RevisorInformerer. Mindre bøvl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RevisorInformerer. Mindre bøvl"

Transkript

1 PLAN REVISION Købmagergade Næstved Telefon: Telefax: RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om personalegoder giver færre byrder for arbejdsgivere 2. kvartal 2011 Et bredt flertal i Folketinget har indgået et forlig og stillet et lovforslag, som på en række væsentlige punkter rydder op i reglerne om personalegoder. De eksisterende regler og afgørelser fra Skatterådet har medført stor usikkerhed om, hvad arbejdsgivere skal indberette, og hvad der egentlig skal beskattes. Hvis lovforslaget bliver vedtaget formentlig i juni har arbejdsgiverne en byrde mindre. Det har været svært at finde rundt i reglerne om personalegoder. Især indberetningspligt, bagatelgrænse og spørgsmål om, hvad der skal beskattes, har været i vælten. Folketinget skal nu behandle et lovforslag, højst 700 kroner være friholdt for beskatning. Forslaget gør op med de sager, hvor ansatte er blevet beskattet af mindre goder og påskønnelser, eksempelvis et par flasker vin som tak for god indsats. som retter op på nogle af disse forhold. Et centralt element består i at indføre en skattefri bagatelgrænse på kroner for personalegoder. Den skattefrie bagatelgrænse omfatter også julegaver fra arbejdsgiveren. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes Planen er, at reglerne skal have virkning fra og med indkomståret Arbejdsgiverens indberetningspligt gælder dog fortsat frem til lovforslagets vedtagelse. værdi tilsammen højst udgør kroner per år for den enkelte ansatte. Er denne beløbsgrænse overskredet, skal den ansatte betale skat af værdien af hele beløbet, ikke kun det overskydende beløb. Dog vil julegaver fra en arbejdsgiver til en værdi af Medarbejderen har oplysningspligten Det vil fremover være medarbejderen selv, der skal selvangive personalegoderne, hvis værdien af personalegoderne overstiger den samlede bagatelgrænse

2 på kroner pr. år. Arbejdsgiveren skal derfor ikke løbende indberette disse goder til SKAT. Arbejdsgiveren skal dog ifølge lovforslaget indberette til SKAT, hvis medarbejderen modtager enkeltgaver eller større goder til en værdi over kroner kroners grænsen er intakt Den nuværende særskilte grænse på kroner på arbejdsrelaterede goder fortsætter. Disse er stadig skattefrie. Også lempelser for kultur og sport Der sker også skattefritagelse af medarbejdere, der modtager fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de ansatte modtager disse fribilletter af deres arbejdsgiver, som er sponsor af det pågældende arrangement. Eksempel 1 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af 400 Nettet er billigst Der vil blive opkrævet forskellige gebyrer for digitale registreringer og manuelle registreringer, og det kan klart bedst betale sig at registrere det nye selskab via internettet. De manuelle registreringer koster en del mere, fordi sagsbehandlingen her er væsentligt mere ressourkroner og får derudover ved juletid en julegave af firmaet til 500 kroner. Medarbejderen har sammenlagt modtaget personalegoder for 900 kroner i 2011, og bagatelgrænsen er dermed overholdt. Hverken medarbejder eller arbejdsgiver skal i dette tilfælde oplyse om dette til SKAT. Eksempel 2 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af 800 kroner og får derudover ved juletid en julegave af firmaet til 700 kroner. Medarbejderen har sammenlagt modtaget personalegoder for kroner i 2011, og beløbet overstiger bagatelgrænsen. Som udgangspunkt skal medarbejderen indberette de kroner på selvangivelsen for Men da de 700 kroner vedrører en julegave, skal dette beløb modregnes i beskatningsgrundlaget, og medarbejderen skal derfor medregne 800 kroner på selvangivelsen. Arbejdsgiveren skal ikke foretage indberetninger til SKAT vedrørende disse personalegoder. Eksempel 3 En medarbejder modtager i løbet af 2011 personalegoder til en værdi af kroner. Heraf udgør et af goderne en enkeltgave til en værdi af kroner. Ved juletid modtager samme medarbejder en julegave til 600 kroner. Samlet har medarbejderen modtaget personalegoder for kroner, og bagatelgrænsen er dermed oversteget. Udgangspunktet er herefter, at medarbejderen skal selvangive de kroner på selvangivelsen. Men da de 600 kroner vedrører en julegave, skal dette beløb modregnes i beskatningsgrundlaget. Medarbejderen skal derfor medregne kroner på selvangivelsen. Arbejdsgiveren skal indberette enkeltgaven på kroner til SKAT. Nyt gebyr for selskabsregistreringer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 1. april 2011 indført et gebyr for selskabsregistreringer. Indførelsen sker som led i aftalerne om finansloven for 2011, og gebyret omfatter både manuelle registreringer og selskabsregistreringer via det elektroniske system Webreg. Gebyrerne indføres for at finansiere de direkte omkostninger til drift af selskabsregistrene og omkostningerne til investeringer, der er nødvendige for at kunne foretage gebyropkrævningen og gebyrbetalingen. cekrævende. Det koster kroner at stifte et selskab ved anmeldelse til styrelsen, hvorimod prisen for registrering via Webreg ligger på 670 kroner. Ændringer i registrerede selskaber koster 340 kroner ved manuel anmeldelse til styrelsen og 180 kroner via Webreg. Du kan højst komme til at betale et gebyr per registrering, og hvis du registrerer flere ændringer i et selskab samtidigt, skal du kun betale gebyr en gang. Hvis du skal foretage flere registreringer ved en aktivitet, som tidsmæssigt ligger forskudt, skal du også kun betale gebyr en enkelt gang. Hvis Webreg ikke er funktionsdygtigt, og du indsender en anmeldelse til styrelsen med tydelig angivelse af, at det ikke var muligt at anvende Webreg på det pågældende tidspunkt, skal du alene betale et gebyr svarende til det, som registreringen ville have kostet ved at anvende Webreg. Der opkræves gebyr ved selskabsregistrering i stort set alle de lande, Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. 2

3 Ingen efterløn, hvis du ejer lokaler For at modtage efterløn er det en betingelse, at du ikke længere driver virksomhed. Men hvornår er du ophørt helt? Inden for det seneste stykke tid har myndighederne truffet en del afgørelser, som kan berøre mange selvstændige. Problemerne opstår især, når det gælder spørgsmålet om ophør med at drive virksomhed, hvis man stadig ejer lokaler til udlejning. Nye, stramme fortolkninger af reglerne kan nemlig være gift for et planlagt generationsskifte. Hvis du ønsker at sælge din virksomhed for at gå på efterløn og har fundet en køber, der gerne vil overtage virksomheden, kan køberen måske have svært ved at finde den nødvendige finansiering. Derfor vil køberen i nogle tilfælde foretrække, at sælgeren af virksomheden fortsat står som ejer af lokalerne mod at få en betaling i form af husleje. Tidligere kunne det lade sig gøre at afhænde driften og beholde lokalerne. Den seneste tids afgørelser og prak- sis på området betyder, at sælgeren af virksomheden ikke kan få efterløn, hvis han stadig ejer ejendommen, som virksomheden drives fra. Lokalerne er et væsentligt driftsmiddel, og hvis man fortsat ejer dem, er man ikke ophørt med at drive virksomhed, selvom man ikke bruger ret meget tid på at eje og udleje lokalerne. Hvis du planlægger at sælge din virksomhed for at gå på efterløn, skal du være opmærksom på, at du kan få problemer, hvis køberen af virksomheden ikke ønsker at købe lokalerne. Tal med din arbejdsløshedskasse om de nye regler, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder. Og husk, at det bedste råd om generationsskifte altid er at forberede dig i god tid, så du tager højde for alle relevante forhold. Sørg derfor for at inddrage din revisor i dine tanker og planer tidligt i forløbet. Det skal afslutningsvis siges, at ASE kører en klagesag på dette. 3

4 Aktionærlån er det ulovligt? Virksomhedsledere og aktionærer må som udgangspunkt ikke optage lån i eget selskab. En revisorundersøgelse har for nylig vist, at antallet af sådanne ulovlige aktionærlån inden for de seneste år har været stigende. Undersøgelsen viser også, at lederen eller aktionæren ikke altid er klar over reglerne på området. Et lån fra dit selskab til aktionærerne, ledelsen eller ledelsens nærtstående er stadig ulovligt, selvom vi fik en ny selskabslov for et par år siden. Det er altså ulovligt, hvis dit selskab yder lån til eller stiller sikkerhed for: 1) Aktionærer (uanset ejerandel) 2) Ledelsen (bestyrelsesmedlemmer, tilsynsråd og direktører) 3) Aktionærernes eller ledelsens ægtefæller, børn og børnebørn 4) Nærtstående til aktionærer og ledelsen (samlever og i nogle tilfælde søskende men det er konkret vurdering fra sag til sag) 5) Hvis selskabet er ejet af et moderselskab, gælder forbuddet også lån til aktionærer og ledelsen i moderselskabet. Reglerne om ulovlige aktionærlån gælder både aktieselskaber og anpartsselskaber. En vigtig undtagelse Til reglen om, at et selskab ikke må yde lån til aktionærerne i selskabet, gælder dog en meget vigtig undtagelse. Denne undtagelse består i, at et selskab gerne må yde lån til sit moderselskab. Et moderselskab er defineret som et selskab, der direkte eller indirekte ejer mere end 50 procent af stemmerne i et datterselskab. Hvis et selskab A eksempelvis kun ejer 50 procent af stemmerne i et andet selskab B, så vil et lån fra selskab B til selskab A være ulovligt, fordi A ikke er moderselskab til B. Lån til andre end ledelsen og ejerkredsen Af reglerne kan man modsætningsvist slutte, at lån til andre end personerne nævnt i punkt 1-5 er lovlige. Dit selskab kan altså lovligt yde lån til andre selskaber, som du eller dine nærmeste ejer, bare disse selskaber ikke ejer aktier eller anparter i det selskab, der låner penge ud. Dermed kan du lovligt yde lån mellem dine egne selskaber, lån til din ægtefælles selskab eller selskaber ejet af dine børn. Du skal dog huske, at du ikke må handle til skade for selskabet. Lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Endeligt kan dit selskab lovligt yde lån til ejere eller ledelsen, hvis lånet er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Det kan eksempelvis være, hvis du Andersen ejer det velkonsoliderede selskab Andersen Invest ApS. Andersens kone ejer selskabet Modetøj ApS, der ikke går så godt. Andersens søn Børge har lige stiftet selskabet Børges Bageri ApS, hvor banken kræver sikkerhed for at yde de nødvendige lån. Andersen vil gerne yde støtte til konens og sønnens firmaer, og han lader sit selskab Andersen Invest ApS låne 1,5 millioner kroner til konens selskab Modetøj ApS. Ligeledes lader han sit selskab kautionere for et lån på kroner, som sønnens selskab Børges Bageri ApS skal optage i banken. Både lån til hustruens selskab og sikkerhedsstillelsen over for sønnens selskab er ikke ulovlige aktionærlån, da disse selskaber ikke ejer anparter i Andersen Invest ApS. 4

5 Forkæl dine medarbejdere med skattefrie jubilæumskroner Når en arbejdsgiver udbetaler fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale, er de første kroner skattefri for medarbejderen, hvis en række betingelser er opfyldt. Vi skitserer betingelserne for den lempelige beskatning nedenfor. Fratrædelsesgodtgørelse Nogle gange vælger eller har en arbejdsgiver pligt til at udbetale en fratrædelsesgodtgørelse, når en medarbejder fratræder et job. De lempelige skattereg- ler for disse godtgørelser træder i kraft under følgende betingelser: Medarbejderens beskæftigelse på virksomheden ophører fuldstændig Godtgørelsen udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen Godtgørelsen træder ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden. Jubilæumsgratiale Jubilæumsgratialer, der udbetales af arbejdsgiveren, er også omfattet af de lempelige beskatningsregler. Anledningen til jubilæumsgratialet kan enten være, at medarbejderen har jubilæum i virksomheden, eller at selve virksomheden har jubilæum. Betingelsen for det skattefrie beløb på kroner for medarbejderjubilæum er, at medarbejderen har været ansat i virksomheden i 25 år, 35 år eller et højere antal år deleligt med fem. Gratiale udbetalt efter eksempelvis 20 eller 30 års ansættelse beskattes således fuldt ud som personlig indkomst. Medarbejderen skal altså have været ansat mindst 25 år i virksomheden for at få fornøjelse af skattefriheden. Betingelsen for det skattefrie beløb på kroner for virksomhedsjubilæum er, at virksomheden har bestået i 25 år, 50 år eller et andet højere antal år deleligt med 25. Herudover gælder følgende: Alle medarbejdere, der er ansat i virksomheden på jubilæumstidspunktet, skal have gratiale Alle fuldtidsansatte medarbejdere skal have samme beløbsmæssige gratiale der må ikke være forskel. Alle deltidsansatte medarbejdere skal beløbsmæssigt have forholdsmæssigt gratiale eksempelvis 20/37 af et fuldt gratiale, hvis medarbejderen er ansat 20 timer om ugen. køber varer eller ydelser på samme kreditvilkår som selskabets øvrige kunder. Hvad gør din revisor? Ved ulovlige aktionærlån skal revisoren i sin revisionspåtegning til regnskabet gøre opmærksom på dette. Selvom ledelsen har fravalgt revision, skal årsregnskabet under alle omstændigheder vise, at der er lån til ejerne eller ledelsen i selskabet. Det vil derfor sige, at alle læsere af dit årsregnskab vil kunne bemærke, at her har fundet et aktionærlån sted. Hvad gør Erhvervs- og Selskabsstyrelsen? Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opdager, at der foreligger et ulovligt aktionærlån, vil du som minimum blive mødt med et krav om, at lånet skal tilbagebetales hurtigst muligt sammen med en rente efter renteloven + to procent. Det svarer for øjeblikket til en rente på i alt 10,3 procent. Herudover kan der blive tale om, at du modtager en bøde, som typisk udgør 5 procent af lånets størrelse. Det gør ikke lånet lovligt, at det er tilbagebetalt inden årets udgang, men det kan være en formildende omstændighed i relation til, om der vil blive pålagt en bøde for forholdet. Ved lovlige lån mellem selskaber kræver SKAT en forrentning på markedsvilkår. Kontakt din revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et aktionærlån er lovligt eller ulovligt. 5

6 Selvangivelsen for 2010 Langt de fleste lønmodtagere har modtaget deres årsopgørelse for indkomståret 2010 i foråret Nogle enkelte har sammen med årsopgørelsen modtaget et oplysningskort, som er et udtryk for, at SKAT formoder, at man har indkomster eller fradrag ud over, hvad der allerede fremgår af årsopgørelsen. Under alle omstændigheder har du pligt til at kontrollere din årsopgørelse og meddele eventuelle rettelser til SKAT. Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med komplicerede skatteforhold skal indsende eller indberette den udvidede selvangivelse, så SKAT har oplysningerne i hænde senest den 3. juli Hvis du ikke indsender rettidigt, vil SKAT ansætte din indkomst skønsmæssigt. Samtidig skal du betale et kontrollovstillæg. Du kan indsende den udvidede selvangivelse manuelt, eller du kan anvende SKATs TastSelv-løsninger til indberetningen. Hvis du anvender TastSelvløsningen, vil årsopgørelsen straks være klar, så du kan se, om du skal modtage overskydende skattepenge eller skal betale restskat. Sammen med den udvidede selvangivelse modtager du et servicebrev, hvor det fremgår, hvilke oplysninger SKAT allerede har om dine indkomster og fradrag. Der er vigtigt, at du angiver alle indkomster og fradrag, hvad enten du indberetter selvangivelsen via TastSelv, eller du indsender selvangivelsen på papir til SKAT. 6

7 Varevogne under 3 tons - momsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse Varebil med blandet anvendelse Hvis du som virksomhedsejer køber en varevogn med en totalvægt op til 3 tons, har du mulighed for at fratrække hele momsen på driftsudgifterne, uanset at du også benytter varebilen til private formål. Du har dog ikke momsfradrag for varebilens købesum. Ud over 100 procent fradrag for momsen af varevognens driftsomkostninger har du som selvstændigt erhvervsdrivende også mulighed for at få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takster, når du kører i varebilen i firmaets tjeneste. Fuldt fradrag for momsen uanset den skattemæssige behandling Mange, herunder SKAT, mente tidligere, at man ikke både kunne få fuldt fradrag for momsen og samtidig modtage skattefri godtgørelse efter statens takster. Men i 2007 meddelte SKAT, at man har ret til fuldt fradrag for momsen på udgifter til drift af blandet benyttet varebil med tilladt totalvægt op til 3 tons, uanset hvordan man vælger at behandle varebilen skattemæssigt. Der er således 100 procent momsfradrag for bilens driftsudgifter, når: 1. Bilen er placeret i virksomhedsordningen, og indehaveren bliver beskattet af fri bil. 2. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaveren får godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel med en forholdsmæssig andel af de faktiske udgifter. 3. Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, og indehaver får godtgø- relse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. 4. Den selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender virksomhedsordningen og skattemæssigt fratrækker udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel med de dokumenterede faktiske udgifter per kørt kilometer. 5. Den selvstændigt erhvervsdrivende ikke anvender virksomhedsordningen og skattemæssigt fratrækker udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster. Moms på privatdelen skal ikke tilbageføres Som du kan se af punkt 3.og 5., er der også fuldt fradrag for momsen, når du vælger at holde varebilen uden for virksomheden og får godtgørelse efter statens takster. Den skattefrie kørselsgodtgørelse begrænses altså ikke af, at momsen på varevognens driftsomkostninger er fratrukket fuldt ud i virksomhedens momsregnskab. Eksempel Laila, der er frisør, køber en Suzuki Grand Vitara 2,0 firehjulstrækker varevogn på gule plader. Bilen har en tilladt totalvægt på kilo. Lailas kørselsregnskab for 2010 viser, at hun har kørt i alt kilometer, hvoraf kilometer vedrører firmaet, og kilometer er privat kørsel. Driftsudgifterne (benzin, værksted, service mv.) på bilen er samlet set kroner inklusive moms. Laila har valgt at holde varebilen uden for virksomhedsordningen. Laila vælger at få skattefri godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel efter statens takster, der i 2010 er 3,56 kroner per kilometer. Hun har derfor krav på en godtgørelse på kroner. For at få fuldt fradrag for momsen posterer Laila alle bilens driftsudgifter ( kroner) i virksomhedens bogføring kroner debiteres driftskonto, og kroner debiteres kontoen for indgående moms. Når året er gået, krediteres driftskontoen for kroner, som firmaet har lagt ud for Laila. På kontoen privat hævet debiterer Laila kroner (bilens driftsudgifter eksklusive moms) Derefter krediterer hun kontoen privat hævet med kroner. Resultatet bliver her, alt andet lige, en nettohævning på kroner. Firmaets konto for transportudgifter/ kørselsudgifter debiteres med kroner. Privat kørsel i varevogne medfører, at der skal betales en såkaldt privat benyttelsesafgift, der udgør kroner ved fuld privat anvendelse af varebil. I eksemplet, hvor varebilen benyttes blandet, skal Laila kun betale halv afgift, altså kroner. 7

8 Vigtige datoer 2011 Juni 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 27. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juli 1. Selvangivelse for selvstændige 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små). Feriekonto 15. Lønsumsafgift 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 29. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store). August 8. ATP 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. Endelig lønsumsafgift 2010, personlig virksomhed 17. Moms (mellem og store) 22. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) September 1. Moms (små) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Godt at vide Dagpenge 2011 Max. pr. dag: Sygedagpenge 2011 Max pr. uge: Yderligere oplysninger: Diskontoen 766 kr kr. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. 11. maj ,40 pct. 3. april ,75 pct. 6. marts ,00 pct. 16. januar ,75 pct. Yderligere oplysninger: Befordringsfradrag km: 0 kr km: 2,00 kr. Over 100 km: 1,00 kr. Kørselsgodtgørelse 2011 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,67 kr. Over km 2,00 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,49 kr. Rejsegodtgørelse 2011 Logi efter regning eller pr. døgn 195 kr. Fortæring pr. døgn 455 kr. Tilsluttende døgn pr. time 18,96 kr. Fri morgenmad 68,25 kr. Fri frokost 136,50 kr. Fri middag 136,50 kr. 25 pct. godtgørelse 113,75 kr. Straksafskrivning 2011 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. Nettoprisindeks Marts ,7 Februar ,9 Januar ,2 December ,5 November ,2 Oktober ,2 September ,3 August ,8 Juli ,5 Juni ,6 Maj ,7 April ,7 Yderligere oplysninger: RevisorInformerer udgives af FSR danske revisorer, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Mads Grønnegaard, Henrik Carmel, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær). RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eksemplarer. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet den 10. maj Eftertryk er ikke tilladt. FSR danske revisorer 8

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere