Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase"

Transkript

1 Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase

2 Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon Senior markedsanalytiker Kommerciel Forhandling & banedanmark.dk Sourcing Amerika Plads 15 Direkte Journalnr. Rapportskabelon København Ø O/IM/0074 Revideret Revideret af Godkendt Godkendt af DD-MM-ÅÅÅÅ Initialer DD-MM-ÅÅÅÅ Initialer

3

4 Beslutningsoplæg til Internet i Tog Indhold Side 1 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog 5 2 Baggrund Situationsbeskrivelse Rapportens opbygning Tilrettelæggelse af arbejdet 11 3 Løsningsmodeller Udgangspunkt WiFi med én leverandør Banedanmarks infrastruktur efter førstevælger-princippet WiFi med flere leverandører (WiFi System Integrator) Samarbejde om prioriteringer Sammenligning af løsningsmodeller Anbefaling af WiFi løsningsmodel 16 4 Den samlede løsning og videre proces Samarbejdsaftale De forretningsmæssige relationer Joint Advisory Board Fælles forum - Joint Advisory Board Konstituerende møde for Joint Advisory Board i januar Organisatorisk setup af Joint Advisory Board Identifikation af sorte huller og masteudbygning DSB s udrulningsplan Installation af WiFi i DSB tog Mobildækning i DSB tog - repeatere Tidsplanlægning 22 5 Anbefaling til beslutning 23 Bilag 24 Bilag 1: Kommissoriet 24 Bilag 2: Målinger af dækning og kapacitet 27

5 1 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog Banedanmark har sammen med DSB og Erhvervsstyrelsen med inddragelse af teleoperatørerne og international telefaglig rådgivning gennemført anden analysefase vedrørende internet i tog. Afrapporteringen følger op på den tidligere gennemførte første analysefase, der blev afrapporteret til forligskredsen i april 2014, og som ledte til at anden analyse fase blev igangsat og at der blev reserveret 100 mio. kr. i Togfonden til fortsat udbygning af den statslige infrastruktur. Af analysens opdrag (bilag 1) fremgår, at analysen skal indeholde følgende spor, der skal lede frem til en konkret samlet løsning, som sikrer god internet- og mobildækning til togpassagerene: At sikre god dækning langs banen ved at udnytte bestående master samt opgradering af masteinfrastrukturen. Dette skal bl.a. ske gennem en dialog med teleselskaberne om opgradering af Banedanmarks mastenetværk, transmission m.v. At identificere anvendelige og juridisk holdbare modeller for konkurrenceudsættelse og aftalemekanismer vedrørende teleselskabernes brug af Banedanmarks infrastruktur mhp. tilstrækkelig kapacitet til hhv. WiFi og personligt internet/telefoni. At sikre repeatere som forstærker signalet i alle tog og undersøge mulighederne for WiFi både på stationer og i tog. Som led i anden analysefase er en række udeståender afklaret, og en række kvalificeringer af den valgte model fra første analysefase er gennemført, herunder i forhold til samarbejdet med teleoperatørerne. Derved er der opnået en fælles enighed om de tre ovenstående spor. Denne er samlet i en samarbejdsaftale i form af et Letter-Of-Intent mellem teleoperatører, togselskaber og Banedanmark, der danner grundlag for dette beslutningsoplæg. Underskrift af samarbejdsaftalen afventer en politisk tilbagemelding på beslutningsgrundlaget. Samarbejdsaftalen indebærer, at parterne er enige om at arbejde for installation af repeatere og WiFi i togene, samt at udbedre de steder langs banen, hvor der ikke er dækning. Der er enighed om, at aftalen over de kommende 2-3 år vil give markant bedre mulighed for at anvende toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads. Der er en fælles forståelse for mål og økonomi, og aftalen er baseret på et løbende samarbejde med partering-lignende principper; se dansk oversættelse i særskilt dokument. God dækning langs banen opnås ved, at Banedanmark opgraderer og udbygger sit mastenet inden for en ramme på 100 mio. kr. Det vil ske på positioner, der udpeges sammen med togoperatørerne og teleoperatørerne. Samtidig stiller Banedanmark mastepositioner og transmission til rådighed til en pris, der reduceres under hensyn til den samfundsmæssige nytte 1. Der har hidtil ikke været tilstrækkelig forretningsmæssig værdi for teleoperatørerne i at forbedre dækningen langs banen, 1 Det skal modsætningsvis sikres, at der ikke opstår konflikt med statsstøttereglerne. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 5/28 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog

6 idet der ofte er tale om dyre, vanskeligt tilgængelige masteplaceringer med begrænset udnyttelse. Med udbygningerne af Banedanmarks infrastruktur langs banen vil de nødvendige investeringer i dækning og kapacitet langs banen være langt mere attraktive for teleoperatørerne. De statslige investeringer på 100 mio. kr. forventes således at udløse investeringer fra teleoperatørerne på et tilsvarende niveau. Der er identificeret to forskellige konkrete modeller for konkurrenceudsættelse og aftalemekanismer vedrørende WiFi og personligt internet/telefoni. I den anbefalede løsning WiFi med flere leverandører - udpeger og prioriterer parterne teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark i fællesskab de dækningshuller, der skal forbedres, og WiFI-løsningen baseres på data fra alle tilgængelige netværk. I en alternativ model WiFi med én leverandør - baseres WiFi-løsningen på én leverandør (evt. strækningsvist), og udbygninger langs banen aftales primært med den leverandør, der vinder udbud på WiFi. Det anbefales at anvende modellen, hvor WiFi og udbygning af dækning baseres på flere leverandører. Løsningen sigter mod at skabe de størst mulige forbedringer af den samlede dækning for teleoperatørernes netværk til sammen. Derved opnås dækning fra flere teleoperatører, og det samlede dataforbrug fordeles på alle teleoperatørers netværk. Samtidig opretholdes konkurrencen mellem teleoperatørerne fremadrettet, hvilket dels fremmer konkurrence på prisen for data, dels giver større tilskyndelse for teleoperatørerne til også fremadrettet at foretage fortsatte forbedringer i kapaciteten for at dække den fortsatte udvikling i behovet hos passagerne. Endelig indebærer den etapevise udbygning, at der hurtigt vil kunne opnås konkrete og markante forbedringer. Den fravalgte, alternative model med én leverandør vurderes ikke at give lige så store forbedringer i dækning og kapacitet. Da flere af teleoperatørerne ikke forventes at kunne dække behovet i en landsdækkende løsning uden store investeringer, er der en reel risiko for, at kun én teleoperatør byder. Det kan betyde både en høj pris og skabe en monopollignende situation med større indtrædelsesomkostninger for de øvrige teleoperatører, og dermed øget afhængighed af denne ene leverandør. Fremadrettede forbedringer og bedre dataservice understøttes dermed ikke i samme grad i denne model, som i løsningen med flere leverandører. Endelig etableres repeatere i DSB-togene, hvorved signalet langt bedre kan trænge igennem til passagererne. Dette vil i sig selv give en markant forbedring af signalet, både hvor der allerede i dag er dækning, og hvor sorte huller udbedres. En bindende aftale om repeatere mellem DSB og teleoperatørerne vil kunne indgås efter en politisk beslutning om igangsætning af den samlede løsning. DSB har iværksat arbejdet med udbudsmaterialet for WiFi i tog og på stationer. Implementering Planen vil kunne opstartes i umiddelbar forlængelse af en beslutning i forligskredsen om igangsætning. Den tidsmæssigt mest kritiske faktor er installation af repeatere og WiFi i DSB s tog, idet den fulde udrulning vil tage 2-3 år. DSB forbereder udbud af WiFi-løsning. Dette forventes besluttet og igangsat i februar 2015, og tildeling kan foretages i juni Herefter kan indbygning påbegyndes. Der forventes at skulle bruges 24 måneder til indbygning i togene samt opsætningen af Beslutningsoplæg til Internet i Tog 6/28 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog

7 WiFi på stationer, regnet fra første serieinstallation i et ikke nærmere defineret tog. Arriva tilbyder allerede WiFi til sine kunder og overvejer forskellige muligheder for reinvesteringer i WiFi. Konkrete forhandlinger mellem DSB og teleoperatørerne om indgåelse af en bindende repeater-aftale har afventet opnåelsen af den samlede aftale om en løsning, der dækker alle de tre ovennævnte spor. Forud for dette var der opnået enighed om den indbyrdes fordeling mellem DSB og teleoperatørerne vedrørende indkøb, installation mv. Arriva vurderer, at det foreløbig ikke er nødvendigt at installere repeatere i Arrivas tog, idet der er tale om en togtype, hvor signalet dæmpes mindre, lige som en generelt lavere hastighed medfører mindre dæmpning. DSB vil, foruden investeringer til installation af de af teleoperatørerne indkøbte repeatere samt anskaffelse af WiFi, have bruttoudgifter til køb af data fra WiFiløsningen. Køb af data vil samtidig medgå til at finansiere teleoperatørernes løbende udbygninger og reinvesteringer. Parallelt med WiFi og repeatere påbegyndes forbedringer af kapacitet og dækning. Forbedringerne foretages etapevist i prioriteret rækkefølge. Etapevis udrulning af repeatere samt udbygning af dækning og kapacitet vil i udgangspunktet ske parallelt, med henblik på at sikre, at statslige investeringer modsvares af forbedringer af dækningen. DSB undersøger pt. om det er muligt at påbegynde installation af repeatere forud for installation af WiFi for at opnå hurtigere resultater. Det er dog usikkert om dette i praksis er muligt, idet der er betydelige stordriftsfordele ved en samtidig installation af repeater og WiFi. Prioritering og beslutning om forbedringer af dækningen aftales løbende i et fælles forum Joint Advisory Board med teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark. De konkrete forbedringer og vilkårene for teleoperatørernes brug af master mv. fastsættes i bindende aftaler mellem Banedanmark og teleoperatørerne. Der afholdes konstituerende møde i Advisory Board 19. januar med deltagelse fra parternes respektive direktioner. Prioritering af masteudbygning er påbegyndt, idet teleoperatørerne er i gang med at identificere sorte huller langs banen (steder uden dækning fra nogen af teleoperatørerne) ud fra kendte dækningskort. Denne forventes efterfølgende suppleret med målinger i tog. Det er aftalt med teleoperatørerne, at det konkrete behov for udbedringer af dækningshuller på hovedstrækningen København-Aalborg kortlægges i løbet af 1. kvartal 2015, hvorefter opgraderinger kan aftales i Joint Advisory Board. Banedanmark vil sigte efter, at de konkrete udbedringer på strækningen kan aftales med teleoperatørerne inden for 1. halvår, hvorefter opgraderingerne igangsættes. Dermed opnås markante forbedringer på landets mest trafikerede togstrækning inden for den kortest mulige tidshorisont. Det er ligeledes aftalt, at der i første halvår 2015 aftales en nærmere tidsplan for de resterende strækninger på statens jernbanenet inden for den aftalte implementeringsperiode på 2-3 år. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 7/28 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog

8 Oplæg til beslutning Det anbefales, at den samlede løsning igangsættes som beskrevet ovenfor, herunder at der anvendes den oven for anbefalede model for WiFi med flere leverandører. Ved en politisk tilslutning hertil igangsættes således, at: Samarbejdsaftelen underskrives af parterne, herunder Banedanmark og DSB DSB indgår aftale med teleoperatørerne om repeatere DSB igangsætter udbud på WiFi Banedanmark igangsætter udbygninger og opgraderinger, der vil bidrage til forbedringer af dækningen langs banen. Det vil ske ud fra en fælles prioritering med teleoperatørerne og togoperatørerne. De 100 mio. kr., der er reserveret i Togfonden frigives med henblik på udbygning af Banedanmarks infrastruktur. Videre aktiviteter gennemføres efter nedenstående tidsplan TIDSPLAN: 1. halvår 2015: Indgåelse af repeater-aftale og evt. påbegyndelse udrulning af repeatere 19. januar: o Konstituterende møde i advisory board og aftaler om rammer for advisory board o Underskrift af Letter-Of-Intent Februar: o Forventet beslutning om igangsætning af WiFi Juni: o Tildeling af WiFi o Fælles prioritering og aftaler om udbedringer af sorte huller på KBH-Aalborg gennemføres o Fælles tidsplan for etapevis implementering på øvrige strækninger aftales 2. halvår : o Prioritering og udbedring af dækningshuller o Ultimo 2015-ultimo 2017: udrulning af WiFi o Udrulning af repeatere Beslutningsoplæg til Internet i Tog 8/28 Beslutningsoplæg til forbedret internet i tog

9 2 Baggrund 2.1 Situationsbeskrivelse Forligskredsen bag aftalen af 14. januar 2014 om En Moderne Jernbane - Udmøntning af Togfonden.dk vil sikre danskerne god internetdækning i alle tog på hele statens jernbanenet med henblik på, at passagererne bl.a. skal kunne anvende toget som en fuld funktionsdygtig arbejdsplads. En bedre mobil- og internetdækning i toget vil medføre, at rejsetid i toget kan udnyttes mere effektivt til arbejde, og gøre toget til en mere attraktiv transportform. Banedanmark har sammen med DSB og Erhvervsstyrelsen i en første analysefase i foråret 2014 undersøgt og udarbejdet en rapport om mulighederne for bedre internet i tog. Rapporten er efterfølgende i fortrolighed sendt til hver af de fire teleoperatører, Teleindustrien (TI) og Arriva, der hver har bidraget med teknisk, telefaglig og markedsmæssig forståelse til rapporten gennem blandt andet dialogmøder på såvel teknisk som på højt organisatorisk niveau. Desuden er afholdt opfølgende dialogmøder med hver enkelt teleoperatør samt TI og Arriva. Som kommercielt uafhængig part har Banedanmark medvirket som mediator i den første analysefase. Konklusionerne i første analysefase identificerer tre hovedfokusområder, hvor der skal tilvejebringes løsninger for at opfylde ambitionen om at kunne anvende toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads: Forbedret mobiltale og data ved at installere repeatere i toget vil give forbedret kundeoplevelse. Men uden samtidig at forbedre dækning og kapacitet vil områder stadig være præget af ustabilitet og knaphed, hvilket vil give lav kundetilfredshed. En WiFi løsning vil give bedre kundeoplevelser. Men uden at forbedre dækning og kapacitet vil områder stadig være præget af ustabilitet og knaphed, hvilket vil give lav kundetilfredshed. Forbedret dækning og kapacitet langs statens jernbane understøtter leverancen af både tale og data samt WiFi. I forlængelse af afrapporteringen blev det medio juni 2014 besluttet at igangsætte en 2. analysefase, der skal indeholde en forretningsmodel med spor, der vil lede frem til en konkret samlet løsning, som sikrer god internet- og mobildækning til togpassagerer. DSB har siden 2012 været i dialog med teleoperatørerne om mulighederne for at etablere nyt udstyr (repeatere) i fjern- og regionaltogene, så man kan udnytte signalerne bedst muligt inde i togene, og kunderne får en god internetoplevelse. Problemet med at opnå internet i tog skyldes flere forhold; dels er der ikke optimal signaldækning langs hele banen, dels er der ikke tilstrækkelig kapacitet til mange Beslutningsoplæg til Internet i Tog 9/28 Baggrund

10 samtidige brugere, dels reducerer togets konstruktion udefrakommende signaler 2, og dels reducerer togets fart signalerne; jo hurtigere toget kører, jo vanskeligere er det for signalerne at trænge igennem. Dette er et problem på internationalt plan. Internet i tog er internationalt set stadig i sin opstartsfase. I Danmark har fire konkurrerende teleoperatører deres eget mobilnet; 3, TDC, Telia og Telenor. De to sidstnævnte er indgået i et fælles netværk, hvor de deler mastekapacitet, antenner og radiofrekvenser, og fra 2015 også forretningsbetingelser, da det i december 2014 er oplyst, at de fusionerer. Teleoperatørerne er i gang med at øge kapaciteten på 3G og især på det nye 4G net over hele landet. Nærværende rapport bygger videre på rapporten af april 2014, hvori blandt andet de tekniske udfordringer og grundlæggende løsningsmuligheder samt andre forhold omkring kompleksiteten ved at opnå bedre Internet i Tog er nærmere beskrevet. Rapporten identificerer de tiltag, som skal til for, at toget kan anvendes som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads. Forligskredsen har på denne baggrund reserveret 100 mio. kr. til, i dialog med teleoperatørerne, at opgradere Banedanmarks masteinfrastruktur, transmissionsnet mv. Af analysens opdrag (bilag 1) fremgår, at analysen skal indeholde følgende spor, der skal lede frem til en konkret samlet løsning, som sikrer god internet- og mobildækning til togpassagerene: At sikre god dækning langs banen ved at udnytte bestående master samt opgradering af masteinfrastrukturen. Dette skal bl.a. ske gennem en dialog med teleselskaberne om opgradering af Banedanmarks mastenetværk, transmission m.v. At identificere anvendelige og juridisk holdbare modeller for konkurrenceudsættelse og aftalemekanismer vedrørende teleselskabernes brug af Banedanmarks infrastruktur mhp. tilstrækkelig kapacitet til hhv. WiFi og personligt internet/telefoni. At sikre repeatere som forstærker signalet i alle tog og undersøge mulighederne for WiFi både på stationer og i tog. Analysen gennemføres ved Banedanmark i samarbejde med DSB og Erhvervsstyrelsen med inddragelse af eksterne konsulenter, med den nødvendige telefaglige ekspertviden m.v. som ikke forefindes i Transportministeriet. 2.2 Rapportens opbygning Denne rapport for anden analysefase bygger videre på rapporten om første analysefase, hvor en række af de tekniske problemstillinger omkring tilvejebringelsen af forbedret internet, der gør det muligt at anvende toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads, er mere detaljeret beskrevet. 2 Dæmpning af signal på grund af togets konstruktion gør sig dog ikke gældende, hvor signalet modtages af en udvendig antenne, herunder for de af DSB s tog, der har WiFi. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 10/28 Baggrund

11 De præsenterede løsninger i nærværende rapport bygger videre på og ligger inden for den model for internet i tog, der blev valgt i forbindelse med første analysefase, som omfatter repeatere, WiFi samt at Banedanmarks infrastruktur anvendes til at understøtte teleoperatørernes udbygninger af dækning langs banen. I kapitel 3 præsenteres resultatet af den videre kvalificering af modeller for konkurrenceudsættelse og aftalemekanismer vedrørende teleoperatørernes brug af Banedanmarks infrastruktur samt vedrørende WiFi. Der opstilles to forskellige løsningstilgange, hvoraf den ene anbefales. I kapitel 4 præsenteres den samlede løsningsmodel og implementeringen heraf. Denne samlede løsning bygger på den i kapitel 3 anbefalede løsning for WiFi og aftalemekanismer for udbygninger af infrastruktur og dækning langs banen og har tilslutning fra parterne teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark. I afsnit 4.1 beskrives den samlede samarbejdsaftale som der er opnået enighed om mellem parterne, og de forretningsmæssige og øvrige relationer mellem parterne uddybes. I afsnit 4.2 uddybes samarbejdsmodellen i form af rammerne for et fælles forum (Joint Advisory Board), der skal koordinere og prioritere den videre implementering af internet i tog. Herudover beskrives den nærmere proces for identifikation af dækningshuller og masteudbygning (4.3) samt udrulning af WiFi og repeatere (4.4). I kapitel 5 opsummeres den samlede plan og anbefaling for den samlede proces. Bilag til rapporten omfatter: Bilag 1 Kommissoriet Bilag 2 Målinger af dækning og kapacitet Bilag 3 (FORTROLIGT) Økonomi og mulige forbedringer af dækning Bilag 4 (FORTROLIGT) Incitamenter i forbindelse med aftaler mellem Banedanmark og teleoperatørerne om udbygninger af dækning og vilkår for teleoperatørernes brug af Banedanmarks infrastruktur 2.3 Tilrettelæggelse af arbejdet I forlængelse af den første analysefase har Banedanmark og DSB medio 2014 igangsat anden analysefase med samme styregruppe dog med tilføjelse af en repræsentant fra Transportministeriets departement. Den samlede plan for, hvordan Banedanmark og DSB vil gribe dialogen med telebranchen an, er fulgt. Desuden er projektet tilført uafhængig telefaglig ekspertise fra et engelsk konsulenthus, BWCS, med den rette forståelse for kompleksiteten i problemstillingen og indsigt i teleoperatørernes kommercielle interesser. Dette arbejde blev igangsat i september og afsluttet medio november. Der er afholdt møder med alle de fire store teleoperatører samt TI for at sikre en samlet og bred løsning. Her er identificeret incitamenter og sanktionsmuligheder for at motivere teleoperatørerne til at investere i antenner på Banedanmarks master, således at jernbanen så vidt mulig bliver uden huller i internetdækningen. Samtidig har de telefaglige konsulenter haft drøftelser med DSB omkring en samlet løsning for repeatere og WiFi. Tilsvarende er Arriva inddraget og hørt. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 11/28 Baggrund

12 Mod afslutningen af anden analysefase er der i november afholdt et fællesmøde med teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark om afstemning af den videre proces i henhold til den samarbejdsaftale, der er opnået enighed om. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 12/28 Baggrund

13 3 Løsningsmodeller 3.1 Udgangspunkt For at sikre den bedst mulig opnåelse af målet om fuldt funktionsdygtig arbejdsplads i toget skal der findes en forretningsmodel, der sikrer, at alle tre elementer deling, dækning og kapacitet - indgår. For at opnå en fuld funktionsdygtig arbejdsplads med Internet i tog er det nødvendigt at installere repeatere i togene; jævnfør Første analysefase. Repeatere kan forstærke det indtrængende signal og give op til 4 gange bedre oplevet signal. Det vil give forbedrede kundeoplevelser. Uanset løsning indgår repeatere. Der er identificeret to forskellige konkrete modeller for konkurrenceudsættelse og aftalemekanismer for WiFi og personligt internet/telefoni samt samspillet mellem hhv. Banedanmarks udbygninger og opgraderinger af infrastruktur og teleoperatørernes udbygninger af dækningen langs banen. 3.2 WiFi med én leverandør Den eksisterende aftale om levering af data til WiFi er indgået mellem DSB og TDC med dækningskrav svarende til datidens muligheder, hvilket i dag er så lavt, at den oplevede internetkvalitet er utilfredsstillende. Imidlertid er der reelt kun to netværk, TDC og TT-Netværket, der er store nok til at byde i en landsdækkende løsning. Men der er risiko for, at kun én byder, og at konkurrenceelementet bliver tilsidesat. Vinderen af et udbud får monopol i en kontraktperiode, med højere indtrædelsesomkostninger for de andre. Der vil ikke være konkurrence om prisen på data, hvilket risikerer at føre til høje datapriser i et marked med faldende priser. Endvidere vil der efter et udbud være begrænset tilskyndelse for teleoperatørerne til løbende at udbygge dækning og kapacitet. Dette fremmer ikke den fremtidige udvikling og giver færre kundeforbedringer i den almindelige dataservice. Flere teleoperatører har udtrykt sig kritisk om en WiFi løsning ud fra denne model. Brugen af internet er stadig under kraftig udvikling. Øget datakrævende programmer forventes at øge efterspørgslen. Dette underbygges af dels rapporten Internet i Tog Første Analysefase dels af Danmark i Arbejde - Vækstplan for Digitalisering i Danmark side 11. Ingen af teleoperatørerne forventes at kunne levere tilstrækkelig dækning og kapacitet i tog til at tilfredsstille det fremtidige behov alene uden at skulle gennemføre betydelige investeringer Banedanmarks infrastruktur efter førstevælger-princippet I første analysefase af Internet i Tog blev det foreslået at anvende en model, hvor den teleoperatør, der kunne garantere den bedste dækning og kapacitet på en given strækning samt vinderen af WiFi-udbuddet, ville blive tilbudt at være førstevælger af Banedanmarks infrastruktur. Øvrige teleoperatører tilbydes de resterende positioner. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 13/28 Løsningsmodeller

14 Denne form for konkurrenceudsættelse giver nogen tilskyndelse til at udbygge dækning for alle teleoperatører, og det samlede dataforbrug i toget kan fordeles på flere teleoperatørers netværk. WiFi baseres imidlertid på data fra én teleoperatørs netværk. Da teleoperatørerne har forskellig interesse i specifikke positioner, kan konkurrence-elementet mange steder være begrænset. Modellen indebærer også, at der kan indgås en bindende aftale om et specifikt niveau for den samlede dækning og kapacitet. Fysiske love gør det dog vanskeligt dels at forudsige, dels at styre den aggregerede kapacitet til passagerer i et tog, der kører 3, og dette afholder teleoperatørerne fra at fremsætte garanti for et absolut kapacitetsniveau. 3.3 WiFi med flere leverandører (WiFi System Integrator) I forhold til Første analyserapport er den tekniske og kommercielle model for WiFiløsningen nu justeret og konkretiseret. Efter anbefaling af telefaglige konsulenter er en WiFI System Integrator løsning forelagt. En WiFi System Integrator er en kommerciel virksomhed med en løsning, der henter data til WiFi fra alle tilgængelige netværk. Dermed sikres den til enhver tid bedste dækning og kapacitet. WiFi-løsningen har så at sige et SIM-kort fra hver operatør. Dette giver alle teleoperatørerne en kommerciel interesse i WiFi-løsningen og i løbende at foretage udbygninger af kapacitet og dækning. Både DSB og Arriva foretrækker at købe WiFi som software as a service. Teleoperatørerne vil løbende konkurrere om prisen på data. Konkurrenceelementet vil således være intakt, også på længere sigt. Alle 4 teleoperatører tilslutter sig nu WiFi-løsningen som en del af den samlede løsning ud fra denne model Samarbejde om prioriteringer I forhold til Første analyserapport er den tekniske og kommercielle model for konkurrenceudsættelse af Banedanmarks infrastruktur nu justeret og konkretiseret. Efter anbefaling af telefaglige konsulenter er en samarbejdsmodel forelagt. Der har ikke hidtil været et fælles forum, hvor parterne teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark har kunnet drøfte udfordringer omkring opfyldelse af dækning og kapacitet. Ved at etablere et Joint Advisory Board med repræsentanter fra samtlige parteres direktioner kan disse udfordringer adresseres. I dette forum kan man samle viden og skabe overblik over indsatsområder. Den samlede udbygning af master kan koordineres med udrulning af repeatere og WiFi, og hurtigere opnå bedre kundeoplevelser, end hvis der suboptimeres. Parterne prioriterer og fordeler masterplaceringer i fællesskab, og indsatsen rettes mod at skabe de størst mulige forbedringer for teleoperatørernes netværk tilsammen. 3 Se BWCSs telefaglig konsulentrapport side 26 Beslutningsoplæg til Internet i Tog 14/28 Løsningsmodeller

15 Dette vil ske etapevis eksempelvis pr. strækning, hvor en pakke af både attraktive og mindre attraktive masteplaceringer tilbydes teleoperatørerne. Herved sikres dækning på mindre attraktive strækninger. Den etapevise prioritering og udrulning giver endvidere mulighed for, at de første, konkrete forbedringer vil kunne realiseres hurtigere end efter et udbud. Konkurrenceelementet udgør forhandling om de attraktive pakker i forhold til de enkelte teleoperatørers egen netdækning samt de attraktive placeringer i hver mast (jo højere placering mod mastetoppen, jo bedre). Gennem identificerede incitamenter og med sanktionsmuligheder holdes parterne gensidigt fast på at opfylde deres part af aftalen. Styrken i samarbejdsaftalen er en etapevis udrulning, hvor man successivt arbejder sig frem, og har mulighed for at sætte pres hhv. sætte-på-hold, hvis det bliver nødvendigt. Eksempelvis undgår Banedanmark at opgradere statens infrastruktur uden samtidig at få dækning fra teleoperatørerne, men kan iværksætte sanktioner (se bilag 3) f.eks. sætte-på-hold indtil den nølende part opfylder sin del af aftalen. De konkrete forbedringer og vilkårene for teleoperatørernes brug af master mv. fastsættes fortløbende i bindende kontrakter på detailplan, efterhånden som aktiviteter udrulles. Denne samarbejdsform tilskynder til at udbygge dækning for alle teleoperatører, og det samlede dataforbrug i toget kan fordeles på flere teleoperatørers netværk. Alle syv parter har tilsluttet sig denne samarbejdsform. 3.4 Sammenligning af løsningsmodeller Fordele og ulemper mellem de to WiFi løsninger fremgår af nedenstående skema: WiFi-løsning Taledækning Mobilt bredbånd Udbygning af dækning Fordele Ulemper En WiFi leverandør Der vælges én leverandør af data til WiFi (evt. strækningsvist). Opgaven sendes i udbud af DSB. Installation af repeatere forbedrer taledækningen. Repeatere finansieres delvis af teleoperatørerne. Installation af repeatere forbedrer mobilt bredbånd. Repeatere finansieres delvis af teleoperatørerne. Aftales primært med den udvalgte leverandør. Konkurrence i forbindelse med udbud. Vanskeligt/dyrt at opnå fuld dækning fra én teleoperatør. Vanskeligt/dyrt at opnå god kapacitet fra én teleoperatør. Teleoperatører afvisende over for WiFi ved denne løsning. Multileverandør WiFi System Integrator Data til WiFi forsynes fra alle tilgængelige netværk. DSB har aftaler med alle teleoperatører om at levere data. Installation af repeatere forbedrer taledækningen. Repeatere finansieres delvis af teleoperatørerne. Installation af repeatere forbedrer mobilt bredbånd. Repeatere finansieres delvis af teleoperatørerne. Aftales med alle teleoperatører i Joint Advisory Board. Forbedringer af dækning vil kunne igangsættes hurtigt. Opretholder konkurrence mellem teleoperatørerne på daglig datapris. Aggregeret mulighed for at udbedre dækningshuller. Kapacitet til data fra alle teleoperatørers netværk. Accepteres af alle teleoperatører. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 15/28 Løsningsmodeller

16 Det har ligeledes været overvejet, om der kan indgås én samlet aftale om Banedanmarks udbygninger af infrastruktur langs hele statens jernbanenet og teleoperatørernes udbygninger af dækningen. En sådan aftale ville i givet fald svare til den ovenfor beskrevne model for flere leverandører, men hvor de samlede opgraderinger aftales samlet, i stedet for ved etapevise aftaler. En sådan tilgang vurderes imidlertid at være forbundet med en betydelig risiko for, at en aftale ikke vil kunne realiseres inden for en overskuelig tidshorisont. Det skyldes både kompleksiteten ved at forhandle en samlet aftale på plads, og at der ikke findes et tilstrækkeligt, samlet billede af dækningen langs banen. En samlet aftale med teleoperatørerne om udbygningerne af dækningen langs hele banen vil kræve en omfattende radioplanlægning fra teleoperatørerne. Mens en sådan gennemføres, vil der forventeligt løbende ske dynamiske ændringer i tekniske, kommercielle og øvrige forhold, der vil gøre det vanskeligt at indgå en tidssvarende aftale. 3.5 Anbefaling af WiFi løsningsmodel Det anbefales, at WiFi-løsningen i DSB s tog udbydes som en multileverandørløsning (WiFi System Integrator). I lighed med den der findes i Arrivas tog. En multi-operatørløsning har en række fordele som er nævnt i skemaet i afsnit 3.4., ovenfor. Bl.a. medfører multi-operatørløsningen: Den bedste dækning og kapacitet Fortsat konkurrence imellem teleoperatørerne, som vil sikre en løbende udbygning af nettet og dets kapacitet. Fortsat konkurrence imellem teleoperatørerne, hvilket vil sikre fortsat faldende priser. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 16/28 Løsningsmodeller

17 4 Den samlede løsning og videre proces 4.1 Samarbejdsaftale Alle parter er indforståede med, at det overordnede mål er at have en løsning, der giver både mobildata og mobiltale, og at Banedanmarks investeringer på 100 mio. kr. er betinget af, at der opnås en samlet løsning. På baggrund af forhandlingerne med teleoperatørerne, DSB og Arriva, er der opnået enighed om en samarbejdsaftale i form af et Letter-Of-Intent. Dette omfatter alle de tre anbefalede elementer og således vil kunne sikre markante forbedringer af internet i tog og dermed muligheden for at bruge toget som en fuldt funktionsdygtig arbejdsplads. Samarbejdsaftalen har været behandlet af de respektives parters juridiske enheder. Dokumentet er udarbejdet på engelsk, og det er dette, som de enkelte parter har tilsluttet sig. Med samarbejdsaftalen udtrykker hver part sin ambition for, hvordan man vil bidrage til det fælles mål; bedre internet i tog: Togoperatørerne DSB og Arriva har ambitioner om at tilbyde deres togpassagerer en funktionsdygtig arbejdsplads i tog for at fastholde og tiltrække passagerer. Desuden vil DSB tilbyde deres kunder WiFi kapacitet svarende til passagerernes basale behov samt skabe økonomisk værdi gennem sine projektinvesteringer. Teleoperatørerne har ambitioner om konstant at forbedre deres service for alle kunder; dvs. både slutforbrugeren og virksomhedskunder så som togoperatør og WiFi System Integrators. Da teleoperatørerne er private virksomheder, der opererer på markedsvilkår, vil disse forretningsmæssige investeringer samtidig skulle skabe værdi for deres aktionærer. Som infrastrukturforvalter er det Banedanmarks ambition at bruge infrastrukturen og investeringer i jernbanen til at forbedre mobil tale og internetdækning og kapacitet på statens jernbanenet. Desuden er det aftalt med teleoperatørerne at kapaciteten skal være skalerbar. Dette er langt bedre end, hvis det var et givet absolut niveau, fordi det indeholder en garanti på, at teleoperatørerne kontinuerligt forbedrer serviceniveauet, så det modsvarer det niveau, de yder deres kunder i samfundet i øvrigt; jævnfør samarbejdsaftalen. Med den foreslåede løsning løses udfordringerne med at skabe bedre internet i tog ved en aftale om mål, rammer og vilkår for de fremadrettede tiltag. Parterne tilslutter sig endvidere hver især at levere bidrag til den samlede løsning, jævnfør aftalens punkt 5.3: Aftalen indebærer: Oprettelsen af et Joint Advisory Board, hvor prioritering og udbedring af dækningshuller langs banen adresseres. Dette foreslås gjort etapevist for udvalgte strækninger. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 17/28 Den samlede løsning og videre proces

18 Banedanmark leverer adgang til master for en reduceret pris (inden for rammerne af statsstøttereglerne og Erhvervsstyrelsens retningslinjer), giver adgang til transmission og udbygger og/eller opgraderer infrastruktur. Vilkårene for teleoperatørernes brug af Banedanmarks infrastruktur samt for at Banedanmark investerer i opgraderinger og/eller udbygninger fastsættes i aftaler mellem teleoperatørerne og Banedanmark. Teleoperatørerne leverer repeatere, og DSB installerer dem. Udrulning af repeatere vil kunne ske etapevist parallelt med udbedring af dækningshuller, således at der vil kunne sikres en samlet løsning og mærkbare forbedringer for togpassagererne. DSB indgår via udbud aftale med en WiFi System Integrator, der leverer WiFi til DSB og køber data fra teleoperatørerne. Med denne løsning vil WiFiløsningen kunne trække på data fra alle teleoperatørers netværk, hvilket alt andet lige vil give bedre dækning og kapacitet samt større konkurrence teleoperatørerne imellem om prisen på data De forretningsmæssige relationer Nedenstående figur viser hvem, der køber hvad, hos hvem. Teleoperatørerne og DSB har kommercielle interesser, mens Banedanmark er partholder på grund af investeringer i infrastrukturopgraderinger. Banedanmark har en lille indtjening på masteleje i dag. Den vil blive reduceret pga. økonomiske incitamenter (se bilag 3) for at motivere teleoperatører til at installere antenner i masterne. Teleoperatører Slutbrugere Hvem køber hvad hos hvem? Potentielle driftsudgifter pengeflow Indtjening Udgifter Repeater vedligeholdelse Mobile Wi-Fi Service DSB On-Train Wi-Fi Service Provision Wi-Fi System Integrator DSB On-Train Wi-Fi Service Provision Wi-Fi System Integrator Mobile Wi-Fi Data (pr Gbyte) Teleoperatører Wi-Fi System Integrator Slutbrugere Mobile Wi-Fi Data (pr Gbyte) Mobile Voice / Data Service Teleperatører Repeater vedligeholdelse Mast & Transmission s adgang DSB Banedanmark Slutbrugere Mobile Wi-Fi Service Mobile Voice / Data Service DSB Teleoperatører Teleoperatører Mast & Transmissions adgang Banedanmark 3 For teleoperatørerne skal alle investeringer i sidste ende kunne tjene sig hjem ved øget omsætning. Teleoperatørerne har en kommerciel interesse i repeatere, da disse direkte kan bidrage til en bedre service til teleoperatørernes egne kunder i togene. De er interesseret i at bidrage til at investere i anskaffelse af udstyret, og der er aftalt en fordeling mellem dem og DSB. Dette vil blive nedfældet i en konkret kontrakt. De telefaglige eksperter skønner, at teleoperatørerne vil indtjene et betydeligt millionbeløb på salg af data over en treårig periode. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 18/28 Den samlede løsning og videre proces

19 Alle teleoperatørerne sælger datakapacitet til en WiFi System Integrator, som videresælger WiFi til DSB hhv. Arriva. Teleoperatørernes business case vil variere fra mast til mast. Teleoperatørenes investeringer estimeres af de telefaglige konsulenter til at være på cirka 100 millioner kroner. Favorable økonomiske vilkår til master og transmission vil udover det øjeblikkelige incitament til at investere i forbedret Internet i tog også være en fremtidssikring, idet en hurtig tilbagebetalingstid for teleoperatørernes investeringer i repeatere giver dem et incitament til at reinvestere i årene fremover, og dermed fremtidssikre kontinuerlig forbedret kundeservice. 4.2 Joint Advisory Board Fælles forum - Joint Advisory Board Under forhandlingerne med teleoperatørerne er planer for den fremadrettet proces drøftet, og man er blevet enige om at nedsætte et fælles forum: Joint Advisory Board. I november 2014 mødtes alle syv parter første gang ved et fælles møde hos Banedanmark for at forventningsafstemme. Gennem dette fælles forum vil parterne i årene fremover udbedre internetdækningen i tog - også efter udbygningen på 2-3 år er endt. På mødet blev det bekræftet, at alle parter er enige om at skabe en fælles løsning, som beskrevet i aftalen. Man er enige i, at der mellem de deltagende parter dannes et fælles Joint Advisory Board (JAB), hvor alle emner og forhold af betydning for det samlede projekt omkring Internet i Tog kan tages op og drøftes. Det anses for hensigtsmæssigt, at der til Joint Advisory Board oprettes to parallelt arbejdende undergrupper for det mere praktiske arbejde, nemlig henholdsvis: en for konkrete og teknisk betonede drøftelser vedrørende netudbygning med deltagelse primært af Banedanmark og teleoperatørerne samt en for konkrete drøftelser af en repeaterløsning med deltagelse primært af DSB og teleoperatørerne. Derudover skal Joint Advisory Board af DSB løbende holdes orienteret om planer og udvikling af den planlagte WiFi-løsning. Banedanmark udarbejder et kommissorium for Joint Advisory Board på basis af konsulenternes detaljerede anbefalinger og med bidrag fra parterne til det konstituerende møde. Dette er under proces og fællesbidrag er allerede modtaget Konstituerende møde for Joint Advisory Board i januar 2015 Det er aftalt, at parterne mødes i januar til første konstituerende møde. Mødet er sat til den 19. januar Kommissorium for det fortsatte fremadrettede arbejde drøftes. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 19/28 Den samlede løsning og videre proces

20 Banedanmark giver status på Internet i Tog i forhold til tilbagemelding fra Trafikministeriet. Prioritering af masteudbygning er påbegyndt, idet teleoperatørerne er ved at identificere sorte huller langs banen (steder uden dækning fra nogen af teleoperatørerne) ud fra kendte dækningskort. Dette gennemgås på baggrund af en fælles opgørelse fra teleoperatørerne (teoretisk/beregnet dækning). Dette skal evt. suppleres med målinger i tog. Metoder til fremadrettede, relevante målinger af dækning og kapacitet langs jernbanen drøftes. Dette arbejde er i gang og resultat forventes at foreligge i første kvartal Organisatorisk setup af Joint Advisory Board Med udgangspunkt i de telefaglige eksperter detaljerede beskrivelse af konkret løsning for samarbejdet parterne imellem er Banedanmark i gang med at udarbejde et kommissorium for det organisatoriske set-up af et Joint Advisory Board. Teleoperatørerne har bidraget konstruktivt til dette arbejde. Det er en nøje beskrivelse af, hvilke samarbejdspartere der er tale om, forslag til arbejdsprocesser, opdeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver, økonomi samt forslag til organisatorisk set-up. Samarbejdspartere med repræsentanter er fra hhv.: 1. Togoperatører; Arriva og DSB 2. Teleoperatører; 3, TDC, Telia,Telenor 3. Banedanmark For at sikre fremdrift og håndtere uenigheder er der enighed blandt parterne, at Joint Advisory Board skal bestå af medlemmer fra hver stakeholder. Desuden skal deltagerne i Advisory Board være på organisatorisk højt niveau, så der kan træffes beslutninger. Undergrupper skal bestå af teknisk fagspecialister fra de parter, der er direkte involveret, f.eks. DSB og teleoperatører mht. WiFi og repeatere. Samt Banedanmark og Teleoperatører mht. mastepositioner og transmission. Telefaglig ekspertise fra Erhvervsstyrelsen kan evt. inddrages som uafhængig part, i det omfang Erhvervsstyrelsen ikke er håndhævende myndighed. Det har været overvejet at tilknytte en uafhængig formand (independent chair). På baggrund af dialogen med parterne er det valgt ikke at tilknytte en sådan for nuværende. 4.3 Identifikation af sorte huller og masteudbygning Joint Advisory Board vil initiere identifikation af sorte huller (ingen dækning fra nogen af teleoperatørerne) gennem teleoperatørernes dækningskort, der kan suppleres med målinger i tog. På basis af et fællesaftalt grundlag vil parterne identificere og prioritere masteudbygning. For at motivere teleoperatørerne til at investere i antenner i mindre attraktive master og på dækningsløse strækninger vil Banedanmark investere 100 millioner kr. i udbygning af infrastruktur. Fordelingen af dette beløb vil gennem forhandling målrettes mod at opnå bedre internet i tog og en fuld funktionsdygtig arbejdsplads. For nærmere om målinger af dækning og kapacitet, se bilag 2. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 20/28 Den samlede løsning og videre proces

21 4.4 DSB s udrulningsplan Installation af WiFi i DSB tog DSB har iværksat arbejdet med udbudsmaterialet for WiFi i tog og på stationer. Dette forventes besluttet i februar 2015, og tildeling kan foretages i juni Herefter kan indbygning påbegyndes. Der forventes at skulle bruges 24 måneder til indbygning i togene samt opsætningen af WiFi på stationer, regnet fra første serieinstallation i et ikke nærmere defineret tog. DSB undersøger pt. om det er muligt at påbegynde installation af repeatere forud for installation af WiFi for at opnå hurtigere resultater. Det er dog usikkert om dette i praksis er muligt, idet der er betydelige stordriftsfordele ved en samtidig installation af repeater og WiFi. For at fremskynde processen, vil DSB arbejde på at få finansiering til at gennemføre pilotinstallationer henover sommerferien, således at implementeringen ikke forsinkes væsentligt på grund af sommerferie. Der forventes at skulle bruges 24 måneder til indbygning i togene samt opsætningen af WiFi på stationer, tiden er at regne fra første serieinstallation i et ikke nærmere defineret tog. Tidsplan for WiFi for DSB fremgår af nedenstående tids- og handlingsplan: Finansiering afklaret Udbudsmateriale udarbejdes, teknisk dialog Equal Udbuddet (indledende- og revideret tilbud) shortlisting (afslag, indstilling) Forhandling 2-3 potentielle Kontraktindgåelse, review Indstilling IF, direktion, bestyrelse folketing på sommerferie 4.juni - 6. oktober aktstykke, udarbejdelse og processtid evt. pilot installationer Underhåndsbud stationer pilot installation stationer første installation december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Mobildækning i DSB tog - repeatere Forhandlinger mellem DSB og mobiloperatørerne har afventet at en samlet løsning blev godkendt af alle involverede parter. I den indgåede aftale er der opnået enighed om, at mobiloperatørerne indkøber repeatere, forestår drift, vedligeholdelse og overvågning af systemet, og at DSB forestår installation herunder indkøb af antenner og kabler, samt reparation på foranledning af mobiloperatørerne. Det antages, at den første installation kan igangsættes 18 uger efter en aftale er underskrevet. Der skal efterfølgende gennemføres prøveinstallation på samtlige togsæt inden en serieproduktion kan igangsættes, serieinstallationen på samtlige togsæt forventes at kunne gennemføres på 24 måneder. Som nævnt undersøger DSB om det er muligt at påbegynde installation af repeatere forud for installation af WiFi for at opnå hurtigere resultater. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 21/28 Den samlede løsning og videre proces

22 4.5 Tidsplanlægning Udbygning og udrulning af det samlede projekt kommer til at ske etapevis. Dvs. at alle tre parter vil deltage parallelt, og hver opgradering vil ske trinvist. Tidsplan for den videre proces: TIDSPLAN: 1. halvår 2015: Indgåelse af repeater-aftale og evt. påbegyndelse udrulning af repeatere 19. januar: o Konstituterende møde i advisory board og aftaler om rammer for advisory board o Underskrift af Letter-Of-Intent Februar: o Forventet beslutning om igangsætning af WiFi Juni: o Tildeling af WiFi o Fælles prioritering og aftaler om udbedringer af sorte huller på KBH-Aalborg gennemføres o Fælles tidsplan for etapevis implementering på øvrige strækninger aftales 2. halvår : o Prioritering og udbedring af dækningshuller o Ultimo 2015-ultimo 2017: udrulning af WiFi o Udrulning af repeatere Ovenstående tidsplan viser, at implementeringen allerede er i proces, idet parterne ved fællesmødet i november 2014 har aftalt og igangsat handlinger. Rammerne sættes og aktiviteter starter for alvor op i januar 2015, efterfulgt af processer, hvor det praktiske samarbejde er i gang. Udrulningsproces repeteres etapevis i de kommende 2-3 år, indtil alle aftaler er på plads og en fuld funktionsdygtig arbejdsplads i toget er opnået inden for rammerne af de 100 millioner kr., der er afsat til formålet. Den indgåede aftale indeholder en skalerbar løsning, idet behovet for datakapacitet forventes at fortløbende at stige, og da mobilmarkedet er dynamisk. Derfor vil der fremover også være behov for et bilateralt samarbejde parterne imellem. Den sidste fase vil således ikke være afsluttende. Men en fortsættelse af det gode samarbejde blot på måske andre vilkår. Joint Advisory Board rekonstituerer således sig selv efter behovet for at håndtere yderligere fremtidige ændringer. Beslutningsoplæg til Internet i Tog 22/28 Den samlede løsning og videre proces

23 5 Anbefaling til beslutning Det anbefales at anvende modellen, hvor WiFi og udbygning af dækning baseres på flere leverandører. Løsningen sigter mod at skabe de størst mulige forbedringer af den samlede dækning for teleoperatørernes netværk til sammen. Derved opnås dækning fra flere teleoperatører, og det samlede dataforbrug fordeles på alle teleoperatørers netværk. Samtidig opretholdes konkurrencen mellem teleoperatørerne fremadrettet, hvilket dels fremmer konkurrence på prisen for data, dels giver større tilskyndelse for teleoperatørerne til også fremadrettet at foretage fortsatte forbedringer i kapaciteten for at dække den fortsatte udvikling i behovet hos passagerne. Endelig indebærer den etapevise udbygning, at der hurtigt vil kunne opnås konkrete og markante forbedringer. Endelig etableres repeatere i DSB-togene, hvorved signalet langt bedre kan trænge igennem til passagererne. Dette vil i sig selv give en markant forbedring af signalet, både hvor der allerede i dag er dækning, og hvor sorte huller udbedres. En bindende aftale om repeatere mellem DSB og teleoperatørerne vil kunne indgås efter en politisk beslutning om igangsætning af den samlede løsning. DSB har iværksat arbejdet med udbudsmaterialet for WiFi i tog og på stationer. Prioritering og beslutning om forbedringer af dækningen aftales løbende i et fælles forum Joint Advisory Board med teleoperatørerne, togoperatørerne og Banedanmark. De konkrete forbedringer og vilkårene for teleoperatørernes brug af master mv. fastsættes i bindende aftaler mellem Banedanmark og teleoperatørerne. Det anbefales, at den samlede løsning igangsættes som beskrevet ovenfor, herunder at der anvendes den oven for anbefalede model for WiFi med flere leverandører. Ved en politisk tilslutning hertil igangsættes således, at: Samarbejdsaftalen underskrives af parterne, herunder Banedanmark og DSB DSB indgår aftale med teleoperatørerne om repeatere DSB igangsætter udbud på WiFi Banedanmark igangsætter udbygninger og opgraderinger, der vil bidrage til forbedringer af dækningen langs banen. Det vil ske ud fra en fælles prioritering med teleoperatørerne og togoperatørerne. De 100 mio. kr., der er reserveret i Togfonden frigives med henblik på udbygning af Banedanmarks infrastruktur. Videre aktiviteter gennemføres efter tidsplanen Beslutningsoplæg til Internet i Tog 23/28 Anbefaling til beslutning

24 Bilag Bilag 1: Kommissoriet Beslutningsoplæg til Internet i Tog 24/28 Bilag

25 Beslutningsoplæg til Internet i Tog 25/28 Bilag

26 Beslutningsoplæg til Internet i Tog 26/28 Bilag

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

God internet og mobildækning til togpassagererne i hele Danmark. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt

God internet og mobildækning til togpassagererne i hele Danmark. Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt God internet og mobildækning til togpassagererne i hele Danmark Beslutningsgrundlag version 1.9.2 God internet og mobildækning til

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder

Prince2 Projektgrundlag. Notat til: Trafikstyrelsen. Kopi til: 22. februar Projektbeskrivelse - Count down på stoppesteder Prince2 Projektgrundlag Notat til: Trafikstyrelsen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CKK Direkte 36 13 16 70 Fax 36 13 20 93 CKK@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. februar 2010

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1 Anden Høring Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015 Side 1 Denne høringsskrivelse sendes i høring blandt de 4 teleoperatører og offentliggøres samtidigt på slagelse.dk.

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010

Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug ved åbent samråd i TRU om rejsekort 2. november 2010 Spørgsmål G: Med henvisning til den seneste tids artikler i dagbladet

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Nye rammer for drift på banen

Nye rammer for drift på banen Nye rammer for drift på banen Thomas S. Hedegaard, Kommerciel direktør, A/S Jernbanens udfordringer Den danske banekonference 21. maj 2013 Indhold Den brændende platform. Barrierer for den nødvendige udvikling.

Læs mere

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser

Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser Implementering af realtid og stoppestedsannoncering i X Busser ansøgning til passagerpuljen resumé Realtidsinformation er et vigtigt element i bestræbelserne på at gøre den kollektive trafik attraktiv

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 203 Offentligt HØRINGSNOTAT Dato J. nr. 27. februar 2017 2017-943 Høringsnotat vedr. forslag om halvtimesdrift på Svendborgbanen 1. Baggrund

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014

Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Dato : 10. oktober 2003 Regeringen lægger op til ny rammeaftale for jernbaneområdet 2005 2014 Regeringen lægger op til en ny rammeaftale, der skal sikre de langsigtede rammer for jernbaneområdet. Aftalen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund

Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Faktaark Udbud af togtrafikken på Kystbanen og over Øresund Indhold: Den fremtidige kontrakt i Danmark Fakta om den vindende operatør Udbuddets trafikomfang Udbudsform Væsentlige udbudsbetingelser Målsætninger

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave)

Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) 1-23-0-32-09 29. oktober 2015/JOS Ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (Endelig udgave) Formålet med at lave en ejerstrategi for Nordjyske Jernbaner (NJBA) er at sikre, at NT s ejer interesser varetages

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse. Læsø Kommune Kontraktbilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til løsningsbeskrivelse... 3 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse... 4 2.1 Punkt

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013

Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem. marts april 2013 Markedsundersøgelse Kundehåndteringssystem marts april 2013 Resultat 1. maj 2013 Formål med markedsundersøgelsen Markedsundersøgelsen skal være med til at konkretisere mulighederne for at gennemføre en

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009

En jernbane i vækst - debatoplæg. 23. September 2009 En jernbane i vækst - debatoplæg 23. September 2009 Mål for jernbanen Den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens trafikvækst Jernbanen skal levere attraktiv transport med kunden i centrum

Læs mere