Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning Hovedkonklusioner på regnskabet Opmærksomhedspunkter Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Befolkningsudvikling Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Anvendt regnskabspraksis Generelt God bogføringsskik Driftsregnskabet Regnskabsopgørelse Finansieringsoversigt Balance Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Skatter- tilskud og udligning Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og Brugerinddragelse Redningsberedskab Renter Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Renovation Plan- og Boligudvalget By og bolig Indholdsfortegnelse Side 3 Regnskab 2013

4 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Socialudvalget Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Ældreudvalget Ældreliv Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Unge Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Igangværende og afsluttede anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekter Afsluttede anlægsprojekter Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Regnskabsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Garantiforpligtelser Overførsel af uforbrugte bevillinger til Indledning Spilleregler for at uforbrugte bevillinger Anlæg Særligt vedrørende beskæftigelsesområdet Indholdsfortegnelse Side 4 Regnskab 2013

5 Indholdsfortegnelse Overblik Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Ledelse og personale Erhverv og turisme Borger- og brugerinddragelse Redningsberedskab Renter Øvrige finansforskydninger Optagne lån Afdrag på lån Klima- og Miljøudvalget Miljø og natur Trafik, vej og park Renovation Plan- og Boligudvalget By og bolig Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Dagtilbud til børn Børn og unge Socialudvalget Sundhed Handicap, social og psykiatri Unge Ældreudvalget Ældreliv Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse Unge Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Fritid og sundhed Indholdsfortegnelse Side 5 Regnskab 2013

6 Indholdsfortegnelse Anlæg Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Indholdsfortegnelse Side 6 Regnskab 2013

7 Generelle bemærkninger

8

9 Generelle bemærkninger Indledning Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen. Regnskabet består af følgende: Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat. Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis Skoler, Administration og Ældre. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2013 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således: 1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven? 2. Aktiviteter og indsatsområder 2013 Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2013 indenfor de enkelte politikområder. 3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv. 4. Noter til Regnskab 2013 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau. Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2013

10 Generelle bemærkninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 2. juni 2014 aflagt årsregnskab for 2013 for Ringsted Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Ringsted Kommune, den 9. juni 2014 Henrik Hvidesten Borgmester Jacob Nordby Kommunaldirektør Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2013

11 Generelle bemærkninger Hovedkonklusioner på regnskabet Nøgletal fra regnskab 2013 i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Skatter tilskud og udligning Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Anlæg herunder Køb og salg Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt før finansielle poster Finansielle poster Ændring af likvide aktiver Serviceudgifter Likviditet 31. december ) ) Vedtaget budget er korrigeret med regnskabsresultatet for Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 153 mio. kr., hvilket er 61 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. n skyldes dels, at der har været flere indtægter vedrørende skatter og tilskud og dels at der har været anvendt færre penge til skattefinansieret drift. For så vidt angår skatter og tilskud var der i det korrigerede budget forudsat at staten ville inddrage provenuet af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i det oprindelige budget, hvilket imidlertid ikke skete. Herudover har kommunen modtaget kompensation for efterregulering af ejendomsskatter i Under skattefinansieret drift er der mindreudgifter på områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Børn og Unge, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Ældreliv. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 105 mio. kr. hvilket er 104 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af det brugerfinansierede områder Renovation er en nettoudgift på 23 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Nettoudgiften skyldes investering i ny affaldsordning. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 90 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles overført i alt 75 mio. kr. til forbrug i Den varige likviditetsforbedring er derfor 15 mio. kr. Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

12 Generelle bemærkninger Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 59 mio. kr. under det vedtagne budget og 48 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2012 på 17,3 mio. kr. til 2013, som var til forbrug i 2013 udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Kommunens likvide aktiver viste ultimo ,2 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 89 mio. kr. mere end i det korrigerede budget. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2013 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budget til 2014 i forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2014 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Sundhed. Der har i 2013 være budgetoverskridelse på området Aktivitetsbestemt medfinansiering. Området vil i 2014 blive fulgt tæt, men udgifterne på netop dette områder er vanskeligt styrbare. Børn og unge. Der er i 2013 et merforbrug på 4,4 mio. kr. Området vil i 2014 blive fulgt tæt med henblik på budgetoverholdelse i Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Stigning fra 2012 til 2013 i % Forudsat prisog lønudvikling Faktisk pris- og lønudvikling Forskel Løn 1,39 0,52-0,87 Brændsel 1,10 0,70-0,40 Øvrige varer og anskaffelser 1,54 0,54-1,00 Entreprenør og håndværkerydelser 1,50 1,30-0,20 Øvrige tjenesteydelser 1,90 1,40-0,50 Løn og priser i alt 1,50 0,70-0,80 Kilde: KL's budgetvejledning Oversigten viser, at den faktiske pris- og lønudvikling har været lavere end den udvikling der var forudsat i det oprindeligt vedtagne budget. Som følge heraf blev driftsbudgetterne reduceret med i alt 9,5 mio. kr. i forbindelse med behandling af 1. budgetrapport for Generelle bemærkninger Side 12 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

13 Generelle bemærkninger Befolkningsudvikling Alder Forudsat befolkning pr. 1. januar 2014 i budget 2013 Faktisk befolkning 1. januar 2014 Forskel 0-2 år år år år år og derover I alt Befolkningsprognosen fra marts 2012, der var en del af grundlaget for budget 2013, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2014 på i alt personer. Den faktiske befolkning var på personer eller 54 flere end forudsat. n dækker over 103 flere årige, men færre børn og ældre. Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således: Alder Ændring fra 2010 til år ,8% 3-5 år ,5% 6-16 år ,2% år ,0% år ,8% 80 og derover ,3% I alt ,3% Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen samlet set i perioden fra 2010 til 2014 er steget med 2,3 %. På landsplan har befolkningstilvæksten i samme periode udgjort 1,7 %. Generelle bemærkninger Side 13 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

14 Generelle bemærkninger Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Institutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbrug på en institutionsbevilling i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk. Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke. Regler for fremgår af den økonomiske politik som fastsættes af Byrådet for en valgperiode. I regnskabsår 2013 er overførselsadgangen således fastsat til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen som p.t. udgør 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For så vidt angår kommunens folkeskoler, har Byrådet givet dispensation for overførselsreglerne i 2013, idet skolerne har oparbejdet et overskud i forbindelse med lærerkonflikten i foråret De sparede udgifter er forblevet på skoleområdet til særlige formål. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Generelle bemærkninger Side 14 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

15 Generelle bemærkninger Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger. Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab. Omkostningsregnskab Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver. Ringsted Kommune har ikke i 2013 udarbejdet omkostningsregnskab. Generelle bemærkninger Side 15 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

16 Generelle bemærkninger Regnskabsopgørelse Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2013 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) excl. incl. Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning , ,6 8, ,8 11,1 19,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 218,9 211,1 4,5 195,3 15,8 20,2 Erhverv og turisme 2,8 2,6 0,0 2,3 0,3 0,3 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 Redningsberedskab 5,4 5,3 0,0 5,2 0,1 0,1 Teknisk serviceudgiftspulje 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Miljø og natur 5,2 4,4 0,1 3,4 1,0 1,0 Trafik, vej og park 67,9 67,5 0,0 66,8 0,7 0,7 Plan- og Boligudvalget By og bolig 51,5 55,8 0,0 55,5 0,3 0,3 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 296,4 298,3 5,7 293,2 5,0 10,8 Dagtilbud til børn 144,1 143,3 2,1 129,9 13,4 15,5 Børn og unge 88,6 86,7 1,9 93,0-6,3-4,4 Socialudvalg Sundhed 133,2 134,0 0,1 141,5-7,5-7,5 Handicap, social og psykiatri 150,8 145,4 0,9 150,3-4,9-4,1 Unge 85,5 86,9 0,0 81,6 5,3 5,3 Ældreudvalget Ældreliv 181,7 178,8 2,3 187,7-8,9-6,6 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 393,1 390,4 1,4 381,2 9,2 10,5 Unge 33,3 32,9 0,0 37,2-4,3-4,3 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 19,9 19,4-2,5 18,2 1,2-1,3 Fritid og sundhed 27,0 26,9 1,0 26,6 0,3 1,2 Skattefinansieret drift i alt 1.925, ,2 17, ,2 20,9 38,2 Renter Økonomiudvalget Renter 14,6 14,6 0,0 10,8 3,8 3,8 Resultat af ordinær drift 97,8 116,8-25,3 152,7 35,8 61,2 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Generelle bemærkninger Side 16 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

17 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2013 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) excl. incl. Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 1,8 1,8 0,0 0,7 1,1 1,1 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 Miljø og natur 0,0 0,0 1,9 0,5-0,5 1,3 Trafik, vej og park 12,4 14,9 1,1 12,6 2,3 3,5 Plan- og Boligudvalget By og bolig 34,6 40,6 23,6 38,0 2,6 26,2 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 4,3 4,3 0,0 4,2 0,1 0,1 Dagtilbud til børn 0,4 0,4 0,0 0,3 0,1 0,1 Skattefinansieret anlæg i alt 54,0 62,5 26,8 56,8 5,8 32,5 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord -13,2 7,8-6,8-9,1 16,9 10,1 Resultat af skattefinansierer område 57,0 46,6-45,3 105,0 58,5 103,7 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation -2,0-2,0 0,0-4,3 2,3 2,3 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Renovation 26,5 26,5 5,3 27,6-1,1 4,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 24,5 24,5 5,3 23,3 1,2 6,5 Resultat i alt 32,5 22,1-50,6 81,8 59,7 110,3 Finansielle poster Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger 23,3 23,0 4,0 48,1-25,1-21,1 Optagne lån 0,0-20,4 0,0-20,4 0,0 0,0 Afdrag på lån 36,0 36,0 0,0 35,5 0,5 0,5 Ændring af likvide aktiver -26,8-16,5-54,6 18,6 35,1 89,6 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Læsevejledning til regnskabsopgørelsen Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side. Generelle bemærkninger Side 17 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

18 Generelle bemærkninger Oprindeligt budget 2013: På 1.925,6 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober Korrigeret budget 2013: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2012 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. fra Regnskab 2013: Der har i 2013 været udgifter for 1.869,2 mio. kr. : Med et budget excl. på 1.890,2 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.869,2 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 20,9 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2012 på netto 17,3 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 38,2 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet Noter til større afvigelser i regnskabsopgørelsen: (Der er i de specielle bemærkninger redegjort mere detaljeret for afvigelserne på de enkelte områder.) Skatter, tilskud og udligning: I det korrigerede budget var forudsat, at staten ville inddrage provenuet af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i det oprindelige budget, hvilket imidlertid ikke skete. Herudover har kommunen modtaget kompensation for efterregulering af ejendomsskatter i Ledelse og personale viser et resultat på 15,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2012 primært vedrørende lønpuljer på 4,5 mio. kr. således at afvigelsen incl. udgør 20,2 mio. kr. Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2013 på 10,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels opsparede midler i forbindelse med lærerkonflikten i foråret 2013 og dels en forsigtig disponering i forbindelse med overgang til ny skolestruktur. Dagtilbud til børn: Der er samlet set er mindreforbrug i 2013 på 13,4 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2013 på 2,1 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 15,5 mio. kr. n skyldes dels færre passede børn end forudsat og dels at pulje afsat til frokostordninger ikke er anvendt. Børn og unge: Der er et merforbrug i 2013 på 4,4 mio. kr. Sundhed: Der er et merforbrug på 7,5 mio. kr. som primært vedrører betaling til Regionen for medfinansiering af sundhedsudgifter. Handicap, social og psykiatri: Merforbruget på netto 4,1 mio. kr. skyldes merforbrug til hjælpemidler. Unge: Der er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som primært vedrører færre udgifter til anbragte i døgninstitutioner og døgnpleje. Ældreliv: Området har i 2013 et merforbrug på 6,6 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 6,2 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Generelle bemærkninger Side 18 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

19 Generelle bemærkninger Kultur: Merbruget på 1,3 mio. kr. skyldes primært underskud i Ringsted Teater- og Kongrescenter. Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 153,1 mio. kr. eller 55,3 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet skal udvise 110 mio. kr. Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2012 på 26,8 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 32,5 mio. kr. Heraf er de 31,4 mio. kr. indstillet overført til Køb og salg af jord: Der er et nettomerindtægt på 16,9 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2012 på 6,8 mio. kr. således at den samlede mindreindtægt er på 10,1 mio. kr. n består af mindreindtægter på 21,8 mio. kr. og mindreudgifter på 31,9 mio.kr. Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et mindreforbrug i ,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører en mindreudgift til drift på 2,3 mio. kr. og en merudgift til anlæg på 1,1 mio. kr. Øvrige finansforskydninger: n skyldes, at der ultimo 2013 har været færre regninger end ved sidste årsskifte der har været registreret på regnskabsår 2013, men først er betalt i 2014 og derved har påvirket likviditeten i Generelle bemærkninger Side 19 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

20 Generelle bemærkninger Optagne lån: Der er i 2013 optaget lån på 20,4 mio. kr. som er anvendt til investering i ny affaldsordning. Afdrag på lån: Der er i 2012 afdraget i alt 35,5 mio. kr. på kommunens låneportefølge. Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2012 forbedrer de likvide aktiver med 18,6 mio. kr. Der er i de specielle bemærkninger optrykt mere detaljerede redegørelser for resultatet på de enkelte områder. Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver. Mio. kr. Regnskab 2013 Likvide beholdninger primo 26,9 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat før finansielle poster 81,8 Låneoptagelse 20,4 Kursregulering, obligationer -0,3 101,9 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -35,5 Øvrige finansforskydninger -48,1-83,6 Likvide beholdninger ultimo 45,2 Årets resultat har tilført kassen 81,8 mio. kr., og der er optaget nye lån i 2013 på 20,4 mio. kr. Der er foretaget kursregulering af likvide aktiver på -0,3 mio. kr. således at der er tilvejebragt likviditet på 101,9 mio. kr. Der er afdraget 35,5 mio. kr. på lån, og øvrige finansforskydninger har kostet 48,1 mio.kr. i alt 83,6 mio. kr. Netto er kassen forøget fra 26,9 mio. kr. til 45,2 mio. kr. Balance Præsentation af balancen Generelle bemærkninger Side 20 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

21 Generelle bemærkninger Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Ændringer i forhold til regnskab 2012 Som følge af ændring i Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler, er registrering i balancen af poster, der er medtaget i driftsregnskabet, men først forfalder til betaling det efterfølgende år, ændret fra kategorien Omsætningsaktiver tilgodehavender under aktiver til Kortfristede gældsforpligtelser under passiver. Ændringen vedrører alene registreringer på balancen og påvirker ikke regnskabsresultatet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen. Generelle bemærkninger Side 21 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

22 Generelle bemærkninger Der afskrives ikke på grunde. Bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Grunde og bygninger: Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. 50 år 30 år 15 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Tekniske anlæg Ledninger og stikledninger vedrørende varme Øvrige anlæg år 30 år Generelle bemærkninger Side 22 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

23 Generelle bemærkninger Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Maskiner Køretøjer Inventar Sneplove og fejemaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v. Lastbiler, entreprenørmaskiner, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne. Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. 15 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. 8 år 5 år Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringsted Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Ringsted Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Generelle bemærkninger Side 23 Regnskab 2013 Ringsted Kommune 7. august 2014

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 2 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere