Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laurbjerg Udviklingsplan 2013"

Transkript

1 Laurbjerg Udviklingsplan 2013

2 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse af Laurbjerg Borgermøde 20. februar 2013 Udviklingsønsker Markedsføring og PR Aktiviteter for børn og unge Infrastruktur Diverse faciliteter Samarbejde Støttemuligheder Forord Landsbyudviklingsplanerne er blevet til i et samarbejde mellem LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune. LAG Favrskov er den lokale aktionsgruppe i Favrskov Kommune, som er etableret under landdistriktsprogrammet. LAG s vision er at fremme bosætningen i landsbyer og landdistrikter igennem tiltag, der retter sig mod levevilkår, kultur, identitet, erhvervsmuligheder og det levende lokalsamfund. Projektet har til formål at give borgerforeninger i de enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med til at bidrage til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til den fortsatte udvikling og en øget bosætning i landdistrikterne. Der er en positiv befolkningsudvikling i Favrskov Kommune, men hovedsagelig omkring de større byer. Tendensen er at landsbyernes befolkningstal daler. Når landsbyplanerne er udarbejdet, har de enkelte landsbysamfund - ikke kun udarbejdet en landsbyplan - men også en handleplan for de fremtidige projekter, som man ønsker at gå i gang med. Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med til at skabe den videre udvikling i de mindre landsbysamfund i Favrskov og give aktørerne de nødvendige redskaber til at videreudvikle netop deres lokalområde. Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der bliver igangsat spændende projekter, som i fremtiden kan være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne i Favrskov kommune, blandt andet gennem etablering af fl ere arbejdspladser. / Favrskov Kommune og LAG Favrskov

3 Laurbjergs beliggenhed Dagligvarebutikker Langå 7 km Tog Aarhus Aalborg København Værket Sygehus 16 km Teknisk Skole Havn Spisesteder Randers Regnskov Biograf Bibliotek og Kulturhus Randers Specialbutikker Tog Aarhus Aalborg København Storcenter Borgerforening 976 indbyggere Indbyggere i 2013 befolkningsprognose for 2032: 1180 Børnehave Skole og SFO Idrærtshal Laurbjerg Butikker Dagligvarebutik Bus Langå Aarhus Hadsten 10,5 km Favrskov Gymnasium Specialbutikker Bibliotek og Kulturhus Dagligvarebutikker Administration Biograf 22 km Tog og Bus Aarhus Aalborg København Aarhus 36 km Hospital Havn Specialbutikker Spisesteder Tivoli Højere uddannelser Strand Universitet Kulturelle tilbud Musik Film Teater Kunst Sport Tog og Bus Til hele landet 3

4 Lidt om Laurbjerg Laurbjerg er en såkaldt centerby i Favrskov Kommune. I 2012 var indbyggertallet omkring Byen er beliggende mellem Randers (15 km) og Hammel (15 km). Desuden på vejen Langå (7 km) Hadsten (10 km). Der er cykelrute til Langå og Silkeborg (rute 29) og der er busforbindelse til Hammel, Silkeborg, Hadsten og Langå. Byen består fysisk af to dele Kongstrup og Laurbjerg på hver side af Lilleåen. Byen har kirke, en moderne skole(0. 6.klasse), Fritidsordning, børnehave, idrætshal, forsamlingshus med spejderlokale i den ene fl øj. børnefolkedans, voksendans, borgerforening, foredragsforening, pensionistforening og lokalråd. Ved siden af forsamlingshuset overfor skolen er der tidsvarende ældreboliger, Læge, Sparkøbmand, Gourmetrestaurant Fru Larsen med hotelværelser, Statoil tankstation med autoværksted og apotekshåndkøbsudsalg Af øvrige virksomheder i byen kan nævnes: Dan cook har en fabrik i udvikling. Kas-tech, der producerer robotter. Artifex, der producerer oliefarver til kunstnere. Guns and powder (jagtbutik), Davidsen gardiner, VVS, Elektriker, tømrer og murer. / Borgerne i Laurbjerg Der et foreningsliv med idrætsforening, spejdergruppe, 4

5 Luftfoto af Laurbjerg Luftfoto Cowi 2012 Målestok 1: :

6 Laurbjergs historie De mange bronzealderhøje langs Lilleåens nordside viser at folk har boet i området i mere end år. Byen, der gennem århundreder må have været vadested for de vejfarende, kan på gamle kort fi ndes under forskellige navne. Først på opfordring fra pensioneret lærer S. M. Riber benytter De Danske Statsbaner fra den 1.oktober 1931 Laurbjerg som bynavn i stedet for Laurberg. Den 3.september 1862 indviedes jernbanen af Kong Frederik VIII og Grevinde Danner. I mange år var der station med posthus og udover den jyske længdebane forbindelse til Silkeborg. Bidstrup Gods har i fl ere århundreder været med til at præge området med arbejdspladser. I dag er det skovbruget, specialproduktion af egetræ til renovering af ældre bygninger og kornavl der arbejdes med. Løjstrup hovedgård har ligeledes betydet en del for byen med æbleplantage og skovbrug. I 1907 startede driftige borgere et vandværk. Det leverer stadig fi n kvalitetsvand til byen og styres efter moderne principper. Lige udenfor byen mod Langå er der et topmoderne dambrug. Nordøst for byen mod Randers er der en slagterbutik med kvalitetsvarer. Byens borgere arbejder på at få oprettet et trinbræt for at skabe en bedre kollektiv trafi k. På hjemmesiden kan du se fl ere billeder og historier om byen. / Borgerne i Laurbjerg 6

7 7 Laurbjerg , Målebordsblade KMS

8 Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Beskyttet sten - og jorddige Sten- og jorddiger udgør en landskabelig, biologisk og kulturhistorisk værdi. En del af disse diger er derfor beskyttede. Beskyttelsen betyder, at digerne ikke må sløjfes, ændres eller beskadiges. Det betyder, at sten- og jorddiger ikke må sprøjtes eller gødskes mv. og at etablering af gennemkørsler i digerne heller ikke er tilladt. Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet. Digerne har stor værdi fordi de viser og fortæller landbrugets historie, Danmarks administrative inddeling og ejerforhold gennem 2000 år. Vi passer også på digerne, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab. Exnerfredning Provst Exner rejste i 1950 erne land og rige rundt for at sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede op til kirkegårdene. De indeholder oftest bestemmelser om, at der ikke må bygges, plantes eller graves grus således, at kirkens omgivelser ikke skæmmes, eller at indsigten til eller udsigten fra kirkegården forhindres. Fredningernes omfang er forskelligt fra sted til sted. Kirkebyggelinjer / indsigter Kirkerne er landsbyernes vigtigste kulturhistoriske monument og ofte et markant kendingsmærke i landskabet. Udpegningen af kirkeindsigter har til formål at sikre, at den status, som kirker i landsbyer og det åbne land har, ikke sløres eller forringes af byggeri, etablering af tekniske anlæg eller skovrejsning. Den eksisterende beskyttelse af kirkernes nære omgivelser er fortsat gældende. Det betyder, at der inden for en afstand af 300 meter fra kirken ikke må bygges højere end 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Skovbyggelinje Linjen ligger 300 meter fra alle offentlige skove (uanset skovens størrelse) og 300 meter fra alle privatejede skove, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende. Fredskov De fl este private skove og alle offentlige skove er fredskov. Det vigtigste krav er, at fredskovsarealerne skal være bevokset med skov, der holdes i god stand og på længere sigt forbedres. Træerne må ikke fældes, før de er hugstmodne, og de skal hugges, så de ikke ødelægger skovens variation og stabilitet. På nyfældede skovområder eller i områder, hvor træerne er væltet på grund af storm, skal der plantes skovtræer, som f.eks. bøg, eg, ask, gran og fyr. I fredskovene er der ligeledes forbud mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænændringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene. 8 Potentielle naturområder Målet er at bevare de områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde dyr og planter. De potentielle naturområder er ofte landbrugsarealer, som i dag er i omdrift, det vil sige pløjes hvert år eller med få års mellemrum, men hvor kommunen har særlige ønsker om, at naturindholdet skal øges gennem ekstensivering af landbrugsdriften. Potentielle naturområder kan også være områder, som kan reetableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder, eller hvor økologiske forbindelser i landskabet kan etableres eller forbedres. Beskyttet natur / 3 Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens 3. Det handler om vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe. Bevaringsværdige stationsbymiljøer Kirker Kirkeindsigter Kirkebyggelinjer Fredede Fortidsminder Fortidsmindebeskyttelseslinjer Beskyttede Sten og Jorddiger Kulturhistoriske forbindelser Bevaringsværdige kulturmiljøer Beskyttede vandløb Potentielle naturområder Skovrejsningsområde Skovtilplantning uønsket Skov Skovbyggelinjer Fredskov Fredede områder Vandløb Åbeskyttelseslinjer Sø Søbeskyttelseslinjer Matrikelskel

9 Laurbjerg Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Kort over Laurbjerg i målestok 1:

10 Landskabet omkring Laurbjerg Om landskabet skriver borgerne følgende: Byens omgivelser er præget af den meget smukke Lilleådal. Det er istidens afsmeltning der har skabt de store skrænter og kløfter. Disse mægtige skråninger er bevokset med kulturskov. Houlbjerg skov, Løjstrup skov, Essendrup skov, Bidstrup skov og Svejstrup skov. I disse frodige miljøer lever meget vildt og en stor variation af fugle. Mod syd kan man i klart vejr ane Himmelbjergets tårn. I byens vestlige udkant fi ndes Mølleskoven med den gamle sportsplads. Her har borgerforeningen bygget et shelter og en bålhytte, der frit kan benyttes af børnehaver, skoler, spejdere, familier på tur og andre. I det nærliggende tidligere klubhus, hvor spejdere holder til i sommerhalvåret, er der adgang til vand og toilet. I skovene omkring Bidstrup Gods er der 4 afmærkede vandreture med infoskilte og QR-koder. Oven for byen fi ndes områdets højeste sted Lysnet 131 meter. Herfra kan man se ned over et særpræget landskab, der hedder Lindkæret. I det fjerne mod øst ses Århus forbrændingsanlæg. 10

11 Laurbjerg Landskabet i og omkring landsbyen Højdekurve Kotetal Vandløb Sø Skov Vej Læhegn Bygning Fortidsminder Målestok 1:

12 Vissing kirke Bybeskrivelse af Laurbjerg Laurbjerg var stationsby fra I denne periode udviklede byen sig fra en lille landsby til en mere helstøbt by med en bred vifte af boliger, erhverv, håndværkere og butikker. Byen har også i dag forskellige byfunktioner. Stationsbyen opstod og udviklede sig fra bunden af dalen, idet jernbanen følger Lilleåen. Kernen i den ældre stationsbybebyggelse er syd for jernbanen. Her lå bl.a. stationsbygningen, kroen og mejeriet. Stationbyen udviklede sig senere nord for jernbanen og omslutter her den gamle landsby og landsbykirke. Den nyere boligbebyggelse udvikler sig nord for jernbanen op ad den sydvendte skråning fra Lilleåen, og fra store dele af bebyggelsen er der udsigt over Lilleådalen. Den seneste parcelhusudstykning ved Lunden har nået toppen af Lilleådalen, og herfra fl ader terrænet ud. Syd for Kongstrup i ådalen ligger et mindre nyere erhvervsområde. Omkring kirken er rester af det historiske miljø fra den gamle landsbybebyggelse, typisk bygninger i 1½ etage, heraf fl ere i bindingsværk. Stationsbyen er bygningsmæssigt en blanding af boliger og erhverv. Stationsbyens bygninger er typisk opført i 1½ etager, men enkelte er op til 2½ etager. Den nyere parcelhusbebyggelse fremtræder som rene boligområder i 1 eller 1½ etager. På kortet modstående side vises udviklingsrammerne for Laurbjerg. Her er blandt andet mulighed for at udbygge boligkvarteret Lunden og erhvervsområdet syd for byen. / Favrskov Kommune 12

13 Laurbjerg Bybeskrivelse og udviklingsmuligheder jf. KP 09 Mod Langå Mod Randers Byens idrætsplads ligger i en gryde omgivet af skov til alle sider Lilleå Grønt torv kan forskønnes og gøres mere tilgængeligt Grønt åndehul/ idrætsplads opgivet af skole, børnehave og idrætshal Muligt boligudbygningsområde mod nord Stationsbyen opstod omkring Lilleåen og jernbanen i bunden af ådalen og udviklede sig senere nord for jernbanen Skovplantning på de mest stejle skrænter af ådalen grænser byen mod nord og nordvest og danner rum Et nyere erhvervsområde ligger åbent i den flade bund af dalen Kongstrup Den oprindelige landsby ligger omkring kirken Den nyere parcelhusbebyggelse er opført på den nordlige dalside og har udsigt mod syd over Lilleådalen Mod Hadsten Mod Hammel og Silkeborg Mindre udbygningsmulighed i det eksisterende erhvervsområde Jernbane Sti på den gamle jernbane mellem Langå og Silkeborg giver adgang fra byen til det åbne land Meter Meter 13

14 Borgermøde 20. februar 2013 Som en del af LAG Favrskovs projekt, Videreudvikling i landsbysamfundene i Favrskov Kommune igennem landsbyudviklingsplaner og landsbylokalplaner havde initiativgruppen, bestående af lokalrådet indkaldt til visionsmøde for borgerne i Laurbjerg og omegn. I mødet deltog 36 borgere fra området, Favrskov Kommune og LAG Favrskov og Landdistrikternes Hus. I september 2012 har der været afholdt borgermøde, hvor der kom mange ideer frem til udviklingen af området og der har i den sammenhæng været etableret 5 arbejdsgrupper, som har arbejdet med følgende emner: 1. Trafi ksikkerhed - Rundkørsel/lyskryds på Hammelvej ved Statoil-krydset mm. 2. Byfornyelse - Forskønnelse af bl.a. det grønne område overfor Spar Købmanden 3. Aktivitetshus mm. 4. Foreningssamarbejde mm. 5. Renovering af Den Hvide Skole mm. 6. Kommunikationsgruppe Hvad er der i Laurbjerg nu? Deltagerne i visionsmødet fi k gennemdrøftet hvad der er i området på nuværende tidspunkt. Nye faciliteter, børnehave, skole, SFO Gourmetrestaurant Købmand, indkøb Kirke Hal Kælkebakker - gode i gåafstand Skov - meget og mulighed for at bruge det, hvis man ikke lige har barnevogn med Forsamlingshus Velfungerende sportsklub Danmarks bedste fi skevand ældreboliger Kort afstand til E45 Bidstrup Gods Shelter og bålhytte i Mølleskov Overkommelige huspriser Bus til Aarhus, 3 gange i døgnet - 60 minutter Mange aktive foreninger Mange aktiviteter for børn Fællesspisninger der er overbooket HLIF s program er bredt Cykelstier til Langå og Silkeborg Gode omgivelser for Mountainbiking, løb Central beliggendhed mellem Viborg, Randers, Hammel, Aarhus, Hadsten, Langå, Silkeborg og Skanderborg Campingplads i Langå Attraktive fi skemuligheder Udlejning af fi skehytter 14

15 Kattepension Fantastiske jagtmuligheder, alle hjortearter er repræsenteret lægepraksis Autoværksted Imødekommende atmosfære i byen for nye tilfl yttere Stærkt sammenhold når det gælder (eksempel omkring tilblivelsen af Hallen) Traditioner - f.eks. spejderne, der afholder Sct. Hans hvert år, fastelavnssoldaterne, der går rundt Velfungerende og aktivt erhvervsliv, der støtter op omkring byen Kunst til byen, gennem Kunsten ud til landsbyerne. 15

16 Støttemuligheder Nedenstående er en liste over mulige puljer eller fonde at søge tilskud i forbindelse med udviklingsplaner: LAG De Lokale Aktionsgrupper yder tilskud til etablering af henholdsvis attraktive levevilkår eller nye arbejdspladser i Landdistrikterne. Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks. være etablering af netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter eller servicefaciliteter, fornyelse af landsbyer f.eks. i form af renovering af bygninger,miljøprojekter ved veje, projekter om den lokale natur- og kulturarv, kultur- eller fritidsaktiviteter på landbrugsbedrifter m.v. Nye arbejdspladser i landdistrikterne kan f.eks. være tiltag inden for mikrovirksomheder, turisme, erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget, service mv. Yderligere information og ansøgningsmateriale: Fonden Realdania Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en positiv forskel og er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder, byen, byggeriet og bygningsarven, og hvert år udpeges der herudover en række særlige indsatsområder. Yderligere information: Byggeriets Ildsjæle under Realdania Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle der arbejder frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et alment sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de lokalsamfund, de indgår i. I 2011, 2012 og 2013 vil der blive udsendt såkaldte calls, dvs. invitationer om at søge projektstøtte og gøre gode idéer til virkelighed. Ansøgningsfrist: Call 1, 30. januar 2012, deadline for call 2 og call 3 kendes endnu ikke. Friluftsrådet Friluftsrådet yder støtte via Tips- og lottomidler til friluftslivet, herunder bl.a. materialer og udstyr til friluftsaktiviteter, faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen samt mulighed for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks. overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre og friluftsgårde etc. samt formidling af samspillet mellem naturen og kulturhistorien. Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. november Yderligere information og ansøgningsmateriale: Lokale- og Anlægsfonden Lokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Det kan være fra renovering af en spejderhytte til storstilet udbygning af et klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for skatere til store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg. Det kan være børne- og ungdomsformål, teater, musik, fi lm, dans, friluftsliv med mere. Lokale- og Anlægsfonden råder ud over fonden over en Pulje til Klublokaler og Væresteder. Puljen er øremærket klublokaler og væresteder til idræt, friluftsliv, børneteater, musik, dans og andre rammer for trivsel og samvær. Puljen kan søges af foreninger og institutioner inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Ansøgningsfrist: Løbende. Yderligere information og ansøgningsmateriale: Matas Miljøfond Matas Miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer der plantes på børns legepladser, samt evt. fjernelse af asfalt til fordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søge fonden om fl ytbare pavilloner (Flextents), der øger muligheden for, at børn kan være ude at lege i al slags vejr. Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. december. Yderligere information og ansøgningsmateriale: Tuborgfondet Tuborgfondets formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Fonden støtter store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse samt erhvervsrelateret forskning. Hvert andet år i lige år opretter Tuborgfondet underfondet Tuborgs Grønne Fond, der støtter aktiviteter der i bredeste forstand gør Danmark lidt grønnere. Fondet uddeles næste gang i 2012 i portioner på op til kr. Ansøgningsfrist: Løbende. Yderligere information og ansøgningsmateriale: Nordea Fonden Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det gode liv, dvs. enten er sunde for sjæl eller legeme. Fonden fokuserer på fi re områder, Sundhed, motion, natur og kultur, og vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der ydes støtte til projekter i alle størrelser og på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau. Ansøgningsfrist: Løbende. Yderligere information og ansøgningsmateriale: 22

17 Trygfonden Trygfonden støtter både store og små projekter, der skal øge danskernes oplevelse af tryghed i hverdagen. Fonden har 11 fokusområder fordelt på hovedområderne: Sikkerhed, sundhed og trivsel. Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september kl hvert år. Yderligere information og ansøgningsmateriale: Tilskudsbasen På tilskudsbasen kan man danne sig et overblik over, hvad der fi ndes af støttemuligheder udover ovennævnte fonde. Databasen viser både fonde og tilskudsordninger fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Yderligere information: 23

18 Projekt Landsbyudviklingsplaner Et samarbejde mellem landsbyborgerne, LAG- Favrskov og Favrskov Kommune. Layout: Favrskov Kommune Fotos: Landsbyborgerne og Favrskov Kommune Kort og Illustrationer: Favrskov Kommune, Cowi A/S, KMS For yderligere oplysning kontakt Planafdelingen Torvegade Hammel Udviklingsplanen for Laurbjerg kan ses på og på

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & HelHedsplan For over sø & land udarbejdet

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere