konstateres, at der bevidst er givet urigtige oplysninger. Projektplan til forprojektet 20. IM skal sikre, at en projektplan udarbejdes inden forprojektet sættes i gang. Projektplanen skal som minimum omfatte en aktivitetsbeskrivelse og et budget for det samlede forprojekt. Aktivitetsbeskrivelsen og budgettet opdeles i kvartårlige perioder. Projektplanen indgår som bilag til aftalen med den innovative iværksætter. Stk. 2. Det skal af projektplanen som minimum fremgå: 1. hvilke aktiviteter, der vil blive udført i projektperioden

18 2. tidsplan for aktiviteterne med tilhørende milepæle 3. samtlige projektrelaterede udgifter, herunder alle de udgifter IM kan medfinansiere i projektet 4. projektrelaterede indtægter 5. i hvilket omfang forprojektkapitalen skal anvendes til aflønning af den innovative iværksætter. Stk. 3. Projektplanen skal ved underskrift godkendes af den innovative iværksætter og IM. IM s egenfinansiering 21. IM skal selv eller sammen med andre private investorer investere i det primære forprojekt (lån, kapitalindskud, ansvarlige lån) med et beløb, der svarer til mindst 18 % af den samlede statslige og private investering. IM s andel af egenfinansieringen skal til enhver tid udgøre mindst 10 % af den samlede primære investering. Den primære statslige forprojektkapital kan således maximalt udgøre 82 % af det primære forprojekts samlede finansiering. Stk. 2. For den del af investeringen i det primære forprojekt, der bliver ydet af IM, i form af lån eller kapitalindskud, skal der være parallelitet mellem IM s investering og investeringen på FI s vegne med hensyn til valg af investeringsinstrument. Såfremt IM selv jf. 22 stk. 4 yder en del af investeringen i det sekundære forprojekt, gælder tilsvarende regler. Side 18/18 Stk. 3. IM skal udbetale IM s egenfinansiering løbende og forholdsmæssigt i forhold til udbetalingen af den statslige forprojektkapital. B.4 Vilkår for tildeling af sekundær forprojektkapital 22. Sekundær forprojektkapital må kun anvendes til finansiering af projekter, der tidligere har modtaget primær forprojektkapital, medmindre FI giver tilladelse til andet. Tildeling af sekundær forprojektkapital kan alene ske til unge innovative virksomheder, jf. 11. Stk. 2. Det aftalegrundlag, der blev indgået i forbindelse med tildeling af primær forprojektkapital, tilpasses og ajourføres i nødvendigt omfang i forbindelse med tildeling af sekundær forprojektkapital. Aftaler om tilførsel af sekundær forprojektkapital udfærdiges skriftligt. Stk. 3. Den sekundære forprojektkapital (kapitalindskud, lån, ansvarligt lån) kan alene ydes, hvor private investorer investerer den øvrige kapital på kommercielle vilkår. Stk. 4. Den sekundære statslige forprojektkapital kan maksimalt udgøre 40 % af den kapital der bliver ydet som sekundær finansiering og højst kr pr. forprojekt. De resterende, minimum 60 %, skal finansieres af private investorer. IM kan ikke uden FI s godkendelse selv deltage med sekundær finansiering. Stk. 5. For den del af forprojektkapitalen, der bliver ydet som sekundær finansiering, skal der på enhver måde gælde samme rettigheder for den private og statsli-

19 ge kapital, og der skal være parallelitet mellem investeringen på FI s vegne og den private finansiering. B.5 Generelt om finansiering og udbetaling af forprojektkapital 23. IM kan anvende de finansieringsinstrumenter til primær og sekundær statslig forprojektkapital til den innovative iværksætter, som fremgår af bekendtgørelsen 10. For køb af ydelser fra IM gælder bekendtgørelsens 9 stk. 2. B.5.1 Udbetaling af forprojektkapital Generelle regler 24. De første udbetalinger af primær forprojektkapital skal ske senest 6 måneder efter, at aftalen om tildeling af tilsagn er givet til den innovative iværksætter. Stk. 2. Primær forprojektkapital skal være udbetalt senest to år efter, at aftalen med den innovative iværksætter er underskrevet. Stk. 3. IM kan i særlige tilfælde godkende, at udbetaling af primær forprojektkapital varer i op til tre år. Stk. 4. Sekundær forprojektkapital skal være udbetalt senest 6 år efter, at aftalen om primær forprojektkapital er underskrevet. Side 19/19 Stk. 5. FI kan dispensere for ovenstående regler, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. B.5.2 Udbetaling af forprojektkapital som lån 25. Hvis der foreligger specificeret budget for udgiftsposter, kan IM s udbetaling af primær forprojektkapital som lån til den innovative iværksætter ske ratevis med udbetaling af forskud på op til kr. Stk. 2. Hvis der ikke foreligger et specificeret budget, skal IM s udbetaling af primær forprojektkapital som lån, som hovedregel foretages efter regning. 26. IM kan aftale, at lån i stedet for renter eller i kombination hermed honoreres med en andel af virksomhedens omsætning, overskud eller lignende. Ansvarligt lån 27. IM kan aftale, at forprojektkapitalen bliver ydet som ansvarligt lån. Konvertering af lån til kapitalindskud 28. IM kan aftale, at hovedstolen på et ydet lån med renter eller anden honorering, jf. 26 og 27, bliver konverteret til en kapitalandel i den innovative iværksætters selskab. Tilskrevne renter, eller anden honorering, der konverteres til kapitalindskud, betragtes ikke som tilbageløb. Stk. 2. Konverteringskursen fastsættes under hensyntagen til markedskurs og skønnet fremtidig indtjening. Ved konvertering skal kursfastsættelsen altid forklares og dokumenteres på sagen.

20 B.6 Vilkår for forprojektkapital som kapitalindskud 29. IM kan yde primær og sekundær statslig forprojektkapital i form af kapitalindskud, herunder anpartskapital eller aktiekapital, jf. lovens 9, stk. 2. Stk. 2. IM skal ved tegning af primær forprojektkapital, som anparts- eller aktiekapital have forelagt eventuel vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance, som måtte være eller blive udarbejdet i forbindelse med projektselskabets etablering. Vurderingsberetningen med tilhørende åbningsbalance skal følge selskabslovgivningens almindelige bestemmelser. Herudover skal IM have kopi af senest foreliggende revideret årsrapport for projektselskabet, som måtte være udarbejdet. Stk. 3. IM skal ved tegning af sekundær forprojektkapital have projektselskabets seneste reviderede årsrapport. Herudover skal IM have et urevideret perioderegnskab. Perioderegnskabet skal minimum omfatte en periode fra seneste reviderede regnskab - årsrapport eller eventuelt reviderede perioderegnskab - og indtil 2 måneder før aftalen om sekundær forprojektkapital indgås. Stk.4. IM skal ved tegning af primær og sekundær kapital i øvrigt tilvejebringe en sådan ajourført viden om projektselskabets økonomiske forhold, som må anses for rimeligt under hensyntagen til varetagelsen af statens midler. Side 20/20 Ejeraftale 30. IM skal sikre, at der bliver indgået en ejeraftale mellem den innovative iværksætter og IM, hvori der bl.a. aftales: - at den ejerandel som IM forvalter på vegne af staten umiddelbart og uden juridiske begrænsninger og økonomiske konsekvenser kan overdrages til en anden forvalter, hvis IM ophører med at eksistere, eller IM ikke længere er godkendt af ministeren. - at IM enten skal være repræsenteret i selskabets bestyrelse eller udpege mindst en kompetent repræsentant, indtil der tilføres sekundær forprojektkapital. - at der i selskaber, hvor IM alene har investeret primær kapital ikke må anvendes midler til bestyrelseshonorar til ansatte i IM eller til andre, der har økonomiske interesser i IM. - at IM s eventuelle repræsentant i bestyrelsesarbejdet deltager på samme vilkår som den øvrige bestyrelse fra det tidspunkt, hvor der er investeret sekundær forprojektkapital. - at vilkårene for overdragelse af ejerandele (kapitalandele) aftales så det sikres at aktier/anparter kan overdrages på markedsvilkår. - at vilkårene for eventuelle kapitalforhøjelser aftales - se endvidere 44 stk at nye aktionærer, kan indtræde i ejeraftalen og vilkårene herfor. - at andre centrale vilkår i henhold til almindelige ejeraftaler reguleres. B.7. Den innovative iværksætters afrapportering til innovationsmiljøet B.7.1 Den løbende rapportering 31. Den innovative iværksætter skal aflægge periodevise regnskaber og rapporter for forprojektet til IM for at holde IM løbende orienteret om projektets fremdrift.

21 32. Hvis den innovative iværksætter selv udfører bogføring, udarbejder projektregnskaber og rapporter, har IM pligt til at give den innovative iværksætter en vejledning om opfyldelse af kravene til den innovative iværksætters rapportering. Bogføring, rapportering mv. 33. IM skal aftale med den innovative iværksætter: 1. at dennes regnskaber og rapporter skal gøre IM i stand til at kontrollere, at forprojektkapitalen bliver anvendt til de planlagte formål og på forsvarlig vis, 2. at alle projektrelaterede udgifter og indtægter bliver bogført i et regnskab, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende forprojektet og giver mulighed for, at der løbende kan redegøres for projektets økonomi, 3. at alle projektrelaterede udgifter skal kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være bogførte og opbevaret i overensstemmelse med bogføringsloven, 4. at afvigelser (såvel aktiviteter som økonomi) i forhold til det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen, skal særskilt kommenteres, 5. at afvigelser i projektbudgettet på mere end 20% skal godkendes af IM, 6. at ikke godkendte afvigelser fra projektbudget ikke kan forventes dækket af forprojektkapitalen, med mindre IM efterfølgende særligt godkender dette, 7. at denne ved underskrift skal godkende rapporter og regnskaber, 8. at denne skal registrere timeforbrug, som IM skal godkende, hvis den innovative iværksætter anvender mere end kr. af den primære forprojektkapital til egen løn, med mindre den innovative iværksætter er ansat i et selskab fx et aktie- eller anpartsselskab, hvori projektet/aktiviteten foregår, og der er indgået ansættelseskontrakt mellem bestyrelsen og den innovative iværksætter, der indebærer, at den innovative iværksætter er fuldtidsansat. Side 21/ IM skal aftale med den innovative iværksætter, at IM senest 5 måneder efter afslutning af regnskabsåret får en revideret årsrapport med tilhørende revisionsprotokol. Samtidig skal IM have oplysninger om alle væsentlige økonomiske aftaler, herunder om overdragelse af aktiver og/eller passiver over kr m.v. Stk. 2. IM skal give den innovative iværksætter de oplysninger, der er nødvendige til dennes årsrapport/selvangivelse. B.7.2 Den afsluttende rapportering 35. Et projekt er aktivt så længe IM direkte deltager i udvikling af projektet. I udbetalingsmæssig forstand betragtes forprojektet som afsluttet, seneste 6 måneder efter sidste udbetaling af den statslige primær/sekundær forprojektkapital er sket til den innovative iværksætter. Afsluttes projektet alene med primær forprojektkapital skal projektet være afrapporteret senest 3½ år efter aftalen om forprojektkapital er underskrevet. Videreføres projektet med sekundær forprojektkapital skal projektet være afrapporteret senest 6½ år (jf. 24) efter aftalen om primært forprojektkapital er underskrevet. Dette sker uafhængigt af at projektet giver eller forventes at give et positivt tilbageløb.

22 36. Der skal udarbejdes en afsluttende rapport om projektet senest i kvartalet efter det kvartal, hvori projektet afsluttes. Rapporten skal give en vurdering af projektet, herunder om de fastsatte mål er nået. 37 Sammen med den afsluttende rapport jf. 36 skal IM have et afsluttende revideret projektregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for forbrugte forprojektmidler. Projektregnskabet skal indeholde samtlige projektrelaterede udgifter og eventuelle indtægter. Stk. 2. Det afsluttende projektregnskab skal godkendes og underskrives af den innovative iværksætter. Stk. 3. Er projektet etableret som eneste aktivitet i et aktie- eller anpartsselskab, betragtes årsrapporter med tilhørende revisionsprotokollat som projektregnskab. 38. IM har pligt til af føre tilsyn med projektet, indtil FI s finansiering af projektet er afviklet. B.7.3 Krav til revision og revisorerklæringer 39. Årsrapporter, periode- og projektregnskaber mv., der skal revideres i henhold til nærværende regelsæt, skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Side 22/ IM skal aftale med den innovative iværksætter, at IM kan kræve nærmere oplysninger om den udførte revision fra den innovative iværksætter eller dennes revisor. 41. IM skal kræve, at såfremt selskabets revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, herunder tilsidesættelse af tilsagnsvilkår af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, er revisor forpligtet til straks at gøre den innovative iværksætter opmærksom på dette. IM skal desuden kræve, at revisor kontrollerer, at den innovative iværksætter inden tre uger giver IM meddelelse herom. Revisor skal acceptere, at i modsat fald er det revisors pligt at underrette IM. Meddelelsen skal i alle tilfælde være ledsaget af revisorerklæring eller i særlige tilfælde et revisionsprotokollat med tilhørende bemærkninger. 42. Skifter den innovative iværksætter-revisor, er det den innovative iværksætters pligt straks at underrette IM herom. Krav om erklæringer (afrapporteringer) fra den innovative iværksætters revisor og disses indhold 43. IM skal aftale med den innovative iværksætter, at dennes revisor i revisionsprotokollen vedrørende årsrapporter eller afsluttende regnskab for den tildelte forprojektkapital erklærer, at den anvendte offentlige finansiering er anvendt i overensstemmelse med aftalen. B.8 Afvikling af investeringer B.8.1 Salg af og tilbageløb fra kapitalandele, forkøbsret. 44. IM s salg af statens kapitalandele skal ske under skyldig hensyntagen til

23 markedsprisen og den fremtidige indtjening i selskabet. Stk. 2. IM kan på FI s vegne aftale, at den innovative iværksætter får forkøbsret til mindst markedskurs og markedsvilkår, hvis FI ønsker at sælge sine kapitalandele til private. Gives der forkøbsret skal vilkårene for kursfastsættelsen altid forklares og dokumenteres på sagen. Stk. 3. FI s andel af tilbageløb fra forprojektmidler tilhører FI og skal indbetales på ministeriets konto, jf. 4. B.8.2 Nedskrivning af gæld til innovationsmiljøet 45. IM og den innovative iværksætter kan indgå en skriftlig aftale om hel eller delvis gældsnedskrivning af den samlede forprojektkapital, der er ydet som lån, hvis projektet ikke fuldføres, udnyttes eller IM skønner, at projektet ikke lader sig realisere. Stk. 2. IM s godkendelse forudsætter, at anmodning fra den innovative iværksætter om gældsnedskrivning er vedlagt: - afsluttende projektregnskab eller - det senest reviderede årsrapport og/eller revideret perioderegnskab i tiden frem til dagen for nedskrivning. Side 23/23

24 Bilag 1: Gruppefritagelsesforordning for støtte til unge innovative virksomheder Uddrag af KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelses-forordning) Artikel 35 - Støtte til unge innovative virksomheder 1. Støtte til unge innovative virksomheder er forenelig med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87, stk. 3, og er fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, forudsat at betingelserne i stk. 2 til 5 i nærværende artikel er opfyldt: 2. Støttemodtageren skal være en lille virksomhed, der har eksisteret i mindre end seks år på tidspunktet for tildelingen af støtten. 3. Støttemodtagerens udgifter til forskning og udvikling skal udgøre mindst 15 % af virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for støttetildelingen, eller i tilfælde af en nystartet virksomhed uden forudgående afsluttede regnskaber, i revisionen af det indeværende regnskabsår, som attesteret af en ekstern revisor. Side 24/24 4. Støttebeløbet må ikke overstige 1 mio. EUR. I regioner omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra a), må støttebeløbet dog ikke overstige 1,5 mio. EUR, og i regioner omfattet af undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), må den ikke overstige 1,25 mio. EUR. 5. Støttemodtageren kan kun modtage støtte én gang i løbet af den periode, virksomheden opfylder betingelserne for at blive betragtet som en ung innovativ virksomhed. Innovationsmiljøets kontrol med støttemodtagere Det er IM s pligt at påse, at den innovative iværksætter til opfylder kravene til støttemodtagere i gruppefritagelsesforordningens 35, når de modtager forprojektkapital. IM skal informere den innovative iværksætter om gruppefritagelsesforordningens bestemmelser. Ved enhver tildeling af forprojektkapital skal IM indhente en erklæring fra den innovative iværksætter, hvoraf det fremgår, at modtageren - maksimalt beskæftiger 50 ansatte på det tidspunkt, hvor den modtager forprojektkapital - har en omsætning og/eller samlet årlig balance på mindre end 75 mio. kr. i det regnskabsår, hvor den modtager forprojektkapital - i henhold til CVR-registret har eksisteret i mindre end seks år på det tidspunkt, hvor den modtager forprojektkapital

25 - i etableringsåret har udgifter til forskning og udvikling på mindst 15 % af de samlede driftsudgifter i årsregnskabet eller - har haft udgifter til forskning og udvikling på mindst 15 % af de samlede driftsudgifter i mindst et af de tre år forud for modtagelsen af forprojektkapital IM skal samtidig indhente oplysninger hos den innovative iværksætter om eventuel anden modtaget støtte under gruppefritagelsesforordningen for unge innovative virksomheder. IM skal i den forbindelse tilse, at den akkumulerede støtte ikke overstiger loftet i gruppefritagelsesforordningens artikel 35 stk. 4.. IM skal sikre, at den innovative iværksætter bekræfter rigtigheden af de anførte oplysninger ved sin underskrift. IM skal tillige indhente erklæring fra iværksætterens revisor med attestation for rigtigheden af de regnskabsoplysninger vedr. udgifter til forskning og udvikling, som den innovative iværksætter har oplyst i sin erklæring. FI s rapportering til Kommissionen FI skal én gang årligt rapportere til Kommissionen om statsstøtte ydet via innovationsmiljøerne ydet under gruppefritagelsesforordningen for unge innovative virksomheder, jf. 1 stk. 6. Side 25/25 Tilsyn med støtteudbetalinger I forhold til EU-kommissionen har FI ansvaret for at påse, at der ikke sker for høje støtteudbetalinger. Derfor skal IM s revisor i forbindelse med sin revision af IM påse, at IM ved medfinansieringen med statslige midler følger de anvisninger, FI har udstukket. Sager om fejlagtige støtteudbetalinger opstår typisk i forbindelse med klager fra konkurrenter. Hvis EU-kommissionen giver en klager medhold, skal den virksomhed, som har modtaget for megen støtte, tilbagebetale den del af støtten, som ligger ud over det tilladte. Det vil være IM s opgave at inddrive støttebeløb, som ikke skulle have været udbetalt. Hvis dette ikke er muligt, kan der blive tale om en efterregulering af IM s ramme til dækning af administrationsudgifter.

26 Bilag 2: Oplysninger om ny investering. Innovationsmiljø: Dato: Side 26/26

27 Bilag 3: Opgørelse af s portefølje IM navn: Opgørelse af FI's portefølje Opgjort pr xx CVR-nr. Navn Finansieringsinstrument Beløb (Udbetalt) Lånesaldo Status Side 27/27 Lån 1 Igangværende 1 Konvertibelt lån 2 Betalingsstandsning 2 Kapitalindskud 3 Likvidation 3 Konkurs 4

28 Bilag 4: Hjælpeskema til afstemning af overførselskontoen Side 28/28

29 Side 29/29

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 Kbh. Ø., Tlf. 3529 8100 MIDLER TIL FORANSTALTNINGER PÅ TANDLÆGEOMRÅDET REGNSKABSINSTRUKS Gældende for bevillinger før 1. august 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding

Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Juristeri Skema - Stiftelse Anpartsselskab + Holding Vi har lavet dette skema til dig, som gerne vil have stiftet et anpartsselskab inklusive et holdingselskab gennem os. Skemaet er lavet, så du husker

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere