Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole"

Transkript

1 Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland: Storstrøm: Bornholm: Nordjylland: Østjylland: Vestjylland: Sydjylland: Fyn: Afbud: Hovedbestyrelsen: Afbud: Gæster: Sekretariatet: Henrik Iversen og Bjørg Houmøller, Ole Vinberg Larsen, Finn Caspersen og Henrik Lyng Per Egelund Poul Rasmussen Steen Løvgreen Peter Skafte Peter Aarup og Michael Ankersen Carl Erik Engelbrechtsen og Henny Sørensen Poul Bo Madsen Knud-Erik Lindegaard og Hans Chr. Nielsen Knud Just og Christian Rex Keld Hansen, Distrikt København Knud-Aage Boesgaard Søren Fischer Else Tams Peter Westrup Ole Vinberg Larsen Anne Mette Schaltz Peter Lilholt Ole Vøgg Veje Kurt Als Lars Andersen Per Frederiksen Henning Jensen Ib Lundby, Dansk Bridge Kristen Klausen Knud-Aage Boesgaard bød velkommen og konstaterede ved navneopråb forsamlingens sammensætning. Herefter sang forsamlingen Du kom med alt det der var dig. Generalforsamlingen blev herefter gennemført med udsendte dagsorden. 1

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Hovedbestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Revision af kalenderårets budget 7. Fremlæggelse af budget for det følgende kalenderår. 8. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes Valg af formand/næstformand. 10. Valg af yderligere medlemmer til hovedbestyrelsen. 11. Valg af professionel revisor. 12. Valg af kritiske revisorer, jf Eventuelt. 1. Valg af dirigent Peter Lilholt blev valgt til dirigent. 2. Beretning Knud-Aage Boesgaard indledte med at bede forsamlingen om at mindes de bridgespillere, vi i sæsonens løb har måttet tage afsked med. Specifikt blev nævnt Bent Stuhr og Otto Berg. De afdøde blev mindet med 1 minuts stilhed. Formanden knyttede herefter nogle supplerende kommentarer til den udsendte beretning. Han kom blandt andet ind på sagen mod Jannersteen, Tsnuami, Lupan sagen, Vingsted, Asminderød Kro dels evt. salg og dels personaleændringer. I det fremadrettede nævnte han synliggørelse, ældresagen samt dialogen med komiteer og udvalg. Under debatten blev der stillet spørgsmål til omkostninger ved gennemførelse af Lupan-sagen, og hvad der sker ved en eventuel gentagelse. Dirigenten redegjorde i sin egenskab af formand for Bridgenævnet for de betingelser, der var aftalt i forbindelse med forliget og eventuelle sanktioner ved gentagelse. I relation til de ansatte i sekretariatet blev der spurgt til fordeling af opgaver. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Else Tams gennemgik regnskabet. For første gang var der udarbejdet en årsrapport, som fulgte årsregnskabsloven. Else Tams forklarede, at overskuddet på kr. primært er begrundet i et ekstraordinært godt resultat i Forlaget, portostigningen for Dansk Bridge får først fuld virkning i 2005, og der er opnået en reduktion i trykkeriomkostninger. Else Tams fremhævede ligeledes de ekstraordinære omkostninger til udvikling af Klubsystem og BridgeKontor.H. C. Nielsen udtrykte betænkelighed ved de store omkostninger til internationale turneringer og fandt det ønskeligt, at der kom øget sponsorering af disse aktiviteter. Else Tams gjorde opmærksom på, at nuværende sponsorindtægter også var relateret til det internationale. Knud Just havde et opklarende spørgsmål vedrørende forskellen i egenkapital mellem Internt regnskab og Årsrapporten. Poul Bo Madsen, Peter Årup og Henrik Lyng rejste en række spørgsmål vedrørende BridgeKontor og BridgeCentral. Henning Jensen beklagede, at klubberne havde haft de besværligheder. I øjeblikket arbejdes på højtryk for at få BridgeCentral til at virke optimalt. Omkostningerne for 2005 vil ligge på et lavere niveau. 2

3 4. Indkomne forslag Knud-Aage Boesgaard begrundede hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Ændringen i 8 er begrundet med ønsket om, at vedtægterne indeholder bestemmelser om regnskabsaflæggelse. Danmarks Bridgeforbund har fået en henvendelse fra et medlem, som ønsker at begunstige DBF i sit testamente. På den baggrund foreslås indføjet en ny 16 og en ændring af opløsningsparagraffen oprindeligt 18, i forslaget 19. Endelig foreslås en tilføjelse til paragraffen om hæftelse oprindeligt 16, i forslaget 17. Ændringen indebærer en begrænsning af DBF's hæftelse. Samtlige repræsentanter stemte for ændringen af 8. 8 har herefter følgende ordlyd: 8 Regnskab og revision 1. DBF's regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 2. Der udarbejdes regnskab i overensstemmelse med gældende lovgivning og under hensyntagen til god regnskabsskik. Regnskabet skal give et retvisende billede af årets resultat samt af DBF's egenkapital og balance under hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. 3. Regnskabet revideres af tre af repræsentantskabet valgte revisorer, hvoraf den ene skal være professionel revisor. Den professionelle revisor vælges for et år ad gangen, mens de to kritiske revisorer vælges af repræsentantskabet for to år ad gangen, således at der hvert år afgår en revisor. Repræsentantskabet stillede spørgsmål ved bevæggrunden for indføjelse af den nye 16. På denne baggrund diskuterede repræsentantskabet behovet for den nye paragraf, herunder om de etablerede fonde skulle modtage midler fra DBF's virksomhed. På baggrund af diskussionen besluttede dirigenten, at fremsætte et ændringsforslag således at passusen via DBF's virksomhed udgik af sætning. Med stemmerne 14 for og 4 imod vedtog repræsentantskabet ændringsforslaget. Herefter stemte repræsentantskabet om 16 med ovennævnte ændring. Forslaget blev godkendt enstemmigt. 16 har herefter følgende ordlyd: 16 Fonde Til støtte for DBF's virksomhed kan der etableres fonde. Fondene kan modtage midler ved private bidrag. Modtager DBF midler til særlig anvendelse, skal de for modtagelsen stillede vilkår så vidt muligt respekteres. Der føres særskilt regnskab for midlerne, som indgår i DBF's virksomhed. Tilføjelsen til paragraffen om hæftelse oprindeligt 16, i forslaget 17 blev vedtaget enstemmigt. Oprindelig 16 - ny 17 har herefter følgende ordlyd: 17 Tegningsregler DBF tegnes af formanden og generalsekretæren i forening eller af det samlede forretningsudvalg. Prokura kan meddeles. Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes DBF dog af det samlede forretningsudvalg. For DBF's gæld hæfter alene DBF's formue. 3

4 Forslaget til ændring af opløsningsparagraffen blev vedtaget enstemmigt. Oprindelig 18 ny 19 har herefter følgende ordlyd: 19 Opløsning af DBF Til opløsning af DBF kræves, at mindst to tredjedele af de valgte repræsentanter stemmer herfor på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, af hvilke det ene skal være ordinært. I forbindelse med opløsning bestemmer repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed formuens anvendelse. Formuen skal anvendes i overensstemmelse med 2 eller tilfalde en dansk forening med et tilsvarende almennyttigt formål. Ole Vinberg Larsen begrundede Distrikt Nordsjællands forslag til vedtægtsændringer. Forslaget havde følgende ordlyd: Forslag til personer, der ønskes valgt i henhold til dagsordenens punkt 8 11 skal være sekretariatet og samtlige distrikter i hænde senest 10. april. Hvis et siddende eller foreslået hovedbestyrelsesmedlem trækker sin kandidatur for den kommende periode efter d. 10. april kan hovedbestyrelsen eller forslagsstilleren fremkomme med et alternativt forslag. De fleste af repræsentanterne fandt datoen den 10. april for tidlig. Det er på distrikternes generalforsamlinger, at emner til hovedbestyrelsen diskuteres. Nødvendigheden af ændringen var til diskussion, idet man fandt, det skulle være muligt at komme med kandidater helt frem til repræsentantskabsmødet. På baggrund af diskussionen besluttede dirigenten at fremsætte et ændringsforslag, således at datoen den 10. april blev ændret til den 17. maj. Med stemmerne 13 for vedtog repræsentantskabet ændringsforslaget. Herefter stemte repræsentantskabet om forslaget. Afstemningen viste 9 stemmer for og 8 imod. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget er forkastet, idet vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte. 5. Fastsættelse af kontingent Else Tams begrundede forslaget fra HB om en kontingentstigning på 5 kr. fra 195 kr. til 200 kr. På sidste års repræsentantskabsmøde var det forudskikket, at kontingentet for 2005/2006 skulle stige med 10 kr. I lyset af det gode resultat for 2004 og forventninger til de kommende år vil stigningen dække den almindelige prisstigning. Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for og 1 undlod at stemme. 6. Revision af kalenderårets budget Else Tams gennemgik budgettet for 2005 og Ib Lundby gjorde forsamlingen opmærksom på, at antallet af sider i DB i 2004 var betydelig lavere end Med ønsket om fremover at have distriktssider i DB kan der opstå et behov for at regulere budgettet. 7. Fremlæggelse af budget for 2006 Else Tams gennemgik budgettet for I forhold til det fremsendte budget vil posten Internationale turneringer blive reduceret. 8. Fastsættelse af antal hovedbestyrelsesmedlemmer Knud-Aage Boesgaard begrundede hovedbestyrelsens forslag om at hæve antallet til 8. Else Tams har meddelt, at hun træder ud af HB i 2006, og af hensyn til kontinuiteten på kassererposten øges antallet til 8. Repræsentantskabet godkendte forslaget. 4

5 9. Valg af formand/næstformand Formanden Knud-Aage Boesgaard var på valg og meddelte, at han stillede op til genvalg. Søren Fischer var ikke på valg. Knud-Aage Boesgaard blev valgt med akklamation. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer Else Tams, Peter Westrup, Ole Vinberg Larsen og Anne Mette Schaltz var på valg og stillede op til genvalg. Knud Just var på valg, men ønskede ikke at modtage genvalg. Hovedbestyrelsen foreslog Kurt Als og Ole Vøgg Veje som nye medlemmer af hovedbestyrelsen. Kurt Als og Ole Vøgg Veje præsenterede sig kort. Alle blev enstemmigt valgt. 11. Valg af professionel revisor Knud-Aage Boesgaard oplyste, at Kurt Hansen var villig til genvalg. Han havde samtidig meddelt, at han i løbet af det næste års tid ville trække sig tilbage. På denne baggrund vil hovedbestyrelsen undersøge mulighederne og fremkomme med forslag. Dette var meddelt Distrikt Nordjylland på forhånd, som på den baggrund trak forslaget om ny revisor tilbage. 12. Valg af kritiske revisorer Merethe Koefoed var på valg og var villig til at modtage genvalg. Hovedbestyrelsen foreslog genvalg. Alle stemte for. 13. Eventuelt Knud-Aage Boesgaard tog herefter ordet og bad Knud Just om at komme op for at modtage en erkendtlighed. Formanden takkede for hans indsats i HB og håbede, at han ville fortsætte sit organisatoriske arbejde inden for bridgen. Formanden bad herefter Lars Andersen om at komme op og modtage DBFs æresnål i sølv for fortjenstfuld indsats for bridgen i Danmark. Lars har ydet en utrolig indsats i Distrikt Sydjylland, i medlemskomiteen og i forbindelse med Danish Bridge Festival. Dernæst bad formanden Hans Christian Nielsen (HC) om at komme op og modtage DBF's æresnål i sølv for fortjenstfuld indsats for bridgen i Danmark. HC har på loyal og engageret vis ydet en stor indsats for bridgen i Distrikt Sydjylland, i undervisningen og medlemskomiteen. Formanden bad herefter Knud-Erik Lindegaard om at komme op og modtage DBF s æresnål i guld. Knud-Erik fik i 1987 DBF s æresnål i sølv og har gennem 25 år virket for DBF på en overbevisende, loyal og uegennyttig måde ikke mindst som organisator af Distrikt Sydjylland og ved Danish Bridge Festivals første arrangement. Under eventuelt blev Top 10 i kampen om guldpokalen offentliggjort: Guldpokalen vindes af den spiller, der i optjeningsperioden (16.maj 15.maj) har fået registreret flest danske mesterpoint, og vindes til ejendom af den spiller, som har vundet den flest gange i et tiår startende med sæsonen Hvis flere har vundet den lige mange gange i perioden, vinder den spiller, der i perioden har opnået det højeste enkeltresultat. Vinder blev Martin Schaltz med 131 MP 5

6 De 10 bedste blev 1. Martin Schaltz Dorthe Schaltz Peter Schaltz Søren Christiansen Mathias Bruun Peter Fredin Morten Lund Madsen Lars Lund Madsen Kåre S Gjaldbæk Jonas Houmøller 62 Resultaterne tidligere år : Dorthe Schaltz, Nyborg 135 MP : Jørgen Cilleborg Hansen, Ballebo 103 MP : Lars Lund Madsen, Frederiksberg 129 MP : Mathias Bruun, København 102 MP Bronzepokal Vindes af den spiller, der i optjeningsperioden (16.maj 15.maj) har fået registreret flest danske bronzepoint. Den kan dog kun vindes én gang inden for samme tiår startende med sæsonen Den vindes til ejendom af den spiller, som i tiåret har scoret flest bronzepoint på en sæson. Årets vinder blev Villy Sørensen med 2731 BP. Han kan dog ikke vinde igen, hvorfor årets vinder er Else Petersen, Svendborg med 1831 BP. Tidligere års vindere : Villy Sørensen, Herlev 3171 BP : Henning Vestergaard, Bramming 2023 BP : Per Bredlund, Hundested 2268 BP : Jan Laursen, Hillerød 2056 BP Herefter blev der trukket lod om 10 præmier blandt klubbernes bronzetopscorere. Vinderne offentliggøres i Dansk Bridge. Ib Lundby gjorde opmærksom på, at bidrag til almanakken skal være sekretariatet i hænde senest den 18. juni En række repræsentanter rejste spørgsmål omkring et eventuelt salg af Asminderød Kro. Asminderød havde været et godt køb, og det burde overvejes, om man skulle overveje et nyt køb af ejendom. En repræsentant gjorde opmærksom på fordelene ved at flytte til Jylland. Fra forsamlingen kom forslag om muligheden for at medbringe føl og muligheden for at uddele en initiativpris. Formanden noterede de to forslag og lovede, at HB vil arbejde videre med dem. Hermed bekendtgjorde dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet, og Knud-Aage Boesgaard takkede til slut Peter Lilholt for en glimrende indsats som dirigent. Dirigent Referent Peter Lilholt Henning Jensen 6

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 14. juni 2003 i Middelfart Kursuscenter Deltagerliste: Repræsentantskabet: København: Kasper Jacobsen, Ulrik Zeeberg, Preben Thaarup

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Landsmøde 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere