Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg"

Transkript

1 Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/ Afgørelse af Realdanmark (1999/ ) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes fordelingsprincip er en fejl, hvilket dog ikke kan føre til, at fordelingen ikke skal foretages i overensstemmelse med kommuneskattelovens regler. Nettoresultatmetoden er kun anvendelig, hvis nettoindtægtens fordeling på kommuner fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen ( 11, stk. 1 og 2). Sagens baggrund I brev af 29. juni 1999 har Høje-Taastrup Kommune klaget til Fordelingsnævnet over, at Københavns Kommune har ændret den tidligere foretagne fordeling af selskabsskat for Foreningen Realdanmark (RD). Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Kommuner). Hvidovre Kommune har afgivet en udtalelse til støtte for, at den ændrede fordeling fastholdes (brev af 2. december 1999, hvori der henvises til en tidligere henvendelse af 23. september 1999 til Fordelingsnævnet). Fordelingsproblemet Uenigheden i sagen går på, om fordelingen skal ske efter en konkret fordeling - regnskabsmæssigt baseret - af RD s nettoindtægt på de andelsberettigede kommuner, eller om fordelingen skal ske efter lønningsreglen (lønsummen for RD s ansatte i de enkelte andelsberettigede kommuner anvendes som fordelingsnøgle). Den nævnte konkrete fordeling er nedenfor omtalt som fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes fordeling København Kommunes har frem til fordelingen for 1997 foretaget fordeling efter lønningsreglen. Ved udmeldingen af fordelingen for i foråret foretog Københavns Kommune for første gang en fordeling efter nettoresultatmetoden (uden at det dog blev oplyst i udmeldingen til kommunerne, at der var ændret fordelingsprincip i forhold til året før).

2 2 Denne udmelding blev der gjort indsigelse mod fra Hvidovre Kommunes side (direkte over for Københavns Kommune - uden at Fordelingsnævnet blev involveret). Indsigelsen fra Hvidovre Kommune førte til, at Københavns Kommune i breve af 21. juni 1999 meddelte de andelsberettigede kommuner, at fordelingen - for det aktuelle år - var blevet ændret, således at den ville ske efter lønningsreglen. Som forklaring på skiftet af fordelingsnøgle henvistes der i brevet til, at Københavns Kommune havde valgt at imødekomme den fremsatte indsigelse. Det refereres i den forbindelse, at der efterfølgende - det vil sige efter den første fordeling - er fremkommet en indsigelse fra en kommune, hvor RD har aktiviteter, (d.v.s. Hvidovre Kommune, jf. ovenfor, som dog ikke nævnes ved navn i brevet) idet denne kommune mente at have en forventning om, at man i lighed med tidligere år ville fordele efter lønningsreglen. Brevet til de andelsberettigede kommuner slutter med en tilkendegivelse om, at Københavns Kommune forbeholder sig fremtidigt at anvende nettoresultatmetoden i det omfang, dette er muligt. Det var denne ændring af den første fordeling, der udløste klagerne fra Høje-Taastrup m.fl. kommuner til Fordelingsnævnet. De klagende kommuners påstand er, at fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden, således som det var tilfældet ved den første fordeling. De fordelte beløb Beløbene nedenfor er angivet i mio. kr. med én decimal. Den samlede kommunale skatteandel udgør 99,7 mio. kr. Ved 1. fordeling (nettoresultatmetoden) har Københavns Kommune som fordelingskommune foretaget fordeling til 24 andre kommuner, ved 2. fordeling (lønningsreglen) til 25 andre kommuner. Forskellen i antal af kommuner i de to fordelinger skyldes, at Hvidovre Kommune indgår i 2. fordeling, men ikke i den første. Ellers er det de samme kommuner, der indgår i begge fordelinger. For visse af kommunerne er der meget store forskelle på resultaterne efter de to fordelingsmetoder. Mest markant for Hvidovre Kommune, som efter lønningsreglen modtager 31,0 mio. kr., men efter nettoresultatmetoden 0 kr. Dette hænger sammen med, at RD-afdelingen i Hvidovre ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men er en 'støttefunktion' (edb og lign.). I modsat retning udgør Høje-Taastrup Kommunes andel efter nettoresultatmetoden 4,3 mio. kr. - efter lønningsreglen 1,8 mio. kr. (forskel 2,5 mio. kr.) For Københavns Kommune selv er der en lignende relativ forskel: 41,1 mio. kr. efter nettoresultatmetoden - 19,8 mio. kr. efter lønningsreglen (forskel 21,3 mio. kr.). Københavns Kommunes udtalelser til Fordelingsnævnet Københavns Kommune har afgivet to udtalelser. Først en udtalelse af 27. juli 1999, som - efter anmodning fra nævnssekretariatet - er suppleret med en udtalelse af 16. november 1999 om det nærmere regnskabsmæssige grundlag for fordeling efter nettoresultatmetoden.

3 3 Bedømmelsen af sagen. Det kan siges både at være et formelt og et reelt spørgsmål i sagen. Med det formelle tænkes på Københavns Kommunes begrundelse for - i anden omgang - at fordele efter lønningsreglen: at man ville tage hensyn til forventningen (hos Hvidovre Kommune) om, at fordelingen i lighed med tidligere år ville ske efter lønningsreglen. Med det reelle tænkes på, om der i øvrigt er det fornødne grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes udtalelse vedr. det formelle spørgsmål. I sit høringssvar af 27. juli 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om baggrunden for at ændre den oprindeligt udmeldte fordeling - efter nettoresultatmetoden - til fordeling efter lønningsreglen: 'Fordelingen efter nettoresultatmetoden gav det resultat, at Hvidovre Kommune ikke fik andel i selskabsskatten, da de i Hvidovre Kommune ansatte personer ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men leverer ydelser som edb-drift, dokumentudskrivning, låneafregning og lignende. Hvidovre Kommune rettede henvendelsen til Københavns Kommune, da det stod kommunen klart, at der efter den foretagne fordeling ikke ville tilkomme Hvidovre Kommune nogen andel af kommuneskatten. Hvidovre Kommune anførte i henvendelsen, at situationen var omfattet af forventningsprincippet og indretningssynspunktet, idet fordelingen af de kommunale andele af selskabsskatten for Realkredit Danmark A/S i en årrække var fordelt efter lønmetoden, og at Hvidovre Kommune havde indrettet sine budgetter efter, at der skete en fordeling efter den sædvanlige beregningsmodel. I forbindelse med henvendelsen fra Hvidovre Kommune, blev det i forvaltningen beroende materiale vedrørende tidligere afgørelser gennemgået. Det viste sig, at professor dr. jur. Bent Christensen i 1987 havde vurderet et lignende spørgsmål. I hans redegørelse side 4 angives, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner om dette. Københavns Kommune har på det således foreliggende grundlag valgt, at imødekomme Hvidovre Kommunes indsigelse, og man har derfor foretaget en fornyet beregning af de kommunale andele, således at man har foretaget fordelingen efter de udbetalte lønninger, jf. kommuneskattelovens 11, stk. 2.' Bedømmelse af Københavns Kommunes udtalelse om den ændrede fordeling 1. Det formelle spørgsmål - manglende underretning om ændret fordelingsprincip Som grundlag for ændringen er der, som refereret ovenfor, henvist til en udtalelse fra professor Bent Christensen, hvori det anføres, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken virkning sådan en fejl kan få. Det skal nævnes, at den omtalte udtalelse fra professor Bent Christensen er afgivet i et brev af 6. oktober 1987 til landsretssagfører Børge Nielsen, Nørre Sundby.

4 4 Baggrunden for udtalelsen var en sag om Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. Indenrigsministeriet havde - før Fordelingsnævnets oprettelse - truffet afgørelse i denne sag i et brev af 30. juni 1987 efter klage fra Aalborg m.fl. kommuner. Klagen vedrørte de fire skatteår til I Indenrigsministeriets afgørelse underkendtes Silkeborg Kommunes fordeling vedrørende skatteåret Med hensyn til de 3 foregående skatteår konstateres det i afgørelsen, at klagen over disse fordelinger er indbragt for Indenrigsministeriet efter udløbet af 3 måneders fristen i kommuneskattelovens 12, stk. 3. Indenrigsministeriet mente derfor ikke at have grundlag for at behandle klagen over disse fordelinger. Klagen over disse fordelinger blev med andre ord afvist på grund af overskridelse af klagefristen. Det er dette punkt i afgørelsen, som Aalborg Kommune har bedt en advokat - landsretssagfører Børge Nielsen - se nærmere på. Advokaten har derfor bedt professor Bent Christensen om udtalelse - den overfor nævnte udtalelse af 6. oktober Det anføres heri, jf. ovenfor, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Det nævnes i en sammenhæng, hvor det diskuteres, om klagefristen kan anses at være overskredet (hvad Indenrigsministeriet altså mente, den var). Der er ikke i professor Bent Christensens udtalelse anført noget om, at fejlen med hensyn til manglende underretning skulle kunne få den virkning, Københavns Kommune synes at have tillagt den, nemlig at manglende underretning skulle medføre, at man må udsætte skiftet i fordelingsgrundlag. Der synes heller ikke i øvrigt i kommuneskattelovens regler at være grundlag for at nå frem til et sådant resultat. De andelsberettigede kommuner - ud over fordelingskommunen - må kunne kræve at fordelingen for det enkelte år foretages i overensstemmelse med de materielle fordelingsregler i kommuneskatteloven. Noget andet er, at der ud fra almindelige principper om god forvaltningsskik bør ske orientering til de andelsberettigede kommuner, når der skiftes fordelingsprincip. 2. Det reelle spørgsmål: fordeling efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen Det er ovenfor antaget, at manglende underretning om ændring af fordelingsprincip ikke influerer på, hvordan fordelingen skal foretages. Dermed bliver det nødvendigt at tage stilling til det, der er kaldt det materielle fordelingsspørgsmål i sagen: om fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen. Den retsregel, som dette spørgsmål må vurderes ud fra, er kommuneskattelovens 11. I 11, stk. 1, angives som generelt princip, at fordelingen skal ske i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de andelsberettigede kommuner - medmindre de berettigede kommuner træffer anden aftale. Derefter udmøntes det i stk. 2, hvorledes man mere konkret kommer frem til denne fordeling: 'Kan nettorindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart udledes af

5 5 regnskabet, anses nettoindtægten som regel for at falde i disse (de andelsberettigede kommuner) i forhold til summen af...lønninger...i hver af de pågældende kommuner...'. Første led i bestemmelsen er den fordelingsmetode, der ovenfor er benævnt nettoresultatmetoden; 2. led er den regel, der traditionelt benævnes lønningsreglen. I 11, stk. 2 er det dog bestemt, at nettoindtægten for banker og sparekasser i alle tilfælde fordeles mellem de berettigede kommuner efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Den fordeling efter nettoresultatmetoden, som Københavns Kommune har foretaget (i første omgang) er sket på grundlag af en hos RD indhentet oversigt over indtjeningen i RD s distrikter i 1997 og 1998 (fremsendt med brev af 16. marts 1999 fra RD til Københavns Kommune). I brev af 14. september 1999 bad Fordelingsnævnets sekretariat Københavns Kommune om en belysning af, hvilken status denne oversigt har i relation til RD s regnskab. Det anførtes i brevet, at anmodningen skulle ses på baggrund af den forudsætning for fordeling efter nettoresultat, der fremgår af 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, nemlig at nettoindtægten i de enkelte kommuner i så fald skal kunne udledes umiddelbart af regnskabet. Københavns Kommunes udtalelse om oversigten fra RD I brev af 16. november 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om RDoversigtens forhold til regnskabet: 'Indledningsvis kan det oplyses, at summen af de enkelte afdelingers driftsresultat giver RD s nettoresultat. Dette nettoresultat svarer til nettoresultatet ifølge det sammen med selvangivelsen indgivne regnskab. Der er med andre ord tale om, at der for RD må være udarbejdet mindst 2 udgaver af årsregnskabet, hvor der mellem de enkelte regnskaber er en forskel i specifikationsgraden. Oplysningerne om nettoresulatet i de enkelte kommuner fremgår kun af det ene af disse regnskaber, og dette ene og mest specificerede regnskab er ikke det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen. Det må beskrives som ganske almindeligt, et der for mange selskabers vedkommende foreligger 2 eller flere udgaver af årsregnskabet for et givet år. Når det forholder sig således, er grunden den, at de forskellige udgaver af regnskabet retter sig mod forskellige brugere af regnskabet. De officielle regnskaber vil sædvanligvis have en mindre specifikationsgrad end regnskaber, der er udarbejdet til internt brug eller til brug for f.eks. et selskabs bankforbindelse. I mange tilfælde vil oplysninger om f.eks. omsætningens størrelse i de officielle regnskaber være udeladt af konkurrencehensyn. Med hensyn til det regnskab, som vedlægges selvangivelsen, skal dette opfylde visse mindstekrav, som det fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 141 af 26. februar 1992 med senere ændringer. I hvilken form mindstekravene opfyldes, varierer fra selskab til selskab. Den mest anvendte fremgangsmåde er, at det officielle regnskab vedlægges særlige specifikationer. En anden fremgangsmåde, der også ses anvendt hyppigt, er, at selvangivelsen vedlægges en særlig specificeret udgave af årsregnskabet, der herudover ellers kun er til internt brug. De selvangivelserne vedlagte regnskaber vil for næsten alle selskaber m.v. ikke indeholde en opdeling af nettoindtægten opgjort kommune for kommune, uanset at selska-

6 6 bet har divisionsopdelt sin virksomhed, og uanset at selskabet internt har disse regnskabsoplysninger umiddelbart tilgængelige. Dette betyder, at såfremt den fordelingsmetode, som lovmæssigt har den højeste prioritet, overhovedet skal anvendes, vil dette altid kræve, at der rettes henvendelse til selskabet. En henvendelse til selskabet vil i øvrigt også i stort set alle tilfælde være nødvendig, når der skal bruges oplysninger om lønudgiften i de enkelte kommuner i forbindelse med anvendelse af lovens sekundære hovedregel. Man har på det således foreliggende grundlag fra Københavns Kommunes side fortolket den forudsætning for anvendelsen af kommuneskattelovens 11, stk. 1, som det fremgår af samme paragrafs stk. 2, således, at såfremt nettoindtægten lidt populært sagt kan fremfindes lige så let som lønudgiften fordelt på kommuner, da anvendes nettoindtægten, idet det ellers i realiteten vil være den, der udfærdiger selskabets regnskab og notemateriale, der bestemmer, om fordelingen skal ske efter hovedreglen eller efter en af de lavere prioriterede regler. Københavns Kommune finder det vigtigt at præcisere, at det, som det kan udledes af det allerede anførte, ved stillingtagen til selve fordelingen praktisk taget ved enhver fordeling vil være nødvendigt at rette henvendelse til selskabet. Man er i øvrigt bekendt med, at man i andre kommuner har et spørgeskema, der fremsendes til selskaberne, hvor man anmoder selskabet om primært at oplyse nettoresultatet fordelt på kommuner, og hvis dette ikke kan lade sig gøre så lønudgiften fordelt på kommuner. Man har ikke et sådant skema i Københavns Kommune.' Hovedpunkter i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999 Det oplyses i udtalelsen, at det ikke af det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen, fremgår, hvorledes RD s nettoresultat er fordelt på kommuner (men af indhentet supplerende regnskabsmateriale). Til støtte for at anvende nettoresultatmetoden på dette grundlag henviser Københavns Kommune til: 1) fordeling efter nettoresultat er lovens hovedregel, og skal reglen i praksis kunne anvendes, er det nødvendigt at indhente supplerende regnskabsmæssige oplysninger (ud over dem, der er vedlagt selvangivelsen). 2) ved fordeling efter lønningsreglen er det normalt også nødvendigt at rette henvendelse til selskabet for at indhente supplerende oplysninger. Kommentar til fordelingsgrundlaget i brev af 2. december 1999 fra Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune har i sit brev af 2. december 1999 kommenteret de betragtninger, der er anført i Københavns Kommunes brev af 16. november 1999 om muligheden for at foretage fordelingen på grundlag af regnskabsmæssige oplysninger, der ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Efter Hvidovre Kommunes opfattelse er en sådan fordeling ikke i overensstemmelse med ordlyden af kommuneskattelovens 11, stk. 2. Kommunen har i den forbindelse bl.a. henvist til, at interne regnskaber udformet af selskabet normalt ikke vil være undergivet revisionspligt eller skulle opfylde selskabs- og regnskabslovgivningens krav.

7 7 Silkeborg/Jyske Bank - Sagen Det er ovenfor omtalt, at Indenrigsministeriet i et brev af 30. juni 1987 (før Fordelingsnævnets oprettelse) traf afgørelse i en sag, hvori Aalborg m.fl. kommuner havde klaget over Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. I afgørelsen underkendtes den fordeling, Silkeborg Kommune havde foretaget efter nettoresultatmetoden. Der forelå ikke en direkte opgørelse af nettoindtægten fordelt på kommuner, men Silkeborg Kommune havde fra banken indhentet en opgørelse over, hvorledes bankens samlede balancesum fordelte sig på kommuner. Man havde så brugt denne fordeling som fordelingsnøgle for selskabsskatten ud fra en betragtning om, at balancesummens fordeling var en god tilnærmelse til nettoindtægtens fordeling. I Indenrigsministeriets afgørelse i sagen er der nogle mere generelle betragtninger om fordeling efter hhv. nettoresultatmetoden (i afgørelsen omtalt som regnskabsreglen) og lønningsreglen. Det hedder herom: 'Regnskabsreglen er lovens hovedregel, den regel, der bedst udmønter lovens generelt formulerede princip om fordeling i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de enkelte kommuner. Men når det er sagt, må det også tilføjes, at loven netop angiver, hvilken standardfordelingsmetode (lønningsreglen), der skal anvendes, når ikke den ret snævert formulerede regnskabsregel kan anvendes. Loven har altså taget højde herfor, og det er derfor ikke i sammenhængen en relevant diskussion, om man med et balancesumprincip kommer nærmere den optimale fordeling (regnskabsreglen) end med lønningsreglen. I øvrigt har Silkeborg utvivlsomt ret i, at balancesumprincippet rammer tættere på et tænkt resultat af en konkret regnskabsmæssig fordeling af nettoindtægten, idet man med begge metoder vil få indtægter, der ikke specielt er et resultat af virksomheden i den enkelte afdeling, navnlig kursgevinster, henført til hovedsædet. Men dette er som sagt ikke afgørende.' Lovændring i forbindelse med Silkeborg/Jyske Bank - sagen Sagen førte til, at indenrigsministeren fremsatte et lovforslag, hvorefter fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 269 af 13. maj Ved et ændringsforslag fra indenrigsministeren blev reglen udvidet til ud over banker også at gælde for sparekasser. Om baggrunden for forslaget om, at fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen hedder det i lovforslagets bemærkninger: 'Efter hvad Indenrigsministeriet er bekendt med, er fordelingen af den kommunale andel af bankernes selskabsskat i altovervejende grad sket efter lønningsreglen. Efter lovens 11, stk. 2, kan det imidlertid godt tænkes, at fordelingen vil kunne ske på et konkret regnskabsmæssigt grundlag, nemlig hvis der skulle være tale om et bankregnskab, der er udformet således, at det kan udledes umiddelbart af regnskabet, hvorledes nettoindtægten fordeler sig på de enkelte kommuner, hvori banken driver virksomhed. I et sådant regnskab ville indtægter, der ikke nærmere refererer sig til virksomheden i en bestemt afdeling, formentlig blive henført til hovedsædet. F.eks. indtægter i form af kursgevinster. Dette ville igen indebære, at hjemstedskommunen ved for-

8 8 deling på grundlag af et sådant 'kommunespecifikt' regnskab ville oppebære en større del af selskabsskatten end ved en fordeling efter lønningsreglen. Det forekommer imidlertid, at dette ville være mindre rimeligt, når man tager i betragtning, at indtægter ved kursgevinster ikke er et resultat af virksomheden i en bestemt kommune. Med dette forhold in mente forekommer det mere rimeligt, at der sker en fordeling af disse indtæger mellem samtlige de andelsberettigede kommuner, hvilket er tilfældet, når lønningsreglen anvendes. Det foreslås derfor, at det i et nyt 2. punktum i kommuneskattelovens 11, stk. 1, fastlås, at fordelingen af nettoindtægten for banker mellem de andelsberettigede kommuner i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen. Dette svarer som nævnt til den fremgangsmåde, der hidtil i altovervejende grad har været fulgt i kommunal fordelingspraksis. Spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg om kredtiforeningernes skattemæssige forhold Under folketingsbehandlingen af lovforslag nr. L 166 blev der af Folketingets Kommunaludvalg bl.a. stillet følgende spørgsmål: 'Hvordan vil kreditforeningernes skattemæssige forhold være efter de nye regler?' I svaret af 4. marts 1987 oplyses det indledningsvis, at kreditforeningerne er omfattet af den lov om fondsbeskatning, der som led i 1986-skattereformen er gennemført med virkning fra og med indkomståret Derefter redegøres der for, hvorledes kreditforeningernes hjemstedskommuner skal fordele den kommunale andel af skatten mellem de andelsberettigede kommuner. Herunder om fordeling efter hhv. nettoresultatmetode og lønningsregel. Med hensyn til efter hvilken metode fordelingen konkret må forventes at ske, hedder det afslutningsvis i svaret: 'Der foreligger i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt nogen erfaringer med hensyn til den praktiske gennemførelse af denne fordelingsopgave, men det må dog nok antages, at fordelingen i almindelighed vil ske efter ovenfor omtalte lønningsregel.' Konkluderende betragtninger på grundlag af foranstående Det må grundlæggende fastslås, at der ikke efter kommuneskatteloven gælder nogen særregel for fordelingen af skatten for kreditforeninger. Hvidovre Kommune har i sine udtalelser til Fordelingsnævnet (breve af 23. september og 2. december 1999) været inde på, at reglen om, at fordelingen vedrørende banker og sparekasser i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen, må fortolkes således, at den gælder tilsvarende for realkreditinstitutter. En sådan fortolkning må imidlertid afvises. Det fremgår således af det refererede svar af 4. marts 1987 til Folketingets Kommunaludvalg, at det ikke anses for udelukket, at fordelingen vedrørende realkreditinstitutter principielt vil kunne ske efter nettoresultatmetoden. Noget andet er, at man er gået ud fra, at fordelingen i praksis i almindelighed må antages at ville ske efter lønningsreglen ud fra en formodning om, at betingelserne for at anvende nettoresultatmetoden i praksis normalt ikke vil være opfyldt. Efter formuleringen i kommuneskattelovens 11, stk. 2, er adgangen til at anvende nettoresultatmetoden snævert afgrænset, jf. at der som forudsætning for at anvende

9 9 denne fordelingsmetode skal være tale om, at nettoindtægten i de enkelte kommuner umiddelbart skal kunne udledes af regnskabet. Det er ikke i bestemmelsen nærmere fastlagt, hvad der i denne sammenhæng skal forstås ved regnskabet. Da bestemmelsen har til knytning til selskabsbeskatningen, er det for så vidt en nærliggende tanke, at fordelingen skal fremgå af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Det er hverken i afgørelsen i Silkeborg/Jyske Bank-sagen eller i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ direkte udtalt, at man har lagt en sådan fortolkning af kommuneskattelovens 11, stk. 2, til grund. Men man er i begge disse sammenhænge gået ud fra, at betingelserne for fordeling efter nettoresultatmetoden i praksis kun sjældent til være opfyldt. Dermed er der lagt op til en forholdsvis snæver fortolkning med hensyn til, hvornår betingelserne for at fordele efter nettoresultatmetoden kan anses for opfyldt. I Silkeborg/Jyske Bank-afgørelsen er der direkte henvist til, at opbygningen af kommuneskattelovens fordelingsregler kan føre til, at der må ske fordeling efter lønningsreglen, selv om dette ikke giver den optimale løsning, der er lovens hovedregel: fordeling ud fra nettoindtægtens fordeling på kommuner. Det er korrekt, som anført i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999, at det forhold, at nettoresultatmetoden er lovens hovedregel, isoleret set taler for en forholdsvis vid fortolkning af bestemmelsen. Også set i lyset af det forhold, at anvendelse af såvel nettoresultatmetode som lønningsregel som oftest vil forudsætte, at der må rettes henvendelse til vedkommende selskab om supplerende oplysninger - ud over hvad der er vedlagt selvangivelsen. Heroverfor står dog, at man i både Silkeborg/Jyske Bank-sagen og i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ synes at have lagt hovedvægten på den formelle udformning af kommuneskattelovens fordelingsregler frem for hensynet til, at der i vidt omfang bliver fordelt efter nettoresultatmetoden. Ved en samlet vurdering finder nævnet herefter at måtte nå frem til, at der ikke i den foreliggende sag vedrørende Realkredit Danmark er tilstrækkeligt grundlag for, at fordelingen af skatten mellem de andelsberettigede kommuner kan ske efter nettoresultatmetoden. Grunden hertil er, at nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Den oversigt over nettoindtægtens fordeling på kommuner, som Københavns Kommune har modtaget fra RD, er ikke en del af dette regnskab. Nævnets afgørelse Nævnet træffer herefter følgende afgørelse: 1. Den manglende underretning fra Københavns Kommunes side til de andelsberettigede kommuner om ændring af den hidtidige fordelingsmetode (fordeling efter lønningsreglen) kan ikke i sig selv føre til, at fordelingen af skatten for indkomståret 1997 skal ske efter lønningsreglen. 2. Ved den vurdering af fordelingsgrundlaget, der herefter er foretaget, er det nævnets opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden, idet nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen.

10 10 Fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten for Foreningen Realdanmark vedrørende indkomståret 1997 må herefter foretages efter lønningsreglen, jf. 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat. --- [...] P.N.V. Christian Trønning /Ib Kok Hansen

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere