Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne Klit Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget Service og Økonomi m.v Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Nordre Skole Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Thurø Skole Madordning - principper for indførelse og økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 til madordninger Renovering af køkkenfaciliteter i Børnebiksen - ansøgning om optagelse af lån Principper for ressourcetildeling til dagplejen Status og justering af pladser på dagtilbudsområdet Orientering ang. bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud Mulighed for forskudte valg til skolebestyrelsen IT-problemer på Østre Skole Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune Udbygning af Sundhøjskolens Centerafdeling Politisk mødekalender Meddelelser...23

2 1. Godkendelse af dagsorden 09/ Budget Service og Økonomi m.v. 09/35019 Budgetmateriale 2010 for Udvalget for Børn og Unge bestående af Service og Økonomi, investeringsoversigt med tilhørende bemærkninger samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Økonomiudvalget godkendte den 10. februar 2009 budgetproceduren for Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og Økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau og økonomi på politikområder samt indsatsområder i Udkast til publikationen blev behandlet på udvalgets møde den 10. juni Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget og vedlægges tillige med udvalgets investeringsoversigt og takstblad. Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Administrationen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Service og Økonomi Børn og Unge Åben - Investeringsoversigt 2010 Åben - Børn og Unge bemærkninger 2010 Åben - Takstoversigt, budget Børn og Unge 1

3 3. Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Nordre Skole 07/35242 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 2009 vedr. ny Nordre Skole. I budgetforliget for 2010 vedtaget på Byrådsmøde d. 6. oktober 2009 fremgår det, at "De igangværende planlægningsarbejder for Nordre og Thurø Skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres mhp projektering og udbud". På investeringsoversigten for 2009 er der afsat 4,1 mio.kr. til undersøgelse, planlægning og projektering af ny Nordre Skole. De afsatte midler ønskes frigivet, således at de kan overføres til anvendelse i Økonomiske konsekvenser: I budget 2009 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. Beløbet skal frigives for at kunne overføres til anvendelse i Det indstilles, at der søges om frigivelse af 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 2009 vedr. ny Nordre Skole. 4. Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 Thurø Skole 07/

4 Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 2009 vedr. Thurø Skole. I budgetforliget for 2010 vedtaget på Byrådsmøde d. 6. oktober 2009 fremgår det, at "De igangværende planlægningsarbejder for Nordre og Thurø Skoler, der finansieres af allerede bevilgede midler, færdiggøres mhp projektering og udbud". På investeringsoversigten for 2009 er der afsat 4,1 mio.kr. til undersøgelse, planlægning og projektering af ny Thurø Skole. De afsatte midler ønskes frigivet, således at de kan overføres til anvendelse i Økonomiske konsekvenser: I budget 2009 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 4,1 mio.kr. Beløbet skal frigives for at kunne overføres til anvendelse i Det indstilles, at der søges om frigivelse af 4,1 mio.kr. afsat på investeringsoversigten for 2009 vedr. ny Thurø Skole. 5. Madordning - principper for indførelse og økonomi 09/5 Nedsættelse af vuggestuetakst for madordninger i kommunale og selvejende dagtilbud eller eventuelt udsættelse af den obligatoriske madordning til 1. januar Udvalget for Børn og Unge godkendte på møde den 26. august 2009 nedenstående principper for indførelse og økonomi. at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at produktionskøkkener indtænkes ved nybyggeri at køkkenfaciliteter tænkes ind i ombygninger at madkvaliteten som minimum følger danske standarder 3

5 at madordningen finansieres ved, at forældrenes egenbetaling for både vuggestuebørn og børnehavebørn hæves fra de nuværende 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter til 30 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter at madordninger indføres gradvist på baggrund af decentrale beslutninger i de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, enten pr. 1. januar, 1. maj, 1. september 2010 eller 1. januar 2011, idet der skal ske varsling af takstforhøjelser på forældrebetaling at udbud af madordning - for de dagtilbud der ikke er klar med madordning pr. 1. januar planlægges til medio 2010, idet der tages højde for de principper, som er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale at indførelse af madordningen finansieres via forøget forældrebetaling, bloktilskud og de nuværende køkkentimer at forældrebetalingstaksten hæves 1. januar 2010 for de dagtilbud, huse eller børnegrupper, der allerede er omfattet af en madordning, eller får det etableret pr. 1. januar 2010 at der beregnes en ens tildelingstakst til kost pr. barn pr. dag ud fra princippet om, at pengene følger barnet at tildelingstaksten tilføres det enkelte dagtilbud, der selv beslutter hvordan pengene anvendes at tildelingen af de nuværende køkkentimer for de 0-2 årige forbliver uændret indtil madordninger indføres for de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, herefter suppleres med ekstra midler i henhold til ovenstående takst, og senest 1. januar 2011 ophører den nuværende fordeling af køkkentimer, dvs. at der sker en glidende overgang således at køkkentimer fordeles til alle børn i dagtilbud at bloktilskuddet på ca. 4,3 mio. kr. anvendes til madordninger i dagtilbud, der skal forblive budgetneutral for kommunen Udvalget besluttede desuden, at der i videst muligt omfang tages hensyn til det pædagogiske sigte i at inddrage børnene i tilberedningen af maden, samt at ordningen evalueres i løbet af 2011 med henblik på eventuel muliggørelse af nedsættelse af forældrebetalingen. Indførelse af ordningen foreslås ændret eller eventuelt udsat med baggrund i: at den konkrete beregning af den samlede, afledte takstforhøjelse på 5%, medfører, at selve takstbeløbet for vuggestue stiger forholdsmæssigt mere end takstbeløbet for børnehavebørn at selve takstberegningen har afsæt i et meget ringe forudsætningsgrundlag, idet den eksakte kostpris for et sundt frokostmåltid endnu er ukendt, hvorfor udgiften til madordningen sker ud fra et skøn at kun nogle dagtilbud, huse eller børnegrupper vil kunne indføre madordningen i løbet af 2010 at svar på ansøgning af 20. maj 2009 til Velfærdsministeriet om brug af udfordringsretten endnu ikke er modtaget I den aftale om kommunernes økonomi for 2010, som Regeringen og KL indgik den 16. juni 2009 er der åbnet mulighed for at udsætte indførelsen af madordninger i dagtilbud til 1. januar 2011, og ikke som 4

6 planlagt 1. januar En udsættelse af ordningen vil medfører et bedre grundlag for at nuancere den økonomiske tilgang til indførsel af ordningen, bl.a.: forbedrede forudsætninger for beregning af den faktiske udgift til et sundt frokostmåltid i vuggestue og børnehave muliggøre en eventuel beregning af forskellig kostpris/budget for et sundt frokostmåltid i henholdsvis vuggestue og børnehave muliggøre en eventuel differentieret, procentuel takstforhøjelse i henholdsvis vuggestue og børnehave Imidlertid er det hensigtsmæssigt, at nuværende madordninger i Kirkeby Børnehus, Vuggestuen Byparken og vuggestuegruppen i Børnegården Byparken kan fortsætte. Desuden er det hensigtsmæssigt, at det decentralt kan besluttes at indføre madordninger for børn, der går i dagtilbud med køkkenfaciliteter, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til tilberedning af mad, for eksempel det ny dagtilbud Børnely. I forhold til kommende anlægsinvesteringer for muliggørelse af indførsel af madordningen, ændres der ikke ved planlægningen heraf. Økonomiske konsekvenser: I takstoversigten for 2010 indgår 2 takster på henholdsvis 25 % (uden madordning) og 30 % (incl. madordning). Beregningen tager udgangspunkt i bruttodriftsbudgettet for henholdsvis vuggestuer og børnehaver, hvormed der i 30 % forældrebetaling indgår en finansiering til delvis dækning af madordningen. I bruttodriftsbudget for 2010 er der imidlertid ikke indregnet udgifter til driften af madordningen, udover de eksisterende køkkentimer på ca. 2,8 mio. kr. for de 0-2 årige. Udgiften til madordningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke kan beregnes en eksakt takst for forældrebetalingen til dækning af madordningen er dermed en overgangsordning. Udover den delvise finansiering via forældrebetalingen er der i 2011 budgetlagt et bloktilskud på 4,3 mio. kr. til dækning af udgifterne til madordningen. I forbindelse med udskydelse af ikrafttrædelsen til for den obligatoriske ordning for frokostmåltid, vil der i 2010 være en overgangsordning, således at kommunerne kan indføre ordningen trinvist og få andel i et samlet tilskud på 400 mio. kr. Dette betyder, at blandt andet vedr. de 3 dagtilbud, der i dag har en madordning, kan der hjemtages tilskud, såfremt de lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund frokost. Tilskuddet gives i forhold til det antal helårsbørn, som får tilbudt et dagligt sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i En ændret vuggestuetakst på 27,5 % af bruttodriftsudgiften i forhold til den af Byrådet vedtagne (30 %) vil betyde en takstændring ved indført madordning på 331 kr. (661 kr. ved 30 %) og dermed en ændret vuggestuetakst ved indført madordning på kr. (3.968 kr. ved 30 %). Til sammenligning er takstændringen for børnehavebørn i forbindelse med madordning (30 %) 357 kr. 5

7 Finansieringen af ordningen vil med takstændringen udgøre 15,42 kr. vedr. takstprovenu 7,00 kr. vedr. bloktilskud 4,61 kr. vedr. allerede budgetlagte køkkentimer i vuggestue fordelt ligeligt pr. barn I alt 27,03 kr. pr. barn pr. dag v/2438 børn og 251 åbningsdage. Til sammenligning er beløbet pr. barn pr. dag ved 30 % forældrebetaling for såvel vuggestue som børnehave 30,14 kr. En ny takst på 27,5 % vedr. vuggestuebørn skal vedtages af Byrådet jf. Styrelseslovens 41a og varsles til forældrene med en måneds frist, såfremt ordningen er indført inden 1. april 2010 (jf. ny bekendtgørelse på vej.) Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 2008 samt ændring pr. 16. juni 2009 og lovforslag nr. 35 om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet. Det indstilles, at takststigningen for en dagtilbudsplads i vuggestue med madordning nedsættes til 27,5 %, således at der tillempes en harmonisering af takstbeløb til madordning for henholdsvis børn i vuggestue og børnehave principper vedrørende økonomi revideres og behandles i Udvalget for Børn og Unge i forbindelse med budgetproceduren for 2011 Bilag: Åben - Bilag 1 - Arbejdspapir - Oversigt leveringssteder og antal måltider Åben - Bilag 2 - Dagtilbudstakster Frigivelse af rådighedsbeløb 2009 til madordninger 09/35747 Madordning - anmodning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. 6

8 Kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Ordningen er obligatorisk for alle kommunale, selvejende og private dagtilbud, eksklusiv dagplejen, og skal være fuldt indført senest 1. januar På møde i Udvalget for Børn og Unge den 26. august 2009 blev principper for indførelse af madordning i Svendborg Kommune behandlet, og det blev bl.a. besluttet: at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at produktionskøkkener indtænkes ved nybyggeri at køkkenfaciliteter tænkes ind i ombygninger Udvalget ønsker desuden, at der i videst mulige omfang tages hensyn til det pædagogiske sigte i at inddrage børnene i tilberedningen af maden. Samtlige køkkener er ved at blive registreret hos Fødevarestyrelsen. For at kunne inddrage børnene i tilberedningen er det et mål, at der i så mange køkkener som muligt skal kunne anrettes, tilberedes eller produceres mad til børnene, således af færrest mulige dagtilbud skal have leveret mad udefra. I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 er der afsat 1,281 mio. kr. til renovering af køkkener m.v. i dagtilbud. Der anmodes om en frigivelse af dette rådighedsbeløb, så arbejdet med de nødvendige forbedringer af køkkenfaciliteter i dagtilbud kan igangsættes. Økonomiske konsekvenser: I investeringsoversigten for 2010 er der afsat 1,281 mio. kr. til renovering af køkkener i forbindelse med indførelse af obligatorisk madordning i dagtilbud. Jævnfør kommunens bevillingsregler er der til etårige projekter givet anlægsbevilling i forbindelse med godkendelse af årsbudgettet, hvorfor der alene skal søges om frigivelse. Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 2008 samt ændring pr. 16. juni Det indstilles, at rådighedsbeløbet på 1,281 mio. kr. frigives til renovering af køkkenfaciliteter i dagtilbud. 7

9 7. Renovering af køkkenfaciliteter i Børnebiksen - ansøgning om optagelse af lån 09/22751 Den selvejende institution Børnebiksen ønsker, i forbindelse med indførelsen af den obligatorisk madordning, at få dagtilbuddets køkkenfaciliteter renoveret. I henhold til driftsoverenskomsten med kommunen ansøger Børnebiksen derfor kommunen om lov til at optage et lån på kr. til renovering af køkken. Børnebiksen bor til leje hos Svendborg Andelsboligforening, men skal selv varetage den indvendige vedligeholdelse. Regeringen og KL har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde et sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen. Ordningen er obligatorisk, og skal være indført i alle dagtilbud senest den 1. januar Madordning har været behandlet på møder i Udvalget for Børn og Unge den 4. marts, 10. juni og 26. august På det seneste møde blev det bl.a. besluttet: at der etableres egenproduktion i det omfang køkkenerne kan godkendes hertil, henholdsvis delvis egenproduktion og delvis leveret mad at madordninger indføres gradvist på baggrund af decentrale beslutninger i de enkelte dagtilbud, huse eller børnegrupper, enten pr. 1. januar, 1. maj, 1. september 2010 eller 1. januar 2011, idet der skal ske varsling af takstforhøjelser på forældrebetaling Se i øvrigt selvstændigt punkt på dagsordenen om indførelse af madordning i Svendborg Kommune. Bestyrelsen i Børnebiksen ønsker at tilberede et sundt frokostmåltid til de 44 børn, der dagligt passes i Børnebiksen. Der vil herudover kunne leveres et antal frokostmåltider til børn i andre dagtilbud, for eksempel til Børnegården, der også ligger i Byparken. Der kan være mange gode grunde til at indføre madordning - især i dagtilbud, der har en vis brede i den sociale sammensætning. Udover det sundhedsmæssige aspekt ønskes det også, at der er et pædagogisk sigte med indførelse af madordning, men køkkenet i Børnebiksen er nedslidt, og tilberedning af mad vil kræve nye køkkenfaciliteter. 8

10 På forældremøde i Børnebiksen den 27. oktober 2009 blev madordningen, stigningen i betalingen og dagtilbuddets kostplan drøftet. Der var kun positive bemærkninger til madplanen for Børnebiksen. Decentralt har forældrebestyrelsen i Børnebiksen besluttet, at fastholde ønsket om at indføre madordning snarest muligt, gerne allerede fra januar Det trods den høje forældrebetaling, idet forældrebestyrelsen gør opmærksom på, at sammensætningen af børnegruppen gør at behovet for et sundt og nærende måltid er særligt preserende. Økonomiske konsekvenser: Generelt for selvejende dagtilbud med driftsoverenskomst skal der ved låneoptagelse ske deponering af kommunens midler (ingen bagatelgrænse). Finansering af Børnebiksens renovering af køkkenfaciliteter kan ske enten ved lån ved kommunen, hvorved der skal deponeres midler svarende til kr. jf. ovenstående eller ved anlægsmidler 2009, som består af kvalitetsfondsmidler samt overførsler fra tidligere år, som vi forventer ikke at kunne nå at anvende i Lovgrundlag: Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - frokostmåltid i dagtilbud m.v., lov nr af 3. december 2008 samt ændring, i forbindelse med forlig mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2010, pr. 16. juni Sidstnævnte (lovforslag nr. 35) forventes vedtaget i Folketinget i slutningen af november Det indstilles, at ansøgning om låneoptagelse ikke imødekommes ansøgning genbehandles senere, når der foreligger et samlet overblik over udgifter til køkkenfaciliteter for samtlige dagtilbud 8. Principper for ressourcetildeling til dagplejen 09/7771 Vedtagelse af principper for ressourcetildeling til Dagplejen. 9

11 Dagplejeledelsen har i samarbejde med administrationen og økonomiafdelingen udarbejdet nye principper for ressourcetildeling samt nyt budgetforslag med lønsumsstyring for dagplejen. Der er taget afsæt i nuværende budget for dagplejen. Lønsumsstyring indgår, hvilket betyder, at der tildeles ressourcer til løn til dagplejere og pædagoger efter antallet af indskrevne børn. Budgettet kan herefter anvendes efter dagplejens egne ønsker indenfor rammen. Der sker overførsel af mer- og mindreforbrug mellem årene. Formålet med udarbejdelsen af principper for ressourcetildeling med tilhørende administrationsgrundlag er primært at: Skabe en enkel og gennemskuelig tildeling. Give dagplejen mulighed for at udnytte ressourcerne så fleksibelt som muligt, med mest muligt råderum. Muliggøre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Sikre overensstemmelse med Dagtilbudsloven og Svendborg Kommunes værdigrundlag. Nuværende principper sammenholdt med fremtidige principper ses i vedhæftede bilag. Økonomiske konsekvenser: Den nye ressourceaftale afholdes indenfor den budgetlagte ramme. Det indstilles, at Principperne sendes i høring ved de to forældrebestyrelser og de to MED udvalg. Bilag: Åben - Oversigt nuværende og nye principper 9. Status og justering af pladser på dagtilbudsområdet 09/34699 I henhold til gældende principaftale på dagtilbudsområdet, skal udbuddet af pladser søges tilpasset den forventede efterspørgsel. 10

12 Seneste status og justering af pladser på dagtilbudsområdet blev gennemført på mødet den 11. maj 2009, hvor Udvalget for Børn og Unge godkendte revurdering af de langsigtede løsninger, på baggrund af prognosetal pr Der foreligger nu nye prognosetal pr , som ikke afviger væsentligt fra prognosetallene fra De 0-2 årige: For de 0-2 årige opleves, som forventet, et mindre fald i behovet for pladser, hvilket understøtter den planlagte afvikling af vuggestuepavilloner. Udvalget besluttede på mødet den at have øget fokus på rekruttering og anvendelse af dagpleje med henblik på en bedre balance i visitationen til hhv. dagpleje og vuggestue. Dette element understøtter yderligere afviklingen af vuggestuepavilloner, idet en evt. øget efterspørgsel efter pladser søges effektueret via dagplejepladser. Fordelingen af vuggestuepladser og dagplejepladser, der er aftalt for 2010, er hhv. 41% (502 pladser) og 56% (696 pladser). De resterende 3% udgøres af private pladser. De 3-5 årige: For de 3-5 årige opleves som forventet et mindre fald i behovet af pladser, hvilket understøtter den planlagte afvikling af børnehavepavilloner samt en fremrykket planlagt lukning af Kastanjen. Økonomiske konsekvenser: Der stoppes for indskrivning i de berørte pavilloner. Det medfører i en periode høj personalenormering til færre børn, indtil afvikling er effektueret, hvilket der er taget højde for i budgetlægningen, idet der er afsat budget til fuld normering i pavillonerne. I henhold til budgetforliget for 2010, skal der afvikles 5 pavilloner, hvilket nærværende justering lægger op til. Det indstilles. at: Tilpasning af pladser for de 0-2 årige sker gennem afvikling af vuggestuepavilloner. Ved evt. øget efterspørgsel efter pladser dækkes behovet ved øget rekruttering og anvendelse af dagplejere. Tilpasning af pladser for de 3-5 årige sker gennem afvikling af børnehavepavilloner kombineret med øget fokus på muliggørelse for etablering af overgangsarbejde pr. 1. april for kommende skolebørn. 1. prioritet er opretholdelse af pladsgarantien i nærmiljøet, hvilket kan afstedkomme justering på etablering eller afvikling af overgangsordning til SFO. Indskrivning i de pavillonløsninger, der afvikles i løbet af 2010, ophører pr Tilpasningen justeres generelt på en måde, så der som udgangspunkt ikke kan etableres særaftaler om, at dagtilbud 11

13 tager børn ind over det maksimalt aftalte, så længe der er ledige pladser i andre dagtilbud i kommunen. 10. Orientering ang. bygningsvedligehold på skoler og dagtilbud 09/32917 Orientering til udvalget angående anlægsarbejder 2009 til bygningsvedligehold på kommunens skoler og dagtilbud fremrykkede anlægsarbejder 2009 på kommunens skoler og dagtilbud I Svendborg Kommune er der udarbejdet tilstandsrapporter der beskriver et 10 årigt vedligeholdelsesbehov på samtlige dagtilbudsinstitutioner og på 17 af Svendborg kommunes folkeskoler. Herudover der udarbejdet tilstandsrapport på Nordre skole og Thurø skole, der beskriver et 5 årigt vedligeholdelsesbehov. Der vil i 2010 blive udarbejdet tilstandsrapporter på specialinstitutionerne der beskriver et 10 årigt vedligeholdelsesbehov. Rapporterne forventes færdiggjort juni Samarbejdsaftaler er indgået mellem Børn & Unge og Miljø & Teknik om vedligeholdelse og energistyring på henholdsvis De kommunale og selvejende daginstitutioner i Svendborg Kommune. Ikrafttrædelsesdato 1. januar De kommunale skoler i Svendborg Kommune. Ikrafttrædelsesdato 1. januar Samarbejdsaftalerne har til formål at opnå ensartet standard på henholdsvis skoler- og dagtilbudsområdet. Og at udnytte og anvende de økonomiske ressourcer på hvert område optimalt. Samarbejdsaftalen danner grundlag for prioritering af afsatte anlægsmidler til vedligeholdelse og energistyring. 12

14 Samlet opstilling over anlægsmidler: Sted/anlægsramme i mio. kr Fremrykket Dagtilbud 4,6 4,6 5,0 Toiletter Dagtilbud og Skoler 5,9 Skoler 4,1 4,1 4,2 Dagtilbud + Skoler 5,0 I alt 8,7 14,6 5,0 9,2 Nærmere beskrivelse af anlægsrammernes anvendelse i Dagtilbud: I budget 2009 er afsat og forventes anvendt følgende beløb Budgetlagte anlægsmidler dagtilbud 4,6 mio.kr. Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 2,6 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring. Rådighedsbeløb til 2,0 sikkerhedsmæssige tiltag Fremrykkede anlægsarbejder på 4,6 mio. kr. Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 1,8 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og energistyring Legepladser vedligeholdes i 0,9 samarbejde med den enkelte institution.* Lovgivningsmæssige krav ved 1,9 makskapacitet i dagtilbud** Samlet disponeret 9,2 sum * Der er i 2009 udarbejdet legepladsrapport (sikkerhedseftersyn) på alle institutioners legepladser, og hver enkelt institution har indsendt ønsker til vedligehold af legepladserne. Legepladsrapporten og indsendte ønsker fra institutionerne danner grundlag for anvendelse af afsatte 0.9 mio. kr. ** Herunder imødegåelse af Statsforvaltningen Syddanmarks skrivelse vil der ske ombygning af toilet i - Vindeby Børnehave - Lundby Børnehus Samtlige opgaver, under lovgivningsmæssige krav ved makskapacitet, 13

15 er planlagt til udførelse medio Opgaven undersøges gennemført i Der er ikke igangsat bygningsændringer i Melbyhuset, da huset indgår som en kortsigtet løsning. For at imødekomme vore institutioner med lettere forurenet jord, er der opsat udendørsvask på legepladserne og udarbejdet pjece til institutionerne "Gode råd om udendørsleg på lettere forurenet jord i Svendborg Kommune". Opgaverne på daginstitutionerne er igangsat og der forventes anvendt ca. 6 mio. kr. i Øvrige opgaver som er disponeret 3,2 mio. kr. anvendes primo Toiletter på skoler og dagtilbud: Toiletter på Skoler og Dagtilbud 5,9 mio.kr. 1,5 3,2 1,2 5,9 Fremrykkede anlægsmidler Toiletbygning Hesselager Skole. Opgaven er udført og færdigmeldt 29. oktober 2009 Toiletter Skoler (skøn) Toiletter Dagtilbud (skøn) Samlet disponeret sum Tilsynsbesøg for renovering af toiletter sker på skolerne i perioden september 2009 til januar 2010, prioriteringsliste udarbejdes i februar Der er af den samlede ramme til toiletrenovering anvendt 1,5 mio. kr. Det resterende disponerede beløb på 4,4 mio. kr. anvendes primo/medio Skoler: I budget 2009 er afsat og forventes anvendt følgende beløb Budgetlagte anlægsmidler 4,1 Renoveringspuljen* Fremrykning af anlægsmidler Rådighedsbeløb til samarbejdsaftale 4,1 med Miljø og Teknik om vedligeholdelse og 14

16 energistyring. Samlet disponeret sum 8,2 mio. kr. *Der er etableret handicapadgang til Skårup Skoler, hertil er søgt tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje 2009 i alt kr. excl. moms (25 % af det samlede budget). * Energioptimering/installationsvedligehold: Der er i 2009 investeret 3,15 mio. kr. i energioptimering/installationsvedligehold. Kommunens energispareprojekt har finansieret 2,1 mio. kr. Investeringen er foretaget på Gudbjerg, Vester Skerninge og Stenstrup skoler. Der resterer herefter 3 skoler i Svendborg Kommune der ikke er energioptimeret - Kirkeby skole, Bymarkskolen og Byhaveskolen. Den samlede udgift for energioptimering på de 3 skoler udgør 2,6 mio. kr. Energispareprojektet er afsluttet ved udgangen af 2009, derfor skal den samlede udgift fremover dækkes af renoveringspuljen for bygningsvedligehold. Opgaverne på skolerne er igangsat og der forventes anvendt ca. 8,5 mio. kr. i Investeringsoversigt 2010 og 2011 I investeringsoversigten for 2010 er afsat 5,0 mio. kr. som fælles pulje til skoler- og dagtilbudsområdet heraf er størsteparten reserveret til genopretning af svampeangreb på Vestre Skole, i 2011 og frem er afsat 9,2 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 4,2 mio. kr. på skoleområdet. Investeringsoversigt der er udarbejdet i forbindelse med Tilstandsrapporter på Dagtilbud og Skoler vedlægges til orientering. Økonomiske konsekvenser: Udvalget godkendte på mødet den 10. juni 2009 fremrykning af anlægsarbejder på i alt 8,7 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse på i alt 14,6 mio. kr. De fremrykkede anlægsmidler bestod af vedligehold på skoler med 4,1 mio. kr. samt vedligehold på dagtilbud med 4,6 mio. kr. På grund af fremrykningen af anlægsarbejder fra 2010 til 2009 er der ikke på investeringsoversigten for 2010 afsat specifikke beløb til de to nævnte vedligehold. Der blev i budgetforliget yderligere afsat en ikke prioriteret pulje på 5,0 mio. kr. til skoler og dagtilbudsområdet. For 2011 og frem er afsat 4,2 mio. kr. til skolerne og 5 mio. kr. til dagtilbud. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 15

17 Åben - Vedligeholdelsesopgaver 2009 før udarbejdelse af tilstandsrapporter på Skolerne i Svendborg Åben - BVH Daginstitutioner 2008 Åben - Vedligeholdelsesplan 2009 for daginstitutioner i Svendborg Kommune Åben - Vedligeholdelse skoler 2009 Åben - Vedligeholdelsesaftale Skoler Åben - Vedligeholdelsesaftale Dagtilbud 11. Mulighed for forskudte valg til skolebestyrelsen 08/41244 Ændring i Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler. Den blev Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler vedtaget i Byrådet. I kapitel 1, Skolebestyrelsens sammensætning og valg står der i 2, stk. 1, at der er mulighed for forskudte valg til skolebestyrelserne for de skoler, som afgiver elever efter 6. klasse samt de respektive modtage skoler. Den 1. august trådte lov om ændring af lov om Folkeskolen i kraft. I denne lov får Kommunalbestyrelsen adgang til frit at godkende ordninger med forskudte valg til skolebestyrelser. Administrationen har i denne forbindelse modtaget en anmodning fra skolebestyrelsen ved Rantzausminde Skole om, at der vedtages en generel ændring i Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler, således at skoler, som ønsker forskudte valg til skolebestyrelsen, får mulighed for dette. Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker en generel ændring, anmoder Rantzausminde Skole om tilladelse til at afholde forskudte valg fremover. Lovgrundlag: Lov nr. 534 af 12. juni 2009 Det indstilles, at Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler ændres, således at alle skoler, som ønsker at anvende forskudte valg til skolebestyrelsen, får mulighed for dette det besluttes at sende ændringen i høring fra den 19. november til den 2. december i skolebestyrelser, Sektor-MED og Øhavets Lærerkreds 16

18 høringssvarene behandles på udvalgsmødet den 9. december. På dette møde indstiller Udvalget eventuelle ændringer til endelig godkendelse i Byrådet den 21. december. 12. IT-problemer på Østre Skole 09/38572 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Østre Skole om problemer med anvendelsen af IT i undervisningen. Skolebestyrelsen på Østre Skole har den 2. november 2009 rettet henvendelse til udvalget om anvendelse af IT i undervisningen på Østre Skole. I henvendelsen beskrives betydningen af velfungerende skole-it, samt hvilke problemer der opleves på skolen. Skolebestyrelsen stiller endvidere en række spørgsmål til udvalget om løsningen af ITproblemerne. Skole og Dagtilbud har sammen med Svendborg Kommunes IT-afdeling siden efteråret 2008 arbejdet på at løse IT-problemerne på skoleområdet. Der blev den udarbejdet en handleplan til dette formål og handleplanens punkter er ført ud i livet. Samtlige skoler har i den forbindelse fået besøg af en visitationsgruppe, der har afdækket skolernes behov for trådløs dækning. Efterfølgende har ekstern leverandør installeret omkring 250 nye acces-punkter og omplaceret eksisterende acces-punkter for at sikre optimal dækning i forhold til de afdækkede behov. Installationen er efterfølgende blevet konfigureret og afprøvet. Kommunens samlede båndbredde er samtidig blevet omprioriteret, så skolenettet har fået tildelt en betydelig større andel af den samlede kapacitet. Udover dette vil bredbåndsforbindelsen yderligere blive opgraderet for overbygningsskolerne i løbet af vinteren 2009/10. En del af IT-problemerne på skoleområdet skyldes endvidere at mange af elev-computerne er forældede. Der er derfor i forbindelse med budget 2010 afsat kr til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skole-it. Ved skoleårets start (august 2009) lavede IT-kontoret en meget uheldig løsning i forbindelse med antivirus-systemet, hvilket gav meget store 17

19 problemer med login. Det tog uforholdsmæssig lang tid at lokalisere og afhjælpe fejlen, men problemet er nu løst. En undersøgelse i oktober/november 2009 af login-tider for bærbare computere på skolernes trådløse net viser, at nogle af skolerne stadig har problemer der skal løses. IT-afdelingen vil derfor besøge samtlige skoler i løbet af november/december 2009 for at afdække og løse problemerne. Svendborg Kommune deltager sammen med 7 andre kommuner i benchmarkundersøgelse på skole-it. Undersøgelsens resultat viser at brugeroplevelsen i Svendborg Kommunes skoler blandt elever og lærere er nogenlunde på niveau med de andre kommuner. Svendborg Kommune er imidlertid ikke tilfredse med det lave niveau og vil bruge samarbejdet i benchmark-gruppen til fortsat at udvikle kvaliteten af skole-it. I dette samarbejde anvendes erfaringsudveksling i forhold til at løse de forskellige udfordringer på skole-it området. Det er Skole og Dagtilbuds forventning at den samlede indsats på at forbedre kvaliteten af skole-it i et tæt samarbejde med kommunens ITafdeling skal kunne opleves på alle kommunes skoler. Økonomiske konsekvenser: I budget 2010 er der afsat 8 mio. kr. til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skole-it. Det indstilles, at på baggrund af ovenstående orientering fremsender udvalgsformanden svarskrivelse til skolebestyrelsen på Østre Skole. Bilag: Åben - Henvendelse fra skolebestyrelsen på Østre Skole 13. Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune 09/18999 Orientering om Undervisningsassistenter - et samarbejdsprojekt mellem UCL, Skårup Seminarium og Svendborg Kommune

20 På mødet den 30. september 2009 godkendte Udvalget for Børn og Unge et charter mellem UCL, Skårup Seminarium og Svendborg Kommune. I dette charter er der oplistet 9 indsatsområder, som der enten allerede nu samarbejdes om eller vil blive. Et af indsatsområderne handler om projekt undervisningsassistenter Udvalget er tidligere blevet orienteret om projektet, og der er afsat midler til projektets gennemførelse i budget 2010 og Selve projektperioden handler om at udvikle et pilotprojekt fra jan juni 2010 med sideløbende følgeforskning. I hovedprojekt fra august juni 2011 (det fulde skoleår) indtænkes de erfaringer og den viden, der er opnået i følgeforskningen i pilotprojektet. Beskrivelsen af hovedprojektet samt de kriterier, som skal være tilstede ved udvælgelse af skoler til hovedprojektet, forelægges Udvalget i foråret Pilotprojektet 5 skoler deltager i pilotprojektet, og de er udvalgt, så de dækker et bredt udsnit af Svendborgs folkeskoler: en stor skole - Sundhøjskolen, en skole med specialklasserække - Stenstrup Skole, en skole med tosprogede elever, Østre Skole og 2 små skoler Bymarkskolen og Gudbjerg Skole. For at styrke kvaliteten af undervisningsassistenternes indsats og samspillet med læreruddannelsen tilknyttes projekt Undervisningsassistenter i Svendborg Kommune et følgeforskningsprojekt. Følgeforskningen gennemføres af KLOG- videnscenter for sprogpædagogik og logopædi ved University College Capital. Undervisningsministeriet har bevilget kr til fuld finansiering af følgeforskningsprojektet på pilotskolerne. Følgeforskningens formål er at afdække, i hvilket omfang og på hvilke måder forsøget med undervisningsassistenter har den ønskede effekt i forhold til forsøgets formål, især i relation til Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 og de deltagende undervisningsassistenters læring af samspillet mellem erfaringer fra praksis og studiet på læreruddannelsen. Pilotprojektet er beskrevet med en foreløbig tidsplan i vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser: I budget 2010 er der afsat kr og i 2011 kr til projekt undervisningsassistenter. 25% af budgetrammen anvendes til udvikling af pilotprojektet. Det udmøntes i, at der ansættes 5 undervisningsassistenter á 100 timer på hver af de 5 skoler. 75% af budgetrammen anvendes i hovedprojektet. Lovgrundlag: Folkeskoleloven Det indstilles, at 19

21 orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Undervisningsassistenter-beskrivelse af pilotprojektet 14. Udbygning af Sundhøjskolens Centerafdeling 09/11723 Anlæg og Ejendom Valg af udbudsmodel og bedømmelsesparametre. I forbindelse med udvidelse af Sundhøjskolens Centerafdeling skal der træffes beslutning om udbudsmodel for indhentning af tilbud på rådgivnings- og entreprenørydelserne, samt bedømmelsesparametre til brug ved bedømmelse af indkomne bud. Udvalget for Børn og Unge har anbefalet byggeudvalget at vælge omvendt licitation. Administrationen anbefaler, at opgaven udbydes i totalentreprise i omvendt, begrænset licitation med op til 7 bydende uden prækvalifikation. Opgaven udbydes i omvendt licitation med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud findes efter en vægtning af 3 hovedparametre, som tillægges den følgende vægtning: - form 20% - funktion 50% - byggeteknik 30% Hver hovedparameter bearbejdes i bedømmelsesprocessen på en række delparametre: Form - ydre form - internt udtryk Funktion - pædagogisk- og bygningsmæssig fleksibilitet - hoveddisponering - funktion - konstruktioner og installationer Byggeteknik - bygningsdelenes holdbarhed, vedligehold og energiforhold - driftforhold (energi) - organisationsplan - tiltag for at sikre mangelfri aflevering til tiden 20

22 Bedømmelsen af tilbudene foretages af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Børn og Unge, personalegruppen samt Miljø og Teknik, og forelægges fagudvalget til beslutning. Administrationen anbefaler, at totalentreprenørerne, der indbydes til at afgive bud, vælges ud fra følgende kriterier: - faglig kompetence - kapacitet - samarbejdsevner - opgavefordeling - generelt Administrationen anbefaler, at Miljø og Teknik bemyndiges til at vælge de bydende firmaer. Til at forestå udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud af totalentreprisen, anbefaler administrationen, at der findes en bygherrerådgiver. Administrationen anbefaler, at bygherrerådgiveren findes via miniudbud blandt rådgivere, der har indgået rammeaftale med Statens og kommunernes Indkøbs Service (SKI). Økonomiske konsekvenser: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Miljø og Teknik. Anlægsbevillingen udgør kr. ekskl. moms. Lovgrundlag: Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at udbygningen af Sundhøjskolens Centerafdeling udbydes i begrænset omvendt licitation med op til 7 bydende uden prækvalifikation og med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, tilbudene bedømmes på 3 hovedparametre, som tillægges vægtningen: - form 20% - funktion 50% - byggeteknik 30% administrationen bemyndiges til at vælge de bydende firmaer ud fra kriterierne: - faglig kompetence - kapacitet - samarbejdsevner -opgavefordeling - generelt bygherrerådgiver, til at forestå udarbejdelse af udbudsmateriale og udbud af totalentreprisen, findes via miniudbud blandt rådgivere der har indgået rammeaftale med Statens og kommunernes Indkøbs Service (SKI) Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt, idet vægtningskriterier anbefales ændret til: 21

23 Form: 20% Funktion: 40% Byggeteknik: 20 % Pris: 20 % Jesper Kiel (EL) ønsker af fastholde den oprindelige indstilling. 15. Politisk mødekalender /31599 Godkendelse af datoer for møder i Udvalget for Børn og Unge i Der er udarbejdet et forslag til mødekalender for de politiske udvalg i Mødedatoerne for Udvalget for Børn og Unge bliver ud fra forslaget således: onsdag den 6. januar 2010 onsdag den 3. februar 2010 onsdag den 3. marts 2010 onsdag den 7. april 2010 onsdag den 5. maj 2010 onsdag den 16. juni 2010 onsdag den 11. august 2010 onsdag den 1. september 2010 onsdag den 6. oktober 2010 onsdag den 3. november 2010 onsdag den 1. december 2010 Det indstilles, at mødedatoerne godkendes. Bilag: Åben - Udkast til mødekalender 22

24 16. Meddelelser 09/495 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Hanne Klit om støtte til børn og unge med særlige behov Direktøren: 23

25 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Lise-Lotte Tilsted Finn Olsen Svend Rosager Jeppe Ottosen Masoum Moradi Curt Sørensen Hanne Klit 24

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-29 Kl. 1: Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit Afbud: Finn Olsen, Jeppe

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 21-06-2007 Kl. 13:00 Møllergade 88

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 21-06-2007 Kl. 13:00 Møllergade 88 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 21-06-2007 Kl. 13:00 Møllergade 88 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Lukket - SSÆ - Præsentation og valg af kunstprojekt

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven

Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst. 2 - Nye initiativer 2.1 - Dagtilbudsloven Supplementsskrivelse om dagtilbud til børn og unge 1 - Siden sidst Som en del af økonomiaftalen for 2008 mellem KL og regeringen er det aftalt, at kommunernes udgifter i 2008 løftes med 1,3 mia. kr. til

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3

Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3 Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Finn Olsen, Ulrik Sand Larsen, Jeppe Ottosen, Per Ulrik Jørgensen Afbud: Mogens Johansen, Curt Sørensen, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde 1 of 19 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 02. november 2015 Kl. 14:00 Rønde Idrætscenter Skrejrupvej 9B 8410 Rønde Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-11-2012 Kl. 17:00 Aktivhuset i Lundeborg Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen Afbud:, Pia Dam, Mogens Stampe Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30

REBILD KOMMUNE. Handicaprådet. Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 REBILD KOMMUNE Handicaprådet Referat Mandag den 19. maj 2014, kl. 16:30 Mødested: Administrationsbygningen i Nørager Jernbanegade 13, 9610 Nørager Mødelokale: Mødelokale 1 Afbud: Fraværende: Annette Søegaard

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Vejledning for etablering af privatinstitution

Vejledning for etablering af privatinstitution Vejledning for etablering af privatinstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets - og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 20. maj 2014 Sund skolemad efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Med denne indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 26. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 26 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 28. februar 2008 på rådhuset. Mødet startede 7.30 og sluttede 9.05. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere