Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter"

Transkript

1 Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter

2 Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af kommunale lokaler.. 7 D. Særlige regler for indkvarteringer... 9 E. Betalingsbestemmelser F. Ikrafttrædelsesbestemmelser

3 REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler på en folkeskole, der administreres af kultur- og fritidsafdelingen eller den pågældende skole. Reglementet gælder for anden undervisning og virksomhed efter bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. For brugere med faste lokaler kan aftales regler, der helt eller delvis ophæver reglementet. 2. Ledige lokaler anvises i det omfang, det er foreneligt med lokalernes primære brug, til folkeoplysning og fritidsvirksomhed m.v. Lokalerne anvises med de fornødne birum samt lys, varme, rengøring, inventar og det udstyr, som findes i eller ved lokalet, men uden bistand af serviceleder. 3. Reglementet administreres af kultur- og fritidsafdelingen. Tvivlstilfælde kan indbringes for folkeoplysningsudvalget til afgørelse. B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding 1. Ansøgningsskemaer kan rekvireres i borgerservice, kultur- og fritidsafdelingen, eller den pågældende skole. For benyttelse af en byskole (Hadsundvejens Skole, Hobrovejens Skole, Hornbæk Skole, Kristrup Skole, Nyvangsskolen, Nørrevangs- 3

4 skolen, Oust Mølleskolen, Rismølleskolen, Søndermarkskolen, Tirsdalens Skole, Vestervangsskolen, Vorup Skole og Østervangsskolen) sendes ansøgningen til Randers Kommune, Kultur- og fritidsafdelingen, Laksetorvet, 8900 Randers. For benyttelse af en af de øvrige skoler (Asferg Skole, Assentoftskolen, Blicherskolen, Bjerregrav Skole, Fårup Skole, Gjerlev Enslev Skole, Grønhøjskolen, Hald-Kærby Skole, Havndal Skole, Korshøjskolen, Langå Skole, Munkholmskolen og Rytterskolen) sendes ansøgningen direkte til den enkelte skole. Ved udlån for en sæson (=et undervisningsår/skoleår) skal ansøgning indsendes i marts måned for det kommende skoleår. Ansøgningsdato offentliggøres ved annoncering og ved brev til nuværende brugere. Ved udlån for enkelte dage skal ansøgningsskema indsendes senest 3 uger før den ønskede dato. Hvis det er i forbindelse med en skoleferie, skal skemaet indsendes senest 3 uger før den pågældende ferie begynder. Skemaerne for én-gangs-benyttelse sendes til den ønskede skole, som giver svar til ansøgeren. 2. Ledige lokaler anvises i følgende rækkefølge til: 1. Undervisning i Randers Ungdomsskole og Randers Musikskole. 2. Aktiviteter for børn og unge. Ved anvisning af lokaler, der er særligt egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. 3. Folkeoplysende voksenundervisning. 4. Aktiviteter for voksne, f.eks. firmasportsklubber, old boys foreninger og pensionistforeninger. 4

5 Udover anvisning af lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, kan børne- og ældreinstitutioner tildeles ledige lokaler i dagtimerne. Ansøgeren får skriftlig besked om anvisningens omfang. 3. Lokalerne anvises på tidspunkter, hvor de er ledige. I weekender og på andre mindre benyttede tidspunkter samles anvisningen på bestemte skoler og i bestemte tidsrum. 4. Lokalerne anvises normalt uden bistand af en serviceleder, men der kan i særlige tilfælde, hvis det skønnes nødvendigt, anvises lokaler med bistand af en servicemedarbejder. Brugere kan pålægges selv at åbne og aflåse lokaler. 5. I tilfælde af, at anviste lokaler skal benyttes til skolearrangementer, valghandlinger m.v, aflyser skolen skriftligt benyttelsen over for brugerne med mindst 8 dages varsel (ved opslag eller brev efter forholdene i det enkelte tilfælde). Når særlige bygningsmæssige, vejrmæssige eller andre uforudsigelige forhold betinger det, kan aflysning ske med kortere eller helt uden varsel. 6. Benyttelse er generelt aflyst i skolernes ferier og følger de markerede dage på skolekalenderen. I uge 7 og 42 er der også lukket i weekenden. Ansøgning om benyttelse på disse dage skal fremsendes særskilt senest 3 uger før ferien. Ansøgning om benyttelse i hovedrengøringsperioden kan normalt ikke imødekommes. Benyttelse i perioden 1. maj - 1. august kan af ressourcehensyn samles på enkelte skoler. 5

6 Anviste lokaler, som brugerne ikke får brug for, skal straks skriftligt afmeldes af hensyn til muligheden for anvisning til anden side. Afmelding for en enkelt gang skal ske til servicelederen på den pågældende skole af hensyn til risikoen for tyveri og hærværk i åbne, men ubenyttede lokaler. 7. Senest 8 dage før den første benyttelse skal den ansvarlige leder/ underviser kontakte servicelederen for aftale om praktiske forhold og særlige lokale bestemmelser. 8. Det er kun efter særlig tilladelse tilladt at opkræve entré ved arrangementer i lokaler og anlæg, der tilhører kommunen. Ansøgningen herom skal indsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 4 uger før afholdelsen af det ønskede arrangement. Hvis der opkræves entré, skal der betales leje af de benyttede lokaler. 9. Anvisning af følgende kommunale lokaler og anlæg sker ved henvendelse direkte til de anførte kontorer: Lokaler på kommunale byskoler Kultur og Borgerservice, Laksetorvet, kultur- og fritidsafdelingen tlf Lokaler på øvrige kommunale skoler Den pågældende skole Skoleidrætshaller I skolernes undervisningstid: Den pågældende skole I sommerferien: Kultur- og fritidsafdelingen, tlf Øvrige tider: Randers Idrætshaller, tlf

7 Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1 Fritidscentrets kontor tlf Fritidscenteret, Vestergade 15 Fritidscentrets kontor tlf Bibliotekslokaler i Kulturhuset, Vorup og Dronningborg biblioteker Randers Bibliotek, sekretariatet tlf Udendørs idrætsanlæg Kultur- og fritidsafdelingen, Laksetorvet tlf C. Instruks for benyttelsen af kommunale lokaler 1. Biler og cykler skal anbringes efter skolens forskrifter. 2. Lokalerne må kun bruges til de formål, hvortil de er ansøgt og stillet til rådighed. 3. Lokale ordensregler angivet ved skiltning skal overholdes. For benyttelsen af svømmehaller gælder af sikkerhedsmæssige årsager særlige regler, som deltagerne skal gøres opmærksom på, og instruktøren skal være i besiddelse af godkendt livredderprøve. Teknisk udstyr, AV-udstyr m.v. må kun anvendes, hvis fornøden fagkundskab kan dokumenteres. 4. Brugerne har ansvaret for de lokaler og det udstyr, der er stillet til rådighed. Eventuelle mangler og skader skal straks meddeles skolen/servicelederen. Skader, der ikke skyldes almindelig brug, vil blive udbedret for brugers regning. 7

8 5. Lokalerne skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen, borde og stole skal anbringes som ved modtagelsen. For faglokaler kan gælde særlige oprydningsregler. 6. Rygning i kommunale lokaler er ikke tilladt. 7. Kommunen påtager sig intet ansvar for brugernes ejendele under benyttelsen samt for redskaber, der opbevares på skolen m.v. 8. Det anbefales, at brugerne forsikringsmæssigt dækker sig ind for eventuelle personskader, der ikke kan henføres til kommunens grundejeransvar. 9. Øl og spiritus må ikke serveres eller indtages i lokalerne uden særlig tilladelse, der forud skal indhentes hos kultur- og fritidsafdelingen. Salg af alkoholholdige drikkevarer er normalt ikke tilladt. Lejlighedsbevilling indhentet hos politiet skal forevises på forlangende. I forbindelse med overnatninger vil der normalt ikke blive givet tilladelse til medbringelse eller indtagelse af øl og spiritus. 10. Idrætslokaler må ikke betrædes med udendørs fodtøj uden særlig tilladelse indhentet hos den pågældende skole. 11. Når idrætslokaler udlånes til fest, henstilles det til brugeren, at der ikke bruges stearinlys, da fjernelse af stearin på gulvet kræver en særlig rengøring, som foretages for foreningens regning. 12. I gymnastiksale, der udlånes til håndbold, må der kun bruges skumbold. 13. Svømmehaller må kun med særlig tilladelse anvendes til andet end svømning. Reglementet i den enkelte svømmehal skal overholdes. 8

9 14. Fodboldspil er generelt ikke tilladt i gymnastiksale og festsale. 15. Skolens og servicelederens anvisninger skal ubetinget følges. Eventuelle uoverensstemmelser må efterfølgende indbringes for kultur- og fritidsafdelingen. 16. Overtrædelse af reglementets bestemmelser eller tilsidesættelse af skolens/servicelederens anvisninger kan medføre, at tilladelsen til at benytte lokalerne tilbagekaldes for den enkelte overtræder eller for hele brugergruppen. Kommunen forbeholder sig i øvrigt ret til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde brugstilladelsen, hvis forholdene nødvendiggør det. D. Særlige regler for indkvarteringer 1. Lokaler på kommunale skoler kan anvises til indkvartering til skoler, institutioner, godkendte foreninger og andre med afgrænset medlemskreds og med hjemsted i Randers kommune. 2. Ansøgning om indkvartering sker skriftlig til den pågældende skole. Skemaet vedlægges et program for det påtænkte arrangement. Hvis indkvartering ønskes i en weekend, skal ansøgning indsendes senest 3 uger før den ønskede benyttelse. Hvis indkvartering ønskes i en skoleferie, herunder i weekends i tilknytning til ferien, indsendes ansøgning senest 4 uger før. Ansøgning om indkvartering på skoledage og i hovedrengøringsperioden kan normalt ikke imødekommes. 3. Ved indkvarteringen betales en afgift pr. deltager pr. overnatning for foreninger, der er godkendt af folkeoplysningsudvalget. For andre foreninger eller virksomheder skal der udover overnatningsafgiften også betales leje for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet og for eventuel servicemedarbejderbistand. Regning for indkvartering udfærdiges af skolen på baggrund af en opgørelse over an- 9

10 tallet af overnatninger, der afleveres til servicemedarbejderen ved indkvarteringens ophør. Besøgende grupper fra de nordiske venskabsbyer samt Randers Ungdomsskole og deres gæster fra udenbys ungdomsskoler er fritaget for overnatningsafgift. 4. Indkvartering finder sted i de lokaler og på de skoler, der er bedst egnet til formålet under hensyntagen til arrangementet, vedligeholdelses- og reparationsarbejder, ferie m.v. 5. Indkvartering finder fortrinsvis sted i gymnastiksale og festsale, da indkvartering i klasselokaler er til stor gene for skolerne/eleverne. Der anvises de nødvendige toiletter og omklædningsrum/bruserum. Endvidere kan efter ansøgning anvises lokaler til administration, samvær, fællesaktiviteter m.v. Svømmehal kan kun anvises i et afgrænset tidsrum. Endvidere anvises husgerningslokaler kun under forudsætning af, at der udpeges en ansvarlig køkkenleder, og at al benyttet service m.v. afvaskes og stilles på plads. I modsat fald vil der blive opkrævet særskilt betaling for rengøring af køkkenet. 6. Da rengøring af kommunale skoler foretages på skoledage, vil anviste lokaler til indkvartering normalt ikke være rengjort ved modtagelsen, og der foretages ikke rengøring af lokalerne under indkvarteringen. Efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde vil der dog blive foretaget rengøring af toiletter og bruserum. 7. Brugeren skal under og efter indkvarteringen sørge for oprydning af samtlige benyttede lokaler, gange og udendørs arealer. De nødvendige rengøringsmaterialer, affaldssække m.v. stilles til rådighed efter aftale med skolens serviceleder. Ved indkvarteringens ophør påser servicemedarbejderen, at oprydningen er foretaget tilfredsstillende: I modsat fald fremsendes særskilt regning for oprydning. 10

11 8. Brugerne skal under indkvarteringen overholde de brandmæssige forskrifter, herunder at der ikke må ryges i indkvarteringslokalerne (anviste rygeområder kan benyttes), at adgangen til branddøre, vinduer, udgangsdøre og brandslukningsudtyr ikke blokeres af sovepladser, bagage, inventar m.v., at der i gymnastiksale friholdes flugtveje, så alle deltagere har let adgang til udgangene, at lederne orienterer sig om brandslukningsudstyrets placering og anvendelse og om mulighederne for tilkaldelse af hjælp, at ved indkvarteringer etablerer brugeren fast, vågen vagt, der regelmæssigt runderer i lokalerne og påser, at brandforskrifterne overholdes, og at der skal søges om midlertidig overnatning hos Randers Kommunes Beredskabskontor. Tilladelse til overnatning er først gyldig, når brandmyndighederne har godkendt ansøgningen. 9. Brugeren har ansvaret for lokalerne i det tildelte tidsrum og må om nødvendigt etablere en vagtordning ved indgangsdørene under hele indkvarteringen. Indgangsdørene aflåses efter aftale med servicelederen. 10. Enhver skade på eller uregelmæssighed ved lokaler, inventar, udstyr m.v. skal straks meddeles skolen. Skader m.v. forårsaget af deltagerne vil blive udbedret for brugerens regning. 11. Det almindelige reglement for benyttelsen af kommunale lokaler og skolernes eventuelle særlige ordensregler gælder også under indkvarteringer. 11

12 E. Betalingsbestemmelser. 1. Kommunale lokaler anvises i henhold til folkeoplysningsloven gratis til ungdomsskolevirksomhed, aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil og aktiviteter for voksne. Lokalerne anvises endvidere gratis til den kommunale musikskole, og der kan endelig bevilges gratis benyttelse til følgende foreninger og institutioner med hjemsted i Randers kommune, når lokalerne anvendes til enkeltstående arrangementer for medlemmerne, f.eks. møder og generalforsamling: 1. Borger-, beboer- og grundejerforeninger. 2. Elevforeninger og andre foreninger eller lignende med tilknytning til skolerne. 3. Husmoder- og husmandsforeninger og lignende. 4. Kommunale institutioner. 5. Lokalråd og menighedsråd. 6. Pensionistforeninger og beboere på områdecentrene. 7. Politiske foreninger. 8. Pædagogiske foreninger. 9. Søndagsskoler. 10. Idrætsforeninger og deres støtteforeninger. 11. Sygdomsforeninger/patientforeninger. 12. Humanitære hjælpeorganisationer. 13. Kredsforeninger og andre større kredse med tilknytning til Randers. 14. Forældrebestyrelsen ved kommunale børneinstitutioner og den kommunale dagpleje samt forældrebestyrelser ved de selvejende institutioner. 15. Forældreråd og klasseråd ved folkeskolerne. 12

13 2. For benyttelse, der ikke falder ind under foranstående punkt, betales følgende lejeafgifter pr. time: Reguleret beløb pr. 1. august 2007 Kr. Svømmehal ,00 Svømmesal ,00 Sportshal ,00 Sportssal, festsal, aula ,00 Gymnastiksal ,00 Faglokale ,00 Klassselokale... 70,00 Lejeafgiften reguleres årligt pr. 1. august på grundlag af pristallet pr. 1. januar samme år. 3. Brugere, der efter stk. 1 fritages for lejeafgift (d.v.s. de i punkt 1-15 nævnte), kan pålægges selv at sørge for opstilling af borde og stole m.v., at rydde op og at stille lånte genstande på plads. Hvis servicelederens medvirken er nødvendig hertil, kan der opkræves betaling herfor. 4. Der skal altid betales for benyttelse af lokaler, der benyttes til: a) Offentlige, éntregivende arrangementer. b) Arrangementer, hvis hovedformål er spil - f.eks. bankospil - hvori indgår økonomisk gevinst for brugeren. c) Aktiviteter, hvor andre samtidig har adgang mod betaling. 5. Kommunen opkræver ikke betaling for regions og statslige skolers benyttelse af kommunale lokaler på skoledage, ligesom regionen ikke opkræver betaling for foreningernes benyttelse af regionens lokaler på hverdage. 13

14 6. Afgiften for overnatning er 25 kr. pr. deltager pr. overnatning. 7. Kultur- og fritidsudvalget har besluttet, at der skal betales gebyr for godkendte foreningers benyttelse af sportshaller, svømmehaller og Kærsmindebadet. Gebyr pr. time pr. 1. januar 2007 er 80 kr. Gebyr pr. 1. januar 2008 er 83 kr. Gebyret reguleres årligt. 8. Der kan opkræves ekstra betaling for skader, ekstra rengøring, ekstra servicelederbistand, manglende oprydning mv. 9. For aflysninger af tildelte lokaler skal der gives besked senest 14 dage før. F. Ikrafttrædelsesbestemmelser Reglement og betalingsbestemmelser træder i kraft den 1. august 2007 og afløser alle tidligere reglementer. 14

15

16 Randers Kommune Kultur og Borgerservice Kultur- fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf J.2 1. august 2007

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg

Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Retningslinier for udlån/leje af kommunale lokaler og udendørs anlæg Oversigt over skoler/haller Holeby Holebyafd., Vestervej 126, 4960 Holeby - SØNDRE SKOLE Holeby hallen, Vestervej 126, 4960 Holeby *Errindlev

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg

Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Retningslinjer for lån/leje af Kultur og Fritids lokaler og udendørs anlæg Generelle regler Alle foreninger som er godkendt/registreret i Kultur og Fritid Lolland Kommune kan låne gratis lokaler til deres

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere