Regnskabsanalyse 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsanalyse 2010"

Transkript

1 ver. 2 Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler januar 2012, Friskolernes Kontor

2 Regnskabsanalyse 2010 for Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Hermed udsendes Dansk Friskoleforenings regnskabsanalyse Analy sen blev første gang udsendt i september 1989 for regnskabsåret 1988, og siden er den udkommet hvert år. Den er udarbejdet efter samme grundprin cipper som tidligere år, men man skal dog bemærke, at kontoplanen blev væ sentligt ændret med virkning fra regnskabsåret 1992 og igen fra 2002 samt 2007, hvorfor sammenligninger med ældre tal skal foretages med en vis var somhed. Regnskabsanalysen udsendes i et eksemplar pr. skole, idet vi forudsætter, at skolerne selv sørger for at kopiere i det antal, der er brug for til ansatte, besty relsesmedlemmer og revisorer. Analysen lægges også på foreningens hjem meside. Vi anbefaler, at regnskabsanalysen optages som et særligt punkt på et bestyrelsesmøde. Analysen omfatter 226 af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler pr , idet kombinerede fri- og efterskoler, skoler uden statstilskud og markant atypiske skoler samt skoler med kostafdeling ikke indgår i materialet, da disse skolers tal er helt uanvendelige til sammenligninger. Alle øvrige medlemsskoler, der har afleveret brugelige regnskabsoplysninger for 2010, er medtaget i materialet. Tabel 1 viser en 5 års oversigt med centrale nøgletal for alle skoler. Tabel 2a og 2b viser basistal for grupper af skoler, summen af samtlige 222 skolers tal konto for konto i de enkelte grupper og endvidere gennemsnitstallene pr. årselev konto for konto inden for de enkelte grupper af skoler. Tabel 3a og 3b viser den procentuelle vægt af de enkelte konti. Endelig viser tabellerne i linie 50 og 51 skolernes samlede driftskapital og deres likviditets grad. Graferne 1-8 viser henholdsvis soliditet sammenholdt med likviditetsgrad, driftsudgifter i alt, driftsomkostninger pr. årselev, indtægter ekskl. renter, indtægter i alt, egendækning sammenholdt med skolepenge pr. årselev, driftstilskud ( generelt statstilskud ) og statstilskud i alt pr. årselev for samtlige 226 skoler. Graferne 10.1 til 14.6 er opdelt i geografiske områder, og inden for områderne har hver skole et områdenummer. Den enkelte skole kan identificere sig selv i disse tabeller ved at sammenholde tabellernes identifikationsnummer med det område og områdenummer, der fremgår af den påklæbede adressemærkat på forsiden. Som noget nyt har vi udarbejdet graf 15 og 16. Disse grafer viser indtægter og udgifter samt driftsresultater pr. børnehave i skolernes egne ordninger, hvor driften indgår i skolernes årsrapport. Områdeinddeling: Her er anvendt en opdeling svarende til foreningens 6 regioner. Disse svarer til de offentlige regioner, idet Region Syddanmark dog er delt ved Lillebælt. TABELFORKLARINGER: Tabellerne 1 samt 2a til 2b: Økonomistatistik vedr. regnskabsåret 2010 Tabellerne er opdelt efter den standardkontoplan, som fremgår af Under visningsministeriets regnskabsbekendtgørelse nr af 12. decem ber Denne var gældende i kalenderåret

3 Tabellerne viser både totaltal og tal pr. årselev i kolonner, der vedrører definerede grupper af skoler. Grupperne er opdelt efter skolestørrelse og efter skolernes geografiske placering. Ved sammenligning med tabeller fra tidligere år kan følgende nøgletal opstilles: Tabel 1: Nøgletallene viser, at der i løbet af 5-års perioden er betydelige ud sving mellem de enkelte konti. I sammenligningsperioden er den direkte lønstigning på 11,65%, når den måles på de enkelte løntrin uden hensyntagen til andre løn stigninger mv. i perioden. Dette bør man erindre sig, når man analyserer in dextallene, der viser en stigning i lærerlønsudgifterne på kun 6% (index 106). Udviklingen i indextallene kan forklares med dels ændrede konteringskrav med modreg ning af lønrefusioner samt dels et stigende antal elever pr. lærer. Driftstilskuddet pr. elev er i 5-års perioden steget med 11% (indextal 111), men de ændrede konteringskrav gør ikke en direkte sammenligning med udgiftsudviklingen relevant. En sammenligning med nettoprisindekset viser imidlertid, at statstilskud ikke følger pris- og lønudviklingen. Den ekstraordinære regulering af statstilskud i 2009, der er den væsentligste årsag til stigningen, skyldtes primært centralt aftalte lønstigninger i overenskomsten fra 2008, men forsinkelsen i koblingen til folkeskolen og nedsættelsen af koblingsprocenten fra 2011 medfører, at skolerne kommer til at dække det meste af lønstigningen fra 2008 via skolepenge m.v. Allerede i 2010 er det samlede statstilskud faldende. Totalt udgør lærerlønnen 62% af de samlede udgifter, hvilket er uændret i forhold til de nærmest forudgående år (tabel 3a.) Ud over tilskud til pensionsudgiften skal man erindre, at statstilskuddet fra 1994 også indeholder tilskud til skolefritidsordninger. Udgifterne til disse ordninger indgår i hovedkontoen Undervisningsudgifter, og denne konto har haft en udgiftsstigning på 6% i perioden. Også her betyder den ændrede kontering med modregnede lønrefusioner, at udviklingen målt i indextal bliver misvisende, idet ændringen først er gennemført i Skolepenge, inkl. sfo-betaling, er steget markant i 5-års perioden. Denne udvikling har vist sig siden Fra 2006 til 2010 er skolepengene steget med 28% og statstilskud med 11%, mens de samlede udgifter som følge af konteringsændringen kun er steget med 5%. I tabel 2 og 3 har vi i øvrigt specificeret forældrebetalingen i skolepenge og sfo-betaling. Sfo-betalingen udgør ca. 23% af de samlede skolepenge. 3

4 Øvrige indtægter har over en årrække haft svingende betydning. Det markante fald i 2007 skyldtes, at lønrefusionerne ikke længere blev ind tægtsført un der denne konto, men modregnet på den relevante lønkonto. Skolernes ejendomsudgifter udgjorde i % af de samlede udgif ter, men udgør nu kun 13,7% (Graf 3 a). Omlægningen af kontoplanen gør imid lertid en direkte sammenligning med tidligere år problematisk, idet prioritets renterne i dag opgøres under finansielle poster, mens afskrivning på bygnin ger er ført direkte på denne konto. I 5-års oversigten er prioritets renterne til lagt den regnskabsopgjorte ejendomsudgift og lønrefusioner er også på denne konto modregnet. Herved fremkommer en beskeden stigning fra på 3%. Skolernes administrationsudgifter udgør 8% af de samlede udgifter (tabel 3a). Målt på udgiftsudviklingen er der tale om et svagt fald siden 2006 på ca. 3%, der skyldes den ændrede kontering af lønrefusioner. Ca. 51% af skolerne havde driftsoverskud i 2010 (mod 61% i 2009, 63% i 2008 og 65% i 2007). Likviditeten for skolerne som helhed er forringet med 10% i for hold til En likviditetsgrad på 0,58 er absolut ikke tilfredsstillende (skoler nes omsætnings formue udgør kun 58% af den kortfristede gæld driftskapi talen er altså ne gativ/består af løs gæld og lån). Graf 1 m.fl. viser, at et stort antal skoler har en meget svag likviditet. Den gennemsnitlige skolestørrelse er uændret ca. 124 i I 5-års perioden har skolerne udvidet arealkapaciteten pr. elev fra 12,9 til 14,6 kvm. Tabel 3a og 3b viser den procentuelle fordeling af henholdsvis indtægter og udgifter på de enkelte konti. Tabellerne viser, at der konto for konto er væ sentlige forskelle mellem skoler af forskellig størrelse og mellem landsdelene. I linie 45 (tabel 3a) er egenkapitalens procentuelle andel af skolens aktiver bereg net. Denne svarer til den såkaldte soliditetsgrad, der er et af skolernes væ sentlige nøgletal. Dette tal belyser skolernes kreditværdighed, idet soliditeten belyser egenkapitalens andel af den totalt investerede kapital (som typisk er delvis lånefinansieret). For skoler mellem 50 og 99 elever er den gennemsnit lige soliditetsgrad 17,7%, mens den er 33,3% for de største skoler. Både for store og små skoler er der dog tale om store variationer fra skole til skole, og mellem regionerne er der også markante forskelle. De fynske friskoler har en gennemsnitlig soliditetsgrad på 39,4%; de sydjyske skoler tilsvarende 20% (tabel 3b). Ideelt set bør den enkelte skole stile efter en soliditetsgrad på mindst 20%. En lavere soliditetsgrad vil ofte være et udtryk for, at skolen er lukningstruet, men natur ligvis skal alle nøgletal vurderes i en helhed. Graf 1: Soliditetsgrad og likviditetsgrad for 226 friskoler Egenkapitalens procentuelle andel af skolens aktiver benævnes soliditetsgra den. Skolens egenkapital bør som minimum udgøre mindst 20% af den totalt investerede kapital, og skolens driftskapital bør udgøre mindst 80% af den kortfristede gæld. Man siger, at soliditetsgraden bør være mindst 20 og likvi ditetsgraden mindst 80. I Graf 1 er skolerne indtegnet efter de to nøgletal, og ca. 82 skoler har såvel utilfredsstillende likviditet som soliditet og må formelt set betragtes som lukningstruede, da de principielt hverken kan stille sikkerhed for lån eller har den nødvendige driftskapital. Disse skoler har typisk en høj kortfristet gæld. 4

5 Tabel 2a Tabel 2 Økonomianalyse Skolestørrelse eller landsdel 0-49 elever elever elever over 150 elever alle DF-skoler alle frie grundskoler Antal skoler [antal børnehaver] 21 [5] 89 [25] 46 [10] 70 [8] 226 [48] 428 [70] Antal årselever [børnehavebørn] 799,9 [84] 6.514,7 [546,8] 5.898,5 [251,7] ,0 [223,23] ,1 [1105,73] ,1 Årselever pr. skole 38,1 73,2 128,2 210,5 123,7 197,1 Bruttoetageareal , , , , ,6 Lin Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev 1 Driftstilskud Øvrige statstilskud Skolepenge (ex Bh) Forældrebetaling, sfo Andre indtægter (ex Bh) INDTÆGTER I ALT (ex Bh): Løn, undervisning (ex Bh) Løn, skolefritidsordning Undervisningsudgifter sfo-udgifter (ex Bh) UNDERVISNING I ALT (ex Bh): Løn Lokaleleje (ex Bh) Skatter, afgifter og forsikring Vedligeholdelse Varme, el og rengøring Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): KANTINEDRIFT Løn administrativt personale Administrationsudgifter (ex Bh) ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: Renteindtægter Prioritetsrenter Renteudgifter excl. prioritetsrenter FINANSIELLE POSTER I ALT: RESULTAT før EKSTRAORD. POST Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger ÅRETS RESULTAT (ex Bh) Ejendomme Inventar og udstyr, undervisning Inventar og udstyr, administration Bus Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT: Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: AKTIVER I ALT: EGENKAPITAL 31/ Langfristet gæld Kortfristet gæld GÆLD I ALT: PASSIVER I ALT: LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] Likviditetsgrad [lin 43/lin 47] 0,41 0,45 0,56 0,67 0,58 0,68 52 Børnehave-indtægter [64.944] [70.610] [65.036] [70.484] [68.885] Børnehave-udgifter [58.287] [62.511] [63.552] [60.917] [62.105] Resultat af børnehave-drift [6.657] [8.099] [1.484] [9.566] [6.780]

6 Tabel 2b Tabel 2 Økonomianalyse Region Sjælland Region Fyn Region Sydjylland Region Midtjylland Region Nordjylland Region Hovedstaden 34 [3] 29 [1] 35 [5] 33 [5] 56 [21] 39 [13] 6.383,7 [94,83] 3.933,3 [28] 5.055,0 [108,4] 3.469,0 [124,7] 5.848,0 [490,95] 3.260,1 [258,85] 187,8 135,6 144,4 105,1 104,4 83, , , , , , ,6 Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Totaltal kr. pr. elev Skolestørrelse eller landsdel Antal skoler [antal børnehaver] Antal årselever [børnehavebørn] Årselever pr. skole Bruttoetageareal ,65 0,61 0,68 0,52 0,51 0, [67.165] [72.026] [77.293] [64.526] [68.027] [69.383] [60.440] [70.336] [65.039] [59.842] [61.228] [63.349] [6.724] [1.691] [12.254] [4.685] [6.798] [6.034] Lin 1 Driftstilskud 2 Øvrige statstilskud 3 Skolepenge (ex Bh) 4 Forældrebetaling, sfo 5 Andre indtægter (ex Bh) 6 INDTÆGTER I ALT (ex Bh): 7 Løn, undervisning (ex Bh) 8 Løn, skolefritidsordning 9 Undervisningsudgifter 10 sfo-udgifter (ex Bh) 11 UNDERVISNING I ALT (ex Bh): 12 Løn 13 Lokaleleje (ex Bh) 14 Skatter, afgifter og forsikring 15 Vedligeholdelse 16 Varme, el og rengøring 17 Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) 18 EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): 19 KANTINEDRIFT 20 Løn administrativt personale 21 Administrationsudgifter (ex Bh) 22 ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): 23 DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) 24 RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: 25 Renteindtægter 26 Prioritetsrenter 27 Renteudgifter excl. prioritetsrenter 28 FINANSIELLE POSTER I ALT: 29 RESULTAT før EKSTRAORD. POST. 30 Ekstraordinære indtægter 31 Ekstraordinære omkostninger 32 ÅRETS RESULTAT (ex Bh) 33 Ejendomme 34 Inventar og udstyr, undervisning 35 Inventar og udstyr, administration 36 Bus 37 Finansielle anlægsaktiver 38 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 39 Tilgodehavender 40 Forudbetalte udgifter 41 Værdipapirer 42 Likvide beholdninger 43 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 44 AKTIVER I ALT: 45 EGENKAPITAL 31/12 46 Langfristet gæld 47 Kortfristet gæld 48 GÆLD I ALT: 49 PASSIVER I ALT: LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] 51 Likviditetsgrad [lin 43/lin 47] 52 Børnehave-indtægter 53 Børnehave-udgifter 54 Resultat af børnehave-drift

7 Tabel 3a Tabel 3 Økonomianalyse 2009 Skolestørrelse eller landsdel 0-49 elever elever elever over 150 elever alle DF-skoler alle frie grundskoler Antal skoler [antal børnehaver] 21 [5] 89 [25] 46 [10] 70 [8] 226 [48] 428 [70] Antal årselever [børnehavebørn] 799,9 [84] 6.514,7 [546,8] 5.898,5 [251,7] ,0 [223,23] ,1[1105,73] ,1 0 Årselever pr. skole 38,1 0,0 73,2 0,0 128,2 0,0 210,5 0,0 123,7 0,0 197,1 0,0 Bruttoetageareal , , , , ,6 0 0,0 Lin 0 Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % Totaltal % 1 Driftstilskud ,0% ,5% ,5% ,2% ,4% ,3% 2 Øvrige statstilskud ,7% ,2% ,0% ,6% ,4% ,3% 3 Skolepenge (ex Bh) ,1% ,6% ,6% ,1% ,7% ,4% 4 Forældrebetaling, sfo ,5% ,8% ,2% ,7% ,3% ,9% 5 Andre indtægter (ex Bh) ,6% ,9% ,8% ,4% ,2% ,1% 6 INDTÆGTER I ALT (ex Bh): ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7 Løn, undervisning (ex Bh) ,1% ,0% ,3% ,2% ,0% ,1% 8 Løn, skolefritidsordning ,7% ,1% ,0% ,5% ,4% ,6% 9 Undervisningsudgifter ,7% ,0% ,3% ,9% ,9% ,4% 10 sfo-udgifter (ex Bh) ,5% ,6% ,6% ,5% ,5% ,4% 11 UNDERVISNING I ALT (ex Bh): ,0% ,7% ,2% ,0% ,9% ,6% 12 Løn ,5% ,0% ,5% ,6% ,9% ,5% 13 Lokaleleje (ex Bh) ,6% ,1% ,4% ,8% ,8% ,5% 14 Skatter, afgifter og forsikring ,0% ,7% ,6% ,8% ,7% ,7% 15 Vedligeholdelse ,3% ,4% ,3% ,0% ,7% ,0% 16 Varme, el og rengøring ,9% ,1% ,2% ,6% ,7% ,8% 17 Øvr. ejend.udg. herunder afskrivn. (ex Bh) ,6% ,5% ,6% ,3% ,9% ,0% 18 EJENDOMSDRIFT I ALT (ex Bh): ,8% ,8% ,7% ,1% ,7% ,4% 19 KANTINEDRIFT ,2% ,6% ,3% ,1% ,3% ,3% 20 Løn administrativt personale ,9% ,3% ,2% ,2% ,2% ,3% 21 Administrationsudgifter (ex Bh) ,1% ,7% ,6% ,7% ,0% ,4% 22 ADMINISTRATION M.V. I ALT (ex Bh): ,0% ,0% ,8% ,8% ,2% ,7% 23 DRIFTSOMKOSTNINGER (ex Bh) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 24 RESULTAT (ex Bh) før FIN. POSTER: ,9% ,7% ,6% ,3% ,3% ,4% 25 Renteindtægter ,1% ,1% ,1% ,2% ,2% ,2% 26 Prioritetsrenter ,6% ,4% ,7% ,8% ,2% ,3% 27 Renteudgifter excl. prioritetsrenter ,9% ,7% ,4% ,3% ,4% ,5% 28 FINANSIELLE POSTER I ALT: ,3% ,1% ,1% ,8% ,4% ,5% 29 RESULTAT før EKSTRAORD. POST ,3% ,8% ,4% ,5% ,2% ,9% 30 Ekstraordinære indtægter 0 0,0% ,8% 0 0,0% 0 0,0% ,2% ,1% 31 Ekstraordinære omkostninger 0 0,0% ,1% ,2% ,0% ,1% ,0% 32 ÅRETS RESULTAT (ex Bh) ,3% ,0% ,6% ,5% ,0% ,0% 33 Ejendomme ,9% ,1% ,6% ,4% ,2% ,0% 34 Inventar og udstyr, undervisning ,4% ,9% ,3% ,8% ,9% ,3% 35 Inventar og udstyr, administration ,1% ,1% ,1% ,2% ,2% ,2% 36 Bus ,3% ,5% ,1% ,1% ,2% ,1% 37 Finansielle anlægsaktiver ,4% ,4% ,3% ,4% ,4% ,4% 38 ANLÆGSAKTIVER I ALT: ,1% ,0% ,5% ,9% ,9% ,0% 39 Tilgodehavender ,1% ,9% ,7% ,9% ,9% ,3% 40 Forudbetalte udgifter ,5% ,6% ,6% ,2% ,3% ,6% 41 Værdipapirer ,2% ,2% ,2% ,7% ,9% ,2% 42 Likvide beholdninger ,1% ,3% ,1% ,4% ,0% ,9% 43 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: ,9% ,0% ,5% ,1% ,1% ,0% 44 AKTIVER I ALT: ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 45 EGENKAPITAL 31/ ,5% ,7% ,2% ,3% ,7% ,6% 46 Langfristet gæld ,3% ,1% ,3% ,6% ,1% ,9% 47 Kortfristet gæld ,2% ,2% ,5% ,1% ,2% ,5% 48 GÆLD I ALT: ,5% ,3% ,8% ,7% ,3% ,4% 49 PASSIVER I ALT: ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% LIKVIDITET: 50 Driftskapital [lin 43 lin 47] Likviditetsgrad [lin 43/lin 47] 0,41 0,45 0,56 0,67 0,58 0,68 7

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI

INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI INDBLIK I FRISKOLE- ØKONOMI For friskolebestyrelser der målrettet søger at forbedre friskolens økonomi med afsæt i erhvervsøkonomisk viden. Det sker i fire kapitler. Kapitel 1; Lær friskoleøkonomi på en

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I

TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSE OM ADMINISTRATIONSFORHOLD DEL I TEMAUNDERSØGELSENS PARTER OG DELTAGERE RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF: Statsautoriseret revisor Johan Dahl Jakobsen, projektleder

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere