Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slut med One size fits all. Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det kan betale sig at klage. Pas på teambuilding"

Transkript

1 Slut med One size fits all Arbejdsmiljøarbejdet skal passe til den enkelte virksomheds behov s. 2 Pas på teambuilding Vær opmærksom på risikoen for eventuelle skader s. 8 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø I 2008 blev det til reaktioner s. 6 Det kan betale sig at klage I 2008 ændrede Arbejdsmiljøklagenævnet 27% af klagerne s. 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang Juni 2009 kontak t: ISsN NR.3

2 2 FA MAGASIN juni 2009 Arbejdsmiljøarbejdet ændres: Fra "one size fits all" til skræddersyet Der er grund til at kippe med sommerflaget. De 30 år gamle regler om arbejdsmiljøarbejde erstattes nu af mere tidssvarende regler. Det betyder, at arbejdsmiljøindsatsen kan tilpasses den enkelte virksomheds behov og forhold. Det er det historiske resultat af den nye trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. For mig at se er 2 af de vigtigste resultater følgende: For det første får virksomhederne mulighed for at organisere arbejdsmiljøsamarbejdet efter den måde, som kerneforretningen er opbygget på. For det andet får arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, som deltager i sikkerhedsarbejdet, mulighed for at supplere en kortere basisuddannelse med løbende kompetenceudvikling tilpasset virksomhedens behov. Alt i alt betyder den nye aftale et farvel til den "one size fits all"-tankegang, som har præget de over 30 år gamle regler. Steen A. Rasmussen For finanssektoren betyder de nye regler rent formelt bedre mulighed for at indgå virksomhedsaftaler. Det betyder også mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne på koncernbasis. Det giver i praksis virksomhederne rum til en egenindsats, hvor medarbejderens trivsel er i højsædet, og hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø fastholdes og udvikles. Det er en af forudsætningerne for, at den finansielle sektor til stadighed kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor er FA særdeles tilfreds med resultatet af de langvarige trepartsforhandlinger, som nu giver den nødvendige mulighed for individuelle arbejdsmiljøtiltag. Godt nok tog det lang tid, men det må det gøre, når garderoben fra 1970'erne skal skiftes ud. Til gengæld må vi håbe på en hurtig opfølgning fra beskæftigelsesministeren og Folketinget. Steen A. Rasmussen

3 juni 2009 FA M AG A S I N 3 Opgør med 30 år gamle arbejdsmiljøregler Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet er blevet enige om nye regler for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Nu har beskæftigelsesministeren bolden Hans Jørgen Steffensen, Det var en historisk begivenhed - og ingen apilsnar - da beskæftigelsesminister Inger Støjberg 1. april modtog en enig indstilling med en række anbefalinger til effektivisering og modernisering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Afsenderen var arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Aftalen fastholder den fundamentale forudsætning om, at arbejdsmiljøarbejdet foregår i samarbejde mellem arbejdsgiveren, ledere og medarbejdere, men åbner for en mere fleksibel organisering af virksomhedernes interne samarbejde om arbejdsmiljø en mere målrettet og løbende udvikling af arbejdsmiljøkompetencer tilpasset virksomhedens behov og en mere forebyggende, strategisk og dynamisk arbejdsmiljøindsats. FA har længe presset på for at få de utidssvarende regler fra 1977 erstattet og har derfor deltaget aktivt i arbejdet. De nye regler skal afspejle: at der nu er flere service- og videnstunge virksomheder den omfattende teknologiske udvikling og at virksomhederne i dag organiserer arbejdet på helt nye måder. Et af finanssektorens problemer har været, at Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljøklagenævnet har pålagt koncerner med arbejdspladser på samme adresse at oprette selvstændig sikkerhedsorganisation for hver enkelt selskab, uanset at selskaberne har et driftsmæssigt fællesskab. Dermed har virksomhederne skullet anvende administrative ressourcer på formalia - frem for at bruge ressourcerne på at udvikle arbejdsmiljøet. Et andet problem har været kravet om, at der skal være en sikkerhedsgruppe for hver arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder. Det har medført oprettelsen af flere sikkerhedsgrupper, end der reelt er behov for på kontorarbejdspladser. Lovforslag til efteråret Beskæftigelsesminister Inger Støjberg udtaler i anledning af trepartsaftalen: "Det er afgørende for medarbejdernes ve og vel, at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer effektivt på den enkelte arbejdsplads. Derfor er jeg glad for, at arbejdsmarkedets parter er blevet enige om tiltag, der både effektiviserer og moderniserer sikkerhedsog sundhedsarbejdet". Ministeren tilføjer: "Det bliver ikke blot nemmere for virksomhederne at arbejde med sikkerhed og sundhed. Det letter også virksomhedernes administrative byrder. Jeg hilser de nye forslag velkomne og vil til efteråret fremsætte lovforslag, så de kan blive ført ud i livet". Så nu skal både loven og bekendtgørelser ændres. FA vil deltage i regelarbejdet sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet.

4 4 FA MAGASIN juni 2009 Konklusionen der kom før rapporten En halv vind om finanssektorens storrumskontorer Claus Ryde, Under overskriften Finansansatte plages af støj udtaler næstformand i Finansforbundet Kent Petersen, at det er storrumskontorerne den er gal med. Finansforbundet vil derfor igen se på storrumskontorerne, og de gener det giver at arbejde i sådan et miljø. Baggrunden er en rapport fra FTF, hvor bl.a. ca finansansatte er blevet spurgt, om de er udsat for støj eller forstyrrende lyde på jobbet. Rapporten er endnu ikke offentliggjort. FTF forventer, at rapporten udkommer inden sommerferien. Rapporten siger ikke, hvad årsagen er til, at 46 % af de adspurgte finansansatte har svaret, at de er udsat for støj eller forstyrrende lyde. Ifølge FTF er det ikke muligt på grundlag af rapporten at konkludere, at det eksempelvis er storrumskontorerne, der er årsagen. Ikke desto mindre er næstformanden for Finansforbundet, Kent Petersen, i stand til at konkludere, at det er støj i storrumskontorerne, den er gal med.

5 juni 2009 FA M AG A S I N 5 Antal arbejdsmiljørepræsentanter skal passe til opgaven Det bliver muligt at tilpasse arbejdsmiljøarbejdet til den måde, virksomheden er organiseret på. Det kan betyde færre sikkerhedsrepræsentanter Hans Jørgen Steffensen, Virksomheder uden lokal aftale Den nye trepartsaftale om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde lægger op til, at der ikke længere skal være en sikkerhedsrepræsentant (fremover arbejdsmiljørepræsentant ) for hvert arbejdsområde eller afdeling, hvor der er en arbejdsleder. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter skal i fremtiden afgøres ud fra et nærhedsprincip og efter en samlet konkret vurdering. Heri indgår en række parametre, fx virksomhedens ledelsesstruktur, virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art og farlighed, geografiske forhold, tid og ressourcer til at varetage de obligatoriske opgaver i arbejdsmiljøarbejdet. Det giver mulighed for, at virksomheder, der har færre og mindre alvorlige arbejdsmiljøproblemer, kan klare sig med færre arbejdsmiljørepræsentanter. Men det er fortsat de samme opgaver, som skal udføres. Arbejdstilsynet vil udarbejde en vejledning herom til virksomhederne. FA har tilbudt Arbejdstilsynet at bistå med eksempler til vejledningen. Virksomheder med lokal aftale Virksomheder kan fremover i en lokal aftale, fx. med den faglige repræsentant eller personaleforening, tilpasse samarbejdet om arbejdsmiljø til de konkrete forhold på virksomheden. Den lokale aftale skal forholde sig til organiseringen, fx antal fora og niveauer, antal repræsentanter og deres arbejdsmåde, tværgående organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø mellem flere arbejdsgivere mv. Der skal også tages stilling til formålet med samarbejdet, målsætninger, målopfyldelse og evt. krav til dokumentation. Formålet med den ændrede organisering er som hidtil at styrke og effektivisere virksomhedens arbejdsmiljøindsats. Problem i finanskoncerner bliver løst For finanssektoren er det vigtigt, at det bliver muligt at indgå lokal aftale om en tværgående organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø mellem flere driftsmæssigt forbundne arbejdsgivere og mellem flere arbejdsgivere på fælles arbejdssted. Den enkelte arbejdsgiver vil dog fortsat bevare det juridiske ansvar, som arbejdsgiveren har i medfør af arbejdsmiljøloven. Muligheden for at indgå lokale aftaler kræver, at der på overenskomstområdet er indgået en rammeaftale. Den forudsætning er allerede opfyldt med de rammeaftaler, som er indgået af FA med henholdsvis Finansforbundet og DFL.

6 6 FA MAGASIN juni 2009 Arbejdstilsynet har fokus på psykisk arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø har fast plads på dagsordenen, når Arbejdstilsynet kommer på virksomhedsbesøg Hans Jørgen Steffensen, Arbejdstilsynet blev ved revisionen af arbejdsmiljøreformen i 2007 pålagt en øget indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det har AT gjort via screeninger (spørgeskema og vurderingsskema) brancherettede spørgeguides ved tilpasset tilsyn tilbud om procesvejledning til virksomheder, der får rapport om psykisk arbejdsmiljø og udvidet vejledning til virksomheder, som får strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø. Mange flere påbud om psykisk arbejdsmiljø Nu viser resultaterne sig i statistikken. Antallet af tilsynets "reaktioner" på psykområdet er steget fra nogle få hundrede i perioden 2003 til 2005 til i hvert af årene 2006 og I 2008 er tallet helt oppe på reaktioner. I er der sket en forskydning mellem de enkelte reaktionstyper. Antallet af afgørelser (strakspåbud og påbud med frist) er steget, mens andelen af vejledning til virksomheden er faldet fra 86% til 63% I 2008 forøgede Arbejdstilsynet antallet af afgørelser i forhold til Mest markant er det for afgørelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, hvor der i 2008 er givet 930 afgørelser mod 529 i Det svarer til en stigning på 75%. Sygdom begrundet i psykisk arbejdsmiljø skal nedbringes med 10% Baggrunden for den øgede indsats er, at det psykiske arbejdsmiljø er et prioriteret område i 2010-handlingsplanen - og har politisk bevågenhed. Målet er, at sygefravær, som er foranlediget af det psykiske arbejdsmiljø, skal reduceres med 10 % i forhold til Både arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet skal bidrage til at nå dette mål. En anden faktor er, at der anmeldes et stigende antal tilfælde af arbejdsrelateret psykisk sygdom til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. I 2007 var det tilfælde, hvilket er en tredobling siden 2001, hvor der blev anmeldt ca Flere psyk-sager i Arbejdsmiljøklagenævnet - men ikke fra finanssektoren Med flere afgørelser fra Arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø, er det naturligt, at Arbejdsmiljøklagenævnet også får flere klager over disse afgørelser. Nævnet fik i klager over tilsynets afgørelser om psykisk arbejdsmiljø. 2 af afgørelserne blev ændret. Finansielle virksomheder har endnu ikke haft sager i Arbejdsmiljøklagenævnet om psykisk arbejdsmiljø. Eventuelle sager vil ikke komme fra forsikringsområdet, hvor der er indgået aftale mellem FA og DFL om håndhævelse af regler om psykisk arbejdsmiljø i det fagretlige system.

7 juni 2009 FA M AG A S I N 7 Sikkerhedsrepræsentanter skal have kompetenceudvikling Ledere og arbejdsmiljørepræsentanterne får kortere basisuddannelse og løbende kompetetenceudvikling Hans Jørgen Steffensen, De nye regler I fremtiden skal ledere og arbejdsmiljørepræsentanter have en obligatorisk basisuddannelse på 3 dage. Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at medarbejderen er valgt eller lederen udpeget. Uddannelsen skal som i dag være en metodeuddannelse med en praktisk opgave fra den virksomhed, som medarbejderen er ansat i, ligesom den skal være kvalitetssikret med godkendelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Supplerende uddannelse efter virksomhedernes behov Når basisuddannelsen er gennemført, skal arbejdsgiveren som noget nyt tilbyde supplerende uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen får hermed ret til løbende supplerende uddannelse, som er målrettede deres behov. Den første supplerende uddannelse svarende til 2 dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter afslutning på basisuddannnelsen. De 5 første dages uddannelse skal altså være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Herefter skal der tilbydes supplerende uddannelse svarende til 1½ dag hvert efterfølgende år. Gennemførelse af den supplerende uddannelse er ikke forbeholdt udbydere med EVA-godkendelse. Den kan derfor gennemføres af en enkelt virksomhed eller af flere virksomheder i fællesskab, hvor den kan målrettes i forhold til virksomheden eller branchen. De hidtidige regler Arbejdsmiljøuddannelsen består i dag af en 37-timers uddannelse (5 dage), mens den på kontorområdet, herunder i finanssektoren, består af en 30-timers uddannelse (4 dage). Uddannelsen skal være gennemført indenfor 8 måneder efter valg eller udpegning. Der er ikke i dag lovkrav om supplerende uddannelse.

8 8 FA MAGASIN juni 2009 Pas på teambuildingkurser - skader kan være arbejdsskader Arbejdsgiveren skal nøje vurdere både indhold og kontrakt for et teambuildingkursus Tanja Møllegaard Løvgren, En arbejdsgiver kan blive ansvarlig for skader, som en medarbejder får på et teambuildingkursus. Det kan for eksempel blive resultatet, hvis kurset bliver gennemført i arbejdsgivers interesse. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiveren ved valg af teambuildingkursus selvstændigt vurderer kursets indhold i forhold til sin medarbejderstab. En landsretsdom fra 2008 viser med al tydelighed, hvordan en arbejdsgiver kan blive ansvarlig for en skade, som en medarbejder pådrager sig på et teambuildingkursus. Arbejdsgiveren havde fået et AMU-center til at arrangere kurset og formålet var at forbedre samarbejdet mellem medarbejderne. En af opgaverne bestod i, at medarbejderne skulle samarbejde om at bygge et tårn med en platform af rafter. Tårnet var færdigt, når rafterne kunne bære 4 personer, hvilket kursisterne undersøgte ved at stille sig på platformen. En medarbejder kom til skade, da hun stillede sig op på platformen og en af rafterne knækkede. Hun faldt ned og slog kæben mod en trærafte. Fordi kurset var i arbejdsgiverens interesse og havde tilknytning til kursisternes ansættelsesforhold fandt retten, at arbejdsgiveren havde ansvaret for kursusarrangørens fejl. FA anbefaler derfor, at arbejdsgiveren: nøje forholder sig til kursets indhold i forhold til medarbejdernes alder, fysik, kompetencer m.v. sikrer sig, at kursusudbyderen er velrenommeret og anerkendt og sikrer sig, at de fornødne forsikringer (lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring og relevant ulykkesforsikring for deltagerne) er i orden. Er medarbejderne fysisk rustede til strabadserne?

9 juni 2009 FA M AG A S I N 9 Nedgang i antallet af bankrøverier En tredjedel færre bankrøverier i første kvartal 2009 end i første kvartal 2008 Claus Ryde, Antallet af bankrøverier er igen på vej ned. I perioden januar-marts 2009 har der været 15 bankrøverier. I tilsvarende periode i 2008 var antallet 23. Det er for tidligt at sige, om udviklingen vil fortsætte under 2008-niveau. I 2008 steg antallet af røverier i slutningen af andet kvartal. Antal bankrøverier Baggrunden for det faldende antal bankrøverier i 2009 kan være pengeinstitutternes øgede fokus på røverisikring. En anden årsag kan være, at opklaringsprocenten for bankrøverier ligger højere end 60, og antallet af rutinerede bankrøvere på fri fod derfor ikke er højt. Hhmm... Mon DFL og FTF er enige om stress? Merete Preisler, Under overskriften Bekæmpelse af stress har 1. prioritet citerer DFL i deres blad Forsikringsfunktionæren nr. 3/2009 FTF s formand, Bente Sorgenfrey, for at kræve, at Vi som samfund bliver bedre til at forebygge, at Vi skal sætte hårdt ind mod stressen og at der skal være bedre sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Alt sammen yderst fornuftigt, men på side 21 i samme udgave af Forsikringsfunktionæren søger DFL en faglig medarbejder. En af de personlige kvalifikationer, som DFL efterlyser hos den ny medarbejder er... en høj stresstærskel. Den undrende læser kan så fundere over, om DFL planlægger selvstudier af konsekvenserne af stressfyldt arbejde - eller om DFL ikke mener, at de krav, som FTF og DFL stiller til forsikringsbranchens arbejdsgivere, gælder for DFL s egne medarbejdere.

10 10 FA MAGASIN juni 2009 Det kan betale sig at klage 27% af klagerne over Arbejdstilsynets afgørelser blev i 2008 ændret af Arbejdsmiljøklagenævnet Hvis en virksomhed er utilfreds med et påbud eller anden afgørelse fra Arbejdstilsynet, kan virksomheden klage til Arbejdsmiljøklagenævnet. Det kan ofte betale sig, viser Arbejdsmiljøklagenævnets seneste statistik. I 2008 blev 27% af klagerne ændret til fordel for klager. Det er en stigning fra 22% i 2007 og fra 19% i FA har spurgt vicedirektør Lis Gamborg fra Arbejdstilsynet om, hvad der er årsagen til de mange omgørelser. Lis Gamborg forklarer: Jeg er glad for at få lejlighed til at kommentere på tallene. I forskellige medier har det være beskrevet som om 50% af Arbejdstilsynets afgørelser bliver ændret. Det er ikke rigtigt. I 2008 traf Arbejdstilsynet afgørelser. Af disse afgørelser er der klaget over de 495 afgørelser, svarende til 1,7%. Heraf er 167 sendt videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, mens de 328 er klaret under remonstrationsbehandlingen i Arbejdstilsynet. Ikke desto mindre er Lis Gamborg enig i, at en omgørelsesprocent på 27 af de sager, der behandles af Arbejdsmiljøklagenævnet, er for høj. Arbejdsmiljøklagenævnet (AMK) er oprettet i Klagenævnet er en uafhængig forvaltningsmyndighed, der administrativt hører under Velfærdsministeriets område, men nævnet er ved behandlingen af de konkrete sager uafhængigt af ministeriet. Nævnets sekretariat er placeret i Ankestyrelsen. Nævnet består af en formand og 13 medlemmer, herunder en repræsentant fra FA. Nævnet behandler ca. 225 klagesager årligt over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Sagerne behandles på 12 årlige møder, hvortil der ikke er offentlig adgang. Men det har vi taget fat på, udtaler Lis Gamborg: Mange af de fejl, der har resulteret i omgørelse skyldes tekniske fejl. Herudover har der været tale om fejl vedrørende hjemmel og problembeskrivelser. Her har vi taget fat i tilsynscentrene - og her bliver kursen skærpet. Vores mål er at få omgørelsesprocenten bragt betydeligt ned.

11 juni 2009 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Sekretariatet Jurist Tanja Møllegaard Løvgren fratræder sin stilling i FA pr. 30. juni Tanja flytter til Fyn. Udmeldelser af FA Pr. 15. maj 2009 er Lokalbanken i Nordsjælland, der er fusioneret med Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB, udmeldt af FA. Pr. 1. juni 2009 er Sparekassen Spar Mors, der er overtaget af Morsø Bank, og Sparekassen Løgumkloster, der er fusioneret med Den Jyske Sparekasse, udmeldt af FA. Navneændring Løkken Sparekasse har efter frasalget af kerneaktiviteterne ændret navn til Løkken Sparebank A/S. FA ønsker alle en rigtig god sommer

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. februar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) (Samarbejde om sikkerhed og sundhed

Læs mere

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Næstved Kommune 11. november 2010 Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne www.lederne.dk Indhold De nye AMO-regler - kort Hvad er intentionerne?

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi

FA og arbejdsmiljø. Finansvirksomheders arbejdsmiljøindsats matcher ny 2020-strategi FA og arbejdsmiljø Finanssektoren Arbejdsmiljøproffer lnordea vil have mere faglighed s 5 og 2020-strategien s 2 Sydbank og Sparnord lfælles sundhedsprojekt s 6 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø Codan arbejder

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen 1 SIO => AMO SIO blev udformet i 1977 med detaljerede regler og en mellemstor industrivirksomhed

Læs mere

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nyt Arbejdsmiljø FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant 3F August 2010 Tekst: Fagpolitisk Center for Arbejdsliv Layout: zentens Tryk: 3F Varenr. 6307 Nye regler med vægt på

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K. Kære Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Arbejdsmiljørådets sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer Nr. 2 - September 2010 Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer FTF September 2010 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF København Tryk:

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere