Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 13:00 Møllergade 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 21-06-2007 Kl. 13:00 Møllergade 88"

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den Kl. 13:00 Møllergade 88 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit, Michael Vinther, Peter Dam Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Unge og Misbrug Delpolitik Børn og Unge med særlige behov - høringsmateriale Ny resursetildelingsmodel for Dagplejeområdet Ny resursetildelingsmodel for daginstitutionsområdet (0-6 år) Skolebyggeri - Thurø Skole Etablering af kortsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Omorganisering af daginstitutionerne i Gudme og Skårup Langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet Skolestrukturanalyse Retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune Meddelelser... 16

2 1. Unge og Misbrug 07/903 Orientering om SSP samarbejdet med fokus på unge og misbrug. Udvalget for Børn og Unge fik på deres møde 11. april 2007 en orientering af SSP-konsulent Kristian Kunkel om status på SSP samarbejdet i Svendborg Kommune, herunder en orientering om Svendborg Kommunes deltagelse i Projekt "Narkoen ud af byen". På baggrund af mødet har udvalget ønsket at få projektet nærmere belyst, gennem de kortlægningsrapporter der er udarbejdet og drøfte hvilke initiativer der kan tages, for at ændre på den udvikling rapporterne beskriver. SSP konsulent Kristian Kunkel er inviteret til at deltage i mødet. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning at sagen oversendes til Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, som har prioriteret unge og misbrug som fokusområde Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Godkendt med følgende tilføjelser: at Udvalget for Børn og Unge er optaget af fortsat at have fokus på Unge og Misbrug i forhold til skolerne. at Udvalget for Børn og Unge opfordrer Byrådet til en politisk drøftelse af "onsdags-bevillingen". 2. Delpolitik Børn og Unge med særlige behov - høringsmateriale 07/1887 Delpolitik Børn og Unge med særlige behov - høringsmateriale til godkendelse og økonomisk beregning af forslag til Mentorordning. Udvalget for Børn og Unge besluttede på deres møde 23. maj 2007, at forslagene fra arbejdsgrupperne til nye indsatsområder kan sendes til høring. Der skal til høringsmaterialet udarbejdes en kort sammenfatning af delpolitikken med indsatsområder, der giver høringspartnerne mulighed for at afgive høringssvar. Forslag til sammenfatning vedlægges som bilag. 1

3 For interesserede høringspartnere vil der blive givet mulighed for at læse forslagene til nye indsatsområder i sin helhed. Udvalget besluttede endvidere, at der til forslag om Mentorordning skulle foretages en ny udgiftsberegning med det udgangspunkt at reducere det samlede finansieringsbehov. Det undersøges om Mentorordningen f.eks. kan organiseres under Udvalget for Erhverv og om der i forhold til udmøntning af Mentorordning kan inddrages såvel kommunale som private leverandører. Der er udarbejdet et nyt forslag til økonomisk beregning, der vedlægges om bilag. Der pågår undersøgelse af endelig forankring af forslag. Ligesom de økonomiske rammer skal fastlægges for forslaget. Indstilling: Det indstilles, at forslag til høringsmateriale godkendes at udgiftsberegning til Mentorordning godkendes at der i samarbejde med Direktørområdet Erhverv arbejdes videre med fastlæggelse af økonomiske rammer til finansiering, forankring af ordning og inddragelse af eksterne leverandører. Bilag: Høringsmateriale til godkendelse - ny Særskilt bilag til udgiftsberegning af Mentorordning Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Forslag til høringsmateriale incl. følgebrev godkendes med korrektioner og tilføjelser. 3. Ny resursetildelingsmodel for Dagplejeområdet 07/22307 Ny resursetildelingsmodel for Dagplejeområdet til ikræfttrædelse pr Udvalget for Børn og Unge godkendte på mødet den 9. maj 2007, at vedhæftede forslag til ny resursemodel for Dagplejeområdet sendes til høring ved forældrebestyrelserne og medarbejderne i Dagplejen. De enkelte høringssvar er vedhæftet som bilag. Dagplejeledelsen har forholdt sig til høringssvarene og har følgende anbefalinger: Der er indkommet 6 høringssvar. Alle høringssvar udtrykker tilfredshed med, at resursemodellen tager udgangspunkt i værdierne og generel tilfredshed med de overordnede perspektiver i modellen. 2

4 1. Principper for tildeling Det anbefales, at tildelingen skal være så enkelt som muligt, og at der skal være en tildeling pr. normerede pladser. Det anbefales, at tildeling til de to dagplejeområder sker efter en fordelingsnøgle i forhold til normeringen. 2. Lønsumsstyring Dagplejen har ikke mulighed for at øge resurserne ved at merindskrive børn - modsat vi har lønudgiften til dagplejeren, selvom der i perioder er tre indskrevne børn. Dagplejernes overenskomst foreskriver mindsteløn for fire børn. Det anbefales, at dagplejen tildeles budget til en fast normering, der ikke ændres inden for et budgetår. Det anbefales, at dagplejen ikke afregner pr. barn ved nedgang i børnetal. Alle høringssvar udtrykker bekymring for, om de tildelte resurser er tilstrækkelige. Der har været tradition for, at der specielt i Gudme Kommune og til dels i Svendborg Kommune har været tilført midler ud over det budgetlagte. I Egebjerg Kommune har der været ikke selvfinansierede puljer til langtidssygdom, barsel og fratrædelse. Det anbefales, at der politisk tages stilling til nedennævnte punkter med henblik på budget Der anbefales puljer til Anciennitetsstigninger Barsel Langtidssygdom Fratrædelsesgodtgørelse Lederuddannelse/videreuddannelse 4. Vikarmidler til pædagoger Det anbefales, at vikardækning sættes til 5 % 5. Vikardækning/gæstedagplejepladser Det anbefales, at dagplejens normering fastholdes på 886 pladser, hvoraf de 62 pladser er gæstepladser. 6. Gæstedagpleje Der anbefales, at der etableres gæstedagplejehuse i store boområder, dagplejere der er ansat som gæstedagplejere i mindre boområder og dagplejere med tre indskrevne børn i små bo-områder. 7. Driftsmidler Det anbefales, at der afsættes midler svarende til tildelingen til vuggestuebørn. Budgetforlig 2007 Alle høringssvar forholder sig kritisk til de tekniske besparelser i budgetforlig Alle afviser besparelserne, da de vil være urealistiske at gennemføre pga. dagplejens organisering og centrale overenskomstaftaler. Dagplejeledelsen anbefaler, at høringssvarene tages til efterretning og at besparelserne trækkes tilbage. Økonomiske konsekvenser: Pkt. 1 og 2 er udgiftsneutral. Der er tale om en harmonisering af de samlede budgetmidler, der er afsat på Dagplejeområdet. Pkt. 3-7 medfører budgetudvidelse på dagplejeområdet. Lovgrundlag: Ingen Indstilling: 3

5 Det indstilles, at høringssvarene tages til efterretning at Principperne for ny resursemodel på Dagplejeområdet, med dagplejeledelsens anbefalinger jævnfør sagsfremstillingen punkt 1-2, som er udgiftsneutrale, indstilles til ikrafttrædelse pr at dagplejeledernes anbefalinger jævnfør sagsfremstillings punkt 3-7, som medfører merudgifter, oversendes til budgetlægning Bilag: Principper for ressourcetildeling til Dagplejeområdet Høringssvar til principper til Dagplejen Godkendt. 4. Ny resursetildelingsmodel for daginstitutionsområdet (0-6 år) 07/13382 Ny resursetildelingsmodel for daginstitutionsområdet (0-6 år) til ikrafttrædelse pr Udvalget for Børn og Unge godkendte på mødet den 28. marts 2007, at vedhæftede forslag til ny resursemodel på daginstitutionsområdet (0-6 år) sendes til høring ved forældrebestyrelserne og medarbejderne i institutionerne. De enkelte høringssvar er vedhæftet som bilag. Høringssvarene er behandlet i Dagpasningsarbejdsgruppen. Dagpasningsgruppen har forholdt sig til høringssvarene og har følgende anbefalinger, der sammenfattet er vedlagt som bilag. A. Fælles puljer: Anbefaler fælles puljer til: * Barsels- og langtidssygdom * Praktikvederlag * Ledelsesuddannelse * Opkvalificering i forhold til indsatsområder Gennem MED-systemet kan der efter behov besluttes puljer til: * Fratrædelsesgodtgørelse * Opfyldning ved manglende praktikant B. Små institutioner: Anbefaler fortsat, at der laves bæredygtige enheder; hvormed vi mener, det er en overgangsperiode, at vi har de små selvstændige institutioner. C. Timer til køkkenassistent: Anbefaler, at der fortsat gives tid til at lave mad til vuggestuebørn. Vi mener fortsat, man på sigt må se på nødvendigheden af at give køkkentimer til børnehaverne, 4

6 da mange børnehaver af tidsmæssige årsager har måtte droppe at lave eftermiddagsmad, og dette strider mod kostrådene. D. Afregning for indskrevne børn: Anbefaler, at der laves en minimumsnormering på 95 % i gennemsnit for et år; det vil indebære, at en institution max. kan blive trukket i lønsummen for 5 %. E. Timer til Ledelse: Anbefaler - med de nuværende økonomiske midler og den store forskellighed i organiseringerne, at der fortsat ikke defineres tid til ledelse. F. Åbningstider: Anbefaler, at der ses på åbningstider indenfor et distrikt, samt undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid. G. Vikarmidler: Anbefaler, at vikarprocenten fastsættes til minimum 5 % set i lyset af, hvad den skal dække. H. Ulempetillæg: Anbefaler, at der forsøges forhandlet et fast tillæg pr. medarbejder. I. Anciennitetsstigninger: Anbefaler/forventer, at de principper, der er gældende for skoleområdet, også gør sig gældende på daginstitutionsområdet. J. Pædagogisk personale: Anbefaler et princip, der fastsætter en minimumsprocent for uddannet personale. K. Rengøringstid: Anbefaler fortsat, at der hyres et konsulentfirma til at se på opgaven. L. Driftsmidler: Anbefaler fortsat, at vuggestuebørn tæller dobbelt. M. Driftsmidler: Anbefaler, at institutioner med en gruppe "børn med særlige behov" tildeles ekstra driftsmidler. N. Vedligeholdelse: O. Ledelsestid: Anbefaler, at der arbejdes videre med modellen Det anbefales, at man ser på efterslæbet på den samlede ledelsestid, så den modsvarer de faktiske opgaver, krav og forventninger, der stilles. P. Differentieret normering: Med de ressourcer, der er tilbage efter budgetbesparelser og harmoniseringen, vurderer vi, at det ikke vil være muligt at trække midler ud til en differentieret normering. Det er nødvendigt at tilføre området midler til differentieret normering; der skal være fokus på rummelighed og den tidlige forebyggende indsats. 5

7 Q. Forberedelsestid: Med de mange (nye) opgaver, der er tilført de pædagogiske institutioner de sidste år: Pædagogiske Læreplaner, overgangsprojekter, børnemiljøvurdering, krav om dokumentation, medarbejderudviklingssamtaler, forældresamarbejde, screeninger m.v. er det nødvendigt at se på, at der tilføres forberedelsestid, således at tiden til det pædagogiske arbejde ikke udhules yderligere - men tværtimod opkvalificeres. Økonomiske konsekvenser: Udgiftsneutral. Der er tale om en harmonisering af de samlede budgetmidlerne, der er afsat på daginstitutionsområdet. Indstilling: Det indstilles, at høringssvarene tages til efterretning principperne for ny resursemodel på daginstitutionsområdet (0-6 år) med dagpasningsarbejdsgruppens anbefalinger j.f. sagsfremstillingens punkter a-n, som er udgiftsneutrale, indstilles til ikrafttrædelse pr dagpasningsarbejdsgruppens anbefalinger j.f. sagsfremstillingens punkter o-q, som medfører merudgifter, oversendes til budgetlægningen for 2008 der udfærdiges en konsekvensberegning pr. institution Bilag: Bilag vedr principper for ressourcetildeling Sammenfatning af høringssvarene Høringssvar fra dagtilbud 1. del Høringssvar fra dagtilbud 2. del Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Godkendt med den ændring, at punkterne H og K ikke er udgiftsneutrale, og derfor oversendes til budgetlægningen for Masoum Moradi tager forbehold. 5. Skolebyggeri - Thurø Skole 07/5337 Placering af Ny Thurø Skole. 6

8 En arbejdsgruppe har arbejdet med forundersøgelser til placering, lokalplanarbejde, tidsplan mv. i forbindelse med bygning af Ny Thurø Skole og fremlægger status på projektet. Der fremlægges 2 alternative placeringsmuligheder ved arbejdsgruppen. På den baggrund ønskes udvalgets beslutning om placering og den videre proces. Arbejdsgruppen deltager ved Arne Larsen-Ledet, Elisabeth Antonsen og Claus Jensen. Relevante bilag udleveres på mødet. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Oversendes til 2. behandling. Det indstilles, at Ny Thurø Skole bygges på arealet ved hallen. at erstatningsbaner og klubhus etableres på areal ved Søndervej. at lokalplanarbejde i f.m. erstatningsarealer til boldbaner iværksættes. at der findes overgangsordning for erstatningsbaner til boldklubben. at den fastlagte tidsplan for bygning af Ny Thurø Skole fastholdes. 6. Etablering af kortsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. 07/13409 Samlet oversigt på etablering af kortsigtede løsninger i forbindelse med fastholdelse af pladsgaranti. For at imødekomme efterspørgsel på dagpleje-, vuggestue-, og børnehavepladser, der ikke kan rummes i kommunens pladskapacitet på dagtilbudsområdet foråret 2007, er der igangsat en lang række tiltag omhandlende indkøb og etablering af pavilloner til vuggestuer og børnehaver. Der er desuden indkøbt busser til brug for udflyttergrupper. Tillige er der istandsat lokaler i bestående kommunale ejendomme, konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser, flyttet personale til andre lokaler m.m. Fokus har hele tiden været, og er fortsat, at Svendborg kommune overholder sin pladsgaranti. Udvalg og byråd besluttede på møde i marts måned at bevilge et rådighedsbeløb til disse aktiviteter. Efterfølgende har det vist sig, at behovet for etablering af pladser fortsat er stigende. Derfor er den bevilgede økonomi ikke tilstrækkelig. Økonomiske konsekvenser: Se vedlagte bilag. Indstilling: Det indstilles, at der søges en tillægsbevilling i 2007 til etablering, leasing m.v. på 1,3 mio. kr. 7

9 at de børnerelaterede udgifter på 1,8 mio. kr. som følge af pasningsgarantien midlertidigt finansieres af demografipuljen at udvalget i efteråret 2007 vil forholde sig til yderligere pres på dagpasningsområdet at administrationen i f.m. budgetarbejdet for 2008 laver en samlet opgørelse af demografipuljen at administrationen i f.m. budgetarbejdet for 2008 laver en samlet opgørelse over den nødvendige "buffer" kapacitet, der som minimum skal være tilstede at det oversendes til budgetforhandlingerne for 2008 at dække "buffer" kapaciteten ind via demografipuljen Bilag: Opgørelse af udgifter i forbindelse med de kortsigtede løsninger på dagpasningsområdet Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Udsat. Indstilles med følgende tilføjelse: at der p.t. er 118 børn, der mangler plads pr og udvalget er indstillet på at fastholde pasningsgarantien. 7. Omorganisering af daginstitutionerne i Gudme og Skårup 07/17151 Omorganisering af daginstitutionerne i Gudme og Skårup. Omorganisering af daginstitutionerne i Gudme og Skårup. I forbindelse med omorganisering af daginstitutionerne i Skårup og Gudme, har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af lederne i de berørte daginstitutioner, Distriktscheferne Elise Hansen og Birgit Lindberg samt pædagogisk konsulent Ingerlis Madsen. Gruppen har i forløbet drøftet forskellige konstellationer for sammenlægninger af daginstitutionerne på tværs af de to områder. Derudover har der været nedsat to undergrupper, der har foretaget en analyse af mulighederne for fælles ledelse mellem skoler og daginstitutioner i yderområderne. Undergruppens arbejde har været drøftet i såvel forældrebestyrelser som personalegrupperne. Arbejdsgruppen har foretaget sin indstilling ud fra analyse af, hvilke fordele der kan peges på ved at indgå i forskellige fællesskaber såvel faglige som økonomiske i forhold til områdeledelse mellem daginstitutioner samt i forhold til fælles ledelse mellem daginstitutioner og skoler ud fra følgende perspektiver: * Strukturelt og økonomisk 8

10 * Kvalitativt og pædagogisk betragtet, med barnet i centrum. Arbejdsgruppens overvejelser i forhold til analyserne. Med hensyn til fælles ledelse med skolerne vurderes det, at langt de fleste af de fordele, der er nævnt under samarbejde med skolen i lige så høj grad kan udspille sig uden fælles ledelse med skolen. På grund af paragraffer i folkeskoleloven kan der ikke blive tale om anden form for ledelse end at skolelederen er den formelle leder og skolebestyrelsen det styrende organ. Dette har mødt en del modstand i såvel medarbejdergrupper som forældrebestyrelser i daginstitutionerne. Det vurderes samlet, at de kvalitative, strukturelle og økonomiske optimeringer, hænger bedst sammen ved en områdeledelse mellem flere daginstitutioner. Denne indstilling skal både ses ud fra arbejdsgruppens analyse, og ud fra en betragtning om, at der ikke på nuværende tidspunkt besluttes en ny ledelsesstruktur. I stedet skønnes det, at det er mere hensigtsmæssigt at fortsætte den omorganisering fra mindre til større enheder indenfor daginstitutionerne der endnu ikke er helt gennemført. Det indstilles, at der arbejdes videre med områdeledelse mellem daginstitutionerne og med et tæt og formaliseret samarbejde med de lokale skoler, især i yderområderne af kommunen. Mulige forslag for sammenlægninger: Forslag 1: Områdeledelse mellem: Skårup børnehave og vuggestue Bakkehuset Vejstrup børnehave Oure børnehave (Evt. ny institution i Skårup) Områdeledelse mellem: Gudbjerg børnehave Gudme børnehave Løkken børnehave (Hesselager) (Evt. ny institution i Gudme) Forslag 2: Områdeledelse mellem: Skårup børnehave og vuggestue Bakkehuset Vejstrup børnehave Oure børnehave Løkken børnehave (Hesselager) (Evt. ny institution i Skårup) Områdeledelse mellem: Gudbjerg børnehave Gudme børnehave (Evt. ny institution i Gudme) Daginstitutionen Kilen er en selvejende daginstitution, og kan derfor ikke på samme vilkår som kommunale daginstitutioner kan indgå i områdeledelse. Kilen er af denne grund ikke nævnt i forslagene. 9

11 Kilen ser sig gerne indgå i forpligtende samarbejde med områdeledelserne. Indstilling: Det indstilles, at der etableres områdeledelse j.f. forslag 1 at analysen sendes til høring hos de berørte parter Bilag: Omorganisering af daginstitutionerne i Gudme og Skårup Godkendt med følgende tilføjelse: at udvalget på sigt ser muligheder for et tættere formaliseret samarbejde mellem skoler og daginstitutioner i hele kommunen. Masoum Moradi tager forbehold. 8. Langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet 07/1413 Udbygning af langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Styregruppen har bearbejdet arbejdsgruppens oplæg til langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet for at fremtidssikre eksisterende dagtilbud gennem fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser samt fremtidssikre geografisk placering af dagtilbud. Dagtilbuddene skal endvidere fremtidssikres i forhold til stigende og faldende børnetal. Der er udarbejdet en oversigt med alle dagtilbud, deres nuværende normering og hvilke dagtilbud, der ved om- eller tilbygning kan tage flere børn, både 0-2 årige og/eller 3-5 årige. Der er udarbejdet et katalog, hvor oversigten over dagtilbud indgår, sammen med skemamateriale med konkrete ændrings- og udbygningsforslag, notat fra arbejdsgruppen på langsigtede løsningsforslag, foreløbig prognose udarbejdet af Dynasoft samt de enkelte forslag, der er indsendt. Det har ikke været muligt at indpasse alle indkomne forslag i de forslag, der fremsendes til politisk behandling. Udvalget har på møde besluttet, at de kortsigtede løsninger med pavilloner maks. må anvendes i tre år. Det betyder, at vi fremadrettet skal etablere, nybygge eller udbygge gennemsnitlig to til tre institutioner pr. år i Svendborg Kommune. Løsningsforslagene tager udgangspunkt i kommunens overordnede værdier. Ud fra de overordnede værdier har arbejdsgruppen fastsat principper for udvikling og fremtidssikring, og har følgende anbefalinger: at Svendborg Kommune fortsat har en demografipulje/flexpulje til håndtering af udsving i børnetallet på dagtilbudsområdet. 10

12 at der etableres naturområder i alle distrikterne til afbenyttelse af dagtilbuddene. Disse områder skal give børnene andre udfoldelsesmuligheder og oplevelser samtidig med, at der skal udvikles metoder, så de kan benyttes fleksibelt efter øget/faldende søgning på dagtilbudsområdet. at der oprettes gæstedagplejehuse i hvert af de fire distrikter, for at fremtidssikre og kvalificere dagplejen. Husene skal ligge i forbindelse med eksisterende dagtilbud. at der på alle skoler skal være "tidlig SFO-start" pr for kommende skolebørn. Tilbuddet skal udvikles med et pædagogisk og kvalitativ indhold for at sikre kvaliteten for børnene samtidig med det vil aflaste pladskapacitetsproblemerne i dagtilbuddene i foråret. at der i forbindelse med udsættelse af skolestart træffes en politisk beslutning om, at skoleudsættelse kræver en vurdering fra PPR samtidig med, at forældre fortsat skal søge om udsættelse af skolestart, såfremt barnet ikke starter i 1. klasse, det år hvor barnet fylder 6 år.[det efterfølgende år starter i børnehaveklasse]. at der efterfølgende udarbejdes en vejledning om fremtidigt institutionsbyggeri og udvidelsesopgaver i eksisterende dagtilbud i Svendborg Kommune. Dette beskrives til politisk behandling efteråret Det anbefales, at der sikres en harmoni mellem vuggestue- og børnehavepladser svarende til 1:3. at Direktørområdet, Miljø og Teknik, hurtigst muligt får lavet en opmåling af hvert dagtilbud ud fra principper, således at makskapaciteten er kendt og kan indgå i såvel ressourcetildelingen som pladsanvisning. at pavillonerne er nødløsninger i en overgangsperiode - men såfremt de kan genanvendes konstruktivt efterfølgende, vil de blive medtænkt. at der laves en evaluering af forløbet med udvidet åbningstid, som har fungeret siden 2004 i fire dagtilbud, med henblik på at samle viden og erfaringer. at der iværksættes en undersøgelse på de reelle omkostninger på ejendomsmassen i efteråret 2008 for at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne på området. at dagtilbud fremadrettet er integrerede og dermed indeholder både vuggestue og børnehave. Det er et udtalt ønske fra mange forældre, det giver helhed i opgaveløsningen og kontinuitet i børnenes opvækst. at dagtilbud skal fordeles geografisk i kommunen, idet forældre ønsker dagtilbud i nærheden af bopæl - og populationer ændrer sig. Løsningsforslag i de 4 distrikter (prioriteres efterfølgende) Distrikt Øst: Børnehuset. Til erstatning for Børnehuset anbefales nyt institutionsbyggeri på grund ved Søndervej. Institutionen skal indeholde børnehave til 63 børn, vuggestue til 14 børn samt et gæstedagplejehus. Humlebien. Tilbygning til bestående børnehave. Institutionen skal indeholde børnehave til 40 børn, vuggestue til 12 børn samt et gæstedagplejehus. Vejstrup Børnehave. Der bygges ny institution i Skårup/Vejstrup. Institutionen skal indeholde børnehave til 63 børn, vuggestue til 20 børn samt et gæstedagplejehus. 11

13 Skårup Skovmølle. Fælles naturområde for distrikt Syd og Øst. Der foreligger beregninger på renovering. Løkken. Udvidelse af institutionen så der bliver stor fleksibilitet mellem børnehave og vuggestue samt gæstedagplejehus. Tved Børnehave. Udvidelse af institutionen som herefter skal indeholde 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Etablering af gæstedagplejehus i området. Distrikt Syd: Børneøen Tåsinge. Der indarbejdes en fleksibilitet i Solsikken, så der kan konverteres mellem børnehave- og vuggestuepladser. Naturbørnehaven. Udbygning ved naturbørnehaven med 20 børnehavepladser. 4-Kløveren. Udvidelse med 11 børnehavebørn. Beskrivelse foreligger. Regnbuen. Regnbuen flytter midlertidig til Skovhøjens bygninger. Kapaciteten udvides med 7 børnehavepladser. Der skal bygges ny institution til Regnbuen indenfor tre år i distrikt Syd til 40 børnehave- og 14 vuggestuepladser. Ovinehøj. Etablering af vuggestuepladser ved konvertering af 18 børnehavepladser. Ombygning af ældre hus i forbindelse med etablering af vuggestuepladser. Distrikt Nord: Holbøllsminde. Der etableres fælles naturområde for hele distrikt Nord. Byparkens Børnehave. De 24 børnehavepladser der i forbindelse med kortsigtede løsninger er etablering skal efterfølgende tænkes ind i nyt for Byparkens institutioner. Gudme Børnehave. Udbygning så institutionen kan indeholde 50 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser samt etablering af en pavillon ved Bøsøre til 12 børnehavebørn. Gæstedagplejehus placeres i Gudme eller Gudbjerg området. Broholm. Fælles naturområde for distrikt Nord. Distrikt Vest. Mariehønen. Der peges på en tilpasning i Mariehønen til at rumme de 12 pavillonbørn evt. ved tilbygning. Behov for vuggestuepladser kræver en nærmere undersøgelse. Filippahuset. Filippahuset udbygges og renoveres. Det skal overvejes, om der skal etableres vuggestuepladser, der kan flekses til børnehavepladser. Der etableres opsamling i Filippahuset til skovgruppe til 12 børn. Kernehuset. Udbygges med plads til14 vuggestuebørn. Rantzausminde Børnehave. Nybyggeri ved Rantzausminde Skole. Akut behov for vuggestuepladser. Ryttergården. De 14 vuggestuebørn i pavillon skal der etableres plads til ved ombygning eller nybygning. Der peges på den gl. hovedbygning. Hvidkildeskovene. Fælles naturområde for hele distrikt Vest. Økonomiske konsekvenser: 12

14 Afventer beregninger fra budget og regnskab Indstilling: Det instilles, at principper jfr. sagsfremstillingen indgår som en del af de langsigtede løsninger. at der arbejdes videre med et forslag til en prioritering af løsningsforslagene i de enkelte distrikter at der indarbejdes en økonomisk ramme i budget 2008 og fremover til gennemførelse af de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Bilag: Langsigtede løsningsforslag på dagtilbud i Svendborg Kommune - Analyse udarbejdet foråret 2007 Godkendt med følgende tilføjelse: at principperne sendes i høring hos relevante høringsparter, dog udgår princippet om udsættelse af skolestart. at placeringen af nye dagtilbud sammentænkes med muligheden for at styrke de små skoler. 9. Skolestrukturanalyse 07/23465 Skolestrukturanalyse - Folkeskolerne Med udgangspunkt i den udarbejdede Drejebog blev det på udvalgsmødet for Børn og Unge den 6. december 2006 besluttet at igangsætte en skolestrukturanalyse. På et orienteringsmøde den 9. januar blev Drejebogen og den kommende proces gennemgået for repræsentanter fra: Udvalget for Børn og Unge, chefgruppen, skoleledergruppen, SFO-ledergruppen, økonomiafdelingen, UU-Centret og de faglige organisationer. Ved et Kick-off møde den 23. januar blev de11 analysegrupper nedsat, og efterfølgende konstituerede grupperne sig med en formand og en sekretær. På dette møde blev de 11 kommissorier, de etiske spilleregler for processen samt den organisatoriske del gennemgået Processen har været præget af et stort engagement ved arbejdsgruppemøder, ved fokusgruppeinterview og ved cafémøde. Endvidere har der været afholdt 2 milepælsmøder, hvor repræsentanter fra skolebestyrelser og tillidsrepræsentanter fra de faglige organisationer har deltaget, og har dermed været med til at kvalificere det endelige materiale. Analysegrupperne har ud fra de opstillede kommissorier arbejdet frem til den 7. maj, hvor hver analysegruppe afleverede deres materiale til styregruppen. Der har i denne periode været afholdt statusmøder for formændene for analysegrupperne ca. hver 14. dag og styregruppemøder en gang om måneden. 13

15 Styregruppen, som består af Michael Vinther, John Jensen, Elise Hansen, Birgit Lindberg og Ulla Dall, har bearbejdet analysegruppernes forslag og er nået frem til indstillingen. Økonomiske konsekvenser: Se mappen "Skolestrukturanalyse 2007". Det bemærkes at samtlige bilag findes i denne mappe og kun på papir. Lovgrundlag: Folkeskoleloven Indstilling: Det indstilles, at styregruppens anbefaling sendes til høring hos de relevante høringsparter - skoler, skolebestyrelser og faglig organisationer i uge 31 og 8 uger frem at tidsplanen fortsat følges jf. Drejebogen med afholdelse af et opklarende møde for høringsparter den 16. august samt et borgermøde den 30. august, således at den endelige beslutning i Byrådet kvalificeres bedst muligt at styregruppens anbefaling sendes til høring på følgende måde: - dele af analysegruppernes udarbejdede materiale er efter styregruppens mening ikke egnet til at sende i høring - dele at det materiale, der ikke sendes i høring skal i henhold til MED-aftalen behandles i MED-systemet, hvilket administrationen bemyndiges til - derfor anbefales det at følgende områder sendes i høring: 7. klasse, 10. klasse, klubområdet og etniske minoritetselever med særligt fokus på de sentankomne Godkendt med den ændring, at områderne "Forudsætninger for en god skole" og "Børn og unge med særlige behov" indgår i høringen samt at almenundervisningen - proces 1 - først igangsættes pr Retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune 07/405 Retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune med ikrafttrædelse skoleåret 2007/08. I medfør af Folkeskolelovens 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af 1. elever, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasser og på klassetrin, 6 km på klassetrin, 7 km på klassetrin og 9. km i 10. klasse og 2. elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet, 14

16 3. elever, der er henvist til undervisning på andre skoler. Efter kommunesammenlægningen skal retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune harmoniseres. Distriktsteamet har, på baggrund af indhentede oplysninger, beskrevet serviceniveau for og udmøntning af kommunalbestyrelsernes befordringsforpligtelse i tidligere Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommuner. Vedlagt som bilag. Af denne beskrivelse fremgår det: at i tidligere Egebjerg Kommune kunne alle elever fra kl. køre gratis med skolebussen (lukket kørsel) inden for eget distrikt, det samme gjaldt elever i klasse i den udstrækning, der var plads til det, at i tidligere Gudme Kommune kunne alle elever (også friskoleelever) få udstedt skolekort til lokaltrafikken, at i Gl. Svendborg Kommune blev der kun bevilget fribefordring til de elever, der efter folkeskolelovens 26 havde krav på det. På baggrund af ovenstående er der udarbejdet 4 modeller til retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune. Model 1: Kun de elever der efter Folkeskolelovens 26 er berettiget til fribefordring, bliver tilbudt dette. Den etablerede skolebusordning giver mulighed for, at elever der ikke er kørselsberettigede kan købe buskort hos busselskabet. Model 2: Alle elever i Svendborg Kommune med skolegang i distriktsskolen kan få bevilget fribefordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed. Bevillingen gives til den befordring Kommunalbestyrelsen har etableret, for at opfylde sin generelle befordringsforpligtelse. Model 3: Alle elever med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune, der ønsker fribefordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed, kan efter regler defineret i Folkeskolelovens 26, stk. 1 pkt. 1 og pkt. 2 (se ovenstående 1. og 2.) få bevilget dette. Bevillingen gives til den befordring Kommunalbestyrelsen har etableret, for at opfylde sin generelle befordringsforpligtelse. Ordningen omfatter også elever, der er optaget i de frie grundskoler eller i anden folkeskole end distriktsskolen. Model 4: Alle elever med bopæl og skolegang i Svendborg Kommune, der ønsker fribefordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed, kan få bevilget dette. Bevillingen gives til den befordring Kommunalbestyrelsen har etableret, for at opfylde sin generelle befordringsforpligtelse. Ordningen omfatter også elever, der er optaget i de frie grundskoler eller i anden folkeskole end distriktsskolen. Økonomiske konsekvenser: Er under udarbejdning. Administrationen fremlægger beregninger på modellerne 1 og 1a. Bilag eftersendes eller udleveres på mødet. Lovgrundlag: Folkeskolelovens

17 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 10/ om befordring af elever i folkeskolen. Indstilling: Det indstilles, at harmoniseringen gennemføres pr. 1/ at sagen oversendes til 2. behandling den 6. juni 2007 med henblik på indstilling om valg af model. Bilag: Status på befordring i gl. Egebjerg, Gudme og Svendborg.doc Optælling af elever på baggrund af målinger fra Kultur og Plan Notat vedr. økonomisk beregning af modeller for fribefordring af skoleelever. Tekst til model 1a: Retningslinier for befordring af skoleelever i Svendborg Kommune Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles, at model 1a gennemføres og sagen oversendes til budgetforhandlingen for 2008, idet modellen vil medføre en merudgift på mio.kr. fra Beslutning i Økonomiudvalget den : Tilbagesendes udvalget for Børn og Unge med anmodning om en beregning af model 1 a ud fra harmonisering af befordringsudgifter for samtlige skoler/skoleelever. Desuden bedes redegøres for evt. egenbetaling af skolelevers befordringsudgifter i friskoler og ikke - kørselsberettigede skoleelever. Lars Erik Hornemann (V) var fraværende. Det indstilles, at alternativ C gennemføres. Svend Rosager og Masoum Moradi fastholder model 1a. 11. Meddelelser 07/3255 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Henvendelse fra Masoum Moradi Direktøren: 16

18 Orientering om Økonomiudvalgets beslutning af vedr. befordring af skoleelever Henvendelse fra Masoum Moradi: Udsat Orientering om Økonomiudvalgets beslutning af vedr. befordring af skoleelever: Se punkt

19 Underskriftsblad: Lise-Lotte Tilsted Svend Rosager Masoum Moradi Hanne Klit Finn Olsen Jeppe Ottosen Curt Sørensen Michael Vinther Peter Dam 18

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-02-2007 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet

Strukturudvikling på dagtilbudsområdet Allerød d. 30. juni 2015 Strukturudvikling på dagtilbudsområdet POLITISK BESLUTTEDE KAPACITETSPRINCIPPER 4 DEN FUSIONEREDE PROCES (FYSISK UDVIKLINGSPLAN, STRUKTURANALYSE OG BESPARELSER) 7 FORSLAG TIL OPDATERET

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE 16.03.2010, revideret 23.03.2010 3.00 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 Sejladsprojektet -79-189 -189-189 Færdselsskolen -68-164 -164-164 Vindebyøre Lejrskole -123-294 -294-294 Juniorklubber -552-432 -422-207 Undervisningsassisteneter

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-12-2009 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit Afbud: Finn Olsen, Jeppe

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 06-02-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. og 25. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. ca. 14.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent)

Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) FynBus 2. marts 2012 PLAN SAZ/sj Notat Følsomhedsanalyse på buskapaciteten i Svendborg (belægningsprocent) Baggrund. FynBus har modtaget en henvendelse fra Svendborg Kommune, hvor kommunen ønsker at få

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektets titel: Byggeri af særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven Direktørområde: Børn og Unge Sagsnummer for kommissorium og projektbeskrivelse: 11/26245

Læs mere

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner.

at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 0-6 års-daginstitutioner. Pkt.nr: 7 Målsætninger på 06 årsområdet visionsdelen 198747 Indstilling: at Socialudvalget drøfter og prioriterer visioner for 06 årsdaginstitutioner. Formål med indstilling: At Socialudvalget drøfter

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen

Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Skolebestyrelsen Ørkildskolen Til skolebestyrelsen. Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.00 22.00 i personalelokalet afd. Byen Fraværende: Ole Tougaard, Katja Schrøder, Charlotte

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. ALLERØD KOMMUNE Idræt Møde nr. 39 Mødet blev holdt torsdag den 07. maj 2009 på Rådhuset i mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 12:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F), Henrik Haugaard

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 03-09-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune

1. Administrationsgrundlag og muligheder for skolebuskørsel i Jammerbugt Kommune Dato 18-08-2011 Sagsbehandler Kirstine Kejser Telefon nr. 7257 7411 Mail kke@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-112633 Sags nr. 2011-16655 Redegørelse for skole- og vinterkørsel august 2011 I forbindelse

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Torsdag den 19-11-29 Kl. 1: Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Svend Rosager, Curt Sørensen Afbud: Finn Olsen, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Hanne

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen.

Jammerbugt Kommunes skolepolitik. Jammerbugt Kommunes skolepolitik er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Version: 28.1.2008 "Jammerbugt Kommunes skolepolitik" er Jammerbugt Kommunes første formulerede politik for folkeskolen. Det er målet, at "Skolepolitik i Jammerbugt Kommune" vil bidrage til, at vi i Jammerbugt

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Referat 13. marts 2013

Referat 13. marts 2013 Referat 13. marts 2013 Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. marts 2013 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Isabella

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Kl. 11.00-12.45: Dialogmøde

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 06-03-2012 Kl. 10:00 Møllergade 88 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og

1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og Sagsnr. 54.08.00-A00-1-14 Cpr. Nr. Dato 10-6- Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Notat om ny pædagoguddannelse 1. Ny pædagoguddannelse. Med baggrund i evalueringen af pædagoguddannelsen fra 2007 er

Læs mere

Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3

Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3 Referat Idrætsudvalget's møde Torsdag den 10-04-2008 Kl. 17:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Finn Olsen, Ulrik Sand Larsen, Jeppe Ottosen, Per Ulrik Jørgensen Afbud: Mogens Johansen, Curt Sørensen, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 5. april 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 5. april 2005, kl. 14:00 Åben sag: 400. Efterretning Åben sag: 401. Ressourcetildeling - folkeskolen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark

TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark TALEPAPIR svar pa spørgsma l fra Bjarne Overmark Der er stillet en række spørgsmål fra Bjarne Overmark i forbindelse med forslaget om ny skolestruktur. Indledningsvis vil jeg gerne sige, at det er min

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune

Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Visiteret befordring i Ringkøbing-Skjern Kommune Gældende pr. 01-08 2015 servicekatalog Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Baggrund... 3 Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med befordring i 2014... 3 Overblik

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger

Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Notat Resultat af arbejdsgruppens afdækning af fordele og udfordringer ved Udvidede Skolefritidsordninger Indledning I løbet af foråret 2008 har der været afholdt møder med ledelsesrepræsentanter for Udvidede

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere