DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010"

Transkript

1 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010

2 2

3 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5 drift OG VEDLIGEHOLD 6 ombygning, MODERNISERING OG ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅLET 7 ENERGIINVESTERINGER 8 GODE RÅD OM FLYTNING Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Ejer- og lejerforpligtelser i statsejendomme Oversigt over finansiering af ejendomsrelaterede driftsudgifter Begreber og eksempler Eksempler på byggeprojekter Likviditetsstyring i byggeprojekter 3

4 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen, Februar 2010 Forsidefoto: Torben Eskerod Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Slots- og Ejendomsstyrelsen Løngangsstræde København K Telefon ISBN: Elektronisk publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside:

5 Indledning 1 Denne publikation præsenterer hovedlinjerne i den statslige huslejeordning (herefter benævnt huslejeordningen) og Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) administration af ordningen. Publikationen henvender sig til medarbejdere og ledere i statsinstitutioner med behov for et uddybende kendskab til huslejeordningen. Den gennemgår de overordnede rammebetingelser for lokalisering og administration af lejemål inden for huslejeordningen. Herudover gennemgås de finansierings- og regnskabsmæssige principper, som regulerer den enkelte brugerinstitutions muligheder og begrænsninger. Selve regelsættet for ordningen er fastlagt i Vejledning for administration af den statslige huslejeordning, som blev udgivet i juni Vejledningen kan findes på Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har ved indførsel af huslejeordningen fået overdraget en lang række statslige ejendomme til administration. SES og UBST varetager på statens vegne ejerskabet af og udlejning af de statslige ejendomme til de statslige brugere. SES ejer og administrerer hovedsagligt kontor- og arkivejendomme, retsbygninger samt politiejendomme. UBST ejer og administrerer hovedsageligt ejendomme til brug for undervisning, forskning o.l. SES har endvidere mulighed for at leje lokaler af private udlejere, som via en brugeraftale udlejes til en statslig brugerinstitution. Publikationen er tilgængelig på Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside Ved ændringer i huslejeordningens regelsæt bliver publikationen opdateret på hjemmesiden. 1

6 Lokalisering af de statslige institutioner SES som lokaleleverandør Institutioner i centraladministrationen, som er lokaliseret i hovedstadsområdet (de tidligere Københavns,Frederiksborg og Roskilde amter samt København og Frederiksberg kommuner), skal benytte SES som lokaleleverandør. Alle øvrige statsinstitutioner i hele landet skal benytte SES som lokaleleverandør, hvad angår indgåelse af private lejemål. Som lokaleleverandør forestår SES markedsafdækningen, forhandling af lejekontrakten og den efterfølgende administration af lejemålet. 2.2 Fremskaffelse af lokaler SES har tre grundlæggende metoder, til at tilvejebringe lejemål til de statslige institutioner: 1. Lejemål i ejendomme som staten ejer (statsejendomme). Det kan være i eksisterende statsejendomme, i et statsligt nybyggeri eller ved et statsligt tilkøb af en ny ejendom. 2. Lejemål tilvejebragt gennem lejede lokaler hos en privat udlejer. 3. Lejemål tilvejebragt via et Offentlig-Privat Partnerskab(OPP). Offentlig-Privat Partnerskab er en ny form for udlicitering af offentlige bygge- og anlægsopgaver, hvor byggeri, finansiering og løbende drift og vedligehold tænkes sammen i ét og samme udbud af et projekt. I OPP-projekter bestiller det offentlige en privat leverandør til ikke blot at gennemføre et byggeprojekt men også efterfølgende at drive og vedligeholde byggeriet. Aftaleformen indebærer, at den private part bliver bygherre og ejer af byggeriet. I denne publikation er der fokus på lejemål i statsejendomme og lejemål i private lejemål. Publikationen SES ydelser til kunder i private kontorlejemål, indeholder en uddybende beskrivelse af Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private lejemål. Publikationen kan downloades på Der henvises til for uddybende information om OPP-projekter. 2

7 Administration af huslejeordningen 3 SES s administration af huslejeordningen omfatter rådgivning og bistand til de statslige institutioner i lokaliseringsspørgsmål, administration, teknisk drift og vedligeholdelse af statsejendommene, og opgaven som den statslige kontraktinstitution i de tilfælde, hvor kontorlokaler lejes af en privat udlejer. Fremskaffelse af lokaler SES rådgiver statsinstitutioner, som har behov for nye lokaler. Herudover forestår SES eventuel markedsafdækning og forhandling af lejekontrakt med en privat udlejer. Kunderådgivning Udover den konkrete fremskaffelse af lokaler fungerer SES som institutionernes sparringspartner i forhold, der vedrører indretningen af funktionelle og fleksible kontorløsninger. Forud for fremskaffelse af nye lokaler indgår SES i dialog med kunden om at afklare lokalebehovet, og på baggrund heraf afdækkes mulighederne med henblik på at finde egnede lokaler, som opfylder kundens lokalebehov. SES rådgiver i den forbindelse kunden om modernisering og istandsættelse af lejemålet. Hver institution har en kunderådgiver i SES, som er institutionens faste kontaktperson. SES kunderådgivere er som udgangspunkt fast tilknyttet til de forskellige ministerområder og underliggende styrelser og institutioner. Kunderådgiveren er til rådighed for proaktivt at drøfte aktuelle problemstillinger, status og eventuelle planer for videreudvikling og tilpasning af de pågældende ministeriers og institutioners lokaleforhold. Administration SES administrerer som udlejer i statsejendomme og administrator af private lejemål lejemålet for den enkelte statsinstitution. SES administrerer og kontrollerer forbrugsregnskaber og driftsregnskaber, betaling af skatter og afgifter samt betaling og afregning af forbrugsudgifter. Drift Endelig varetager SES drift og udvendigt vedligehold samt fornyelse af basisinstallationer i alle statsejendomme i huslejeordningen. Der er tilknyttet en daglig kontaktperson til den enkelte ejendom, som er ansvarlig for den daglige drift af ejendommen. 3

8 Kontrakt og husleje Indgåelse af kontrakter Kontraktforhold ved indgåelse af lejemål i statsejendomme er standardiseret med ensartede vilkår for alle statsinstitutioner. SES har en målsætning om at sikre en tilsvarende ensartethed for indgåelse af lejemål i private lejemål. Der er sket en standardisering, som anvendes ved indgåelse af nye lejemål i private lejemål. For eksisterende lejemål i private lejemål sker der en successiv opdatering af alle eksisterende kontrakter. Kontraktforhold i private lejemål Ved indgåelse af aftaler om leje af lokaler i et privat lejemål, udfærdiges en brugeraftale mellem SES og den statslige bruger, som anvender lokalerne. Brugeraftalen afspejler de underliggende kontraktvilkår. Vilkårene i kontrakter med private udlejere beror på den konkrete forhandlingssituation og dermed SES mulige aftaler med udlejer. Med henblik på at sikre, at lejere i private lejemål opnår sammenlignelige gunstige og velbeskrevne vilkår har SES udarbejdet en standardkontrakt, som SES tilstræber at bruge i alle nye aftaler med private udlejere. SES indgår kun lejeaftaler med private udlejere efter, at brugerinstitutionen har accepteret lejekontraktens og dermed brugeraftalens vilkår. Kontraktforhold i statsejendomme Lejers rolle er beskrevet i den lejekontrakt, som lejer indgår med SES. Herudover er forholdet reguleret i vejledningen om huslejeordningen. I øvrigt følger lejekontraktens vilkår erhvervslejelovens bestemmelser, dog med enkelte undtagelser som beskrives i kontrakten. Der gælder for lejemål i statsejendomme en række gunstige standardvilkår. Figur 4.1 viser de særlige gunstige vilkår, som gælder kontrakter i statsejendomme. Figur 4.1 Lejekontrakter i statsejendomme Kontrakter i statsejendomme har flg. særlige gunstige vilkår 6 måneders opsigelse ingen bindingsperiode til lejemålet (= uopsigelighedsperiode), dog kan dette aftales i forbindelse med moderniseringsarbejder ingen depositumbetaling ingen binding til lejemålet ved ændringer i den statslige organisering og struktur automatisk markedslejeprøvning hvert 4. år, som sikrer korrekt leje lejeregulering med årlig indeksering som matcher statens øvrige reguleringer af budgetter fastlagt fordeling af vedligeholdelsesforpligtelser for indvendigt og udvendigt vedligehold mulighed for opsigelse af genudlejelige enheder (partiel opsigelse), så lejemålet kan tilpasses. 4

9 4.2 Fastsættelse og regulering af husleje Huslejen i statslige lejemål er baseret på en markedslejevurdering, mens fastsættelse af huslejen i private lejemål afhænger af den lejeaftale, som indgås med den private udlejer. Fastsættelse og regulering af husleje i statsejendomme Huslejen i de enkelte statsejendomme og disses lejemål fastsættes og reguleres hvert 4. år af vurderingskyndige mæglere og afspejler markedslejeniveauet for den pågældende ejendom i forhold til stand, beliggenhed mv. Det vil betyde, at jo mere centralt placeret og attraktiv en ejendom og dermed lejemålet er, desto højere husleje. Den enkelte institutions husleje dækker følgende elementer: - Kapitalomkostninger, dvs. SES omkostninger til rentebetaling af ejendommens belåning - Udgifter til udvendig vedligeholdelse af ejendommen - Bygningsforsikring af ejendommen - Administration af ejendommen Yderligere opkræves driftsudgifter som lejers andel af drift. Betaling for lejers andel af drift fastsættes i forbindelse med markedslejevurderingen og tilpasses løbende det faktiske forbrug. Opkrævningen af lejers andel af drift dækker opgaver, som SES varetager på vegne af lejeren. Lejers andel af drift er nærmere beskrevet i afsnit 5.1. Herudover opkræves skatter og afgifter særskilt. Ved overførsel af en ejendom til huslejeordningen overtager (køber) SES ejendommen til den bogførte værdi i den afgivende institutions regnskab og optager gæld svarende til værdien. Efterfølgende gennemføres en værdiregulering på baggrund af den aktuelle markedslejeværdi ved overtagelsen. Den vurderingskyndige anfører i vurderingsrapporten, hvis der er et vedligeholdelsesefterslæb på ejendommen, som medfører behov for genopretning af ejendommen. Markedslejevurderingen baserer sig på ejendommen og lejemålet, som det fremstår efter en eventuel genopretning. Gennemføres der på baggrund af ønske fra lejeren en modernisering af lejemålet, opkræves et huslejetillæg, og der udarbejdes et tillæg til lejekontrakten. Huslejelejetillægget opkræves som udgangspunkt i en periode svarende til maksimalt den markedslejeperiode, hvori huslejetillægget træder i kraft samt den følgende markedslejeperiode, dvs. maksimalt 8 år og minimum 4 år. Herefter bortfalder huslejetillægget og erstattes af den nye markedslejevurdering. Så længe huslejetillægget er gældende vil lejemålet blive vurderet som om, moderniseringen ikke var gennemført. Mægleren bedømmer alene om basislejen svarer til markedsniveauet og hertil lægges efterfølgende huslejetillægget. Den nye basisleje og det gældende huslejetillæg udgør tilsammen den samlede leje, som institutionen skal betale. Når huslejetillægget ikke længere er gældende, og der foretages markedslejevurdering, vil mægleren vurdere lejemålet, som det fremstår med forbedringen. Markedslejen, som mægleren fastsætter herefter, er den nye samlede basisleje. Der kan dog undtagelsesvis være behov for at aftale en længere varighed af huslejetillægget. Retningslinierne for ombygning, modernisering og istandsættelse af lejemålet beskrives nærmere i kapitel 6. Fastsættelse af huslejen på baggrund af markedslejevurderingen hvert 4. år sikrer, at huslejen svarer til markedslejen og løbende bliver tilpasset konjunkturerne. Når markedslejevurderingen er gennemført, kan det betyde en regulering af lejen, hvis lejeændringen er væsentlig. Lejen reguleres kun, hvis forskellen mellem den nye markedslejevurdering og den gældende leje er 12 pct. eller mere (op eller ned). 5

10 Den procentvise ændring beregnes således: 100 * (den nyvurderede markedsleje gældende leje) Den nyvurderede markedsleje Lejeren modtager oplysning om den ændrede husleje senest d. 1. marts i året før lejeændringen træder i kraft. Udover regulering via markedslejevurdering pristalsreguleres huslejen årligt med pris- og lønudviklingen. Fastsættelse og regulering af husleje i private lejemål Ved leje af lokaler i private lejemål indgår SES en lejeaftale med den private udlejer på de bedst mulige juridiske og økonomiske vilkår, som kan opnås på markedet i forhold til den respektive statslige brugers behov. 4.3 Betaling af husleje Betaling af husleje i statsejendomme Huslejen betales hvert kvartal og består dels af lejebetaling, dels af lejers andel af drift til driftsudgifter samt skatter og afgifter. I de tilfælde hvor lejeren ikke kan afregne forbrugsudgifter direkte til forsyningsselskabet, vil der derudover ske acontoopkrævning. Der bliver årligt forelagt regnskab for forbrugsudgifterne og driftsudgifterne med eventuel regulering i form af merbetaling eller udbetaling af for meget opkrævet. Reguleringer følger lejekontraktens bestemmelser. Betalingen af husleje i private lejemål SES opkræver lejeren efter samme principper som i de statslige lejemål. Samtidigt varetager SES betalingen til den private udlejer. Huslejen reguleres årligt på baggrund af aftalevilkårene, som oftest på baggrund af nettoprisindekset. Herudover kan udlejer såvel som SES kræve lejen markedsreguleret, hvis der er taget højde for dette i lejeaftalen. Udover husleje betaler den statslige bruger forbrug, skatter og afgifter, fælles- eller driftsudgifter, samt et gebyr til SES for administration af ejendommen. 6

11 Drift og vedligehold Drift og vedligehold i statsejendomme En væsentlig snitflade mellem SES som ejer af statsejendommen og institutionen som lejer opstår i snitfladen mellem henholdsvis ejers og lejers vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelse. Huslejeordningens lejekontraktsvilkår følger i al væsentlighed erhvervslejelovens principper. Institutionen varetager som lejer den indvendige vedligeholdelse i form af maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling samt en række elementer i forhold til VVS, køkkeninventar, låse o.l. SES varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af ejendommen. Der vil i enkelte tilfælde skulle udøves konkrete skøn for, hvad der er indvendig og udvendig vedligeholdelse. Disse problemstillinger belyses i det følgende. I bilag 1 er optegnet en liste over, hvordan opgaver og ansvar er fordelt mellem lejer og udlejer i statsejendomme. Bygningssynene, som gennemføres hvert 2. eller 4. år, bruges som grundlag for udarbejdelse af 10 års rullende vedligeholdelsesplaner for de enkelte ejendommes udvendige bygningsvedligehold og vedligehold af tekniske basisinstallationer. I statsejendomme administreres de tekniske driftsopgaver af SES og betales af lejer via lejers andel af drift. Driftsopgaver omfattet af lejers andel af drift er vist i figur 5.1. Betaling for lejers andel af drift fastsættes i forbindelse med markedslejevurderingen og tilpasses løbende det faktiske forbrug. Acontobetaling opkræves kvartalsvis forud. Eventuelt mer- eller mindreforbrug for året afregnes overfor lejerne på grundlag af et årligt regnskab for driftsudgifterne, som fremgår af Ejendomsportalen (www.ses. dk) senest i august måned det efterfølgende år. Via Ejendomsportalen har Slots- og Ejendomsstyrelsens lejere i kontorejendommene mulighed for digital adgang til oplysninger om de ejendomme, de har til huse i. Figur 5.1 Lejers andel af drift, betalt af lejer og administreret af SES 1. Renholdelse af udvendige fællesarealer, herunder snerydning, glatførebekæmpelse og havedrift. 2. Løn til ejendomstekniker/vicevært. 3. Drift og vedligehold af elevatorer, ventilation, varmeanlæg, brandsikringsanlæg, håndslukningsudstyr, samt øvrige tekniske basisinstallationer. 4. Leje af teknikrum 5. Udskiftning og fornyelse af større tekniske basisinstallationer(henlæggelser). 5.2 Drift og vedligehold i private lejemål SES opkræver den enkelte lejers betaling for udgifter i henhold til lejekontrakten med den private udlejer. SES modtager, kontrollerer og afregner opkrævninger fra udlejer, og SES gennemgår regnskabsopgørelserne, som modtages årligt. Desuden afklarer SES evt. spørgsmål til regnskaberne hos udlejer og foretager lovregulerede indsigelser, hvis dette er nødvendigt. I det omfang en lejekontrakt med en privat udlejer indeholder aftale om betaling udover lejen af driftsog/eller ejendomsudgifter, varmeregnskab mv., administrerer SES dette i forhold til den private udlejer. 7

12 Modernisering og 6 istandsættelse af lejemålet 6.1 Modernisering af lejemål i statsejendomme Med begrebet modernisering forstås bygnings- og lokalemæssige forbedringer af en ejendom eller lokaler. For institutionen vil modernisering af lejemålet og de deraf afledte bygningsændringer kunne lånefinansieres inden for huslejeordningens rammer mod en huslejeforhøjelse, når SES vurderer, at forbedringsinvesteringerne vil forøge ejendommens markedsværdi. Ønsker lejer at gennemføre et ombygningsprojekt, som ikke skønnes at medføre en merværdi på markedet for bygningen eller lokalerne, kan dette i udgangspunktet ikke lånefinansieres under huslejeordningen mod en øget husleje. Sådanne projekter finansieres over institutionens egen låneramme, men skal godkendes af SES som ejer af ejendommen. For eksempel forøger et almindeligt serverrum bygningens værdi, idet serverrum er en typisk installation på kontorlejemarkedet og vil give bygningen merværdi, som kan bruges af andre fremtidige lejere. Derfor vil et almindeligt serverrum kunne lånefinansieres inden for huslejeordningen mod en forøgelse af huslejen. Modsat vil andre serverrum fx specielle serverrum til afvikling af særlige store it-servere ikke kunne finansieres via huslejen. Institutionen må selv foretage investeringen over eget regnskab og dermed afskrive på den over en årrække. Projekter, der gennemføres af lejeren selv efter forudgående aftale med udlejeren, indebærer, at lejer får et juridisk aktiv, der er integreret i udlejeres bygning, idet lejer typisk afskriver på aktivet i lejers regnskab. Ved fraflytning vil lejer have retableringspligt for sådanne bygningsinstallationer. Finansieringen af ombygningsprojekter beror således på et skøn om genanvendelsesmuligheden af det nye bygningsgode i forhold til det aktuelle marked for kontorlokaler. Investeringer i energibesparelser kan finansieres inden for huslejeordningen, såfremt investeringen vurderes at være rentabel. Energiprojekter beskrives nærmere i afsnit 7. Finansiering via huslejeordningen Investeringen finansieres af SES via låneoptagelse, og ved at lejer over huslejen betaler et huslejetillæg. Aftalen formaliseres kontraktmæssigt ved et tillæg til den eksisterende lejekontrakt. Alternativt indgås en ny kontrakt. Lejeren kan ikke vælge at betale moderniseringen kontant. Det skyldes, at aktivet (ejendommen) nu er vokset i værdi. Det skal opføres korrekt i ejerens regnskab og dermed opskrive ejerens balance. Der kan dog helt undtagelsesvist være sager, hvor det, på baggrund af en konkret vurdering, kan anses for hensigtsmæssigt at finansiere en del af moderniseringssagen med et kontant bidrag fra kunden. Sådanne projekter vil skulle forelægges Finansministeriets Departement til godkendelse. Figur 6.1 illustrerer det grundlæggende princip for finansiering af moderniseringsprojekter indenfor huslejeordningen. Gennemførelse SES er bygherre og har ansvaret for moderniseringsopgaver finansieret via huslejeordningen. Moderniseringsopgaven igangsættes først efter at lejer har godkendt vilkår og huslejeestimat, idet det vil medføre en huslejestigning for lejeren. Ejeren ejer moderniseringen Bygningsejeren ejer de byggearbejder, som udspringer af moderniseringen, og som dermed optræder som et forøget aktiv i ejerens regnskab. Lejeren betaler for moderniseringen via et huslejetillæg og siden som en del af markedslejen. 8

13 Figur 6.1 Finansiering af moderniseringer/energiinvesteringer i statsejendomme under huslejeordningen Nej Energiinvesteringen kan ikke lånefinansieres inden for huslejeordningen Energioptimering Ja Ønske om modernisering/ energioptimering Kan der gennemføres rentable energiinvesteringer? Moderniseringen/energiinvesteringen kan lånefinansieres inden for huslejeordningen Modernisering Ja Forøger moderniseringen ejendommens værdi? Nej Moderniseringen kan ikke lånefinansieres inden for huslejeordningen 9

14 Regnskabsmæssig påvirkning Figur 6.2. viser den regnskabsmæssige påvirkning i lejer og udlejers regnskab ved gennemførsel af en lånefinansieret moderniseringssag. Figur 6.3. viser den regnskabsmæssige påvirkning ved gennemførsel af særindretninger og installationer. Bilag 3 indeholder en uddybende liste med eksempler på særindretninger og -installationer. Samfinansiering Særindretninger og særlige installationer, som finansieres af lejeren, kan ofte med fordel gennemføres samtidigt med, at SES gennemfører en modernisering af ejendommen, eksempelvis ved indflytning i et nyt lejemål. Derved opstår et fællesprojekt med samfinansiering. Ved samfinansiering gennemføres et fælles byggeprojekt, hvor en specifik del af projektet finansieres via institutionens egen låneramme eller eventuelt drift. Figur 6.2 Modernisering Modernisering Set fra lejer Set fra SES SES gennemfører og finansierer byggearbejder til modernisering af lejemålet. Lejer betaler huslejeindtægt over driftsregnskabet Figur 6.3 Særindretninger og -installationer Lejers særindretninger og særinstallationer Set fra lejer Set fra SES Lejer udfører særindretningen og / eller særinstallation SES medtager lejers særindretning og evt. særinstallation i moderniseringssagen Udgifterne bogføres i lejers driftsregnskab. Hvis der er tale om en investering, finansieres særinstallationen af lejers låneramme. SES lægger ud og opkræver lejer kontant. Udgifterne bogføres i lejers driftsregnskab Hvis der er tale om en investering, finansieres særinstallationen af lejers låneramme Resultatopgørelsen påvirkes af en forhøjelse af huslejeindtægten, samtidig med at resultatopgørelsen påvirkes af øgede renteudgifter som følge af øget låneoptagelse til moderniseringsopgaven. Balancen påvirkes desuden af en opskrivning af anlægsværdien, svarende til værdien af moderniseringsopgaven samt opskrivning af den langfristede gæld med samme beløb. Ingen påvirkning i SES regnskab. SES udlæg (tilgodehavende) udlignes ved opkrævning hos lejer. Overheadomkostninger i form af rådgiverhonorar, stillads, byggeplads, vinterforanstaltninger o.l. fordeles efter fordelingsnøgle, oftest relativt på grundlag af den enkeltes entreprisesums andel af den samlede entreprisesum og i øvrigt efter aftale med lejer. Figur 6.3 viser den regnskabsmæssige påvirkning af projekter som omhandler særindretninger og -installationer, som gennemføres af lejer selv eller via samfinansiering med anden modernisering i ejendommen, der gennemføres af SES. I sjældne tilfælde indgår vedligeholdelsesprojekter i samfinanseringsprojekter. 10

15 6.2 Modernisering af lejemål i private lejemål I forbindelse med nylokalisering i et privat lejemål vil statsinstitutionen ofte have behov for at modernisere lejemålet, så det imødekommer institutionens særlige behov. Sådanne krav til indretning vil oftest være del af forhandlingen mellem SES og den private udlejer, og finansieringen af investeringen vil være indeholdt i lejen og typisk afspejle sig i en uopsigelighedsperiode. Ønsker den statslige institution at modernisere i løbet af lejemålets løbetid kan SES ikke, som for kunder i statsejendomme, finansiere ombygninger i private lejemål. Finansieringen af investeringen vil typisk åbne en ny forhandlingssituation mellem SES og udlejer, hvor lejemålets samlede økonomi er til forhandling. 6.3 Moderniseringscase Sportsstyrelsen I boksen til højre beskrives et typisk eksempel på en moderniseringssags trinmæssige gennemførelse. Fiktivt eksempel på en moderniseringssag Sportsstyrelsen Sportsstyrelsen har fået nye arbejdsopgaver og skal derfor skaffe plads til yderligere 40 medarbejdere. Efter at SES har analyseret alternative løsninger, er det besluttet, at der skal ske en ombygning af det nuværende lejemål, som er beliggende i en af SES statsejendomme. SES er som ejer af ejendommen bygherre på opgaven. SES indgår derfor aftale med en bygherrerådgiver, som tilknyttes opgaven. SES anmoder indledningsvis Sportsstyrelsen om accept af afholdelse af udgifter til rådgiverhonorar. Hvis byggesagen standser pga. forhold i Sportsstyrelsen, betaler/ refunderer Sportsstyrelsen afholdte udgifter til rådgiveren kontant. Gennemføres projektet som forudsat, indgår rådgiverhonoraret i byggesummen. Rådgiverhonoraret indgår derfor i beregningen af det tillæg til huslejen, som Sportsstyrelsen skal betale for ombygningen. Sportsstyrelsen og SES formulerer i samarbejde med rådgiver indretnings- og ændringsønskerne til lejemålet typisk i form af et byggeprogram. Dette danner grundlag for senere at udarbejde projekt- og udbudsmateriale. grundlag den forbedringsleje/huslejestigning, som Sportsstyrelsen skal betale for at få gennemført investeringen, og SES fremsætter et finansieringstilbud. Sportsstyrelsen accepterer betaling af forbedringslejen/huslejestigningen samt øvrige vilkår tilknyttet finansieringstilbuddet. Herefter kan sagen fortsætte og bevilges internt i SES. Hvis byggesagen standser pga. forhold i Sportsstyrelsen, betaler/refunderer Sportsstyrelsen afholdte udgifter til rådgiveren kontant. Gennemføres projektet som forudsat, indgår rådgiverhonoraret i byggesummen. Efter gennemførelse af projektering og udbud fastlægges forbedringslejen/huslejestigningen endeligt. Efter Sportsstyrelsens accept af huslejestigningen kan en bevilling i SES revideres til det endelige budget og ombygningsarbejdet kan igangsættes. Hvis investeringsudgiften er over 50 mio. kr. skal sagen via et aktstykke forelægges Finansudvalget. I så fald foretages udbuddet betinget af Finansudvalgets godkendelse. Efter tilbudsindhentning forelægges sagen ved aktstykke til godkendelse i Finansudvalget. Drøftelser, beslutninger og kommunikation organiseres i brugergrupper og styregruppe med involvering af Sportsstyrelsen og med deltagelse af rådgiver, SES og i udførelsesfasen ligeledes entreprenører. Efter byggeprogramfasen og Sportsstyrelsens godkendelse af byggeprogrammet, opstiller SES bygherrerådgiver et budgetoverslag og en tidsplan. SES beregner på dette foreløbige Når byggesagen er afsluttet, bliver de ombyggede lokaler afleveret til Sportsstyrelsen. Forbedringslejen/huslejestigningen træder i kraft umiddelbart derefter, typisk til den 1. i næste måned. Kontraktmæssigt udarbejdes der et tillæg til lejekontrakten, som fastsætter ikrafttrædelsesdag og angiver evt. øvrige vilkår for den gennemførte forbedring, jf. det fremsatte finansieringstilbud. 11

16 Istandsættelse af lejemål Istandsættelse ved indflytning i statsejendom Ved indflytning i et lejemål i en ejendom ejet af SES aftales lejemålets stand ved overtagelse. Lejemålet skal i henhold til standardlejekontrakten afleveres i vel vedligeholdt stand. Dog ikke i bedre stand end ved overtagelsen. Dette beskrives i lejekontrakten ved kontraktindgåelse. I henhold til ambitionen om standardisering udfører og betaler SES dog ofte efter aftale med den nye lejer den generelle istandsættelse af lejemålet før indflytning. Det vil sige, at der typisk foretages maling af alle overflader (lofter, vægge, paneler, døre o.l.), polering, afslibning af gulve, evt. nyt tæppe eller linoleumsbelægning, grundig rengøring, afkalkning af armaturer, evt. udskiftning af lyskilder o.l. Derudover foretages kontrol af, at alle tekniske installationer fungerer, evt. efter nødvendig reparation. Omfanget af istandsættelsen og dermed lokalernes stand ved lejers overtagelse af lejemålet skrives ind i lejekontrakten, og lejer skal ved fraflytning aflevere lokalerne i samme stand som ved overtagelsen. Ønsker lejer efter aftale selv at betale istandsættelsen skal lokalerne også afleveres i samme stand som ved overtagelsen, dvs. oftest som lokalerne stod efter fraflytning af den forrige lejer. Lokalernes stand ved overtagelsen beskrives i lejekontrakten, evt. i form af et bilag til kontrakten. Lejeren har i SES standardlejekontrakter forpligtelsen til at vedligeholde lejemålet indvendigt. Omfanget heraf er nærmere beskrevet i lejekontraktmanualen, der er udleveret som bilag til lejekontrakten. Istandsættelse ved fraflytning fra statsejendom Ved fraflytning skal lejer have overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, og lejemålet skal fremstå i den kontraktmæssigt aftalte vedligeholdelsesstand. For konstatering heraf gennemfører SES efter lejers tømning og rengøring af lejemålet sammen med lejer et fraflytningssyn, hvor forskellen mellem den stand, hvori lejemålet fremstår og den stand, hvori det kontraktmæssigt burde fremstå, prissættes. Ofte kan der medvirke håndværkere (fx maler og gulvfirma), som lejer har ret til at vælge, og som prissætter de registrerede mangler i lokalernes stand. Hertil kommer evt. andre mangler samt evt. retableringspligt for nedtagning af lejers særinstallationer og udbedring af følgeskader forbundet hermed. Efter gennemført fraflytningssyn opgør SES det samlede beløb, som en istandsættelse til den kontraktmæssige stand ville koste at få udført, evt. baseret på håndværkertilbud. SES opkræver derefter lejer det opgjorte beløb til kontant indbetaling. Faktureringen foretages, uanset om SES umiddelbart afholder udgifter til istandsættelse af lejemålet eller ej. Det fakturerede beløb indtægtsføres i SES driftsregnskab, ligesom eventuelle udgifter til istandsættelse af lejemålet udgiftsføres i SES driftsregnskab. Figur 6.4 Finansiering af istandsættelseskrav ved fraflytning fra statsejendomme Istandsættelse af lejemål ved fraflytning Set fra lejer Set fra SES Lejer ønsker selv at forestå istandsættelsen ved egne håndværkere Lejer ønsker at betale SES for istandsættelsen Udgift til istandsættelse betales over driftsresultat Betaling til SES for istandsættelse betales over driftsresultat Ingen økonomisk påvirkning Indbetaling til istandsættelse regnskabsføres på balancen som en hensættelse til istandsættelse. Konkrete udgifter finansieres ved træk på hensættelsen. Eventuelt nettooverskud indtægtsføres over driften ved byggesagens afslutning.

17 Lejer kan dog i henhold til den statslige standardlejekontrakt vælge selv at istandsætte lejemålet, idet dette dog skal være sket inden ophørsdatoen for lejemålet. Sker det, skal der desuagtet gennemføres fraflytningssyn, og evt. mangler i lokalernes stand registreres og prissættes og beløbet opkræves kontant hos lejer. Istandsættelse ved indflytning i private lejemål Udlejer vil oftest sørge for istandsættelse af lejemålet, så lejer som minimum overtager lejemålet nymalet og med velvedligeholdte gulve. Afhængig af udlejers investeringer i lejemålet vil lejemålet skulle afleveres i samme stand ved fraflytning. Dette vil fremgå af kontrakten. Istandsættelsen vil være et af forhandlingsparametrene i forhold til udlejer, og SES tilstræber her, at alle lejemål overtages nymalede og med ny gulvbelægning m.m. Som konsekvens heraf skal lejemålet også ved fraflytning afleveres i samme stand, medmindre andet aftales. Istandsættelse ved fraflytning fra private lejemål Ved fraflytning skal lejer have overholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, og lejemålet skal fremstå i den vedligeholdelsesstand, som blev aftalt i kontrakten. For at vurdere dette gennemfører SES sammen med den statslige lejer og den private udlejer et fraflytningssyn, hvor istandsættelsesarbejderne prissættes. Hertil kommer arbejder i forbindelse med evt. retablering af lejers særinstallationer. I lejekontraktvilkårene prøver SES ofte at opnå en aftale om, at lejer betaler for istandsættelse ved fraflytning, således at den statslige lejer ikke rent praktisk skal sætte lejemålet i stand ved fraflytning. 6.5 Genopretning af en statsejendom med et vedligeholdelsesefterslæb Når Slots- og Ejendomsstyrelsen overtager ejendomme fra andre statsinstitutioner til indgåelse i huslejeordningen, foretager en ejendomsmægler en markedsleje - og handelsværdivurdering af ejendommen. for at optage yderligere lån op til den værdi, som mægleren har ansat ejendommen til efter genopretning. Lejer betaler fra første dag det huslejebeløb, som er fastsat som markedsleje efter foretaget genopretning. Medfører genopretningsarbejdet en begrænsning i ejendommens funktionalitet, kan der ske en reduktion af huslejen i den periode, hvor genopretning gennemføres. SES finansierer disse byggeopgaver til genopretning gennem låneoptagelse. Finansieringen af genopretning vedrører således principielt ikke lejer, da det alene drejer sig om at bringe ejendommen op til den stand, som lejer med rette kan forvente, og som matcher lejeniveauet. Lejeren inddrages i nødvendigt omfang i planlægning og tilrettelæggelsen af byggearbejderne. Udlejer har som udgangspunkt forpligtelse til vedligeholdelse af lejemålet. Den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse vil dog som oftest blive pålagt lejer. Ansvarsfordeling vil fremgå af kontrakten. Den vurderingskyndige anfører i vurderingsrapporten, hvis der er et vedligeholdelsesefterslæb på ejendommen. Ud fra dette fastsættes markedsleje- og handelsværdien af ejendommen, som om ejendommen var genoprettet. Der fradrages/ ansættes et beløb til den nødvendige genopretning af ejendommen. SES bogfører ejendommen til den lave ikke-genoprettede værdi og med en mulighed 13

18 En genopretningssag finansieres i SES over en byggekredit. Ved byggeriets afslutning indfries byggekreditten, og der optages langfristet gæld jf. huslejevejledningens regler. Eventuelle merudgifter konteres som tab på driften. Figur 6.6 illustrerer den regnskabsmæssige påvirkning i SES s regnskab ved to genopretningssager. I SES påvirkes resultatopgørelsen af øgede renteomkostninger som følge af låneoptagelse til moderniseringsopgaven. Balancen påvirkes desuden af en opskrivning af ejendomsværdien samt øget gæld. 6.6 Håndtering af likviditet ved byggesager Gennemførelsen af byggesager rummer også et aspekt omkring håndtering af likviditeten. Dette gælder for byggeprojekter, som SES gennemfører inden for huslejeordningen eller hvis lejerne selv gennemfører byggeprojekter i forbindelse med indretning af særlige installationer i bygningen. Håndteringen af likviditet ved byggesager er gennemgået i bilag 5 om likviditetsstyring. Figur 6.5 Genopretning Genopretning Set fra lejer Set fra SES Udgifter inden for rammen til genopretning Mer- eller mindreudgifter ift. rammen for genopretning Ingen påvirkning Lejer betaler fra første dag husleje svarende til markedsleje for ejendommen, når den er genoprettet Ingen påvirkning, jf. ovenfor Figur 6.6 Regnskabsmæssig påvirkning for ejer af genopretningssager Eksempel 1: Genopretningssag ved afslutning Budget 1,3 mio. kr. Forbrug 1,1 mio. kr. Difference 0,2 mio. kr. Resultatopgørelsen påvirkes af øgede renteudgifter som følge af øget låneoptagelse til genopretningen. Balancen påvirkes desuden af en opskrivning af anlægsværdien, svarende til værdien af genopretningsopgaven samt opskrivning af den langfristede gæld med samme beløb. Såfremt genopretningsrammen ikke kan finansiere projektet, budgetterer SES den resterende del som vedligehold, hvorved der er tale om en samfinansieringssag. Eventuelle merudgifter i forhold til genopretningssagen, tages som tab i SES driftsregnskab. Der kan ikke forekomme gevinst, idet lån skal svare til byggesagens faktiske udgifter, dog maksimalt den låneramme, som er fastsat i vurderingsrapporten. Eksempel 2: Genopretningssag ved afslutning Budget 1,3 mio. kr. Forbrug 1,4 mio. kr. Difference - 0,1 mio. kr. Differencen på 0,2 mio. kr. konteres ikke på driften, da det er et mindreforbrug. Ejendommens værdi forøges med 1,1 mio. kr. og der hjemtages kun langsigtet lån svarende til faktisk forbrug for 1,1 mio. kr. Differencen på - 0,1 mio. kr. konteres på driften som tab, da det er et merforbrug. Ejendommens værdi forøges med 1,3 mio. kr. og der hjemtages byggekredit for 1,3 mio. kr. 14

19 Energiinvesteringer 7 Det fremgår af cirkulære om energieffektivisering af statens institutioner, at statslige institutioner og bygningsejere skal gennemføre rentable energiinvesteringer. I nedenstående figur 7.1 er de typiske former for energiinvesteringer anført, samt hvem der har ansvaret for at udføre og finansiere investeringerne. Figur 7.1 Typiske energiinvesteringer Typer af investeringer Eksempler på tiltag Rentabilitet Udfører Finansiering - hovedregel I. El (sær) installationer Belysning, tidsstyring, bevægelsesfølere mv. Mindre investeringer typisk med tilbagebetalingstid på op til 5 år. Lejer Lejer finansierer 100 pct. af el-udgifter til særinstallationer ved egne driftsmidler eller egen låneramme II. Tekniske basisinstallationer Varmesystemer, ventilation, elevatorer mv. Mindre investeringer typisk med kort tilbagebetalingstid SES Lejer finansierer 100 pct. af udgifter til tekniske basisinstallationer over lejers andel af drift (henlæggelser) III. Efterisolering af klimaskærm Efterisolering af tag, facader, kælder, udskiftning til energivinduer forsatsruder mv. Større investeringer med lang tilbage betalingstid, der typisk kun er rentable samtidig med vedligehold eller genopretning. SES Gennemføres efter samme principper som en moderniserings sag. SES lånefinansierer mod samtidig huslejetillæg i 4-8 år på 5 pct. af energiinvesteringen. Investeringen forudsætter, at lejer accepterer huslejetillægget Ad I El-installationer Investeringer i energibesparelse relateret til ikkebygningsrelaterede el-installationer finansieres og gennemføres af lejer. Det er typisk mere energieffektiv belysning (sparepærer mv.), tidsstyring af elektriske anlæg og lys, bevægelsesfølere mv. Ad II. Tekniske basisinstallationer Investeringer i energibesparelser i tekniske basisinstallationer udføres af bygningsejer, men finansieres som hovedregel ved de midler, lejer betaler til drift af ejendommen. Investeringerne er typisk udskiftning af pumper, optimering af ventilationssystemer, isolering af varmerør mv. Ad III. Efterisolering af klimaskærm Investeringer i efterisolering af klimaskærm, energieffektive vinduer og alternative energikilder udføres af bygningsejer. Som bygningsejer skal SES vurdere potentialet for energibesparelser i Energimærke eller andre rådgiverrapporter og udpege rentable investeringer. SES beregner et årligt huslejetillæg på grundlag af en fast rente på 5 pct. af investeringen til energitiltag i en periode på 4-8 år. Gennemførelsen af energiinvesteringen forudsætter lejers accept af huslejetillægget. Aftalen formaliseres kontraktmæssigt ved et tillæg til den almindelige lejekontrakt. I almindelige moderniseringssager kræver vejledningen om huslejeordningen, at investeringen er værdiforøgende. I praksis vil energioptimeringssager ofte være samfinansieringssager med investeringer i el-installationer finansieret af lejer, energioptimeringer finansieret som moderniseringssager, almindelige lejerinitierede moderniseringer og samtidige genopretnings- eller vedligeholdelsessager. 15

20 Eksempel på finansiering af energioptimering af SES-ejendom En af SES ejendomme skal renoveres, da den er i dårlig stand. Udgiften til renovering er 6 mio. kr., som skal finansieres af SES. Da renoveringen omfatter udskiftning af tag, renovering af facader og vinduer, er det muligt at udvide renoveringen med efterisolering af tag og facade, udskiftning af vinduerne i stedet for at sætte dem i stand, og optimering af ventilationsanlæg. Udover at der kan opnås betydelige energibesparelser, vil indeklimaet i bygningen blive forbedret og bygningens arkitektoniske kvalitet kan højnes. Merudgiften til de energibesparende tiltag er 4 mio. kr. Ved at gennemføre de energibesparende tiltag forventes en årlig økonomisk besparelse med de nuværende energipriser på kr. Slots- og Ejendomsstyrelsen har i samarbejde med Finansministeriet udviklet en rentabilitetsberegner, som ud fra disse forudsætninger kan beregne rentabiliteten af alle energitiltag. De eneste oplysninger, som er nødvendige, er: Levetid (eksempelvis for hulmursisolering) Årlig besparelse i kroner på investeringen (eksempelvis ved hulmurisolering af en ejendom) Initial investering (udgifterne til at gennemføre hulmursisolering) Rentabilitetsberegneren findes på Investeringen indebærer, at lejer pålægges et årligt huslejetillæg på 5 pct. af 4 mio. kr., svarende til Lejer vil dermed kunne se frem til en årlig nettobesparelse på kr. 7.1 Rentabilitet af energiinvesteringer Udgangspunktet for gennemførelse af energiinvesteringer er, at investeringerne er rentable efter nogle nærmere fastlagte rentabilitetskrav. Rentabiliteten af energiinvesteringer beregnes efter principperne i den vejledning for investeringsbeslutninger, som fremgår af Den Økonomiske Administrative Vejledning (ØAV). Ved alle større investeringer er det nødvendigt at tage højde for en alternativ forrentning med en diskonteringsfaktor, og ved energitiltag er diskonteringsfaktoren sat til 5 pct. Desuden er der nødvendigt at tage højde for, at energipriserne forventes at stige hurtigere end forbrugerpriserne (inflationen) i beregningsformlen. Figur 7.2 Rentabilitetsberegner 16

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen

Forord. Carsten Jarlov Direktør i Bygningsstyrelsen Indhold Bygningsstyrelsen lejer på statens vegne Indgåelse af kontrakt i et privat lejemål Den løbende administration af lejemålet Energioptimering Opsigelse og fraflytning af lejemålet 4 6 8 10 13 Forord

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er, at orientere om byggeforeningens aktiviteter i forhold til foreningens formål overfor foreningens interessenter,

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere