Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg"

Transkript

1 Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/ Afgørelse af Realdanmark (1999/ ) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes fordelingsprincip er en fejl, hvilket dog ikke kan føre til, at fordelingen ikke skal foretages i overensstemmelse med kommuneskattelovens regler. Nettoresultatmetoden er kun anvendelig, hvis nettoindtægtens fordeling på kommuner fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen ( 11, stk. 1 og 2). Sagens baggrund I brev af 29. juni 1999 har Høje-Taastrup Kommune klaget til Fordelingsnævnet over, at Københavns Kommune har ændret den tidligere foretagne fordeling af selskabsskat for Foreningen Realdanmark (RD). Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Kommuner). Hvidovre Kommune har afgivet en udtalelse til støtte for, at den ændrede fordeling fastholdes (brev af 2. december 1999, hvori der henvises til en tidligere henvendelse af 23. september 1999 til Fordelingsnævnet). Fordelingsproblemet Uenigheden i sagen går på, om fordelingen skal ske efter en konkret fordeling - regnskabsmæssigt baseret - af RD s nettoindtægt på de andelsberettigede kommuner, eller om fordelingen skal ske efter lønningsreglen (lønsummen for RD s ansatte i de enkelte andelsberettigede kommuner anvendes som fordelingsnøgle). Den nævnte konkrete fordeling er nedenfor omtalt som fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes fordeling København Kommunes har frem til fordelingen for 1997 foretaget fordeling efter lønningsreglen. Ved udmeldingen af fordelingen for i foråret foretog Københavns Kommune for første gang en fordeling efter nettoresultatmetoden (uden at det dog blev oplyst i udmeldingen til kommunerne, at der var ændret fordelingsprincip i forhold til året før).

2 2 Denne udmelding blev der gjort indsigelse mod fra Hvidovre Kommunes side (direkte over for Københavns Kommune - uden at Fordelingsnævnet blev involveret). Indsigelsen fra Hvidovre Kommune førte til, at Københavns Kommune i breve af 21. juni 1999 meddelte de andelsberettigede kommuner, at fordelingen - for det aktuelle år - var blevet ændret, således at den ville ske efter lønningsreglen. Som forklaring på skiftet af fordelingsnøgle henvistes der i brevet til, at Københavns Kommune havde valgt at imødekomme den fremsatte indsigelse. Det refereres i den forbindelse, at der efterfølgende - det vil sige efter den første fordeling - er fremkommet en indsigelse fra en kommune, hvor RD har aktiviteter, (d.v.s. Hvidovre Kommune, jf. ovenfor, som dog ikke nævnes ved navn i brevet) idet denne kommune mente at have en forventning om, at man i lighed med tidligere år ville fordele efter lønningsreglen. Brevet til de andelsberettigede kommuner slutter med en tilkendegivelse om, at Københavns Kommune forbeholder sig fremtidigt at anvende nettoresultatmetoden i det omfang, dette er muligt. Det var denne ændring af den første fordeling, der udløste klagerne fra Høje-Taastrup m.fl. kommuner til Fordelingsnævnet. De klagende kommuners påstand er, at fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden, således som det var tilfældet ved den første fordeling. De fordelte beløb Beløbene nedenfor er angivet i mio. kr. med én decimal. Den samlede kommunale skatteandel udgør 99,7 mio. kr. Ved 1. fordeling (nettoresultatmetoden) har Københavns Kommune som fordelingskommune foretaget fordeling til 24 andre kommuner, ved 2. fordeling (lønningsreglen) til 25 andre kommuner. Forskellen i antal af kommuner i de to fordelinger skyldes, at Hvidovre Kommune indgår i 2. fordeling, men ikke i den første. Ellers er det de samme kommuner, der indgår i begge fordelinger. For visse af kommunerne er der meget store forskelle på resultaterne efter de to fordelingsmetoder. Mest markant for Hvidovre Kommune, som efter lønningsreglen modtager 31,0 mio. kr., men efter nettoresultatmetoden 0 kr. Dette hænger sammen med, at RD-afdelingen i Hvidovre ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men er en 'støttefunktion' (edb og lign.). I modsat retning udgør Høje-Taastrup Kommunes andel efter nettoresultatmetoden 4,3 mio. kr. - efter lønningsreglen 1,8 mio. kr. (forskel 2,5 mio. kr.) For Københavns Kommune selv er der en lignende relativ forskel: 41,1 mio. kr. efter nettoresultatmetoden - 19,8 mio. kr. efter lønningsreglen (forskel 21,3 mio. kr.). Københavns Kommunes udtalelser til Fordelingsnævnet Københavns Kommune har afgivet to udtalelser. Først en udtalelse af 27. juli 1999, som - efter anmodning fra nævnssekretariatet - er suppleret med en udtalelse af 16. november 1999 om det nærmere regnskabsmæssige grundlag for fordeling efter nettoresultatmetoden.

3 3 Bedømmelsen af sagen. Det kan siges både at være et formelt og et reelt spørgsmål i sagen. Med det formelle tænkes på Københavns Kommunes begrundelse for - i anden omgang - at fordele efter lønningsreglen: at man ville tage hensyn til forventningen (hos Hvidovre Kommune) om, at fordelingen i lighed med tidligere år ville ske efter lønningsreglen. Med det reelle tænkes på, om der i øvrigt er det fornødne grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden. Københavns Kommunes udtalelse vedr. det formelle spørgsmål. I sit høringssvar af 27. juli 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om baggrunden for at ændre den oprindeligt udmeldte fordeling - efter nettoresultatmetoden - til fordeling efter lønningsreglen: 'Fordelingen efter nettoresultatmetoden gav det resultat, at Hvidovre Kommune ikke fik andel i selskabsskatten, da de i Hvidovre Kommune ansatte personer ikke udfører direkte provenugivende arbejde, men leverer ydelser som edb-drift, dokumentudskrivning, låneafregning og lignende. Hvidovre Kommune rettede henvendelsen til Københavns Kommune, da det stod kommunen klart, at der efter den foretagne fordeling ikke ville tilkomme Hvidovre Kommune nogen andel af kommuneskatten. Hvidovre Kommune anførte i henvendelsen, at situationen var omfattet af forventningsprincippet og indretningssynspunktet, idet fordelingen af de kommunale andele af selskabsskatten for Realkredit Danmark A/S i en årrække var fordelt efter lønmetoden, og at Hvidovre Kommune havde indrettet sine budgetter efter, at der skete en fordeling efter den sædvanlige beregningsmodel. I forbindelse med henvendelsen fra Hvidovre Kommune, blev det i forvaltningen beroende materiale vedrørende tidligere afgørelser gennemgået. Det viste sig, at professor dr. jur. Bent Christensen i 1987 havde vurderet et lignende spørgsmål. I hans redegørelse side 4 angives, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner om dette. Københavns Kommune har på det således foreliggende grundlag valgt, at imødekomme Hvidovre Kommunes indsigelse, og man har derfor foretaget en fornyet beregning af de kommunale andele, således at man har foretaget fordelingen efter de udbetalte lønninger, jf. kommuneskattelovens 11, stk. 2.' Bedømmelse af Københavns Kommunes udtalelse om den ændrede fordeling 1. Det formelle spørgsmål - manglende underretning om ændret fordelingsprincip Som grundlag for ændringen er der, som refereret ovenfor, henvist til en udtalelse fra professor Bent Christensen, hvori det anføres, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken virkning sådan en fejl kan få. Det skal nævnes, at den omtalte udtalelse fra professor Bent Christensen er afgivet i et brev af 6. oktober 1987 til landsretssagfører Børge Nielsen, Nørre Sundby.

4 4 Baggrunden for udtalelsen var en sag om Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. Indenrigsministeriet havde - før Fordelingsnævnets oprettelse - truffet afgørelse i denne sag i et brev af 30. juni 1987 efter klage fra Aalborg m.fl. kommuner. Klagen vedrørte de fire skatteår til I Indenrigsministeriets afgørelse underkendtes Silkeborg Kommunes fordeling vedrørende skatteåret Med hensyn til de 3 foregående skatteår konstateres det i afgørelsen, at klagen over disse fordelinger er indbragt for Indenrigsministeriet efter udløbet af 3 måneders fristen i kommuneskattelovens 12, stk. 3. Indenrigsministeriet mente derfor ikke at have grundlag for at behandle klagen over disse fordelinger. Klagen over disse fordelinger blev med andre ord afvist på grund af overskridelse af klagefristen. Det er dette punkt i afgørelsen, som Aalborg Kommune har bedt en advokat - landsretssagfører Børge Nielsen - se nærmere på. Advokaten har derfor bedt professor Bent Christensen om udtalelse - den overfor nævnte udtalelse af 6. oktober Det anføres heri, jf. ovenfor, at det er en fejl at skifte fordelingsgrundlag uden at meddele de øvrige kommuner dette. Det nævnes i en sammenhæng, hvor det diskuteres, om klagefristen kan anses at være overskredet (hvad Indenrigsministeriet altså mente, den var). Der er ikke i professor Bent Christensens udtalelse anført noget om, at fejlen med hensyn til manglende underretning skulle kunne få den virkning, Københavns Kommune synes at have tillagt den, nemlig at manglende underretning skulle medføre, at man må udsætte skiftet i fordelingsgrundlag. Der synes heller ikke i øvrigt i kommuneskattelovens regler at være grundlag for at nå frem til et sådant resultat. De andelsberettigede kommuner - ud over fordelingskommunen - må kunne kræve at fordelingen for det enkelte år foretages i overensstemmelse med de materielle fordelingsregler i kommuneskatteloven. Noget andet er, at der ud fra almindelige principper om god forvaltningsskik bør ske orientering til de andelsberettigede kommuner, når der skiftes fordelingsprincip. 2. Det reelle spørgsmål: fordeling efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen Det er ovenfor antaget, at manglende underretning om ændring af fordelingsprincip ikke influerer på, hvordan fordelingen skal foretages. Dermed bliver det nødvendigt at tage stilling til det, der er kaldt det materielle fordelingsspørgsmål i sagen: om fordelingen skal ske efter nettoresultatmetoden eller lønningsreglen. Den retsregel, som dette spørgsmål må vurderes ud fra, er kommuneskattelovens 11. I 11, stk. 1, angives som generelt princip, at fordelingen skal ske i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de andelsberettigede kommuner - medmindre de berettigede kommuner træffer anden aftale. Derefter udmøntes det i stk. 2, hvorledes man mere konkret kommer frem til denne fordeling: 'Kan nettorindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart udledes af

5 5 regnskabet, anses nettoindtægten som regel for at falde i disse (de andelsberettigede kommuner) i forhold til summen af...lønninger...i hver af de pågældende kommuner...'. Første led i bestemmelsen er den fordelingsmetode, der ovenfor er benævnt nettoresultatmetoden; 2. led er den regel, der traditionelt benævnes lønningsreglen. I 11, stk. 2 er det dog bestemt, at nettoindtægten for banker og sparekasser i alle tilfælde fordeles mellem de berettigede kommuner efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Den fordeling efter nettoresultatmetoden, som Københavns Kommune har foretaget (i første omgang) er sket på grundlag af en hos RD indhentet oversigt over indtjeningen i RD s distrikter i 1997 og 1998 (fremsendt med brev af 16. marts 1999 fra RD til Københavns Kommune). I brev af 14. september 1999 bad Fordelingsnævnets sekretariat Københavns Kommune om en belysning af, hvilken status denne oversigt har i relation til RD s regnskab. Det anførtes i brevet, at anmodningen skulle ses på baggrund af den forudsætning for fordeling efter nettoresultat, der fremgår af 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, nemlig at nettoindtægten i de enkelte kommuner i så fald skal kunne udledes umiddelbart af regnskabet. Københavns Kommunes udtalelse om oversigten fra RD I brev af 16. november 1999 har Københavns Kommune oplyst følgende om RDoversigtens forhold til regnskabet: 'Indledningsvis kan det oplyses, at summen af de enkelte afdelingers driftsresultat giver RD s nettoresultat. Dette nettoresultat svarer til nettoresultatet ifølge det sammen med selvangivelsen indgivne regnskab. Der er med andre ord tale om, at der for RD må være udarbejdet mindst 2 udgaver af årsregnskabet, hvor der mellem de enkelte regnskaber er en forskel i specifikationsgraden. Oplysningerne om nettoresulatet i de enkelte kommuner fremgår kun af det ene af disse regnskaber, og dette ene og mest specificerede regnskab er ikke det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen. Det må beskrives som ganske almindeligt, et der for mange selskabers vedkommende foreligger 2 eller flere udgaver af årsregnskabet for et givet år. Når det forholder sig således, er grunden den, at de forskellige udgaver af regnskabet retter sig mod forskellige brugere af regnskabet. De officielle regnskaber vil sædvanligvis have en mindre specifikationsgrad end regnskaber, der er udarbejdet til internt brug eller til brug for f.eks. et selskabs bankforbindelse. I mange tilfælde vil oplysninger om f.eks. omsætningens størrelse i de officielle regnskaber være udeladt af konkurrencehensyn. Med hensyn til det regnskab, som vedlægges selvangivelsen, skal dette opfylde visse mindstekrav, som det fremgår af Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 141 af 26. februar 1992 med senere ændringer. I hvilken form mindstekravene opfyldes, varierer fra selskab til selskab. Den mest anvendte fremgangsmåde er, at det officielle regnskab vedlægges særlige specifikationer. En anden fremgangsmåde, der også ses anvendt hyppigt, er, at selvangivelsen vedlægges en særlig specificeret udgave af årsregnskabet, der herudover ellers kun er til internt brug. De selvangivelserne vedlagte regnskaber vil for næsten alle selskaber m.v. ikke indeholde en opdeling af nettoindtægten opgjort kommune for kommune, uanset at selska-

6 6 bet har divisionsopdelt sin virksomhed, og uanset at selskabet internt har disse regnskabsoplysninger umiddelbart tilgængelige. Dette betyder, at såfremt den fordelingsmetode, som lovmæssigt har den højeste prioritet, overhovedet skal anvendes, vil dette altid kræve, at der rettes henvendelse til selskabet. En henvendelse til selskabet vil i øvrigt også i stort set alle tilfælde være nødvendig, når der skal bruges oplysninger om lønudgiften i de enkelte kommuner i forbindelse med anvendelse af lovens sekundære hovedregel. Man har på det således foreliggende grundlag fra Københavns Kommunes side fortolket den forudsætning for anvendelsen af kommuneskattelovens 11, stk. 1, som det fremgår af samme paragrafs stk. 2, således, at såfremt nettoindtægten lidt populært sagt kan fremfindes lige så let som lønudgiften fordelt på kommuner, da anvendes nettoindtægten, idet det ellers i realiteten vil være den, der udfærdiger selskabets regnskab og notemateriale, der bestemmer, om fordelingen skal ske efter hovedreglen eller efter en af de lavere prioriterede regler. Københavns Kommune finder det vigtigt at præcisere, at det, som det kan udledes af det allerede anførte, ved stillingtagen til selve fordelingen praktisk taget ved enhver fordeling vil være nødvendigt at rette henvendelse til selskabet. Man er i øvrigt bekendt med, at man i andre kommuner har et spørgeskema, der fremsendes til selskaberne, hvor man anmoder selskabet om primært at oplyse nettoresultatet fordelt på kommuner, og hvis dette ikke kan lade sig gøre så lønudgiften fordelt på kommuner. Man har ikke et sådant skema i Københavns Kommune.' Hovedpunkter i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999 Det oplyses i udtalelsen, at det ikke af det regnskab, som er vedlagt selvangivelsen, fremgår, hvorledes RD s nettoresultat er fordelt på kommuner (men af indhentet supplerende regnskabsmateriale). Til støtte for at anvende nettoresultatmetoden på dette grundlag henviser Københavns Kommune til: 1) fordeling efter nettoresultat er lovens hovedregel, og skal reglen i praksis kunne anvendes, er det nødvendigt at indhente supplerende regnskabsmæssige oplysninger (ud over dem, der er vedlagt selvangivelsen). 2) ved fordeling efter lønningsreglen er det normalt også nødvendigt at rette henvendelse til selskabet for at indhente supplerende oplysninger. Kommentar til fordelingsgrundlaget i brev af 2. december 1999 fra Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune har i sit brev af 2. december 1999 kommenteret de betragtninger, der er anført i Københavns Kommunes brev af 16. november 1999 om muligheden for at foretage fordelingen på grundlag af regnskabsmæssige oplysninger, der ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Efter Hvidovre Kommunes opfattelse er en sådan fordeling ikke i overensstemmelse med ordlyden af kommuneskattelovens 11, stk. 2. Kommunen har i den forbindelse bl.a. henvist til, at interne regnskaber udformet af selskabet normalt ikke vil være undergivet revisionspligt eller skulle opfylde selskabs- og regnskabslovgivningens krav.

7 7 Silkeborg/Jyske Bank - Sagen Det er ovenfor omtalt, at Indenrigsministeriet i et brev af 30. juni 1987 (før Fordelingsnævnets oprettelse) traf afgørelse i en sag, hvori Aalborg m.fl. kommuner havde klaget over Silkeborg Kommunes fordeling af selskabsskatten for Jyske Bank. I afgørelsen underkendtes den fordeling, Silkeborg Kommune havde foretaget efter nettoresultatmetoden. Der forelå ikke en direkte opgørelse af nettoindtægten fordelt på kommuner, men Silkeborg Kommune havde fra banken indhentet en opgørelse over, hvorledes bankens samlede balancesum fordelte sig på kommuner. Man havde så brugt denne fordeling som fordelingsnøgle for selskabsskatten ud fra en betragtning om, at balancesummens fordeling var en god tilnærmelse til nettoindtægtens fordeling. I Indenrigsministeriets afgørelse i sagen er der nogle mere generelle betragtninger om fordeling efter hhv. nettoresultatmetoden (i afgørelsen omtalt som regnskabsreglen) og lønningsreglen. Det hedder herom: 'Regnskabsreglen er lovens hovedregel, den regel, der bedst udmønter lovens generelt formulerede princip om fordeling i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i de enkelte kommuner. Men når det er sagt, må det også tilføjes, at loven netop angiver, hvilken standardfordelingsmetode (lønningsreglen), der skal anvendes, når ikke den ret snævert formulerede regnskabsregel kan anvendes. Loven har altså taget højde herfor, og det er derfor ikke i sammenhængen en relevant diskussion, om man med et balancesumprincip kommer nærmere den optimale fordeling (regnskabsreglen) end med lønningsreglen. I øvrigt har Silkeborg utvivlsomt ret i, at balancesumprincippet rammer tættere på et tænkt resultat af en konkret regnskabsmæssig fordeling af nettoindtægten, idet man med begge metoder vil få indtægter, der ikke specielt er et resultat af virksomheden i den enkelte afdeling, navnlig kursgevinster, henført til hovedsædet. Men dette er som sagt ikke afgørende.' Lovændring i forbindelse med Silkeborg/Jyske Bank - sagen Sagen førte til, at indenrigsministeren fremsatte et lovforslag, hvorefter fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen (medmindre kommunerne træffer anden aftale). Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 269 af 13. maj Ved et ændringsforslag fra indenrigsministeren blev reglen udvidet til ud over banker også at gælde for sparekasser. Om baggrunden for forslaget om, at fordelingen af skatten for banker i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen hedder det i lovforslagets bemærkninger: 'Efter hvad Indenrigsministeriet er bekendt med, er fordelingen af den kommunale andel af bankernes selskabsskat i altovervejende grad sket efter lønningsreglen. Efter lovens 11, stk. 2, kan det imidlertid godt tænkes, at fordelingen vil kunne ske på et konkret regnskabsmæssigt grundlag, nemlig hvis der skulle være tale om et bankregnskab, der er udformet således, at det kan udledes umiddelbart af regnskabet, hvorledes nettoindtægten fordeler sig på de enkelte kommuner, hvori banken driver virksomhed. I et sådant regnskab ville indtægter, der ikke nærmere refererer sig til virksomheden i en bestemt afdeling, formentlig blive henført til hovedsædet. F.eks. indtægter i form af kursgevinster. Dette ville igen indebære, at hjemstedskommunen ved for-

8 8 deling på grundlag af et sådant 'kommunespecifikt' regnskab ville oppebære en større del af selskabsskatten end ved en fordeling efter lønningsreglen. Det forekommer imidlertid, at dette ville være mindre rimeligt, når man tager i betragtning, at indtægter ved kursgevinster ikke er et resultat af virksomheden i en bestemt kommune. Med dette forhold in mente forekommer det mere rimeligt, at der sker en fordeling af disse indtæger mellem samtlige de andelsberettigede kommuner, hvilket er tilfældet, når lønningsreglen anvendes. Det foreslås derfor, at det i et nyt 2. punktum i kommuneskattelovens 11, stk. 1, fastlås, at fordelingen af nettoindtægten for banker mellem de andelsberettigede kommuner i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen. Dette svarer som nævnt til den fremgangsmåde, der hidtil i altovervejende grad har været fulgt i kommunal fordelingspraksis. Spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg om kredtiforeningernes skattemæssige forhold Under folketingsbehandlingen af lovforslag nr. L 166 blev der af Folketingets Kommunaludvalg bl.a. stillet følgende spørgsmål: 'Hvordan vil kreditforeningernes skattemæssige forhold være efter de nye regler?' I svaret af 4. marts 1987 oplyses det indledningsvis, at kreditforeningerne er omfattet af den lov om fondsbeskatning, der som led i 1986-skattereformen er gennemført med virkning fra og med indkomståret Derefter redegøres der for, hvorledes kreditforeningernes hjemstedskommuner skal fordele den kommunale andel af skatten mellem de andelsberettigede kommuner. Herunder om fordeling efter hhv. nettoresultatmetode og lønningsregel. Med hensyn til efter hvilken metode fordelingen konkret må forventes at ske, hedder det afslutningsvis i svaret: 'Der foreligger i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt nogen erfaringer med hensyn til den praktiske gennemførelse af denne fordelingsopgave, men det må dog nok antages, at fordelingen i almindelighed vil ske efter ovenfor omtalte lønningsregel.' Konkluderende betragtninger på grundlag af foranstående Det må grundlæggende fastslås, at der ikke efter kommuneskatteloven gælder nogen særregel for fordelingen af skatten for kreditforeninger. Hvidovre Kommune har i sine udtalelser til Fordelingsnævnet (breve af 23. september og 2. december 1999) været inde på, at reglen om, at fordelingen vedrørende banker og sparekasser i alle tilfælde skal ske efter lønningsreglen, må fortolkes således, at den gælder tilsvarende for realkreditinstitutter. En sådan fortolkning må imidlertid afvises. Det fremgår således af det refererede svar af 4. marts 1987 til Folketingets Kommunaludvalg, at det ikke anses for udelukket, at fordelingen vedrørende realkreditinstitutter principielt vil kunne ske efter nettoresultatmetoden. Noget andet er, at man er gået ud fra, at fordelingen i praksis i almindelighed må antages at ville ske efter lønningsreglen ud fra en formodning om, at betingelserne for at anvende nettoresultatmetoden i praksis normalt ikke vil være opfyldt. Efter formuleringen i kommuneskattelovens 11, stk. 2, er adgangen til at anvende nettoresultatmetoden snævert afgrænset, jf. at der som forudsætning for at anvende

9 9 denne fordelingsmetode skal være tale om, at nettoindtægten i de enkelte kommuner umiddelbart skal kunne udledes af regnskabet. Det er ikke i bestemmelsen nærmere fastlagt, hvad der i denne sammenhæng skal forstås ved regnskabet. Da bestemmelsen har til knytning til selskabsbeskatningen, er det for så vidt en nærliggende tanke, at fordelingen skal fremgå af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Det er hverken i afgørelsen i Silkeborg/Jyske Bank-sagen eller i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ direkte udtalt, at man har lagt en sådan fortolkning af kommuneskattelovens 11, stk. 2, til grund. Men man er i begge disse sammenhænge gået ud fra, at betingelserne for fordeling efter nettoresultatmetoden i praksis kun sjældent til være opfyldt. Dermed er der lagt op til en forholdsvis snæver fortolkning med hensyn til, hvornår betingelserne for at fordele efter nettoresultatmetoden kan anses for opfyldt. I Silkeborg/Jyske Bank-afgørelsen er der direkte henvist til, at opbygningen af kommuneskattelovens fordelingsregler kan føre til, at der må ske fordeling efter lønningsreglen, selv om dette ikke giver den optimale løsning, der er lovens hovedregel: fordeling ud fra nettoindtægtens fordeling på kommuner. Det er korrekt, som anført i Københavns Kommunes udtalelse af 16. november 1999, at det forhold, at nettoresultatmetoden er lovens hovedregel, isoleret set taler for en forholdsvis vid fortolkning af bestemmelsen. Også set i lyset af det forhold, at anvendelse af såvel nettoresultatmetode som lønningsregel som oftest vil forudsætte, at der må rettes henvendelse til vedkommende selskab om supplerende oplysninger - ud over hvad der er vedlagt selvangivelsen. Heroverfor står dog, at man i både Silkeborg/Jyske Bank-sagen og i bemærkningerne til lovforslag nr. L 166/ synes at have lagt hovedvægten på den formelle udformning af kommuneskattelovens fordelingsregler frem for hensynet til, at der i vidt omfang bliver fordelt efter nettoresultatmetoden. Ved en samlet vurdering finder nævnet herefter at måtte nå frem til, at der ikke i den foreliggende sag vedrørende Realkredit Danmark er tilstrækkeligt grundlag for, at fordelingen af skatten mellem de andelsberettigede kommuner kan ske efter nettoresultatmetoden. Grunden hertil er, at nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen. Den oversigt over nettoindtægtens fordeling på kommuner, som Københavns Kommune har modtaget fra RD, er ikke en del af dette regnskab. Nævnets afgørelse Nævnet træffer herefter følgende afgørelse: 1. Den manglende underretning fra Københavns Kommunes side til de andelsberettigede kommuner om ændring af den hidtidige fordelingsmetode (fordeling efter lønningsreglen) kan ikke i sig selv føre til, at fordelingen af skatten for indkomståret 1997 skal ske efter lønningsreglen. 2. Ved den vurdering af fordelingsgrundlaget, der herefter er foretaget, er det nævnets opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at foretage fordeling efter nettoresultatmetoden, idet nettoindtægtens fordeling på kommuner ikke fremgår af det regnskab, der er vedlagt selvangivelsen.

10 10 Fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten for Foreningen Realdanmark vedrørende indkomståret 1997 må herefter foretages efter lønningsreglen, jf. 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat. --- [...] P.N.V. Christian Trønning /Ib Kok Hansen

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Aqua-Dam v/jens Kristian Nielsen Toftvej 14 6950 Ringkøbing Den 17. november 2006 J.nr. MKN-200-00008 I

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere