Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme"

Transkript

1 Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

2 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 11 MODERNISERING OG ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅL 12 OPSIGELSE OG FRAFLYTNING AF LEJEMÅL 21 Forside: Rigsarkivet. Foto: Finn Christoffersen

3 Forord Statens institutioner er Bygningsstyrelsens kunder. Det er Bygningsstyrelsens hovedopgave at levere funktionelle, omkostnings- og energieffektive og attraktive kontorlokaler til kunderne. Styrelsen løser denne opgave enten i ejendomme ejet af staten, ved at bygge nyt eller hos private ejendomsejere enten via en erhvervslejekontrakt eller i en OPP-løsning. Bygningsstyrelsens opgaver og ydelser vil være forskellige afhængigt af, om den pågældende kunde bor i en statsejendom eller i et privat lejemål. Som ejendomsvirksomhed er det altid Bygningsstyrelsens målsætning at levere ydelser, der skaber merværdi for kunden, så kunden kan koncentrere sig om sine kerneopgaver. Denne pjece giver overblik over Bygningsstyrelsens ydelser til kontorkunderne i statsejendomme. Ydelserne omfatter aktiviteter i forbindelse med indgåelse af aftale om lejemålet, den løbende administration og rådgivning samt ved fraflytning af lejemålet. Kristian Lyk-Jensen Vicedirektør i Bygningsstyrelsen BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 3

4 Indledning Denne publikation præsenterer hovedlinjerne i den statslige huslejeordning på kontorområdet (herefter benævnt huslejeordningen) og Bygningsstyrelsens administration af ordningen. Publikationen henvender sig til medarbejdere og ledere i statsinstitutioner med behov for et uddybende kendskab til huslejeordningen. Den gennemgår de overordnede rammebetingelser for lokalisering og administration af lejemål inden for huslejeordningen. Publikationen er tilgængelig på Bygningsstyrelsens hjemmeside Kunderådgivningen er desuden altid klar til at svare på konkrete spørgsmål, der måtte opstå. Selve regelsættet for ordningen er fastlagt i Vejledning for administration af den statslige huslejeordning, som blev udgivet i marts Vejledningen kan findes på Bygningsstyrelsen varetager på statens vegne ejerskabet og udlejningen af de statslige ejendomme til de statslige brugere. 4 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

5 Slotsholmsgade 12. Foto: Thomas Rahbek BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 5

6 Kunderådgivning Hver kunde har en kunderådgiver i Bygningsstyrelsen, som er kundens faste kontaktperson. Kunderådgiveren er som udgangspunkt fast tilknyttet til de forskellige ministerområder og underliggende styrelser og institutioner. Kunderådgiveren står til rådighed for kunden til at drøfte aktuelle problemstillinger, status og eventuelle planer for videreudvikling og tilpasning af de pågældende ministeriers og institutioners lokaleforhold. Ministerområdernes kunderådgiver kan findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside og på Ejendomsportalen: https://ejendomsportalen.bygst.dk. Forud for fremskaffelse af nye lokaler afklarer Bygningsstyrelsen i dialog med kunden lokalebehovet. Herefter afdækker Bygningsstyrelsen mulighederne med henblik på at finde de lokaler, som bedst opfylder kundens lokalebehov. Bygningsstyrelsen kan i den forbindelse også rådgive kunden om modernisering og istandsættelse af lejemålet. Udover fremskaffelse af lokaler fungerer Bygningsstyrelsen som kundens sparringspartner i forhold, der vedrører indretningen af funktionelle og fleksible kontorløsninger. 6 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Bygningsstyrelsen som lokaleleverandør Bygningsstyrelsen har tre grundlæggende modeller til at tilvejebringe lokaler til de statslige institutioner: 1. Lejemål i ejendomme som staten ejer (statsejendomme). Det kan være i eksisterende kontorlejemål i statsejendomme, i et statsligt nybyggeri eller ved et statsligt tilkøb af en ny ejendom. 2. Lejemål tilvejebragt gennem lejede lokaler hos en privat udlejer. 3. Lejemål tilvejebragt i et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Aftaleformen indebærer, at den private part bliver bygherre og efterfølgende ejer af bygningen. Hvilken løsningsmodel, der anvendes i den konkrete lokalisering, afhænger af en række faktorer, heriblandt behov, beliggenhed, mulighederne på markedet mv. og beror på en totaløkonomisk vurdering af den samlet set mest fordelagtige løsning for kunden og staten. Vejdirektoratet i Skanderborg. Foto: Asbjørn Haslov BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 7

8 Administration Kontraktforhold i kontorejendomme Fastsættelse og regulering af husleje i kontorejendomme Kontraktforhold ved indgåelse af kontorlejemål i statsejendomme er standardiseret med ensartede vilkår for alle statsinstitutioner. Kundens ansvar er beskrevet i den lejekontrakt med tilhørende bilag, som kunden indgår med Bygningsstyrelsen. Lejekontrakten følger principperne i erhvervslejeloven, dog med enkelte undtagelser som beskrives i kontrakten. Der gælder for kontorlejemål i statsejendomme en række gunstige standardvilkår. Figur 1 viser de særlige gunstige vilkår, som gælder kontrakterne. Figur 1. Gunstige vilkår i kontorlejemål Kontrakterne har følgende særlige gunstige vilkår: 6 måneders opsigelse Intet depositum Ingen binding til lejemålet ved ændringer i den statslige organisering og struktur Automatisk markedslejevurdering hvert 4. år, som sikrer markedskonform leje Lejeregulering med årlig indeksering, som matcher statens øvrige reguleringer af budgetter Mulighed for opsigelse af genudlejelige enheder (partiel opsigelse), så lejemålet kan tilpasses. Huslejen i statslige lejemål er baseret på en markedslejevurdering. Huslejen i de enkelte kontorlejemål fastsættes og reguleres hvert 4. år af vurderingskyndige. Lejen afspejler markedslejeniveauet for den pågældende ejendom i forhold til stand, beliggenhed mv. Det vil typisk betyde, at jo mere centralt placeret og attraktiv en ejendom og dermed et lejemål er, desto højere er huslejen. Når markedslejevurderingen er gennemført, kan det betyde en regulering af lejen, hvis lejeændringen er væsentlig. Lejen reguleres op eller ned, hvis forskellen mellem den nye markedslejevurdering og den gældende leje afviger med 12 pct. eller derover. Reguleringen indfases over fire år med en regulering på 25 pct. af den samlede regulering pr. år. Den procentvise ændring beregnes således: 100 * (den nyvurderede markedsleje - gældende leje) Den nyvurderede markedsleje Kunden modtager oplysning om den ændrede husleje senest d. 1. marts i året før lejeændringen træder i kraft. Udover regulering via markedslejevurdering pristalsreguleres huslejen årligt med pris- og lønudviklingen. Den enkelte kundes husleje dækker følgende elementer: Kapitalomkostninger, dvs. Bygningsstyrelsens omkostninger til rentebetaling af ejendommens belåning. 8 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Betaling af husleje i kontorejendomme Udgifter til udvendig vedligeholdelse af ejendommen samt udskiftning af tekniske basisinstallationer. Udgifter til fornyelse af tekniske anlæg. Bygningsforsikring af ejendommen. Administration af ejendommen. Herudover opkræves driftsudgifter ekskl. udgifter til udvendig renhold og snerydning mv. Betaling for kundens andel af drift tilpasses løbende det faktiske forbrug. Opkrævningen af kundens andel af drift dækker opgaver, som Bygningsstyrelsen varetager på vegne af kunden. Kundens andel af drift er nærmere beskrevet i afsnittet om Drift og vedligehold på side 11. Herudover opkræves skatter og afgifter samt forbrug særskilt, med undtagelse af flerbrugerejendomme. Huslejen betales hvert kvartal forud og består dels af lejebetaling, dels af kundens andel af driftsudgifter samt skatter og afgifter. I de tilfælde, hvor kunden ikke kan afregne forbrugsudgifter direkte til forsyningsselskabet, vil der derudover ske aconto opkrævning af forbrug. Der bliver årligt forelagt regnskab for forbrugsudgifterne og driftsudgifterne med eventuel regulering i form af merbetaling eller udbetaling af for meget opkrævet acontobeløb. Reguleringer følger lejekontraktens bestemmelser. Gennemføres der på baggrund af ønske fra kunden en modernisering af lejemålet (se afsnittet Modernisering og istandsættelse af lejemål på side 12), opkræves et huslejetillæg, og der udarbejdes et tillæg til lejekontrakten. BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 9

10 Amaliegade Foto: Torben Eskerod 10 // D EN STATS L I G E H U SLEJEOR DNING // BYG N ING SSTYR ELSEN

11 Drift og vedligehold En betydelig del af snitfladen imellem Bygningsstyrelsen og kunden er ejers og lejers vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelse. Huslejeordningens lejekontraktsvilkår følger i al væsentlighed erhvervslejelovens principper. Kunden varetager som lejer den indvendige vedligeholdelse fx i form af maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling samt en række elementer i forhold til VVS, køkkeninventar, låse o.l. Bygningsstyrelsen varetager den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelsen af tekniske basisinstallationer og udfører den tekniske drift af ejendommen, som kunden betaler for via kundens andel af drift. Derudover varetager kunden som udgangspunkt vedligehold af særinstallationer (som fx ADK, særlige køleanlæg, laboratorier m.m.), dog kan andet være aftalt. Der gennemføres bygningssyn hvert 2. år på fredede ejendomme og hvert 4. år på ikke fredede ejendomme. Disse bruges som grundlag for udarbejdelse af 10 års rullende vedligeholdelsesplaner for de enkelte ejendommes udvendige bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske basisinstallationer. I statsejendomme administreres de tekniske driftsopgaver af Bygningsstyrelsen og betales af kunden via kundens andel af drift. Driftsopgaver omfattet af kundens andel af drift er vist i figur 2. Betalingen for kundens drift tilpasses løbende det faktiske forbrug. Acontobetaling opkræves kvartalsvis forud sammen med lejen. Eventuelt mer- eller mindreforbrug for året afregnes over for kunden på grundlag af et årligt regnskab for driftsudgifterne, som fremgår af Ejendomsportalen senest i august måned det efterfølgende år. Via Ejendomsportalen har Bygningsstyrelsens kunder i kontorejendomme mulighed for digital adgang til oplysninger om de ejendomme, de har til huse i. Login fås ved henvendelse til Figur 2. Kundens andel af drift, betalt af kunden og administreret af Bygningsstyrelsen Renholdelse af udvendige fællesarealer, herunder snerydning, glatførebekæmpelse og havedrift Løn til ejendomstekniker/vicevært Drift af elevatorer, ventilation, varmeanlæg, brandsikringsanlæg, håndslukningsudstyr, samt øvrige tekniske basisinstallationer Leje af teknikrum. BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 11

12 Modernisering og istandsættelse af lejemål Med begrebet modernisering forstås bygningsog lokalemæssige forbedringer af en ejendom eller lokaler. For institutionen vil en modernisering af lejemålet og de deraf afledte bygningsændringer kunne lånefinansieres inden for huslejeordningens rammer mod en huslejeforhøjelse. Dette er under forudsætning af, at Bygningsstyrelsen vurderer, at forbedringsinvesteringerne er genanvendelige og dermed vil forøge ejendommens markedsværdi. Ønsker kunden at gennemføre et ombygningsprojekt, som ikke skønnes at medføre en øget merværdi, kan dette ikke lånefinansieres under huslejeordningen mod en øget husleje. Sådanne projekter finansieres kontant over kundens egen låneramme, men projektet skal godkendes af Bygningsstyrelsen som ejer af ejendommen. Bygningsstyrelsen tager ligeledes stilling til, om der vil blive krævet retablering i forbindelse med eventuel fraflytning. Eksempel på særinstallation Ventilation uden myndighedskrav Automatisk dørkontrol Laboratorier Venterum / detention Investeringer i energibesparelser kan finansieres inden for huslejeordningen, såfremt investeringen vurderes at være rentabel. Kontakt kunderådgiver Kunderådgiveren skal altid kontaktes ved igangsættelse af et ombygningsarbejde. 12 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

13 Finansiering via huslejeordningen En modernisering af lejemålet fører til et huslejetillæg, og der udarbejdes et konkret tillæg til lejekontrakten. Huslejetillægget opkræves som udgangspunkt i en periode svarende til maksimalt den markedslejeperiode (den 4. årige periode der er imellem der foretages handels og markedslejevurderinger af ejendommen), hvori huslejetillægget træder i kraft samt den følgende markedslejeperiode, dvs. maksimalt otte år. Så længe huslejetillægget er gældende, vil lejemålet blive vurderet som om, moderniseringen ikke var gennemført. Mægleren bedømmer alene om basislejen svarer til markedsniveauet. Den nye basisleje og det gældende huslejetillæg udgør tilsammen den samlede leje, som kunden skal betale. Når huslejetillægget ikke længere er gældende, og der foretages markedslejevurdering, vil mægleren vurdere lejemålet, som det fremstår med forbedringen. Kunden kan ikke vælge at betale en modernisering kontant, såfremt moderniseringen skønnes at tilføre ejendommen merværdi. Det skyldes, at aktivet (ejendommen) nu er vokset i værdi. Værdiforøgelsen skal indregnes i ejerens regnskab, hvorved ejerens balance opskrives. Figur 3 illustrerer det grundlæggende princip for finansiering af moderniseringsprojekter inden for huslejeordningen. Figur 3. Finansiering af moderniseringer/energiinvesteringer i statsejendomme under huslejeordningen BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 13

14 Samfinansiering Særindretninger og særlige installationer som finansieres af kunden, kan ofte med fordel gennemføres samtidigt med, at Bygningsstyrelsen gennemfører en modernisering af ejendommen. Derved opstår et fællesprojekt med samfinansiering. Ved samfinansiering gennemføres et fælles byggeprojekt, hvor en specifik del af projektet finansieres via kundens egen låneramme eller eventuelt drift. Overheadomkostninger i form af rådgiverhonorar, stillads, byggeplads, vinterforanstaltninger o.l. fordeles oftest efter en fordelingsnøgle mellem projektets dele og i øvrigt efter aftale med kunden. Modernisering Modernisering Bygningsstyrelsen gennemfører og finansierer byggearbejder til modernisering af lejemålet. Set fra kunden Kunden får en huslejestigning. Særindretninger og -installationer, kundens særindretninger Kundens særindretninger og særinstallationer Kunden udfører særindretningen og / eller særinstallation ved egne håndværkere. Bygningsstyrelsen medtager kundens særindretning og evt. særinstallation i moderniseringssagen. Set fra kunden Udgifterne bogføres i kundens regnskab. Hvis der er tale om en investering, finansieres særinstallationen af kundens låneramme. Bygningsstyrelsen lægger ud og opkræver kunden kontant. Udgifterne bogføres i kundens regnskab. Hvis der er tale om en investering, finansieres særinstallationen af kundens låneramme. 14 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Gennemførelse Bygningsstyrelsen er bygherre og har ansvaret for moderniseringsopgaver finansieret via huslejeordningen. Moderniseringsopgaven igangsættes først efter, at kunden har godkendt vilkår og fremtidig huslejestigning. Holmens Kanal. Foto: Thomas Rahbek BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 15

16 Istandsættelse af lejemål Ved indflytning i et lejemål i en ejendom ejet af Bygningsstyrelsen, aftales lejemålets stand ved overtagelse i forbindelse med kontraktsindgåelsen. Typisk foretages maling af alle overflader (lofter, vægge, paneler, døre o.l.), polering, afslibning af gulve, evt. nyt tæppe eller linoleumsbelægning, grundig rengøring, afkalkning af armaturer, evt. udskiftning af lyskilder o.l. Derudover foretages kontrol af, at alle tekniske installationer fungerer, evt. efter nødvendig reparation. Omfanget af istandsættelsen og dermed lokalernes stand ved kundens overtagelse af lejemålet skrives ind i lejekontrakten, og kunden skal ved fraflytning aflevere lokalerne i samme stand som ved overtagelsen. Ønsker kunden efter aftale selv at betale istandsættelsen, skal lokalerne også afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dvs. oftest som lokalerne stod efter fraflytning af den forrige kunde. Lokalernes stand ved overtagelsen beskrives i lejekontrakten, evt. i form af et bilag til kontrakten. Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning skal kunden have overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, og lejemålet skal fremstå i den kontraktmæssigt aftalte vedligeholdelsesstand. Ved fraflytning gennemfører Bygningsstyrelsen efter kunden har tømt og rengjort lejemålet sammen med kunden et fraflytningssyn, hvor forskellen mellem den stand, hvori lejemålet fremstår og den stand, hvori det kontraktmæssigt burde fremstå, prissættes. Hertil kommer evt. andre mangler samt evt. retableringspligt for nedtagning af kundens særinstallationer og udbedring af følgeskader forbundet hermed. Efter gennemført fraflytningssyn opgør Bygningsstyrelsen det samlede beløb, som en istandsættelse til den kontraktmæssige stand ville koste at få udført, evt. baseret på håndværkertilbud. Bygningsstyrelsen opkræver derefter kunden det opgjorte beløb til kontant indbetaling. 16 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

17 Energiinvesteringer Statslige institutioner og bygningsejere skal gennemføre rentable energiinvesteringer i henhold til Cirkulære om energieffektivisering af statens institutioner. I nedenstående figur 4 er de typiske former for energiinvesteringer anført, samt hvem der har ansvaret for at udføre og finansiere investeringerne. I. El-installationer Investeringer i energibesparelse, der ikke er bygningsrelaterede el-installationer, finansieres og gennemføres af kunden. Det er typisk mere energieffektiv belysning (sparepærer mv.), tidsstyring af elektriske anlæg og lys, bevægelsesfølere mv. Typer af investeringer I. El (sær) installationer II. Efterisolering af klimaskærm Eksempler på tiltag Rentabilitet Udfører Finansieringsregel Belysning, tidsstyring, bevægelsesfølere mv. Efterisolering af tag, facader, kælder, udskiftning til energivinduer forsatsruder mv. Mindre investeringer typisk med tilbagebetalingstid på op til 5 år. Større investeringer med lang tilbagebetalingstid. Kunde Kunden finansierer 100 pct. af el-udgifter til særinstallationer ved egne driftsmidler eller egen låneramme. Bygningsstyrelsen Gennemføres efter samme principper som en moderniseringssag. Bygningsstyrelsen lånefinansierer mod samtidig huslejetillæg i 4-8 år på 5 pct. af energiinvesteringen. Investeringen forudsætter, at kunden accepterer huslejetillægget. BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 17

18 II. Efterisolering af klimaskærm Investeringer i efterisolering af klimaskærm, energieffektive vinduer og alternative energikilder udføres af bygningsejer. Som bygningsejer skal Bygningsstyrelsen vurdere potentialet for energibesparelser i Energimærke eller andre rådgiverrapporter og udpege rentable investeringer. Bygningsstyrelsen beregner et årligt huslejetillæg på grundlag af en fast rente på 5 pct. af investeringen til energitiltag i en periode på 4-8 år. Gennemførelsen af energiinvesterin- gen forudsætter kundens accept af huslejetillægget. Aftalen formaliseres kontraktmæssigt ved et tillæg til den almindelige lejekontrakt. I almindelige moderniseringssager kræver vejledningen om huslejeordningen, at investeringen er værdiforøgende. I praksis vil energioptimeringssager ofte være samfinansieringssager, hvor der også udføres andre arbejder på ejendommen. Eksempel på finansiering af energioptimering En af Bygningsstyrelsens ejendomme skal renoveres, da den er i dårlig stand. Udgiften til renovering er 6 mio. kr., som skal finansieres af Bygningsstyrelsen. Da renoveringen omfatter udskiftning af tag og renovering af facader og vinduer, er det muligt at udvide renoveringen med efterisolering af tag og facade, udskiftning af vinduerne i stedet for at sætte dem i stand og optimering af ventilationsanlæg, såfremt dette er rentabelt. Udover at der kan opnås betydelige energibesparelser, vil indeklimaet i bygningen forbedres og bygningens arkitektoniske kvalitet kan højnes. Merudgiften til de energibesparende tiltag er 4 mio. kr. Ved at gennemføre de energibesparende tiltag forventes en årlig økonomisk besparelse med de nuværende energipriser på kr. Investeringen indebærer, at kunden pålægges et årligt huslejetillæg på 5 pct. af 4 mio. kr., svarende til kr. Kunden vil dermed kunne se frem til en årlig nettobesparelse på kr. 18 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

19 Retten på Frederiksberg. Foto: Adam Mørk BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 19

20 Rentabilitet af energiinvesteringer Udgangspunktet for gennemførelse af energiinvesteringer er, at investeringerne er rentable efter nogle nærmere fastlagte rentabilitetskrav. Rentabiliteten af energiinvesteringer beregnes efter principperne i den vejledning for investeringsbeslutninger, som fremgår af Den Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV). Ved alle større investeringer er det nødvendigt at tage højde for en alternativ forrentning med en diskonteringsfaktor, og ved energitiltag er diskonteringsfaktoren sat til 5 pct. Desuden er det nødvendigt at tage højde for, at energipriserne forventes at stige hurtigere end forbrugerpriserne (inflationen) i beregningsformlen. Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Finansministeriet udviklet en rentabilitetsberegner, som ud fra disse forudsætninger kan beregne rentabiliteten af alle energitiltag. De eneste oplysninger, som er nødvendige, er: Levetid (eksempelvis for hulmursisolering) Årlig besparelse i kroner på investeringen (eksempelvis ved hulmurisolering af en ejendom) Initial investering (udgifterne til at gennemføre hulmursisolering). Rentabilitetsberegneren findes på 20 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

21 Opsigelse og fraflytning af lejemål Opsigelse af lejemål Afmelding og aflæsning af forsyning Hvis lejemålet ønskes opsagt, skal der sendes en opsigelse til kunderådgiveren. Der er i stats - ejendomme mulighed for en partiel op sigelse af en genudlejelig enhed. Det er Bygningsstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt det resterende lejemål udgør en genudlejelig enhed. Bygningsstyrelsen sørger for påmindelse om at sikre afmelding hos forsyningsselskaberne for de leverancer, som kunden selv betaler. Derudover sikrer Bygningsstyrelsen, at udlejer aflæser øvrige forbrugsmålere. Bygningsstyrelsen minder også kunden om opsigelse af andre serviceabonnementer og aftaler. Københavns Byret. Foto: Per Johansen BYGNINGSSTYRELSEN // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // 21

22 Engangsudgifter ved flytning Flytning medfører en række engangsudgifter. Som typiske hovedposter i forbindelse med engangsudgifter kan nævnes særinstallationer som it-kabling og telefoni, istandsættelse af fraflyttede lokaler, dobbeltleje og drift i flytteperioden, inventarændringer, flytteudgifter, håndværkere ved flytning mv. Udgiften ved flytning varierer i forhold til kvaliteten af det nye lejemål, herunder fx hvor meget it kabling, sikkerhedsog adgangssystemer o.l., der er brugbart, og som kan overtages. Aflevering af lejemål Husk at afsætte tid til fra flytning Lejemålet skal afleveres i ryddet og rengjort stand. Nedenstående nøgletal for flytning af statslige medarbejdere er baseret på erfaringstal og skal derfor tages med forbehold. Erfaringen viser endvidere, at der er tale om store udsving i udgifterne fra sag til sag. Skøn over gennemsnitlige engangsudgifter ved flytning Nybyggeri Ombyggede lokaler Eksisterende lokaler Bygningsstyrelsen anslår, at en gennemsnitlig flytteudgift ved flytning til nybyggeri, skønsmæssigt udgør kr. pr. medarbejder. Bygningsstyrelsen anslår, at en gennemsnitlig flytteudgift ved flytning til ombyggede lokaler, skønsmæssigt udgør kr. pr. medarbejder. Bygningsstyrelsen anslår, at en gennemsnitlig flytteudgift ved flytning til eksisterende lokaler, skønsmæssig udgør kr. pr. medarbejder. 22 // DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING // BYGNINGSSTYRELSEN

23 Links, hvis du vil vide mere Ydelser til kunder i Private lejemål Faser og Roller i Byggeprojekter Vejledning for administration af den statslige huslejeordning Sikker drift og unik værdiskabelse, Bygningsstyrelsens stratregi 2014 Effektive kontorer, eksempelsamling Innovative energiløsninger i statens bygninger Udgivet af Bygningsstyrelsen September 2014 ISBN ISBN elektronisk

24 Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby T

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017

Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat. Strategi 1.0 // 2012-2017 Bygningsstyrelsen - det foretrukne valg for kunder og stat Strategi 1.0 // 2012-2017 Slotsholmsgade 12 Forord Det er Bygningsstyrelsens hoved opgave at stille lokaler og kontor- og forskningsmiljøer af

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere