ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2013"

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2014 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Kommune Kommunikation, Esbjerg Kommune Forord....5 Kommuneoplysninger....6 Ledelsespåtegning Revisionsnotat....8 Ledelsesberetning....9 Ledelsesberetning for hele kommunen...9 Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget...24 Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget...44 Udgiftsregnskab...51 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis...55 Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance 31/ Noter...61 Nøgletal Udbud af driftsopgaver...66 Regnskabsbegreber Øvrige regnskabsoversigter Regnskabsoversigt...69 Hovedoversigt Sammendrag af regnskab...74 Tværgående artsoversigt Statusbalance...88 Anlægsoversigt Personaleoversigt Oversigt over Fanøaftaler Garanti og Leasingforpligtelser Eventualrettigheder sikret ved pantebreve Eventualrettigheder sikret ved gældsbreve Eventualrettigheder, ej sikret ved lånedokument Finansielle aftaler & Konverterede lån Nominelle værdier m.v Årsrapport

3 The Tall Ships Races 2014 Esbjerg august Fokus på talentudvikling og eliteidræt studerende i Esbjerg Kommune Tag del i energien i Danmarks EnergiMetropol

4 FORORD Til indhold 2013 blev endnu et aktivt år for Esbjerg Kommune. Først og fremmest vil jeg fremhæve DGIs Landsstævne, hvor Esbjerg Kommune fra den juli var vært for aktive deltagere, som i en bred vifte af idrætsaktiviteter og opvisninger satte et markant præg på hele Esbjerg til glæde for kommunens borgere og de mange besøgende. Men derudover har der i løbet af året været mange aktiviteter på kommunens mange opgaveområder og disse aktiviteter kan man læse om i ledelsesberetningerne for de forskellige fagudvalg i denne Årsrapport. Budgettet for 2013 blev udarbejdet med fokus på økonomisk ansvarlighed med både besparelser og effektiviseringer, men også med nye tiltag og investeringer til sikring af fortsat god service til borgerne. Den økonomiske ansvarlighed har præget 2013 og årsregnskabets resultat viser da også et pænt driftsoverskud med øgede opsparinger og styrket kassebeholdning samtidig med, at målene for 2013 stort set er opfyldte. Kig i Årsrapporten og dyk ned i historien om Esbjerg Kommune anno Rapporten giver et overblik over, hvilke mål byrådet på forhånd havde sat sig og om disse mål faktisk blev nået. God læselyst! Esbjerg, maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Årsrapport

5 Til indhold KOMMUNEOPLYSNINGER Kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon: Telefax: Internet: CVR: Hjemstedskommune: Esbjerg Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Byrådet: Johnny Søtrup, borgmester Jakob Lose Henning Ravn Jesper Frost Rasmussen Bente Bendix Jensen Kurt Bjarne Bjerrum Alex Sørensen Kurt Jakobsen Annemette Knudsen Andersen Karsten Degnbol Henrik Andersen Jørn Schultz Anders Bohr Jørgensen Tommy Noer Jesper Vind Petersen John Snedker Anders Kronborg Mussa Utto Connie Geissler Erik Christiansen Ulla Koman-Mejer Hans Erik Møller Jørgen Ahlquist Søren Heide Lambertsen Diana Mose Olsen Jørn Boesen Andersen Henning Overgaard Sarah Nørris Christensen Henrik Vallø Freddie Madsen Kim Madsen Direktionen: Otto Jespersen, kommunaldirektør Arne Nikolajsen, direktør Lise Plougmann Willer, direktør Jørn Henriksen, direktør Hans Kjær, direktør Revisionen: KPMG Englandsgade Odense C 6 Årsrapport 2013

6 LEDELSESPÅTEGNING Til indhold Økonomiudvalget har den 12. maj 2014 aflagt årsrapporten for 2013 for Esbjerg Kommune til Byrådet. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets Budgetog regnskabssystem. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Esbjerg Kommune, den 12. maj 2014 Johnny Søtrup borgmester Otto Jespersen kommunaldirektør Årsrapport

7 Til indhold REVISIONSNOTAT INDLEDNING Vi har foretaget en foreløbig gennemgang af årsregnskab for 2013 for Esbjerg Kommune. Vi skal præcisere, at omfanget og karakteren af de udførte arbejdshandlinger alene medfører, at vi på given foranledning kan udtale os om de regnskabsposter eller regnskabsmæssige forhold, som er anført under afsnittet Udført arbejde. Regnskabet kan derfor ikke på dette grundlag forsynes med en egentlig revisionspåtegning eller en erklæring ud over en begrænset udtalelse. Vi afgiver vores revisionsberetning vedrørende revisionen af regnskabet for 2013 senest den 15. august UDFØRT ARBEJDE Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har vurderet om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Konklusion Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse generelt er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at der er sammenhæng mellem regnskabets talmæssige oplysninger og økonomisystemets oplysninger. Aarhus, den 30. april 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor 8 Årsrapport 2013

8 LEDELSESBERETNING Til indhold 1 Indledning Ledelsesberetningen giver en status over Esbjerg Kommunes overordnede økonomi samt et indblik i, hvordan 2013 forløb. Detaljerne om fagudvalgenes økonomi findes under Fagudvalg/ledelsesberetninger, hvor også udvalgenes tillægsbevillinger, mål og service beskrives. Ledelsesberetningen gennemgår i afsnit 2 kommunens overordnede økonomiske situation, ligesom de økonomiske nøgletal kommenteres. Herefter beskrives regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget i afsnit 3. I Regnskabsberetning på side 52 gennemgås det realiserede regnskabsmæssige resultat, sammenhængen mellem opkrævede skatter og forbrug af ressourcer samt den økonomiske stilling pr. 31. december Opsummering af årets resultat I Esbjerg Kommunes økonomiske politik er der fokus på udvalgte finansielle nøgletal. Især på den strukturelle balance og på den disponible kassebeholdning. I årsregnskabet for 2013 er der på de skattefinansierede områder et strukturelt driftsoverskud på 70,2 mio. kr. Når anlægsudgifterne medregnes er der derimod et underskud på 131,4 mio. kr. Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er godt 216,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparingerne på i alt 160,9 mio. kr. overføres til forbrug i Der er et overskud på de budgetgaranterede områder og på beskæftigelsesområdet (ikkerammebelagte områder) på i alt 33,2 mio. kr. Heraf reserveres indtil videre 31,5 mio. kr. til en eventuel efterregulering fra Statens side i Den kortfristede nettogæld er ikke faldet så meget som forudsat. Derfor analyses det frem til den kommende budgetlægning om det nuværende niveau er varigt og dermed kan indgå i grundlaget for budgetlægningen som en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2013 kan herefter opgøres til 29 mio. kr. 2 ØKONOMISK STATUS Budget 2013 blev vedtaget på baggrund af et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Budgetforliget var udtryk for et politisk ønske om at genoprette den ubalance, der har været på Kommunens husholdningsbudget (ordinære drift). Herunder at skabe balance på de økonomiske parametre, som Kommunen styres efter. Forudsætningerne for budgetlægningen i form af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev overholdt. Budget 2013 holdt sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. Skatteudskrivningen blev fastholdt på uændret niveau. HOVEDTAL Strukturel balance Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter på henholdsvis drift og anlæg. Nedenstående tabel viser, at der oprindeligt var forventet et underskud på 314,3 mio. kr. i Overførsler fra 2012 og tillægsbevillinger givet i årets løb, betyder, at der i det korrigerede budget forventes et underskud på de skattefinansierede områder på 347,9 mio. kr. mio. kr. (-=underskud/ forbrug) Strukturel balance Opr. budget Till. bev Korr. budget Regnskab Afvigelse -314,3-33,6-347,9-131,4-216,5 Regnskabsresultatet viser imidlertid kun et strukturelt underskud på 131,4 mio. kr. Altså en forbedring på 216,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ifølge regler for rammestyring kan der overføres uforbrugte driftsmidler til næste budgetår. Ligesom tidsforskydninger på anlægsprojekter kan overføres til efterfølgende år ved overførsel af rådighedsbeløb. Årsrapport

9 Til indhold LEDELSESBERETNING Når der tages højde for disse forskydninger (fra 2013 til 2014 og senere) på skattefinansierede drifts- og anlægsprojekter for henholdsvis 140,7 mio. kr. og 20,2 mio. kr., udgør afvigelsen til det korrigerede budget på det skattefinansierede område 55,6 mio. kr. Afvigelsen til korrigeret budget kan opgøres således: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget Mio. kr. -216,5 Overførsel til drift 140,7 Overførsel til anlæg 20,2 Budgetafvigelse korrigeret for overførsler Forklares således: Budgetmæssigt overskud på rammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt overskud på ikkerammebelagte områder, som ikke overføres til 2014 eller senere Budgetmæssigt underskud på skattefinansieret anlæg -55,6-32,3-33,2 7,5 Anlæg overført fra drift 18,2 Korrektion for ældreboliger, som ikke indgår i den skattefinansierede del af strukturel balance 4,1 Afvigelse på tilskud og udligning -4,5 Afvigelse på renter, skatter og moms -15,5 Regnskabsresultat likviditetsmæssig virkning Nogle af budgetafvigelserne er der allerede taget højde for i kommunens løbende likviditetsstyring. Regnskabsresultatet kan således opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 29 mio. kr. I det likviditetsmæssige overskud tages der højde for årets finansforskydninger ligesom hele regnskabet (inkl. forbrugerfinansierede områder) er omfattet og ikke kun det skattefinansierede område. Derfor er det likviditetsmæssige overskud ikke lig med ovenstående budgetafvigelse på 55,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for , og kan forklares således: Mio. kr. Budgetafvigelse jf. ovenstående -55,6 Beløb som er reserveret til afregning med Staten vedrørende budgetgaranterede 27,1 områder og beskæftigelsesordninger Beløb der er reserveret til senere afregning 4,4 af tilskud og udligning under finansiering Korrektion for ældreboliger som ikke indgår i den skattefinansierede del af -4,1 strukturel balance Øvrige forhold -0,8 Likviditetsmæssig virkning af regnskabsresultatet -29,0 Som nævnt er der likviditetsmæssigt taget højde for nogle af regnskabsafvigelserne. Fx har overførsel af drift og anlæg ingen likviditetsmæssig betydning for budgetkassebeholdningen, da der blot er tale om tidsforskydninger. Det forudsættes desuden, at størstedelen af den faktiske afvigelse på ikke-rammebelagte områder indgår i en efterregulering fra statens side. På de budgetgaranterede områder, som fx kontanthjælp, bliver kommunerne kompenseret for udvikling i udgiftsniveauet på landsplan. Hvis andre kommuner ligesom Esbjerg har haft færre udgifter end budgetteret i 2013, vil Staten regulere beløbet i På øvrige overførsler vil et evt. mindreforbrug på landsplan i 2013 indgå i forhandlinger om kommunernes økonomi for Man kan derfor ikke med sikkerhed sige, om der kommer en efterregulering. På beskæftigelsesområdet bliver kommunerne kompenseret i forhold til udviklingen i ledigheden dels i regionen og på landsplan. Her forventes en efterregulering vedrørende 2013, som der er reserveret finansiering til. Der har i de seneste 3 år været en tendens til, at Esbjerg Kommune får større og større underskud på beskæftigelsesområdet (større udgifter end beskæftigelsestilskuddet fra Staten). Underskuddet i 2011 var 15,5 mio. kr., i 2012 var det 18,8 mio. kr. og i 2013 forventes det at udgøre ca. 31 mio. kr. inkl. restafregning i Dette tyder på, at udgiftsniveauet for beskæftigelsesområdet i Esbjerg Kommune ligger noget over landsgennemsnittet. 10 Årsrapport 2013

10 LEDELSESBERETNING Til indhold Samlet set forudsættes indtil videre, at der skal ske en efterregulering, som der er reserveret 31,5 mio. kr. til. Når landstallene er kendte kan der dog være mulighed for, at noget af det reserverede beløb kan tilgå kassen. Kassebeholdning Den regnskabsmæssige aflæste kassebeholdningen jf. balancen har udviklet sig således i 2013: mio. kr Kassebeholdning * Kasseforbrug Reguleringer ,3-204,9 6,5 323,9 *kassebeholdningen er her opgjort ekskl. deponering på i alt 85,5 mio. kr. Der er et samlet kasseforbrug på 204,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 332,8 mio. kr. i korrigeret budget. En forbedring på 127,9 mio. kr., som især skyldes ovennævnte forhold, forskydninger vedrørende lånoptagelse samt forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld. I forbindelse med opgørelse af den disponible kassebeholdning reserveres et beløb til udligning af de forskydninger, der har været på den kortfristede nettogæld. Frem til budgetlægningen for analyseres det, om noget af forskydningen i 2013 kan anvendes til en permanent forbedring af den disponible kassebeholdning. Der er desuden sket kursreguleringer mv. for 6,5 mio. kr. Oversigt over kasseforbrug i forhold til det korrigerede budget: Samlet afvigelse i forhold til korrigeret budget jf. den strukturelle balance skattefinansierede områder Forbrugerfinansierede områder inkl. ældreboliger Mio. kr. 216,5 11,0 Finansforskydninger -62,9 Forskydning i lånoptagelse/afdrag på lån -46,8 Deponering 10,1 Kasseforøgelse i forhold til korrigeret budget 127,9 Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 udgør 323,9 mio. kr. samt et deponeret beløb på 85,5 mio. kr., i alt 409,4 mio. kr. Byrådets mål om en positiv kassebeholdning ultimo året er således opfyldt. Tillægsbevillinger Samlet set er der i 2013 netto givet tillægsbevillinger på 35,3 mio. kr. som er finansieret af kassebeholdningen. Der har igen været store forskydninger mellem årene. Der er således overført 133,6 mio. kr. fra 2012 til 2013 i forbindelse med ikke forbrugte driftsmidler i Desuden er anlægsudgifter og anlægsindtægter revideret med i alt 21,1 mio. kr. i 2013 i sagen Overførsel af rådighedsbeløb Herudover er der givet en række tillægsbevil-linger for netto -19,8 mio. kr. Primært som følge af tekniske justeringer af budgettet i de 3 årlige budgetrevisioner under områderne Administration, Arbejdsmarked, Familie, Skole, Sundhed & Omsorg samt revidering af anlægs-program og lånoptagelse. Hertil kommer at en budget-buffer på 100 mio. kr. er blevet frigivet til delvis finansiering af ovennævnte overførsler fra Tillægsbevillingerne er beskrevet mere uddybende i de enkelte fagudvalgs ledelses-beretninger. Oversigt over tillægsbevillinger i 2013: Mio. kr. Rammebelagte områder - drift -18,5 Nulstilling af budget-buffer til finansiering af overførsler fra ,0 Ikke rammebelagte områder - drift -41,4 Hvile i sig selv (Affald) 9,2 Anlæg (forbruger og skattefinansieret) -16,7 Overførsler fra 2012 drift 133,6 Overførsel af rådighedsbeløb fra ,5 I alt drift og anlæg -12,3 Renter 4,7 Finansielle poster 42,9 I alt 35,3 Årsrapport

11 Til indhold LEDELSESBERETNING De eneste byrådssager, hvor der er givet reelle tillægsbevillinger med likviditetsmæssig betydning for den opgjorte kassebeholdning har været: Mio. kr. Køb af jord til Esbjerg Strand 17,6 Byggemodning, projektoverskud -0,5 Familieområdet 31,0 Lock-out på lærerområdet -28,2 Pris- og lønregulering jf. nye skøn fra KL -33,7 Kasseforøgelse -13,8 3 BEVILLINGSOPFYLDELSE Nedenfor beskrives afvigelser i forhold til korrigeret budget. Først opgøres de samlede nettodriftsudgifter opdelt på de enkelte fagudvalgsområder med forklaring til de væsentligste afvigelser. Herefter kommer en oversigt over anlægsudgifter og til sidst omtales finansieringsområdet. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL forudsatte man en udvikling i pris- og lønskøn fra på 1,5 procent for de kommunale service- og anlægsudgifter. Som det fremgår af nedenstående tabel var stigningen i pris- og lønudviklingen noget mindre end forventet. Pris/løn og indkomstskøn 2013 budget 2013 faktisk Prisskøn 1,75 0,89 Lønskøn 1,44 0,52 Samlet set 1,5 0,6 Derfor blev budgetterne samlet set nedskrevet med 33,7 mio. kr. ved budgetrevisionen pr. 31. marts Det vil sige, at budgetterne kun justeres i forhold til byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling. De rammebelagte områder svarer til Regeringens definition af serviceområder. Overførsel af uforbrugte driftsmidler kan ifølge rammestyringsprincipperne ske på de rammebelagte områder samt hvile i sig selv områder. Principperne tager udgangspunkt i, at aktiviteterne afholdes indenfor den givne økonomiske ramme, evt. via omprioriteringer. Det skal gøres på en sådan måde, at både mål og resultatkrav til området opfyldes. De ikke rammebelagte områder omfatter lovbundne områder som kontanthjælp, pensioner, sygedagpenge mv. Hvile i sig selv områder består af Affaldsbehandling. På dette område skal udgifter og indtægter over tid udligne hinanden. Området skal med andre ord hvile i sig selv, idet indtægterne (forbrugspriserne) beregnes på baggrund af samtlige udgifter til både drift og anlæg på området. Esbjerg Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto 6,7 mia. kr. i Heraf anvendes 4,7 mia. kr. indenfor de rammebelagte områder og ca. 2,0 mia. på de ikke-rammebelagte områder. Efterfølgende redegøres for bevillingsoverholdelse på henholdsvis rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder. Drift Kommunens nettodriftsudgifter opdeles i rammebelagte, ikke rammebelagte samt hvile i sig selv områder, jfr. regler om rammestyring. Se også regler herfor på side 67 under regn-skabsbegreber. De rammebelagte områder budgetteres i henhold til reglerne for rammestyring. 12 Årsrapport 2013

12 LEDELSESBERETNING Til indhold Oversigt over budget og forbrug driftsområder (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift rammebelagt 4.882,4-118,5 115, , ,1-162,2 129,9-32,3 Økonomiudvalg 952,1-97,2 25,2 880,1 829,2-50,9 43,1-7,8 Plan & Miljøudvalg 9,6-2,5 0,9 8,0 7,4-0,5 0,0-0,5 Teknik & Forsyningsudvalg 220,2 6,8 3,4 230,3 221,7-8,6 1,2-7,4 Socialudvalg 610,1-8,9 3,0 604,2 593,2-10,9 5,4-5,5 Arbejdsmarkedsudvalg 8,1-0,9 0,6 7,9 5,8-2,1 0,2-1,9 Børn & Familieudvalg 1.774,2 4,4 37, , ,5-38,7 38,5-0,2 Kultur & Fritidsudvalget 287,7-2,1 6,1 291,6 277,6-14,0 11,6-2,4 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift ikke rammebelagt 1.020,6-18,2 38, , ,5-36,5 29,9-6, ,7-41,4 6, , ,2-43,9 10,7-33,2 Økonomiudvalg 5,9 5,2 0,0 11,1 10,6-0,5 0,0-0,5 Plan & Miljøudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknik & Forsyningsudvalg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalg 690,5-3,0 0,0 687,5 679,6-7,9 0,0-7,9 Arbejdsmarkedsudvalget 972,2-22,2-4,2 945,7 932,5-13,2 0,0-13,2 Børn & Familieudvalget 10,6-6,8 0,0 3,8-3,6-7,4 0,0-7,4 Kultur & Fritidsudvalget 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 Sundhed & Omsorgsudvalg Drift - Hvile i sig selv 403,1-14,6 11,1 399,5 384,6-14,9 10,7-4,2 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 Plan & Miljøudvalg 2,3 9,2 11,4 22,9 17,2-5,7 3,9-1,8 I alt 6.968,4-150,7 133, , ,5-211,8 144,5-67,3 Der er et samlet aflæst mindreforbrug på driftsområderne på 211,8 mio. kr. Rammebelagte områder. Der er et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 162,2 mio. kr. Heraf overføres 129,9 mio. kr. til 2014 og senere. Der er således et reelt mindreforbrug på 32,3 mio. kr. Heraf overføres 18,2 mio. kr. til anlæg. Ligesom der overføres 3,7 mio. kr. fra ikke-rammebelagte områder vedrørende Familieområdet, hvor der har været en budgetmæssig overskridelse på anbringelsesområdet. Der er således ca. 17 mio. kr. til kommunekassen, hvoraf 7,7 mio. kr. er reserveret til allerede meddelte tillægsbevillinger i 2014 vedrørende Områdecenter Bytoften, bygningsrenovering i Sundhed & Omsorg, Tarp Specialcenter og Headspace. Der var ved budgetlægningen for 2013 indlagt en forudsætning om, at minimum 100 mio. kr. Årsrapport

13 Til indhold LEDELSESBERETNING af de overførte uforbrugte midler vedrørende rammebelagte områder, ikke forventes anvendt i budgetperioden. Med et overførselsbeløb på 129,9 mio. kr. er denne forudsætning således opfyldt. Esbjerg Kommunes serviceramme i 2013 er foreløbigt beregnet til 4.809,2 mio. kr. og netto-udgifterne på serviceområderne udgør 4.717,1 mio. kr. Servicerammen er endnu ikke endelig opgjort fra Statens side, men som tallene viser, så vil Esbjerg Kommune ikke komme til at overskride rammen for På landsplan forventes der heller ikke en overskridelse af servicerammen for 2013, så regeringens sanktionsmulighed vil ikke blive aktuel. I 2014 er Kommunens serviceramme udregnet på baggrund af det vedtagne (oprindelige) budget for Hvis rammen skal overholdes bliver der således som udgangspunkt ikke mulighed for at bruge af overførslerne fra Derfor er ca. 27,4 mio. kr. af overførslerne overført direkte til 2015, 2016 og 2017, så beløbene kan indgå i de vedtagne budgetter for de pågældende år, og dermed blive en del af Kommunens serviceramme. Ikke rammebelagte områder Der er et aflæst mindreforbrug på 43,9 mio. kr. Selvom dette område som udgangspunkt ikke er omfattet af overførselsadgang mellem årene, søges der om at overføre netto 10,7 mio. kr. til 2013 vedrørende den kommunale boligforsyning (4,0 mio. kr.) og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (6,7 mio. kr.). Det reelle mindreforbrug er således 33,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af mindreudgifter på 25,3 mio. kr. på de budgetgaranterede områder (førtidspensioner, kontanthjælp, revalidering, løntilskud, beskæftigelsesordninger og den kommunale beskæftigelsesindsat). Færre udgifter på det budgetgaranterede område kan alt afhængig af udviklingen på landsplan forventes efterreguleret i bloktilskuddet fra Staten. På de ikke budgetgaranterede sociale overførsler er der totalt set mindre udgifter på 3,7 mio. kr. Opgørelsen af overskuddet på disse områder bør afvente landsresultatet, da man først på dette tidspunkt kan vurdere, om der er tale om reelle besparelser. Der kan således komme en efterregulering i forbindelse med økonomiaftalen for 2014, og de sparede midler reserveres derfor indtil videre. Vedrørende forsikrede ledige er der en merudgift på 5,7 mio. kr. som bør reserveres indtil landstallene er kendte. Kommunernes økonomi bliver nemlig reguleret i forhold til, hvordan ledigheden har udviklet sig fra 2012 til 2013 på landsniveau og indenfor regionen. Herudover er der merindtægter fra den centrale refusionsordning på 9,9 mio. kr. Samlet set er der reserveret 31,5 mio. kr. til forventet efterregulering af bloktilskuddet i Hvile i sig selv områder Hvile i sig selv områder består efter selskabsgørelsen af Forsyningen udelukkende af affaldsområdet, som har haft et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Heraf tilgår 1,8 mio. kr. mellemværendet med forbrugerne via taksterne, mens de resterende 3,9 mio. kr. overføres til 2014/2015. Anlæg I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer set i forhold til, hvordan det rent faktisk gik i Anlægsprogrammet på salg af jord og byggemodning samt anlægsbudget på forsyningsvirksomhederne er udarbejdet på baggrund af Byggemodningsplan for Der var budgetlagt med et nettoanlægsprogram på 208,5 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2012 på 21,5 mio. kr. Ligesom der i årets løb er givet negative tillægsbevillinger på i alt 16,7 mio. kr. Når der er taget højde for disse forskydninger og tillægsbevillinger er der således et samlet korrigeret nettobudget på 213,4 mio. kr. Et anlægsprogram med udgiftsbudget på 286,7 mio. kr. og et salgs/indtægtsbudget på 73,3 mio. kr. Som følge af den løbende tilpasning af anlægsbudgettet, har det været muligt stort set at gennemføre de planlagte anlægsprojekter i Der har samlet set været en afvigelse på netto 4,2 mio. kr. som består af færre udgifter på 6,1 mio. kr. og færre indtægter for 10,3 mio. kr. 14 Årsrapport 2013

14 LEDELSESBERETNING Til indhold (mio. kr.) (- = større indtægt/ mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Anlæg Økonomiudvalg -19,1 21,7 1,1 3,7 12,3 8,6-2,2 6,4 Plan & miljøudvalget 13,7-2,7 1,7 12,7 11,8-0,9 0,1-0,8 Teknik & forsyningsudvalget 161,0 11,3 0,6 172,9 179,1 6,2 7,9 14,1 Socialudvalget 12,9-17,5 4,6 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 Arbejdsmarkeds-udvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn & familieudvalget 26,7-28,2 3,4 1,9 2,0 0,1-0,1 0,0 Kultur & Fritidsudvalget 13,4-9,4 3,3 7,3 5,6-1,7 3,4 1,7 Sundhed & Omsorgsudvalget 0,0 8,0 6,9 14,9 6,7-8,2 7,1-1,1 I alt 208,5-16,7 21,5 213,4 217,6 4,2 21,5 25,7 Der overføres brutto anlægsudgifter på 17,2 mio. kr. til 2014 og 8,6 mio. kr. til 2015 samt anlægsindtægter til 2014 på 4,3 mio. kr. netto 21,5 mio. kr. Den faktiske afvigelse (underskud) på 25,7 mio. kr. består hovedsagligt af overførsler til 2014 vedrørende opførelse af nyt botilbud på Farupvej, Motorsportscenter Danmark og gene-rel bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme. Afvigelsen finansieres delvist via overførsel af uforbrugte driftsmidler til finansiering af de nævnte anlægsprojekter med 18,2 mio. kr. Samlet set betyder afvigelsen et likviditetsmæssigt træk på kassebeholdningen på 7,5 mio. kr. som hovedsagligt skyldes manglende salg af erhvervsjord. Finansiering Dette område omhandler kommunens finan-siering, hvor økonomien har udviklet sig således: (mio. kr.) (- = større indtægt/mindre udgift) Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. Budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Finansiering Renter 12,7 4,7 17,5 7,2-10,3 Skatter ,3 3, , ,4-0,5 Tilskud og udligning ,1 64, , ,2-4,5 Moms 3,9-0,5 3,4-1,1-4,5 Øvrig finansiering 11,5 15,5 27,0 79,4 52,4 Lånoptagelse -65,1-54,2-119,3-72,0 47,3 Afdrag på lån 59,9 14,4 74,3 74,0-0,3 Likvide midler -297,4-35,3-332,8-204,9 127,9 I alt ,9 12, , ,0 207,6 Årsrapport

15 Til indhold LEDELSESBERETNING Renteniveauet i 2013 har været uændret lavt. Alligevel har der været en merindtægt på 10,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der som følge af omlægning og salg af investeringsfondsbeviser og obligationer er realiseret kursgevinster og afregnet tilskrevne renter ultimo året. Esbjerg Kommune har ligesom tidligere år valgt statsgaranti for 2013 på indkomstskatterne. Derfor er der ingen særlige afvigelser på skat-terne. Merindtægten på 4,5 mio. kr. under Tilskud og Udligning skyldes især, at der er reserveret 28,8 mio. kr. til regulering af overførselsudgifterne for 2013 i Ligesom der er reserveret -24,4 mio. kr. til efterregulering af udgifterne til de forsikrede ledige. Der er en mindreudgift på 4,5 mio. kr. til refusion af købsmoms som følge af momskorrektioner vedrørende særlig indretning af handicapbiler, specialrådgivning og ride fysioterapi. Afvigelsen under Øvrig finansiering udgør 52,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt forskydninger i refusionstilgodehavender (25,7 mio. kr.), tilgodehavender i betalingskontrol (32,2 mio. kr.) og deponeringer (-10,1 mio. kr.). Forskydninger som stort set forventes udlignet i løbet af Herudover er der forskydninger i den kortfristede gæld i øvrigt, som medfører afvigelse i forhold til det budgetterede (5,4 mio. kr.). Afvigelsen på 47,3 mio. kr. på lånoptagelsen kan hovedsagligt henføres til, at lånoptagelsen for 2013 først bliver effektueret i april 2014 i forhold til de faktiske låneberettigede udgifter i De likvide midler ultimo 2013 er korrigeret med en urealiseret kursgevinst på 6,5 mio. kr. Denne kursregulering er ikke indregnet som en gevinst i regnskabsresultatet, men indgår i den likviditetsmæssige opgjorte kassebeholdning, som indgår i budgetlægningen. Gymnastikopvisning på Blue Water Arena ved DGI s Landsstævne. 16 Årsrapport 2013

16 Fagudvalgenes ledelsesberetning Økonomiudvalget Plan & Miljøudvalget Teknik & Forsyningsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Sundhed & Omsorgsudvalget

17 Til indhold LEDELSESBERETNING ØKONOMIUDVALGET ØKONOMIUDVALGET Byudvikling Ved budgetlægningen for 2013 var der forudsat et salg på 55 parcelhusgrunde, der blev i alt solgt 50 grunde. I 2013 blev 11 parcelhusgrunde tilbageskødet til kommunen. Endvidere var der budgetteret med salg af en storparcel, men der blev ikke solgt nogen. Salg af erhvervsjord var budgetteret til 12 ha og her blev der solgt 6,74 ha. Den bevilgede Byrådet 17,6 mio. kr. til opkøb af areal nord for Molevej med henblik på etablering af Esbjerg Strand. Derudover var der budgetteret med opkøb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik for i alt 46,3 mio. kr. Budgettet blev dog nedjusteret til 20,2 mio. kr. Det afsatte budget blev anvendt til gennemførte handler og ekspropriationer. I 2013 var der budgetteret med salg af 2 sten-/ finnehuse samt yderligere 2 boliger ved lejeledighed. Der blev solgt i alt 2 sten-/finnehuse og yderligere 1 bolig på Daddellunden. Den resterende salgsindtægt i 2013 kom fra salg af Sjelborggårdsvej 30, Esbjerg, Skolegade 39, Esbjerg og Hjortlund gl. skole, beliggende Fårevej 16 i Hjortlund. For at kunne fastholde Esbjerg Kommunes boliggaranti til studerende blev der givet tilsagn til opførelse af 57 ungdomsboliger ved Tovværket disse forventes stadig klar til studiestart september I forbindelse med budgetforliget blev der indarbejdet 4,2 mio. kr. til grundkapital til opførelse af familieboliger. Der er givet tilsagn om opførelse af 20 almene ældrevenlige familieboliger på Slåenvej i Esbjerg, og beløbet er udbetalt. Brand & Redning Det statslige støttepunkt i Esbjerg blev nedlagt pr Et støttepunkt er et statsligt beredskab som yder assistance til en række kommuner. Esbjerg kommune var entreprenør for staten ved løsningen af opgaven, og modtog et fast beløb for driften + variabel for timeforbrug til indsats. Det til støttepunktet hørende materiel blev afhentet i januar 2013 af Beredskabsstyrelsen. Brand & Redning har i 2013 iværksat en tiltrængt udskiftning af materiel og køretøjer. Der er bl.a. indkøbt en lastbil, som i løbet af 2014 indsættes i den operative drift til blandt andet klima- og andre udrykningsopgaver. Ligeledes er udskiftning af indsatslederbilen i Esbjerg iværksat, da bilen er nedslidt og ikke anses for egnet til fortsat udrykningskørsel. Den nye indsatslederbil forventes dog først leveret i marts 2014, hvorefter den kan indsættes i den operative drift. Politisk organisation Der har i 2013 været afholdt kommunalbestyrelsesvalg, og i den forbindelse var der udskiftning på 11 pladser i byrådet. I forbindelse med budgettet for 2013, blev der nedlagt 19 ud af 43 afstemningssteder i kommunen, derudover blev valghandlingen afviklet elektronisk på næsten alle afstemningssteder. Der blev afholdt valg til Byrådet i november Administration I forbindelse med budgetlægningen for blev der i forbindelse med en vedtagen besparelse på eksterne lejemål nedsat en lokalegruppe. Lokalegruppen skulle genforhandle huslejen på nogle af de dyreste lejekontrakter, hvor bindingsperioden var udløbet. Det har været muligt at opnå besparelser, men sparekravet for 2013 er ikke blevet helt opfyldt. Den manglende besparelse overføres til 2014, hvor den effektueres. Der arbejdes fortsat med genforhandlinger af eksterne huslejekontrakter. I budgettet for 2013 blev der afsat midler til Mellembyplaner. I 2013 er der hovedsagligt arbejdet med Mellembyplanen for Tjæreborg et klima- & bæredygtighedsprojekt. Derudover er der taget hul på analysearbejdet vedr. Mellembyplan for Gredstedbro samt anvendt et mindre beløb i forbindelse med afslut- 18 Årsrapport 2013

18 ØKONOMIUDVALGET LEDELSESBERETNING Til indhold ning og offentliggørelse af Mellembyplan for Egebæk-Hviding. I Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen har der været praktisk fokus på velfærdsteknologi og digitalisering via Velfærdsteknologiprojektet Dette projekt består af tre delprojekter, hvoraf det første delprojekt, Tryghedsskabende Videodialog Videostøtten er et forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet. Videostøtten er i den indledende testfase på blandt andet Socialt Rehabiliteringscenter, Bramming og Bofællesskaberne Edelsvej, Udviklingscenter Esbjerg. Målet med forsknings- og udviklingsprojektet er tofoldigt, nemlig at øge borgernes livskvalitet og samtidig frigive personaletid til andre påtrængende opgaver. Det andet delprojekt er en app kaldet Mobido, som skal bidrage til at give borgeren struktur og støtte til hverdagens opgaver via Smartphones eller tablets. Det tredje delprojekt er Den intelligente seng, som skal bidrage til at skabe tryghed og komfort til meget sengeliggende borgere. I 2013 har Familie & Forebyggelse udmøntet en opnormering af personalet til at tage sig af det stigende antal af sager. Antallet af sager på Familieområdet er steget markant igennem de seneste år og prognoserne tyder ikke på en nedgang i sagstallet. På den lange bane er forventningen, at der ske en nedgang i sager p.g.a. øget fokus på tidlig indsats. Men det er usikkert, hvornår dette slår igennem og der er stadig forhold som også peger på en fortsat stigning i antallet af sager i en periode. Det betyder, at det samlet set er meget vanskeligt at konkludere om udviklingen i antal af sager. Der overføres midler til 2014 i regnskabet, midlerne skal anvendes til ansættelse af 8 nye rådgivere i forbindelse med børnefaglige undersøgelser. Rengøringsafdelingen har som en del af budget 2013 udfærdiget en opfølgning på REN FREMTID 2, sparekataloget indeholder reduktioner i sygefraværet, reduktion af 1 serviceleder og reduktion af kontorrengøring fra 3 gange til 1 gange ugentligt. Ultimo 2012 iværksatte Rengøring et Rotationsprojekt, som har fokus på medarbejdernes kompetencer. Ultimo 2013 har Rengøring besluttet at iværksætte Projekt Ren Sikkerhed med Ipad for at sikre stabilitet i sikkerheden for overholdelsen af arbejdsmiljøforholdene med hensyn til APB. I de videre faser vil der være mulighed for adgang til forskellige apps til at sikre fremtidige forhold i Rengøring. Erhverv & Turisme Esbjerg Kommune var fra juli 2013 vært for DGIs Landsstævne. Der var aktive deltagere, som i en bred vifte af idrætsaktiviteter og opvisninger satte et markant præg på hele Esbjerg. Organisatorisk blev landsstævnet gennemført i et partnerskab med DGI, og frivillige fra det lokale foreningsliv var involveret i afviklingen. Landsstævnet blev afviklet inden for de afsatte økonomiske rammer, og der var fra deltagernes og vores samarbejdspartneres side meget stor tilfredshed med arrangementet. Det kompakte set up, den målrettede kommunikation og den velfungerende logistik har sat en ny standard for landsstævnet. Markedsføringsmæssigt var landsstævnet en særdeles stor succes for Esbjerg Kommune. Kommunen er for alvor slået igennem som EnergiMetropol, og blev således optaget som det 20. medlem af World Energy Cities Partnership Borgmester Johnny Søtrup underskriver dokumenterne der sikrer optagelse i World Energy Cities Partnership. Årsrapport

19 Til indhold LEDELSESBERETNING ØKONOMIUDVALGET (WECP), som er en sammenslutning af de største energibyer i verden. Gennem projektet med Welcome to Esbjerg fokuseres der både på at tiltrække tilflyttere, at tage godt imod dem og på at fastholde dem, der allerede er her. Kommunens Tilflytterservice er blevet kontaktet af ca. 250 danske og internationale borgere. De får hjælp til partnerjob, boligsøgning mm. Desuden ydes en særlig service til alle virksomheder, der ønsker at forbedre deres rekruttering. Der afholdes forskellige typer arrangementer dels rekruttering målrettet specifikke faggrupper og dels sociale arrangementer så som velkomstmøde, rundvisninger og international cafe. Andre tilbud er jobsøgningsseminar samt individuel sparring i forbindelse med jobsøgning. Formidlingsmæssigt er der udarbejdet nyt velkomstmateriale i form af diverse brochurer og en ny hjemmeside der henvender sig direkte til potentielle tilflyttere, og gennem Facebook, Twitter og nyhedsbreve holdes alle interesserede opdaterede. Alle informationer gives på både dansk og engelsk for at støtte kommunens internationalisering. Finansiering Årsregnskabet for 2013 udviser en samlet indtægt på 6.957,0 mio. kr. mod det korrigerede budget på 7.164,6 mio. kr., eller en mindre indtægt på 207,6 mio. kr. Regnskabet er tilfredsstillende idet renter, skatter, tilskud og udligning bidrager med merindtægter på 19,7 mio. kr., mens der er forskydninger (mindre indtægter) i likvide aktiver, kort- og langfristet gæld med i alt 227,3 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at det budgetterede kasseforbrug ikke er effektueret i 2013, finansforskydninger samt at lånoptagelsen for 2013 først effektueres i april De likvide aktiver opgjort efter kassekreditreglen er faldet fra det meget høje niveau i Ved årets start var den gennemsnitlige likviditet 1.101,1 mio. kr. og pr. 31. december 2013 udgør den 804,4 mio. kr., og likviditeten er således faldet med 296,8 mio. kr. i Faldet kan henføres til at Udbetaling Danmark pr. marts 2013 overtog udbetalingen af folkepension, førtidspension og boligstøtte, og som følge heraf modtager kommunerne ikke længere forskudsvis refusion til disse områder. Hertil kommer, at en del af det budgetterede kasseforbrug er realiseret i Via kapitalforvaltere er de likvide midler placeret i danske realkreditobligationer, erhvervsobligationer og aktier, og der er i 2013 opnået et gennemsnitligt afkast på de likvide midler på 3,49 pct. hvilket er meget tilfredsstillende. Det gode afkast er primært opnået som følge af, at investeringer i aktier via investeringsforeninger har givet knap 25 pct. i afkast. Kommunens langfristede gæld udgør 1.482,0 mio. kr. ultimo 2013 og er øget med 1,6 mio. kr. i løbet af året. Den skattefinansierede gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 828,0 mio. kr. ultimo 2013, og er øget med 21,4 mio. kr. i Gælden er fordelt med 637,6 mio. i DKK og 190,4 mio. i CHF. Den schweiziske Nationalbank (SNB) har siden september 2011 fastlagt en øvre grænse for CHF-kursen på kurs 621, og SNB har i flere omgang vist handlekraft for at fastholde denne grænse, og derfor vurderes kursrisikoen som minimal. Uagtet dette er risikoen til stede, og for at nedbringe denne er der i løbet af 2013 foretaget omlægninger fra CHF til DKK, da kursen kortvarigt var under 590. CHF andelen er i løbet af året nedbragt fra 30 pct. til 23 pct. og foruden omlægningen kan nedbringelsen delvis henføres til, at der er foretaget lånoptagelse for 2012 i DKK i april måned For delvist at imødegå kursrisikoen er der indgået stoploss aftaler på kurs 623 med ca. 25 pct. af CHF lånene, idet et brud på denne kurs vil betyde, at SNB har opgivet den øvre kursgrænse. Såfremt CHF kursen falder til under kurs 580 vil yderligere CHF lån blive omlagt til lån i DKK, og dermed nedbringe kursrisikoen. Lånet for 2013 optages i marts/april 2014, og lånoptagelsen vil yderligere nedbringe den samlede andel af CHF finansiering, men det medfører ingen umiddelbar nedsættelse af den samlede kursrisiko ved CHF finansieringen. Den samlede omkostning på den skattefinansierede gæld udgør -2,76 pct. og i forhold til afkastet på de likvide aktiver på 3,49 pct., så er det meget tilfredsstillende. Stigende renter og faldende CHF kurs har medført pæne urealiserede kurs- og valutakursgevinster i 2013, og et afkast på -2,76 pct. er udtryk for at vi tjent på de langfristede lån, og at kursværdien på restgælden er faldet væsentligt mere end de faktisk betalte afdrag i året. 20 Årsrapport 2013

20 ØKONOMIUDVALGET LEDELSESBERETNING Til indhold Kommunen opretholder en overvægtet varighed på låneporteføljen i forhold til de likvide aktiver, og har derfor positioneret sig til at opnå yderligere gevinster ved fremtidige rentestigninger. De kommunale skatter, herunder kommunal indkomstskat og grundskyld er som tidligere år fastholdt uændret på 25,4 pct. og 25,29 promille, og det er i øvrigt også disse satser som er gældende for Økonomi (mio. kr.) Oprindelig Budget Tillægsbevilling Overført fra 2012 Korr. budget Regnskab Regnsk. Afvigelse Overført til Faktisk Afvigelse Drift - rammebelagte 952,1-97,2 25,2 880,1 829,2-50,9 43,1-7,8 Byudvikling 2,2-0,3 0,0 1,9 1,7-0,2 0,2 0,0 Brand & Redning 23,8 0,4-0,4 23,8 22,6-1,2 1,0-0,2 Politisk organisation 13,7-0,7 1,6 14,5 13,8-0,7 1,8 1,1 Administration 873,3-103,3 21,6 791,5 749,0-42,6 34,0-8,6 Erhverv & Turisme 39,1 6,8 2,4 48,4 42,1-6,3 6,2-0,1 Drift ikke rammebelagte 5,9 5,2 0,0 11,1 10,6-0,5 0,0-0,5 Byudvikling 0,7-0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Administration 5,2 5,3 0,0 10,5 10,1-0,5 0,0-0,5 Anlæg -19,1 21,7 1,1 3,7 12,3 8,6-2,3 6,4 Byudvikling -31,2 33,1 1,6 3,5 12,1 8,6-2,5 6,2 Brand & Redning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 Politisk organisation 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration 2,1-1,4-0,5 0,2 0,0-0,2 0,2 0,0 Erhverv & Turisme 5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 938,8-70,3 26,3 894,9 852,1-42,8 41,0-2,0 Finansiering ,9 167,4-155, , ,0 207,6 (- = større indtægt/mindre udgift) BEMÆRKNINGER Rammebelagt områder Der er netto givet negative tillægsbevillinger for i alt 97,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne består hovedsagligt af en teknisk nulstilling af en budgetteret pulje til brug af overførte midler i 2013 på i alt 100 mio. kr. nulstillingen modsvares overførslen mellem , som påvirker samtlige udvalg i kommunen. Der har i løbet af årets 3 budgetrevisioner været en række af tillægsbevillinger som bl.a. har vedrørt: Telefoni, Indkøbsafgifter, Lov- og cirkulæreprogram og Rengøring. Det kan ligeledes nævnes, at der har været en generel nedskrivning af konti som følge af ændrede pris- og lønskøn, som på Økonomiudvalget beløber sig til -5,9 mio. kr. Derudover blev der overført 25,2 mio. kr. fra 2012 til Regnskabsafvigelse På Økonomiudvalget overføres der i alt 43,1 mio. kr. heraf overføres 36,3 mio. kr. til 2014 og de resterende 6,8 mio. kr. overføres til I alt er der dermed en faktisk afvigelse på 7,8 mio. kr. Byudvikling overfører 0,2 mio. kr. til 2014 til medfinansiering af alment byggeri i Tjæreborg. Årsrapport

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2012

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2012 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: maj 2013 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Layout: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 Ledelsesberetning Byudvikling Ved budgetlægningen for 2014 var der forudsat et salg på 55 parcelhusgrunde, der blev i alt solgt 53 grunde. 3 parcelhusgrunde blev tilbageskødet til kommunen. Endvidere var

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2014

ESBJERG KOMMUNE. Årsrapport 2014 ESBJERG KOMMUNE Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Til indhold Udgivet: april 2015 Redaktion: Lene Andersen, Peter Sørensen og Hardy Rasmussen, Esbjerg Kommune Foto: Torben Meyer, Byhistoriske Arkiv,

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere