Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter"

Transkript

1 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup for Ulla Koch Nordsjælland: Ole Larsen, Finn Caspersen, Henrik Lyng Østsjælland: Rolf Petersen Vestsjælland: Arne Rosenkilde Storstrøm: Knud Erik Vedsted Bornholm: Merethe Koefoed Nordjylland: Anton Pedersen, Lars Grinsted Østjylland: Carl Erik Engelbrechtsen, Wladimir Sidorenco Vestjylland: Poul Bo Madsen Sydjylland: Knud-Erik Lindegaard, Hans Chr. Nielsen Fyn: Knud Just, Preben Mohr Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard Jørgen Priess Else Tams Torben Erlandsson (afbud fra Søren Fischer, Ole Raulund og Karsten Munch) Sekretariatet: Øvrige: Kristen Klausen Inge Keith Hansen Peter Lilholt Peter Westrup, UK Ib Lundby, Dansk Bridge Knud-Aage Boesgaard bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at alle indbudte var til stede. Herefter blev mødet afviklet i henhold til den fastsatte dagsorden. 1. Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslog Peter Lilholt, der blev valgt med akklamation. Lilholt konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. vedtægterne (almanakken og DB april). Han gav herefter ordet til formanden.

2 2. Beretning Boesgaard indledte med at bede forsamlingen om at mindes de bridgespillere, vi i sæsonens løb har måttet tage afsked med, herunder bridgenavne som Bess Lyngse, Gert Lenk og P. Arne Jørgensen. De afdøde blev mindet med 1 minuts stilhed. Boesgaard knyttede herefter nogle supplerende kommentarer til den udsendte beretning. Han causerede lidt omkring medaljeoverrækkelserne i årets løb (omstødelse af placering og glemte medaljer). Slutspillet på internettet såvel som i ramasalen var en kæmpe succes. Der ligger store muligheder foran os. Forslag til vedtægtsændringer blev nævnt som en nødvendighed for DBF og dermed for HB. Vi kan ikke fortsat leve med vedtægter, som har vist sig at være utilstrækkelige. Bl.a. har civilretten gjort os opmærksom på, at vi skal have en appelmulighed genindført i vore vedtægter. Jannerstens sagsanlæg mod DBF i forbindelse med produktion af meldingskort tager vi med ophøjet ro efter vores advokats orientering. Alle DBFs klubber bør dog støtte Bridgeforlaget i Asminderød i vores sag mod Jannersten. Internationalt kan nævneværdige bedrifter primært henføres til ungdommen guld ved universitets-vm og sølv ved junior EM samt bronze ved senior EM. Damernes 7. plads ved EM bør dog også fremhæves. Det udvidede Midtvejsmøde denne gang kaldet Fremtidsværksted II var en bastant succes, hvor mange positive bemærkninger (også kritiske) var med til at danne et billede af DBFs problem- og indsatsområder. Synd at enkelte distrikter udeblev fra dette fremtidsorienterende møde med distrikternes funktion som fokusområde. Om fremtiden: Der indføres fra en ekstra runde i pokalturneringen, så taberne i 1. og 2.runde får en ekstra kamp og derved en chance for at blive pokalmestre. Den danske mesterskabs uge DM ugen indføres for sæsonen og afholdes i Vingsted-centret ved Vejle. I utroligt skønne omgivelser og under Knud- Erik Lindegaards ledelse er forberedelserne i fuld gang. DBF har reserveret Vingstedcentret i uge 28 frem til og med Intern synlighed skal styrkes ved bl.a. bedre kommunikation DBF/Distrikt/ Distrikt/klubber/medlemmer. Strategier hertil: Bridge i samfundets bevidsthed. Sørge for gode oplevelser på alle niveauer. Klubberne skal udvikles og serviceres via distrikterne. Markedsføring af bridgen med fokus på klubberne. Eliten skal udvikles med krav om resultater. Udvikling: Skal være på såvel kort som langt sig med udpegede ansvarlige. Fase 1: Accept af strategi. Udvikle brand/idegrundlag. Fase 2: Udvikle klubberne via service og klubånd med distrikterne som hjælpere. Udvikle den centrale ledelse samt resten af organisationen. Udvikle eliten.

3 Fase 3: Bred markedsføring af klubbridgen Fase 4: Medlemsrekruttering til DBF s klubber Fase 5: Udvikling af eliten Boesgaard nævnte at DBF skal op i omdrejninger er DBF og HB forandringsvillige formanden svarede selv: JA, HB og DBF er forandringsvillige, og vi vil fremad, skabe vækst og ikke mindst vække begejstring og indfange ildsjæle til løsning af alle typer opgaver i fælles begejstring med DBF og HB. Formanden afsluttede beretningen med at rette en stor tak til alle kendte og skjulte ildsjæle, hvorefter beretningen blev udlagt til debat. Wladimir Sidorenco (ØJ) efterlyste synlige resultater og et defineret produkt fra Visionskomiteen. Svar: Pjecerne om Sponsorer, Pressekontakt, Klub Nyt og beslutningsforslag til repræsentantskabet samt etablering af projektpulje er det mere synlige, dog mangler vi en eksakt definition af det produkt vi ønsker at sælge. Knud-Erik Lindegaard (SJ) ønsker ikke fremover et udvidet Midtvejsmøde og bad Visionskomiteen om at udlevere et antal forslag til fremskridt, hvorefter distrikterne selv kunne plukke efter behov ogformåen. Klubkonsulenterne bør benyttes noget mere. Svar: Vi vil sikkert invitere til flere udvidede Midtvejsmøder på baggrund af seneste opnåede udbytte. Dog vil det etablerede Midtvejsmøde fremover blive søgt afholdt i fuldt omfang. Ideen med Visionskomiteen er bl.a. at søge at koordinere de forskellige indsatsområder, for at få størst muligt udbytte af indsatsen. Klubkonsulenterne laver ikke opsøgende arbejde, de afventer forespørgsler fra klubberne. Knud Just (Fyn) ønskede Visionskomiteen nedlagt, når dens arbejde var afsluttet. Svar: Det er småligt ikke at ville yde lidt penge og knofedt på at bevæge sig fra at væresagsbehandler og lave det samme år efter år. Der er i budgettet sat penge af til Visionskomiteens fortsatte arbejde. En forening som DBF bør altid have blikket rettet fremad. Preben Thaarup (Kbh.) spurgte om årsagen til at vedtægtsændringerne ikke var lagt ud på DBFs hjemmeside var det ikke en fejl? Svar: Det er proceduren gennem utallige år, at sende materiale som vedtægtsændringer ud til distrikterne til drøftelse på deres generalforsamlinger, for at distrikternes repræsentanter herefter kan blive forsynet med distriktets holdninger. Der er derfor ikke sket nogen fejl fra DBFs side. Der har på Netbridge været en livlig debat mellem nogle få medlemmer om indholdet af vedtægtsændringerne. Belært af disse indlæg vil DBF i fremtiden søge hjemmesiden brugt mere dynamisk også for at vise DBFs åbenhed. Rolf Petersen (ØS) mente at vedtægtsændringerne indeholdt for meget jura og at Midtvejsmødethavde for lidt tid til at bearbejde indholdet.

4 I øvrigt henviste RP til en DIF rapport, som viste, at klubber ikke ønsker indblanding fra deres organisation. RP stillede også spørgsmål ved, om der blev arbejdet nok for bredden. Svar: Midtvejsmøderne vil blive opgraderet, hvis det modsatte skulle være sket i Der arbejdes i allerhøjeste grad for bredden og primært for bredden. Langt de fleste kræfter lægges her, men synliggørelsen heraf lader måske noget tilbage at ønske. Det er måske her, der skal sættes ind. Knud Erik Vedsted (St. Str.) mener DBFs hjemmeside skal bruges meget mere til kommunikation og siden trænger til en brush up KEV oplyste at Klub Nyt vakte større interesse end Almanakken brug Almanak pengene til forbedring af hjemmesiden. Svar: Vi efterlyser hjælp til udbygning af vores hjemmeside en decideret WEBmaster. Visse afsnit fra Almanakken kunne evt. med fordel flyttes fra Almanakken til hjemmesiden, men Almanakkens afskaffelse tror vi ikke på indenfor et kortere åremål. H.C.Nielsen og Knud-Erik Lindegaard (begge SJ) gav udtryk for, at almanakken ikke måtte afskaffes og K-EL gav udtryk for stolthed over at DBF udgiver Almanakken, hvilket ikke mange forbund er i stand til at fremvise. Det er en flot dokumentation for forbundets organisation. Knud Just (Fyn) fandt at Grenå var et dårligt valg for Midtvejsmødet i år. Svar: Grenå Vandrerhjem var yderst velegnet for det udvidede Midtvejsmøde og tillige med billigt. Finn Caspersen (NS) roste beretningen og den under beretningen foreslåede køreplan for Visionskomiteens arbejder. FC mangler en løsning på, at mange starter på bridge for så efter nogle år at forlade bridgen igen. FC efterlyste ligeledes en oprigtig vilje blandt alle organisationsfolk og ildsjæle til fællesskab og samarbejde. FC slog til lyd for, at al kritik var velkommen, hvis det blev fulgt op med et tilbud om at hjælpe med at afhjælpe kritikken. Svar: HB er meget enig i FCs betragtninger og påpeger, der er lavet køreplan for Visionskomiteens arbejde. HB efterlyser succeshistorier såvel for at lære, men også for at begejstre. HB afventer med spænding det Nordsjællandske og Nordjyske projekts gennemførelse. Ulrik Zeeberg (Kbh.) roste beslutningsforslaget med de 5 prioriterede punkter og tilkendegav sin støtte. Wladimir Sidorenco (ØJ) mente, at det efter 2 års arbejde i Visionskomiteen, var på tide, der blev iværksat nogle ting. Ole Vinberg Larsen (NS) efterlyste i samme forbindelse nogle milestones og en horisont for VKs arbejde. Svar: HB støtter fuldt og helt VKs arbejde, herunder analysedelen, som en nødvendighed for athave grundlaget for kommende tiltag i orden. Her-og-nu tiltag skal dog ikke bremses, hvis der opstår gode ideer til sådanne.

5 Arne Rosenkilde (VS) fremførte, at man i Vestsjælland havde en meget tæt dialog mellem distrikter og klubber kun 4 klubber deltog f. eks. Ikke i VSs generalforsamling. Herefter blev beretningen godkendt, herunder HBs køreplan, indstillet af Visionskomiteen. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Boesgaard gennemgik (i Karsten Munchs fravær) regnskabet i hovedtræk og bemærkede, at dettevar et nul-resultat, men at et sådant efter hans opfattelse kunne svinge med op til +/ kr. Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om ikke Sekretariatets og Forlagets huslejer var sat for højt (og derved udviste et for pænt resultat for Asminderød bygningerne/ referenten). Svar: Lejemålene er for ½ år siden vurderet af en sagkyndig i forbindelse med en omprioritering, og beskeden var, at huslejen måske lå lidt for lavt i forhold til sammenlignelige lejemål i området uden der dog kunne gøres indvendinger herimod. Boesgaard oplyste herunder, at han fra en ejendomskyndig havde hørt en bemærkning om, at DBF har gjort en absolut god investering. Kasper Jacobsen (Kbh.) spurgte til DBFs likviditet sluttende af med at tilbyde at lave et likviditets budget sammen med bogholderen. Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om EDB udgifterne fortsat ville have samme størrelsesorden. Svar: Budgettet for 2003 vil blive overholdt. Herudover vil vi omlægge alle filer fra paradox til interbase, hvilket vil koste ca Dette beløb forventes tjent hjem over 2-3 år, da de mangeserviceopkald til DBF og programmøren vil kunne reduceres med ca. 80 %. Hertil kommer reduktion af irritationerne hos brugerne. Dette beløb forventes dækket af salg af software til Norsk Bridgeforbund. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag Der var forslag om mindre ændringer til 5 stk. 10, 7 stk. 3, 9 stk. 2, 11 stk. 3, 15 stk. 1 og 19 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal (mindst 13). Forslag om mindre ændringer til 5 stk. 4 og 5 stk. 5 blev ligeledes vedtaget dog med små justeringer. Ændringsforslag til 15 stk. 1 om udgivelse af Almanakken i såvel papirform som elektronisk blev trukket tilbage, da dette allerede sker i dag. Disse forslag var ind ivet af hhv. Distrikt Fyn og HB. Under debatten om hvorvidt juniorspillerne skal have en eller anden tilknytning til DBF for at være spilleberettiget i juniorturneringerne, gav Ole Vinberg Larsen (NS) udtryk for, at juniorerne burde spille gratis.

6 Der er oprettet en juniorklub direkte under DBF udenom distriktsinddelingen. Det koster 100 kr. at være medlem og eneste rettighed er, at man får DB og er spilleberettiget i juniorturneringerne. Knud-Erik Lindegaard (SJ) og Poul Bo Madsen (VJ) støttede denne ordning. PBM drog en parallel til DM for begyndere, hvor alle deltagere også skal være medlem af DBF eller være registreret som potentielt medlem. Else Tams (HB) sluttede af med at konstatere at såvel distrikter som klubber har adgang til DBFs medlemsdatabase, hvorved medlemskab er rimeligt let at kontrollere. Herefter overlod Peter Lilholt som aftalt dirigentjobbet til Knud-Aage Boesgaard, der gav PL ordet, for at PL kunne redegøre for den opgave, han var blevet stillet af HB, og for at han kunne redegøre for indholdet og omfanget af ændringerne til 13 og 14. Peter Lilholt gav en meget grundig forklaring på ordvalget i forslag til 13 og 14 med relation til civilrettens tolkning af ordvalg. F.eks. er loyal/illoyal behandlet af civilretten så tilstrækkeligt hyppigt, at der er domspraksis, der understøtter en gradbøjning af udtrykkene, hvilket har været vigtigt i ordvalget i ændringsforslaget. HBs opgave til PL har været at tilrette 13 og 14 således, at DBF ikke en anden gang vil tabe helt eller delvis en sag ved civilretten, fordi DBFs vedtægter er utilstrækkelige. Dette har Bridgenævnet med PL som drivhjul taget dybt seriøst. Herefter blev der åbnet for debat. Preben Thaarup (Kbh.) gav udtryk for at han helst så 13 og 14 fra vedtægterne for 3-4 år siden genindført. Knud Just (Fyn) mente ikke HB burde reagere med vedtægtsændringer pga. af en enkelt sag ved civilretten. Svar: HB fastholder sit ønske om, at få indført ordentlige og velfungerende vedtægter, hvor også appelmuligheden er inkluderet. Finn Caspersen (NS) spurgte til om HBs mulighed for idømmelse af yderligere straf ikkeskulle ændres til også at give mulighed for nedsættelse af straf. Svar: I juristsprog betyder formuleringen, at en nedsættelse også kan komme på tale. Preben Thaarup (Kbh.) fremsatte ændringsforslag til 13.1 og 13.2.c, idet han ønskede loyalt hhv illoyalt udskiftet med demokratisk hhv. udemokratisk. Forsamlingen gav udtryk for umuligheden heraf, idet en loyal beslutning godt kunne være udemokratisk og omvendt. Wladimir Sidorenco (ØJ) fremsatte ændringsforslag til 13.2.b. Han ønskede ordene bridgespillerog privatperson fjernet, idet han mente, at det var tilstrækkeligt med teksten i 13 stk.2. Det var der en vis forståelse for, men et eksempel anskueliggjorde, at det kunne være praktisk at bibeholde den oprindelige tekst. De 3 ændringsforslag blev sat under afstemning og blev alle forkastet.

7 Dirigenten (Boesgaard) spurgte om der var flere ændringsforslag, inden han satte HBs forslag til afstemning. Da det ikke var tilfældet udover rettelse af en skrivefejl i , hvor kredsbestyrelse genindføres, blev HBs forslag sat under afstemning med det resultat at 16 stemte for, 2 undlod at stemme og 1 stemte imod. Forslaget blev således vedtaget. Belært af den megen omtale af disse vedtægtsændringer og i særdeleshed pga. at to af bidragsyderne til diskussionen er to af DBFs betroede udvalgsmedlemmer, Jens Brix Christiansen og Jesper Dybdal, har HB pålagt sig selv i Klubhåndbogen at indsætte et afsnit som tillæg til vedtægterne, der forklarer nogle af de juridiske vendinger, der kan forekomme lægmand uklare sammen med de til vedtægterne tilknyttede bemærkninger. Herefter nedlagde Boesgaard sit hverv som midlertidig dirigent og Lilholt genoptog dirigenthvervet. 5. Fastsættelse af kontingent HB foreslår en stigning på 5 kr., hvor der sidste år blev budgetteret med 10 kr. En stigning på 5 kr. til 175,00 blev vedtaget. 6. Revision af kalenderårets budget Budgettet for resten af 2003 blev ikke genstand for bemærkninger. 7. Fremlæggelse af budgettet for næste år Budgettet for 2004 blev taget til efterretning. 8. Fastlæggelse af antal HB medlemmer HB foreslog en udvidelse fra 7 til 8, hvilket blev vedtaget. 9. Valg af formand og næstformand Formanden, Knud-Aage Boesgaard, er på valg og han er villig til genvalg. Boesgaard blev valgt med akklamation. Jørgen Priess som næstformand var ikke på valg. 10.Valg af yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen Karsten Munch, Else Tams, Ole Raulund, Søren Fischer og Torben Erlandsson er på valg. Ole Raulund ønsker ikke at modtage genvalg. De øvrige er villige til at modtage genvalg. HB foreslog endvidere Peter Westrup og Lars Grinsted som nyvalgte. Repræsentanterne fulgte HBs indstilling med akklamation. 11.Valg af professionel revisor Kurt Hansen er villig til genvalg og blev valgt.

8 12.Valg af kritisk revisor Merethe Koefoed er på valg og er villig til at modtage genvalg. Merethe Koefoed blev valgt med akklamation. 13.Eventuelt Knud Just (Fyn) mente vi betalte for meget for revisions- og regnskabsarbejdet. Et alternativt tilbud burde indhentes. Svar: Sekretariatet vil se på, om noget af arbejdet kan overtages af den nye bogholder og evt. indhente alternative tilbud. Ib Lundby (DB) præsenterede et power point indlæg med fokus på medlemssituationen i DBF. Det fremgik heraf klart at de professionelle klubber er i vækst, hvorimod de traditionelle klubber går tilbage. Mange traditionelle klubber har retning mod en udslettelse i løbet af få år, pga. manglende tilgang. Der skal skabes tilvækst, hvilket kun kan ske ved at trække uorganiserede spillere ind i vore klubber eller ved at udklække nye spillere via undervisning. Det sociale samvær, klubånd er ligeledes vigtigt, blot for at beholde sine medlemmer. Ibs indlæg var så rammende, at det vil blive gentaget i Dansk Bridge sept. nummeret. Knud Just (Fyn) bad om fremover at få tilsendt Distrikt Fyns medlemstal pr Svar: Det kan KJ allerede i dag selv gøre via klubsystemet, så det gør han selv. Finn Caspersen (NS) har udarbejdet sit eget mere vidtgående forslag til et rating system. Sekretariatet har fået en kopi af foreløbigt materiale. Sekr. orienterer MP komiteen. Der blev udtrykt ønske om, at alle distriktsbestyrelsesmedlemmer får tilsendt et eksemplar af Klub-Nyt, hvilket Sekr. lovede at gøre i såvel papir som elektronisk form. Det blev endvidere vedtaget, at alle distriktsbestyrelses medlemmer skal inviteres til Asminderød en weekend for at få en fornemmelse af, hvad Sekretariatet kan gøre for distrikterne i deres arbejde for klubberne. Under eventuelt blev Top 10 i kampen om guldpokalen offentliggjort: 1. Morten Lund Madsen 128 MP 2. Lars Lund Madsen 128 MP 3. Jens Auken 126 MP 4. Lars Blakset 116 MP 5. Mathias Bruun 115 MP 6. Lauge Schäffer 110 MP 7. Niels Mønsted 108 MP 8. Jørgen Cilleborg Hansen 98 MP 9. Hans Chr. Nielsen 82 MP 10.Henrik Iversen 75 MP

9 Bronzepokalen blev vundet af Per Bredlund med 2268 bronzepoints. Bredlund har tidligere vundet, men vi har udsat en ny pokal, hvorefter tidligere vindere igen har chancen for en inskription. Herefter blev der trukket lod om 10 præmier blandt klubbernes bronzetopscorere. Vinderne offentliggøres i DB. Hermed bekendtgjorde Lilholt, at generalforsamlingen var afsluttet, og Boesgaard takkede til slut Lilholt for den glimrende indsats som såvel dirigent og som rådgiver for repræsentantskabet. 4. juli 2003 Kristen Klausen

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt

Bulletin. Nr. 3 - marts 2001. Henning R. Jensen genvalgt Bulletin Nr. 3 - marts 2001 Henning R. Jensen genvalgt DBUs næstformand gennem 11 år, Henning R. Jensen, genvalgt efter kampvalg. Kasserer Torben Mogensen også genvalgt men som et ønske om en anden måde

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim

Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Danmarks Internationale Veteranorganisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Referat fra Repræsentantskabsmødet den 17. - 18. april 2015 på Flyvestation Karup. Landsformanden bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere