ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013"

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2014 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Kommune Kommunikation, Esbjerg Kommune Forord....5 Kommuneoplysninger....6 Ledelsespåtegning Revisionsnotat....8 Ledelsesberetning....9 Ledelsesberetning for hele kommunen...9 Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget...24 Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget...44 Udgiftsregnskab...51 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis...55 Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance 31/ Noter...61 Nøgletal Udbud af driftsopgaver...66 Regnskabsbegreber Øvrige regnskabsoversigter Regnskabsoversigt...69 Hovedoversigt Sammendrag af regnskab...74 Tværgående artsoversigt Statusbalance...88 Anlægsoversigt Personaleoversigt Oversigt over Fanøaftaler Garanti og Leasingforpligtelser Eventualrettigheder sikret ved pantebreve Eventualrettigheder sikret ved gældsbreve Eventualrettigheder, ej sikret ved lånedokument Finansielle aftaler & Konverterede lån Nominelle værdier m.v Årsrapport

3 The Tall Ships Races 2014 Esbjerg august Fokus på talentudvikling og eliteidræt studerende i Esbjerg Kommune Tag del i energien i Danmarks EnergiMetropol

4 FORORD Til indhold 2013 blev endnu et aktivt år for Esbjerg Kommune. Først og fremmest vil jeg fremhæve DGIs Landsstævne, hvor Esbjerg Kommune fra den juli var vært for aktive deltagere, som i en bred vifte af idrætsaktiviteter og opvisninger satte et markant præg på hele Esbjerg til glæde for kommunens borgere og de mange besøgende. Men derudover har der i løbet af året været mange aktiviteter på kommunens mange opgaveområder og disse aktiviteter kan man læse om i ledelsesberetningerne for de forskellige fagudvalg i denne Årsrapport. Budgettet for 2013 blev udarbejdet med fokus på økonomisk ansvarlighed med både besparelser og effektiviseringer, men også med nye tiltag og investeringer til sikring af fortsat god service til borgerne. Den økonomiske ansvarlighed har præget 2013 og årsregnskabets resultat viser da også et pænt driftsoverskud med øgede opsparinger og styrket kassebeholdning samtidig med, at målene for 2013 stort set er opfyldte. Kig i Årsrapporten og dyk ned i historien om Esbjerg Kommune anno Rapporten giver et overblik over, hvilke mål byrådet på forhånd havde sat sig og om disse mål faktisk blev nået. God læselyst! Esbjerg, maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Årsrapport

5 Til indhold KOMMUNEOPLYSNINGER Kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon: Telefax: Internet: CVR: Hjemstedskommune: Esbjerg Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Byrådet: Johnny Søtrup, borgmester Jakob Lose Henning Ravn Jesper Frost Rasmussen Bente Bendix Jensen Kurt Bjarne Bjerrum Alex Sørensen Kurt Jakobsen Annemette Knudsen Andersen Karsten Degnbol Henrik Andersen Jørn Schultz Anders Bohr Jørgensen Tommy Noer Jesper Vind Petersen John Snedker Anders Kronborg Mussa Utto Connie Geissler Erik Christiansen Ulla Koman-Mejer Hans Erik Møller Jørgen Ahlquist Søren Heide Lambertsen Diana Mose Olsen Jørn Boesen Andersen Henning Overgaard Sarah Nørris Christensen Henrik Vallø Freddie Madsen Kim Madsen Direktionen: Otto Jespersen, kommunaldirektør Arne Nikolajsen, direktør Lise Plougmann Willer, direktør Jørn Henriksen, direktør Hans Kjær, direktør Revisionen: KPMG Englandsgade Odense C 6 Årsrapport 2013

6 LEDELSESPÅTEGNING Til indhold Økonomiudvalget har den 12. maj 2014 aflagt årsrapporten for 2013 for Esbjerg Kommune til Byrådet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets Budgetog regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Esbjerg Kommune, den 12. maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Otto Jespersen kommunaldirektør Årsrapport

7 Til indhold REVISIONSNOTAT INDLEDNING Vi har foretaget en foreløbig gennemgang af årsregnskab for 2013 for Esbjerg Kommune. Vi skal præcisere, at omfanget og karakteren af de udførte arbejdshandlinger alene medfører, at vi på given foranledning kan udtale os om de regnskabsposter eller regnskabsmæssige forhold, som er anført under afsnittet Udført arbejde. Regnskabet kan derfor ikke på dette grundlag forsynes med en egentlig revisionspåtegning eller en erklæring ud over en begrænset udtalelse. Vi afgiver vores revisionsberetning vedrørende revisionen af regnskabet for 2013 senest den 15. august UDFØRT ARBEJDE Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har vurderet om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at der er sammenhæng mellem regnskabets talmæssige oplysninger og økonomisystemets oplysninger. Aarhus, den 30. april 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 8 Årsrapport 2013

8 LEDELSESBERETNING Til indhold 1 Indledning Ledelsesberetningen giver en status over Esbjerg Kommunes overordnede økonomi samt et indblik i, hvordan 2013 forløb. Detaljerne om fagudvalgenes økonomi findes under Fagudvalg/ledelsesberetninger, hvor også udvalgenes tillægsbevillinger, mål og service beskrives. Ledelsesberetningen gennemgår i afsnit 2 kommunens overordnede økonomiske situation, ligesom de økonomiske nøgletal kommenteres. Herefter beskrives regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget i afsnit 3. I Regnskabsberetning på side 52 gennemgås det realiserede regnskabsmæssige resultat, sammenhængen mellem opkrævede skatter og forbrug af ressourcer samt den økonomiske stilling pr. 31. december Opsummering af årets resultat I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning. I årsregnskabet for 2013 er der på de skattefinansierede områder et strukturelt driftsoverskud på 70,2 mio. kr. Når anlægsudgifterne medregnes er der derimod et underskud på 131,4 mio. kr. Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er godt 216,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparingerne på i alt 160,9 mio. kr. overføres til forbrug i Der er et overskud på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikkerammebelagte områder) på i alt 33,2 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 31,5 mio. kr. til en eventuel efterregulering fra Statens side i Den kortfristede nettogæld er ikke faldet så meget som forudsat. Derfor analyses det frem til den kommende budgetlægning om det nuværende niveau er varigt og dermed kan indgå i grundlaget for budgetlægningen som en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2013 kan herefter opgøres til 29 mio. kr. 2 ØKONOMISK STATUS Budget 2013 blev vedtaget på baggrund af et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Budgetforliget var udtryk for et politisk ønske om at genoprette den ubalance, der har været på Kommunens husholdningsbudget (ordinære drift). Herunder at skabe balance på de økonomiske parametre, som Kommunen styres efter. Forudsætningerne for budgetlægningen i form af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev overholdt. Budget 2013 holdt sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. Skatteudskrivningen blev fastholdt på uændret niveau. HOVEDTAL Strukturel balance Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter på henholdsvis drift og anlæg. Nedenstående tabel viser, at der oprindeligt var forventet et underskud på 314,3 mio. kr. i Overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger givet i årets løb, betyder, at der i det korrigerede budget forventes et underskud på de skattefinansierede områder på 347,9 mio. kr. mio. kr. (-=underskud/ forbrug) Strukturel balance Opr. budget Till. bev Korr. budget Regnskab Afvigelse -314,3-33,6-347,9-131,4-216,5 Regnskabsresultatet viser imidlertid kun et strukturelt underskud på 131,4 mio. kr. Altså en forbedring på 216,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ifølge regler for rammestyring kan der overføres uforbrugte driftsmidler til næste budgetår. Ligesom tidsforskydninger på anlægsprojekter kan overføres til efterfølgende år ved overførsel af rådighedsbeløb. Årsrapport

9 Til indhold LEDELSESBERETNING Når der tages højde for disse forskydninger (fra 2013 til 2014 og senere) på skattefinansierede drifts- og anlægsprojekter for henholdsvis 140,7 mio. kr. og 20,2 mio. kr., udgør afvigelsen til det korrigerede budget på det skattefinansierede område 55,6 mio. kr. Afvigelsen til korrigeret budget kan opgøres således: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget Mio. kr. -216,5 Overførsel til drift 140,7 Overførsel til anlæg 20,2 Budgetafvigelse korrigeret for overførsler Forklares således: Budgetmæssigt overskud på rammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt overskud på ikkerammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt underskud på skattefinansieret anlæg -55,6-32,3-33,2 7,5 Anlæg overført fra drift 18,2 Korrektion for ældreboliger, som ikke indgår i den skattefinansierede del af strukturel balance 4,1 Afvigelse på tilskud og udligning -4,5 Afvigelse på renter, skatter og moms -15,5 Regnskabsresultat likviditetsmæssig virkning Nogle af budgetafvigelserne er der allerede taget højde for i kommunens løbende likviditetsstyring. Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 29 mio. kr. I det likviditetsmæssige overskud tages der højde for årets finansforskydninger ligesom hele regnskabet (inkl. forbrugerfinansierede områder) er omfattet og ikke kun det skattefinansierede område. Derfor er det likviditetsmæssige overskud ikke lig med ovenstående budgetafvigelse på 55,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for , og kan forklares således: Mio. kr. Budgetafvigelse jf. ovenstående -55,6 Beløb som er reserveret til afregning med Staten vedrørende budgetgaranterede 27,1 områder og beskæftigelsesordninger Beløb der er reserveret til senere afregning 4,4 af tilskud og udligning under finansiering Korrektion for ældreboliger som ikke indgår i den skattefinansierede del af -4,1 strukturel balance Øvrige forhold -0,8 Likviditetsmæssig virkning af regnskabsresultatet -29,0 Som nævnt er der likviditetsmæssigt taget højde for nogle af regnskabsafvigelserne. Fx har overførsel af drift og anlæg ingen likviditetsmæssig betydning for budgetkassebeholdningen, da der blot er tale om tidsforskydninger. Det forudsættes desuden, at størstedelen af den faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Hvis andre kommuner ligesom Esbjerg har haft færre udgifter end budgetteret i 2013, vil Staten regulere beløbet i På øvrige overførsler vil et evt. mindreforbrug på landsplan i 2013 indgå i forhandlinger om kommunernes økonomi for Man kan derfor ikke med sikkerhed sige, om der kommer en efterregulering. På beskæftigelsesområdet bliver kommunerne kompenseret i forhold til udviklingen i ledigheden dels i regionen og på landsplan. Her forventes en efterregulering vedrørende 2013, som der er reserveret finansiering til. Der har i de seneste 3 år været en tendens til, at Esbjerg Kommune får større og større underskud på beskæftigelsesområdet (større udgifter end beskæftigelsestilskuddet fra Staten). Underskuddet i 2011 var 15,5 mio. kr., i 2012 var det 18,8 mio. kr. og i 2013 forventes det at udgøre ca. 31 mio. kr. inkl. restafregning i Dette tyder på, at udgiftsniveauet for beskæftigelsesområdet i Esbjerg Kommune ligger noget over landsgennemsnittet. 10 Årsrapport 2013

10 LEDELSESBERETNING Til indhold Samlet set forudsættes indtil videre, at der skal ske en efterregulering, som der er reserveret 31,5 mio. kr. til. Når landstallene er kendte kan der dog være mulighed for, at noget af det reserverede beløb kan tilgå kassen. Kassebeholdning Den regnskabsmæssige aflæste kassebeholdningen jf. balancen har udviklet sig således i 2013: mio. kr Kassebeholdning * Kasseforbrug Reguleringer ,3-204,9 6,5 323,9 *kassebeholdningen er her opgjort ekskl. deponering på i alt 85,5 mio. kr. Der er et samlet kasseforbrug på 204,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 332,8 mio. kr. i korrigeret budget. En forbedring på 127,9 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold, forskydninger vedrørende lånoptagelse samt forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld. I forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld. Frem til budgetlægningen for analyseres det, om noget af forskydningen i 2013 kan anvendes til en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Der er desuden sket kursreguleringer mv. for 6,5 mio. kr. Oversigt over kasseforbrug i forhold til det korrigerede budget: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget jf. den strukturelle balance skattefinansierede områder Forbrugerfinansierede områder inkl. ældreboliger Mio. kr. 216,5 11,0 Finansforskydninger -62,9 Forskydning i lånoptagelse/afdrag på lån -46,8 Deponering 10,1 Kasseforøgelse i forhold til korrigeret budget 127,9 Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 udgør 323,9 mio. kr. samt et deponeret beløb på 85,5 mio. kr., i alt 409,4 mio. kr. Byrådets mål om en positiv kassebeholdning ultimo året er således opfyldt. Tillægsbevillinger Samlet set er der i 2013 netto givet tillægsbevillinger på 35,3 mio. kr. som er finansieret af kassebeholdningen. Der har igen været store forskydninger mellem årene. Der er således overført 133,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 i forbindelse med ikke forbrugte driftsmidler i Desuden er anlægsudgifter og anlægsindtægter revideret med i alt 21,1 mio. kr. i 2013 i sagen Overførsel af rådighedsbeløb Herudover er der givet en række tillægsbevil-linger for netto -19,8 mio. kr. Primært som følge af tekniske justeringer af budgettet i de 3 årlige budgetrevisioner under områderne Administration, Arbejdsmarked, Familie, Skole, Sundhed & Omsorg samt revidering af anlægs-program og lånoptagelse. Hertil kommer at en budget-buffer på 100 mio. kr. er blevet frigivet til delvis finansiering af ovennævnte overførsler fra Tillægsbevillingerne er beskrevet mere uddybende i de enkelte fagudvalgs ledelses-beretninger. Oversigt over tillægsbevillinger i 2013: Mio. kr. Rammebelagte områder - drift -18,5 Nulstilling af budget-buffer til finansiering af overførsler fra ,0 Ikke rammebelagte områder - drift -41,4 Hvile i sig selv (Affald) 9,2 Anlæg (forbruger og skattefinansieret) -16,7 Overførsler fra 2012 drift 133,6 Overførsel af rådighedsbeløb fra ,5 I alt drift og anlæg -12,3 Renter 4,7 Finansielle poster 42,9 I alt 35,3 Årsrapport

11 Til indhold LEDELSESBERETNING De eneste byrådssager, hvor der er givet reelle tillægsbevillinger med likviditetsmæssig betydning for den opgjorte kassebeholdning har været: Mio. kr. Køb af jord til Esbjerg Strand 17,6 Byggemodning, projektoverskud -0,5 Familieområdet 31,0 Lock-out på lærerområdet -28,2 Pris- og lønregulering jf. nye skøn fra KL -33,7 Kasseforøgelse -13,8 3 BEVILLINGSOPFYLDELSE Nedenfor beskrives afvigelser i forhold til korrigeret budget. Først opgøres de samlede nettodriftsudgifter opdelt på de enkelte fagudvalgsområder med forklaring til de væsentligste afvigelser. Herefter kommer en oversigt over anlægsudgifter og til sidst omtales finansieringsområdet. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forudsatte man en udvikling i pris- og lønskøn fra på 1,5 procent for de kommunale service- og anlægsudgifter. Som det fremgår af nedenstående tabel var stigningen i pris- og lønudviklingen noget mindre end forventet. Pris/løn og indkomstskøn 2013 budget 2013 faktisk Prisskøn 1,75 0,89 Lønskøn 1,44 0,52 Samlet set 1,5 0,6 Derfor blev budgetterne samlet set nedskrevet med 33,7 mio. kr. ved budgetrevisionen pr. 31. marts Det vil sige, at budgetterne kun justeres i forhold til byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling. De rammebelagte områder svarer til Regeringens definition af serviceområder. Overførsel af uforbrugte driftsmidler kan ifølge rammestyringsprincipperne ske på de rammebelagte områder samt hvile i sig selv områder. Principperne tager udgangspunkt i, at aktiviteterne afholdes indenfor den givne økonomiske ramme, evt. via omprioriteringer. Det skal gøres på en sådan måde, at både mål og resultatkrav til området opfyldes. De ikke rammebelagte områder omfatter lovbundne områder som kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge mv. Hvile i sig selv områder består af Affaldsbehandling. På dette område skal udgifter og indtægter over tid udligne hinanden. Området skal med andre ord hvile i sig selv, idet indtægterne (forbrugspriserne) beregnes på baggrund af samtlige udgifter til både drift og anlæg på området. Esbjerg Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto 6,7 mia. kr. i Heraf anvendes 4,7 mia. kr. indenfor de rammebelagte områder og ca. 2,0 mia. på de ikke-rammebelagte områder. Efterfølgende redegøres for bevillingsoverholdelse på henholdsvis rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder. Drift Kommunens nettodriftsudgifter opdeles i rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder, jfr. regler om rammestyring. Se også regler herfor på side 67 under regn-skabsbegreber. De rammebelagte områder budgetteres i henhold til reglerne for rammestyring. 12 Årsrapport 2013

12 LEDELSESBERETNING Til indhold Oversigt over budget og forbrug driftsområder (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift rammebelagt 4.882,4-118,5 115, , ,1-162,2 129,9-32,3 Økonomiudvalg 952,1-97,2 25,2 880,1 829,2-50,9 43,1-7,8 Plan & Miljøudvalg 9,6-2,5 0,9 8,0 7,4-0,5 0,0-0,5 Teknik & Forsyningsudvalg 220,2 6,8 3,4 230,3 221,7-8,6 1,2-7,4 Socialudvalg 610,1-8,9 3,0 604,2 593,2-10,9 5,4-5,5 Arbejdsmarkedsudvalg 8,1-0,9 0,6 7,9 5,8-2,1 0,2-1,9 Børn & Familieudvalg 1.774,2 4,4 37, , ,5-38,7 38,5-0,2 Kultur & Fritidsudvalget 287,7-2,1 6,1 291,6 277,6-14,0 11,6-2,4 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift ikke rammebelagt 1.020,6-18,2 38, , ,5-36,5 29,9-6, ,7-41,4 6, , ,2-43,9 10,7-33,2 Økonomiudvalg 5,9 5,2 0,0 11,1 10,6-0,5 0,0-0,5 Plan & Miljøudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknik & Forsyningsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalg 690,5-3,0 0,0 687,5 679,6-7,9 0,0-7,9 Arbejdsmarkedsudvalget 972,2-22,2-4,2 945,7 932,5-13,2 0,0-13,2 Børn & Familieudvalget 10,6-6,8 0,0 3,8-3,6-7,4 0,0-7,4 Kultur & Fritidsudvalget 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift - Hvile i sig selv 403,1-14,6 11,1 399,5 384,6-14,9 10,7-4,2 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 Plan & Miljøudvalg 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 I alt 6.968,4-150,7 133, , ,5-211,8 144,5-67,3 Der er et samlet aflæst mindreforbrug på driftsområderne på 211,8 mio. kr. Rammebelagte områder. Der er et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 162,2 mio. kr. Heraf overføres 129,9 mio. kr. til 2014 og senere. Der er således et reelt mindreforbrug på 32,3 mio. kr. Heraf overføres 18,2 mio. kr. til anlæg. Ligesom der overføres 3,7 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder vedrørende Familieområdet, hvor der har været en budgetmæssig overskridelse på anbringelsesområdet. Der er således ca. 17 mio. kr. til kommunekassen, hvoraf 7,7 mio. kr. er reserveret til allerede meddelte tillægsbevillinger i 2014 vedrørende Områdecenter Bytoften, bygningsrenovering i Sundhed & Omsorg, Tarp Specialcenter og Headspace. Der var ved budgetlægningen for 2013 indlagt en forudsætning om, at minimum 100 mio. kr. Årsrapport

13 Til indhold LEDELSESBERETNING af de overførte uforbrugte midler vedrørende rammebelagte områder, ikke forventes anvendt i budgetperioden. Med et overførselsbeløb på 129,9 mio. kr. er denne forudsætning således opfyldt. Esbjerg Kommunes serviceramme i 2013 er foreløbigt beregnet til 4.809,2 mio. kr. og netto-udgifterne på serviceområderne udgør 4.717,1 mio. kr. Servicerammen er endnu ikke endelig opgjort fra Statens side, men som tallene viser, så vil Esbjerg Kommune ikke komme til at overskride rammen for På landsplan forventes der heller ikke en overskridelse af servicerammen for 2013, så regeringens sanktionsmulighed vil ikke blive aktuel. I 2014 er Kommunens serviceramme udregnet på baggrund af det vedtagne (oprindelige) budget for Hvis rammen skal overholdes bliver der således som udgangspunkt ikke mulighed for at bruge af overførslerne fra Derfor er ca. 27,4 mio. kr. af overførslerne overført direkte til 2015, 2016 og 2017, så beløbene kan indgå i de vedtagne budgetter for de pågældende år, og dermed blive en del af Kommunens serviceramme. Ikke rammebelagte områder Der er et aflæst mindreforbrug på 43,9 mio. kr. Selvom dette område som udgangspunkt ikke er omfattet af overførselsadgang mellem årene, søges der om at overføre netto 10,7 mio. kr. til 2013 vedrørende den kommunale boligforsyning (4,0 mio. kr.) og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (6,7 mio. kr.). Det reelle mindreforbrug er således 33,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af mindreudgifter på 25,3 mio. kr. på de budgetgaranterede områder (førtidspensioner, kontanthjælp, revalidering, løntilskud, beskæftigelsesordninger og den kommunale beskæftigelsesindsat). Færre udgifter på det budgetgaranterede område kan alt afhængig af udviklingen på landsplan forventes efterreguleret i bloktilskuddet fra Staten. På de ikke budgetgaranterede sociale overførsler er der totalt set mindre udgifter på 3,7 mio. kr. Opgørelsen af overskuddet på disse områder bør afvente landsresultatet, da man først på dette tidspunkt kan vurdere, om der er tale om reelle besparelser. Der kan således komme en efterregulering i forbindelse med økonomiaftalen for 2014, og de sparede midler reserveres derfor indtil videre. Vedrørende forsikrede ledige er der en merudgift på 5,7 mio. kr. som bør reserveres indtil landstallene er kendte. Kommunernes økonomi bliver nemlig reguleret i forhold til, hvordan ledigheden har udviklet sig fra 2012 til 2013 på landsniveau og indenfor regionen. Herudover er der merindtægter fra den centrale refusionsordning på 9,9 mio. kr. Samlet set er der reserveret 31,5 mio. kr. til forventet efterregulering af bloktilskuddet i Hvile i sig selv områder Hvile i sig selv områder består efter selskabsgørelsen af Forsyningen udelukkende af affaldsområdet, som har haft et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Heraf tilgår 1,8 mio. kr. mellemværendet med forbrugerne via taksterne, mens de resterende 3,9 mio. kr. overføres til 2014/2015. Anlæg I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer set i forhold til, hvordan det rent faktisk gik i Anlægsprogrammet på salg af jord og byggemodning samt anlægsbudget på forsyningsvirksomhederne er udarbejdet på baggrund af Byggemodningsplan for Der var budgetlagt med et nettoanlægsprogram på 208,5 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2012 på 21,5 mio. kr. Ligesom der i årets løb er givet negative tillægsbevillinger på i alt 16,7 mio. kr. Når der er taget højde for disse forskydninger og tillægsbevillinger er der således et samlet korrigeret nettobudget på 213,4 mio. kr. Et anlægsprogram med udgiftsbudget på 286,7 mio. kr. og et salgs/indtægtsbudget på 73,3 mio. kr. Som følge af den løbende tilpasning af anlægsbudgettet, har det været muligt stort set at gennemføre de planlagte anlægsprojekter i Der har samlet set været en afvigelse på netto 4,2 mio. kr. som består af færre udgifter på 6,1 mio. kr. og færre indtægter for 10,3 mio. kr. 14 Årsrapport 2013

14 LEDELSESBERETNING Til indhold (mio. kr.) (- = større indtægt/ mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Anlæg Økonomiudvalg -19,1 21,7 1,1 3,7 12,3 8,6-2,2 6,4 Plan & miljøudvalget 13,7-2,7 1,7 12,7 11,8-0,9 0,1-0,8 Teknik & forsyningsudvalget 161,0 11,3 0,6 172,9 179,1 6,2 7,9 14,1 Socialudvalget 12,9-17,5 4,6 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 Arbejdsmarkeds-udvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn & familieudvalget 26,7-28,2 3,4 1,9 2,0 0,1-0,1 0,0 Kultur & Fritidsudvalget 13,4-9,4 3,3 7,3 5,6-1,7 3,4 1,7 Sundhed & Omsorgsudvalget 0,0 8,0 6,9 14,9 6,7-8,2 7,1-1,1 I alt 208,5-16,7 21,5 213,4 217,6 4,2 21,5 25,7 Der overføres brutto anlægsudgifter på 17,2 mio. kr. til 2014 og 8,6 mio. kr. til 2015 samt anlægsindtægter til 2014 på 4,3 mio. kr. netto 21,5 mio. kr. Den faktiske afvigelse (underskud) på 25,7 mio. kr. består hovedsagligt af overførsler til 2014 vedrørende opførelse af nyt botilbud på Farupvej, Motorsportscenter Danmark og gene-rel bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Afvigelsen finansieres delvist via overførsel af uforbrugte driftsmidler til finansiering af de nævnte anlægsprojekter med 18,2 mio. kr. Samlet set betyder afvigelsen et likviditetsmæssigt træk på kassebeholdningen på 7,5 mio. kr. som hovedsagligt skyldes manglende salg af erhvervsjord. Finansiering Dette område omhandler kommunens finan-siering, hvor økonomien har udviklet sig således: (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Finansiering Renter 12,7 4,7 17,5 7,2-10,3 Skatter ,3 3, , ,4-0,5 Tilskud og udligning ,1 64, , ,2-4,5 Moms 3,9-0,5 3,4-1,1-4,5 Øvrig finansiering 11,5 15,5 27,0 79,4 52,4 Lånoptagelse -65,1-54,2-119,3-72,0 47,3 Afdrag på lån 59,9 14,4 74,3 74,0-0,3 Likvide midler -297,4-35,3-332,8-204,9 127,9 I alt ,9 12, , ,0 207,6 Årsrapport

15 Til indhold LEDELSESBERETNING Renteniveauet i 2013 har været uændret lavt. Alligevel har der været en merindtægt på 10,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der som følge af omlægning og salg af investeringsfondsbeviser og obligationer er realiseret kursgevinster og afregnet tilskrevne renter ultimo året. Esbjerg Kommune har ligesom tidligere år valgt statsgaranti for 2013 på indkomstskatterne. Derfor er der ingen særlige afvigelser på skat-terne. Merindtægten på 4,5 mio. kr. under Tilskud og Udligning skyldes især, at der er reserveret 28,8 mio. kr. til regulering af overførselsudgifterne for 2013 i Ligesom der er reserveret -24,4 mio. kr. til efterregulering af udgifterne til de forsikrede ledige. Der er en mindreudgift på 4,5 mio. kr. til refusion af købsmoms som følge af momskorrektioner vedrørende særlig indretning af handicapbiler, specialrådgivning og ride fysioterapi. Afvigelsen under Øvrig finansiering udgør 52,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i refusionstilgodehavender (25,7 mio. kr.), tilgodehavender i betalingskontrol (32,2 mio. kr.) og deponeringer (-10,1 mio. kr.). Forskydninger som stort set forventes udlignet i løbet af Herudover er der forskydninger i den kortfristede gæld i øvrigt, som medfører afvigelse i forhold til det budgetterede (5,4 mio. kr.). Afvigelsen på 47,3 mio. kr. på lånoptagelsen kan hovedsagligt henføres til, at lånoptagelsen for 2013 først bliver effektueret i april 2014 i forhold til de faktiske låneberettigede udgifter i De likvide midler ultimo 2013 er korrigeret med en urealiseret kursgevinst på 6,5 mio. kr. Denne kursregulering er ikke indregnet som en gevinst i regnskabsresultatet, men indgår i den likviditetsmæssige opgjorte kassebeholdning, som indgår i budgetlægningen. Gymnastikopvisning på Blue Water Arena ved DGI s Landsstævne. 16 Årsrapport 2013

16 Fagudvalgenes ledelsesberetning Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget

17 Til indhold LEDELSESBERETNING ØKONOMIUDVALGET ØKONOMIUDVALGET Byudvikling Ved budgetlægningen for 2013 var der forudsat et salg på 55 parcelhusgrunde, der blev i alt solgt 50 grunde. I 2013 blev 11 parcelhusgrunde tilbageskødet til kommunen. Endvidere var der budgetteret med salg af en storparcel, men der blev ikke solgt nogen. Salg af erhvervsjord var budgetteret til 12 ha og her blev der solgt 6,74 ha. Den bevilgede Byrådet 17,6 mio. kr. til opkøb af areal nord for Molevej med henblik på etablering af Esbjerg Strand. Derudover var der budgetteret med opkøb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik for i alt 46,3 mio. kr. Budgettet blev dog nedjusteret til 20,2 mio. kr. Det afsatte budget blev anvendt til gennemførte handler og ekspropriationer. I 2013 var der budgetteret med salg af 2 sten-/ finnehuse samt yderligere 2 boliger ved lejeledighed. Der blev solgt i alt 2 sten-/finnehuse og yderligere 1 bolig på Daddellunden. Den resterende salgsindtægt i 2013 kom fra salg af Sjelborggårdsvej 30, Esbjerg, Skolegade 39, Esbjerg og Hjortlund gl. skole, beliggende Fårevej 16 i Hjortlund. For at kunne fastholde Esbjerg Kommunes boliggaranti til studerende blev der givet tilsagn til opførelse af 57 ungdomsboliger ved Tovværket disse forventes stadig klar til studiestart september I forbindelse med budgetforliget blev der indarbejdet 4,2 mio. kr. til grundkapital til opførelse af familieboliger. Der er givet tilsagn om opførelse af 20 almene ældrevenlige familieboliger på Slåenvej i Esbjerg, og beløbet er udbetalt. Brand & Redning Det statslige støttepunkt i Esbjerg blev nedlagt pr Et støttepunkt er et statsligt beredskab som yder assistance til en række kommuner. Esbjerg kommune var entreprenør for staten ved løsningen af opgaven, og modtog et fast beløb for driften + variabel for timeforbrug til indsats. Det til støttepunktet hørende materiel blev afhentet i januar 2013 af Beredskabsstyrelsen. Brand & Redning har i 2013 iværksat en tiltrængt udskiftning af materiel og køretøjer. Der er bl.a. indkøbt en lastbil, som i løbet af 2014 indsættes i den operative drift til blandt andet klima- og andre udrykningsopgaver. Ligeledes er udskiftning af indsatslederbilen i Esbjerg iværksat, da bilen er nedslidt og ikke anses for egnet til fortsat udrykningskørsel. Den nye indsatslederbil forventes dog først leveret i marts 2014, hvorefter den kan indsættes i den operative drift. Politisk organisation Der har i 2013 været afholdt kommunalbestyrelsesvalg, og i den forbindelse var der udskiftning på 11 pladser i byrådet. I forbindelse med budgettet for 2013, blev der nedlagt 19 ud af 43 afstemningssteder i kommunen, derudover blev valghandlingen afviklet elektronisk på næsten alle afstemningssteder. Der blev afholdt valg til Byrådet i november Administration I forbindelse med budgetlægningen for blev der i forbindelse med en vedtagen besparelse på eksterne lejemål nedsat en lokalegruppe. Lokalegruppen skulle genforhandle huslejen på nogle af de dyreste lejekontrakter, hvor bindingsperioden var udløbet. Det har været muligt at opnå besparelser, men sparekravet for 2013 er ikke blevet helt opfyldt. Den manglende besparelse overføres til 2014, hvor den effektueres. Der arbejdes fortsat med genforhandlinger af eksterne huslejekontrakter. I budgettet for 2013 blev der afsat midler til Mellembyplaner. I 2013 er der hovedsagligt arbejdet med Mellembyplanen for Tjæreborg et klima- & bæredygtighedsprojekt. Derudover er der taget hul på analysearbejdet vedr. Mellembyplan for Gredstedbro samt anvendt et mindre beløb i forbindelse med afslut- 18 Årsrapport 2013

18 ØKONOMIUDVALGET LEDELSESBERETNING Til indhold ning og offentliggørelse af Mellembyplan for Egebæk-Hviding. I Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen har der været praktisk fokus på velfærdsteknologi og digitalisering via Velfærdsteknologiprojektet Dette projekt består af tre delprojekter, hvoraf det første delprojekt, Tryghedsskabende Videodialog Videostøtten er et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet. Videostøtten er i den indledende testfase på blandt andet Socialt Rehabiliteringscenter, Bramming og Bofællesskaberne Edelsvej, Udviklingscenter Esbjerg. Målet med forsknings- og udviklingsprojektet er tofoldigt, nemlig at øge borgernes livskvalitet og samtidig frigive personaletid til andre påtrængende opgaver. Det andet delprojekt er en app kaldet Mobido, som skal bidrage til at give borgeren struktur og støtte til hverdagens opgaver via Smartphones eller tablets. Det tredje delprojekt er Den intelligente seng, som skal bidrage til at skabe tryghed og komfort til meget sengeliggende borgere. I 2013 har Familie & Forebyggelse udmøntet en opnormering af personalet til at tage sig af det stigende antal af sager. Antallet af sager på Familieområdet er steget markant igennem de seneste år og prognoserne tyder ikke på en nedgang i sagstallet. På den lange bane er forventningen, at der ske en nedgang i sager p.g.a. øget fokus på tidlig indsats. Men det er usikkert, hvornår dette slår igennem og der er stadig forhold som også peger på en fortsat stigning i antallet af sager i en periode. Det betyder, at det samlet set er meget vanskeligt at konkludere om udviklingen i antal af sager. Der overføres midler til 2014 i regnskabet, midlerne skal anvendes til ansættelse af 8 nye rådgivere i forbindelse med børnefaglige undersøgelser. Rengøringsafdelingen har som en del af budget 2013 udfærdiget en opfølgning på REN FREMTID 2, sparekataloget indeholder reduktioner i sygefraværet, reduktion af 1 serviceleder og reduktion af kontorrengøring fra 3 gange til 1 gange ugentligt. Ultimo 2012 iværksatte Rengøring et Rotationsprojekt, som har fokus på medarbejdernes kompetencer. Ultimo 2013 har Rengøring besluttet at iværksætte Projekt Ren Sikkerhed med Ipad for at sikre stabilitet i sikkerheden for overholdelsen af arbejdsmiljøforholdene med hensyn til APB. I de videre faser vil der være mulighed for adgang til forskellige apps til at sikre fremtidige forhold i Rengøring. Erhverv & Turisme Esbjerg Kommune var fra juli 2013 vært for DGIs Landsstævne. Der var aktive deltagere, som i en bred vifte af idrætsaktiviteter og opvisninger satte et markant præg på hele Esbjerg. Organisatorisk blev landsstævnet gennemført i et partnerskab med DGI, og frivillige fra det lokale foreningsliv var involveret i afviklingen. Landsstævnet blev afviklet inden for de afsatte økonomiske rammer, og der var fra deltagernes og vores samarbejdspartneres side meget stor tilfredshed med arrangementet. Det kompakte set up, den målrettede kommunikation og den velfungerende logistik har sat en ny standard for landsstævnet. Markedsføringsmæssigt var landsstævnet en særdeles stor succes for Esbjerg Kommune. Kommunen er for alvor slået igennem som EnergiMetropol, og blev således optaget som det 20. medlem af World Energy Cities Partnership Borgmester Johnny Søtrup underskriver dokumenterne der sikrer optagelse i World Energy Cities Partnership. Årsrapport

19 Til indhold LEDELSESBERETNING ØKONOMIUDVALGET (WECP), som er en sammenslutning af de største energibyer i verden. Gennem projektet med Welcome to Esbjerg fokuseres der både på at tiltrække tilflyttere, at tage godt imod dem og på at fastholde dem, der allerede er her. Kommunens Tilflytterservice er blevet kontaktet af ca. 250 danske og internationale borgere. De får hjælp til partnerjob, boligsøgning mm. Desuden ydes en særlig service til alle virksomheder, der ønsker at forbedre deres rekruttering. Der afholdes forskellige typer arrangementer dels rekruttering målrettet specifikke faggrupper og dels sociale arrangementer så som velkomstmøde, rundvisninger og international cafe. Andre tilbud er jobsøgningsseminar samt individuel sparring i forbindelse med jobsøgning. Formidlingsmæssigt er der udarbejdet nyt velkomstmateriale i form af diverse brochurer og en ny hjemmeside der henvender sig direkte til potentielle tilflyttere, og gennem Facebook, Twitter og nyhedsbreve holdes alle interesserede opdaterede. Alle informationer gives på både dansk og engelsk for at støtte kommunens internationalisering. Finansiering Årsregnskabet for 2013 udviser en samlet indtægt på 6.957,0 mio. kr. mod det korrigerede budget på 7.164,6 mio. kr., eller en mindre indtægt på 207,6 mio. kr. Regnskabet er tilfredsstillende idet renter, skatter, tilskud og udligning bidrager med merindtægter på 19,7 mio. kr., mens der er forskydninger (mindre indtægter) i likvide aktiver, kort- og langfristet gæld med i alt 227,3 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at det budgetterede kasseforbrug ikke er effektueret i 2013, finansforskydninger samt at lånoptagelsen for 2013 først effektueres i april De likvide aktiver opgjort efter kassekreditreglen er faldet fra det meget høje niveau i Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet 1.101,1 mio. kr. og pr. 31. december 2013 udgør den 804,4 mio. kr., og likviditeten er således faldet med 296,8 mio. kr. i Faldet kan henføres til at Udbetaling Danmark pr. marts 2013 overtog udbetalingen af folkepension, førtidspension og boligstøtte, og som følge heraf modtager kommunerne ikke længere forskudsvis refusion til disse områder. Hertil kommer, at en del af det budgetterede kasseforbrug er realiseret i Via kapitalforvaltere er de likvide midler placeret i danske realkreditobligationer, erhvervsobligationer og aktier, og der er i 2013 opnået et gennemsnitligt afkast på de likvide midler på 3,49 pct. hvilket er meget tilfredsstillende. Det gode afkast er primært opnået som følge af, at investeringer i aktier via investeringsforeninger har givet knap 25 pct. i afkast. Kommunens langfristede gæld udgør 1.482,0 mio. kr. ultimo 2013 og er øget med 1,6 mio. kr. i løbet af året. Den skattefinansierede gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 828,0 mio. kr. ultimo 2013, og er øget med 21,4 mio. kr. i Gælden er fordelt med 637,6 mio. i DKK og 190,4 mio. i CHF. Den schweiziske Nationalbank (SNB) har siden september 2011 fastlagt en øvre grænse for CHF-kursen på kurs 621, og SNB har i flere omgang vist handlekraft for at fastholde denne grænse, og derfor vurderes kursrisikoen som minimal. Uagtet dette er risikoen til stede, og for at nedbringe denne er der i løbet af 2013 foretaget omlægninger fra CHF til DKK, da kursen kortvarigt var under 590. CHF andelen er i løbet af året nedbragt fra 30 pct. til 23 pct. og foruden omlægningen kan nedbringelsen delvis henføres til, at der er foretaget lånoptagelse for 2012 i DKK i april måned For delvist at imødegå kursrisikoen er der indgået stoploss aftaler på kurs 623 med ca. 25 pct. af CHF lånene, idet et brud på denne kurs vil betyde, at SNB har opgivet den øvre kursgrænse. Såfremt CHF kursen falder til under kurs 580 vil yderligere CHF lån blive omlagt til lån i DKK, og dermed nedbringe kursrisikoen. Lånet for 2013 optages i marts/april 2014, og lånoptagelsen vil yderligere nedbringe den samlede andel af CHF finansiering, men det medfører ingen umiddelbar nedsættelse af den samlede kursrisiko ved CHF finansieringen. Den samlede omkostning på den skattefinansierede gæld udgør -2,76 pct. og i forhold til afkastet på de likvide aktiver på 3,49 pct., så er det meget tilfredsstillende. Stigende renter og faldende CHF kurs har medført pæne urealiserede kurs- og valutakursgevinster i 2013, og et afkast på -2,76 pct. er udtryk for at vi tjent på de langfristede lån, og at kursværdien på restgælden er faldet væsentligt mere end de faktisk betalte afdrag i året. 20 Årsrapport 2013

20 ØKONOMIUDVALGET LEDELSESBERETNING Til indhold Kommunen opretholder en overvægtet varighed på låneporteføljen i forhold til de likvide aktiver, og har derfor positioneret sig til at opnå yderligere gevinster ved fremtidige rentestigninger. De kommunale skatter, herunder kommunal indkomstskat og grundskyld er som tidligere år fastholdt uændret på 25,4 pct. og 25,29 promille, og det er i øvrigt også disse satser som er gældende for Økonomi (mio. kr.) Oprindelig Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift - rammebelagte 952,1-97,2 25,2 880,1 829,2-50,9 43,1-7,8 Byudvikling 2,2-0,3 0,0 1,9 1,7-0,2 0,2 0,0 Brand & Redning 23,8 0,4-0,4 23,8 22,6-1,2 1,0-0,2 Politisk organisation 13,7-0,7 1,6 14,5 13,8-0,7 1,8 1,1 Administration 873,3-103,3 21,6 791,5 749,0-42,6 34,0-8,6 Erhverv & Turisme 39,1 6,8 2,4 48,4 42,1-6,3 6,2-0,1 Drift ikke rammebelagte 5,9 5,2 0,0 11,1 10,6-0,5 0,0-0,5 Byudvikling 0,7-0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Administration 5,2 5,3 0,0 10,5 10,1-0,5 0,0-0,5 Anlæg -19,1 21,7 1,1 3,7 12,3 8,6-2,3 6,4 Byudvikling -31,2 33,1 1,6 3,5 12,1 8,6-2,5 6,2 Brand & Redning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 Politisk organisation 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration 2,1-1,4-0,5 0,2 0,0-0,2 0,2 0,0 Erhverv & Turisme 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 938,8-70,3 26,3 894,9 852,1-42,8 41,0-2,0 Finansiering ,9 167,4-155, , ,0 207,6 (- = større indtægt/mindre udgift) BEMÆRKNINGER Rammebelagt områder Der er netto givet negative tillægsbevillinger for i alt 97,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne består hovedsagligt af en teknisk nulstilling af en budgetteret pulje til brug af overførte midler i 2013 på i alt 100 mio. kr. nulstillingen modsvares overførslen mellem , som påvirker samtlige udvalg i kommunen. Der har i løbet af årets 3 budgetrevisioner været en række af tillægsbevillinger som bl.a. har vedrørt: Telefoni, Indkøbsafgifter, Lov- og cirkulæreprogram og Rengøring. Det kan ligeledes nævnes, at der har været en generel nedskrivning af konti som følge af ændrede pris- og lønskøn, som på Økonomiudvalget beløber sig til -5,9 mio. kr. Derudover blev der overført 25,2 mio. kr. fra 2012 til Regnskabsafvigelse På Økonomiudvalget overføres der i alt 43,1 mio. kr. heraf overføres 36,3 mio. kr. til 2014 og de resterende 6,8 mio. kr. overføres til I alt er der dermed en faktisk afvigelse på 7,8 mio. kr. Byudvikling overfører 0,2 mio. kr. til 2014 til medfinansiering af alment byggeri i Tjæreborg. Årsrapport

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere