DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport"

Transkript

1 DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2009 www. dnog. dk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Konklusion og anbefalinger...5 Generelt...5 Specifikt i forhold til indikatorer...6 Indledning...7 Formål...7 Baggrund...7 Udvikling...8 Organisation...9 Drift Dataindsamling og metode Generelt Indberetningsaktivitet Vurdering af registreringskomplethed Vurdering af datakomplethed Registersammenkørsel Anvendte statistiske metoder Ikke-indikatorrelaterede resultater Region Køn Alder Symptomer Performance Status før operation Operationstype Indikatorrelaterede resultater ) Overlevelse efter diagnose (operation) for patienter med glioblastom (GBM) ) Postoperativ MR scanning ) Operatør kompetence ) Resttumor efter operation for patienter med GBM ) Overlevelse 30 dage efter operation ) Gennemført strålebehandling efter operation for patienter med GBM ) Gennemført kemoterapi efter operation for patienter med GBM Revisionspåtegnelse fra KCS Årsrapport 2009 Side 2

3 Forord Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG) har etableret Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en klinisk national database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af CNS-tumorer hos voksne i Danmark. Intentionen er at denne nationale kliniske kvalitetsdatabase skal dække alle primære CNS-tumorer; men primært er der kun stillet krav til indrapportering af gliomer diagnosticeret efter 1. januar 2009, med baggrund i at der foreløbig er udgivet en landsdækkende retningslinje for gliom. Indrapportering til DNOR blev sat i gang pr 1. januar De erfaringsmæssigt store vanskeligheder, der ofte er forbundet med start af en klinisk kvalitetsdatabase har også gjort sig gældende for DNOR. Årsrapporten for 2009 er således den første udgivelse, hvor det er muligt at præsentere data. Samtidig er det en begyndelse på en proces, hvor de kliniske afdelinger kan kvalitetsudvikle i samspil med DNOR og i samarbejde med hinanden. Der er en forventning om deltagelse i denne dynamiske proces, som for afdelingerne kan anskueliggøre, at de lever op til deres forventninger om optimal udredning og behandling. Det er et krav fra Sundhedsstyrelsen at de relevante afdelinger skal indberette til DNOR. Tilsvarende er det en pligt for sygehusejerne at data bliver indberettet. Det har været en ny opgave for de kliniske afdelinger, og de har haft svært ved at indberette til tiden eller overhoved. Årsrapporten indeholder præsentation af indberetninger, udvalgte kvalitetsindikatorer og øvrige deskriptive data, som alt opgøres på afdelingsniveau, således at afdelingen kan evaluere sig selv. Da det havde høj prioritet at databasen kom i drift, blev der på grund af usikkerheden om de økonomiske ressourcer valgt en KMS løsning, der var væsentlig billigere end den ellers planlagte forløbsbaserede database opbygget omkring en Topica løsning. Ulempen har været at det efterfølgende er sværere at udarbejde de forløbsbaserede analyser. Samtidig er det problematisk at de nødvendige supplerende data fra de centrale registre ikke er hurtigt nok tilgængelige. Årsrapport 2009 Side 3

4 På trods af betydelige udfordringer i indberetninger og udvikling af analyseværktøjer samt indhentning af centrale data, så har det væsentlig værdi for fremtidig succes at der er dannet et samarbejde imellem de kliniske afdelinger, DNOR og Kompetencecenter Syd. Rapporten er udfærdiget af styregruppen for DNOR med bidrag fra Kompetencecenter Syd. De indberettende afdelinger har været hørt og haft lejlighed til at kommentere årsrapporten. Rapporten er tilgængelig på og sendes til bestyrelsen for DNOG, Kompetencecenter Syd, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, og de indberettende afdelinger, som er de neurokirurgiske og onkologiske afdelinger. Udgivelsesdato: 20. august 2010 Steinbjørn Hansen Formand for DNORs styregruppe Årsrapport 2009 Side 4

5 Konklusion og anbefalinger Generelt Der er dannet et samarbejde imellem de indberettende afdelinger, DNOR og Kompetencecenter Syd, hvilket har væsentlig værdi for fremtidig succes. Opsætningen af driften af DNOR har vist sig at fungere. Brugerfladen har fungeret til indtastning på de indberettende afdelinger og systemet synes stabilt. Brugervejledningerne har været tilfredsstillende, og hot-line funktionen har fungeret både i NIP-sekretariatet ved besvarelse af tekniske problemer og i DNOR-sekretariatet i forhold til de sundhedsfaglige spørgsmål. Den aktuelle IT-platfom er uhensigtsmæssig til at beskrive forløb pga. den manglende kobling imellem skemaerne fra de kirurgiske og de onkologiske afdelinger. Af økonomiske grunde blev denne løsning alligevel valgt i forventning om at kunne kompensere herfor i analysefasen. Dette har ikke været tilfældet. Forløbsbeskrivelsen i det aktuelle system er således alt for sårbar for manglende dækningsgrad og komplethed i indberetning. Det har været et stort problem for analysen og udfærdigelse af denne årsrapport, at vi ikke har kunnet få leveret centrale data til tiden. Nogle afdelinger har været flittige med indberetninger. Det har dog været et stort problem for analysen og udfærdigelse af denne årsrapport at vi generelt ikke har fået flere indberetninger fra de kliniske afdelinger. Nogle afdelinger har helt undladt at indberette. Der ses dog aktuelt en bedring i 2010-indberetningerne. De nødvendige analyseværktøjer er blevet udviklet, herunder håndtering af planlagte centrale data; men da disse ikke var tilgængelige har vi ikke kunne anvende analyseværktøjerne i forventet omfang. I denne første analyse af indikatorerne har erfaringen vist, at nogle indikatordefinitioner er uhensigtsmæssige og må justeres. Tilsvarende er der blevet påvist nogle utilfredsstillende variabelvalg, som bør korrigeres. Årsrapport 2009 Side 5

6 Specifikt i forhold til indikatorer Anbefaling vedrørende postoperativ MR-scanning: Opgørelse af indikator nummer to viser overordnet set mangler i udførelsen af den postoperative MR-scanning. De neurokirurgiske afdelinger bør sikre sig at der findes instruks for udførelse af postoperativ MRscanning og at den bliver fulgt. Sygehusene bør ligeledes sikre sig, at der er den nødvendige kapacitet til at udføre disse scanninger. Anbefaling vedrørende operatør kompetence: Indikator nummer tre viser at der ikke foreligger tilfredsstillende kvalitetsmål for Neurokirurgisk i Odense og Glostrup. I Odense pga. manglende indberetning. Neurokirurgisk, Glostrup bør have procedure for tilstedeværelse af speciallæge i neurokirurgi ved operative indgreb. Glostrup Hospital bør sikre opfyldelse af denne procedure. Odense Universitetshospital bør sikre tilfredsstillende indberetning. Årsrapport 2009 Side 6

7 Indledning Formål DNOR er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af primære CNS-tumorer hos voksne i Danmark til brug ved kvalitetsudvikling. Samtidig skal DNOR fungere som forskningsdatabase. Baggrund Tumorer i hjernen adskiller sig fra andre tumorer ved især følgende forhold: 1) De er beliggende inde i en ueftergivelig kraniekasse, hvorfor selv mindre, langsomt voksende tumorer kan medfører alvorlige, endda fatale symptomer, når det intrakranielle tryk stiger. 2) De vokser ofte infiltrativt i hjernen og kan derfor næsten aldrig fjernes helt. 3) De er ofte lokaliseret svarende til hjernens vigtige og til tider vitale funktioner, hvilket har en rolle for muligheden for kirurgisk fjernelse. Fjernelse af en tumor vil medføre risiko for kompromittering af hjernefunktionen i det pågældende område. 4) De langsomt voksende tumorer kan med tiden transformeres til aggressive tumorer. Histopatologisk findes der mange forskellige tumortyper, som traditionelt har været inddelt i benigne og maligne tumorer. Det er ofte en uhensigtsmæssig inddeling. I stedet anvendes sædvanligvis at inddele hjernetumorer i henholdsvis lav-grads (WHO grad 1 og 2) og høj-grads (WHO grad 3 og 4). Især for gliomer er udtrykket benign misvisende, da forskellen væsentligst drejer sig om væksthastighed og selv lav-grads tumorerne vokser med en vis hastighed, og kan sjældent eller aldrig helbredes og degenererer ofte til høj-grads tumorer. Derfor har man også valgt at alle grader af tumorer anmeldes til Cancerregistret, og det er ligeledes relevant at alle disse tumortyper registreres i en klinisk kvalitetsdatabase for hjernetumorer. Ovenstående komplicerende forhold ved hjernetumorer gør det i særlig grad væsentligt at der opsamles supplerende kvalitetsdata ud over hvad der i forvejen rapporteres til de centrale registre. Ifølge Cancerregistret blev der i 2008 nydiagnosticeret ca patienter med tumorer i hjerne, hinder og nerver i Danmark. Antallet af nye tilfælde har igennem de sidste 20 år udvist en betydelig stigning i antal nye tilfælde på omkring 60%. Det skønnes at halvdelen af patienterne havde gliom, som er den undergruppe, der aktuelt skal indberettes til Årsrapport 2009 Side 7

8 DNOR. De øvrige primære tumorer omfatter meningeom (27%), medulloblastom (1-2 %), schwannom (6-8 %), hypofyseadenom (6-8 %) og andre (8-10 %). Prævalensen er godt Der er stor forskel i patientforløb og prognose for de forskellige typer af hjernetumorer. Generelt er prognosen alvorlig. Glioblastomer udgør en stor del og med en median overlevelse 12 mdr. dør de fleste af disse patienter hurtigt af sygdommen. Hjernetumorer og den tilhørende behandling kan medføre betydelig forringelse af arbejdsevne, samt kognitive og sociale færdigheder. Samfundsmæssigt er det et meget ressourcetungt område. Dels er der betydelige behandlingsudgifter omfattende komplicerede hjerneoperationer, avanceret strålebehandlinger og dyr kemoterapi. Dels medfører de neurologiske skader ofte tabt arbejdsevne med betydelige omkostninger til rehabilitering og i andre tilfælde tunge plejekrævende forløb. Udvikling Dansk Neuro Onkologisk Register hører organisatorisk under DNOG, som blev etableret i 2005 med det formål at skabe et multidisciplinært samarbejde mellem alle de specialer, der i Danmark behandler primære tumorer i centralnervesystemet. I 2007 blev arbejdet mere formaliseret efter økonomisk støtte fra Ministeriet og siden Danske Regioner. DNOG har siden fungeret som den Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe, der varetager primære tumorer i centralnervesystemet. DNOG har fra starten ønsket at oprette en database, hvorfra man kunne få oplysninger om hjernetumorer i Danmark. Intentionen var at denne med tiden blev tilstrækkelig udbygget til at den kunne anvendes til forskning. Samtidig var man også bevidst om at afdelingerne løbende kunne evaluere kvaliteten i patientforløbene inden for deres neuroonkologiske center; men også med mulighed for sammenligning på tværs af centrene. De første multidisciplinære landsdækkende retningslinjer for gliomer blev færdige i 2008 ( DNORs styregruppe har med afsæt i disse retningslinjer udarbejdet et passende antal kvalitetsindikatorer, som er godkendt af bestyrelsen for DNOG, hvorved man har opnået bred accept fra repræsentanter fra de forskellige regioner og forskellige fagområder. Databasen har derfor i sin nuværende udformning primært fokus på gliomer og især glioblastomer. Årsrapport 2009 Side 8

9 Efter valg af indikatorer er der i 2008 arbejdet med dataspecifikation og datamodel. Der er blevet oprettet en prototype for databasen. Derefter har der været kontakt til EDB udbydere. Pga. begrænsede finansieringsmuligheder blev der valgt en KMS løsning fra TietoEnator, som desværre har nogle begrænsninger hvad angår forløbsregistrering. Dette var dog hvad der var økonomisk muligt i situationen. Efter indkøring vil denne løsning blive evalueret mhp. evt. skift af EDB løsning. KMS løsningen er blevet tilpasset efter konsulentbistand fra OpusConsult. Ultimo 2008 var det webbaserede indtastningsmodul klar til de kliniske afdelinger. Siden 1. januar 2009 har de fem neurokirurgiske afdelinger og de seks onkologiske afdelinger, der behandler voksne patienter med primær hjernetumor i Danmark, skullet indberette alle nydiagnosticerede patienter med gliom. I 2010 er DNOG kommet med ny retningslinje for meningeom, og der kan nu planlægges tilpasning af DNOR, således at denne patientgruppe også kan inkluderes. Organisation Der er en styregruppe for DNOR med en formand for styregruppen udpeget af DNOG, to repræsentanter for Kompetencecenter Syd, en repræsentant for Region Syddanmark, repræsentanter for de lægelige specialer og regionerne, og DNOG s formand. I 2009 bestod styregruppen af følgende personer: (Navn, Stilling, Rolle i styregruppen, Organisation) Steinbjørn Hansen, Overlæge, Formand for DNORs styregruppe, Region Syddanmark Anders Green, Professor, Repræsentant for kompetencecenter, Kompetencecenter Syd Jan Nielsen, Biostatistiker, Repræsentant for kompetencecenter, Kompetencecenter Syd Mads Haugaard, schef, Dataansvarlig myndighed, Region Syddanmark René J. Laursen, Overlæge, Neurokirurgi, Region Nordjylland Henrik Schultz, Overlæge, Onkologi, Region Midtjylland Kai Jensen, Overlæge, Neurologi, Region Hovedstaden Helle Broholm, Overlæge, Patologi, Region Hovedstaden Preben Andersen, Overlæge, Neurologi, Region Sjælland Michael Kosteljanetz, Overlæge, Repræsentant for DNOG, DNOG Årsrapport 2009 Side 9

10 Drift Etableringsarbejdet i 2008 har været finansieret af Indenrigs- og sundhedsministeriets puljemidler til styrkelse af infrastrukturen for klinisk kræftforskning. Driften for 2009 er finansieret af disse midler, samt fra Danske Regioners puljemidler til kliniske kvalitetsdatabaser. DNOR s sekretariat har til huse i Onkologisk, Odense Universitetshospital. I 2009 har sekretariatet været bemandet af en leder af registeret, der er ansat af DNOR, og en sekretær der har ydet sekretærbistand ad hoc, og som er ansat af onkologisk afdeling, OUH. DNOR er tæt tilknyttet Kompetencecenter Syd igennem aftaler om udvikling og drift. Samtidig er Kompetencecenter Syd en del af DNOR s styregruppe og indgår således i udarbejdelsen af denne årsrapport. Årsrapport 2009 Side 10

11 Dataindsamling og metode Generelt Data indberettes webbaseret med programmet KliniskMåleSystem (KMS) via en licens fra Det Nationale Indikatorprojekt, hvis sekretariat løser opgaven med koordinering af server, netværk, software, og hotline til DNOR-brugere, mens DNOR-sekretariatet hjælper med kliniske problemstillinger i forbindelse med indberetning. Brugeren opnår adgang via sin PC-arbejdsplads med browserne Internet Explorer eller Netscape. Link til web-adressen er angivet på Indtastning kræver login, hvormed der via Medcoms Sundhedsdatanet opnås adgang til den centrale server. Data indberettes via de fem neurokirurgiske afdelinger og de seks onkologiske afdelinger, der behandler voksne patienter med primær hjernetumor. Data indberettes igennem fire forskellige skemaer, som er relateret til hinanden i en hierarkisk datamodel, jf. figuren nedenfor. Figur: Grafisk fremstilling af den forløbsbaserede datamodel i DNORs analysedatabase PATIENT 1:N forloeb (basale forløbsdata) 1:1 neuroonkologi (basale udredningsdata) 1:N kir (data vedrørende kirurgi) 1:N kemo (data vedrørende kemoterapi) 1:N rt (data vedrørende stråleterapi) Hver kasse repræsenterer en tabel, og på figuren er angivet tabellernes indbyrdes relationer. Markeringen 1:1 angiver, at der kan være højst 1 datapost i den underliggende tabel for hver datapost i den overliggende tabel, mens 1:N angiver, at der kan være (teoretisk) uendeligt mange poster i den underliggende tabel for hver datapost i den overliggende tabel. Tabellen patient genereres i analysedatabasen ud fra den samlede pulje af patienter indberettet via KMS-applikationens skemaer neuroonkologi, kir, kemo og rt. Tabellen forloeb kan ikke oprettes i KMS-applikationen på grund af begrænsninger i at have flere ejere til et overordnet skema i KMS. Hver patient kan principielt have mere end et forløb i DNOR. Rygraden i hvert forløb er tabellen neuroonkologi med data med de centrale informationer om omstændigheder ved Årsrapport 2009 Side 11

12 udredning og diagnose. Til dette skema kan der være tilknyttet op til flere skemaer for hver af de tre former for intervention: Kirurgi (tabellen kir), kemoterapi (tabellen kemo) og strålebehandling (tabellen rt). Skema for udredning og kirurgi indberettes af de neurokirurgiske afdelinger. Skema for strålebehandling og kemoterapi indberettes af de onkologiske afdelinger. Den 1. januar 2009 var DNOR i drift og der blev etableret adgang for neurokirurgisk afdeling Ålborg, Århus, Odense, Glostrup og Rigshospitalet, samt for onkologisk afdeling Ålborg, Århus, Vejle, Odense, Herlev og Rigshospitalet. Årsrapport 2009 rapporterer indberetning af patienter til DNOR diagnosticeret i Den 1.marts 2010 var skæringsdato for at indlevere 2009-indberetninger medtaget i denne årsrapport. Indberetningsaktivitet Nedenstående tabel sammenfatter indberetningsaktiviteten for året 2009, fordelt på indberettende afdelinger. Opgørelsen er baseret på de enkeltstående formularer i KMSdatabasen. Der er medtaget formularer, hvor den tidligst registrerede falder i Dette kan give mindre uoverensstemmelser i forhold til de efterfølgende tabeller og indikatorresultater, der baseres på datoreferencer i forhold til konkrete kliniske aktiviteter. Oversigt over indberetningsaktiviteter Neuroonkologi Kirurgi Kemo RT Total Rigshospitalet, Neurokirurgisk Rigshospitalet, Onkologisk Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H Herlev Hospital, Onkologisk OUH, Onkologisk OUH, Neurokirurgisk Vejle Sygehus, Onkologisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Onkologisk Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Totalt for alle afdelinger Det skal bemærkes, at der blandt de relevante afdelinger ikke foreligger indberetninger fra neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital, samt onkologisk afdeling, Herlev Hospital. Årsrapport 2009 Side 12

13 Vurdering af registreringskomplethed Der kan ikke på det foreliggende grundlag gives en kvalificeret vurdering af kompletheden af patientregistreringen, som udtrykkes ved den andel af det sande patientunivers, som er indmeldt til DNOR. Det er fra planlægningen af DNOR forudsat, at denne validering foretages ved en sammenligning med registreringen af nye tilfælde af hjernetumorer under de relevante diagnosekoder i Cancerregistreret. Cancerregisteret er imidlertid endnu ikke opdateret med data for 2009, som er det tidligste år med data i DNOR. Endvidere må det konstateres, at det store antal forløb, som indgår i DNOR uden diagnostisk klassifikation på grund af manglende indberetning af udredningsdata, umuliggør en retvisende samkørsel med Cancerregisteret. Det forventes, at kommende årsrapporter vil kunne belyse registreringskompletheden i DNOR nærmere, i takt med forbedret indberetning af udredningsdata for de relevante forløb. Vurdering af datakomplethed Vurdering af datakomplethed har vi valgt at gøre op på to måder. Først ser vi på hvilke data der er indberettet for de patienter der er indberettet til databasen. Dernæst ser vi på kompletheden af de identificerede forløb. Fordeling af indberettede patientforløb Type Antal Procent Fuldt forløb (både udredning, evt. kirurgi og mindst een onkologi) 72 19,6% Kun udredning og evt. kirurgi 88 23,9% Udelukkende onkologi og ingen udredning ,5% Total ,0% For 20 % af patienter har vi hvad vi kan betegne som et fuldt forløb, dvs. der er indberettet både fra neurokirurgisk og onkologisk afdeling. Der er således registreret både udredning evt. sammen med kirurgi og onkologi med enten kemo eller rt. For 24 % er der kun udredningsskema og evt. kirurgi, vi kan for disse patienter ikke vide om der er et videre onkologisk forløb. For 57 % af de indberettede patienter er der kun indberettet onkologiske forløb og ikke stamdata, dvs. fx diagnoser, som skal indberettes fra neurokirurgiske afdelinger. For disse patienter kan vi ikke afgøre om de tilhører patient universet da der ikke forefindes nogen diagnose, og endvidere er de svære at placere tidsmæssigt, da der hverken er datoer for udredningsforløb eller for operation. Datakompletheden af de relevante forløb, som trods alt har kunnet indgå i værdisætningen af indikatorer, er ret høj. Der er ingen indikatorer med estimeret datakomplethed under 80%, og tre er over 90%. Årsrapport 2009 Side 13

14 Oversigt over datakompletheden for indikatorer. Indikator Total antal relevante forløb til rådighed Antal med inkomplette data Datakomplethed i procent Ia Overlevelse, generel Kan ikke værdisættes Ib Overlevelse, generel Kan ikke værdisættes II Postoperativ MR scanning ,5% III Operatør kompetence ,4% IV Resttumor ,6% V Overlevelse, operation ,1% VIa VIb Strålebehandling, planlagt Strålebehandling, gennemført ,6% ,7% VIIa Kemoterapi, planlagt ,6% VIIb Kemoterapi, gennemført ,5% Som anført i afsnittet ovenfor vil der fremover blive udnyttet LPR-data til vurdering af kompletheden af indberetning af data for de forløb, der indgår i DNOR. Det forventes, at der som led heri vil blive opsat en funktion, der udarbejder mangellister hvad angår indberetning af data for konkrete patienter tilknyttet konkrete kliniske enheder. Registersammenkørsel Den fuldt udbyggede analysedatabase for DNOR vil indeholde et modul, der integrerer data i DNOR med resultatet af datakoblinger med de centrale sundhedsregistre, herunder Landspatientregisteret (LPR), Patobanken, Cancerregisteret og det Centrale Personregister (CPR). Hvad angår CPR indhentes efter fast rutine data om vitalstatus og bopæl (herunder flyttehistorik) for de patienter, der indgår i DNOR. Disse data er udnyttet i den foreliggende afrapportering. Med hensyn til data fra Patobanken forestår fremdeles at få udviklet den algoritme, der identificerer det korrekte dataudsnit i forhold til DNORs patientunivers. Erfaringerne fra andre kliniske databaser på cancerområdet viser, at dette er en kompliceret og ressourcetung opgave, som endnu ikke er planlagt konkret for DNOR. LPR-data bliver rutinemæssigt indhentet og sammenholdt med data i DNOR. På grund af generelle problemer i LPR i foråret 2010 efter systemomlægning i december 2009 er det dog besluttet i den foreliggende afrapportering ikke at vise resultater, der benytter kobling til LPR. DNORs analysedatabase er imidlertid klargjort til at håndtere LPR-data, herunder som led i analyser af datakomplethed. Disse analyser vil blive medtaget i kommende DNOR-årsrapporter. Årsrapport 2009 Side 14

15 Anvendte statistiske metoder Til udregning af konfidensintervaller for indikatorerne er anvendt binomialfordelingen (funktionen KRITBINOM i Microsoft Excel 2007). Der er ikke foretaget mere avancerede statistiske analyser. Årsrapport 2009 Side 15

16 Antal Antal Dansk Neuro Onkologisk Register Ikke-indikatorrelaterede resultater Region Region Antal Procent Forventet (*) Hovedstaden 96 26% 30% Sjælland 50 14% 15% Syddanmark 80 22% 22% Midtjylland 81 22% 23% Nordjylland 55 15% 11% Uoplyst 6 2% 0% Total % *: Baggrundsbefolkningens fordeling på regioner Fordeling på region Kommentar: Procentuelt svarer den regionale fordeling af forløbene (vurderet ud fra patienternes senest registrerede bopæl) nogenlunde til forventet ud fra baggrundsbefolkningens regionale fordeling. Ud fra dette fund er der ikke anledning til at antage, at der skulle være betydende regionale forskelle i kompletheden af patientregistreringen i DNOR. Køn Kønsfordeling Antal Procent Mand % Kvinde % Total % Kønsfordeling Kommentar: Der er flere indberetninger for mænd end for kvinder. Dette er forventeligt da incidensen af gliom er højere for mænd 0 Mand Kvinde end for kvinder. Årsrapport 2009 Side 16

17 Antal Dansk Neuro Onkologisk Register Alder Aldersgruppe Antal Procent % % % % % % % % % Total % Aldersfordeling Kommentar: Der ses stigende antal indberetninger for patienter op til sjette dekade, hvilket er forventeligt med en lignende stigning i incidens med alder. Omvendt er der færre indberetninger end forventet ift. incidensen i syvende og ottende dekade. Der er enkelte indberetninger for børn, som ikke skal registreres i DNOR. Symptomer Varighed Symptom Total Mangler Nej Ja <1 uge <1 måned <3 måneder <1 år >1 år Uoplyst Udfald Krampe Kognitiv Hovedpine Andet Varighed af symptomer Udfald Krampe Kognitiv Hovedpine Andet Nej <1 uge <1 måned <3 måneder <1 år >1 år Uoplyst Årsrapport 2009 Side 17

18 Antal Antal Dansk Neuro Onkologisk Register Kommentar: Udfaldssymptomer er den hyppigst forekommende symptomgruppe, og dækker over alle typer udfald; f.eks. parese, afasi, etc.. Præoperativ symptomvarighed er hyppigst imellem 1 uge og 1 mdr. for hovedpine kognitive- og udfaldssymptomer, mens det hyppigst er imellem 1 og 3 mdr. for epilepsi. Performance Status før operation Performancestatus inden operation Status Antal Procent 70 Performance Status før operation Uoplyst 4 3% 60 PS % 50 PS % 40 PS % 30 PS % 20 PS 4 3 2% 10 Total % 0 Uoplyst PS 0 PS 1 PS 2 PS 3 PS 4 Kommentar: Kun 11% at patienterne er i meget dårlig almentilstand på operationstidspunktet svarende til PS 3. Operationstype Operationstype Antal Procent Biopsi gennem kraniotomi 16 10% Stereotaktisk biopsi 16 10% Partiel tumor-resektion 71 46% Operationstyper Total tumor-resektion 52 34% 50 Total % Kommentar: Hovedparten af operationerne repræsenterer resektion, mens 20% repræsenterer biopsi Biopsi gennem kraniotomi Stereotaktisk biopsi Partiel tumorresektion Total tumorresektion Årsrapport 2009 Side 18

19 Indikatorrelaterede resultater Nedenfor bringes en liste over de vedtagne indikatorer. Disse vil blive præsenteret og kommenteret i efterfølgende underafsnit, i den udstrækning der foreligger data. Gruppe Nr Beskrivelse Tærskel værdi Type Overlevelse, generel Ia Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. Overlevelse, generel Ib Andel patienter der er i live 2 år efter operationsdato for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. 50% Resultat 15% Resultat Postoperativ MR scanning Operatør kompetence II III Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter hvor der er udført resektion. Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer Resttumor IV Andel af patienter med resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter, der har gennemgået et primært operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Overlevelse, operation Strålebehandling, planlagt Strålebehandling, gennemført Kemoterapi, planlagt Kemoterapi, gennemført V VIa VIb VIIa VIIb Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operation Andel af patienter der påbegynder fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling som planlagt ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Andel af patienter der påbegynder konkomitant kemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Andel af patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med temozolomid som planlagt under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. 90% Proces 90% Proces 70% Resultat 90% Resultat 80% Resultat 90% Resultat 80% Resultat 85% Resultat Detaljeret beskrivelse af indikatorsæt kan downloades via Årsrapport 2009 Side 19

20 1) Overlevelse efter diagnose (operation) for patienter med glioblastom (GBM) 1a) 1-års overlevelse: Andel patienter der er i live 1 år efter diagnosedato (= operationsdato) for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 50 % [Resultat-indikator] Udregnes første gang i årsrapporten for b) 2-års overlevelse: Andel patienter der er i live 2 år efter diagnosedato (=operationsdato) for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 15 % [Resultat-indikator] Udregnes første gang i årsrapporten for Årsrapport 2009 Side 20

21 Antal Dansk Neuro Onkologisk Register 2) Postoperativ MR scanning Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest 72 timer efter operation ud af alle patienter hvor der er udført resektion. Kvalitetsmål > 90 % [Proces-indikator] Indikator II: Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter hvor der er udført resektion. Tærskelværdi 90% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H ,0% 50,0% 100,0% 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,3% 17,0% 41,5% 5 91,4% ,3% 62,1% 93,1% 0 100,0% ,1% * * 2 77,8% Total ,5% 40,6% 60,4% 7 93,5% Kommentar: Ingen afdeling opfylder målet på, at mindst 90 % af de resecerede patienter får udført postoperativ MR scanning senest på 3. døgnet efter operation. Ventetid forudsat MR-scanning (dage) Antal patienter Ventetid i dage fra operation til MR-scannning > >5 Tabellen viser til supplerende information fordelingen over de 64 patienter som har fået udført postoperativ MR-scanning. For de resterende 37 patienter er der krydset nej i feltet MR-scanning indenfor 72 timer. Det er bedre kvalitet at scanningen bliver udført f.eks. på 4. eller 5. dagen end at den slet ikke bliver udført. Som variablen nu er defineret skal man krydse af for ja/nej til om Årsrapport 2009 Side 21

22 der er udført MR < 72 timer postoperativt. Kun hvis man krydser ja får man mulighed for at indtaste MR-dato. Således kan man kun forvente at der er angivet datoer for de første tre døgn. Vi er aktuelt fastlåst af at det er sådan vi har defineret denne indikator. På sigt bør vi ændre registreringen, således at man ikke skal krydse ja/nej; men under alle omstændigheder skal angive MR-datoen. Så kan man efterfølgende se hvor mange bliver udført de første tre døgn som anbefalet. Alle de neurokirurgiske afdelinger bør sikre sig at der findes instruks for udførelse af postoperativ MR-scanning og at den bliver fulgt. Sygehusene bør ligeledes sikre sig at der er den nødvendige kapacitet til at udføre disse scanninger. Årsrapport 2009 Side 22

23 3) Operatør kompetence Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer (resektion + biopsi). Kvalitetsmål > 90 %) [Proces-indikator] Indikator III: Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer Tærskelværdi 90% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H OUH, Neurokirurgisk Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,0% 48,0% 84,0% 0 100,0% 0 0 * * * 0 * ,3% 88,6% 98,6% 3 95,9% ,3% 84,4% 100,0% 0 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 1 91,7% Total ,1% 84,8% 94,7% 4 97,4% Kommentar: Målet på mere en 90 % for tilstedeværelse af speciallæge er opfyldt for neurokirurgisk afdeling Rigshospitalet, Ålborg og Århus; men ikke for Glostrup, og i Odense foreligger kvalitetsmålet ikke pga. manglende indberetning. Neurokirurgisk, Glostrup bør have procedure for tilstedeværelse af speciallæge i neurokirurgi ved de operative indgreb. Glostrup Hospital bør sikre opfyldelse af denne procedure. Odense Universitetshospital bør sikre tilfredsstillende indberetning. Årsrapport 2009 Side 23

24 4) Resttumor efter operation for patienter med GBM Andel af patienter med resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført senest 72 timer efter operation ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: < 70% [Resultat-indikator] Indikator IV: Andel af patienter med resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført senest på 3. døgnet efter primær operation ud af alle patienter, der har gennemgået et primært operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 70% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) ,9% 53,8% 100,0% 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,0% 18,5% 55,6% 10 73,0% ,5% 42,3% 80,8% 0 100,0% 5 0 0,0% * * 5 50,0% Total ,7% 39,4% 62,0% 15 82,6% Kommentar: Fjernelse af mest muligt tumorvæv betragtes som god kvalitet, da det er forbundet med forlænget overlevelse. Ofte kan man ikke fjerne tumor pga. risiko for komplikationer, især når tumor ligger dybt i hjernen eller i såkaldte elokvente områder, og der udføres i stedet en diagnostisk biopsi. Glioblastomer er ikke velafgrænsede til det omgivende hjernevæv som tumorcellerne invaderer, og det giver i denne sammenhæng ikke mening at tale om radikal eller komplet tumorresektion. I stedet tales om makrototal resektion, hvor alt synligt tumorvæv er fjernet. Det er usikkert hvor ofte man kan fjerne alt synligt tumorvæv og bedømmelsen af synligt tumorvæv defineres forskelligt. I DNOR er der valgt at definere resttumor, som det billeddiagnostisk synlige tumorvæv på den umiddelbart postoperative MR-scanning. Der er en forventning om at de makrototale resektioner udgør mindst 30% af de operative indgreb; men dette er et skøn som evt. må revurderes. Altså resttumor ved mindre en 70 % af alle operationer. Patientuniverset eller nævneren er alle opererede inkl. biopsierne. For at blive talt med i tælleren skal man foruden at have resttumor også have fået udført en postoperativ MR scanning. Problemet er at de biopterede ikke får lavet MR postoperativt (manglende data i tæller), hvorved tallet bliver kunstigt for lavt. Årsrapport 2009 Side 24

25 Nedenstående tabel viser supplerende, hvor ofte der er opnået makrototal tumorfjernelse for de patienter, hvor man har kontrolleret med en postoperativ MR scanning. Andel af patienter uden resttumor ud af alle patienter, der har gennemført postoperativ MR scanning udført senest på 3. døgnet efter primær operation (resektion), hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 70% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H 7 0 0,0% * * 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,0% * * 14 83,3% ,8% 4,8% 42,9% 0 100,0% 0 0 * * * 4 0,0% Total ,2% 2,6% 23,7% 18 85,7% Denne tabel viser, at der er alt for få data til en kvalificeret bedømmelse. Problemet her kunne være at en afdeling kun valgte at lave resektion på nogle få udvalgte patienter, hvor man på forhånd var ret sikker på total tumorresektion, og så valgte en simpel biopsi på den resterende hovedpart af patienterne. Derved ville de score højt for ingen resttumor uden at det afspejlede det udtryk for kvalitet vi ønskede. Dette var samtidig baggrunden for at vi i sin tid mente at biopsierne skulle indgå i patientuniverset; men det giver efterfølgende problemer ved beregning af indikator målet. Vi har altså en uhensigtsmæssig konstruktion af denne indikator, som bør ændres så den kun ser på de resecerede. Årsrapport 2009 Side 25

26 5) Overlevelse 30 dage efter operation Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operation. Kvalitetsmål > 90 % [Resultat-indikator] Indikator V: Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operation Tærskelværdi 90% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H ,8% 87,5% 100,0% 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,2% 93,0% 100,0% 2 97,3% ,8% 93,3% 100,0% 0 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 1 91,7% Total ,4% 94,7% 99,3% 3 98,1% Kommentar: Alle neurokirurgiske afdelinger undtagen Odense (manglende komplethed) opfylder målet om flere end 90 % af patienterne i live 30 dage efter operation. Årsrapport 2009 Side 26

27 6) Gennemført strålebehandling efter operation for patienter med GBM 6a) Andel af patienter der tilbydes fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 80 % [Resultat-indikator] Indikator VIa: Andel af patienter der påbegynder fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 80% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H ,0% 0,0% 0,0% 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,1% 39,3% 75,0% 11 71,8% ,5% 36,4% 72,7% 0 100,0% ,2% * * 1 90,0% Total ,4% 31,8% 52,9% 12 87,6% Kommentar: Vejledningen for årsrapporter angiver at indikatorerne skal opgøres enhedsspecifikt. Det giver os problemer for indikator 6a og 7a, da disse indikatorer går på tvær af de kirurgiske og onkologiske enheder. Tælleren defineres ved påbegyndt strålebehandling hvilket endelig besluttes i onkologisk afdeling. Nævneren defineres ved alle glioblastomer efter et operativt indgreb, hvilket besluttes i den kirurgiske afdeling, og fordi patientuniverset defineres i den kirurgiske afdeling har vi valgt at opdele efter denne. Der er hovedsageligt tre forhold fra operation og frem til igangsætning af strålebehandling, der gør sig gældende i forhold til om patienten egentlig tilbydes strålebehandling. Først om neurokirurgen beslutter at henvise patienten til strålebehandling. For det andet om onkologen ved visitation eller den første konsultation skønner patienten klinisk egnet til strålebehandling. For det tredje om onkologen efter endelig planlægning skønner om det fortsat er realistisk at gennemføre en fokal højdosis stråleplan ud fra den tekniske Årsrapport 2009 Side 27

28 vurdering (simulering/dosisberegning) og patientens evt. kliniske forværring frem til første strålebehandlingsdag. Vi har ikke nogen variabel der angiver ja/nej for nogen af de tre situationer. Derved kan vi ikke se hvorfor patienten ikke får tilbudt strålebehandling. Det skønnes at langt de fleste frafald skyldes den første situation. Det væsentligste problem i den aktuelle opgørelse er dog at der er mange af de kirurgiske patienter, hvor der ikke er udført onkologisk registrering og derfor scores der lavt pga. manglende komplethed. Omvendt vil der være mange onkologiske registreringer med tilbudt strålebehandling som blot ikke kan defineres pga. manglende kirurgidata. Således siger opgørelsen i denne tabel egentlig ikke noget om at der er blevet tilbudt strålebehandling. Resultaterne fra denne indikator bliver således meningsløse pga. manglende forløbsregistrering og manglende data fra de centrale registre. Årsrapport 2009 Side 28

29 6b) Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 90 % [Resultat-indikator] Indikator VIb: Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling som planlagt ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 90% År: 2009 Komplethed Efter behandlende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Herlev Hospital, Onkologisk 0 0 * * * 0 * OUH, Onkologisk ,0% * * 0 100,0% Rigshospitalet, Onkologisk Vejle Sygehus, Onkologisk Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Århus Sygehus, Onkologisk ,3% 62,5% 100,0% 6 72,7% 0 0 * * * 0 * ,0% 100,0% 100,0% 0 100,0% ,0% * * 0 100,0% Total ,7% 80,6% 100,0% 6 85,7% Kommentar: Beregning baserer sig på få patienter og man kan ikke konkludere på så lille et materiale. Indikatoren er defineret ved at det skal være GBM-patienter. Da vi ikke har kunnet få data fra de centrale registre kræver det at kirurgidata foreligger, hvilket kun gør sig gældende for få patienter. Så selv om der er registret 208 patienter med onkologi forløb (dog ikke alle GBM), så er patientuniverset kun hhv. 36 og 17 for indikator 6b og 7b. Årsrapport 2009 Side 29

30 7) Gennemført kemoterapi efter operation for patienter med GBM 7a) Andel af patienter der tilbydes konkomitant radiokemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 80 % [Resultat-indikator] Indikator VIIa: Andel af patienter der påbegynder konkomitant kemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 80% År: 2009 Komplethed Efter udredende afdeling Amtssygehuset Glostrup, Neurokirurgisk H Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) ,0% 0,0% 0,0% 0 100,0% OUH, Neurokirurgisk 0 0 * * * 0 * Rigshospitalet, Neurokirurgisk Ålborg Sygehus Syd, Neurokirurgisk Århus Sygehus, Neurokirurgisk ,6% 14,3% 46,4% 11 71,8% ,3% 12,1% 42,4% 0 100,0% 9 0 0,0% * * 1 90,0% Total ,0% 11,8% 28,2% 12 87,6% Kommentar: Denne indikator kræver ligesom indikator 6a, at der er styr på forløbsregistreringen. Resultaterne fra denne indikator bliver således meningsløse pga. manglende forløbsregistrering og manglende data fra de centrale registre. Årsrapport 2009 Side 30

31 7b) Andel af patienter der gennemfører konkomitant radiokemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål : > 85% [Resultat-indikator] Indikator VIIb: Andel af patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med temozolomid som planlagt under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Tærskelværdi 85% År: 2009 Komplethed Efter behandlende afdeling Nævner Tæller Proportion CL(lav) CL(høj) Antal med manglende data Komplethed (%) Herlev Hospital, Onkologisk 0 0 * * * 0 * OUH, Onkologisk ,0% * * 0 100,0% Rigshospitalet, Onkologisk Vejle Sygehus, Onkologisk Ålborg Sygehus Syd, Onkologisk Århus Sygehus, Onkologisk 8 0 0,0% * * 2 80,0% 0 0 * * * 0 * ,5% * * 0 100,0% 0 0 * * * 0 * Total ,3% 11,8% 58,8% 2 89,5% Kommentar: Denne indikator kræver ligesom indikator 6b, at der er styr på forløbsregistreringen. Den kan ikke vurderes meningsfyldt, hvis der ikke er rapporteret kirurgiske data vedrørende f.eks. at patienten er opereret og histologisk diagnose. Kun Onkologisk Herlev har ikke indberettet noget. Årsrapport 2009 Side 31

32 Revisionspåtegnelse fra KCS I henhold til basiskravene for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser skal kompetencecenter Syd (KCS) fremlægge følgende bemærkninger. Som det fremgår af rapporten, er DNOR taget i drift i begyndelsen af 2009, hvorfor den foreliggende rapport er den første med dataanalyser. KCS har været involveret fra starten hvad angår planlægning og etablering af databasen samt udarbejdelse af indikatorsættet. KCS er i stadig dialog med DNOR hvad angår udvikling af analyse- og afrapporteringsredskaber, og der er i denne sammenhæng et system under udvikling til kvartalsvis afrapportering over for de indberettende enheder. Analyserne i nærværende rapport er gennemført ved KCS af biostatistiker i samarbejde med klinisk epidemiolog. Rapporten indeholder beskrivelse af datakilder. Ud over beregning af konfidensintervaller er der ikke foretaget mere avancerede statistiske analyser. Der er i rapporten redegjort for, at datakompletheden for de indberettede forløb endnu må betegnes som mangelfuld. Dette skyldes dels, at den valgte IT-platform mod forventning ikke kan understøtte den forløbsbaserede datamodel tilstrækkeligt når flere enheder uafhængigt af hinanden skal indberette data for samme forløb, dels specielt lav indberetningsgrad for visse neurokirurgiske afdelinger. For hver indikator er der angivet forløb med inkomplette data. Mod forventning har det endnu ikke været muligt at få etableret en smidig adgang til supplerende data fra de centrale sundhedsregistre. Dette, sammenholdt med en ret høj grad af inkomplethed af de indberettede data på forløbsniveau, har umuliggjort en kvalificeret analyse af DNOR s dækningsgrad på indeværende tidspunkt. DNOR og KCS samarbejder i forsøget med at optimere udnyttelsen af data fra de centrale sundhedsregistre, herunder Landspatientregistreret, Cancerregisteret, Patobanken og det Centrale Person Register til relevant supplering og validering af DNOR s egne data. Indikatorresultaterne fremlægges på relevant klinisk enhedsniveau og er kommenterede. Det er kompetencecenterets vurdering, at der med de anførte forbehold for manglende data foreligger statistisk-epidemiologisk belæg for de anførte kommentarer. Odense d. 22. juli 2010 Anders Green Professor, overlæge, dr.med. Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Årsrapport 2009 Side 32

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. kvartal 2010 Data opdateret 13. Oktober 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2010 Data opdateret 10. Januar 2010. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 3. 2015 DNOR data frosset 1. oktober 2012. Data fra Landspatientregisteret modtaget 29. oktober 2012. Rapport færdiggjort 31. oktober

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2011 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2012 med primært

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 12 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT

DNOR. Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT DNOR Dansk Neuro Onkologisk Register SPECIFIKATION AF INDIKATORSÆT Indikatorer Side 1 af 11 INDIKATOR: Ia Overlevelse, generel Ia DNOR_01_001 Andel patienter der er i live 1 år efter operationsdato for

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport.

Dansk Neuro Onkologisk Register Årsrapport. Dansk Neuro Onkologisk Register 2015 Årsrapport www.dnog.dk Forord Årsrapport 2015 har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015. Denne årsrapport

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010

LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Det Nationale Indikatorprojekt LUNGECANCER Specifikation af indikatorsæt National Auditrapport 2010 Marts 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 J Neurokirurgiske kræftformer Overlæge Michael Kosteljanetz, Rigshospitalet Da der kun har været begrænset mulighed for at konferere med baglandet beskrives nedenstående

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe

Lungecancer. National auditrapport januar 2011 december 2011. Dansk Lunge Cancer Register. Dansk Lunge Cancer Gruppe Lungecancer National auditrapport januar 2011 december 2011 Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 REVISIONSPÅTEGNELSE... 3 INDIKATORGRUPPENS

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 3, 10. august 2015 Indhold Adgang til databasen... 3 Login... 4 Startbilleder efter login (forsiderapport)... 5 Generelt om formularer og felter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

(DPCD) Status og fremtid

(DPCD) Status og fremtid Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Status og fremtid Claus Fristrup Dansk Pancreas Cancer Database ØGC Årsmøde 2011 DPCD Hører organisatorisk under DPCG Styres af en styregruppe = styregruppen for DPCG

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS

DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS 1 DNOR (Dansk Neuro Onkologisk Register) Brugervejledning til KMS Man kommer ind i KMS systemet til dataindberetning ved at skrive adressen http://nip.medcom/kms eller http://195.80.243.98/kms i sin browser.

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet

Indtastningsvejledning. Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet Indtastningsvejledning Dansk Gynækologisk Cancer Database Sygeplejeskemaet 25-02-2011 Indhold 1. Hvilke patienter skal indtastes og hvilke skal ikke?... 3 2. Login i Klinisk MåleSystem (KMS)... 4 2.1 Login

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data

Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Valideringsstudie på patienter fra Region Midtjylland i forbindelse med genetablering af blærecancerdatabasen DaBlaCa data Introduktion Blærecancer 1700 nye tilfæde årligt Mand:kvinde = 2.78 National multidisciplinær

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual

Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) Brugermanual Version 4, 10. august 2016 Indhold Ændringer siden version 3... 3 Adgang til databasen... 4 Login... 5 Startbilleder efter login (forsiderapport)...

Læs mere