Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding"

Transkript

1 Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø I 2008 blev det til reaktioner s. 6 Det kan betale sig at klage I 2008 ændrede Arbejdsmiljøklagenævnet 27% af klagerne s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang Juni 2009 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN juni 2009 Arbejdsmiljøarbejdet ændres: Fra "one size fits all" til skræddersyet Der er grund til at kippe med sommerflaget. De 30 år gamle regler om arbejdsmiljøarbejde erstattes nu af mere tidssvarende regler. Det betyder, at arbejdsmiljøindsatsen kan tilpasses den enkelte virksomheds behov og forhold. Det er det historiske resultat af den nye trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. For mig at se er 2 af de vigtigste resultater følgende: For det første får virksomhederne mulighed for at organisere arbejdsmiljøsamarbejdet efter den måde, som kerneforretningen er opbygget på. For det andet får arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som deltager i sikkerhedsarbejdet, mulighed for at supplere en kortere basisuddannelse med løbende kompetenceudvikling tilpasset virksomhedens behov. Alt i alt betyder den nye aftale et farvel til den "one size fits all"-tankegang, som har præget de over 30 år gamle regler. Steen A. Rasmussen For finanssektoren betyder de nye regler rent formelt bedre mulighed for at indgå virksomhedsaftaler. Det betyder også mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne på koncernbasis. Det giver i praksis virksomhederne rum til en egenindsats, hvor medarbejderens trivsel er i højsædet, og hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø fastholdes og udvikles. Det er en af forudsætningerne for, at den finansielle sektor til stadighed kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor er FA særdeles tilfreds med resultatet af de langvarige trepartsforhandlinger, som nu giver den nødvendige mulighed for individuelle arbejdsmiljøtiltag. Godt nok tog det lang tid, men det må det gøre, når garderoben fra 1970'erne skal skiftes ud. Til gengæld må vi håbe på en hurtig opfølgning fra beskæftigelsesministeren og Folketinget. Steen A. Rasmussen

3 juni 2009 FA M AG A S I N 3 Opgør med 30 år gamle arbejdsmiljøregler Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet er blevet enige om nye regler for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Nu har beskæftigelsesministeren bolden Hans Jørgen Steffensen, Det var en historisk begivenhed - og ingen apilsnar - da beskæftigelsesminister Inger Støjberg 1. april modtog en enig indstilling med en række anbefalinger til effektivisering og modernisering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Afsenderen var arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Aftalen fastholder den fundamentale forudsætning om, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem arbejdsgiveren, ledere og medarbejdere, men åbner for en mere fleksibel organisering af virksomhedernes interne samarbejde om arbejdsmiljø en mere målrettet og løbende udvikling af arbejdsmiljøkompetencer tilpasset virksomhedens behov og en mere forebyggende, strategisk og dynamisk arbejdsmiljøindsats. FA har længe presset på for at få de utidssvarende regler fra 1977 erstattet og har derfor deltaget aktivt i arbejdet. De nye regler skal afspejle: at der nu er flere service- og videnstunge virksomheder den omfattende teknologiske udvikling og at virksomhederne i dag organiserer arbejdet på helt nye måder. Et af finanssektorens problemer har været, at Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnet har pålagt koncerner med arbejdspladser på samme adresse at oprette selvstændig sikkerhedsorganisation for hver enkelt selskab, uanset at selskaberne har et driftsmæssigt fællesskab. Dermed har virksomhederne skullet anvende administrative ressourcer på formalia - frem for at bruge ressourcerne på at udvikle arbejdsmiljøet. Et andet problem har været kravet om, at der skal være en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder. Det har medført oprettelsen af flere sikkerhedsgrupper, end der reelt er behov for på kontorarbejdspladser. Lovforslag til efteråret Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler i anledning af trepartsaftalen: "Det er afgørende for medarbejdernes ve og vel, at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer effektivt på den enkelte arbejdsplads. Derfor er jeg glad for, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om tiltag, der både effektiviserer og moderniserer sikkerhedsog sundhedsarbejdet". Ministeren tilføjer: "Det bliver ikke blot nemmere for virksomhederne at arbejde med sikkerhed og sundhed. Det letter også virksomhedernes administrative byrder. Jeg hilser de nye forslag velkomne og vil til efteråret fremsætte lovforslag, så de kan blive ført ud i livet". Så nu skal både loven og bekendtgørelser ændres. FA vil deltage i regelarbejdet sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet.

4 4 FA MAGASIN juni 2009 Konklusionen der kom før rapporten En halv vind om finanssektorens storrumskontorer Claus Ryde, Under overskriften Finansansatte plages af støj udtaler næstformand i Finansforbundet Kent Petersen, at det er storrumskontorerne den er gal med. Finansforbundet vil derfor igen se på storrumskontorerne, og de gener det giver at arbejde i sådan et miljø. Baggrunden er en rapport fra FTF, hvor bl.a. ca finansansatte er blevet spurgt, om de er udsat for støj eller forstyrrende lyde på jobbet. Rapporten er endnu ikke offentliggjort. FTF forventer, at rapporten udkommer inden sommerferien. Rapporten siger ikke, hvad årsagen er til, at 46 % af de adspurgte finansansatte har svaret, at de er udsat for støj eller forstyrrende lyde. Ifølge FTF er det ikke muligt på grundlag af rapporten at konkludere, at det eksempelvis er storrumskontorerne, der er årsagen. Ikke desto mindre er næstformanden for Finansforbundet, Kent Petersen, i stand til at konkludere, at det er støj i storrumskontorerne, den er gal med.

5 juni 2009 FA M AG A S I N 5 Antal arbejdsmiljørepræsentanter skal passe til opgaven Det bliver muligt at tilpasse arbejdsmiljøarbejdet til den måde, virksomheden er organiseret på. Det kan betyde færre sikkerhedsrepræsentanter Hans Jørgen Steffensen, Virksomheder uden lokal aftale Den nye trepartsaftale om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde lægger op til, at der ikke længere skal være en sikkerhedsrepræsentant (fremover arbejdsmiljørepræsentant ) for hvert arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal i fremtiden afgøres ud fra et nærhedsprincip og efter en samlet konkret vurdering. Heri indgår en række parametre, fx virksomhedens ledelsesstruktur, virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art og farlighed, geografiske forhold, tid og ressourcer til at varetage de obligatoriske opgaver i arbejdsmiljøarbejdet. Det giver mulighed for, at virksomheder, der har færre og mindre alvorlige arbejdsmiljøproblemer, kan klare sig med færre arbejdsmiljørepræsentanter. Men det er fortsat de samme opgaver, som skal udføres. Arbejdstilsynet vil udarbejde en vejledning herom til virksomhederne. FA har tilbudt Arbejdstilsynet at bistå med eksempler til vejledningen. Virksomheder med lokal aftale Virksomheder kan fremover i en lokal aftale, fx. med den faglige repræsentant eller personaleforening, tilpasse samarbejdet om arbejdsmiljø til de konkrete forhold på virksomheden. Den lokale aftale skal forholde sig til organiseringen, fx antal fora og niveauer, antal repræsentanter og deres arbejdsmåde, tværgående organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø mellem flere arbejdsgivere mv. Der skal også tages stilling til formålet med samarbejdet, målsætninger, målopfyldelse og evt. krav til dokumentation. Formålet med den ændrede organisering er som hidtil at styrke og effektivisere virksomhedens arbejdsmiljøindsats. Problem i finanskoncerner bliver løst For finanssektoren er det vigtigt, at det bliver muligt at indgå lokal aftale om en tværgående organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø mellem flere driftsmæssigt forbundne arbejdsgivere og mellem flere arbejdsgivere på fælles arbejdssted. Den enkelte arbejdsgiver vil dog fortsat bevare det juridiske ansvar, som arbejdsgiveren har i medfør af arbejdsmiljøloven. Muligheden for at indgå lokale aftaler kræver, at der på overenskomstområdet er indgået en rammeaftale. Den forudsætning er allerede opfyldt med de rammeaftaler, som er indgået af FA med henholdsvis Finansforbundet og DFL.

6 6 FA MAGASIN juni 2009 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø har fast plads på dagsordenen, når Arbejdstilsynet kommer på virksomhedsbesøg Hans Jørgen Steffensen, Arbejdstilsynet blev ved revisionen af arbejdsmiljøreformen i 2007 pålagt en øget indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det har AT gjort via screeninger (spørgeskema og vurderingsskema) brancherettede spørgeguides ved tilpasset tilsyn tilbud om procesvejledning til virksomheder, der får rapport om psykisk arbejdsmiljø og udvidet vejledning til virksomheder, som får strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø. Mange flere påbud om psykisk arbejdsmiljø Nu viser resultaterne sig i statistikken. Antallet af tilsynets "reaktioner" på psykområdet er steget fra nogle få hundrede i perioden 2003 til 2005 til i hvert af årene 2006 og I 2008 er tallet helt oppe på reaktioner. I er der sket en forskydning mellem de enkelte reaktionstyper. Antallet af afgørelser (strakspåbud og påbud med frist) er steget, mens andelen af vejledning til virksomheden er faldet fra 86% til 63% I 2008 forøgede Arbejdstilsynet antallet af afgørelser i forhold til Mest markant er det for afgørelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, hvor der i 2008 er givet 930 afgørelser mod 529 i Det svarer til en stigning på 75%. Sygdom begrundet i psykisk arbejdsmiljø skal nedbringes med 10% Baggrunden for den øgede indsats er, at det psykiske arbejdsmiljø er et prioriteret område i 2010-handlingsplanen - og har politisk bevågenhed. Målet er, at sygefravær, som er foranlediget af det psykiske arbejdsmiljø, skal reduceres med 10 % i forhold til Både arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet skal bidrage til at nå dette mål. En anden faktor er, at der anmeldes et stigende antal tilfælde af arbejdsrelateret psykisk sygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. I 2007 var det tilfælde, hvilket er en tredobling siden 2001, hvor der blev anmeldt ca Flere psyk-sager i Arbejdsmiljøklagenævnet - men ikke fra finanssektoren Med flere afgørelser fra Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø, er det naturligt, at Arbejdsmiljøklagenævnet også får flere klager over disse afgørelser. Nævnet fik i klager over tilsynets afgørelser om psykisk arbejdsmiljø. 2 af afgørelserne blev ændret. Finansielle virksomheder har endnu ikke haft sager i Arbejdsmiljøklagenævnet om psykisk arbejdsmiljø. Eventuelle sager vil ikke komme fra forsikringsområdet, hvor der er indgået aftale mellem FA og DFL om håndhævelse af regler om psykisk arbejdsmiljø i det fagretlige system.

7 juni 2009 FA M AG A S I N 7 Sikkerhedsrepræsentanter skal have kompetenceudvikling Ledere og arbejdsmiljørepræsentanterne får kortere basisuddannelse og løbende kompetetenceudvikling Hans Jørgen Steffensen, De nye regler I fremtiden skal ledere og arbejdsmiljørepræsentanter have en obligatorisk basisuddannelse på 3 dage. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at medarbejderen er valgt eller lederen udpeget. Uddannelsen skal som i dag være en metodeuddannelse med en praktisk opgave fra den virksomhed, som medarbejderen er ansat i, ligesom den skal være kvalitetssikret med godkendelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Supplerende uddannelse efter virksomhedernes behov Når basisuddannelsen er gennemført, skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde supplerende uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen får hermed ret til løbende supplerende uddannelse, som er målrettede deres behov. Den første supplerende uddannelse svarende til 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter afslutning på basisuddannnelsen. De 5 første dages uddannelse skal altså være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Herefter skal der tilbydes supplerende uddannelse svarende til 1½ dag hvert efterfølgende år. Gennemførelse af den supplerende uddannelse er ikke forbeholdt udbydere med EVA-godkendelse. Den kan derfor gennemføres af en enkelt virksomhed eller af flere virksomheder i fællesskab, hvor den kan målrettes i forhold til virksomheden eller branchen. De hidtidige regler Arbejdsmiljøuddannelsen består i dag af en 37-timers uddannelse (5 dage), mens den på kontorområdet, herunder i finanssektoren, består af en 30-timers uddannelse (4 dage). Uddannelsen skal være gennemført indenfor 8 måneder efter valg eller udpegning. Der er ikke i dag lovkrav om supplerende uddannelse.

8 8 FA MAGASIN juni 2009 Pas på teambuildingkurser - skader kan være arbejdsskader Arbejdsgiveren skal nøje vurdere både indhold og kontrakt for et teambuildingkursus Tanja Møllegaard Løvgren, En arbejdsgiver kan blive ansvarlig for skader, som en medarbejder får på et teambuildingkursus. Det kan for eksempel blive resultatet, hvis kurset bliver gennemført i arbejdsgivers interesse. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren ved valg af teambuildingkursus selvstændigt vurderer kursets indhold i forhold til sin medarbejderstab. En landsretsdom fra 2008 viser med al tydelighed, hvordan en arbejdsgiver kan blive ansvarlig for en skade, som en medarbejder pådrager sig på et teambuildingkursus. Arbejdsgiveren havde fået et AMU-center til at arrangere kurset og formålet var at forbedre samarbejdet mellem medarbejderne. En af opgaverne bestod i, at medarbejderne skulle samarbejde om at bygge et tårn med en platform af rafter. Tårnet var færdigt, når rafterne kunne bære 4 personer, hvilket kursisterne undersøgte ved at stille sig på platformen. En medarbejder kom til skade, da hun stillede sig op på platformen og en af rafterne knækkede. Hun faldt ned og slog kæben mod en trærafte. Fordi kurset var i arbejdsgiverens interesse og havde tilknytning til kursisternes ansættelsesforhold fandt retten, at arbejdsgiveren havde ansvaret for kursusarrangørens fejl. FA anbefaler derfor, at arbejdsgiveren: nøje forholder sig til kursets indhold i forhold til medarbejdernes alder, fysik, kompetencer m.v. sikrer sig, at kursusudbyderen er velrenommeret og anerkendt og sikrer sig, at de fornødne forsikringer (lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og relevant ulykkesforsikring for deltagerne) er i orden. Er medarbejderne fysisk rustede til strabadserne?

9 juni 2009 FA M AG A S I N 9 Nedgang i antallet af bankrøverier En tredjedel færre bankrøverier i første kvartal 2009 end i første kvartal 2008 Claus Ryde, Antallet af bankrøverier er igen på vej ned. I perioden januar-marts 2009 har der været 15 bankrøverier. I tilsvarende periode i 2008 var antallet 23. Det er for tidligt at sige, om udviklingen vil fortsætte under 2008-niveau. I 2008 steg antallet af røverier i slutningen af andet kvartal. Antal bankrøverier Baggrunden for det faldende antal bankrøverier i 2009 kan være pengeinstitutternes øgede fokus på røverisikring. En anden årsag kan være, at opklaringsprocenten for bankrøverier ligger højere end 60, og antallet af rutinerede bankrøvere på fri fod derfor ikke er højt. Hhmm... Mon DFL og FTF er enige om stress? Merete Preisler, Under overskriften Bekæmpelse af stress har 1. prioritet citerer DFL i deres blad Forsikringsfunktionæren nr. 3/2009 FTF s formand, Bente Sorgenfrey, for at kræve, at Vi som samfund bliver bedre til at forebygge, at Vi skal sætte hårdt ind mod stressen og at der skal være bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Alt sammen yderst fornuftigt, men på side 21 i samme udgave af Forsikringsfunktionæren søger DFL en faglig medarbejder. En af de personlige kvalifikationer, som DFL efterlyser hos den ny medarbejder er... en høj stresstærskel. Den undrende læser kan så fundere over, om DFL planlægger selvstudier af konsekvenserne af stressfyldt arbejde - eller om DFL ikke mener, at de krav, som FTF og DFL stiller til forsikringsbranchens arbejdsgivere, gælder for DFL s egne medarbejdere.

10 10 FA MAGASIN juni 2009 Det kan betale sig at klage 27% af klagerne over Arbejdstilsynets afgørelser blev i 2008 ændret af Arbejdsmiljøklagenævnet Hvis en virksomhed er utilfreds med et påbud eller anden afgørelse fra Arbejdstilsynet, kan virksomheden klage til Arbejdsmiljøklagenævnet. Det kan ofte betale sig, viser Arbejdsmiljøklagenævnets seneste statistik. I 2008 blev 27% af klagerne ændret til fordel for klager. Det er en stigning fra 22% i 2007 og fra 19% i FA har spurgt vicedirektør Lis Gamborg fra Arbejdstilsynet om, hvad der er årsagen til de mange omgørelser. Lis Gamborg forklarer: Jeg er glad for at få lejlighed til at kommentere på tallene. I forskellige medier har det være beskrevet som om 50% af Arbejdstilsynets afgørelser bliver ændret. Det er ikke rigtigt. I 2008 traf Arbejdstilsynet afgørelser. Af disse afgørelser er der klaget over de 495 afgørelser, svarende til 1,7%. Heraf er 167 sendt videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, mens de 328 er klaret under remonstrationsbehandlingen i Arbejdstilsynet. Ikke desto mindre er Lis Gamborg enig i, at en omgørelsesprocent på 27 af de sager, der behandles af Arbejdsmiljøklagenævnet, er for høj. Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) er oprettet i Klagenævnet er en uafhængig forvaltningsmyndighed, der administrativt hører under Velfærdsministeriets område, men nævnet er ved behandlingen af de konkrete sager uafhængigt af ministeriet. Nævnets sekretariat er placeret i Ankestyrelsen. Nævnet består af en formand og 13 medlemmer, herunder en repræsentant fra FA. Nævnet behandler ca. 225 klagesager årligt over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Sagerne behandles på 12 årlige møder, hvortil der ikke er offentlig adgang. Men det har vi taget fat på, udtaler Lis Gamborg: Mange af de fejl, der har resulteret i omgørelse skyldes tekniske fejl. Herudover har der været tale om fejl vedrørende hjemmel og problembeskrivelser. Her har vi taget fat i tilsynscentrene - og her bliver kursen skærpet. Vores mål er at få omgørelsesprocenten bragt betydeligt ned.

11 juni 2009 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Sekretariatet Jurist Tanja Møllegaard Løvgren fratræder sin stilling i FA pr. 30. juni Tanja flytter til Fyn. Udmeldelser af FA Pr. 15. maj 2009 er Lokalbanken i Nordsjælland, der er fusioneret med Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB, udmeldt af FA. Pr. 1. juni 2009 er Sparekassen Spar Mors, der er overtaget af Morsø Bank, og Sparekassen Løgumkloster, der er fusioneret med Den Jyske Sparekasse, udmeldt af FA. Navneændring Løkken Sparekasse har efter frasalget af kerneaktiviteterne ændret navn til Løkken Sparebank A/S. FA ønsker alle en rigtig god sommer

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB

FAORIENTERING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV TYSKERE INTERESSERET I DANSKE FINANSJOB JUNI 2006 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FINANSSEKTOREN RUSTER SIG TIL FREM- TIDENS MEDARBEJDERBEHOV side 6-7 Sektoren spiller på mange strenge for at sikre sig den fornødne arbejdskraft

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE

STRESS MAGASINET DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE STRESS MAGASINET XXX HELSINGØR KOMMUNE UDDANNER EGNE STRESSVEJLEDERE CLAUS HJORT FREDERIKSEN: DIREKTØRERNE SKAL GÅ FORREST DER ER PENGE AT SPARE NÅR LEDELSEN FOREBYGGER STRESS NR. 02 FEBRUAR 2006 1 INDHOLD

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012

GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 GRAFISK BAR MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 26. NUMMER JULI 2012 HUSK AT TAGE MIDTERSIDERNE UD! SAMARBEJDE HJÆLPER PSYKISK ARBEJDSMILJØ GODT PÅ VEJ LÆS OM, HVORDAN NORDJYSKE MEDIER OG

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere