MOBILMASTER OG -ANTENNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOBILMASTER OG -ANTENNER"

Transkript

1 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd :34:45

2 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd :34:45

3 GOD MOBILDÆKNING Når teleindustrien sætter mobilmaster og -antenner op, skaber det som regel glæde hos borgere og virksomheder, for hvem mobiltelefoner og trådløst bredbånd er blevet uundværlige hjælpemidler i dagligdagen. Men indimellem møder vi også en bekymring over, om mobilmasternes antenner påvirker sundheden. Denne pjece beskriver, hvordan teleindustrien sørger for, at sikkerheden er i orden, når vi opsætter nye mobilmaster og -antenner. Det kræver et godt dækkende netværk af mobilantenner rundt omkring i landet, hvis alle skal have glæde af de mobile og trådløse teknologier. Hvis forbindelsen skal fungere ordentligt, skal der både være et godt signal og tilstrækkeligt med kapacitet hvilket betyder, at der i tætbefolkede områder skal opsættes flere antenner for at kunne håndtere mange samtidige opkald. Det er med den mobile datatrafik som med biltrafikken: Der skal både være tilstrækkelig med veje rundt i landet, og vejene skal være brede nok til at håndtere mængden af trafik. brochure1.0.indd :34:45

4 DE VELKENDTE RADIOSIGNALER Hvad enten man taler i mobiltelefon, sender en sms eller benytter sig af mobilt bredbånd, så foregår kommunikationen ved hjælp af radiosignaler. Signalerne udveksles mellem en mobilantenne og brugerens mobile enheder (mobiltelefon/smartphone, tablet eller bærbar pc med mobilt bredbånd). Antennen sidder i en mobilmast, på et hustag, en skorsten eller lignende. Radiosignalet til mobiltelefoni og mobilt bredbånd kan sammenlignes med det, der bruges til walkietalkier, FM-radio eller tv-signal. Forskellen er dog, at mobilantennerne sender med markant lavere effekt end f.eks. tv-antennerne. FM-radio- og tv-antenner sender faktisk med 100 til gange mere energi end mobiltelefonantenner, men er til gengæld oftest sat meget højere op end mobilantenner. Elektromagnetiske bølger, som radiosignaler består af, har været en naturlig del af vores hverdag fra tidernes morgen: Solens stråler består nemlig også af elektromagnetiske bølger. For omtrent 100 år siden tog man elektromagnetiske bølger i brug til FM-radioudsendelser, og siden er radiosignaler på forskellige frekvenser blevet anvendt til en lang række kommunikationsformål, inklusive tv-transmission og mobiltelefoni. brochure1.0.indd :34:47

5 HVAD BETYDER MOBILSIGNALER FOR SUNDHEDEN? Der er to forhold, der gør sig gældende, når man taler om hvorvidt elektromagnetiske bølger herunder radiosignaler til mobiltelefoni påvirker menneskers sundhed. For det første handler det om bølgernes frekvens, som måles i hertz (Hz). Radiosignaler til eksempelvis mobiltelefoni og mobilt bredbånd befinder sig i den lave ende af frekvensbåndet (fra 791 til 2600 MHz) og har derfor et lavt energiindhold. Radiosignaler må derfor ikke forveksles med bølger med høj frekvens ( THz) eksempelvis UV- eller røntgenstråler, som kan fremkalde skader på kroppens celler gennem en proces, der kaldes ionisering. Radiosignaler fra mobilmaster indeholder slet ikke nok energi til at fremkalde ionisering. Almindeligt lys ligger midt i frekvensskalaen fra ca. 3 til THz. Det andet forhold handler om bølgernes kraft, dvs. hvilken effekt der sendes med. I forbindelse med radiosignaler taler man om effekttæthed, der angives i watt pr. kvadratmeter (W/m2). Effekttætheden afhænger af senderens effekt, antennens udformning og placering samt afstanden fra antennen. Hvis en lodsejer altså ejeren af det sted, hvor antennen opsættes ønsker det, kan virkningen fra en antenne på et bestemt sted blive målt. Effekttætheden falder dramatisk for hver meter, man Hz 10 Højspænding Ikke ioniserende Radio/TV Mobiltelefoni Mikroovn fjerner sig fra senderen når afstanden til antennen fordobles, falder effekttætheden til en fjerdedel. Det er ligesom med lyd: Når man fjerner sig fra en person, der taler til én, bliver lyden svagere. Radiosignaler kan passere gennem en husmur, hvilket er en nødvendighed for at opnå indendørs dækning på mobiltelefonerne, men signalet dæmpes betydeligt undervejs, og i jordhøjde er effekttætheden ubetydelig. For yderligere information om sundhed henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside på og til Kræftens Bekæmpelsens hjemmeside på Infrarød Synligt lys Ultra-violet Røntgen Ioniserende Gamma Stråling brochure1.0.indd :34:47

6 HVAD SIGER VIDENSKABEN? Der har gennem årene været foretaget en lang række videnskabelige studier af radiosignalers indvirkning på menneskers sundhed. På baggrund af de samlede videnskabelige resultater har Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder vurderet, at radiosignalerne fra mobilantenner ikke påvirker helbredet, når grænseværdierne overholdes. Mobiloperatørerne i Danmark følger disse grænseværdier og anbefalinger og dér, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden fra mobilmasternes antenner meget langt under grænseværdierne. WHO har sammensat en uafhængig kommission af videnskabsfolk med ekspertise i netop radiosignalers virkning på mennesker. Denne kommission, kaldet ICNIRP*, har udarbejdet anbefalinger til grænseværdier, som de danske myndigheder har tilsluttet sig. Både WHO og de danske myndigheder følger forskningen og udviklingen tæt og vurderer løbende, om der er anledning til at ændre på anbefalinger og grænseværdier. * ICNIRP står for International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Det er en uafhængig organisation, som støttes af ikke-kommercielle interesser som f.eks. nationale regeringer, EU, WHO og den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Det videnskabelige arbejde i kommissionen aflønnes ikke. Du kan læse om ICNIRP på: brochure1.0.indd :34:48

7 SÅDAN SENDER EN MOBILANTENNE Mobilantenner anbringes typisk meter over jorden. De er retningsbestemte, og den retning, som det meste af effekten udsendes i, kaldes hovedretningen. Hovedretningen er altid lige ud fra forsiden af antennen. I andre retninger er styrken mindre og i visse retninger tæt på nul. Det gælder bl.a. lige neden for samt bag ved antennen. Ofte vil en mobiloperatør sætte flere antenner op på en mast eller skorsten for at opnå dækning hele vejen rundt. Den måde, radiobølgerne sendes ud fra antennen på, kan sammenlignes med lyset fra et fyrtårn: en afgrænset stråle, som typisk skråner let nedad. I byer når signalet jorden mellem 150 og 200 meter fra antennen, mens det på landet når jorden omkring 500 meter fra antennen. Effekttætheden (signalstyrken) aftager kraftigt allerede få meter fra antennen og afhænger desuden af, om man står lige foran eller lidt ved siden af hovedretningen, om der er bakker i landskabet, og om mure, vinduer og lignende dæmper signalet undervejs. Mobiloperatørerne sikrer, at grænseværdierne altid vil være overholdt dér, hvor folk færdes og opholder sig. brochure1.0.indd :34:48

8 HVILKE KRAV ER DER TIL OPSÆTNING AF MOBILANTENNER? Den hastige udvikling i brugen af mobiltelefoni og trådløs datatransmission stiller store krav til planlægningen og opsætningen af antennepositioner. Mobiloperatørerne finder i samarbejde med lodsejere og kommuner frem til de antennepositioner, som både opfylder de tekniske krav og er i overensstemmelse med byggeloven, planloven og masteloven. Æstetiske hensyn indgår også i udvælgelsesprocessen. Masteloven fastlægger bl.a., at mobiloperatørerne har pligt til at deles om masterne, så der ikke kommer unødvendigt mange master i landskabet. Her er Danmark et foregangsland, og mobiloperatørernes gode samarbejde om antennepositioner betyder, at antallet af master kan begrænses. Mobiloperatørerne orienterer på forhånd den danske telemyndighed om, hvor der planlægges nye antenner. Det giver kommuner og borgere mulighed for at orientere sig om udbygningsplanerne, som også kan følges på Brancheforeningen Teleindustrien (TI) svarer gerne på spørgsmål om mobilantenners placering og deltager jævnligt på borgermøder sammen med mobiloperatørerne. brochure1.0.indd :34:49

9 brochure1.0.indd :34:49

10 SPØRGSMÅL OG SVAR HVOR STOR ER SIGNALSTYRKEN FRA DE ENKELTE MOBILANTENNER? Der findes ikke et standardsvar for, hvor stor effekttæthed, radiobølger fra en mobilantenne har på et givet sted. Effekttætheden varierer efter bl.a. afstanden til antennen, hvordan landskabet ser ud, og om glas, mure el. lign. dæmper signalet. Mobiloperatørerne kan beregne effekttætheden et givet sted, f.eks. ved en skole, en daginstitution eller et boligområde. Den type beregninger kan eftervises ved målinger, der foretages enten af mobiloperatøren eller af uafhængige institutioner. Hvis en lodsejer eller offentlig myndighed beder om det, vil mobiloperatørerne i dialog med lodsejeren eller myndigheden udpege de relevante steder og rammer for målingerne. HVORDAN VÆLGER TELEOPERATØRERNE PLACERING AF ANTENNERNE? Mobiloperatørerne udvælger i samarbejde med lodsejere og kommuner de antennepositioner, som opfylder både tekniske og lovmæssige krav, jf. byggeloven, planloven og masteloven. Æstetiske hensyn indgår også i udvælgelsesprocessen. Hver antenne har en begrænset geografisk dækning, og derfor må de placeres, hvor folk opholder og bevæger sig, det vil sige dér, hvor folk benytter deres mobiltelefoner og mobilt bredbånd. Den danske mastelov påbyder endvidere mobiloperatørerne at deles om antennepositionerne, hvor det er muligt, og Danmark er et foregangsland på dette område. Derved reduceres det samlede antal master. For at gøre masterne klar til denne fællesudnyttelse, bygges masterne nogle gange højere, så sidst ankomne operatør kan tildeles en højde, som giver en acceptabel dækning. KAN MAN INDHENTE OPLYSNINGER OM EKSISTERENDE OG PLANLAGTE ANTENNEPOSITIONER? Borgere og kommuner kan se eksisterende antennepositioner i Erhvervsstyrelsens register på Mobiloperatørerne skal så vidt muligt meddele deres udbygningsplaner to år ud i fremtiden til Erhvervsstyrelsen. En kommune har mulighed for at henvende sig til Erhvervsstyrelsen og få oplysninger om brochure1.0.indd :34:49

11 mobiloperatørernes planer, så kommunen har mulighed for at planlægge bedre. Planlægningen af, hvor antennerne skal være, er et meget dynamisk stykke arbejde, fordi udviklingen og anvendelsen af mobiltelefoni og datatransmission ændrer sig konstant. HVOR MANGE MOBILNET ER DER? I Danmark er der i dag tre mobilnetværk, som ejes af de fire største mobilselskaber, Telenor, 3, TDC og Telia. Disse netværksoperatører udlejer ledig kapacitet til en lang række mindre mobilselskaber. HVOR KAN MAN FINDE OPLYSNINGER OM MOBILDÆKNING? På mobiloperatørernes hjemmeside finder man opdaterede dækningskort: For yderlige information henvises til Teleindustriens hjemmeside: Mobilselskaberne udbyder 2G-, 3G- og 4G-netværk med henblik på at tilbyde danskerne mobiltelefoni og mobilt bredbånd på de licenser, som den danske stat har udbudt med de tilhørende dækningsforpligtelser. Udbygningen af netværket sker på markedsvilkår og ud fra en hensigt om, at mobilselskaberne konkurrerer på at skabe den bedste dækning. brochure1.0.indd :34:50

12 TELEINDUSTRIEN Axeltorv 6, 3. sal DK-1609 København V Telefon brochure1.0.indd :34:50

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere