Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været til høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er tilgængelige på skolens hjemmeside. Reglerne er justeret pr Formål Studie- og ordensreglerne ved Roskilde Katedralskole har som formål at støtte et positivt og studiefremmende undervisningsmiljø på skolen. Reglerne skal desuden understøtte skolens værdier om rummelighed, faglighed og ligeværdighed. 2. Orientering om reglerne Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne. Skolen orienterer eleverne om reglerne og om konsekvenserne, via introkurset, på skolens hjemmeside og via lectio. 3. Ordensregler på Roskilde Katedralskole Generelt forudsætter Roskilde Katedralskole, at eleverne er bekendt med og opfører sig i henhold til almindelige normer for god opførsel og samvær. Særligt præciseres: Man må ikke medbringe spise- og drikkevarer i studiecentre, bibliotek, laboratorier og i musiklokalerne Man fjerner eget affald efter sig og bruger papirkurvene Man efterlader et lokale pænt og opryddet Man sætter stole op i klasselokalerne efter dagens 4. time, og den sidste slukker lyset Flyttes der om på inventaret, skal dette bringes på plads efter brug Der er rygning forbudt på skolens matrikel Man rydder op i kantinen - klassevis på skift en uge ad gangen - efter spisefrikvarteret Man indtager ikke alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område og man møder ikke til undervisning i beruset eller på anden måde påvirket (tilstand) af rusmidler Studie- og ordensregler, RKS Side 1

2 Sprogbrugen i skoleblad, blå bog, IT-sider og tilsvarende der har sammenhæng med skolen skal være af en sådan beskaffenhed, at den på ingen måde kan opfattes nedværdigende eller ærekrænkende Uretsmæssig indtrængen i skolens it-baserede elektroniske systemer, herunder forsømmelsessystem og karaktersystem vil blive meldt til politiet Eleven har pligt til til enhver tid - at holde skolen orienteret om adresse, mailadresse og mobiltelefonnummer. Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis man udøver grov uagtsomhed og forsætligt ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Det samme gælder, når man fx er på faglige ekskursioner, studieture o. lign. 4. Møde- og aktivitetspligt Eleverne har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, morgen-samlinger, studievejledning og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen) Eleverne har pligt til at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang, kvalitet og autenticitet. Med kvalitet menes her, at eleven har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se 12) Eleverne har pligt til at deltage i alle øvrige tilrettelagte undervisningsforløb efter skolens anvisning 5. Elevtilstedeværelse Elevernes tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hver undervisningstime og noteres i Lectio. Alle former for fravær registreres som fravær uanset årsagen Opgaveaflevering registreres ligeledes løbende i Lectio Eleverne har pligt til at melde sygdom og andet fravær til skolen. Det sker normalt via Lectio på skolens hjemmeside. Fravær meldes før den pågældende dags første time. Ved andet fravær meddeles årsagen Studie- og ordensregler, RKS Side 2

3 Har en elev fravær i skolemæssig sammenhæng, godskrives fraværet efterfølgende af den enkelte elevs lærer. Den enkelte elevs tilstedeværelse følges løbende af studievejledere og rektor Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at følge med i klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen hjælpe eleven, når det i praksis kan lade sig gøre. Hvis sygefraværet er så omfattende, at ledelsen skønner, at eleven ikke kan gennemføre skoleåret drøftes muligheden for at gå skoleåret om med eleven og dennes forældre. Alternativt følges proceduren som beskrevet i 15 I tilfælde af sygdom ud over 10 sammenhængende skoledage kan skolen afkræve eleven en lægeerklæring. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af eleven. I idræt gælder, at er man uarbejdsdygtig i mere end 2 uger, skal man have en skriftlig udtalelse fra praktiserende læge om omfanget Elevers behandling eller besøg hos læge, tandlæge mv. planlægges så vidt muligt uden for undervisningen Køretimer o. lign. planlægges uden for undervisningstiden Fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det næste Der lægges vægt på hurtig indgriben, hvis en elev har forsømmelser 6. Det daglige arbejde skolehverdagen Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8 og kl Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ud over fremmøde har eleverne pligt til: At møde velforberedt til timerne At deltage aktivt i undervisningen At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale At være gode ambassadører for skolen, fx på studieture, ekskursioner og sportsstævner 7. Skolens IT-udstyr og IT-støttet undervisning Skolens normale åbningstid er hverdage kl , hvor eleverne har adgang til skolens ITfaciliteter. Eleverne skal gennemgå et IT-(bruger) Introduktionskursus og overholde skolens IT-politik. Studie- og ordensregler, RKS Side 3

4 Brug af computer i timerne skal være undervisningsrelateret. Anden brug er forstyrrende for såvel elever som lærer. Man må ikke gå på internettet i timerne med mindre læreren har givet tilladelse til det, ej heller spille spil på computeren. Sker dette alligevel kan eleven forbydes, at medbringe computer til timerne i en periode. 8. Skolens politik mod mobning Roskilde Katedralskole er og skal være en skole, hvor der er et åbent og trygt skolemiljø med plads til alle. Derfor accepterer vi ikke mobning, som vi definerer som systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt eller flere personer. Eksempler på mobning er: Vedvarende, ondsindet drilleri Offentlig ydmygelse eller latterliggørelse Udelukkelse fra fællesskabet, både fagligt og socialt Groft bagtaleri, også via sms, mail, på cyber communities og lectio Trusler og tvang Rygtedannelse og chikane Vold På Roskilde Katedralskole ønsker vi at skabe et trygt skolemiljø, hvor de, der eventuelt mobbes, tør stå frem med problemet. Vi har en forventning om, at alle elever såvel som lærere og ledelse deltager aktivt i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning. Alle har et medansvar for at skabe det åbne og positive skolemiljø med en klasserumskultur præget af hensyn og respekt. Vi tager mobning seriøst på Roskilde Katedralskole. Oplever du, at du selv eller andre bliver mobbet, bør du kontakte lærere, studievejleder eller ledelsen, der vil tage initiativ til at få stoppet mobningen. Dette kan ske gennem en samtale med klassen og/eller enkelte elever med henblik på at bryde mønsteret. I særlige tilfælde kan mobning resultere i karantæne eller bortvisning. 9. Skolens holdning i forhold til elevers og ansattes private religiøse overbevisning. Roskilde Katedralskole er en uddannelsesinstitution, hvis formål er at drive almen gymnasial uddannelse. Det betyder, at skolen støtter aktiviteter der understøtter dette formål. Det betyder Studie- og ordensregler, RKS Side 4

5 tilsvarende at skolen skelner mellem aktiviteter der understøtter det studieforberedende og almendannede formål og elever og ansattes private religiøse overbevisning. Understøttelse af sidstnævnte er ikke en del af skolens formål og skolen faciliterer dermed ikke elever eller ansattes religiøse overbevisning. Denne skelnen er efter skolens opfattelse af betydning for såvel skolens indre sammenhængskraft som fællesskabet blandt såvel elever som ansatte. Samtidig krænker skolen ingen elever eller ansattes private religiøse overbevisning, idet det er skolens holdning, at her skal være plads til alle, der opfylder de formelle betingelser for at blive optaget i gymnasiet og som opfylder kravene om studieegnethed og studieaktivitet indenfor skolens kapacitet. Det er ikke tilladt at elever eller medarbejdere optræder forkyndende overfor andre elever eller medarbejdere på skolens område. Skolen skal således tilbyde (være) et frirum og et fristed for såvel elever som ansatte uanset religiøs overbevisning. 10. Hensigtsmæssig påklædning Skolen forventer at eleverne møder til undervisningen i hensigtsmæssig påklædning. Dette indebærer bl.a. at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære kitler efter lærerens anvisning i (kemi) laboratorierne. Det er tilsvarende ikke tilladt at gå med tildækket ansigt i skoletiden. 11. Foto- og videooptagelser Det er kun tilladt at fotografere begivenheder på skolens område eller ved skolemæssige aktiviteter uden for skolen område til internt brug på skolen. Offentliggørelse af sådanne fotoog videooptagelser på internettet eller andre steder kan kun ske ved tilladelse fra skolens ledelse. 12. Undervisningsmidler Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv (visse bøger, lommeregner mm) efter nærmere anvisning. De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår: alle lån af undervisningsmidler registreres der må ikke skrives i lånte bøger Studie- og ordensregler, RKS Side 5

6 alle lånte bøger skal afleveres, når skolens bibliotekar beder om det ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter har en elev ikke afleveret lånte bøger efter en rykker, sendes sagen til Gymnasiernes Incassoafdeling og evt. videre til Inddrivelsescenteret under Skatteministeriet 13. Ekskursioner og studieture Eleven har hel eller delvis egenbetaling til hytteture, ekskursioner og studieture. Det er en væsentlig del af skolens profil, at man deltager i studieture, hvorfor der altid skal være gode grunde til en fritagelse, som godkendes af rektor. På ekskursioner er eleverne skolens ambassadører, og derfor forventer skolen, at eleverne her udviser særlig positiv adfærd. Til studieture er der udformet særlige regler, som eleverne skal tilslutte sig på forhånd. Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der gør sig særlige forhold gældende vedrørende helbred o.l. I helt specielle situationer, kan en elev fritages for deltagelse. I en sådan situation udarbejder den rejsende lærer opgavemateriale, der har relation til ekskursionen/studierejsens faglige indhold og som modsvarer fagets timer på skolen. 14. Eksamen Eleven har pligt til at møde mindst 15 minutter før starten på en skriftlig eksamen Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen, hjælpemidler mv. der ligger i Lectio Eleven har pligt til at deltage i studievejledernes og ledelsens eksamensorientering Eleven modtager før eksamen via Lectio en personlig eksamensplan med ca. tider for eksamen. Eleven har pligt til at møde mindst én eksaminations tid før ved mundtlig eksamen med henblik på en evt. tidligere eksamination. Skolen kan herudover med 1 dags varsel ændre på tiderne, så eleven af praktiske grunde kommer op på et tidligere eller senere tidspunkt, end der står i planen. I sådanne tilfælde kontakter skolen eleven personligt Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget/faggruppen det følgende år Ved sygdom skal skolen omgående kontaktes pr. telefon, og eleven skal hurtigst muligt og så vidt muligt samme dag fremskaffe en lægeerklæring (for egen regning). Når der foreligger en Studie- og ordensregler, RKS Side 6

7 lægeerklæring, tilbydes eleven sygeeksamen, der så vidt muligt lægges i samme eksamenstermin i tilknytning til den ordinære eksamen ellers i sygeeksamensterminen, der i forbindelse med sommereksamen ligger i august. Først når eleven skriftligt har tilmeldt sig sygeeksamen, kan eleven regne med at gøre brug af muligheden for sygeeksamen 15. Oprykning til 2g og 3g. Eleven har krav på oprykning til næste klassetrin, når eleven har mindst karakteren 2 i gennemsnit af standpunktskarakterer, de eksaminer og evt. årsprøver, som afsluttes efter 1.g hhv. 2.g. Hvis en elev ikke har opnået mindst karakteren 02 ved afslutningen af 1.g eller 2.g (jf. ovenstående), kan eleven nægtes oprykning, hvis det skønnes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af det forudgående skoleår. En elev, som skolen ikke agter at rykke op, har mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af ledelsen. En elev, der nægtes oprykning, kan med ledelsens tilladelse i særlige tilfælde gå skoleåret om. Ledelsen træffer en konkret afgørelse ud fra en helhedsvurdering af elevens situation En elev, der nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, kan ikke fortsætte på skolen En elev skal senest 5 år efter påbegyndelsen have gennemført uddannelsen 16. Sanktioner Hvis en elev ikke overholder reglerne, gives en skriftlig advarsel. Hvis det ikke hjælper, kan eleven: udelukkes fra konkrete arrangementer udelukkes fra undervisningen i indtil 10 skoledage, der registreres som fravær henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år tabe retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år. bortvises og udmeldes i grove tilfælde og i gentagelsestilfælde kan en sanktion gennemføres uden varsel Der gælder i øvrigt, at det er en betingelse for at få SU, at man er studieaktiv, dvs. deltager som beskrevet i 4. Manglende fremmøde og manglende af skriftlige opgaver kan derfor medføre at eleven mister retten til at modtage SU. 17. Klage Studie- og ordensregler, RKS Side 7

8 Elever (og forældre hvis eleven er under 18 år) kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med ordensregler eller med hensyn til oprykning. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen, stiles til undervisningsministeriet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før klagen videresendes skal rektor gives eleven (eller forældrene) mulighed for at kommentere rektors udtalelse. Dette skal ske inden 1 uge. 18. Ikrafttræden Disse studie- og ordensregler gælder fra for alle skolens elever. 19. Revision Ledelsen reviderer, efter høring i SOL udvalget (repræsenterer elevråd og pædagogisk råd) og i bestyrelsen, skolens studie- og ordensregler, når der er behov for det. De nuværende regler revideres dog senest i efteråret Med venlig hilsen Claus Niller, rektor, 12/ Studie- og ordensregler, RKS Side 8

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog eux 2013/2014 Viborg Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny eux-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Livet på Herlufsholm

Livet på Herlufsholm Livet på Herlufsholm Nedenstående beskrivelse bygger på Herlufsholms Skoles værdier (se indledning). HOLDNING Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms disciple forstår og respekterer de fælles

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere