Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde september 2007 Munkebjerg, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle"

Transkript

1 Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst? Danmarks Forskningsbiblioteksforening har haft et turbulent år. Foreningen var i en længere periode (august-december 2006) uden Sekretariat, hvilket naturligvis kunne mærkes både blandt medlemmer, interessefora og bestyrelse. Vi har været nødsaget til at aflyse en 2-dages konference, da hele det arrangerende interesseforum på grund af tids- og arbejdsmæssige problemer trådte tilbage på samme tid, og vi har måttet flytte terminerne for såvel internatmøde som årsmøde grundet sammenfald med andre bibliotekspolitiske eller foreningsmæssige arrangementer. Vi har således ikke helt kunnet leve op til det servicemæssige niveau, som vi gerne ville. Samtidigt med dette har der været stor fokus på sammenlægninger blandt vores mange institutionsmedlemmer og der er sket en del udskiftning på arbejdspladserne, hvor mange af vores trofaste medlemmer nu er på vej over i pensionsalderens behageligheder. Det er derfor særdeles glædeligt, at vi til dette årsmøde kan konstatere, at det fald i medlemmer af foreningen, som igennem flere år har været tydeligt, nu er stoppet. Vi har trods mange udmeldelser faktisk bevaret status quo. Der er kommet lige så mange nye medlemmer og heriblandt mange yngre og nyansatte på forskningsbibliotekerne. Det er meget positivt og giver tro på, at den fokus, som bestyrelsen - trods de ovennævnte hindringer - har haft på medlemshvervning, kan skabe vækst. Vi vil naturligvis fortsætte og øge denne indsats i det kommende år, ikke mindst naturligvis takket været et genetableret og styrket Sekretariat. DF Sekretariatet: Foreningens sekretær Hanne Dahl fratrådte med udgangen af juli 2006 sin stilling for at søge nye udfordringer. Til trods for travlhed på sit nye arbejde påtog Hanne sig at videreføre foreningens bogholderi samt forestå mindre ad hoc opgaver hjemmefra, indtil der var etableret et nyt sekretariat i løbet af efteråret Det er vi naturligvis meget taknemmelige for i bestyrelsen. I løbet af efteråret 2006 arbejdede bestyrelsen på at finde en permanent løsning for foreningens sekretariat sideløbende med, at bestyrelsen selv søgte at løse sekretariatsopgaverne, godt hjulpet af kollegerne i diverse Fora. Bestyrelsen var meget tæt på at afslutte forhandlinger med Danmarks Biblioteksforening om sekretariatsfællesskab, men kort før kontraktindgåelse viste det sig muligt at genoptage samarbejdet med Hanne pr 1. januar 2007 og med mulighed for at etablere Sekretariat i Statsbibliotekets nye magasinbyggeri i Skejby ved Århus. Det er, trods den store velvilje og gode samarbejdsånd hvormed Danmarks Biblioteksforening indgik i vores drøftelser, bestyrelsens opfattelse, at vi med Hanne tilbage i Sekretariatet har fået den mest optimale løsning for vores medlemmer. Det var en vanskelig beslutning at træffe, ikke mindst fordi bestyrelsen selv havde rettet henvendelsen til Danmarks Biblioteksforening om det eventuelle samarbejde og der skal herfra lyde en stor tak til vore kolleger i Danmarks Biblioteksforening for den positive indstilling. Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Sekretariat åbnede igen pr. 1. januar 2007 med adresse på Statsbiblioteket i Skejby. Denne gang er Hanne ansat direkte af Danmarks Forskningsbiblioteksfor- 1

2 ening. Der er ikke længere tale om frikøb, men om en decideret ansættelse med hvad dette medfører af arbejdsgiverforpligtelser. Statsbiblioteket står dog for administrationen af løn og andre formalia. Foreningen er naturligvis Statsbiblioteket tak skyldig for denne store hjælp. Bestyrelsens og Sekretariatets arbejde Bestyrelsen har i beretningsåret afholdt 5 bestyrelsesmøder, heraf 1 konstituerende møde i forbindelse med sidste årsmøde, 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med årets vinterinternatmøde, og 1 bestyrelsesmøde i forbindelse med dette årsmøde. Det er samme antal bestyrelsesmøder som i forrige beretningsår og det er bestyrelsens opfattelse, at mødefrekvensen er passende. En del aktiviteter og politiske sager behandles så vidt muligt pr mail og/eller ved telefonkontakt mellem bestyrelsens medlemmer. Det forekommer optimalt i de givne situationer. De daglige forretninger er videst muligt klaret i et samarbejde mellem Sekretariat og formandskab og/eller kasserer eller i samarbejde mellem Sekretariat og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som har fået tildelt særlige ansvarsområder. Det har fungeret upåklageligt i perioden med etableret Sekretariat, mens det i perioden uden Sekretariat har været nødvendigt at prioritere opgaverne. Sekretariatet yder ud over den daglige sagsbehandling for bestyrelse og forening også back-up og arrangementshjælp for foreningens mange interessefora. Det er klart, at denne service ikke fungerede i hele efteråret, men det er bestyrelsens opfattelse, at der efter reetableringen af Sekretariatet igen er opbygget tillid og samarbejde på højt niveau i foreningen. Redaktøren for DF Revy har deltaget i 4 bestyrelsesmøder i beretningsåret og afgiver i øvrigt løbende status til bestyrelsen. Bestyrelsen er fuldt tilfreds med samarbejdet med redaktøren og redaktionsudvalget. Bestyrelsen har efter bestyrelsesvalget i Roskilde 2006 bestået af repræsentanter fra 6 store universitetsbiblioteker og 1 fakultetsbibliotek. Der er altså ikke længere mindre fag- og forskningsbiblioteker repræsenteret i foreningens bestyrelse. Fra institutionsside har bestyrelsen bestået af 4 biblioteksledere (heraf 1 souschef), mens medarbejderrepræsentationen har bestået af 4 bibliotekarer (heraf 1 afdelingsleder). Det er særdeles problematisk, at rekrutteringen til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse fra medarbejderside er koncentreret omkring bibliotekarer og i nogen grad mellemledere. Foreningen er en faglig forening uden særlige fagforenings- eller uddannelsesmæssige præferencer og bestyrelsen vil derfor gerne opfordre alle personalegrupper til at opstille kandidater til foreningens bestyrelse. Vi vil gerne sikre dynamik og dialog overalt i de danske forskningsbiblioteker. Tilsvarende er det nødvendigt at give og sikre muligheder for medarbejdere (og ledere) fra små fag- og forskningsbiblioteker at deltage i dette vigtige foreningsarbejde. Der ligger mange gode initiativer og inspiration hos medarbejdere og ledere på landets mindre og helt små forskningsbiblioteker. For at sige det helt klart og tydeligt: Danmarks Forskningsbiblioteksforening overlever kun, hvis rekrutteringen til bestyrelsesarbejdet bliver bredere. Fora: Mange af de aktiviteter, som Danmarks Forskningsbiblioteksforening tilbyder sine medlemmer, bygger på arbejdet i de særlige interessefora, som er oprettet indenfor foreningens rammer. Det er særdeles vigtigt for foreningens liv, at der er mulighed for at mødes og opbygge netværk på områder, som er skønnet væsentlige for foreningen og som medlemmerne selv tager hånd om. I beretningsåret har foreningen opereret med 6 sådanne interessefora, som med egne bestyrelser har haft 2

3 fokus på hhv.: Markedsføring og Brugerservice, Brugeruddannelse, Fjernlån, Registrering, Tidsskrifter samt Informationsarkitektur. Forum for Informationsarkitektur blev desværre nedlagt med udgangen af 2006, da hele forumbestyrelsen samlet nedlagde sit virke. Dette skete ikke som en protest men havde baggrund i en ganske lille bestyrelse, som hverken selv eller med hjælp fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse havde formået at finde nye arbejdskræfter. Det er naturligvis dybt beklageligt og en situation, som vi absolut skal undgå at komme i igen, ikke mindst fordi forummet havde en programsat konference, som efterfølgende måtte aflyses med økonomiske konsekvenser til følge. De faglige fora er et særdeles stort aktiv for foreningen og i mange tilfælde er det for nye medarbejdere på forskningsbibliotekerne eller for interesserede kolleger fra andre bibliotekstyper eller offentlige og private arbejdspladser gennem fora arrangementer, at der skabes kendskab til Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Inspiration og netværksdannelse er vigtige elementer i foraenes virke til gavn for såvel foraene selv som for Danmarks Forskningsbiblioteksforening. For at sikre koordineringen mellem de mange aktører og informationen til og fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse afholder bestyrelsen ½-årlige fællesmøder med alle fora. Foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og bestyrelsesmedlem Eli Greve er bestyrelsens kontaktpersoner til foreningens faglige fora og disse to bestyrelsesmedlemmer deltager sammen med foreningens sekretær i de ½-årlige møder med foraene. Under normale omstændigheder forestår foreningens sekretær i samarbejde med foraene det praktiske ved arrangementerne i fora regi. Hjemmeside: Foreningens hjemmeside er fortsat bestyrelsens smertensbarn. Der har været lavet indledende undersøgelser om at overgå til en anden og nemmere redigerbar platform og et mere åbent CMS, bl.a. også med henblik på at skabe fri adgang til artikler og hele numre af DF Revy. Desværre har bestyrelsen ikke i beretningsperioden haft ressourcer til at opprioritere dette arbejde. Skulle der være interesserede blandt foreningens medlemmer, der kan eller vil bidrage med ekspertise på området, vil det være særdeles velset. Det er vort håb, at det lykkes at få gjort noget ved hjemmesiden i det kommende år. DF Revy: DF Revys redaktør Naja Porsild fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus yder fortsat en stor indsats for at holde bladet på det vante høje niveau. Det synes vi lykkes bladet modtages og læses med interesse og fornøjelse. Naja har i beretningsåret haft støtte af en redaktionsgruppe bestående af Bente Lope (Aalborg Universitetsbibliotek) og Gitte Behrends (Statsbiblioteket), som er bestyrelsens repræsentanter i redaktionsgruppen samt Mai Aggerbeck (CVU Vita, Holstebro). Redaktionsgruppen mødes 4 gange om året og som et nyt tiltag er et af disse møder nu indlagt som et 2-dages redaktionsseminar. Det er bestyrelsens indtryk, at arbejdet i redaktionsgruppen fungerer godt, men den vil snarest bl.a. efter ønske fra gruppen selv blive udvidet med et medlem fra Østdanmark, så der sikres en bredere geografisk spredning også i dette arbejde. Grafisk designer Hreinn Gudlaugsson fra Handelshøjskolens Bibliotek i Århus har stået for design og layout af bladet. 3

4 Kulturministeriets Bladpulje yder igen distributionstilskud til DF Revy fra Det gør det muligt fortsat at bevare DF Revy i en papirudgave. Der arbejdes fortsat med etableringen af den elektroniske udgave af DF Revy. På Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hjemmeside kan man i øjeblikket finde alle numre af DF Revy fra (bortset fra seneste nummer) som hele pdf-dokumenter. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere adgang til hver enkelt artikel separat, således at man ikke skal have et helt nummer ad gangen. Open Journal System vil blive brugt som grundlag for e-udgaverne af alle artikler enkeltstående og systemet vil blive hostet af CBS Biblioteket. Det forventes, at alle artikler fra 2004 og fremefter vil være tilgængelige i løbet af vinteren I øjeblikket er der ikke adgang til det seneste nummer af DF Revy ad elektronisk vej, ligesom der ikke er adgang til bladet frit for alle interesserede. Begge dele vil blive imødekommet med ovennævnte digitalisering af de enkelte artikler. Økonomi og medlemsgrundlag: Økonomien i Danmarks Forskningsbiblioteksforening er fortsat sund. Arrangementerne giver pæne overskud og medlemstallet både for institutionelle medlemmer og personlige medlemskaber ser fornuftigt ud. Den faldende tendens i medlemstallet for personlige medlemmer, som har vist sig i de seneste 2-3 år, er tilsyneladende stoppet og institutionsfusionerne har i hvert fald indtil videre ikke forårsaget massive udmeldelser. Der er således grund til en forsigtig optimisme med hensyn til såvel økonomi som medlemsgrundlag. Foreningen har pr 1. august 2007: 589 (590 i 2006) personlige medlemmer (heraf 11 udenlandske). 124 (123 i 2006) institutionelle medlemmer (heraf 1 udenlandsk). 162 (163 i 2006) betalende abonnenter på DF Revy. 67 friabonnenter på DF Revy (samarbejdspartnere, politikere og andre med betydning for foreningens virke). Bestyrelsen har i det forløbne beretningsår haft programsat en ny kontingentstruktur for de institutionelle medlemmer. Det har imidlertid vist sig, at fusioneringerne på en række institutioner er forløbet på en sådan måde, at der næppe vil være behov for en gennemgribende ændring af strukturen og der lægges derfor op til mindre justeringer gældende for Der foreslås en generel 5 % stigning i kontingent for alle institutioner og en regulering for de store sammenlagte institutioner, som vil blive fastsat i samarbejde med institutionerne. Det forventes ikke, at ændringerne i kontingentsatserne vil blive af en sådan karakter, at der kræves generalforsamlingsgodkendelse, men det skal naturligvis bemærkes, at der er en sammenkædning mellem stemmevægt og kontingentsats. Danmarks Forskningsbiblioteksforening modtager hvert år tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Dette tilskud har stor betydning for foreningens drift og ydes årligt efter ansøgning til særlige forhold. I beretningsåret er der ydet tilskud til nordisk og internationalt samarbejde og til arbejdet med elektronisk publicering. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er meget taknemmelig for tilskuddet fra Tips- og Lottomidlerne, som giver foreningen mulighed for aktiviteter, som ellers ville være svære at dække indenfor de almindelige driftsmidler. 4

5 Danmarks Forskningsbiblioteksforenings 2 helt store udgiftsposter er Sekretariatet og udgivelsen og distributionen af tidsskriftet DF Revy. Som nævnt har foreningen i en del af beretningsåret været uden Sekretariat, men udgifter til konsulentbistand til bogholderi m.v. og pakning og forsendelse i sidste halvdel af 2006 samt den nye etablering af Sekretariat pr 1. januar 2007 har medført udgifter i samme størrelsesorden som tidligere år. Markedsføring og fokus på forskningsbibliotekerne : Bestyrelsen har i beretningsperioden iværksat forskellige tiltag med henblik på dels at hverve nye medlemmer og dels at sætte fokus på forskningsbibliotekerne og deres medarbejdere. Der er hvervefoldere og kaffekrus på vej ud til medlemsinstitutionerne med det formål, at krusene kan indgå i bibliotekernes porcelæn og finde plads i frokoststuer og pauseområder. Hvervefolderne forventer vi naturligvis bliver fremlagt eller uddelt blandt bibliotekets personale. Forhåbentlig kan dette give anledning til en snak om foreningen og måske tiltrække opmærksomhed og lyst til medlemsskab. Bestyrelsen har endvidere anskaffet professionelt udstillingsudstyr til brug ved diverse arrangementer både i og udenfor foreningens regi. Der har længe været behov for at give foreningen et mere professionelt udtryk ved sådanne lejligheder. Danmarks Forskningsbiblioteksforening gennemfører i perioden et fælles projekt med Bibliotekarforbundet med titlen Fokus på forskningsbibliotekerne. Der har været adskillige tiltag i dette projekt i det forløbne år: Fokus på forskningsbibliotekerne - nyhedsbrevsservice med ugens presseklip om forskning, universiteter, biblioteker, uddannelse. Startet i januar Tidligere ugers presseklip kan ses på hhv. Bibliotekarforbundets og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings hjemmesider. Fokus på forskningsbibliotekerne - prisopgave for studerende ved Danmarks Biblioteksskole udskrevet i efteråret Der var 20 tilmeldte deltagere og vinderopgaven, skrevet af Pernille Makholm, havde titlen Kære weblog eller Projekter, jeg gerne vil have stående på mit CV. Vinderen fik overrakt diplom og præmie af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings kasserer René Steffensen, som var formand for Priskomitéen, på Danmarks Biblioteksskoles Erhvervsdag d. 12. oktober Det er bestyrelsens opfattelse, at dette gav såvel forskningsbibliotekerne som Danmarks Forskningsbiblioteksforening passende reklame. Læs i øvrigt Pernilles opgave på under Nyhedsarkivet ( ). Fokus på forskningsbibliotekerne annonce i Danmarks Biblioteksskoles RUS håndbog 2007 med henblik på at skabe fokus på forskningsbibliotekerne som fremtidige arbejdspladser for de studerende på Biblioteksskolen Endelig deltager Danmarks Forskningsbiblioteksforening efter invitation sammen med de øvrige biblioteksforeninger også i Biblioteksstyrelsens arbejde med markedsføring af bibliotekerne, som er påbegyndt primo Initiativet er et af punkterne i Biblioteksstyrelsens strategi Fra information til viden og der skal diskuteres idéer og koncepter for en koordineret markedsføringsindsats på bibliotekerne. Dette ligger i en meget fin forlængelse af arbejdet med Fokus på forskningsbibliotekerne. Arrangementer: 5

6 Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i beretningsåret stået for eller været med til at planlægge en række forskellige arrangementer i form af faglige møder, temadage og konferencer: Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2006 blev afholdt i Roskilde september 2006 under temaet Fusion, struktur & samarbejde. Der var 129 deltagere til dette årsmøde. Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vinterinternatmøde 28. februar-1.marts 2007 på Klarskovgaard ved Korsør havde temaet: Innovation & kreativitet. Dette vinterinternatmøde havde samlet 113 deltagere. EUSIDIC Annual Conference 2007 med temaet What will be the impact of Web2.0 and Library 2.0 applications on user services in library and information services management blev afholdt marts 2007 i Roskilde med arrangementsbidrag fra Danmarks Forskningsbiblioteksforening. Der var 89 deltagere fra 16 lande. I beretningsåret har flere af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings faglige fora planlagt og arrangeret møder, temadage og konferencer: DF Forum for Fjernlån afholdt oktober 2006 Den 7. Nordiske NVBF Fjernlånskonference i Helsingør. Der var 191 deltagere. DF Forum for Markedsføring og Brugerservice arrangerede rundvisning i biblioteksbyggerierne på Frederiksberg (Frederiksberg Bibliotek samt CBS bibliotekerne på Solbjerg Plads og i Porcelænshaven) den 2. november Der var 25 deltagere til dette arrangement. DF Forum for Fjernlån afholdt 31. maj-1. juni 2007 fjernlånskonference på Hindsgavl Slot ved Middelfart. 82 deltagere var mødt op til konferencen. Endvidere betaler Danmarks Forskningsbiblioteksforening på vegne af DF Forum for Brugeruddannelse for 3 års videreførelse af hjemmesiden for konferencen om Creative Knowledge IV, som afholdtes i august 2006 (http://www.ck-iv.dk). Høringssvar, udvalgsarbejde m.v.: Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i det forløbne år afgivet høringssvar i en række forskellige høringer af såvel politisk som faglig karakter: Høring over rapport om fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på Internettet (Kulturarvstyrelsen, september 2006). Dette høringssvar er afgivet af foreningens Forum for Registrering. Høring over ny bekendtgørelse om biblioteksafgift (Kulturministeriet, november 2006). Høring over udkast til udviklingsplan for bibliotek.dk 2007 (Biblioteksstyrelsen, november 2006). Høring over ny bekendtgørelse om anvendelse af ophavsretsloven i forhold til andre lande (Kulturministeriet, december 2006). Møde mellem Danbib opdragsgivere og bibliotekernes lederforeninger vedr. bibliotek.dk udviklingsplan 2007 (Biblioteksstyrelsen, december 2006). Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen. Høring over betænkning nr om revision af ophavsretslovens kapitel 3 (Kulturministeriet, marts 2007). 6

7 Høring over udkast til opdateret strategi for bibliotek.dk (Biblioteksstyrelsen, september 2007). Høring vedr. Kommissionens meddelelse om en europæisk kulturdagsorden (Kulturministeriet, september 2007). Danmarks Forskningsbiblioteksforenings høringssvar kan findes og læses i deres helhed på foreningens hjemmeside Nationalt samarbejde: Det nationale samarbejde har koncentreret sig om Danmarks Forskningsbiblioteksforenings traditionelle samarbejdspartnere: Biblioteksstyrelsen Foreningens formand Claus Vesterager Pedersen har i beretningsåret repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksrådet (3 møder) med foreningens kasserer René Steffensen som suppleant. Biblioteksrådet er et rådgivende organ nedsat af Biblioteksstyrelsen. Rådet behandler overordnede bibliotekspolitiske og biblioteksfaglige spørgsmål i forbindelse med planlægning og koordinering af det offentliges indsats på biblioteksområdet. Astrid Jacobsen fra Syddansk Universitetsbibliotek (indtil 1. april 2007) og Jens Chr. Hjørne fra Statsbiblioteket (efter 1. april 2007) har som repræsentant for Forum for Fjernlån (og med ansvar for koordinering og orientering til Danmarks Forskningsbiblioteksforening øvrige fora) repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksfagligt Udvalg for bibliotek.dk (2 møder). Det Biblioteksfaglige Udvalg for bibliotek.dk er nedsat af Biblioteksstyrelsen for at sikre en løbende inddragelse af erfaringer i første række med brugernes brug af bibliotek.dk og dernæst med det tekniske samspil mellem de lokale bibliotekssystemer og bibliotek.dk. Foreningens kasserer René Steffensen har i første halvår af 2007 deltaget i en række dialogmøder vedr. koordineret markedsføringsindsats initieret af Biblioteksstyrelsen, ligesom René Steffensen sammen med foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og bestyrelsesmedlem Gitte Behrends har deltaget i en Workshop vedr. koordineret markedsføring i Biblioteksstyrelsen juni DBC (Dansk BiblioteksCenter A/S) Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af DBCs Fagråd og har i beretningsåret (1 møde) været repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Thøger Kristensen. DBCs Fagråd udgør et forum for dialog om Dansk BiblioteksCenter A/S prioriteringer og dispositioner. Fagrådet er rådgivende i forhold til DBCs bestyrelse. Biblioteksparaplyen Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Biblioteksparaplyen ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og formand Claus Vesterager Pedersen. Der har været afholdt 4 møder i Biblioteksparaplyen i beretningsperioden, heraf 1 dansk IFLA nomineringsmøde. Samarbejdet i Biblioteksparaplyen er højt prioriteret i Danmarks Forskningsbiblioteksforening og foreningen deltager derfor så vidt muligt i arbejdet med såvel formand som næstformand. Danmarks Forskningsbiblioteksforening har pr overtaget formandsposten i Biblioteksparaplyen for de næste 2 år ( ) ved foreningens formand Claus Vesterager Pedersen. Formandsskabet for Biblioteksparaplyen går på skift mellem de deltagende foreninger og sidst Danmarks Forskningsbiblioteksforening bar denne opgave var i

8 Harald v. Hielmcrone fra Statsbiblioteket repræsenterer fortsat Biblioteksparaplyen og dermed også Danmarks Forskningsbiblioteksforening i arbejdet med implementeringen af EU s direktiv om ophavsret i den danske lovgivning. Dette sker bl.a. gennem EBLIDA Copyright Expert Group. Harald v. Hielmcrone repræsenterer ligeledes Biblioteksparaplyen i copyright spørgsmål i IFLA-sammenhænge. Medlemmerne i Biblioteksparaplyen er - ud over Danmarks Forskningsbiblioteksforening - Bibliotekarforbundet, Bibliotekslederforeningen, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Skolebibliotekarforening, HK Kommunal - Biblioteksudvalget, HK Stat - TR Kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver samt Kommunernes Skolebiblioteksforening. Biblioteksparaplyen koordinerer både nationale og internationale sager af fælles interesse og fungerer som et informations- og netværksorgan til styrkelse af samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af de statslige og kommunale sektorer. Bibliotekarforbundet (BF) Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet satte i 2004 fokus på forskningsbibliotekerne i et fælles projekt, som løber Projektansvarlige i Danmarks Forskningsbiblioteksforening er foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen og foreningens kasserer René Steffensen. René er formand for den fælles projektgruppe. Tiltag i projektet i beretningsåret er anført ovenfor under punktet Markedsføring. Fokus på forskningsbibliotekerne afsluttes med udgangen af Projektet vil blive evalueret i fællesskab mellem Danmarks Forskningsbiblioteksforening og Bibliotekarforbundet på et møde 3. december Danmarks Biblioteksskole Danmarks Forskningsbiblioteksforening er repræsenteret i Danmarks Biblioteksskoles Uddannelsesråd (2 møder) ved bestyrelsesmedlem Eli Greve. Uddannelsesrådet er nedsat af Kulturministeriet og har til formål at rådgive Biblioteksskolen og Kulturministeren om principielle spørgsmål vedrørende skolens virksomhed indenfor undervisning, forskning samt kursusog efteruddannelsesvirksomhed. Bestyrelsesmedlem Susanne Dalsgaard Krag har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening i Biblioteksskolens Bruger- og Aftagerudvalg vedrørende Masteruddannelsen i Biblioteks- og Informationsvidenskab, hvor der har været afholdt 2 møder i beretningsperioden. Bruger- og Aftagerudvalget vedr. Masteruddannelsen rådgiver Danmarks Biblioteksskole vedr. planlægning og udvikling af masteruddannelsen samt behandler forslag til studieordninger og bekendtgørelser. Næstformanden Lene Stampe Mortensen har repræsenteret Danmarks Forskningsbiblioteksforening ved Danmarks Biblioteksskoles Erhvervsdag, 12. oktober 2006, i København. Næstformanden deltog her også med oplæg i paneldebat om Bevæg din fremtid fremtidens bibliotek. Internationalt samarbejde: Det internationale samarbejde er fortsat en vigtig del af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings virke. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er medlem af en række internationale organisationer og foreningen har tradition for at være stærkt engageret i nordisk, europæisk og international virksomhed: IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) - Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog i IFLAs årsmøde og konference august 2007 i Durban, Sydafrika ved foreningens næstformand Lene Stampe Mortensen. Danmarks Forskningsbiblioteksforening er via medlemskontingentet i IFLA efter bestyrelsens valg medlem af følgende IFLA-sektioner: University Libraries, Document Delivery 8

9 and Interlending, Information Technology, Management of Library Associations samt Information Literacy. LIBER (Ligue des Bibliothèque Européennes de Recherche) - Danmarks Forskningsbiblioteksforening var tilmeldt og skulle have deltaget i LIBERs årsmøde og konference juli 2007 i Warszawa. Desværre måtte vor delegat melde fra med dags varsel. Det var til gengæld muligt at få alle deltagergebyrer og rejseomkostninger refunderet grundet den akutte situation. EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) - Danmarks Forskningsbiblioteksforening deltog mod forventning ikke i EBLIDAs årsmøde i maj 2007 (i Reykjavik). Foreningens stemme blev efter anmodning forvaltet af Danmarks Biblioteksforening. Danmarks Forskningsbiblioteksforening støtter via Biblioteksparaplyen fortsat økonomisk Harald v. Hielmcrones deltagelse i det europæiske (sam)arbejde vedr. ophavsret, som formidles igennem EBLIDA. NVBF/NFBN (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund/Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk) - NVBF blev efter beslutning i de nordiske videnskabelige biblioteksforeningers bestyrelser nedlagt 31. oktober 2006 og omdannet til en uformel netværksstruktur uden økonomi i et løst sammenknyttet forum med navnet Nordiske Forskningsbiblioteksforeningers Netværk NFBN. NVBFs regnskab er afsluttet pr 31. oktober 2006 og er endeligt afregnet i foråret 2007, således at Danmarks Forskningsbiblioteksforening har modtaget godt kroner fra den fælles opsparing. Overskuddet for NVBF s virke er delt ud til medlemsforeningerne med 1/5 til hver. NFBN har en aftale om hvert år at arrangere en fælles nordisk konference, hvor Danmarks Forskningsbiblioteksforening ved Forum for Fjernlån i efteråret 2006 stod for den nordiske fjernlånskonference. Konferencen gav i øvrigt underskud, men underskudsbeløbet blev dækket af NVBF, da arrangementet løb af stablen inden den aftalte regnskabsafslutning. Det er aftalt, at Island skal stå for en fællesnordisk konference i 2007, men på nuværende tidspunkt er det noget uklart, om et sådant arrangement kommer op at stå. I forbindelse med de fælles nordiske konferencer er det aftalt, at de 5 nordiske foreninger mødes og drøfter det fortsatte samarbejde i NFBN og netværksstrukturen vil derfor afhænge af, at der bliver arrangeret en fælles nordisk konference i I beretningsåret har Danmarks Forskningsbiblioteksforening været repræsenteret i NVBFs styre af bestyrelsesmedlem Gitte Larsen og af foreningens kasserer René Steffensen. Efter omdannelsen til NFBN har Danmarks Forskningsbiblioteksforenings kontaktperson til netværket været René Steffensen. Medlemskaber: Det nationale og internationale samarbejde med andre biblioteksforeninger såvel på folke- som på fag- og forskningsbiblioteksområderne er stadig højt prioriteret af Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse og foreningen er således betalende medlem af en række danske og udenlandske paraplyorganisationer, således som det fremgår af den ovennævnte gennemgang af det nationale og internationale samarbejde. Foreningens medlemskaber prioriteres og vurderes nøje hvert år. Det er bestyrelsens opfattelse, at det har været såvel nødvendigt som givtigt for foreningen at deltage i disse organisationer i beretningsåret: IFLA, LIBER, EBLIDA samt Biblioteksparaplyen. Deltagelse i andre foreningers og institutioners møder, konferencer mv.: 9

10 Danmarks Forskningsbiblioteksforening har været inviteret til og repræsenteret på en række møder og konferencer i beretningsåret: Danmarks Biblioteksskoles 50 års jubilæum, 22. september 2006, i Kbh. Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved kassereren René Steffensen. Bibliotekarforbundets generalforsamling, oktober 2006, i Odense Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved næstformanden Lene Stampe Mortensen. Dialogmøde om samarbejde mellem forskningsbibliotekerne og Danmarks Biblioteksskole om forskning og udvikling, 29. november 2006, i København. Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved næstformanden Lene Stampe Mortensen og ved formanden Claus Vesterager Pedersen. Biblioteksstyrelsens biblioteksledermøde, december 2006, i Nyborg. Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen. Ordrige Onsdage, Danmarks Biblioteksskole, 6. december 2006, i København Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret til debat om Danmarks Biblioteksskoles kommende rektor ved næstformanden Lene Stampe Mortensen. Bibliotekslederforeningens årsmøde, marts 2007, i Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved kassereren René Steffensen. Danmarks Biblioteksforenings årsmøde, marts 2007, i København. Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen. Ordrige Onsdage, Danmarks Biblioteksskole, 18. april 2007, København Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret i paneldiskussion med Danmarks Biblioteksskoles rektor Lars Qvortrup ved formanden Claus Vesterager Pedersen. DBCs brugerkonference, 20. april 2007, i Ballerup Danmarks Forskningsbiblioteksforening var repræsenteret ved formanden Claus Vesterager Pedersen. Afslutning større fokus på de mindre forskningsbiblioteker: Danmarks Forskningsbiblioteksforening har i februar 2007 afholdt et møde med Lederforeningen for Små Forskningsbiblioteker (LSF) med henblik på at øge samarbejdet. Der er indgået aftale om, at Danmarks Forskningsbiblioteksforening kan yde sekretariatsbistand i forbindelse med LSFarrangementer, ligesom der er aftalt større fokus på de mindre forskningsbibliotekers situation. Det er i den forbindelse glædeligt, at der ved det kommende bestyrelsesvalg igen er opstillet en kandidat fra de mindre forskningsbiblioteker. Også et større fokus på CVU-bibliotekerne vil være ønskeligt og Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse vil i det kommende år derfor indkalde CVUbibliotekerne til et møde. På bestyrelsens vegne Claus Vesterager Pedersen Formand Roskilde, 7. september

Handlingsplan 2005-2007. Forslag til. Fokus på forskningsbibliotekerne. Februar 2005

Handlingsplan 2005-2007. Forslag til. Fokus på forskningsbibliotekerne. Februar 2005 Forslag til Handlingsplan 2005-2007 Februar 2005 Udarbejdet i et samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og Danmarks Forskningsbiblioteksforening Indstilling Arbejdsgruppen nedsat af BF og DF i fællesskab

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere