ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013"

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2014 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Kommune Kommunikation, Esbjerg Kommune Forord....5 Kommuneoplysninger....6 Ledelsespåtegning Revisionsnotat....8 Ledelsesberetning....9 Ledelsesberetning for hele kommunen...9 Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget...24 Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget...44 Udgiftsregnskab...51 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis...55 Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance 31/ Noter...61 Nøgletal Udbud af driftsopgaver...66 Regnskabsbegreber Øvrige regnskabsoversigter Regnskabsoversigt...69 Hovedoversigt Sammendrag af regnskab...74 Tværgående artsoversigt Statusbalance...88 Anlægsoversigt Personaleoversigt Oversigt over Fanøaftaler Garanti og Leasingforpligtelser Eventualrettigheder sikret ved pantebreve Eventualrettigheder sikret ved gældsbreve Eventualrettigheder, ej sikret ved lånedokument Finansielle aftaler & Konverterede lån Nominelle værdier m.v Årsrapport

3 The Tall Ships Races 2014 Esbjerg august Fokus på talentudvikling og eliteidræt studerende i Esbjerg Kommune Tag del i energien i Danmarks EnergiMetropol

4 FORORD Til indhold 2013 blev endnu et aktivt år for Esbjerg Kommune. Først og fremmest vil jeg fremhæve DGIs Landsstævne, hvor Esbjerg Kommune fra den juli var vært for aktive deltagere, som i en bred vifte af idrætsaktiviteter og opvisninger satte et markant præg på hele Esbjerg til glæde for kommunens borgere og de mange besøgende. Men derudover har der i løbet af året været mange aktiviteter på kommunens mange opgaveområder og disse aktiviteter kan man læse om i ledelsesberetningerne for de forskellige fagudvalg i denne Årsrapport. Budgettet for 2013 blev udarbejdet med fokus på økonomisk ansvarlighed med både besparelser og effektiviseringer, men også med nye tiltag og investeringer til sikring af fortsat god service til borgerne. Den økonomiske ansvarlighed har præget 2013 og årsregnskabets resultat viser da også et pænt driftsoverskud med øgede opsparinger og styrket kassebeholdning samtidig med, at målene for 2013 stort set er opfyldte. Kig i Årsrapporten og dyk ned i historien om Esbjerg Kommune anno Rapporten giver et overblik over, hvilke mål byrådet på forhånd havde sat sig og om disse mål faktisk blev nået. God læselyst! Esbjerg, maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Årsrapport

5 Til indhold KOMMUNEOPLYSNINGER Kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon: Telefax: Internet: CVR: Hjemstedskommune: Esbjerg Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Byrådet: Johnny Søtrup, borgmester Jakob Lose Henning Ravn Jesper Frost Rasmussen Bente Bendix Jensen Kurt Bjarne Bjerrum Alex Sørensen Kurt Jakobsen Annemette Knudsen Andersen Karsten Degnbol Henrik Andersen Jørn Schultz Anders Bohr Jørgensen Tommy Noer Jesper Vind Petersen John Snedker Anders Kronborg Mussa Utto Connie Geissler Erik Christiansen Ulla Koman-Mejer Hans Erik Møller Jørgen Ahlquist Søren Heide Lambertsen Diana Mose Olsen Jørn Boesen Andersen Henning Overgaard Sarah Nørris Christensen Henrik Vallø Freddie Madsen Kim Madsen Direktionen: Otto Jespersen, kommunaldirektør Arne Nikolajsen, direktør Lise Plougmann Willer, direktør Jørn Henriksen, direktør Hans Kjær, direktør Revisionen: KPMG Englandsgade Odense C 6 Årsrapport 2013

6 LEDELSESPÅTEGNING Til indhold Økonomiudvalget har den 12. maj 2014 aflagt årsrapporten for 2013 for Esbjerg Kommune til Byrådet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets Budgetog regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Esbjerg Kommune, den 12. maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Otto Jespersen kommunaldirektør Årsrapport

7 Til indhold REVISIONSNOTAT INDLEDNING Vi har foretaget en foreløbig gennemgang af årsregnskab for 2013 for Esbjerg Kommune. Vi skal præcisere, at omfanget og karakteren af de udførte arbejdshandlinger alene medfører, at vi på given foranledning kan udtale os om de regnskabsposter eller regnskabsmæssige forhold, som er anført under afsnittet Udført arbejde. Regnskabet kan derfor ikke på dette grundlag forsynes med en egentlig revisionspåtegning eller en erklæring ud over en begrænset udtalelse. Vi afgiver vores revisionsberetning vedrørende revisionen af regnskabet for 2013 senest den 15. august UDFØRT ARBEJDE Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har vurderet om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at der er sammenhæng mellem regnskabets talmæssige oplysninger og økonomisystemets oplysninger. Aarhus, den 30. april 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 8 Årsrapport 2013

8 LEDELSESBERETNING Til indhold 1 Indledning Ledelsesberetningen giver en status over Esbjerg Kommunes overordnede økonomi samt et indblik i, hvordan 2013 forløb. Detaljerne om fagudvalgenes økonomi findes under Fagudvalg/ledelsesberetninger, hvor også udvalgenes tillægsbevillinger, mål og service beskrives. Ledelsesberetningen gennemgår i afsnit 2 kommunens overordnede økonomiske situation, ligesom de økonomiske nøgletal kommenteres. Herefter beskrives regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget i afsnit 3. I Regnskabsberetning på side 52 gennemgås det realiserede regnskabsmæssige resultat, sammenhængen mellem opkrævede skatter og forbrug af ressourcer samt den økonomiske stilling pr. 31. december Opsummering af årets resultat I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning. I årsregnskabet for 2013 er der på de skattefinansierede områder et strukturelt driftsoverskud på 70,2 mio. kr. Når anlægsudgifterne medregnes er der derimod et underskud på 131,4 mio. kr. Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er godt 216,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparingerne på i alt 160,9 mio. kr. overføres til forbrug i Der er et overskud på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikkerammebelagte områder) på i alt 33,2 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 31,5 mio. kr. til en eventuel efterregulering fra Statens side i Den kortfristede nettogæld er ikke faldet så meget som forudsat. Derfor analyses det frem til den kommende budgetlægning om det nuværende niveau er varigt og dermed kan indgå i grundlaget for budgetlægningen som en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2013 kan herefter opgøres til 29 mio. kr. 2 ØKONOMISK STATUS Budget 2013 blev vedtaget på baggrund af et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Budgetforliget var udtryk for et politisk ønske om at genoprette den ubalance, der har været på Kommunens husholdningsbudget (ordinære drift). Herunder at skabe balance på de økonomiske parametre, som Kommunen styres efter. Forudsætningerne for budgetlægningen i form af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev overholdt. Budget 2013 holdt sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. Skatteudskrivningen blev fastholdt på uændret niveau. HOVEDTAL Strukturel balance Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter på henholdsvis drift og anlæg. Nedenstående tabel viser, at der oprindeligt var forventet et underskud på 314,3 mio. kr. i Overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger givet i årets løb, betyder, at der i det korrigerede budget forventes et underskud på de skattefinansierede områder på 347,9 mio. kr. mio. kr. (-=underskud/ forbrug) Strukturel balance Opr. budget Till. bev Korr. budget Regnskab Afvigelse -314,3-33,6-347,9-131,4-216,5 Regnskabsresultatet viser imidlertid kun et strukturelt underskud på 131,4 mio. kr. Altså en forbedring på 216,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ifølge regler for rammestyring kan der overføres uforbrugte driftsmidler til næste budgetår. Ligesom tidsforskydninger på anlægsprojekter kan overføres til efterfølgende år ved overførsel af rådighedsbeløb. Årsrapport

9 Til indhold LEDELSESBERETNING Når der tages højde for disse forskydninger (fra 2013 til 2014 og senere) på skattefinansierede drifts- og anlægsprojekter for henholdsvis 140,7 mio. kr. og 20,2 mio. kr., udgør afvigelsen til det korrigerede budget på det skattefinansierede område 55,6 mio. kr. Afvigelsen til korrigeret budget kan opgøres således: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget Mio. kr. -216,5 Overførsel til drift 140,7 Overførsel til anlæg 20,2 Budgetafvigelse korrigeret for overførsler Forklares således: Budgetmæssigt overskud på rammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt overskud på ikkerammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt underskud på skattefinansieret anlæg -55,6-32,3-33,2 7,5 Anlæg overført fra drift 18,2 Korrektion for ældreboliger, som ikke indgår i den skattefinansierede del af strukturel balance 4,1 Afvigelse på tilskud og udligning -4,5 Afvigelse på renter, skatter og moms -15,5 Regnskabsresultat likviditetsmæssig virkning Nogle af budgetafvigelserne er der allerede taget højde for i kommunens løbende likviditetsstyring. Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 29 mio. kr. I det likviditetsmæssige overskud tages der højde for årets finansforskydninger ligesom hele regnskabet (inkl. forbrugerfinansierede områder) er omfattet og ikke kun det skattefinansierede område. Derfor er det likviditetsmæssige overskud ikke lig med ovenstående budgetafvigelse på 55,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for , og kan forklares således: Mio. kr. Budgetafvigelse jf. ovenstående -55,6 Beløb som er reserveret til afregning med Staten vedrørende budgetgaranterede 27,1 områder og beskæftigelsesordninger Beløb der er reserveret til senere afregning 4,4 af tilskud og udligning under finansiering Korrektion for ældreboliger som ikke indgår i den skattefinansierede del af -4,1 strukturel balance Øvrige forhold -0,8 Likviditetsmæssig virkning af regnskabsresultatet -29,0 Som nævnt er der likviditetsmæssigt taget højde for nogle af regnskabsafvigelserne. Fx har overførsel af drift og anlæg ingen likviditetsmæssig betydning for budgetkassebeholdningen, da der blot er tale om tidsforskydninger. Det forudsættes desuden, at størstedelen af den faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Hvis andre kommuner ligesom Esbjerg har haft færre udgifter end budgetteret i 2013, vil Staten regulere beløbet i På øvrige overførsler vil et evt. mindreforbrug på landsplan i 2013 indgå i forhandlinger om kommunernes økonomi for Man kan derfor ikke med sikkerhed sige, om der kommer en efterregulering. På beskæftigelsesområdet bliver kommunerne kompenseret i forhold til udviklingen i ledigheden dels i regionen og på landsplan. Her forventes en efterregulering vedrørende 2013, som der er reserveret finansiering til. Der har i de seneste 3 år været en tendens til, at Esbjerg Kommune får større og større underskud på beskæftigelsesområdet (større udgifter end beskæftigelsestilskuddet fra Staten). Underskuddet i 2011 var 15,5 mio. kr., i 2012 var det 18,8 mio. kr. og i 2013 forventes det at udgøre ca. 31 mio. kr. inkl. restafregning i Dette tyder på, at udgiftsniveauet for beskæftigelsesområdet i Esbjerg Kommune ligger noget over landsgennemsnittet. 10 Årsrapport 2013

10 LEDELSESBERETNING Til indhold Samlet set forudsættes indtil videre, at der skal ske en efterregulering, som der er reserveret 31,5 mio. kr. til. Når landstallene er kendte kan der dog være mulighed for, at noget af det reserverede beløb kan tilgå kassen. Kassebeholdning Den regnskabsmæssige aflæste kassebeholdningen jf. balancen har udviklet sig således i 2013: mio. kr Kassebeholdning * Kasseforbrug Reguleringer ,3-204,9 6,5 323,9 *kassebeholdningen er her opgjort ekskl. deponering på i alt 85,5 mio. kr. Der er et samlet kasseforbrug på 204,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 332,8 mio. kr. i korrigeret budget. En forbedring på 127,9 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold, forskydninger vedrørende lånoptagelse samt forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld. I forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld. Frem til budgetlægningen for analyseres det, om noget af forskydningen i 2013 kan anvendes til en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Der er desuden sket kursreguleringer mv. for 6,5 mio. kr. Oversigt over kasseforbrug i forhold til det korrigerede budget: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget jf. den strukturelle balance skattefinansierede områder Forbrugerfinansierede områder inkl. ældreboliger Mio. kr. 216,5 11,0 Finansforskydninger -62,9 Forskydning i lånoptagelse/afdrag på lån -46,8 Deponering 10,1 Kasseforøgelse i forhold til korrigeret budget 127,9 Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 udgør 323,9 mio. kr. samt et deponeret beløb på 85,5 mio. kr., i alt 409,4 mio. kr. Byrådets mål om en positiv kassebeholdning ultimo året er således opfyldt. Tillægsbevillinger Samlet set er der i 2013 netto givet tillægsbevillinger på 35,3 mio. kr. som er finansieret af kassebeholdningen. Der har igen været store forskydninger mellem årene. Der er således overført 133,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 i forbindelse med ikke forbrugte driftsmidler i Desuden er anlægsudgifter og anlægsindtægter revideret med i alt 21,1 mio. kr. i 2013 i sagen Overførsel af rådighedsbeløb Herudover er der givet en række tillægsbevil-linger for netto -19,8 mio. kr. Primært som følge af tekniske justeringer af budgettet i de 3 årlige budgetrevisioner under områderne Administration, Arbejdsmarked, Familie, Skole, Sundhed & Omsorg samt revidering af anlægs-program og lånoptagelse. Hertil kommer at en budget-buffer på 100 mio. kr. er blevet frigivet til delvis finansiering af ovennævnte overførsler fra Tillægsbevillingerne er beskrevet mere uddybende i de enkelte fagudvalgs ledelses-beretninger. Oversigt over tillægsbevillinger i 2013: Mio. kr. Rammebelagte områder - drift -18,5 Nulstilling af budget-buffer til finansiering af overførsler fra ,0 Ikke rammebelagte områder - drift -41,4 Hvile i sig selv (Affald) 9,2 Anlæg (forbruger og skattefinansieret) -16,7 Overførsler fra 2012 drift 133,6 Overførsel af rådighedsbeløb fra ,5 I alt drift og anlæg -12,3 Renter 4,7 Finansielle poster 42,9 I alt 35,3 Årsrapport

11 Til indhold LEDELSESBERETNING De eneste byrådssager, hvor der er givet reelle tillægsbevillinger med likviditetsmæssig betydning for den opgjorte kassebeholdning har været: Mio. kr. Køb af jord til Esbjerg Strand 17,6 Byggemodning, projektoverskud -0,5 Familieområdet 31,0 Lock-out på lærerområdet -28,2 Pris- og lønregulering jf. nye skøn fra KL -33,7 Kasseforøgelse -13,8 3 BEVILLINGSOPFYLDELSE Nedenfor beskrives afvigelser i forhold til korrigeret budget. Først opgøres de samlede nettodriftsudgifter opdelt på de enkelte fagudvalgsområder med forklaring til de væsentligste afvigelser. Herefter kommer en oversigt over anlægsudgifter og til sidst omtales finansieringsområdet. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forudsatte man en udvikling i pris- og lønskøn fra på 1,5 procent for de kommunale service- og anlægsudgifter. Som det fremgår af nedenstående tabel var stigningen i pris- og lønudviklingen noget mindre end forventet. Pris/løn og indkomstskøn 2013 budget 2013 faktisk Prisskøn 1,75 0,89 Lønskøn 1,44 0,52 Samlet set 1,5 0,6 Derfor blev budgetterne samlet set nedskrevet med 33,7 mio. kr. ved budgetrevisionen pr. 31. marts Det vil sige, at budgetterne kun justeres i forhold til byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling. De rammebelagte områder svarer til Regeringens definition af serviceområder. Overførsel af uforbrugte driftsmidler kan ifølge rammestyringsprincipperne ske på de rammebelagte områder samt hvile i sig selv områder. Principperne tager udgangspunkt i, at aktiviteterne afholdes indenfor den givne økonomiske ramme, evt. via omprioriteringer. Det skal gøres på en sådan måde, at både mål og resultatkrav til området opfyldes. De ikke rammebelagte områder omfatter lovbundne områder som kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge mv. Hvile i sig selv områder består af Affaldsbehandling. På dette område skal udgifter og indtægter over tid udligne hinanden. Området skal med andre ord hvile i sig selv, idet indtægterne (forbrugspriserne) beregnes på baggrund af samtlige udgifter til både drift og anlæg på området. Esbjerg Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto 6,7 mia. kr. i Heraf anvendes 4,7 mia. kr. indenfor de rammebelagte områder og ca. 2,0 mia. på de ikke-rammebelagte områder. Efterfølgende redegøres for bevillingsoverholdelse på henholdsvis rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder. Drift Kommunens nettodriftsudgifter opdeles i rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder, jfr. regler om rammestyring. Se også regler herfor på side 67 under regn-skabsbegreber. De rammebelagte områder budgetteres i henhold til reglerne for rammestyring. 12 Årsrapport 2013

12 LEDELSESBERETNING Til indhold Oversigt over budget og forbrug driftsområder (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift rammebelagt 4.882,4-118,5 115, , ,1-162,2 129,9-32,3 Økonomiudvalg 952,1-97,2 25,2 880,1 829,2-50,9 43,1-7,8 Plan & Miljøudvalg 9,6-2,5 0,9 8,0 7,4-0,5 0,0-0,5 Teknik & Forsyningsudvalg 220,2 6,8 3,4 230,3 221,7-8,6 1,2-7,4 Socialudvalg 610,1-8,9 3,0 604,2 593,2-10,9 5,4-5,5 Arbejdsmarkedsudvalg 8,1-0,9 0,6 7,9 5,8-2,1 0,2-1,9 Børn & Familieudvalg 1.774,2 4,4 37, , ,5-38,7 38,5-0,2 Kultur & Fritidsudvalget 287,7-2,1 6,1 291,6 277,6-14,0 11,6-2,4 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift ikke rammebelagt 1.020,6-18,2 38, , ,5-36,5 29,9-6, ,7-41,4 6, , ,2-43,9 10,7-33,2 Økonomiudvalg 5,9 5,2 0,0 11,1 10,6-0,5 0,0-0,5 Plan & Miljøudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknik & Forsyningsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalg 690,5-3,0 0,0 687,5 679,6-7,9 0,0-7,9 Arbejdsmarkedsudvalget 972,2-22,2-4,2 945,7 932,5-13,2 0,0-13,2 Børn & Familieudvalget 10,6-6,8 0,0 3,8-3,6-7,4 0,0-7,4 Kultur & Fritidsudvalget 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift - Hvile i sig selv 403,1-14,6 11,1 399,5 384,6-14,9 10,7-4,2 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 Plan & Miljøudvalg 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 I alt 6.968,4-150,7 133, , ,5-211,8 144,5-67,3 Der er et samlet aflæst mindreforbrug på driftsområderne på 211,8 mio. kr. Rammebelagte områder. Der er et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 162,2 mio. kr. Heraf overføres 129,9 mio. kr. til 2014 og senere. Der er således et reelt mindreforbrug på 32,3 mio. kr. Heraf overføres 18,2 mio. kr. til anlæg. Ligesom der overføres 3,7 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder vedrørende Familieområdet, hvor der har været en budgetmæssig overskridelse på anbringelsesområdet. Der er således ca. 17 mio. kr. til kommunekassen, hvoraf 7,7 mio. kr. er reserveret til allerede meddelte tillægsbevillinger i 2014 vedrørende Områdecenter Bytoften, bygningsrenovering i Sundhed & Omsorg, Tarp Specialcenter og Headspace. Der var ved budgetlægningen for 2013 indlagt en forudsætning om, at minimum 100 mio. kr. Årsrapport

13 Til indhold LEDELSESBERETNING af de overførte uforbrugte midler vedrørende rammebelagte områder, ikke forventes anvendt i budgetperioden. Med et overførselsbeløb på 129,9 mio. kr. er denne forudsætning således opfyldt. Esbjerg Kommunes serviceramme i 2013 er foreløbigt beregnet til 4.809,2 mio. kr. og netto-udgifterne på serviceområderne udgør 4.717,1 mio. kr. Servicerammen er endnu ikke endelig opgjort fra Statens side, men som tallene viser, så vil Esbjerg Kommune ikke komme til at overskride rammen for På landsplan forventes der heller ikke en overskridelse af servicerammen for 2013, så regeringens sanktionsmulighed vil ikke blive aktuel. I 2014 er Kommunens serviceramme udregnet på baggrund af det vedtagne (oprindelige) budget for Hvis rammen skal overholdes bliver der således som udgangspunkt ikke mulighed for at bruge af overførslerne fra Derfor er ca. 27,4 mio. kr. af overførslerne overført direkte til 2015, 2016 og 2017, så beløbene kan indgå i de vedtagne budgetter for de pågældende år, og dermed blive en del af Kommunens serviceramme. Ikke rammebelagte områder Der er et aflæst mindreforbrug på 43,9 mio. kr. Selvom dette område som udgangspunkt ikke er omfattet af overførselsadgang mellem årene, søges der om at overføre netto 10,7 mio. kr. til 2013 vedrørende den kommunale boligforsyning (4,0 mio. kr.) og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (6,7 mio. kr.). Det reelle mindreforbrug er således 33,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af mindreudgifter på 25,3 mio. kr. på de budgetgaranterede områder (førtidspensioner, kontanthjælp, revalidering, løntilskud, beskæftigelsesordninger og den kommunale beskæftigelsesindsat). Færre udgifter på det budgetgaranterede område kan alt afhængig af udviklingen på landsplan forventes efterreguleret i bloktilskuddet fra Staten. På de ikke budgetgaranterede sociale overførsler er der totalt set mindre udgifter på 3,7 mio. kr. Opgørelsen af overskuddet på disse områder bør afvente landsresultatet, da man først på dette tidspunkt kan vurdere, om der er tale om reelle besparelser. Der kan således komme en efterregulering i forbindelse med økonomiaftalen for 2014, og de sparede midler reserveres derfor indtil videre. Vedrørende forsikrede ledige er der en merudgift på 5,7 mio. kr. som bør reserveres indtil landstallene er kendte. Kommunernes økonomi bliver nemlig reguleret i forhold til, hvordan ledigheden har udviklet sig fra 2012 til 2013 på landsniveau og indenfor regionen. Herudover er der merindtægter fra den centrale refusionsordning på 9,9 mio. kr. Samlet set er der reserveret 31,5 mio. kr. til forventet efterregulering af bloktilskuddet i Hvile i sig selv områder Hvile i sig selv områder består efter selskabsgørelsen af Forsyningen udelukkende af affaldsområdet, som har haft et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Heraf tilgår 1,8 mio. kr. mellemværendet med forbrugerne via taksterne, mens de resterende 3,9 mio. kr. overføres til 2014/2015. Anlæg I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer set i forhold til, hvordan det rent faktisk gik i Anlægsprogrammet på salg af jord og byggemodning samt anlægsbudget på forsyningsvirksomhederne er udarbejdet på baggrund af Byggemodningsplan for Der var budgetlagt med et nettoanlægsprogram på 208,5 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2012 på 21,5 mio. kr. Ligesom der i årets løb er givet negative tillægsbevillinger på i alt 16,7 mio. kr. Når der er taget højde for disse forskydninger og tillægsbevillinger er der således et samlet korrigeret nettobudget på 213,4 mio. kr. Et anlægsprogram med udgiftsbudget på 286,7 mio. kr. og et salgs/indtægtsbudget på 73,3 mio. kr. Som følge af den løbende tilpasning af anlægsbudgettet, har det været muligt stort set at gennemføre de planlagte anlægsprojekter i Der har samlet set været en afvigelse på netto 4,2 mio. kr. som består af færre udgifter på 6,1 mio. kr. og færre indtægter for 10,3 mio. kr. 14 Årsrapport 2013

14 LEDELSESBERETNING Til indhold (mio. kr.) (- = større indtægt/ mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Anlæg Økonomiudvalg -19,1 21,7 1,1 3,7 12,3 8,6-2,2 6,4 Plan & miljøudvalget 13,7-2,7 1,7 12,7 11,8-0,9 0,1-0,8 Teknik & forsyningsudvalget 161,0 11,3 0,6 172,9 179,1 6,2 7,9 14,1 Socialudvalget 12,9-17,5 4,6 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 Arbejdsmarkeds-udvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn & familieudvalget 26,7-28,2 3,4 1,9 2,0 0,1-0,1 0,0 Kultur & Fritidsudvalget 13,4-9,4 3,3 7,3 5,6-1,7 3,4 1,7 Sundhed & Omsorgsudvalget 0,0 8,0 6,9 14,9 6,7-8,2 7,1-1,1 I alt 208,5-16,7 21,5 213,4 217,6 4,2 21,5 25,7 Der overføres brutto anlægsudgifter på 17,2 mio. kr. til 2014 og 8,6 mio. kr. til 2015 samt anlægsindtægter til 2014 på 4,3 mio. kr. netto 21,5 mio. kr. Den faktiske afvigelse (underskud) på 25,7 mio. kr. består hovedsagligt af overførsler til 2014 vedrørende opførelse af nyt botilbud på Farupvej, Motorsportscenter Danmark og gene-rel bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Afvigelsen finansieres delvist via overførsel af uforbrugte driftsmidler til finansiering af de nævnte anlægsprojekter med 18,2 mio. kr. Samlet set betyder afvigelsen et likviditetsmæssigt træk på kassebeholdningen på 7,5 mio. kr. som hovedsagligt skyldes manglende salg af erhvervsjord. Finansiering Dette område omhandler kommunens finan-siering, hvor økonomien har udviklet sig således: (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Finansiering Renter 12,7 4,7 17,5 7,2-10,3 Skatter ,3 3, , ,4-0,5 Tilskud og udligning ,1 64, , ,2-4,5 Moms 3,9-0,5 3,4-1,1-4,5 Øvrig finansiering 11,5 15,5 27,0 79,4 52,4 Lånoptagelse -65,1-54,2-119,3-72,0 47,3 Afdrag på lån 59,9 14,4 74,3 74,0-0,3 Likvide midler -297,4-35,3-332,8-204,9 127,9 I alt ,9 12, , ,0 207,6 Årsrapport

15 Til indhold LEDELSESBERETNING Renteniveauet i 2013 har været uændret lavt. Alligevel har der været en merindtægt på 10,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der som følge af omlægning og salg af investeringsfondsbeviser og obligationer er realiseret kursgevinster og afregnet tilskrevne renter ultimo året. Esbjerg Kommune har ligesom tidligere år valgt statsgaranti for 2013 på indkomstskatterne. Derfor er der ingen særlige afvigelser på skat-terne. Merindtægten på 4,5 mio. kr. under Tilskud og Udligning skyldes især, at der er reserveret 28,8 mio. kr. til regulering af overførselsudgifterne for 2013 i Ligesom der er reserveret -24,4 mio. kr. til efterregulering af udgifterne til de forsikrede ledige. Der er en mindreudgift på 4,5 mio. kr. til refusion af købsmoms som følge af momskorrektioner vedrørende særlig indretning af handicapbiler, specialrådgivning og ride fysioterapi. Afvigelsen under Øvrig finansiering udgør 52,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i refusionstilgodehavender (25,7 mio. kr.), tilgodehavender i betalingskontrol (32,2 mio. kr.) og deponeringer (-10,1 mio. kr.). Forskydninger som stort set forventes udlignet i løbet af Herudover er der forskydninger i den kortfristede gæld i øvrigt, som medfører afvigelse i forhold til det budgetterede (5,4 mio. kr.). Afvigelsen på 47,3 mio. kr. på lånoptagelsen kan hovedsagligt henføres til, at lånoptagelsen for 2013 først bliver effektueret i april 2014 i forhold til de faktiske låneberettigede udgifter i De likvide midler ultimo 2013 er korrigeret med en urealiseret kursgevinst på 6,5 mio. kr. Denne kursregulering er ikke indregnet som en gevinst i regnskabsresultatet, men indgår i den likviditetsmæssige opgjorte kassebeholdning, som indgår i budgetlægningen. Gymnastikopvisning på Blue Water Arena ved DGI s Landsstævne. 16 Årsrapport 2013

16 Fagudvalgenes ledelsesberetning Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget

17 Til indhold LEDELSESBERETNING ØKONOMIUDVALGET ØKONOMIUDVALGET Byudvikling Ved budgetlægningen for 2013 var der forudsat et salg på 55 parcelhusgrunde, der blev i alt solgt 50 grunde. I 2013 blev 11 parcelhusgrunde tilbageskødet til kommunen. Endvidere var der budgetteret med salg af en storparcel, men der blev ikke solgt nogen. Salg af erhvervsjord var budgetteret til 12 ha og her blev der solgt 6,74 ha. Den bevilgede Byrådet 17,6 mio. kr. til opkøb af areal nord for Molevej med henblik på etablering af Esbjerg Strand. Derudover var der budgetteret med opkøb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik for i alt 46,3 mio. kr. Budgettet blev dog nedjusteret til 20,2 mio. kr. Det afsatte budget blev anvendt til gennemførte handler og ekspropriationer. I 2013 var der budgetteret med salg af 2 sten-/ finnehuse samt yderligere 2 boliger ved lejeledighed. Der blev solgt i alt 2 sten-/finnehuse og yderligere 1 bolig på Daddellunden. Den resterende salgsindtægt i 2013 kom fra salg af Sjelborggårdsvej 30, Esbjerg, Skolegade 39, Esbjerg og Hjortlund gl. skole, beliggende Fårevej 16 i Hjortlund. For at kunne fastholde Esbjerg Kommunes boliggaranti til studerende blev der givet tilsagn til opførelse af 57 ungdomsboliger ved Tovværket disse forventes stadig klar til studiestart september I forbindelse med budgetforliget blev der indarbejdet 4,2 mio. kr. til grundkapital til opførelse af familieboliger. Der er givet tilsagn om opførelse af 20 almene ældrevenlige familieboliger på Slåenvej i Esbjerg, og beløbet er udbetalt. Brand & Redning Det statslige støttepunkt i Esbjerg blev nedlagt pr Et støttepunkt er et statsligt beredskab som yder assistance til en række kommuner. Esbjerg kommune var entreprenør for staten ved løsningen af opgaven, og modtog et fast beløb for driften + variabel for timeforbrug til indsats. Det til støttepunktet hørende materiel blev afhentet i januar 2013 af Beredskabsstyrelsen. Brand & Redning har i 2013 iværksat en tiltrængt udskiftning af materiel og køretøjer. Der er bl.a. indkøbt en lastbil, som i løbet af 2014 indsættes i den operative drift til blandt andet klima- og andre udrykningsopgaver. Ligeledes er udskiftning af indsatslederbilen i Esbjerg iværksat, da bilen er nedslidt og ikke anses for egnet til fortsat udrykningskørsel. Den nye indsatslederbil forventes dog først leveret i marts 2014, hvorefter den kan indsættes i den operative drift. Politisk organisation Der har i 2013 været afholdt kommunalbestyrelsesvalg, og i den forbindelse var der udskiftning på 11 pladser i byrådet. I forbindelse med budgettet for 2013, blev der nedlagt 19 ud af 43 afstemningssteder i kommunen, derudover blev valghandlingen afviklet elektronisk på næsten alle afstemningssteder. Der blev afholdt valg til Byrådet i november Administration I forbindelse med budgetlægningen for blev der i forbindelse med en vedtagen besparelse på eksterne lejemål nedsat en lokalegruppe. Lokalegruppen skulle genforhandle huslejen på nogle af de dyreste lejekontrakter, hvor bindingsperioden var udløbet. Det har været muligt at opnå besparelser, men sparekravet for 2013 er ikke blevet helt opfyldt. Den manglende besparelse overføres til 2014, hvor den effektueres. Der arbejdes fortsat med genforhandlinger af eksterne huslejekontrakter. I budgettet for 2013 blev der afsat midler til Mellembyplaner. I 2013 er der hovedsagligt arbejdet med Mellembyplanen for Tjæreborg et klima- & bæredygtighedsprojekt. Derudover er der taget hul på analysearbejdet vedr. Mellembyplan for Gredstedbro samt anvendt et mindre beløb i forbindelse med afslut- 18 Årsrapport 2013

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere