Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter"

Transkript

1 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup for Ulla Koch Nordsjælland: Ole Larsen, Finn Caspersen, Henrik Lyng Østsjælland: Rolf Petersen Vestsjælland: Arne Rosenkilde Storstrøm: Knud Erik Vedsted Bornholm: Merethe Koefoed Nordjylland: Anton Pedersen, Lars Grinsted Østjylland: Carl Erik Engelbrechtsen, Wladimir Sidorenco Vestjylland: Poul Bo Madsen Sydjylland: Knud-Erik Lindegaard, Hans Chr. Nielsen Fyn: Knud Just, Preben Mohr Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard Jørgen Priess Else Tams Torben Erlandsson (afbud fra Søren Fischer, Ole Raulund og Karsten Munch) Sekretariatet: Øvrige: Kristen Klausen Inge Keith Hansen Peter Lilholt Peter Westrup, UK Ib Lundby, Dansk Bridge Knud-Aage Boesgaard bød velkommen og konstaterede ved navneopråb, at alle indbudte var til stede. Herefter blev mødet afviklet i henhold til den fastsatte dagsorden. 1. Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslog Peter Lilholt, der blev valgt med akklamation. Lilholt konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. vedtægterne (almanakken og DB april). Han gav herefter ordet til formanden.

2 2. Beretning Boesgaard indledte med at bede forsamlingen om at mindes de bridgespillere, vi i sæsonens løb har måttet tage afsked med, herunder bridgenavne som Bess Lyngse, Gert Lenk og P. Arne Jørgensen. De afdøde blev mindet med 1 minuts stilhed. Boesgaard knyttede herefter nogle supplerende kommentarer til den udsendte beretning. Han causerede lidt omkring medaljeoverrækkelserne i årets løb (omstødelse af placering og glemte medaljer). Slutspillet på internettet såvel som i ramasalen var en kæmpe succes. Der ligger store muligheder foran os. Forslag til vedtægtsændringer blev nævnt som en nødvendighed for DBF og dermed for HB. Vi kan ikke fortsat leve med vedtægter, som har vist sig at være utilstrækkelige. Bl.a. har civilretten gjort os opmærksom på, at vi skal have en appelmulighed genindført i vore vedtægter. Jannerstens sagsanlæg mod DBF i forbindelse med produktion af meldingskort tager vi med ophøjet ro efter vores advokats orientering. Alle DBFs klubber bør dog støtte Bridgeforlaget i Asminderød i vores sag mod Jannersten. Internationalt kan nævneværdige bedrifter primært henføres til ungdommen guld ved universitets-vm og sølv ved junior EM samt bronze ved senior EM. Damernes 7. plads ved EM bør dog også fremhæves. Det udvidede Midtvejsmøde denne gang kaldet Fremtidsværksted II var en bastant succes, hvor mange positive bemærkninger (også kritiske) var med til at danne et billede af DBFs problem- og indsatsområder. Synd at enkelte distrikter udeblev fra dette fremtidsorienterende møde med distrikternes funktion som fokusområde. Om fremtiden: Der indføres fra en ekstra runde i pokalturneringen, så taberne i 1. og 2.runde får en ekstra kamp og derved en chance for at blive pokalmestre. Den danske mesterskabs uge DM ugen indføres for sæsonen og afholdes i Vingsted-centret ved Vejle. I utroligt skønne omgivelser og under Knud- Erik Lindegaards ledelse er forberedelserne i fuld gang. DBF har reserveret Vingstedcentret i uge 28 frem til og med Intern synlighed skal styrkes ved bl.a. bedre kommunikation DBF/Distrikt/ Distrikt/klubber/medlemmer. Strategier hertil: Bridge i samfundets bevidsthed. Sørge for gode oplevelser på alle niveauer. Klubberne skal udvikles og serviceres via distrikterne. Markedsføring af bridgen med fokus på klubberne. Eliten skal udvikles med krav om resultater. Udvikling: Skal være på såvel kort som langt sig med udpegede ansvarlige. Fase 1: Accept af strategi. Udvikle brand/idegrundlag. Fase 2: Udvikle klubberne via service og klubånd med distrikterne som hjælpere. Udvikle den centrale ledelse samt resten af organisationen. Udvikle eliten.

3 Fase 3: Bred markedsføring af klubbridgen Fase 4: Medlemsrekruttering til DBF s klubber Fase 5: Udvikling af eliten Boesgaard nævnte at DBF skal op i omdrejninger er DBF og HB forandringsvillige formanden svarede selv: JA, HB og DBF er forandringsvillige, og vi vil fremad, skabe vækst og ikke mindst vække begejstring og indfange ildsjæle til løsning af alle typer opgaver i fælles begejstring med DBF og HB. Formanden afsluttede beretningen med at rette en stor tak til alle kendte og skjulte ildsjæle, hvorefter beretningen blev udlagt til debat. Wladimir Sidorenco (ØJ) efterlyste synlige resultater og et defineret produkt fra Visionskomiteen. Svar: Pjecerne om Sponsorer, Pressekontakt, Klub Nyt og beslutningsforslag til repræsentantskabet samt etablering af projektpulje er det mere synlige, dog mangler vi en eksakt definition af det produkt vi ønsker at sælge. Knud-Erik Lindegaard (SJ) ønsker ikke fremover et udvidet Midtvejsmøde og bad Visionskomiteen om at udlevere et antal forslag til fremskridt, hvorefter distrikterne selv kunne plukke efter behov ogformåen. Klubkonsulenterne bør benyttes noget mere. Svar: Vi vil sikkert invitere til flere udvidede Midtvejsmøder på baggrund af seneste opnåede udbytte. Dog vil det etablerede Midtvejsmøde fremover blive søgt afholdt i fuldt omfang. Ideen med Visionskomiteen er bl.a. at søge at koordinere de forskellige indsatsområder, for at få størst muligt udbytte af indsatsen. Klubkonsulenterne laver ikke opsøgende arbejde, de afventer forespørgsler fra klubberne. Knud Just (Fyn) ønskede Visionskomiteen nedlagt, når dens arbejde var afsluttet. Svar: Det er småligt ikke at ville yde lidt penge og knofedt på at bevæge sig fra at væresagsbehandler og lave det samme år efter år. Der er i budgettet sat penge af til Visionskomiteens fortsatte arbejde. En forening som DBF bør altid have blikket rettet fremad. Preben Thaarup (Kbh.) spurgte om årsagen til at vedtægtsændringerne ikke var lagt ud på DBFs hjemmeside var det ikke en fejl? Svar: Det er proceduren gennem utallige år, at sende materiale som vedtægtsændringer ud til distrikterne til drøftelse på deres generalforsamlinger, for at distrikternes repræsentanter herefter kan blive forsynet med distriktets holdninger. Der er derfor ikke sket nogen fejl fra DBFs side. Der har på Netbridge været en livlig debat mellem nogle få medlemmer om indholdet af vedtægtsændringerne. Belært af disse indlæg vil DBF i fremtiden søge hjemmesiden brugt mere dynamisk også for at vise DBFs åbenhed. Rolf Petersen (ØS) mente at vedtægtsændringerne indeholdt for meget jura og at Midtvejsmødethavde for lidt tid til at bearbejde indholdet.

4 I øvrigt henviste RP til en DIF rapport, som viste, at klubber ikke ønsker indblanding fra deres organisation. RP stillede også spørgsmål ved, om der blev arbejdet nok for bredden. Svar: Midtvejsmøderne vil blive opgraderet, hvis det modsatte skulle være sket i Der arbejdes i allerhøjeste grad for bredden og primært for bredden. Langt de fleste kræfter lægges her, men synliggørelsen heraf lader måske noget tilbage at ønske. Det er måske her, der skal sættes ind. Knud Erik Vedsted (St. Str.) mener DBFs hjemmeside skal bruges meget mere til kommunikation og siden trænger til en brush up KEV oplyste at Klub Nyt vakte større interesse end Almanakken brug Almanak pengene til forbedring af hjemmesiden. Svar: Vi efterlyser hjælp til udbygning af vores hjemmeside en decideret WEBmaster. Visse afsnit fra Almanakken kunne evt. med fordel flyttes fra Almanakken til hjemmesiden, men Almanakkens afskaffelse tror vi ikke på indenfor et kortere åremål. H.C.Nielsen og Knud-Erik Lindegaard (begge SJ) gav udtryk for, at almanakken ikke måtte afskaffes og K-EL gav udtryk for stolthed over at DBF udgiver Almanakken, hvilket ikke mange forbund er i stand til at fremvise. Det er en flot dokumentation for forbundets organisation. Knud Just (Fyn) fandt at Grenå var et dårligt valg for Midtvejsmødet i år. Svar: Grenå Vandrerhjem var yderst velegnet for det udvidede Midtvejsmøde og tillige med billigt. Finn Caspersen (NS) roste beretningen og den under beretningen foreslåede køreplan for Visionskomiteens arbejder. FC mangler en løsning på, at mange starter på bridge for så efter nogle år at forlade bridgen igen. FC efterlyste ligeledes en oprigtig vilje blandt alle organisationsfolk og ildsjæle til fællesskab og samarbejde. FC slog til lyd for, at al kritik var velkommen, hvis det blev fulgt op med et tilbud om at hjælpe med at afhjælpe kritikken. Svar: HB er meget enig i FCs betragtninger og påpeger, der er lavet køreplan for Visionskomiteens arbejde. HB efterlyser succeshistorier såvel for at lære, men også for at begejstre. HB afventer med spænding det Nordsjællandske og Nordjyske projekts gennemførelse. Ulrik Zeeberg (Kbh.) roste beslutningsforslaget med de 5 prioriterede punkter og tilkendegav sin støtte. Wladimir Sidorenco (ØJ) mente, at det efter 2 års arbejde i Visionskomiteen, var på tide, der blev iværksat nogle ting. Ole Vinberg Larsen (NS) efterlyste i samme forbindelse nogle milestones og en horisont for VKs arbejde. Svar: HB støtter fuldt og helt VKs arbejde, herunder analysedelen, som en nødvendighed for athave grundlaget for kommende tiltag i orden. Her-og-nu tiltag skal dog ikke bremses, hvis der opstår gode ideer til sådanne.

5 Arne Rosenkilde (VS) fremførte, at man i Vestsjælland havde en meget tæt dialog mellem distrikter og klubber kun 4 klubber deltog f. eks. Ikke i VSs generalforsamling. Herefter blev beretningen godkendt, herunder HBs køreplan, indstillet af Visionskomiteen. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Boesgaard gennemgik (i Karsten Munchs fravær) regnskabet i hovedtræk og bemærkede, at dettevar et nul-resultat, men at et sådant efter hans opfattelse kunne svinge med op til +/ kr. Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om ikke Sekretariatets og Forlagets huslejer var sat for højt (og derved udviste et for pænt resultat for Asminderød bygningerne/ referenten). Svar: Lejemålene er for ½ år siden vurderet af en sagkyndig i forbindelse med en omprioritering, og beskeden var, at huslejen måske lå lidt for lavt i forhold til sammenlignelige lejemål i området uden der dog kunne gøres indvendinger herimod. Boesgaard oplyste herunder, at han fra en ejendomskyndig havde hørt en bemærkning om, at DBF har gjort en absolut god investering. Kasper Jacobsen (Kbh.) spurgte til DBFs likviditet sluttende af med at tilbyde at lave et likviditets budget sammen med bogholderen. Wladimir Sidorenco (ØJ) spurgte om EDB udgifterne fortsat ville have samme størrelsesorden. Svar: Budgettet for 2003 vil blive overholdt. Herudover vil vi omlægge alle filer fra paradox til interbase, hvilket vil koste ca Dette beløb forventes tjent hjem over 2-3 år, da de mangeserviceopkald til DBF og programmøren vil kunne reduceres med ca. 80 %. Hertil kommer reduktion af irritationerne hos brugerne. Dette beløb forventes dækket af salg af software til Norsk Bridgeforbund. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Indkomne forslag Der var forslag om mindre ændringer til 5 stk. 10, 7 stk. 3, 9 stk. 2, 11 stk. 3, 15 stk. 1 og 19 blev vedtaget med mere end 2/3 flertal (mindst 13). Forslag om mindre ændringer til 5 stk. 4 og 5 stk. 5 blev ligeledes vedtaget dog med små justeringer. Ændringsforslag til 15 stk. 1 om udgivelse af Almanakken i såvel papirform som elektronisk blev trukket tilbage, da dette allerede sker i dag. Disse forslag var ind ivet af hhv. Distrikt Fyn og HB. Under debatten om hvorvidt juniorspillerne skal have en eller anden tilknytning til DBF for at være spilleberettiget i juniorturneringerne, gav Ole Vinberg Larsen (NS) udtryk for, at juniorerne burde spille gratis.

6 Der er oprettet en juniorklub direkte under DBF udenom distriktsinddelingen. Det koster 100 kr. at være medlem og eneste rettighed er, at man får DB og er spilleberettiget i juniorturneringerne. Knud-Erik Lindegaard (SJ) og Poul Bo Madsen (VJ) støttede denne ordning. PBM drog en parallel til DM for begyndere, hvor alle deltagere også skal være medlem af DBF eller være registreret som potentielt medlem. Else Tams (HB) sluttede af med at konstatere at såvel distrikter som klubber har adgang til DBFs medlemsdatabase, hvorved medlemskab er rimeligt let at kontrollere. Herefter overlod Peter Lilholt som aftalt dirigentjobbet til Knud-Aage Boesgaard, der gav PL ordet, for at PL kunne redegøre for den opgave, han var blevet stillet af HB, og for at han kunne redegøre for indholdet og omfanget af ændringerne til 13 og 14. Peter Lilholt gav en meget grundig forklaring på ordvalget i forslag til 13 og 14 med relation til civilrettens tolkning af ordvalg. F.eks. er loyal/illoyal behandlet af civilretten så tilstrækkeligt hyppigt, at der er domspraksis, der understøtter en gradbøjning af udtrykkene, hvilket har været vigtigt i ordvalget i ændringsforslaget. HBs opgave til PL har været at tilrette 13 og 14 således, at DBF ikke en anden gang vil tabe helt eller delvis en sag ved civilretten, fordi DBFs vedtægter er utilstrækkelige. Dette har Bridgenævnet med PL som drivhjul taget dybt seriøst. Herefter blev der åbnet for debat. Preben Thaarup (Kbh.) gav udtryk for at han helst så 13 og 14 fra vedtægterne for 3-4 år siden genindført. Knud Just (Fyn) mente ikke HB burde reagere med vedtægtsændringer pga. af en enkelt sag ved civilretten. Svar: HB fastholder sit ønske om, at få indført ordentlige og velfungerende vedtægter, hvor også appelmuligheden er inkluderet. Finn Caspersen (NS) spurgte til om HBs mulighed for idømmelse af yderligere straf ikkeskulle ændres til også at give mulighed for nedsættelse af straf. Svar: I juristsprog betyder formuleringen, at en nedsættelse også kan komme på tale. Preben Thaarup (Kbh.) fremsatte ændringsforslag til 13.1 og 13.2.c, idet han ønskede loyalt hhv illoyalt udskiftet med demokratisk hhv. udemokratisk. Forsamlingen gav udtryk for umuligheden heraf, idet en loyal beslutning godt kunne være udemokratisk og omvendt. Wladimir Sidorenco (ØJ) fremsatte ændringsforslag til 13.2.b. Han ønskede ordene bridgespillerog privatperson fjernet, idet han mente, at det var tilstrækkeligt med teksten i 13 stk.2. Det var der en vis forståelse for, men et eksempel anskueliggjorde, at det kunne være praktisk at bibeholde den oprindelige tekst. De 3 ændringsforslag blev sat under afstemning og blev alle forkastet.

7 Dirigenten (Boesgaard) spurgte om der var flere ændringsforslag, inden han satte HBs forslag til afstemning. Da det ikke var tilfældet udover rettelse af en skrivefejl i , hvor kredsbestyrelse genindføres, blev HBs forslag sat under afstemning med det resultat at 16 stemte for, 2 undlod at stemme og 1 stemte imod. Forslaget blev således vedtaget. Belært af den megen omtale af disse vedtægtsændringer og i særdeleshed pga. at to af bidragsyderne til diskussionen er to af DBFs betroede udvalgsmedlemmer, Jens Brix Christiansen og Jesper Dybdal, har HB pålagt sig selv i Klubhåndbogen at indsætte et afsnit som tillæg til vedtægterne, der forklarer nogle af de juridiske vendinger, der kan forekomme lægmand uklare sammen med de til vedtægterne tilknyttede bemærkninger. Herefter nedlagde Boesgaard sit hverv som midlertidig dirigent og Lilholt genoptog dirigenthvervet. 5. Fastsættelse af kontingent HB foreslår en stigning på 5 kr., hvor der sidste år blev budgetteret med 10 kr. En stigning på 5 kr. til 175,00 blev vedtaget. 6. Revision af kalenderårets budget Budgettet for resten af 2003 blev ikke genstand for bemærkninger. 7. Fremlæggelse af budgettet for næste år Budgettet for 2004 blev taget til efterretning. 8. Fastlæggelse af antal HB medlemmer HB foreslog en udvidelse fra 7 til 8, hvilket blev vedtaget. 9. Valg af formand og næstformand Formanden, Knud-Aage Boesgaard, er på valg og han er villig til genvalg. Boesgaard blev valgt med akklamation. Jørgen Priess som næstformand var ikke på valg. 10.Valg af yderligere medlemmer til Hovedbestyrelsen Karsten Munch, Else Tams, Ole Raulund, Søren Fischer og Torben Erlandsson er på valg. Ole Raulund ønsker ikke at modtage genvalg. De øvrige er villige til at modtage genvalg. HB foreslog endvidere Peter Westrup og Lars Grinsted som nyvalgte. Repræsentanterne fulgte HBs indstilling med akklamation. 11.Valg af professionel revisor Kurt Hansen er villig til genvalg og blev valgt.

8 12.Valg af kritisk revisor Merethe Koefoed er på valg og er villig til at modtage genvalg. Merethe Koefoed blev valgt med akklamation. 13.Eventuelt Knud Just (Fyn) mente vi betalte for meget for revisions- og regnskabsarbejdet. Et alternativt tilbud burde indhentes. Svar: Sekretariatet vil se på, om noget af arbejdet kan overtages af den nye bogholder og evt. indhente alternative tilbud. Ib Lundby (DB) præsenterede et power point indlæg med fokus på medlemssituationen i DBF. Det fremgik heraf klart at de professionelle klubber er i vækst, hvorimod de traditionelle klubber går tilbage. Mange traditionelle klubber har retning mod en udslettelse i løbet af få år, pga. manglende tilgang. Der skal skabes tilvækst, hvilket kun kan ske ved at trække uorganiserede spillere ind i vore klubber eller ved at udklække nye spillere via undervisning. Det sociale samvær, klubånd er ligeledes vigtigt, blot for at beholde sine medlemmer. Ibs indlæg var så rammende, at det vil blive gentaget i Dansk Bridge sept. nummeret. Knud Just (Fyn) bad om fremover at få tilsendt Distrikt Fyns medlemstal pr Svar: Det kan KJ allerede i dag selv gøre via klubsystemet, så det gør han selv. Finn Caspersen (NS) har udarbejdet sit eget mere vidtgående forslag til et rating system. Sekretariatet har fået en kopi af foreløbigt materiale. Sekr. orienterer MP komiteen. Der blev udtrykt ønske om, at alle distriktsbestyrelsesmedlemmer får tilsendt et eksemplar af Klub-Nyt, hvilket Sekr. lovede at gøre i såvel papir som elektronisk form. Det blev endvidere vedtaget, at alle distriktsbestyrelses medlemmer skal inviteres til Asminderød en weekend for at få en fornemmelse af, hvad Sekretariatet kan gøre for distrikterne i deres arbejde for klubberne. Under eventuelt blev Top 10 i kampen om guldpokalen offentliggjort: 1. Morten Lund Madsen 128 MP 2. Lars Lund Madsen 128 MP 3. Jens Auken 126 MP 4. Lars Blakset 116 MP 5. Mathias Bruun 115 MP 6. Lauge Schäffer 110 MP 7. Niels Mønsted 108 MP 8. Jørgen Cilleborg Hansen 98 MP 9. Hans Chr. Nielsen 82 MP 10.Henrik Iversen 75 MP

9 Bronzepokalen blev vundet af Per Bredlund med 2268 bronzepoints. Bredlund har tidligere vundet, men vi har udsat en ny pokal, hvorefter tidligere vindere igen har chancen for en inskription. Herefter blev der trukket lod om 10 præmier blandt klubbernes bronzetopscorere. Vinderne offentliggøres i DB. Hermed bekendtgjorde Lilholt, at generalforsamlingen var afsluttet, og Boesgaard takkede til slut Lilholt for den glimrende indsats som såvel dirigent og som rådgiver for repræsentantskabet. 4. juli 2003 Kristen Klausen

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart

Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Referat af HB-mødet den 14. juni 2003 i Middelfart Hovedbestyrelsen: Knud-Aage Boesgaard (K-Aa), Jørgen Priess (JP) Torben Erlandsson (TE), Else Tams (ET) og Søren Fischer (SF). Der var afbud fra Ole Raulund

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008 Asminderød den 6. juni 2008 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 31. maj 2008 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland:

Læs mere

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding

Asminderød, den 19. juni 2009. Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Asminderød, den 19. juni 2009 Referat af HB-mødet den 14. juni 2009 i Kolding Hovedbestyrelsen: Per Egelund (PE), Søren Fischer (SF), Kurt Als (KA). Ole V. Veje (OVV), Tom Nørgaard (TN) og Henrik Friis

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007 Asminderød den 26. juni 2007 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 2. juni 2007 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland:

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland

Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Generalforsamling i DBf Distrikt Nordjylland Onsdag d. 14. maj 2013 kl. 19.00 REFERAT 1. Konstatering af stemmetal Formanden konstaterede hvilke klubber, der er til stede og oplæste stemmetal 2. Valg af

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016

Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat af Midtvejsmøde i Svendborg den 3. december 2016 Deltagere Hovedbestyrelsen København Nordsjælland

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 10. juni Ole Vinberg Larsen, Finn Caspersen, Knud Christensen

Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 10. juni Ole Vinberg Larsen, Finn Caspersen, Knud Christensen Asminderød den 26. juni 2006 Deltagerliste Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 10. juni 2006 København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland:

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009 Asminderød den 19. juni 2009 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 13. juni 2009 Deltagerliste København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde i Horsens den 29. april 2017

Referat af Repræsentantskabsmøde i Horsens den 29. april 2017 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Referat af Repræsentantskabsmøde i Horsens den 29. april 2017 Deltagere: København: Nordsjælland: Østsjælland:

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere