Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg"

Transkript

1 Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/ Afgørelse af Realdanmark (1999/ ) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes fordelingsprincip er en fejl, hvilket dog ikke kan føre til, at fordelingen ikke skal foretages i overensstemmelse med kommuneskattelovens regler. Nettoresultatmetoden er kun anvendelig, hvis nettoindtægtens fordeling på kommuner fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen ( 11, stk. 1 og 2). Sagens baggrund I brev af 29. juni 1999 har Høje-Taastrup Kommune klaget til Fordelingsnævnet over, at Københavns Kommune har ændret den tidligere foretagne fordeling af selskabsskat for Foreningen Realdanmark (RD). Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Kommuner). Hvidovre Kommune har afgivet en udtalelse til støtte for, at den ændrede fordeling fastholdes (brev af 2. december 1999, hvori der henvises til en tidligere henvendelse af 23. september 1999 til Fordelingsnævnet). Fordelingsproblemet Uenigheden i sagen går på, om fordelingen skal ske efter en konkret fordeling - regnskabsmæssigt baseret - af RD s nettoindtægt på de andelsberettigede kommuner, eller om fordelingen skal ske efter lønningsreglen (lønsummen for RD s ansatte i de enkelte andelsberettigede kommuner anvendes som fordelingsnøgle). Den nævnte konkrete fordeling er nedenfor omtalt som fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes fordeling København Kommunes har frem til fordelingen for 1997 foretaget fordeling efter lønningsreglen. Ved udmeldingen af fordelingen for i foråret foretog Københavns Kommune for første gang en fordeling efter nettoresultatmetoden (uden at det dog blev oplyst i udmeldingen til kommunerne, at der var ændret fordelingsprincip i forhold til året før).

2 2 Denne udmelding blev der gjort indsigelse mod fra Hvidovre Kommunes side (direkte over for Københavns Kommune - uden at Fordelingsnævnet blev involveret). Indsigelsen fra Hvidovre Kommune førte til, at Københavns Kommune i breve af 21. juni 1999 meddelte de andelsberettigede kommuner, at fordelingen - for det aktuelle år - var blevet ændret, således at den ville ske efter lønningsreglen. Som forklaring på skiftet af fordelingsnøgle henvistes der i brevet til, at Københavns Kommune havde valgt at imødekomme den fremsatte indsigelse. Det refereres i den forbindelse, at der efterfølgende - det vil sige efter den første fordeling - er fremkommet en indsigelse fra en kommune, hvor RD har aktiviteter, (d.v.s. Hvidovre Kommune, jf. ovenfor, som dog ikke nævnes ved navn i brevet) idet denne kommune mente at have en forventning om, at man i lighed med tidligere år ville fordele efter lønningsreglen. Brevet til de andelsberettigede kommuner slutter med en tilkendegivelse om, at Københavns Kommune forbeholder sig fremtidigt at anvende nettoresultatmetoden i det omfang, dette er muligt. Det var denne ændring af den første fordeling, der udløste klagerne fra Høje-Taastrup m.fl. kommuner til Fordelingsnævnet. De klagende kommuners påstand er, at fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden, således som det var tilfældet ved den første fordeling. De fordelte beløb Beløbene nedenfor er angivet i mio. kr. med én decimal. Den samlede kommunale skatteandel udgør 99,7 mio. kr. Ved 1. fordeling (nettoresultatmetoden) har Københavns Kommune som fordelingskommune foretaget fordeling til 24 andre kommuner, ved 2. fordeling (lønningsreglen) til 25 andre kommuner. Forskellen i antal af kommuner i de to fordelinger skyldes, at Hvidovre Kommune indgår i 2. fordeling, men ikke i den første. Ellers er det de samme kommuner, der indgår i begge fordelinger. For visse af kommunerne er der meget store forskelle på resultaterne efter de to fordelingsmetoder. Mest markant for Hvidovre Kommune, som efter lønningsreglen modtager 31,0 mio. kr., men efter nettoresultatmetoden 0 kr. Dette hænger sammen med, at RD-afdelingen i Hvidovre ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men er en 'støttefunktion' (edb og lign.). I modsat retning udgør Høje-Taastrup Kommunes andel efter nettoresultatmetoden 4,3 mio. kr. - efter lønningsreglen 1,8 mio. kr. (forskel 2,5 mio. kr.) For Københavns Kommune selv er der en lignende relativ forskel: 41,1 mio. kr. efter nettoresultatmetoden - 19,8 mio. kr. efter lønningsreglen (forskel 21,3 mio. kr.). Københavns Kommunes udtalelser til Fordelingsnævnet Københavns Kommune har afgivet to udtalelser. Først en udtalelse af 27. juli 1999, som - efter anmodning fra nævnssekretariatet - er suppleret med en udtalelse af 16. november 1999 om det nærmere regnskabsmæssige grundlag for fordeling efter nettoresultatmetoden.

3 3 Bedømmelsen af sagen. Det kan siges både at være et formelt og et reelt spørgsmål i sagen. Med det formelle tænkes på Københavns Kommunes begrundelse for - i anden omgang - at fordele efter lønningsreglen: at man ville tage hensyn til forventningen (hos Hvidovre Kommune) om, at fordelingen i lighed med tidligere år ville ske efter lønningsreglen. Med det reelle tænkes på, om der i øvrigt er det fornødne grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes udtalelse vedr. det formelle spørgsmål. I sit høringssvar af 27. juli 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om baggrunden for at ændre den oprindeligt udmeldte fordeling - efter nettoresultatmetoden - til fordeling efter lønningsreglen: 'Fordelingen efter nettoresultatmetoden gav det resultat, at Hvidovre Kommune ikke fik andel i selskabsskatten, da de i Hvidovre Kommune ansatte personer ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men leverer ydelser som edb-drift, dokumentudskrivning, låneafregning og lignende. Hvidovre Kommune rettede henvendelsen til Københavns Kommune, da det stod kommunen klart, at der efter den foretagne fordeling ikke ville tilkomme Hvidovre Kommune nogen andel af kommuneskatten. Hvidovre Kommune anførte i henvendelsen, at situationen var omfattet af forventningsprincippet og indretningssynspunktet, idet fordelingen af de kommunale andele af selskabsskatten for Realkredit Danmark A/S i en årrække var fordelt efter lønmetoden, og at Hvidovre Kommune havde indrettet sine budgetter efter, at der skete en fordeling efter den sædvanlige beregningsmodel. I forbindelse med henvendelsen fra Hvidovre Kommune, blev det i forvaltningen beroende materiale vedrørende tidligere afgørelser gennemgået. Det viste sig, at professor dr. jur. Bent Christensen i 1987 havde vurderet et lignende spørgsmål. I hans redegørelse side 4 angives, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner om dette. Københavns Kommune har på det således foreliggende grundlag valgt, at imødekomme Hvidovre Kommunes indsigelse, og man har derfor foretaget en fornyet beregning af de kommunale andele, således at man har foretaget fordelingen efter de udbetalte lønninger, jf. kommuneskattelovens 11, stk. 2.' Bedømmelse af Københavns Kommunes udtalelse om den ændrede fordeling 1. Det formelle spørgsmål - manglende underretning om ændret fordelingsprincip Som grundlag for ændringen er der, som refereret ovenfor, henvist til en udtalelse fra professor Bent Christensen, hvori det anføres, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken virkning sådan en fejl kan få. Det skal nævnes, at den omtalte udtalelse fra professor Bent Christensen er afgivet i et brev af 6. oktober 1987 til landsretssagfører Børge Nielsen, Nørre Sundby.

4 4 Baggrunden for udtalelsen var en sag om Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. Indenrigsministeriet havde - før Fordelingsnævnets oprettelse - truffet afgørelse i denne sag i et brev af 30. juni 1987 efter klage fra Aalborg m.fl. kommuner. Klagen vedrørte de fire skatteår til I Indenrigsministeriets afgørelse underkendtes Silkeborg Kommunes fordeling vedrørende skatteåret Med hensyn til de 3 foregående skatteår konstateres det i afgørelsen, at klagen over disse fordelinger er indbragt for Indenrigsministeriet efter udløbet af 3 måneders fristen i kommuneskattelovens 12, stk. 3. Indenrigsministeriet mente derfor ikke at have grundlag for at behandle klagen over disse fordelinger. Klagen over disse fordelinger blev med andre ord afvist på grund af overskridelse af klagefristen. Det er dette punkt i afgørelsen, som Aalborg Kommune har bedt en advokat - landsretssagfører Børge Nielsen - se nærmere på. Advokaten har derfor bedt professor Bent Christensen om udtalelse - den overfor nævnte udtalelse af 6. oktober Det anføres heri, jf. ovenfor, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Det nævnes i en sammenhæng, hvor det diskuteres, om klagefristen kan anses at være overskredet (hvad Indenrigsministeriet altså mente, den var). Der er ikke i professor Bent Christensens udtalelse anført noget om, at fejlen med hensyn til manglende underretning skulle kunne få den virkning, Københavns Kommune synes at have tillagt den, nemlig at manglende underretning skulle medføre, at man må udsætte skiftet i fordelingsgrundlag. Der synes heller ikke i øvrigt i kommuneskattelovens regler at være grundlag for at nå frem til et sådant resultat. De andelsberettigede kommuner - ud over fordelingskommunen - må kunne kræve at fordelingen for det enkelte år foretages i overensstemmelse med de materielle fordelingsregler i kommuneskatteloven. Noget andet er, at der ud fra almindelige principper om god forvaltningsskik bør ske orientering til de andelsberettigede kommuner, når der skiftes fordelingsprincip. 2. Det reelle spørgsmål: fordeling efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen Det er ovenfor antaget, at manglende underretning om ændring af fordelingsprincip ikke influerer på, hvordan fordelingen skal foretages. Dermed bliver det nødvendigt at tage stilling til det, der er kaldt det materielle fordelingsspørgsmål i sagen: om fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen. Den retsregel, som dette spørgsmål må vurderes ud fra, er kommuneskattelovens 11. I 11, stk. 1, angives som generelt princip, at fordelingen skal ske i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de andelsberettigede kommuner - medmindre de berettigede kommuner træffer anden aftale. Derefter udmøntes det i stk. 2, hvorledes man mere konkret kommer frem til denne fordeling: 'Kan nettorindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart udledes af

5 5 regnskabet, anses nettoindtægten som regel for at falde i disse (de andelsberettigede kommuner) i forhold til summen af...lønninger...i hver af de pågældende kommuner...'. Første led i bestemmelsen er den fordelingsmetode, der ovenfor er benævnt nettoresultatmetoden; 2. led er den regel, der traditionelt benævnes lønningsreglen. I 11, stk. 2 er det dog bestemt, at nettoindtægten for banker og sparekasser i alle tilfælde fordeles mellem de berettigede kommuner efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Den fordeling efter nettoresultatmetoden, som Københavns Kommune har foretaget (i første omgang) er sket på grundlag af en hos RD indhentet oversigt over indtjeningen i RD s distrikter i 1997 og 1998 (fremsendt med brev af 16. marts 1999 fra RD til Københavns Kommune). I brev af 14. september 1999 bad Fordelingsnævnets sekretariat Københavns Kommune om en belysning af, hvilken status denne oversigt har i relation til RD s regnskab. Det anførtes i brevet, at anmodningen skulle ses på baggrund af den forudsætning for fordeling efter nettoresultat, der fremgår af 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, nemlig at nettoindtægten i de enkelte kommuner i så fald skal kunne udledes umiddelbart af regnskabet. Københavns Kommunes udtalelse om oversigten fra RD I brev af 16. november 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om RDoversigtens forhold til regnskabet: 'Indledningsvis kan det oplyses, at summen af de enkelte afdelingers driftsresultat giver RD s nettoresultat. Dette nettoresultat svarer til nettoresultatet ifølge det sammen med selvangivelsen indgivne regnskab. Der er med andre ord tale om, at der for RD må være udarbejdet mindst 2 udgaver af årsregnskabet, hvor der mellem de enkelte regnskaber er en forskel i specifikationsgraden. Oplysningerne om nettoresulatet i de enkelte kommuner fremgår kun af det ene af disse regnskaber, og dette ene og mest specificerede regnskab er ikke det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen. Det må beskrives som ganske almindeligt, et der for mange selskabers vedkommende foreligger 2 eller flere udgaver af årsregnskabet for et givet år. Når det forholder sig således, er grunden den, at de forskellige udgaver af regnskabet retter sig mod forskellige brugere af regnskabet. De officielle regnskaber vil sædvanligvis have en mindre specifikationsgrad end regnskaber, der er udarbejdet til internt brug eller til brug for f.eks. et selskabs bankforbindelse. I mange tilfælde vil oplysninger om f.eks. omsætningens størrelse i de officielle regnskaber være udeladt af konkurrencehensyn. Med hensyn til det regnskab, som vedlægges selvangivelsen, skal dette opfylde visse mindstekrav, som det fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 141 af 26. februar 1992 med senere ændringer. I hvilken form mindstekravene opfyldes, varierer fra selskab til selskab. Den mest anvendte fremgangsmåde er, at det officielle regnskab vedlægges særlige specifikationer. En anden fremgangsmåde, der også ses anvendt hyppigt, er, at selvangivelsen vedlægges en særlig specificeret udgave af årsregnskabet, der herudover ellers kun er til internt brug. De selvangivelserne vedlagte regnskaber vil for næsten alle selskaber m.v. ikke indeholde en opdeling af nettoindtægten opgjort kommune for kommune, uanset at selska-

6 6 bet har divisionsopdelt sin virksomhed, og uanset at selskabet internt har disse regnskabsoplysninger umiddelbart tilgængelige. Dette betyder, at såfremt den fordelingsmetode, som lovmæssigt har den højeste prioritet, overhovedet skal anvendes, vil dette altid kræve, at der rettes henvendelse til selskabet. En henvendelse til selskabet vil i øvrigt også i stort set alle tilfælde være nødvendig, når der skal bruges oplysninger om lønudgiften i de enkelte kommuner i forbindelse med anvendelse af lovens sekundære hovedregel. Man har på det således foreliggende grundlag fra Københavns Kommunes side fortolket den forudsætning for anvendelsen af kommuneskattelovens 11, stk. 1, som det fremgår af samme paragrafs stk. 2, således, at såfremt nettoindtægten lidt populært sagt kan fremfindes lige så let som lønudgiften fordelt på kommuner, da anvendes nettoindtægten, idet det ellers i realiteten vil være den, der udfærdiger selskabets regnskab og notemateriale, der bestemmer, om fordelingen skal ske efter hovedreglen eller efter en af de lavere prioriterede regler. Københavns Kommune finder det vigtigt at præcisere, at det, som det kan udledes af det allerede anførte, ved stillingtagen til selve fordelingen praktisk taget ved enhver fordeling vil være nødvendigt at rette henvendelse til selskabet. Man er i øvrigt bekendt med, at man i andre kommuner har et spørgeskema, der fremsendes til selskaberne, hvor man anmoder selskabet om primært at oplyse nettoresultatet fordelt på kommuner, og hvis dette ikke kan lade sig gøre så lønudgiften fordelt på kommuner. Man har ikke et sådant skema i Københavns Kommune.' Hovedpunkter i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999 Det oplyses i udtalelsen, at det ikke af det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen, fremgår, hvorledes RD s nettoresultat er fordelt på kommuner (men af indhentet supplerende regnskabsmateriale). Til støtte for at anvende nettoresultatmetoden på dette grundlag henviser Københavns Kommune til: 1) fordeling efter nettoresultat er lovens hovedregel, og skal reglen i praksis kunne anvendes, er det nødvendigt at indhente supplerende regnskabsmæssige oplysninger (ud over dem, der er vedlagt selvangivelsen). 2) ved fordeling efter lønningsreglen er det normalt også nødvendigt at rette henvendelse til selskabet for at indhente supplerende oplysninger. Kommentar til fordelingsgrundlaget i brev af 2. december 1999 fra Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune har i sit brev af 2. december 1999 kommenteret de betragtninger, der er anført i Københavns Kommunes brev af 16. november 1999 om muligheden for at foretage fordelingen på grundlag af regnskabsmæssige oplysninger, der ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Efter Hvidovre Kommunes opfattelse er en sådan fordeling ikke i overensstemmelse med ordlyden af kommuneskattelovens 11, stk. 2. Kommunen har i den forbindelse bl.a. henvist til, at interne regnskaber udformet af selskabet normalt ikke vil være undergivet revisionspligt eller skulle opfylde selskabs- og regnskabslovgivningens krav.

7 7 Silkeborg/Jyske Bank - Sagen Det er ovenfor omtalt, at Indenrigsministeriet i et brev af 30. juni 1987 (før Fordelingsnævnets oprettelse) traf afgørelse i en sag, hvori Aalborg m.fl. kommuner havde klaget over Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. I afgørelsen underkendtes den fordeling, Silkeborg Kommune havde foretaget efter nettoresultatmetoden. Der forelå ikke en direkte opgørelse af nettoindtægten fordelt på kommuner, men Silkeborg Kommune havde fra banken indhentet en opgørelse over, hvorledes bankens samlede balancesum fordelte sig på kommuner. Man havde så brugt denne fordeling som fordelingsnøgle for selskabsskatten ud fra en betragtning om, at balancesummens fordeling var en god tilnærmelse til nettoindtægtens fordeling. I Indenrigsministeriets afgørelse i sagen er der nogle mere generelle betragtninger om fordeling efter hhv. nettoresultatmetoden (i afgørelsen omtalt som regnskabsreglen) og lønningsreglen. Det hedder herom: 'Regnskabsreglen er lovens hovedregel, den regel, der bedst udmønter lovens generelt formulerede princip om fordeling i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de enkelte kommuner. Men når det er sagt, må det også tilføjes, at loven netop angiver, hvilken standardfordelingsmetode (lønningsreglen), der skal anvendes, når ikke den ret snævert formulerede regnskabsregel kan anvendes. Loven har altså taget højde herfor, og det er derfor ikke i sammenhængen en relevant diskussion, om man med et balancesumprincip kommer nærmere den optimale fordeling (regnskabsreglen) end med lønningsreglen. I øvrigt har Silkeborg utvivlsomt ret i, at balancesumprincippet rammer tættere på et tænkt resultat af en konkret regnskabsmæssig fordeling af nettoindtægten, idet man med begge metoder vil få indtægter, der ikke specielt er et resultat af virksomheden i den enkelte afdeling, navnlig kursgevinster, henført til hovedsædet. Men dette er som sagt ikke afgørende.' Lovændring i forbindelse med Silkeborg/Jyske Bank - sagen Sagen førte til, at indenrigsministeren fremsatte et lovforslag, hvorefter fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 269 af 13. maj Ved et ændringsforslag fra indenrigsministeren blev reglen udvidet til ud over banker også at gælde for sparekasser. Om baggrunden for forslaget om, at fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen hedder det i lovforslagets bemærkninger: 'Efter hvad Indenrigsministeriet er bekendt med, er fordelingen af den kommunale andel af bankernes selskabsskat i altovervejende grad sket efter lønningsreglen. Efter lovens 11, stk. 2, kan det imidlertid godt tænkes, at fordelingen vil kunne ske på et konkret regnskabsmæssigt grundlag, nemlig hvis der skulle være tale om et bankregnskab, der er udformet således, at det kan udledes umiddelbart af regnskabet, hvorledes nettoindtægten fordeler sig på de enkelte kommuner, hvori banken driver virksomhed. I et sådant regnskab ville indtægter, der ikke nærmere refererer sig til virksomheden i en bestemt afdeling, formentlig blive henført til hovedsædet. F.eks. indtægter i form af kursgevinster. Dette ville igen indebære, at hjemstedskommunen ved for-

8 8 deling på grundlag af et sådant 'kommunespecifikt' regnskab ville oppebære en større del af selskabsskatten end ved en fordeling efter lønningsreglen. Det forekommer imidlertid, at dette ville være mindre rimeligt, når man tager i betragtning, at indtægter ved kursgevinster ikke er et resultat af virksomheden i en bestemt kommune. Med dette forhold in mente forekommer det mere rimeligt, at der sker en fordeling af disse indtæger mellem samtlige de andelsberettigede kommuner, hvilket er tilfældet, når lønningsreglen anvendes. Det foreslås derfor, at det i et nyt 2. punktum i kommuneskattelovens 11, stk. 1, fastlås, at fordelingen af nettoindtægten for banker mellem de andelsberettigede kommuner i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen. Dette svarer som nævnt til den fremgangsmåde, der hidtil i altovervejende grad har været fulgt i kommunal fordelingspraksis. Spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg om kredtiforeningernes skattemæssige forhold Under folketingsbehandlingen af lovforslag nr. L 166 blev der af Folketingets Kommunaludvalg bl.a. stillet følgende spørgsmål: 'Hvordan vil kreditforeningernes skattemæssige forhold være efter de nye regler?' I svaret af 4. marts 1987 oplyses det indledningsvis, at kreditforeningerne er omfattet af den lov om fondsbeskatning, der som led i 1986-skattereformen er gennemført med virkning fra og med indkomståret Derefter redegøres der for, hvorledes kreditforeningernes hjemstedskommuner skal fordele den kommunale andel af skatten mellem de andelsberettigede kommuner. Herunder om fordeling efter hhv. nettoresultatmetode og lønningsregel. Med hensyn til efter hvilken metode fordelingen konkret må forventes at ske, hedder det afslutningsvis i svaret: 'Der foreligger i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt nogen erfaringer med hensyn til den praktiske gennemførelse af denne fordelingsopgave, men det må dog nok antages, at fordelingen i almindelighed vil ske efter ovenfor omtalte lønningsregel.' Konkluderende betragtninger på grundlag af foranstående Det må grundlæggende fastslås, at der ikke efter kommuneskatteloven gælder nogen særregel for fordelingen af skatten for kreditforeninger. Hvidovre Kommune har i sine udtalelser til Fordelingsnævnet (breve af 23. september og 2. december 1999) været inde på, at reglen om, at fordelingen vedrørende banker og sparekasser i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen, må fortolkes således, at den gælder tilsvarende for realkreditinstitutter. En sådan fortolkning må imidlertid afvises. Det fremgår således af det refererede svar af 4. marts 1987 til Folketingets Kommunaludvalg, at det ikke anses for udelukket, at fordelingen vedrørende realkreditinstitutter principielt vil kunne ske efter nettoresultatmetoden. Noget andet er, at man er gået ud fra, at fordelingen i praksis i almindelighed må antages at ville ske efter lønningsreglen ud fra en formodning om, at betingelserne for at anvende nettoresultatmetoden i praksis normalt ikke vil være opfyldt. Efter formuleringen i kommuneskattelovens 11, stk. 2, er adgangen til at anvende nettoresultatmetoden snævert afgrænset, jf. at der som forudsætning for at anvende

9 9 denne fordelingsmetode skal være tale om, at nettoindtægten i de enkelte kommuner umiddelbart skal kunne udledes af regnskabet. Det er ikke i bestemmelsen nærmere fastlagt, hvad der i denne sammenhæng skal forstås ved regnskabet. Da bestemmelsen har til knytning til selskabsbeskatningen, er det for så vidt en nærliggende tanke, at fordelingen skal fremgå af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Det er hverken i afgørelsen i Silkeborg/Jyske Bank-sagen eller i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ direkte udtalt, at man har lagt en sådan fortolkning af kommuneskattelovens 11, stk. 2, til grund. Men man er i begge disse sammenhænge gået ud fra, at betingelserne for fordeling efter nettoresultatmetoden i praksis kun sjældent til være opfyldt. Dermed er der lagt op til en forholdsvis snæver fortolkning med hensyn til, hvornår betingelserne for at fordele efter nettoresultatmetoden kan anses for opfyldt. I Silkeborg/Jyske Bank-afgørelsen er der direkte henvist til, at opbygningen af kommuneskattelovens fordelingsregler kan føre til, at der må ske fordeling efter lønningsreglen, selv om dette ikke giver den optimale løsning, der er lovens hovedregel: fordeling ud fra nettoindtægtens fordeling på kommuner. Det er korrekt, som anført i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999, at det forhold, at nettoresultatmetoden er lovens hovedregel, isoleret set taler for en forholdsvis vid fortolkning af bestemmelsen. Også set i lyset af det forhold, at anvendelse af såvel nettoresultatmetode som lønningsregel som oftest vil forudsætte, at der må rettes henvendelse til vedkommende selskab om supplerende oplysninger - ud over hvad der er vedlagt selvangivelsen. Heroverfor står dog, at man i både Silkeborg/Jyske Bank-sagen og i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ synes at have lagt hovedvægten på den formelle udformning af kommuneskattelovens fordelingsregler frem for hensynet til, at der i vidt omfang bliver fordelt efter nettoresultatmetoden. Ved en samlet vurdering finder nævnet herefter at måtte nå frem til, at der ikke i den foreliggende sag vedrørende Realkredit Danmark er tilstrækkeligt grundlag for, at fordelingen af skatten mellem de andelsberettigede kommuner kan ske efter nettoresultatmetoden. Grunden hertil er, at nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Den oversigt over nettoindtægtens fordeling på kommuner, som Københavns Kommune har modtaget fra RD, er ikke en del af dette regnskab. Nævnets afgørelse Nævnet træffer herefter følgende afgørelse: 1. Den manglende underretning fra Københavns Kommunes side til de andelsberettigede kommuner om ændring af den hidtidige fordelingsmetode (fordeling efter lønningsreglen) kan ikke i sig selv føre til, at fordelingen af skatten for indkomståret 1997 skal ske efter lønningsreglen. 2. Ved den vurdering af fordelingsgrundlaget, der herefter er foretaget, er det nævnets opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden, idet nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen.

10 10 Fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten for Foreningen Realdanmark vedrørende indkomståret 1997 må herefter foretages efter lønningsreglen, jf. 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat. --- [...] P.N.V. Christian Trønning /Ib Kok Hansen

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere