NYKØBING MORS Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322"

Transkript

1 HANSTHOLM Tlf HURUP Tlf HVIDBJERG Tlf NYKØBING MORS Tlf ROSLEV Tlf STRUER Tlf Tlf THISTED Tlf RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Når firmaet betaler mobiltelefonen 2. kvartal 2010 Hvis du som personligt erhvervsdrivende har en firmabetalt mobiltelefon, eller hvis nogle af dine ansatte råder over en firmabetalt mobiltelefon, som må bruges privat, skal I betale multimedieskat. Men hvilke telefonudgifter må virksomheden dække, og hvad må en sådan telefon overhovedet bruges til? Spørgsmålene har yderligere relevans, fordi man til stadighed kan gennemføre flere og flere forskellige transaktioner over mobiltelefonen. Din virksomhed vil som udgangspunkt dække sædvanlige telefonudgifter. Dette omfatter udgifter til telefonapparatet, oprettelsesgebyrer, abonnementer, samtaler, telefonsvarerfunktion, Vis Nummer-service og også internetforbrug. Alt dette kan din virksomhed betale, hvilket også indgår som en del af et typisk abonnement. Husk dog på, at begrebet sædvanlige telefonserviceydelser er fleksibelt og forandrer sig over tiden. I dag er det muligt at betale for parkering ved hjælp af en mobiltelefon. Men parkeringsudgifter, som ikke vedrører virksomheden, kan du som personligt erhvervsdrivende ikke trække fra, og derfor vil det have skattemæssige konsekvenser, hvis du anvender en virksomhedsbetalt telefon til at betale private parkeringsudgifter med. Donationer indgår heller ikke i ordningen om multimedieskatten. SKAT har tidligere bestemt, at du ikke kan trække donationer til velgørende formål fra, hvis de er givet via din telefon, da det er vanskeligt at identificere giveren præcist nok. Hvis du som personligt erhvervsdrivende bruger en virksomhedsbetalt telefon til at donere et beløb ved en indsamling, hvor du kan sende et beløb via en SMS, vil virksomheden derfor ikke have fradragsret for dette beløb. Hvis lønmodtagere på tilsvarende vis anvender firmabetalt telefon til private formål, som ikke er dækket af multimedieskatten, skal lønmodtagerne betale skat af disse. Alt i alt er det relevant at få opstillet et sæt klare regler i din virksomhed for, hvad telefonen må bruges til, så du ikke snubler i de mange nye muligheder

2 Overvej at sprede dit indlån til flere banker Når bankpakke 1 udløber til oktober, har du kun garanti for indskud op til kroner i hver bank. Da kreditkrisen kørte på sit højeste i efteråret 2008, var mistilliden til banksystemet stor, og blandt kunder herskede en udbredt frygt for, at nogle af de mest udsatte banker ville bukke under. Frygten for, at en bank ville gå konkurs, kunne føre til, at alle ville hæve deres penge samtidig. Det kan ingen bank holde til. Regeringen valgte derfor at iværksætte den såkaldte bankpakke 1, som indtil nu har sikret, at ingen kunder har tabt de penge, som de har sat i banken. Under bankpakke 1 har garantien for indlån været ubegrænset, og dermed har man undgået stormløb på bankerne. Den 1. oktober 2010 udløber bankpakke 1, og det betyder, at den ubegrænsede garanti for indskud i pengeinstitutterne ikke længere gælder. Efter den 1. oktober er det kun beløb op til kroner, der er dækket af indskydergarantien. Hvis du eller din virksomhed har sat eksempelvis to millioner kroner i banken, og banken efterfølgende går konkurs, vil det derfor fremover kun være de første kroner, der er dækket af garantien, mens det resterende beløb på kroner skal anmeldes som et krav i konkursboet. Banker, som ikke kan klare sig, vil blive overtaget af den statslige afviklingsbank Finansiel Stabilitet, der vil forsøge at afvikle banken, så kunderne får deres penge. Det betyder ofte, at det langt fra er sikkert, at hele beløbet vil blive udbetalt. Under alle omstændigheder vil det tage lang tid, før en bank er afviklet, og boet kan gøres op. I den tid mangler du eller din virksomhed pengene. Overvej derfor i god tid før den 1. oktober, om du skal sprede dine indlån blandt flere pengeinstitutter, hvis du i perioder har mere end kroner stående i banken. Hvis du har en pensionsordning, er hele det indskudte beløb i øvrigt altid dækket. Højere bundfradrag ved udlejning af fritidshus Folketinget har i løbet af foråret vedtaget et lovforslag, der betyder, at bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger for indkomstsåret 2010 forhøjes fra til kroner, hvis du anvender 40 procent-reglen også kaldet standardmodellen. Det betyder i sin enkelhed, at dit beskatningsgrundlag bliver lavere, hvis du anvender standardmodellen for beregning af overskud ved udlejning af dit fritidshus. EKSEMPEL 40 procent-reglen Nye regler Gamle regler Indtægter ved udlejning kroner kroner Bundfradrag kroner kroner kroner kroner 40 procent fradrag kroner kroner Til beskatning kroner kroner Som alternativ til standardfradraget kan du vælge en anden beregningsmetode. Denne har navnet den regnskabsmæssige opgørelsesmetode. Tal med din revisor om, hvilken af de to metoder, der er bedst for dig. Som det fremgår, opnås der ikke en skattebesparelse svarende til forhøjelsen af bundfradraget, men dog alligevel en skattebesparelse i forhold til de tidligere gældende regler på området. 2

3 Lettere at få momsrefusion fra udlandet Momspligtige virksomheder har mulighed for at søge om momsrefusion ved indkøb på rejser i EU-landene. Denne ansøgning har tidligere været en meget langsommelig og bureaukratisk procedure, og mange virksomheder har derfor i tidens løb opgivet at få deres momspenge tilbage fra udlandet. Sammen med momspakken har regeringen imidlertid gjort det meget lettere at ansøge om momsrefusion fra udlandet. De forenklede regler trådte i kraft den 1. januar SKAT har etableret et elektronisk system via hjemmesiden, hvor du kan sende din ansøgning om refusion af moms fra andre EU-lande til SKAT. Portalen er opbygget af en række menupunkter og links, som du bliver guidet igennem, og fordelen består i, at du udelukkende skal kommunikere med SKAT, som videresender ansøgningen til det andet EUland. Du modtager en bekræftelse på, at SKAT har modtaget din ansøgning. Portalen sikrer via obligatoriske felter, at du husker alle oplysninger. Der ligger også den forbedring i ansøgningsproceduren, at du får svar om mulig refusion senest efter fire måneder med mulighed for at påklage afgørelsen. Hvis SKAT er forsinket med udbetalingen af refusionen, og det ikke skyldes din fejl, får du tillige renter af dit tilgodehavende. SKAT har forlænget fristen for ansøgning om refusion fra 1. juli Selvangivelsen skal indsendes rettidigt til SKAT, hvis du vil undgå at blive pålagt et skattekontrollovstillæg. Fristen for at indsende selvangivelsen for personligt erhvervsdrivende for indkomståret 2009 er den 1. juli For selskaber skal du indsende selvangivelsen senest seks måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis selskabets regnskabsår følger kalenderåret, er fristen derfor 30. juni. Går regnskabsåret fra 1. juli til 30. juni, er fristen for indsendelse den 31. december. Du skal dog være opmærksom på, at hvis regnskabsåret udløber i perioden fra 1. januar marts, skal du indsende selskabets selvangivelse senest den 30. juni i samme kalenderår. Dagbøder på 200 kroner Husk lige selvangivelsen! Hvis du overskrider ovenstående frister, skal du betale SKAT et kontrollovstillæg på 200 kroner for hver dag, du overskrider fristen. Tillægget kan dog maksimalt løbe op i kroner. Selvangivelsen for både personligt erhvervsdrivende og selskaber kan du indberette til SKAT via SKATs hjemmeside. Du vælger menupunktet Selvbetjening og herefter TastSelv. 3 til 30. september i året efter momsperioden. Du kan finde yderligere vejledning og portalen på SKATs hjemmeside Klik herefter på Virksomhed og Gå Til TastSelv Erhverv.

4 Regnskabets ABC Der er forskellige typer regnskaber. Nogle er krævet af lovgivningen, eksempelvis årsrapporter for selskaber og skatteregnskaber. Andre regnskaber kan virksomheden frivilligt opstille, eksempelvis regnskaber til ejerens eller ledelsens brug i forbindelse med styring af virksomheden. De forskellige regnskaber har forskelligt indhold og struktur. I denne artikel giver vi en kort indføring i årsrapportens ABC. Virksomhedens årsrapport er først og fremmest beregnet til brug for eksterne læsere af regnskabet, men har naturligvis også værdi for virksomhedens ledelse og ejere. Eksterne læsere og brugere kan være banker, samhandelspartnere, konkurrenter eller myndigheder. Årsregnskabet, som indgår i årsrapporten, skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling, sådan at alle regnskabsbrugerne kan få et reelt indtryk af virksomhedens økonomiske situation og formåen. Selskaber skal hvert år udarbejde og offentliggøre en årsrapport. Der er ikke et tilsvarende krav for personligt ejede virksomheder, men det kan være en god idé at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabslovens regler. Årsrapporten skal altid indeholde en ledelsespåtegning, et afsnit med beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, en resultatopgørelse, en balance og relevante noter. Nogle gange indgår også en ledelsesberetning og eventuelt en pengestrømsopgørelse. Som regel indeholder årsrapporten tillige en erklæring fra revisoren. Årsrapporten består af følgende centrale bestanddele: Ledelsespåtegning Det er ledelsens ansvar, at årsrapporten overholder kravene i årsregnskabsloven, og at årsregnskabet giver et retvisende billede. Det skriver ledelsen under på i ledelsespåtegningen og erklærer hermed, at regnskabet overholder de krav, som loven foreskriver. Ansvaret gælder, uanset om den faktiske regnskabsudarbejdelse er overladt til en revisor. Revisorens erklæring på regnskabet kan have tre former: 1. Revisionspåtegning, hvor revisoren udtaler sig om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede. Revisionspåtegningen er den form for erklæring, som giver den størst mulige sikkerhed for, at regnskabet er retvisende. 2. Erklæring om review eller gennemgang, hvor revisoren med lavere grad af sikkerhed udtaler sig om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede. Dette skyldes, at revisors undersøgelse af bilag og andet ikke er lige så omfattende som ved revision. Revisoren kan derfor ikke udtale sig med samme sikkerhed og klarhed som ved en revision. 3. Erklæring om assistance, hvor revisoren slet ikke udtaler sig om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede. Revisoren fortæller blot, at regnskabet er opstillet på baggrund af oplysninger fra ledelsen eller ejeren. For nogle selskaber er revision obligatorisk. Andre kan på linje med personligt ejede virksomheder selv vælge. Tal med din revisor om, hvad der er bedst for din virksomhed. Du kan også overveje, hvilken grad af sikkerhed dine eksterne brugere og interessenter ønsker eller kræver af dit regnskab. Generelt foretrækker banker og kreditgivere en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske status. Anvendt regnskabspraksis fortæller om de principper, som virksomheden har valgt at udarbejde regnskabet efter. Årsregnskabsloven giver forskellige muligheder for praksisvalg, og dit valg kan have stor betydning for regnskabets tal. Valget og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis har derfor stor betydning for årsrapporten. Resultatopgørelsen viser regnskabsårets indtægter og omkostninger samt årets resultat. Lovgivningen giver regler for, hvornår indtægter og omkostninger må fremgå af resultatopgørelsen og med hvilke beløb. Aktieselskaber og anpartsselskaber skal følge specifikke skemaer, mens personligt ejede virksomheder kan opstille resultatopgørelsen mere frit. Balancen viser virksomhedens aktiver og passiver opgjort på 4

5 regnskabsårets sidste dag. Balancen giver med andre ord et øjebliksbillede af virksomhedens værdier, forpligtelser og egenkapital. Aktiver består af virksomhedens værdier i bred forstand. Det kan være bygninger, maskiner, varelager, tilgodehavender og likvider. På en række områder kan man vælge forskellige måder at måle og værdiansætte aktiverne på. Der kan eksempelvis være meget stor forskel mellem kostpris og dagsværdi af en ejendom. Den valgte vurderingsmetode skal fremgå af den anvendte regnskabspraksis. Forpligtelser består af gæld og hensættelser. Posten udtrykker først og fremmest, hvad virksomheden skylder til blandt andet banker og kreditorer. Hensættelser er forpligtelser, der er uvisse med hensyn til tid og beløb. Egenkapitalen viser virksomhedens regnskabsmæssige nettoformue og udgør forskellen mellem virksomhedens aktiver og forpligtelser. Derfor slår virksomhedens valg af regnskabspraksis, herunder værdiansættelse af aktiverne, direkte igennem på egenkapitalens størrelse. I regnskabet er egenkapitalen opdelt i en række poster. Selskabskapital, reserver for opskrivninger og overført overskud udgør nogle af disse. Egenkapital er derfor ikke bare egenkapital. Når man læser et regnskab, må man se på, hvad egenkapitalen består af, og ikke kun fokusere på størrelsen. Pengestrømsopgørelsen viser udviklingen i virksomhedens likviditet fordelt på driftsindtjening, forbrug til investeringer og låneoptagelser. Noter Årsregnskabet indeholder også noter. Eksempelvis skal man altid oplyse om en virksomheds pantsætninger og eventualforpligtelser. Læs en årsrapport Når du læser en årsrapport, er der nogle ting, som du skal være særlig opmærksom på. Vær opmærksom på, hvilken type erklæring revisoren giver. Du kan stole mere på regnskabets tal og oplysninger, når du ser en revisionspåtegning, end når du ser en erklæring om assistance med regnskabsopstilling. Hvis en revisor tager forbehold eller giver supplerende oplysninger i erklæringen, skal du nærlæse, hvad revisoren skriver. Husk også at fokusere på den anvendte regnskabspraksis. Vær opmærksom ved ændring af regnskabspraksis i forhold til forrige regnskab, da det kan have stor betydning for tallene. Når du vurderer regnskabsposternes størrelse, bør du også være opmærksom på, om aktiver er opskrevet til dagsværdi, og om dattervirksomheder er indregnet og målt til kostpris eller indre værdis metode. Disse forhold har ofte væsentlig betydning for regnskabstallene. Du kan bruge din egen virksomheds regnskab som grundlag for en snak med revisor om virksomheden og fremtiden. Du bør også overveje, om der er behov for budgetter og opfølgning i løbet af året, og om regnskabet er passende detaljeret og hensigtsmæssigt opstillet, så du får de oplysninger, du har behov for. Hvis du nærmere vil analysere regnskabstallene, er det ofte nyttigt at beregne nogle nøgletal over flere år, så du kan vurdere udviklingens retning og hastighed. 5

6 Hvornår er gavekort og tilgodehavender forældet? Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser er forældede allerede efter tre år. Det samme gælder gavekort, medmindre det af gavekortet følger, at det skal indløses inden for en kortere, men dog rimelig frist. For fakturatilgodehavender gælder den tre-årige forældelsesfrist fra den dag, hvor betalingen senest skulle være sket. Du kan ikke afbryde forældelsen ved blot at fremsende en almindelig påmindelse til din kunde. Forældelsen er først ophævet, hvis din kunde accepterer forpligtelsen over for dig, eller når du indleder retslige skridt mod din kunde og forfølger disse inden for rimelig tid. Det er vigtigt, at du er opmærksom på dette, især når du selv håndterer dine inkassosager. Reagerer du for sent, kan du ikke længere gøre dit krav gældende, og du vil derfor lide tab. Gavekort og tilgodebeviser bliver som udgangspunkt forældet tre år efter udstedelsen. Som forretningsdrivende kan du dog anføre en kortere gyldighed, men denne må ikke være urimelig kort. 15 kroner for et måltid mad og ingen beskatning I begyndelsen af marts 2010 udsendte SKAT nye og foreløbige retningslinjer for beskatning af kantinemad. Af denne meddelelse fremgår, at medarbejdere ikke bliver beskattet af en kantineordning, hvis medarbejderne betaler følgende til kantineordningen per arbejdsdag: Standardfrokost uden drikkevarer: Standardfrokost med drikkevarer: 15 kroner 20 kroner Ved et standardmåltid forstås typisk tre stykker smørrebrød eller almindelige varme eller lune retter. Ved luksusmad gælder standardtaksterne ikke, og om der er tale om luksusmad, afgør SKAT konkret fra sag til sag. Standardsatserne gælder kun firmaer med egen kantine. Hvis du køber maden til dine ansatte ude i byen, skal de ansatte betale fuld indkøbspris, hvis de vil undgå beskatning. Hvis dine ansatte i den situation ikke betaler fuld indkøbspris for maden, skal du indberette fordelen til SKAT som et medarbejdergode. Tvivl om drikkevarer Som du kan se, skal de ansatte betale fem kroner mere per dag, hvis måltidet indeholder gratis adgang til drikkevarer så som mælk, øl og vand. Hvorvidt du skal betale skat af kildevand og sodavand, er ikke afklaret endnu. For at du kan holde egenbetalingen nede på 15 kroner dagligt, kan du overveje at lade medarbejderne betale for drikkevarerne. Kaffe, te, sodavand og øl i arbejdstiden stadig skattefrit Der er ikke ændret på den praksis, at gratis kaffe, te, sodavand og øl i arbejdstiden er friholdt for beskatning. Det må altså bare ikke serveres under frokosten. Det kan give lidt udfordringer ved opgørelse af virksomhedens indkøb af drikkevarer, hvis du vil foretage en opdeling. 6

7 Arbejdsgiveren skal nu indberette medarbejdergoder Arbejdsgivere har netop nu god grund til at sætte fokus på medarbejdergoder og fryns. Hvor det indtil indkomståret 2010 for de fleste medarbejdergoder har været medarbejderne, som selv skulle angive værdien på selvangivelsen, overgår oplysningspligten nu til arbejdsgiveren. Nu bliver det dig som arbejdsgiver, som skal angive værdien af medarbejdergoder og dermed sikre, at beløbet bliver fortrykt på dine medarbejderes selvangivelse. Du har stadig pligt til at indberette og tilbageholde A-skat af fri bil og fri bolig, som det hidtil har været tilfældet. Fra og med indkomståret 2010 har du desuden en udvidet pligt til at indberette de medarbejdergoder, som du yder dine medarbejdere. Vær opmærksom på bagatelgrænsen De nye indberetningsregler medfører, at arbejdsgivere som hovedregel overtager pligten til at indberette alle skattepligtige medarbejdergoder, som har været til rådighed for de ansatte. Eneste undtagelse herfra er goder, som er omfattet af bagatelgrænsen. De består typisk af goder som aviser, der er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, arbejdstøj med logo, som er ønsket af og betalt af arbejdsgiver, samt gratis mad ved overarbejde. For disse goder har medarbejderen selv pligt til at selvangive værdien, når den samlede værdi overstiger bagatelgrænsen på kroner. Oversigt Indberetning af medarbejdergoder Det kan være svært at overskue, hvad der skal indberettes til SKAT. Nedenstående oversigt kan som udgangspunkt anvendes i den forbindelse: Følgende goder skal indberettes Følgende goder skal ikke indberettes Præmier til sælgere og andre Ure, kameraer, rejser og så videre. Belønninger til medarbejdere Koncert- og fodboldbilletter, vingaver, skitur og så videre. Goder omfattet af bagatelgrænsen Vaccinationer, gratis mad og drikke i forbindelse med eksempelvis overarbejde, gratis aviser og tidsskrifter, vareprøver, arbejdsgiverbetalt kørekort (når nødvendigt for arbejdet), arbejdsgivertøj med logo og så videre. Jule-, fødselsdags- og lejlighedsgaver over 700 kroner Fladskærm, computer, ipod og så videre Bonuspoint Flyselskaber og hoteller. Brug af sommerhus Både i Danmark og udlandet Goder, der er stillet til rådighed for arbejdet BroBizz og lignende Personalelån Dog kun, hvis renten er under mindsterenten Privat benyttelse af firmaets udstyr Trailer, lift, værktøj og så videre Fri befordring mellem hjem og arbejde (eksempelvis pendlerkort) Skal angives med en krydsmarkering (godet er ikke skattepligtigt, hvis der ikke foretages befordringsfradrag) Fri parkeringsplads hos arbejdsgiver Firmabørnehave Værdiansættelse Når et personalegode er indberetningspligtigt, er det som udgangspunkt værdien af det enkelte gode, der skal indberettes. Denne værdiansættelse skal du som arbejdsgiver forsøge at fastlægge ud fra godets reelle værdi for dine medarbejdere. 7

8 Vigtige datoer 2010 Juni 14: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - maj) 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - maj) 25: Moms (store) Juli 1: Frivillig indbetaling af restskat uden procenttillæg. Selvangivelse selvstændige 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - juni), FerieKonto 15: Lønsumsafgift 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - juni) August 9: ATP 12: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - juli) 16: Endelig lønsumsafgift 2009 (personlige virksomheder) 17: Moms (mellem og store) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige 23: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - juli) 25: Moms (store) September 1: Moms (små) 13: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store - august) 20: B-skat + AM-bidrag selvstændige, Restskat 22: A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små - august) 27: Moms (store) Godt at vide Dagpenge 2010 Max. pr. dag: 752 kr. Sygedagpenge 2010 Max pr. uge: kr. Yderligere oplysninger: Diskontoen 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. 5. december ,50 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km km 1,90 kr. Over 100 km 0,95 kr. Kørselsgodtgørelse 2010 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km Over km Egen cykel eller knallert pr. km Se samlet skema over nye frister på 3,56 kr. 1,90 kr. 0,48 kr. Rejsegodtgørelse 2010 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2010 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kroner Mindsterenten 1. januar juni pct. Yderligere oplysninger: Nettoprisindeks Marts ,6 Februar ,8 Januar ,3 December ,2 November ,7 Oktober ,7 September ,6 August ,6 Juli ,3 Juni ,8 Maj ,5 April ,1 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives på 15. år af RevisorRådgivning, som er en del af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Adm. direktør, registreret revisor, Henrik Brusgaard (redaktør), cand.jur. Tommy Jensen, cand.jur. Mads Grønnegaard, skatterevisor Peter Nielsen, cand.merc.aud. Robert Fosbo, cand.merc.aud., registreret revisor Michael Friborg Madsen, cand.merc.aud. Jan Brødsgaard, cand.merc., international konsulent Henrik Carmel, statautoriseret revisor Kim Larsen, statsautoriseret revisor Claus Pio, cand.comm., journalist Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem/seks gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 16. april Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010

Tiderne skifter. RevisorInformerer. Kundemagasin fra din revisor. Temanummer 2010 Temanummer 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Tiderne skifter Efter mange år med en økonomisk udvikling i fuldt firspring begyndte finanseksperterne i løbet af 2007 at snakke om, at økonomien

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere